Z A M A W I A J Ą C Y SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A M A W I A J Ą C Y SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 FZ 3687/07... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji Warszawa ul. Domaniewska 36/38 Tel Fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: ubezpieczenie 13 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi CPV nr postępowania 123/Cmt/07/BG Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560 z późn. zm). ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI mł. insp. Adam Królikowski Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie 13 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający zastrzega, że zamówienie obejmujące ubezpieczenie 13 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi, Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 5 upzp). II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmie okres od dnia r. do dnia r. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: a) zgodna z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). b) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, c) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert, d) zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej w niniejszej SIWZ. 2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 upzp, oraz wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 upzp. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenie zawierające informacje określone w art. 22 ust 1 i art. 24 Ustawy Pzp. wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda: a) Wykazu składek rocznych (składających się na cenę łączną składkę roczną) w zależności od rodzaju ubezpieczenia zgodnie z pkt 9 załącznika nr 1. Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 2

3 b) Wypełnionego Formularza Ofertowego zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty odpowiadające wymienionym w ust. 1 na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 605). UWAGA: Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone tłumaczenia na język polski, poświadczone przez wykonawcę. V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej. Wprowadzona modyfikacja stanie się wiążąca dla wykonawców. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 upzp. 5. Wykonawca, który nie uzupełni w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Przedstawicielami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: - Krzysztof Maksymiuk tel. /022/ Beata Grabalska tel. /022/ fax /022/ VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 3

4 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W przypadkach omówionych w art. 181 upzp bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 3. Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę/osoby upoważnione o których mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału (dotyczy to również załączników). 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem każdej z ofert jako sprzecznej z ustawą ( zgodnie z art. 89 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1uPzp). 5. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub akty statutowe wykonawcy tj. podpisy osób upoważnionych do reprezentacji z pieczęcią wykonawcy. Mogą to być również osoby, które posiadają odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, a w tym przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 6. Oferta powinna być zszyta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się stron i zawierać spis treści. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielone w formie załącznika. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 9 ustawy, b) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1-3 upzp muszą być spełnione przez wykonawców występujących wspólnie, jednak warunki te mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców, c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone oddzielnie wraz z wnioskiem. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), e) przy składaniu wszelkich dokumentów przetargowych powołując się na wykonawcę w miejscu np.,,nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę umieszczoną w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie: Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 4

5 BIURO FINANSÓW KGP WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38 pokój 531 a do dnia r. godz Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania (bez względu na datę wysłania) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Oferta powinna być oznakowana w następujący sposób: BIURO FINANSÓW KGP WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38 Oferta do przetargu, nr sprawy 123/Cmt/07/BG Nie otwierać przed dniem do godz Na kopercie powinna znajdować się także nazwa i adres firmy wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wyżej wymienionym opisem ponosi wykonawca. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie tj. w: BIURZE FINANSÓW POLICJI KGP WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38, pokój 213 w dniu r., o godz Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 84 ust. 1 upzp. X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zgłosi cenę stanowiącą łączną stawkę roczną oraz wysokość franszyzy redukcyjnej w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2). Zgłoszona łączna stawka roczna oraz wysokość franszyzy redukcyjnej będzie obowiązywała w tej samej wysokości w drugim roku ubezpieczeniowym. 2. Wymagana przez Zamawiającego wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu przewozu ładunków max. 5%. 3. Wymagana przez Zamawiającego wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu przewozu pasażerów/podróżnych max. 5%. 4. Podana cena obejmuje łączną stawkę roczną, w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, upusty i rabaty. XI. Lp. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE [%] 1. Cena oferty 100 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedstawił ważną ofertę z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 5

6 XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 Ustawy Pzp. XIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPRO- WADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI ustawy Pzp. Miejscem właściwym do zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ i składania protestów jest siedziba prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia tj. Biuro Finansów KGP Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 pokój 531 a (V piętro, kancelaria Biura Finansów KGP) w godz. urzędowania (Pn-Pt). XVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELONE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMÓWIEŃ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 14 kartek wraz z 3 załącznikami. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących jej integralną część: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy wzór oświadczenia art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 ustawy Pzp... Podpis Przewodniczącego Komisji Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 6

7 Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiąże się zrealizować przedmiot zamówienia obejmujący ochroną ubezpieczeniową ryzyka Zamawiającego związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców w zakresie: 1) odpowiedzialność cywilna użytkownika śmigłowca wobec osób trzecich innych niż pasażerowie/ podróżni (OC użytkownika), 2) odpowiedzialność cywilną przewoźnika wobec pasażerów/podróżnych oraz wynikającą z przewozu mienia przez ubezpieczającego w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków (OC przewoźnika), 3) następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg wraz z pasażerami - funkcjonariuszami i pracownikami Policji (NW). 2. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować wszelkie loty wg poleceń służbowych, w tym: 1) transport osób i sprzętu, 2) patrolowanie, 3) poszukiwanie, 4) pościgi, 5) loty szkoleniowe, 6) loty techniczne, 7) lądowania lub starty w miejscu nieprzystosowanym lub na lądowisku nie zarejestrowanym a także w przypadku szkód wyrządzonych w związku z przymusowym lądowaniem po wyczerpaniu paliwa lub wskutek złych warunków atmosferycznych. 3. Okres trwania umowy ubezpieczenia 2 lata. Wykonawca wystawi (na każdy rok) na poszczególne śmigłowce osobne polisy. 4. Umowa obowiązywała będzie na terenie Polski i krajów europejskich. 5. Suma ubezpieczenia na poszczególny śmigłowiec: Lp Rodzaj ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 OC użytkownika zł. 2 OC przewoźnika szkody osobowe zł. na jedną osobę i zł. w agregacie rocznym szkody majątkowe, w tym w przewożonym mieniu 3 NW załogi w tym funkcjonariusze i pracownicy Policji 6. Wymogi, jakim muszą odpowiadać warunki ubezpieczenia: zł. na jedną szkodę i zł. w agregacie rocznym zł. na jedną osobę Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 7

8 1) Umowa ubezpieczenia musi zawierać klauzulę reprezentantów ograniczającą możliwość odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone wyłącznie wskutek rażącego niedbalstwa osób reprezentujących ubezpieczającego, tj. Komendanta Głównego Policji, jego zastępców i zwierzchników. 2) Umowa ubezpieczenia musi obejmować ochroną ubezpieczeniową szkody spowodowane akcją policyjną, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, stanem wyjątkowym, aktami terroryzmu lub sabotażu itp. 3) Umowa ubezpieczenia musi obejmować ochroną ubezpieczeniową wszelkie loty wg poleceń służbowych, w tym obloty, loty techniczne itp. 4) Umowa ubezpieczenia musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również start i lądowanie w terenie nieprzystosowanym oraz w przypadku szkód wyrządzonych w związku z przymusowym lądowaniem po wyczerpaniu paliwa lub wskutek złych warunków atmosferycznych. 5) Ubezpieczeniem NNW muszą być objęci zarówno członkowie załogi jak i pracownicy i funkcjonariusze Policji. 6) Umowa ubezpieczenia musi obejmować ochroną szkody związane z przewożeniem materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, toksycznych itp.). 7) Umowa ubezpieczenia musi obejmować ochroną szkody w środowisku, o ile związane są z katastrofą statku powietrznego. 8) Umowa ubezpieczenia nie może zawierać zapisów o liście przewozowym, jako warunku odpowiedzialności za mienie przewożone. 9) Okres wypowiedzenia umowy musi wynosić co najmniej 3 miesiące. 10) Umowa ubezpieczenia musi obejmować szkody powstałe w przewożonej gotówce, papierach wartościowych i dokumentach. 11) Umowa ubezpieczenia musi obejmować szkody powstałe w przewożonym ładunku (również jeżeli ładunek wskazuje na handlowe przeznaczenie) 12) Polisy ubezpieczeniowe opłacane będą przelewem na konto Ubezpieczyciela w terminie 21 dni od ich otrzymania. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Ubezpieczonego. 13) Zrównane będą sumy ubezpieczenia NNW na wypadek śmierci i 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. 14) Odpowiedzialnością w ramach NNW objęte będą czynności związane z obsługą statku powietrznego (również na zewnątrz statku). 15) Odpowiedzialnością w ramach NNW objęte będą zawały serca i udary mózgu. Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 8

9 16) Odpowiedzialnością w ramach NNW objęte będą choroby tropikalne w tym wywołane przez pasożyty tropikalne oraz jady zwierząt pod warunkiem, że Ubezpieczony w dniu zachorowania posiadał aktualne wymagane szczepienia. 17) W ramach ubezpieczenia NW ochroną ubezpieczeniową objęci są członkowie załogi statków powietrznych oraz pracownicy i funkcjonariusze Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych na pokładzie statku powietrznego, w czasie wykonywania innych czynności związanych z obsługą statku oraz w czasie pobytu służbowego w kraju i za granicą. 7. Informacje dodatkowe. 1) Przewidywany roczny nalot na jeden śmigłowiec. Przewiduje się, że roczny nalot na jeden śmigłowiec wyniesie ok. 250 h. 2) Teren działania śmigłowców. Śmigłowce operować będą na terenie całego kraju z możliwością przelotów poza granice państwa w obrębie Europy. 3) Kwalifikacje personelu. a) Piloci - posiadają aktualne licencje pilota zawodowego śmigłowców. Nalot ogólny pilotów kształtuje się w granicach h oraz posiadają dużą praktykę lotniczą. b) Mechanicy - posiadają aktualne licencje i kilkuletnią praktykę zawodową oraz uprawnienia w zakresie serwisu płatowca, silników, osprzętu, urządzeń radiowych i instalacji elektrycznej. 8. Informacje o statkach powietrznych. Własność Typ statku powietrznego (producent) Numer fabryczny Rok produkcji Znaki rozpoznawcze Nalot ogólny (godz.) Ilość członków załogi KGP Mi-8S (b. ZSRR) SN-40XP Ilość miejsc pasażer skich KGP Mi-8T (b. ZSRR) SN-41XP KGP Mi-8T (b. ZSRR) SN-42XP KGP W-3 (WSK Świdnik) SN-31XP KGP W-3A (WSK Świdnik) SN-32XP KGP Mi-2 (WSK Świdnik) SN-05XP KGP Mi-2 (WSK Świdnik) SN-06XP KGP Mi-2 (WSK Świdnik) SN-07XP KGP Mi-2 (WSK Świdnik) SN-08XP KGP Mi-2 (WSK Świdnik) SN-09XP Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 9

10 KGP BELL-206 JR (USA) SN-16XP KWP w Poznaniu KWP w Krakowie Kania (WSK Świdnik) Kania (WSK Świdnik) SN-51XP SN-52XP ) Stan techniczny śmigłowców. Śmigłowce są sprawne, bez uszkodzeń, ze świadectwami zdolności do lotu wystawionymi przez państwowy nadzór techniczny. 7) Zabezpieczenie logistyczne. Zabezpieczenie logistyczne realizowane jest przez służby Policji na lotniskach bazowania siłami własnymi lub na podstawie umów z innymi instytucjami. 9. Szczegółowy sposób naliczania wysokości składek rocznych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: 1) Odpowiedzialność cywilna "OC" użytkownika. Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Mi-8S (b. ZSRR) 2. Mi-8T (b. ZSRR) 3. Mi-8T (b. ZSRR) 4. W-3 (WSK Świdnik) 5. W-3A (WSK Świdnik) 6. Mi-2 (WSK Świdnik) 7. Mi-2 (WSK Świdnik) 8. Mi-2 (WSK Świdnik) 9. Mi-2 (WSK Świdnik) 10. Mi-2 (WSK Świdnik) 11. BELL-206 JR (USA) 12. Kania (WSK Świdnik) 13. Kania (WSK Świdnik) Łączna składka roczna (ilość śmigłowców x składka roczna) Suma ubezpieczenia na poszczególny śmigłowiec [zł] ,00 Składka roczna (wyliczona dla poszczególnego śmigłowca) [zł] 2) OC przewoźnika wobec pasażerów. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Liczba miejsc pasażerskich Suma ubezpieczenia na poszczególny śmigłowiec [zł] Składka (wyliczona dla jednego pasażera) Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 10

11 1. Mi-8S (b. ZSRR) 9 2. Mi-8T (b. ZSRR) Mi-8T (b. ZSRR) W-3 (WSK Świdnik) W-3A (WSK Świdnik) Mi-2 (WSK Świdnik) 7 7. Mi-2 (WSK Świdnik) 7 8. Mi-2 (WSK Świdnik) 7 9. Mi-2 (WSK Świdnik) Mi-2 (WSK Świdnik) BELL-206 JR (USA) Kania (WSK Świdnik) Kania (WSK Świdnik) 7 Łączna składka roczna (ilość pasażerów x składka) Lp ) OC przewoźnika z tytułu przewozu ładunków. Przedmiot ubezpieczenia 1. Mi-8S (b. ZSRR) 2. Mi-8T (b. ZSRR) 3. Mi-8T (b. ZSRR) 4. W-3 (WSK Świdnik) 5. W-3A (WSK Świdnik) 6. Mi-2 (WSK Świdnik) 7. Mi-2 (WSK Świdnik) 8. Mi-2 (WSK Świdnik) 9. Mi-2 (WSK Świdnik) 10. Mi-2 (WSK Świdnik) 11. BELL-206 JR (USA) 12. Kania (WSK Świdnik) 13. Kania (WSK Świdnik) Łączna składka roczna (ilość śmigłowców x składka) ,00 na jedną osobę i ,00 w agregacie rocznym Suma ubezpieczenia na poszczególny śmigłowiec [zł] ,00 na jedną szkodę i ,00 w agregacie Składka (wyliczona dla poszczególnego śmigłowca) [zł] [zł] Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 11

12 Lp. 4) NW załogi wraz z pracownikami i funkcjonariuszami Policji Przedmiot ubezpieczenia Max. liczba członków załogi 1. Mi-8S (b. ZSRR) Mi-8T (b. ZSRR) Mi-8T (b. ZSRR) W-3 (WSK Świdnik) W-3A (WSK Świdnik) Mi-2 (WSK Świdnik) 9 7. Mi-2 (WSK Świdnik) 9 8. Mi-2 (WSK Świdnik) 9 9. Mi-2 (WSK Świdnik) Mi-2 (WSK Świdnik) BELL-206 JR (USA) Kania (WSK Świdnik) Kania (WSK Świdnik) 10 Łączna składka roczna (max. ilość członków załogi x składka) 166 Suma ubezpieczenia na poszczególny śmigłowiec [zł] ,00 na jedną osobę Składka (wyliczona dla jednego członka załogi) [zł] Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 12

13 FORMULARZ OFERTOWY dot. przetargu nieograniczonego- sprawa nr 123/Cmt/07/BG Załącznik Nr 2 Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie 13 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi 1. Dane dotyczące wykonawcy: - pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny adres nazwa banku i nr podstawowego konta bankowego... - nr telefonu i faksu... - imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 1) Cena wynosi...zł (Łączna stawka roczna) (słownie złotych...) 2) wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu przewozu ładunków...% (wymagana przez Zamawiającego max.5%) 3) wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu przewozu pasażerów/podróżnych...% (wymagana przez Zamawiającego max.5%) 4) Łączna cena liczona na 2 lata zł (Łączna stawka roczna) x 2 lata =..zł 3. Oświadczamy, że akceptujemy: a) postanowienia zawarte w SIWZ, b) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy.... (data)... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 13

14 Załącznik nr 3... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE złożone zgodnie z art. art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 82, poz.560 ) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ja (imię i nazwisko),... reprezentujący firmę (nazwa firmy)... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp...., dnia r... /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ Numer sprawy 123/Cmt/07/BG 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo