PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2014-2016"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata Załącznik nr 1 do SIWZ A. UBEZPIECZENIE MIENIA ( dokładny wykaz mienia do ubezpieczenia Tabela nr 1 ) 1. Ubezpieczenie budynków i budowli w raz z nakładami inwestycyjnymi od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie w tym w szczególności za szkody polegające na: utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia, m.in.: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, napór śniegu i lodu, powódź, lawina, ciężar śniegu, działanie mrozu, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów urządzeniach wodnokanalizacyjnych, od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń, będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robot pomocniczych związanych z ich naprawą, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż w skutek ognia, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dewastacja (rozumiane jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie) z włączeniem przepięć, aktów terroru, upadku drzew i masztów a także refundacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, do wysokości sumy ubezpieczenia i refundacji kosztów zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. Koszty te pokrywane są bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych do wysokości sumy ubezpieczenia o wartości = ,00 -PLN Limit na terroryzm ,00 PLN Stan budynków dobry. Budynki znajdują się w ciągłej konserwacji, zabezpieczone ppoż. posiadają instalacje wodociągowe pożarowe z hydrantami, instalacje odgromowe, wyłączniki główne prądu zlokalizowane na parterach obiektów, podręczny sprzęt gaśniczy ( gaśnice, koce gaśnicze) W/w instalacje i sprzęt poddawany jest okresowym badaniom i i przeglądom przez uprawionych konserwatorów. Dachy kryte papą lub blachą. Tereny i budynki w lokalizacjach Instytutu są ogrodzone, oświetlone, oraz całodobowo ochraniane przez wynajmowana firmę ochroniarską, monitorowane systemem kamer wizyjnych (w lokalizacji Katowice Al. W. Korfantego 163- brak systemu kamer wizyjnych. Budynek główny posiada we wszystkich oknach żaluzje antywłamaniowe) Opis konstrukcji budynków w poszczególnych lokalizacjach IMBiGS - Tabela nr 2 2. Ubezpieczenie mienia ruchomego (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie) od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie w tym w szczególności za szkody polegające na: utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia, m.in.: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, napór śniegu i lodu, powódź, lawina, ciężar śniegu, działanie mrozu, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów urządzeniach wodnokanalizacyjnych, od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń, będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robot pomocniczych związanych z ich naprawa i rozmrażaniem, dokumentów, akt, zdjęć i wszelkiego rodzaju nośników danych łącznie z danymi, wzorów, modeli poglądowych, prototypów eksponatów, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż w skutek ognia, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dewastacja (rozumiane jako umyślne 1

2 uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie) z włączeniem przepięć, aktów terroru, upadku drzew i masztów a także refundacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, do wysokości sumy ubezpieczenia i refundacji kosztów zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. Koszty te pokrywane są bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych do wysokości Ubezpieczenie mienie osobiste pracowników zatrudnionych u Ubezpieczonego, tj. przedmioty osobistego użytku pracowników, które znajdują się w miejscu pracy (z wyłączeniem wartości pieniężnych). z limitem 1 000,00 PLN/ osobę sumy ubezpieczenia o wartości ,55 PLN Limit na terroryzm ,00 PLN Szkodowość z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania: wypłata odszkodowania ( ogień ) ,83 PLN 3. Ubezpieczenie mienia ruchomego ( maszyny urządzenia wyposażenie ) od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją oraz koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości sumy ubezpieczenia, o wartości = ,00 PLN + wandalizm w lokalizacji: 1. Warszawa, Racjonalizacji ,00 PLN; 2. Warszawa, Mrówcza ,00 PLN; 3. Warszawa, Mrówcza ,00 PLN; 4. Warszawa, Suwak ,00 PLN; 5. Pruszków, Zbikowska ,00 PLN; 6. Katowice, W.Korfantego 193 A -50,000,00 PLN Zabezpieczenia antykradzieżowe: Tereny lokalizacjach są ogrodzone, oświetlone w godzinach nocnych dozorowane całodobowo przez własnych pracowników lub Agencję Ochrony Mienia. Budynki posiadają w drzwiach wejściowych standardowe zamki, sporadycznie występują kraty metalowe w oknach.budynek główny w lokalizacji Katowice Al. W Korfantego 193 A posiada we wszystkich oknach żaluzje anty-włamaniowe. Pomieszczenia kas pancernych w lokalizacjach Warszawa (Racjonalizacji 6/8 i Mrówczej 243) są okratowane maja zainstalowane systemy alarmowe Pomieszczenie kasy pancernej w lokalizacji Katowice (Al. W Korfantego 193 A) posiada drzwi antywłamaniowe z atestowanymi zamkami i żaluzje anty-włamaniowe w oknach. System kontroli dostępu przez wejście główne w lokalizacji Warszawa ul Racjonalizacji 6/8 (imienne karty wejściowe). Monitorig -system kamer wizyjnych zamontowany jest w lokalizacjach : Warszawa : Racjonalizacji 6/8 ( 9 kamer),mrówczej 243 (4-y kamery), i Suwak 4 ( 3 kamery) oraz w Pruszkowie przy ul. Żbikowskiej 22 (4- kamery). 4. Ubezpieczenie mienia ruchomego od wszystkich ryzyk znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia w czasie transportu do i z lokalizacji głównej, 5% sumy ubezpieczenia co stanowi ,63 PLN 5. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych od skutków kradzieży po 5.000,00 na każdą lokalizację 2

3 Szkodowość z ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowanianie występowała 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia o wartości = 8.000,00 PLN oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości sumy ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia w następujących elementach stałych: szybach okiennych i drzwiowych, oszkleniach ścian i dachów, rurkach neonowych, reklamach i tablicach świetlnych, wykładzinach szklanych i kamiennych, innych szklanych elementach stanowiących wyposażenie użytkowanych lokali, tablicach reklamowych, szyldach i gablotach reklamowych znajdujących się poza budynkami lub lokalami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia, rozbicia, zniszczenia lub uszkodzenia. Szkodowość z ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania- nie występowała. 7. Ubezpieczenie elektroniki wg wartości odtworzeniowej (wartością odtworzeniową jest cena zakupu sprzętu o tych samych albo najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z tym zakupem tj. kosztami demontażu, ponownego montażu, transportu itp. ) od wszystkich ryzyk o wartości stacjonarny = ,30 mobilny = ,90 Szkodowość z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania: nie wystąpiła. 8. Ubezpieczenie gotówki: a. Ubezpieczenie gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalizacjach: Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, Katowice ul. Korfantego 193a suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, b. Ubezpieczenie gotówki od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie : Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, Katowice ul. Korfantego 193a suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, c. Ubezpieczenie gotówki od rabunku w transporcie w obrębie jednej miejscowości: Katowice ul. Korfantego 193a suma ubezpieczenia : ,00 PLN Szkodowość ubezpieczenia w w/w zakresie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania- nie występowała Franszyza na mienie 500,00 -PLN B. UBEZPIECZENIE OC Odpowiedzialności Cywilnej (deliktowa i kontraktowa ) z tytułu statutowej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniem o: 1.OC za szkody powstałe wobec kogokolwiek wskutek wadliwie wykonanego przez Ubezpieczonego opracowania, ekspertyzy, projektu, wydanej aprobaty lub oceny technicznej, certyfikatu systemu zarządzania, certyfikatu zgodności lub zakładowej kontroli produkcji bądź jakiejkolwiek innej usługi do pełnej sumy gwarancyjnej w szczególności w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oceny zgodności i certyfikacji oraz w zakresie badań prowadzonych w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w szczególności w pionie certyfikacji oraz w laboratoriach IMBiGS za skutki wadliwości wydanej aprobaty, certyfikatu lub innego dokumentu oceny zgodności oraz za skutki wadliwości wyników badań maszyn, urządzeń, badań fizykochemicznych surowców i wyrobów. 3

4 2. OC za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa z limitem : ,00 PLN 3. OC za czyste straty majątkowe w odniesieniu do szkód wynikłych z czynności zawodowych i wykonywanych prac i usług z limitem : ,00 PLN 4. OC pracodawcy z limitem : ,00 PLN Zakres terytorialny: Świat Wynika to zakresu prac badawczych i wydawanych certyfikatów (certyfikaty dla wyrobów produkowanych poza obszarem Polski i Europy, badany sprzęt lub urządzenie może pracować w każdym państwie na całym świecie). Poza granicami RP nie jest prowadzona działalność. Natomiast opinie, świadectwa i certyfikaty wystawione po badaniu urządzeń i maszyn, obowiązują na całym świecie. Franszyza redukcyjna:- 500,00 -PLN Suma gwarancyjna PLN Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) obejmuje koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez zakład ubezpieczeń lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.. Rodzaj kontraktów: Umowy, zlecenia zawarte z Wykonawcami w związku z realizacją celów statutowych. Treść w/w umów negocjowana indywidualnie z Wykonawcami. Rodzaje kontraktów i umów zawieranych przez Instytut wynikają z działalności statutowej Rodzaje prac i usług wykonywane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego to; badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, budowa maszyn i urządzeń oraz stanowisk badawczych (prototypów), wydawanie certyfikatów, aprobat technicznych, opinii i ekspertyz, szkolenia i edukacja, działalność wydawnicza.itp. Dokładniejszy opis, poprzez podanie klasyfikacji PKD, podano w Informacjach dodatkowwych (poniżej). oraz Statucie Instytutu lub w KRS nr Dział 3 Przedmiot działalności przedsiębiorcy Szkodowość z ubezpieczenia od OC w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania: wypłata odszkodowania w wysokości ,38 C. UBEZPIECZENIE NNW uczestników szkoleń i wykładowców: Ochrona ubezpieczeniowa podczas szkolenia oraz w drodze z i na szkolenie, opcja bezimienna. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. Zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku na jednego uczestnika: PLN ; Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek w skutek nieszczęśliwego wypadku na jednego uczestnika: PLN. 4

5 Szkolenia będą się odbywały przez osobodn D. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA podczas podróży zagranicznych (poza obszarem RP) Opcja bezimienna w formie polisy otwartej. Przedmiotem ubezpieczenia są : - koszty leczenia i usług typu assistance obejmujące badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza, konsultacje lekarskie,, suma ubezpieczenia PLN - NNW na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacone jako procent sumy ubezpieczenia PLN - NNW na wypadek śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstałej w okresie do 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia PLN - OC w życiu prywatnym za szkody na osobie (suma ubezpieczenia PLN) i na rzeczy ( suma ubezpieczenia PLN) wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa ) osobom trzecim poza granicami RP w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego Podróże będą odbywały się przez 180 osobodni E. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - (dokładny wykaz środków transportu zawiera Tabela nr 3). Obejmujące ochrona ubezpieczeniową OC, AC, NNW, Assistance 17 szt. samochodów + OC i NNW 2 wózków widłowych - Autocasco: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu bądź jego wyposażenia wskutek: zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, zatopienia, gradobicia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (w tym opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie, użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Ubezpieczeniem Assistance objęte są następujące zdarzenia powstałe na terytorium RP i UE 1) wypadek, 2) kradzież, 3) awaria, 4) wypadek losowy. 5

6 Suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi zł. Ubezpieczenie Assistance obejmuje: - Informacja serwisowa : - Naprawa na trasie - Holowanie do punktu obsługi - Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej - Dostarczenie paliwa - Pomoc w wypadkach losowych - Uruchomienie pojazdu ( np z powodu mrozów ) - Przejazd Ubezpieczonego - Centrum Pomocy zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terytorium RP lub do celu podróży, jeżeli pojazd nie może zostać naprawiony w punkcie obsługi w ciągu 3 dni od zajścia zdarzenia lub jeżeli odnalezienie pojazdu po kradzieży nie jest możliwe tego samego dnia. Świadczenie w postaci przejazdu Ubezpieczonego do celu podróży przysługuje jedynie wtedy, jeżeli koszt przejazdu do celu podróży nie przewyższa kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania. - Zakwaterowanie - Centrum Pomocy zorganizuje i opłaci rezerwację oraz pobyt Ubezpieczonego w hotelu dwu-lub trzygwiazdkowym do czasu naprawienia lub odnalezienia pojazdu, ale przez maksymalnie 3 doby oraz zorganizuje i opłaci transport Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia, z punktu obsługi lub z posterunku policji do hotelu, jeżeli usunięcie przyczyny unieruchomienia pojazdu lub jego odnalezienie po kradzieży nie jest możliwe w dniu zdarzenia. - Kierowca zastępczy - Centrum Pomocy zapewni usługi kierowcy zastępczego, który przewiezie Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie RP lub do celu podróży, jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nastąpił zgon kierowcy lub kierowca jest hospitalizowany dłużej niż 3 dni, lub nie może prowadzić pojazdu, co pisemnie potwierdzi lekarz prowadzący leczenie. -Transport bagażu - Centrum Pomocy zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu przewożonego przez Ubezpieczonego bagażu o wadze nie przekraczającej 500 kg do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP -Sprowadzenie pojazdu - Centrum Pomocy w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia zorganizuje i opłaci sprowadzenie pojazdu przez kierowcę zastępczego lub holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP - Holowanie pojazdu do innego punktu obsługi lub do punktu obsługi w miejscu zamieszkania - Parking - Centrum Pomocy zorganizuje i opłaci postój pojazdu na parkingu strzeżonym, jeżeli pojazd został unieruchomiony w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. NNW suma zł, Zakres na terytorium RP 1) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w razie 100% inwalidztwa, 2) z tytułu trwałego częściowego uszczerbku na zdrowiu, 3) w razie Śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 4) dzienne Świadczenie szpitalne 5) koszty nabycia protez oraz specjalnych Śródków ochronnych i pomocniczych, 6) koszty pogrzebu 6

7 INFORMACJE DODATKOWE 1. Okresy ubezpieczenia przedmiotu zamówienia wynoszą 12 miesięcy przez 2 kolejne lata tj. - I-szy rok od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. - II-gi rok od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. z wystawieniem dokumentów ubezpieczenia (polis) z okresem jednorocznym. 2. Jako Szkodowość Ubezpieczający rozumie szkody wypłacone, zgłoszone roszczenia i odmówione, zgłoszone roszczenia, które aktualnie figurują jako rezerwy szkodowe. 3. Ubezpieczenie od ognia na sumy stałe obliczono wg wartości odtworzeniowej, natomiast od kradzieży na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej. 4. Zakres terytorialny ubezpieczeń: ubezpieczenia mienia (pkt. A) terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ubezpieczenia OC (pkt. B) - cały Świat; ubezpieczenia komunikacyjne (pkt. E) - UE 5. Wielkość obrotu: - za 2012 rok ,00 PLN - za 2013 rok ,00 PLN -planowany na 2014rok ,00 PLN 6. Rodzaj działalności statutowej wg PKD: 7219Z, 6910Z, 9101A, 7120B, 5811Z, 5814Z, 8230Z, 7022Z, 6311Z, 7112Z, 7410Z, 8542B, 8559B, 7490Z, 2599Z, 2841Z, 2892Z, 7. Ubezpieczenie OC działalności z sumą ubezpieczenia minimum ,00 PLN - zakres cały świat 8. Ubezpieczenie grupowe NNW ( uczestników szkoleń i wykładowców ) planowane na 2014 rok osobodni 9. Ubezpieczenie podróży zagranicznych planowane na 2014 rok osobodni 10. Ubezpieczenia komunikacyjne (wg Tabeli 3 - Wykazu środków transportu ) - 17 samochodów + 2 wózki widłowe 7

8 Ogień Tabela nr 1 WYKAZ MIENIA IMBiGS DO UBEZPIECZENIA Stan na r Przedmioty osobiste Ubezpieczenie mienia Mienie ruchome pracowników z ruchomego od wszystkich Lokalizacja limitem ryzyk znajdującego się Budynki Mienie ruchome PLN od poza miejscem ubezpieczenia czasie w pracownika transportu do i z lokalizacji głównej, 5% Warszawa Racjonalizacji 6/ , ,22 sumy ubezpieczenia ,00 Warszawa Mrówcza 212, , Warszawa Mrówcza , ,16 pracowników ,00 Warszawa Suwak , ,51 łącznie - Pruszków Żbikowska , ,89 we wszystkich - Katowice W.Korfantego 193A , ,77 lokalizacjach ,00 Kradzież Ubezpieczenie mienia ruchomego od wszystkich ryzyk znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia czasie transportu do i z lokalizacji głównej, 5% sumy ubezpieczenia RAZEM , , , , ,63 Lokalizacja Szyby Wartości pieniężne od rabunku w transporcie Wartości pieniężne od kradzieży i rabunku Sprzęt elektroniczny Wandalizm W kasach pancernych W kasetach stacjonarny mobilny Warszawa Racjonalizacji 6/ , , , , ,00 Warszawa Mrówcza , ,00 Warszawa Mrówcza , , , ,00 Warszawa Suwak , , ,00 Pruszków Żbikowska , ,00 Katowice W.Korfantego 193A 1.000, , , , , ,00 RAZEM 8.000, , , , , ,00 8

9 Tabela nr 2 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH IMBiGS Lokalizacja Ilość obiekt ów Konstrukcja nośna Dachy Rok (lata) budowy Remonty, konserwacje ( numeracja wg Książek Obiektu Budowlanego) Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa ul. Mrówcza 243 Warszawa ul. Mrówcza 212 Warszawa ul. Suwak Cegła, beton, szkieletowa, żelbetowa, prefabrykowana rama fundamenty, beton zbrojony Szkielet stalowy, cegła, elewacja, blacha falista z rdzeniem termoizolacyjnym, wełna mineralna Dwuspadowe i jednospadowe kryty papą,odwodniony, stropodach,system DMS, Dwuspadowe i jednospadowe kryty papą wentylowany, blacha trapezowa 1965 Budynki nr 3,5,6,10, ocieplone styropianem cm.wymiana okien na PCV 1988 Budynki Nr 8,13, ocieplone styropianem 12 cm Wymiana okien na PCV 1 Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana Dwuspadowy kryty papą 1992 Wymiana okien PCV 2 Konstrukcja drewniano betonowa, płyty Alpex, suprema, obmurowany cegła pełną otynkowany Jednospadowy kryty papą 1980 Konstrukcja cegła, beton, stal, Jednospadowy kryty blachą trapezową ocieplony wełną mineralną Budynek wykonany w konstrukcji Dach dwuspadowy w stalowej w części magazynowej i kryty blacha falistą i papą morówanej w części biurowej (podpiwniczona ) 1 6 Kostrukcja kontenerowa Konstrukcja prefabrykowana wielkopłytowe żelbetowa i słupów nośnych Dach dwuspadowy kryty blacha falistą Dwuspadowy i jednospadowy stropodach kryty papą Konstrukcja murowana cegła Jednospadowy kryty papą Budynek ocieplony Nr 5,6 wymiana okien na PCV 9

10 Katowice Al.W. Korfantego 193 A 5 Pruszków ul. Żbikowska Cegła, pustaki żużlowo-betonowe, fundamenty ławowe żelbetowe, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z tynkiem cienkowarstwowym Konstrukcja murowana ceglana, bloczki z betonu komórkowego, stropy drewniane, stropodach Konstrukcja szkieletowa stalowa obudowana blachą trapezową ocieplaną wełną mineralną Dwuspadowy i jednospadowy kryty papą termozgrzewalną wierzchniego krycia Jednospadowy kryty papą i blachą ocieplone styropianem Dwuspadowy i jednospadowy kryty blachą trapezową 1972 Budynek nr 1 naprawa ubytków tynku na elewacji zewnętrznej

11 Lp Marka/ Model Typ/ rodzaj Nr rej. Poj/ład (kg) Liczba osób Rok prod. Nr nadwozia / ramy Suma Ubezpieczenia AC brutto Tabela nr 3 WYKAZ (opis) ŚRODKÓW TRANSPORTU Data następnego badania tech. Przebieg (km) * Zabezpieczenie 1 Mercedes E-200 kompresor osobowy WE L WDB B , X X 2 Mercedes E 280 CDI osobowy WE P WDB B , X X 3 Mercedes E-350 CDI osobowy WE X WDD A , X X 4 VW CADDY Life 2,0 TDI osobowy WE P WV2ZZZ2KZ9X , X X 5 VW CADDY Life MAX 2,0 TDI osobowy WE P WV2ZZZ2KZ9X , X X 6 VW PASSAT 2,0 TDI CR osobowy WE P WVWZZZ3CZ9P , X X 7 VW PASSAT 2,0 TDI osobowy WE L WVWZZZ3C27P , X X 8 VW CADDY Life 1,9 TDI osobowy WE L WV2ZZZ2KZ8X , X X 9 VW CARAVELLE 2,5 TDI osobowy WE P WV2ZZZ7HZ9H , X X 10 Mercedes Sprinter 211 ciężarowy WE C WDB R , X 11 LUBLIN 3307 ciężarowy WT SUL330717Y00665B , VW CADDY MIXT 1,9 TDI ciężarowy WE U WV1ZZZ2KZAX , X X 14 VW CADDY 1,6 TDI osobowy WE Y WV2ZZZ2KZBX , X X 15 RENULT KANGOO 1,4 RN Plus ciężarowy WE 439 FL VF1FC0CAF , X x 16 TOYOTA COROLLA 1.4 osobowy WE 443 FL SB164ZEB10E , x x 17 TOYOTA AVENSIS Sedan 2,0 D- 4D Prestige Bez tablic rejestracyjnych 18 HYSTER H3 00 XM 19 ZREMB GPW 2510 E osobowy WE 445 FL SB1BW56L00E x x wózek widłowy wózek widłowy UDT N UDT , ,00 Imobiliser Autoalarm * - Przebieg na dzień r. Data ważności OC, AC, NNW i ZK Szkodowość: r- 3 szkody ,00, 2012 r -1 szkoda 8.000, r. 6 szkód ,97 11

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2016-2018

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2016-2018 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2016-2018 Załącznik Nr 1 do SIWZ A. UBEZPIECZENIE MIENIA (wykaz rodzaju i wartości mienia do ubezpieczenia - Tabela nr 1, Opis konstrukcji budynków Tabela nr 2) 1.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie ubezpieczeń służbowych samochodów Ministerstwa Zdrowia: - od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami ZAŁĄCZNIK B. 1. 1. Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk na VI piętrze B. dozór całodobowy fizyczny + monitoring budynku, C. monitoring ppoż., hydranty zgodne

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika adres jednostki 43-170 Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 48 kierownik / dyrektor jednostki mgr inż. Grażyna Mendecka nr telefonu 32 2241066 nr faksu 32 2241066

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

konstrukcja murowana, dach kryty blacho-dachówką

konstrukcja murowana, dach kryty blacho-dachówką ZAŁĄCZNIK C. 1. OPIS JEDNOSTEK. 1. Punkt Pośrednictwa Pracy, ul. Sobieskiego 10 83-110 Tczew własność PWK OHP konstrukcja murowana, dach kryty dachówką ceramiczną monitoring ppoż., hydranty zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych adres jednostki ul. Świerczewskiego 1 kierownik / dyrektor jednostki Monika Wojtas nr telefonu 32 2241 774, 32 2242 128 nr faksu

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 adres jednostki UL. CIESZYŃSKA 12, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE kierownik / dyrektor jednostki GRAŻYNA TKOCZ nr telefonu 32/2242274 nr faksu 32/2242274 e-mail sp2_laziska@interia.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. Znak sprawy: ZP/1/13 Data : 2013-03-05

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. Znak sprawy: ZP/1/13 Data : 2013-03-05 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Znak sprawy: ZP/1/13 Data : 2013-03-05 Dotyczy : przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Szkodowość PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Gminy Miasto Szczecin na dzień 31.12.2009 2005 2006 2007 2008 2009 wypłacone odszkodowanie w zł

Szkodowość PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Gminy Miasto Szczecin na dzień 31.12.2009 2005 2006 2007 2008 2009 wypłacone odszkodowanie w zł Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Nasz znak: BZP/S/EJ/341/621/10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 41-400 Mysłowice ul. Partyzantów 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 41-400 Mysłowice ul. Partyzantów 21 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 41-400 Mysłowice ul. Partyzantów 21 Usługa w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz INFORMACJE O RYZYKU

Załącznik nr 4 do siwz INFORMACJE O RYZYKU INFORMACJE O RYZYKU Załącznik nr 4 do siwz 1. Prowadzona działalność: a) PKD (główny): 84.11 - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. b) Działalność podstawowa: Wykonywanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl 1 z 15 2015-11-06 15:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012. Program Ubezpieczenia. System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012. Program Ubezpieczenia. System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo