Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku"

Transkrypt

1 1

2 Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku - 100% udziałów - Miasto Białystok, - powierzona realizacja zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białegostoku na okres do r., - właściciel RIPOK ZUOK w Hryniewiczach - w wydzielonym w ramach WPGO Obszarze Białystok. 2

3 Obecny system gospodarki odpadami Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Zakład mechaniczno-biologiczny, główne elementy: - sortownia - ok. 72 tys. Mg/rok, - kompostownia - ok. 10 tys. Mg/rok, - elektrownia biogazowa - 2 generatory o łącznej mocy 0,7 MW, własność firmy zewnętrznej. Powierzchnia pól składowych ZUOK ok. 12,07 ha. 3

4 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Sortownia 4

5 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Kompostownia kontenerowa typu KNEER 5

6 Cel projektu Celem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Realizowany projekt w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków składowania i zagospodarowania odpadów dla oraz dla zdrowia mieszkańców. Realizacja projektu wpłynie również na osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności dotyczących poziomów odzysku, ograniczenia składowania odpadów oraz wykorzystania ich jako źródła zielonej energii. 6

7 Zasięg projektu - obowiązujące WPGO Miasto Białystok oraz 9 gmin ościennych: Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. Razem ok. 394 tys. mieszkańców. 7

8 Zakres rzeczowy projektu 1. Rozbudowa składowiska odpadów w ZUOK w Hryniewiczach poprzez połączenie istniejących pól składowych nr 1 i 3 (tzw. wąwóz ) oraz zagospodarowanie powierzchni pomiędzy polami składowymi nr 1 i 2 (tzw. trójkąt ) - wykonane, Pole składowe tzw. trójkąt 8

9 Zakres rzeczowy projektu c.d. 2. Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach, w tym: budowa nowej kwatery o pow. ok. 5,5 ha na odpady poprocesowe, zamknięcie i rekultywacja pól składowych 1,2 i 3 oraz wykonanych w ramach projektu tzw. trójkąta i wąwozu, modernizację kompostowni odpadów zielonych (wydajność do Mg/rok), budowa węzła demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności Mg/rok, budowa magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych o wydajności Mg/rok, budowa magazynu czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych, 9

10 Zakres rzeczowy projektu c.d. 3. Budowa ZUOK w Białymstoku - budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ( Mg/rok przy wartości opałowej odpadów 7,5 MJ/kg) 10

11 Podstawowe dane techniczne ZUOK w Białymstoku: Nominalna wydajność linii termicznego przekształcania odpadów 15,5 Mg/h (ok Mg/rok) Średnia wartość opałowa zmieszanych odpadów kj/kg Moc elektryczna w trybie pełnej kondensacji 8,68 MWe Moc elektryczna w trybie kogeneracji (przy mocy cieplnej 17,5 MWt oddawanej do m.s.c) 6,08 MWe Moc elektryczna na potrzeby własne 1,047 MWe Dyspozycyjność instalacji min h rocznie 11

12 Podstawowe dane techniczne ZUOK w Białymstoku cd.: Instalacja oczyszczania spalin: o redukcja kwaśnych zanieczyszczeń metoda pół-sucha o usuwanie tlenków azotu NOx metoda SNCR o redukcji metali ciężkich, dioksyn i furanów metoda strumieniowo-pyłowa o odpylanie spalin workowe filtry tkaninowe Wydajność instalacji waloryzacji żużla ok Mg/rok Wydajność instalacji stabilizacji i zestalania popiołów Mg/rok 12

13 Budżet projektu Całkowita wartość 483,0 mln PLN Koszty kwalifikowalne 393,5 mln PLN (bez VAT) Dofinansowanie w ramach POIiŚ - 210,0 mln PLN Wkład własny - pożyczka NFOŚiGW mln PLN Podatek VAT - obligacje krótkoterminowe 13

14 Budżet projektu zmiana Lp. Kategoria Wartość pierwotna Wartość wnioskowana Zmiana % 1. Całkowity koszt projektu, w tym: , , ,00-25,9% 2. koszty kwalifikowalne 3. koszty niekwalifikowalne , , , , , ,00-26,1% -25,1% 14

15 Podstawowe nakłady inwestycyjne Kontrakt 5 - Budowa ZUOK w Białymstoku 332,9 mln zł 84,4% wartości projektu netto, Kontrakt 4 - Rozbudowa i modernizacja ZUOK w Hryniewiczach 25,4 mln zł 6,4%, Kontrakt 3 - Rozbudowa składowiska odpadów tzw. Wąwóz i trójkąt - 3,2 mln zł 0,8%. 15

16 Stopień przygotowania projektu czerwca 2010r. złożenie wniosku o dofinansowanie, lipca 2011r. uzyskanie pozytywnej (warunkowej) oceny merytorycznej II stopnia, co umożliwiło podpisanie umowy o dofinansowanie, 3. 4 października 2011r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, sierpnia 2012r. uzyskanie dokumentu pn. JASPERS Action Completion Note co oznacza, że zakończona została ocena prowadzona przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. 16

17 Decyzja Komisji Europejskiej W dniu 12 czerwca 2013r. spółka otrzymała decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej. Oznacza to, iż projekt, w tym w szczególności wybrany do realizacji wariant technologiczny oraz aspekty środowiskowe są zgodne z wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską i jej prawo. 17

18 ZUOK w Białymstoku przygotowanie procesu inwestycyjnego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 lutego 2011 r. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 kwietnia 2011 r. decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 10 września 2013r. 18

19 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku procedura w trybie przetargu ograniczonego, składająca się z dwóch faz: I faza postępowania - dokonanie oceny przez zamawiającego złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pod kątem spełniania i stopnia spełniania warunków udziału przez Wykonawcę; II faza postępowania - dokonanie merytorycznej oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Kontrakt jest wykonywany w oparciu o ramowe warunki realizacji umowy FIDIC w trybie tzw. żółtego FIDIC a ( zaprojektuj i zbuduj ). 19

20 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku 21 lipca 2011 r. zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na Kontrakt nr 5 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. 16 września 2011 r. na ogłoszenie odpowiedziało 12 wykonawców, m. in. z Polski, Belgii, Danii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz z Korei Południowej. 20

21 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku Spółka LECH po dokonaniu oceny złożonych wniosków opublikowała krótką listę 5 Wykonawców, których zamierzała zaprosić do złożenia ofert. Po przekazaniu Wykonawcom dokonanej oceny, do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wpłynęło pięć odwołań. Izba, w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r., odrzuciła jedno odwołanie ze względów formalnych, trzy odwołania oddaliła, natomiast przychyliła się do części zarzutów jednego Odwołującego i nakazała ponowną ocenę wniosku Konsorcjum Polimex Mostostal S.A. oraz FISIA Babcock Environment GmbH. 21

22 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku Po dokonaniu ponownej oceny wniosków w dniu 7 lutego 2012 r. opublikowano po raz drugi krótką listę pięciu wykonawców, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert. Na trzecim miejscu znalazło się odwołujące się Konsorcjum, zaś listę opuściła firma POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. W dniu 2 marca 2012 r. zostały przekazane Wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz SIWZ. 22 Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do L.p. złożenia ofert po ponownej ocenie Zamawiającego: Konsorcjum firm: Constructions lndustrielles de la Mediterranee - 1. CNIM S.A. (pełnomocnik konsorcjum), PBG S.A., PBG Energia Sp. z o.o. Konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcium), 2. Keppel Seghers Belgium N.V., Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. Konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. (pełnomocnik 3. konsorcjum), Fisia Babcock Environment GmbH Konsorcjum firm: 4. Astaldi S.p.A. (pełnomocnik konsorcjum), TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia 5. Rafako S.A.

23 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku W II etapie postępowania udzielono odpowiedzi na ok. 300 zapytań od wykonawców dot. wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej. Pytania dotyczyły głównie możliwości zmiany umowy oraz niektórych szczegółów przyjętych rozwiązań technicznych. 23

24 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia czterech złożonych ofert: L.p. 24 Nazwa wykonawcy Cena ofertowa brutto 1. Rafako S.A ,00 zł 2. Konsorcjum firm: Astaldi S.p.A. (pełnomocnik konsorcjum), TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia ,23 zł Konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Fisia Babcock Environment GmbH Konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcium), Keppel Seghers Belgium N.V., Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. Oferty nie złożył piąty zaproszony Wykonawca konsorcjum firm: Constructions Industrielles de la Mediterranee CNIM S.A., PBG S.A., PBG Energia Sp. z o.o ,51 zł ,35 zł

25 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku Procedurę oceny ofert przeprowadzono kierując się następującymi kryteriami: Nazwa Kryterium Waga (%) Ocena techniczna oferowanych rozwiązań 37 Cena 35 Gwarancje eksploatacyjne 15 Koszty związane z eksploatacją instalacji 13 25

26 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku 26 Kryterium Nazwa Kryterium Konsorcjum Budimex Konsorcjum Astaldi Rafako Konsorcjum Polimex K1 Cena (C) 30,90 35,00 31,83 29,45 K2 Ocena techniczna oferowanych rozwiązań (OT) 36,38 32,47 35,70 33,08 K3 Gwarancje eksploatacyjne (GE) 13,79 12,60 12,47 10,82 K4 Koszty związane z eksploatacją instalacji (KE) 12,44 9,48 7,72 2,57 suma punktów 93,51 89,55 87,72 75,92

27 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku 25 czerwca 2012 r. Spółka LECH dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwięcej punktów zdobyła oferta konsorcjum firm: Budimex S.A. (Polska) Keppel Seghers N.V. (Belgia) Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A (Hiszpania). Zwycięskie konsorcjum zyskało przewagę nad konkurencją dzięki: a) zaproponowaniu lepszych rozwiązań technicznych, w szczególności osiągnięcia największej mocy produkowanej energii elektrycznej, b) zagwarantowaniu niskich emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza tlenków azotu i dwutlenku siarki), c) zagwarantowaniu najkorzystniejszych parametrów wpływających na koszty eksploatacji zakładu. 27

28 Emisja zanieczyszczeń z instalacji - wartości gwarantowane przez konsorcjum w porównaniu do standardów emisyjnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia Dz. U. Nr 95, poz. 558: L.p. Zanieczyszczenia do powietrza Jednostka Rozporządzenie 28 Wartości gwarantowane przez konsorcjum (średnie dobowe) 1. Emisja pyłów w spalinach mg/nm Emisja kwaśnych nieorganicznych składników HCl mg/nm Emisja kwaśnych nieorganicznych składników SO 2 mg/nm Emisja kwaśnych nieorganicznych składników HF mg/nm 3 1 0,6 5. Emisja NOx mg/nm Emisja CO mg/nm Emisja substancji organicznych TOCs mg/nm

29 Wybrane parametry podlegające ocenie Zamawiającego 29 Wymagania Zamawiającego Parametry gwarantowane przez konsorcjum moc elektryczna w trybie pełnej kondesacji min. 7,5 MWe 8,68 MWe moc elektryczna przy mocy cieplnej 17,5 MWt oddawanej do min. 4,8 MWe 6,08 MWe miejskiej sieci ciepłowniczej moc elektryczna na potrzeby własne przy założeniu: braku maks. 1,5 MWe 1,047 MWe dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz postoju instalacji waloryzacji żużla i stabilizacji popiołów długość okresu międzyprzeglądowego min h 7850 godzin dyspozycyjność instalacji min h 8050 godzin zużycie paliwa rozpałkowego (olej opałowy) 10,9 m 3 /rozruch trwałość rusztowin maksymalna procentowa ilość rusztowin maks. 4 % 0,9 % do wymiany po okresie czasu 2x8050 godzin czas eksploatacji przegrzewacza ostatniego stopnia min godz godz. zużycie rękawów filtra workowego - procent ilości worków do wymiany po okresie czasu 3x8050 godzin zużycie wymurówki w komorze spalania i dopalania procent powierzchni do naprawy po okresie czasu 2x8050 godzin maks. 100% 24,9 % maks. 10% 2,5%

30 Odzysk energii Potrzeby własne 1,05 MW Odpady 15,5 t/h 5 7,5 MW Energia ze ton odpadów rocznie może: zasilić energią elektryczną około gospodarstw domowych ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych w Białymstoku Centralne ogrzewanie 17,5 MW (zima) 30

31 Odzysk energii Wymierną korzyścią osiąganą w wyniku spalenia odpadów komunalnych jest: 15-krotne zmniejszenie objętości odpadów, 4-krotne zmniejszenie masy odpadów 31

32 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku 5 lipca 2012 r. do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wpłynęły dwa odwołania odnoszące się m.in. do oferowanych przez konkurujących Wykonawców parametrów technicznych, mających wpływ na punktację. Wyrok oddalający oba odwołania został ogłoszony w dniu 20 lipca 2012 r. KIO oddaliła ww. odwołania uznając, iż Spółka właściwie przeprowadziła procedurę oraz prawidłowo oceniła złożone oferty. 32

33 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku 8 sierpnia 2012 r. - pozytywne zakończenie kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który nie stwierdził naruszeń w prowadzonym postępowaniu przetargowym. 33

34 Przetarg na Budowę ZUOK w Białymstoku 31 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm: Budimex S.A., Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. 34

35 Przetarg ograniczony na Budowę ZUOK w Białymstoku Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2 miesiące Składanie wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2,5 miesiąca Publikacja wykazu Wykonawców zaproszonych do składania ofert 2 miesiące Publikacja zmienionej krótkiej listy w wyniku wyroku KIO i ponownej oceny wniosków 1 miesiąc 3,5 miesiąca Złożenie ofert przez Wykonawców 11 dni Wybór najkorzystniejszej oferty 1 miesiąc Składanie odwołań i wyrok KIO 1 miesiąc Podpisanie umowy z Wykonawcą Postępowanie przetargowe trwało ponad 13 miesięcy. Przekazanie Wykonawcom zaproszeń do składania ofert 35

36 ZUOK w Białymstoku proces inwestycyjny pozwolenie na budowę Czynności w postępowaniu dot. wydania L.p. pozwolenia na budowę złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 1 budowę 2 wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 89 ust. 1 ustawy) Data wystąpienie RDOŚ o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa (art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy) obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków

37 ZUOK w Białymstoku proces inwestycyjny pozwolenie na budowę c.d. Czynności w postępowaniu dot. wydania L.p. Data pozwolenia na budowę 5 okres składania uwag i wniosków przekazanie do RDOŚ zgłoszonych przez społeczeństwo uwag i wniosków (art. 90 ust. 3 ustawy) wydanie przez RDOŚ postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 90 ust. 1 ustawy) wydanie przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę

38 ZUOK w Białymstoku pozwolenie na budowę Po rozpatrzeniu odwołań, w dniu 2 grudnia 2013r. Wojewoda Podlaski wydał decyzję, w której utrzymał w mocy decyzję o pozwoleniu na budowę ZUOK w Białymstoku. Decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Decyzja Wojewody Podlaskiego została zaskarżona przez organizacje ekologiczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. 38

39 ZUOK w Białymstoku przygotowanie oraz realizacja inwestycji Decyzja środowiskowa Decyzja lokalizacyjna Wybór Wykonawcy Pozwolenie na budowę Roboty budowlane Przygotowanie Realizacja 39

40 ZUOK w Białymstoku przygotowanie oraz realizacja inwestycji Decyzja środowiskowa Decyzja lokalizacyjna Przetarg ograniczony oraz wybór Wykonawcy Pozwolenie na budowę Przygotowanie: 50 miesięcy Łącznie: 75 miesięcy Realizacja: 25 miesięcy Roboty budowlane Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 40

41 41

środowiska Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o.

środowiska Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. środowiska Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Zakres rzeczowy Projektu: I. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach 1. Rozbudowa składowiska odpadów (wykonane): połączenie istniejących

Bardziej szczegółowo

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

PUHP LECH Spółka z o.o.

PUHP LECH Spółka z o.o. Podstawowe dane techniczne ZUOK w Białymstoku Nominalna wydajność linii termicznego przekształcania odpadów 15,5 Mg/h (ok. 120 000 Mg/rok) Średnia projektowa wartość opałowa zmieszanych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (ZTUO) Tytuł prezentacji.

BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (ZTUO) Tytuł prezentacji. BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (ZTUO) Tytuł prezentacji Podtytuł / slogan Wstęp Projekt realizowany jest przez Zakład Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi 24 kwiecień 2012r. POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH Spółka LECH dotychczasowe działania wpływające na obecny kształt

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2012-01-25 Budowa ZTPOK dla BTOM

Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2012-01-25 Budowa ZTPOK dla BTOM Informacje uzupełniające Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty transportu odpadów z Torunia Koszty transportu odpadów z Torunia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Krosno, 28 września

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu Budowa ZTPOK dla BTOM

Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu Budowa ZTPOK dla BTOM Realizacja projektu Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu Przetargi Nazwa kontraktu Szacunkowa wartość kontraktów wg SW Data zawarcia umowy Status Kontrakt 1 Budowa ZTPOK (Projektuj i Buduj) 470 314

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kraków, 2011 r. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.generacjaczystejenergii.pl Budowa ZTPOK dla BTOM Beneficjent: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Wykonawca: ASTER Astaldi SpA, TM.E. SpA Termomeccanica Ecologia S.C.

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania Zalety Waloryzacji Energetycznej Odpadów dla środowiska 23.11.2010 POLEKO, Poznań dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Spotkanie z Radą Osiedla Kapuściska w dniu 25 października 2012r. Geneza Projektu ZTPOK

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Prawo - Ustawa o odpadach Zadania własne gminy: Selektywna zbiórka odpadów - zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.generacjaczystejenergii.pl

www.generacjaczystejenergii.pl www.generacjaczystejenergii.pl Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM PODSTAWOWE INFORMACJE Beneficjent: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

XIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC ŚWIAT ENERGII JUTRA Sulechów,

XIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC ŚWIAT ENERGII JUTRA Sulechów, Potencjalne rozwiązania w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów w Polsce, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w mniejszych miejscowościach XIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA

Bardziej szczegółowo

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 11% 4% 2% Gospodarka wodno-ściekowa -58% 2 784 mln euro Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 25% 1 216 mln euro 25% 58% Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w gospodarce odpadami w aglomeracji białostockiej. Realizacja Inwestycji ZUOK Białystok. Białystok 5.06.2014 r.

Planowane zmiany w gospodarce odpadami w aglomeracji białostockiej. Realizacja Inwestycji ZUOK Białystok. Białystok 5.06.2014 r. Planowane zmiany w gospodarce odpadami w aglomeracji białostockiej. Realizacja Inwestycji ZUOK Białystok Białystok 5.06.2014 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 01 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania odpadami komunalnymi w Warszawie

Zintegrowany system zarządzania odpadami komunalnymi w Warszawie Zintegrowany system zarządzania odpadami komunalnymi w Warszawie Projekt zatwierdzony do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) Adam Struzik Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Elżbieta Streker-Dembińska Forum

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Kalisz Gospodarowanie Odpadami Stałymi ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Kalisz Gospodarowanie Odpadami Stałymi ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw Kalisz Gospodarowanie Odpadami Stałymi ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 Warszawa, marzec 2013 Lokalizacja ORLI STAW Gminy Członkowskie ZKG Związek Komunalny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii

Koncepcja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii Koncepcja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii Posiedzenie seminaryjne Komisji Środowiska; Warszawa; luty 2017 Od analizy do koncepcji Zapotrzebowanie na ciepło

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI TCZEW

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI TCZEW REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI TCZEW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko TCZEW, 12 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2014 R. Kraków, kwiecień 2015 Polinvest Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków tel. 12 263 70 02 do 04, fax: 12 263 70 01

Bardziej szczegółowo

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia 1 kilka faktów 2 1 ODPADY KOMUNALNE (31.12.2010r.) ok. 328,2 tys. Mg zebrano:

Bardziej szczegółowo

Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów VI edycja Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych 30-31 marca 2017 2 Spis treści Od analizy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Termiczna utylizacja odpadów - bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii. Tarnów Dr inż. Sławomir Gibała

Termiczna utylizacja odpadów - bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii. Tarnów Dr inż. Sławomir Gibała Termiczna utylizacja odpadów - bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii Tarnów 12.12.2014 Dr inż. Sławomir Gibała Podstawowe definicje Spalanie odpadów to przekształcanie termiczne odpadów. Jest

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 lipca 2012 r.

WYROK z dnia 20 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1396/12 KIO 1400/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 20 lipca 2012 r. Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

Bardziej szczegółowo

Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Faza II

Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Faza II Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Faza II Robert Wdowiak Wydział Gospodarki Komunalnej Departament Infrastruktury i Lokali Urząd Miasta Łodzi 1 System gospodarki odpadami w Łodzi Łódź jest

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys

II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013 MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys 1 PROJEKT GOSPODARKA II MIĘDZYNARODOWE ODPADAMI STAŁYMI FORUMW KRAKOWIE, ETAP I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Budowa źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanych gazem ziemnym na obszarze Metropolii Bydgoszcz

Budowa źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanych gazem ziemnym na obszarze Metropolii Bydgoszcz Budowa źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanych gazem ziemnym na obszarze Metropolii Bydgoszcz Czym jest kogeneracja? Kogeneracja jest procesem technologicznym, podczas którego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE. Krosno, 24 czerwiec 2015r.

ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE. Krosno, 24 czerwiec 2015r. ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE Krosno, 24 czerwiec 2015r. PLAN PREZENTACJI Przesłanki budowy ITPO opalanego paliwem alternatywnym Założenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23.5.2013 r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23.5.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.5.2013 C(2013) 2972 final DECYZJA KOMISJI z dnia 23.5.2013 r. dotycząca dużego projektu Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK ZUSOK Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK 1 Czym jest ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych to wielobranżowe przedsiębiorstwo zajmujące się: segregacją odpadów

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS 2004-2006 po nowelizacji Ustawy. gminach i niektórych innych ustaw

Wdrażanie projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS 2004-2006 po nowelizacji Ustawy. gminach i niektórych innych ustaw Wdrażanie projektów gospodarki odpadami współfinansowanych z POIiŚ oraz FS 2004-2006 po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw Warszawa, 28.06.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego 1 Olsztyński system ciepłowniczy Ponad 60% zapotrzebowania na ciepło pokrywa MSC. Istnieją

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 biom-recykling@tlen.pl www.biom-recykling.pl ; Dla rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami PPP Francja ParyŜ Informacje o projekcie 1,6 miliona mieszkańców ParyŜa i dzielnic podmiejskich objętych obsługą, 240 tys. Mg odpadów

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Przedmiot zamówienia: Rewizja Kosztów Projektu Pn. System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15134-2017:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2017/S 010-015134 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Konferencja Paliwa Alternatywne

Konferencja Paliwa Alternatywne Konferencja Paliwa Alternatywne Konin - Licheń 9 czerwca 2016r. Budowa i pierwsze doświadczenia eksploatacyjne Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Prezentacja: Jan Skalski

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Prezentacja raportu oddziaływania na środowisko

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Prezentacja raportu oddziaływania na środowisko w Koninie Prezentacja raportu oddziaływania na środowisko Konin 09/10/2013 Podmioty biorące udział w inwestycji Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sulańska 13, 62-510

Bardziej szczegółowo

Technologia zgazowania odpadów w ZZO Nowy Dwór Szansa na innowacyjność polskiej gospodarki odpadami Projekt a realizacja

Technologia zgazowania odpadów w ZZO Nowy Dwór Szansa na innowacyjność polskiej gospodarki odpadami Projekt a realizacja Technologia zgazowania odpadów w ZZO Nowy Dwór Szansa na innowacyjność polskiej gospodarki odpadami Projekt a realizacja Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Lucyna Perlicka Instytut Maszyn

Bardziej szczegółowo

OS-I MD. Rzeszów, D E C Y Z J A

OS-I MD. Rzeszów, D E C Y Z J A OS-I.7222.10.4.2011.MD. Rzeszów, 2011-09-19 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji energii cieplnej. Forum Czystej Energii Poznań

Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji energii cieplnej. Forum Czystej Energii Poznań Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji energii cieplnej Forum Czystej Energii Poznań 28.10.2015 Kim jesteśmy Ekokogeneracja S.A. - spółka publiczna: - produkcja, dostawa pod klucz i serwis instalacji

Bardziej szczegółowo

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Katarzyna Dohnalik Do obowiązkowych zadań własnych gmin

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozwiązania technologiczne stosowane w gospodarce odpadami w projektach POIiŚ Poznań, 26 listopada 2009 r. Lokalizacja projektu Rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo