Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych"

Transkrypt

1 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Dokumentacja funkcjonalna 1

2 Spis treści 1.Podstawowe pojęcia Główni interesariusze systemu ORPD Typologia osób korzystających z ORPD Role w systemie Cele i ramy prawne ORPD Przepływ danych w ORPD Zakres danych w systemie Dodawanie ról do kont POL-on Logowanie do ORPD Wyszukiwanie danych w ORPD Przeglądanie rekordu pracy wraz z historią Pobieranie danych z systemów APD Ręczne dodawanie prac dyplomowych do ORPD Ręczna edycja prac dyplomowych w ORPD Generowanie linków do prac dla promotorów Zarządzanie hasłami dla systemów importowych Dodanie systemu antyplagiatowego Edycja danych systemu antyplagiatowego Blokowanie/Odblokowanie systemu antyplagiatowego

3 1. Podstawowe pojęcia 1.1. Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Uczelniany system informatyczny odpowiedzialny za sprawdzanie prac dyplomowych odpowiadający za gromadzenie metadanych i pełnych tekstów prac dyplomowych bronionych na danej uczelni ORPD System informatyczny MNiSW, będący częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, odpowiadający za gromadzenie metadanych i pełnych tekstów prac dyplomowych bronionych na polskich uczelniach, a także za udostępnianie tych danych wskazanym systemom antyplagiatowym Jednostka Encja w bazie danych reprezentująca jakąś szkołę wyższą lub jej jednostkę podrzędną dowolnego poziomu Jednostka podstawowa Encja w bazie danych reprezentująca jednostkę uczelni prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów Ministerstwo Ministerstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego - właściciel i jeden z głównych interesariuszy systemu ORPD Praca dyplomowa Encja w bazie danych na którą składają się: Metadane obronionej pracy licencjackiej, magisterskiej lub równorzędnej, Pliki z danymi z treścią pracy Użytkownik Osoba posiadająca konto w systemie POL-on. Do konta tego mogą zostać przypisane uprawnienia (role) pozwalające na korzystanie z systemu ORPD. 3

4 2. Główni interesariusze systemu ORPD 2.1. Interesariusze instytucjonalni Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przedstawicielski organ uczelni akademickich właściwy w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Przedstawicielski organ uczelni zawodowych właściwy w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo odpowiedzialne za nadzór nad sektorem nauki i szkolnictwa wyższego, właściciel i główny interesariusz ORPD Polska Komisja Akredytacyjna Niezależna instytucja wspierająca polskie uczelnie publiczne i niepubliczne w zakresie jakości kształcenia na polskich uczelniach Szkoły wyższe i ich jednostki Instytucje działające na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zajmujące się kształceniem na poziomie wyższym i - w większości, choć nie zawsze - prowadzeniem badań naukowych Interesariusze - osoby fizyczne Pracownicy administracyjni szkół wyższych Wyznaczeni pracownicy pionów administracyjnych uczelni, odpowiedzialni za fizyczne ręczne wprowadzanie danych do ORPD Promotorzy Pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, których zadaniem jest prowadzenie i wspieranie studentów w przygotowaniu prac dyplomowych. Promotorzy, zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, odpowiadać będą za ostateczną weryfikację tego, czy dana praca stanowi plagiat, czy nie Recenzenci Pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, których zadaniem jest prowadzenie i wspieranie studentów w tworzeniu prac dyplomowych. 4

5 Studenci Osoby studiujące na studiach pierwszego i drugiego stopnia, przygotowujące prace dyplomowe w celu uzyskania tytułu zawodowego. 5

6 3. Typologia osób korzystających z ORPD 3.1. Operator ministerialny (MIN_ORPD_ADM) 1. Osoba odpowiedzialna w ministerstwie za nadzór nad systemami antyplagiatowymi. Może je zarejestrować i wyrejestrować. 2. Posiada konto POL-on wraz z przypisaną rolą MIN_ORPD_ADM Operator w jednostce dodający i edytujący prace dyplomowe w ORPD (INST_ORPD_EDYTOR_ADM) 1. Pracownik administracyjny jednostki odpowiedzialny za fizyczne, ręczne wprowadzanie danych do systemu ORPD. 2. Posiada konto POL-on wraz z przypisaną rolą INST_ORPD_EDYTOR_ADM w kontekście jednostki podstawowej. 3. Nie posiada uprawnień per kierunek, gdyż system POL-on nie obsługuje tego rodzaju uprawnień. 4. Może dodawać nowe rekordy prac. 5. Może edytować istniejące rekordy prac. 6. Może przeglądać rekordy prac dodanych dla swojej jednostki. 7. Na podstawie danych z AP może generować linki do prac co do których istnieje podejrzenie, że zostały splagiatowane i przesyłać je do promotorów Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA_ORPD) 1. Pracownik naukowy będący członkiem 2. Może przeglądać pełne teksty i metadane wszystkie prac w ORPD. 3. Może pobierać pełne teksty wszystkich prac w ORPD Operator techniczny Osoba wyznaczona w instytucji będącej operatorem systemu, odpowiedzialna za techniczny nadzór nad funkcjonowaniem ORPD. 6

7 Nie musi posiadać konta w POL-on; dostęp do funkcji administracyjnych uzyskuje za pomocą odpowiedniego adresu WWW Operator uczelnianego archiwum prac dyplomowych (INST_ORPD_IMPORTER_ADM) 1. Pracownik administracyjno-techniczny odpowiedzialny za bieżącą obsługę systemu APD oraz eksport danych z APD do ORPD Antyplagiat - AP 1. Nie jest osobą w sensie ścisłym i nie posiada konta POL-on. Z perspektywy ORPD jest to maszyna łącząca się z antyplagiatem z określonego adresu IP. 2. Pobiera prace z ORPD. 3. Sprawdza, czy jakaś praca nie jest plagiatem względem prac zdeponowanych w ORPD. 7

8 4. Role w systemie 4.1. INST_ORPD_EDYTOR_ADM Rola przypisana do konta POL-on w kontekście jednostki podstawowej, pozwalająca na ręczne wprowadzanie i edycję prac do ORPD, dokonywanie wyszukiwań w obrębie prac zdeponowanych przez tę jednostkę w ORPD oraz generowanie dla promotorów linków do tych prac w ORPD, co do których istnieje podejrzenie, że zostały splagiatowane INST_ORPD_IMPORTER_ADM Rola przypisana do konta POL-on pozwalająca na eksportowanie prac z lokalnego systemu APD do ORPD MIN_ORPD_ADM Rola przypisana do konta POL-on pozwalająca pracownikowi MNiSW na zarządzanie uprawnieniami i danymi systemów antyplagiatowych PKA_ORPD Rola przypisana do konta POL-on pozwalająca członkom PKA na dokonywanie wyszukiwań w obrębie całej bazy prac ORDP, przeglądanie metadanych dowolnej pracy zdeponowanej w ORPD oraz pobieranie jej pełnych tekstów. 8

9 5. Cele i ramy prawne ORPD 5.1. Cele systemu System ma umożliwiać deponowanie metadanych oraz pełnych tekstów prac dyplomowych w ORPD. Dane te będą następnie udostępniane zewnętrznym antyplagiatowym w celu porównania z nowymi pracami dyplomowymi bronionymi na polskich uczelniach. Dodatkowo, członkom Polskiej Komiski Akredytacyjnej system ma dawać możliwość łatwego wglądu w prace bronione na polskich uczelniach i ułatwiać tym samym proces akredytacji poszczególnych kierunków studiów Ramy prawne systemu System działać będzie na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Odpowiednia nowelizacja Ustawy jest aktualnie procedowana w Sejmie. Zgodnie z projektem Ustawy w kształcie, w jakim została ona przyjęta przez Radę Ministrów: W art. 34a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, zwanego dalej Systemem POL-on, obejmuj cy dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 100 ust. 3, repozytorium, o którym mowa w art. 167b ust. 1, wykazy, o których mowa w art. 129a, art. 170c i art. 201a, a tak e wykazy, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 1, oraz baz, o której mowa w art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki., Po art. 167 dodaje si art. 167a i art. 167b w brzmieniu: Art. 167a. 1. Warunkiem przyst pienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. 2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 9

10 3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych. Art. 167b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 2. W repozytorium zamieszcza się: 1) tytuł pracy dyplomowej; 2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; 4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; 5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; 6) nazwę uczelni; 7) treść pracy dyplomowej. 3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 4. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji. 5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zaliczeniu egzaminu dyplomowego Niejasności Wobec braku systemu potwierdzonych kont pozwalających na odróżnienie promotorów od nie-promotorów - którą to funkcję może pełnić w zasadzie każda osoba posiadająca stopień naukowy doktora - podstawowa trudność wiąże się z faktem, iż ustawa zarazem daje promotorom dostęp do prac w systemie ORPD, ale nie określa, w jaki sposób osoby takie należałoby odróżnić od innych osób, które takie uprawnienie nie przysługuje. W tej sytuacji, zgodnie z ustaleniami z MNiSW, w ramach ORPD przyjęto następujące rozwiązanie: 1. Stwierdzenie, iż dostęp do ORPD przysługuje promotorom należy rozumieć w ten sposób, iż dostęp ten dotyczy jedynie tych prac, co do których istnieje podejrzenie, iż zostały splagiatowane przez podopiecznego danego promotora, a nie całości systemu antyplagiatowego. 10

11 2. Za wstępną identyfikację tych prac odpowiadać będą AP, które zidentyfikują daną pracę i prześlą jej ID do odpowiedniej osoby w jednostce. 3. Osoba w jednostce posiadająca rolę INST_ORPD_EDYTOR_ADM - które to osoby, w odróżnieniu od promotorów, daje się łatwo zidentyfikować za pomocą dostępnego systemu kont - będzie mogła na podstawie tego ID wygenerować tymczasowe linki do odpowiednich prac, a następnie przesłać je promotorowi. 11

12 6. Przepływ danych w ORPD 6.1. Pozyskiwanie danych Do wprowadzania danych w ORPD zobowiązani będą rektorzy uczelni. Dane te można wprowadzić na dwa sposoby: Poprzez ręczne wprowadzenie przez pracowników administracyjnych jednostek podstawowych, Poprzez masowy import danych z uczelnianego APD Przekazywanie danych do AP Dostęp do danych zgromadzonych w ORPD będą mieć systemy AP, które podpiszą odpowiednią umowę z Ministerstwem. Identyfikacja systemów będzie możliwa dzięki numerom IP Dostęp dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej Dostęp dla członków PKA_ORPD jest realizowany za pośrednictwem interfejsu webowego. Aby uzyskać dostęp do danych w ORPD, członek PKA musi posiadać konto POL-on, mieć do niego przypisaną rolę PKA_ORPD i zalogować się w systemie Dostęp dla promotorów Dostęp dla promotorów realizowany jest za pośrednictwem osób posiadających rolę INST_ORPD_EDYTOR_ADM: System AP wykrywa, iż istnieje podejrzenie, że sprawdzana przez niego praca stanowi plagiat względem pracy o określonym identyfikatorze w ORPD. Informacja ta, wraz z numerem ID pracy, zostaje przesłana do jednostki. Osoba posiadająca uprawnienia INST_ORPD_EDYTOR_ADM w kontekście tej jednostki na podstawie przesłanego ID generuje link do pracy i udostępnia go promotorowi. 12

13 7. Zakres danych w systemie 7.1. Dane pracy dyplomowej Tytuł pracy dyplomowej; Data obrony; Imiona i nazwiska autorów pracy dyplomowej; Imiona i nazwiska promotorów pracy dyplomowej; Imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej; Nazwa uczelni; Treść pracy dyplomowej - pliki w dowolnym formacie Dane systemu antyplagiatowego Nazwa systemu; Nazwa instytucji odpowiedzialnej; Adres instytucji odpowiedzialnej; Miejscowość; Kod pocztowy; Telefon kontaktowy; kontaktowy; Adresy IP. 13

14 8. Dodawanie ról do kont POL-on Dodawanie ról dla użytkowników systemu ORPD odbywa się w całości w systemie POL-on. 14

15 9. Logowanie do ORPD 9.1. Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM, INST_ORPD_IMPORTER_ADM, MIN_ORPD_ADM, PKA_ORPD 9.2. Cel Celem jest umożliwienie użytkownikom zalogowania się w systemie w celu edycji, dodania pracy, dodania systemu ORPD etc Warunki wstępne 1. Użytkownik posiada konto POL-on. 2. Do konta POL-on użytkownika dodana jest którakolwiek z wymienionych wyżej ról Ścieżka główna 1. Na ekranie głównym użytkownik ma możliwość wpisania loginu i hasła do konta POL-on i zatwierdzenia ich. 2. Użytkownik może się wylogować. Służy do tego przycisk Wyloguj. 3. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego utworzenia konta. 1. Systemem kont zarządza OPI. Poszczególnym osobom konta zakładają operatorzy w odpowiednich jednostkach. 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasła, nie może go odzyskać z poziomu ORPD. 1. Procedura odzyskiwania przeprowadzana jest w ramach infrastruktury zarządzanej przez OPI i nie ma związku z ORPD. 5. Po zalogowaniu, użytkownik przenoszony jest, w zależności od posiadanej roli: 1. INST_ORPD_EDYTOR_ADM, PKA_ORPD - na stronę wyszukiwarki ORPD, 2. INST_ORPD_IMPORTER_ADM - na stronę "Hasła importu instytucji". 3. MIN_ORPD_ADM - na stronę "Systemy antyplagiatowe". 15

16 9.5. Inne zakończenia W przypadku próby zalogowania za pomocą niepoprawnego loginu i/lub hasła, użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie logowania. 16

17 10. Wyszukiwanie danych w ORPD Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM, PKA_ORPD, MIN_ORPD_ADM Cel Wyszukanie w bazie, wyświetlenie rekordu pracy i pobranie plików z jej pełnym tekstem Warunki wstępne 1. Użytkownik jest zalogowany. 2. Użytkownik posiada odpowiednią rolę Ścieżka główna 1. Jeśli wyszukuje INST_ORPD_EDYTOR_ADM, wyszukiwanie odbywa się wyłącznie w obrębie prac zdeponowanych dla tej jednostki lub jednostek, których dotyczą uprawnienia użytkownika. 2. Jeśli wyszukuje PKA_ORPD lub MIN_ORPD_ADM, wyszukiwanie odbywa się w obrębie wszystkich prac zdeponowanych w ORPD. 3. Użytkownik może wyszukiwać wg: 1. Tytułu pracy dyplomowej 2. Imion i nazwiska autora pracy dyplomowej 3. Imion i nazwiska promotora pracy dyplomowej 4. Imion i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej 5. Uczelni (wybór z listy) 6. Nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej (wybór z listy uzależniony od wyboru uczelni) 7. Daty obrony 4. Wyszukiwanie prowadzi do wyświetlenia poniżej wyników wyszukiwania: 1. Widać liczbę wyników (domyślnie 20 wyników na stronie, liczba ta może zostać zwiększona do 50 lub 100); 5. Widać wyniki wyszukiwania w postaci skróconej listy. Elementy listy zawierają: 1. Klikalny tytuł pracy dyplomowej; 1. Po kliknięciu na tytuł użytkownik przenoszony jest na stronę rekordu pracy. 2. Data obrony; 3. Imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 4. Imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; 5. Imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; 6. Nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; 17

18 7. Nazwę uczelni; 6. Widać, jakie zapytanie zadano. 7. Użytkownik ma możliwość wyczyszczenia zapytania klikając 'Czyść' 8. Jeśli wyników jest za dużo, są one stronicowane. 9. Użytkownik ma możliwość ustawienia sortowania wyników wyszukiwania według: 1. Tytułu 2. Daty obrony, rosnąco lub malejąco (domyślnie) Inne zakończenia 1. W przypadku braku wyników wyszukiwania pojawia się informacja Brak wyników wyszukiwania, lista wyników nie zostaje wyświetlona. 2. W przypadku próby wyszukania pustego zapytania zostają wyświetlone wszystkie rekordy do przeglądania których użytkownik ma prawo. 18

19 11. Przeglądanie rekordu pracy wraz z historią Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM, PKA_ORPD, MIN_ORPD_ADM Cel Użytkownik chce obejrzeć metadane pracy, sprawdzić różne wersje rekordów i/lub pobrać pracę Warunki wstępne Użytkownik jest zalogowany. Użytkownik posiada rolę INST_ORPD_EDYTOR_ADM, MIN_ORPD_ADM lub PKA_ORPD Ścieżka główna 1. Użytkownik wyszukuje pracę, którą chce obejrzeć 2. Użytkownik klika na tytuł pracy i zostaje przeniesiony na stronę rekordu pracy. 3. Użytkownik może obejrzeć wszystkie wersje rekordu pracy. 4. Wersje widoczne są od najnowszej (na górze) do najstarszej. 5. Każda wersja rekordu zawiera następujące dane: 1. Data utworzenia danej wersji rekordu. 2. Imię i nazwisko osoby, która utworzyła tę wersję rekordu. 3. Tytuł pracy dyplomowej; 4. Imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 5. Imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; 6. Imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; 7. Nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; 8. Nazwę uczelni; 9. Data obrony; 10. Link do pliku z pracą; 19

20 11. Datę wprowadzenia pracy; 12. Imię i nazwisko osoby wprowadzającej pracę; 6. IP z jakiego wprowadzono pracę 7. Użytkownik może pobrać treść pracy przypisanej do każdej wersji rekordu. 20

21 12. Pobieranie danych z systemów APD Role INST_ORPD_IMPORTER_ADM Cel Umożliwienie uczelnią pobranie do ORPD prac zdeponowanych w instytucjonalnych Archiwach Prac Dyplomowych Warunki wstępne 1. Użytkownik jest zalogowany 2. Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia Ścieżka główna 1. ORPD pobiera z APD dane pracy dyplomowej (treść + metadane) w ustalonym formacie 2. ORPD weryfikuje pobrane dane pod względem poprawności (zgodności z formatem i wymaganą zawartością) 3. ORPD zapisuje dane pobranej pracy do repozytorium (w przypadku, gdy praca była dodana już wcześniej, jej stara wersja zostaje nadpisana nową) 4. ORPD zapisuje do historii informację o wykonanych zmianach 21

22 13. Ręczne dodawanie prac dyplomowych do ORPD Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM Cel Wprowadzenie nowej pracy do bazy Warunki wstępne Użytkownik jest zalogowany. Użytkownik posiada odpowiednią rolę Ścieżka główna Użytkownik może kliknąć przycisk Dodaj nową pracę. Użytkownik wprowadza następujące dane. Imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; Tytuł pracy dyplomowej; Imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; Imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; Nazwa uczelni Wybór z listy, uzależniony od kontekstu uprawnień użytkownika. Jeśli użytkownik posiada uprawnienia tylko dla jednej uczelni, ta wybierana jest na sztywno - użytkownik nie ma możliwości jej zmiany. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej; Wybór z listy, której elementy są uzależnione do kontekstu uprawnień użytkownika oraz uczelni, którą wskazał. Jeśli z powyższego punktu wychodzi, że lista ta liczy tylko jeden element, jest on wybierany automatycznie na sztywno - użytkownik nie ma możliwości jego zmiany. 22

23 Data obrony. Użytkownik dodaje plik lub pliki z pracą. Użytkownik zatwierdza dane, np. klikając Zapisz. Użytkownik widzi okno dialogowe, gdzie potwierdza zamiar zapisania pracy lub anuluje zapisywanie. Po potwierdzeniu zamiaru zapisania użytkownik przenoszony jest na stronę rekordu pracy, gdzie dodatkowo ma możliwość: Przejścia do edycji pracy (przycisk). Przejście do dodawania kolejne pracy (przycisk) Inne zakończenie Użytkownik może w dowolnym momencie anulować dodawanie pracy. Użytkownik może wprowadzić niekompletne dane lub nie dodać pliku z pracą; otrzymuje wtedy odpowiedni komunikat o błędzie walidacji. 23

24 14. Ręczna edycja prac dyplomowych w ORPD Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM Cel Wprowadzenie zmian do rekordu już istniejącego w bazie, np. jeśli ten zawiera błąd Warunki wstępne Użytkownik jest zalogowany. Użytkownik posiada odpowiednią rolę Ścieżka główna Użytkownik wyszukuje pracę, którą chce edytować. Użytkownik klika na tytuł pracy i zostaje przeniesiony na stronę rekordu pracy. Użytkownik widzi wszystkie wersje rekordu pracy. Wersje widoczne są od najnowszej (na górze) do najstarszej. Każda wersja rekordu zawiera pełne dane, łącznie z linkami do plików. Użytkownik klika przycisk Edytuj widoczny obok najnowszej wersji rekordu. Formularz edycji jest prewypełniony danymi z najnowszej wersji rekordu pracy (dotyczy to zarówno pól, jak i pliku z pracą). Użytkownik może zmodyfikować wartości wszystkich pól. Użytkownik może wgrać nowy plik z pracą. Użytkownik zatwierdza dane klikając Zapisz. Po zatwierdzeniu tworzona jest nowa wersja rekordu pracy. Po zapisaniu użytkownik jest przenoszony na zaktualizowaną stronę rekordu pracy Inne zakończenia Użytkownik może zrezygnować z edycji rekordu klikając Anuluj - jest wtedy przenoszony do wyszukiwarki. 24

25 Jeśli użytkownik któreś z pól pozostawi puste, przy próbie zapisu otrzyma informację o błędzie walidacji. 25

26 15. Generowanie linków do prac dla promotorów Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM Cel System antyplagiatowy przesyła informację, że analizowana praca stanowi plagiat pracy zdeponowanej w ORPD. Operator instytucjonalny przekazuje promotorowi dostęp do tych prac, tak, żeby mógł zweryfikować to podejrzenie Warunki wstępne 1. Użytkownik jest zalogowany i posiada odpowiednie uprawnienia. 2. Użytkownik otrzymał od systemu antyplagiatowego identyfikatory prac zdeponowanych w ORPD, co do których istnieje podejrzenie, że z nich plagiatowano Ścieżka główna 1. Użytkownik wchodzi na stronę służącą do generowania linków "Generuj link". 2. Użytkownik wprowadza identyfikator pracy dla które chce wygenerować link - jeden lub kilka po przecinku. 3. Użytkownik generuje link. 4. Wygenerowany link można skopiować przyciskiem Skopiuj do schowka - kopiuje się link i informacja do kiedy link jest aktywny. 5. Użytkownik może teraz udostępnić link promotorowi w wybrany przez siebie sposób, np. em Inne zakończenia Użytkownik może wprowadzić niepoprawny identyfikator pracy - otrzymuje wtedy komunikat o błędzie. 26

27 16. Zarządzanie hasłami dla systemów importowych Role INST_ORPD_EDYTOR_ADM_ADMIN Cel Umożliwić użytkownikowi samodzielne zarządzanie hasłami dla systemów importowych Warunki wstępne Użytkownik jest zalogowany i posiada odpowiednie uprawnienia Ścieżka główna 1. Użytkownik wybiera zakładkę 'Hasła repozytorium inst.' 2. Użytkownik widzi listę wszystkich uczelni i ich jednostek podstawowych dla których może wygenerować hasło (zgonie z kontekstem swoich uprawnień), wraz z informacją o dacie ich wygenerowania i informacją, czy hasło dla danej jednostki zostało wygenerowane. 3. Jeśli hasło jest już ustawione, użytkownik może dezaktywować aktualne hasło klikając przycisk "Dezaktywuj aktualne". 4. Użytkownik może wygenerować nowe hasło, które jest wyświetlane na ekranie. 1. Wygenerowanie nowego hasła automatycznie dezaktywuje dotychczasowe hasło. 5. Aby wygenerować nowe hasło dla danej jednostki użytkownik kilka 'Generuj nowe hasło'. 6. Jeżeli hasło zostanie poprawnie wygenerowanie pojawia się informacja o jego aktywacji i data wygenerowania. 27

28 17. Dodanie systemu antyplagiatowego Role MIN_ORPD_ADM Cel Dodanie do systemu ORPD uprawnień dla systemu antyplagiatowego, który będzie miał możliwość pobierania i analizy prac zdeponowanych w ORPD Warunki wstępne 1. Użytkownik jest zalogowany. 2. Użytkownik posiada uprawnienia Ścieżka główna 1. Użytkownik wybiera opcję "Dodaj nowy system". 2. Użytkownik wprowadza następujące dane AP: 1. Nazwa systemu 2. Instytucja odpowiedzialna 3. Adres 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Telefon kontaktowy 7. kontaktowy 8. Adres IP, z którego AP będzie się łączyć z bazą ORPD w celu pobrania danych. 1. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnego nr IP za pomocą przycisku 'dodaj adres IP'. 2. Użytkownik może usunąć dodany adres IP klikając 'Usuń'. 3. Po uzupełnieniu wszystkich danych użytkownik zapisuje dane klikając 'Zapisz'. 28

29 4. Jeżeli wprowadzone dane są błędne lub użytkownik chce zrezygnować z ich wprowadzenia powinien kliknąć 'Czyść'. 29

30 18. Edycja danych systemu antyplagiatowego Role MIN_ORPD_ADM Cel Edycja danych systemu antyplagiatowego Warunki wstępne 1. Użytkownik jest zalogowany. 2. Użytkownik posiada odpowiednią rolę Ścieżka główna 1. Użytkownik wybiera opcję 'Systemy antyplagiatowe' 2. Użytkownik widzi listę wszystkich systemów AP kiedykolwiek dodanych do ORPD. 3. Użytkownik wybiera AP, którego dane chce edytować. 4. Użytkownik klika 'Edytuj', co pozwala na edycję następujących danych: 1. Nazwa systemu 2. Instytucja odpowiedzialna 3. Adres 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Telefon kontaktowy 7. kontaktowy 8. Adres IP 1. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnego nr IP za pomocą przycisku "Dodaj adres IP". 2. Użytkownik może usunąć dodany adres IP klikając 'Usuń'. 5. Po edycji danych użytkownik zapisuje wprowadzone zmiany klikając 'Zapisz' 30

31 6. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z wprowadzenia zmian powinien kliknąć przycisk 'Anuluj' - zostanie wtedy przeniesiony na stronę "Systemy antyplagiatowe". 31

32 19. Blokowanie/Odblokowanie systemu antyplagiatowego Role MIN_ORPD_ADM Cel Blokada/Odblokowanie systemu antyplagiatowego, np. na wypadek nadużycia lub zakończenia działalności przez AP lub - z drugiej strony - w sytuacji, w której nadużycie nie ma już miejsca Warunki wstępne 1. Użytkownik jest zalogowany. 2. Użytkownik posiada odpowiednią rolę Ścieżka główna 1. Użytkownik wybiera w menu pozycję 'Systemy antyplagiatowe'. 2. Użytkownik widzi listę AP dodanych kiedykolwiek do ORPD. 3. Użytkownik pod wybranym systemem antyplagiatowym klika przycisk 'Zablokuj'/'Odblokuj'. 32

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Dokumentacja funkcjonalna Strona 1 z 37 Spis treści 1.Podstawowe pojęcia... 6 Archiwum Prac Dyplomowych (APD)...

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych

Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik administratora 1 Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w CRPD...3 1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi

Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi Jarosław Protasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Europejskie Forum Antyplagiatowe - EFA 2015 Warszawa, 19

Bardziej szczegółowo

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym... Łukasz Karniewski Uniwersytet Warszawski, MUCI l.karniewski@usos.edu.pl Warszawa, 2015-03-25 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Obowiązki uczelni wynikające z nowelizacji Ustawy Prace do wykonania

Bardziej szczegółowo

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Nowelizacja Ustawy (stan na

Bardziej szczegółowo

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r.

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. Konferencja POL-on Moduły ORPD, PBN, POL-Index Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. ORPD Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych - podstawy prawne USTAWA z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla pracowników dziekanatów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego

Bardziej szczegółowo

Programy antyplagiatowe w znowelizowanej ustawie PSW. Konsekwencje prawne i organizacyjne obowiązkowej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych

Programy antyplagiatowe w znowelizowanej ustawie PSW. Konsekwencje prawne i organizacyjne obowiązkowej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych Programy antyplagiatowe w znowelizowanej ustawie PSW. Konsekwencje prawne i organizacyjne obowiązkowej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych Warszawa, 22 października 2014 dr Sebastian Kawczyński prezes

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - Wstęp (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - Wstęp (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://www.apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW Opracował: Remigiusz Ciemiński CENTRUM INFORMATYCZNE UAM Data dokumentu:25.10.2017. Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Słownik pojęd: Informacja indeksowana przetworzona Informacja nieindeksowana (pełna autentyczna treśd pracy dyplomowej znajdująca się w ORPPD) przez Program indeksujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta.

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Logowanie do systemu APD... 2 3. Krok 1 Student (autor pracy): wpisywanie danych pracy...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Studenta Autor pracy: wpisywanie danych pracy (Krok 1) Autor pracy: przesyłanie plików z pracą (Krok 2)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja obsługi dla promotora i recenzenta pracy Wersja 0.5 Strona 1/8 Spis treści Logowanie do systemu...2 Strona użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW. Logowanie do systemu

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW. Logowanie do systemu INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW Logowanie do systemu 1. Aby skorzystać z systemu APD2 należy wejść na stronę https://apd.uwb.edu.pl lub kliknąć odpowiedni link znajdujący się w systemie USOSweb (do obsługi zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UCZELNIANEGO ADMINISTRATORA SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO

INSTRUKCJA UCZELNIANEGO ADMINISTRATORA SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO INSTRUKCJA UCZELNIANEGO ADMINISTRATORA SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO Spis treści: I. Logowanie II. III. IV. Menu konta UASA Konto Administratorzy V. Użytkownicy VI. VII. VIII. IX. Dokumenty Ustawienia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OPERATORA

INSTRUKCJA DLA OPERATORA INSTRUKCJA DLA OPERATORA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Kwiecień 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UCZELNIANEGO ADMINISTRATORA Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

INSTRUKCJA UCZELNIANEGO ADMINISTRATORA Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl INSTRUKCJA UCZELNIANEGO ADMINISTRATORA Systemu Antyplagiatowego Spis treści: I. Logowanie II. III. IV. Menu konta UASA Konto Administratorzy V. Użytkownicy VI. VII. VIII. IX. Dokumenty Ustawienia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora i Recenzentów Kierujący pracą i recenzenci: wystawianie recenzji (Krok 4), Praca gotowa do obrony

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Opiekuna pracy / Promotora - Kierujący pracą 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Maj 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017 1.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Specjalista ds. niepełnosprawności Wersja: 1.2 Data: 2015-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD.

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. Student: wpisywanie danych pracy i dodawanie pliku z pracą Należy zalogować się na stronie: apd.uni.opole.pl. Kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Projekt eprz otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2 Spis treści 1 Wstęp...4 2 Wykaz zadań do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 33/2015 Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady działania systemu antyplagiatowego OSA oraz przesyłania obronionych prac do ORPD w kontekście współpracy z systemem Dziekanat

Podstawowe zasady działania systemu antyplagiatowego OSA oraz przesyłania obronionych prac do ORPD w kontekście współpracy z systemem Dziekanat Podstawowe zasady działania systemu antyplagiatowego OSA oraz przesyłania obronionych prac do ORPD w kontekście współpracy z systemem Dziekanat OSA - ogólnopolski system antyplagiatowy ORPPD - ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTA

INSTRUKCJA DLA STUDENTA INSTRUKCJA DLA STUDENTA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Podstawowe informacje o systemie System Antyplagiat jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH Wdrożenie nowej procedury dyplomowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czerniak Plan prezentacji Informacje o systemie APD Postępowanie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla operatora

Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Czerwiec 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16. (tekst jednolity)

Zarządzenie nr 16. (tekst jednolity) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Barbara Mikulska Toruń, 2016 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Barbara Mikulska Toruń, 2016 r. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Barbara Mikulska Toruń, 2016 r. REGULACJE PRAWNE ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH UMK Na stronie https://apd.umk.pl/

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo