PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2014-2016"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata Załącznik nr 1 do SIWZ A. UBEZPIECZENIE MIENIA ( dokładny wykaz mienia do ubezpieczenia Tabela nr 1 ) 1. Ubezpieczenie budynków i budowli w raz z nakładami inwestycyjnymi od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie w tym w szczególności za szkody polegające na: utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia, m.in.: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, napór śniegu i lodu, powódź, lawina, ciężar śniegu, działanie mrozu, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów urządzeniach wodnokanalizacyjnych, od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń, będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robot pomocniczych związanych z ich naprawą, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż w skutek ognia, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dewastacja (rozumiane jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie) z włączeniem przepięć, aktów terroru, upadku drzew i masztów a także refundacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, do wysokości sumy ubezpieczenia i refundacji kosztów zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. Koszty te pokrywane są bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych do wysokości sumy ubezpieczenia o wartości = ,00 -PLN Limit na terroryzm ,00 PLN Stan budynków dobry. Budynki znajdują się w ciągłej konserwacji, zabezpieczone ppoż. posiadają instalacje wodociągowe pożarowe z hydrantami, instalacje odgromowe, wyłączniki główne prądu zlokalizowane na parterach obiektów, podręczny sprzęt gaśniczy ( gaśnice, koce gaśnicze) W/w instalacje i sprzęt poddawany jest okresowym badaniom i i przeglądom przez uprawionych konserwatorów. Dachy kryte papą lub blachą. Tereny i budynki w lokalizacjach Instytutu są ogrodzone, oświetlone, oraz całodobowo ochraniane przez wynajmowana firmę ochroniarską, monitorowane systemem kamer wizyjnych (w lokalizacji Katowice Al. W. Korfantego 163- brak systemu kamer wizyjnych. Budynek główny posiada we wszystkich oknach żaluzje antywłamaniowe) Opis konstrukcji budynków w poszczególnych lokalizacjach IMBiGS - Tabela nr 2 2. Ubezpieczenie mienia ruchomego (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie) od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie w tym w szczególności za szkody polegające na: utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia, m.in.: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, napór śniegu i lodu, powódź, lawina, ciężar śniegu, działanie mrozu, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów urządzeniach wodnokanalizacyjnych, od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń, będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robot pomocniczych związanych z ich naprawa i rozmrażaniem, dokumentów, akt, zdjęć i wszelkiego rodzaju nośników danych łącznie z danymi, wzorów, modeli poglądowych, prototypów eksponatów, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż w skutek ognia, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dewastacja (rozumiane jako umyślne 1

2 uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie) z włączeniem przepięć, aktów terroru, upadku drzew i masztów a także refundacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, do wysokości sumy ubezpieczenia i refundacji kosztów zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. Koszty te pokrywane są bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych do wysokości Ubezpieczenie mienie osobiste pracowników zatrudnionych u Ubezpieczonego, tj. przedmioty osobistego użytku pracowników, które znajdują się w miejscu pracy (z wyłączeniem wartości pieniężnych). z limitem 1 000,00 PLN/ osobę sumy ubezpieczenia o wartości ,55 PLN Limit na terroryzm ,00 PLN Szkodowość z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania: wypłata odszkodowania ( ogień ) ,83 PLN 3. Ubezpieczenie mienia ruchomego ( maszyny urządzenia wyposażenie ) od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją oraz koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości sumy ubezpieczenia, o wartości = ,00 PLN + wandalizm w lokalizacji: 1. Warszawa, Racjonalizacji ,00 PLN; 2. Warszawa, Mrówcza ,00 PLN; 3. Warszawa, Mrówcza ,00 PLN; 4. Warszawa, Suwak ,00 PLN; 5. Pruszków, Zbikowska ,00 PLN; 6. Katowice, W.Korfantego 193 A -50,000,00 PLN Zabezpieczenia antykradzieżowe: Tereny lokalizacjach są ogrodzone, oświetlone w godzinach nocnych dozorowane całodobowo przez własnych pracowników lub Agencję Ochrony Mienia. Budynki posiadają w drzwiach wejściowych standardowe zamki, sporadycznie występują kraty metalowe w oknach.budynek główny w lokalizacji Katowice Al. W Korfantego 193 A posiada we wszystkich oknach żaluzje anty-włamaniowe. Pomieszczenia kas pancernych w lokalizacjach Warszawa (Racjonalizacji 6/8 i Mrówczej 243) są okratowane maja zainstalowane systemy alarmowe Pomieszczenie kasy pancernej w lokalizacji Katowice (Al. W Korfantego 193 A) posiada drzwi antywłamaniowe z atestowanymi zamkami i żaluzje anty-włamaniowe w oknach. System kontroli dostępu przez wejście główne w lokalizacji Warszawa ul Racjonalizacji 6/8 (imienne karty wejściowe). Monitorig -system kamer wizyjnych zamontowany jest w lokalizacjach : Warszawa : Racjonalizacji 6/8 ( 9 kamer),mrówczej 243 (4-y kamery), i Suwak 4 ( 3 kamery) oraz w Pruszkowie przy ul. Żbikowskiej 22 (4- kamery). 4. Ubezpieczenie mienia ruchomego od wszystkich ryzyk znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia w czasie transportu do i z lokalizacji głównej, 5% sumy ubezpieczenia co stanowi ,63 PLN 5. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych od skutków kradzieży po 5.000,00 na każdą lokalizację 2

3 Szkodowość z ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowanianie występowała 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia o wartości = 8.000,00 PLN oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości sumy ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia w następujących elementach stałych: szybach okiennych i drzwiowych, oszkleniach ścian i dachów, rurkach neonowych, reklamach i tablicach świetlnych, wykładzinach szklanych i kamiennych, innych szklanych elementach stanowiących wyposażenie użytkowanych lokali, tablicach reklamowych, szyldach i gablotach reklamowych znajdujących się poza budynkami lub lokalami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia, rozbicia, zniszczenia lub uszkodzenia. Szkodowość z ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania- nie występowała. 7. Ubezpieczenie elektroniki wg wartości odtworzeniowej (wartością odtworzeniową jest cena zakupu sprzętu o tych samych albo najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z tym zakupem tj. kosztami demontażu, ponownego montażu, transportu itp. ) od wszystkich ryzyk o wartości stacjonarny = ,30 mobilny = ,90 Szkodowość z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania: nie wystąpiła. 8. Ubezpieczenie gotówki: a. Ubezpieczenie gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalizacjach: Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, Katowice ul. Korfantego 193a suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, b. Ubezpieczenie gotówki od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie : Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, Katowice ul. Korfantego 193a suma ubezpieczenia w kasach pancernych ,00 PLN, c. Ubezpieczenie gotówki od rabunku w transporcie w obrębie jednej miejscowości: Katowice ul. Korfantego 193a suma ubezpieczenia : ,00 PLN Szkodowość ubezpieczenia w w/w zakresie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania- nie występowała Franszyza na mienie 500,00 -PLN B. UBEZPIECZENIE OC Odpowiedzialności Cywilnej (deliktowa i kontraktowa ) z tytułu statutowej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniem o: 1.OC za szkody powstałe wobec kogokolwiek wskutek wadliwie wykonanego przez Ubezpieczonego opracowania, ekspertyzy, projektu, wydanej aprobaty lub oceny technicznej, certyfikatu systemu zarządzania, certyfikatu zgodności lub zakładowej kontroli produkcji bądź jakiejkolwiek innej usługi do pełnej sumy gwarancyjnej w szczególności w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oceny zgodności i certyfikacji oraz w zakresie badań prowadzonych w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w szczególności w pionie certyfikacji oraz w laboratoriach IMBiGS za skutki wadliwości wydanej aprobaty, certyfikatu lub innego dokumentu oceny zgodności oraz za skutki wadliwości wyników badań maszyn, urządzeń, badań fizykochemicznych surowców i wyrobów. 3

4 2. OC za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa z limitem : ,00 PLN 3. OC za czyste straty majątkowe w odniesieniu do szkód wynikłych z czynności zawodowych i wykonywanych prac i usług z limitem : ,00 PLN 4. OC pracodawcy z limitem : ,00 PLN Zakres terytorialny: Świat Wynika to zakresu prac badawczych i wydawanych certyfikatów (certyfikaty dla wyrobów produkowanych poza obszarem Polski i Europy, badany sprzęt lub urządzenie może pracować w każdym państwie na całym świecie). Poza granicami RP nie jest prowadzona działalność. Natomiast opinie, świadectwa i certyfikaty wystawione po badaniu urządzeń i maszyn, obowiązują na całym świecie. Franszyza redukcyjna:- 500,00 -PLN Suma gwarancyjna PLN Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) obejmuje koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez zakład ubezpieczeń lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.. Rodzaj kontraktów: Umowy, zlecenia zawarte z Wykonawcami w związku z realizacją celów statutowych. Treść w/w umów negocjowana indywidualnie z Wykonawcami. Rodzaje kontraktów i umów zawieranych przez Instytut wynikają z działalności statutowej Rodzaje prac i usług wykonywane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego to; badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, budowa maszyn i urządzeń oraz stanowisk badawczych (prototypów), wydawanie certyfikatów, aprobat technicznych, opinii i ekspertyz, szkolenia i edukacja, działalność wydawnicza.itp. Dokładniejszy opis, poprzez podanie klasyfikacji PKD, podano w Informacjach dodatkowwych (poniżej). oraz Statucie Instytutu lub w KRS nr Dział 3 Przedmiot działalności przedsiębiorcy Szkodowość z ubezpieczenia od OC w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę ogłoszenia postępowania: wypłata odszkodowania w wysokości ,38 C. UBEZPIECZENIE NNW uczestników szkoleń i wykładowców: Ochrona ubezpieczeniowa podczas szkolenia oraz w drodze z i na szkolenie, opcja bezimienna. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. Zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku na jednego uczestnika: PLN ; Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek w skutek nieszczęśliwego wypadku na jednego uczestnika: PLN. 4

5 Szkolenia będą się odbywały przez osobodn D. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA podczas podróży zagranicznych (poza obszarem RP) Opcja bezimienna w formie polisy otwartej. Przedmiotem ubezpieczenia są : - koszty leczenia i usług typu assistance obejmujące badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza, konsultacje lekarskie,, suma ubezpieczenia PLN - NNW na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacone jako procent sumy ubezpieczenia PLN - NNW na wypadek śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstałej w okresie do 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia PLN - OC w życiu prywatnym za szkody na osobie (suma ubezpieczenia PLN) i na rzeczy ( suma ubezpieczenia PLN) wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa ) osobom trzecim poza granicami RP w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego Podróże będą odbywały się przez 180 osobodni E. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - (dokładny wykaz środków transportu zawiera Tabela nr 3). Obejmujące ochrona ubezpieczeniową OC, AC, NNW, Assistance 17 szt. samochodów + OC i NNW 2 wózków widłowych - Autocasco: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu bądź jego wyposażenia wskutek: zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, zatopienia, gradobicia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (w tym opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie, użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Ubezpieczeniem Assistance objęte są następujące zdarzenia powstałe na terytorium RP i UE 1) wypadek, 2) kradzież, 3) awaria, 4) wypadek losowy. 5

6 Suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi zł. Ubezpieczenie Assistance obejmuje: - Informacja serwisowa : - Naprawa na trasie - Holowanie do punktu obsługi - Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej - Dostarczenie paliwa - Pomoc w wypadkach losowych - Uruchomienie pojazdu ( np z powodu mrozów ) - Przejazd Ubezpieczonego - Centrum Pomocy zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terytorium RP lub do celu podróży, jeżeli pojazd nie może zostać naprawiony w punkcie obsługi w ciągu 3 dni od zajścia zdarzenia lub jeżeli odnalezienie pojazdu po kradzieży nie jest możliwe tego samego dnia. Świadczenie w postaci przejazdu Ubezpieczonego do celu podróży przysługuje jedynie wtedy, jeżeli koszt przejazdu do celu podróży nie przewyższa kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania. - Zakwaterowanie - Centrum Pomocy zorganizuje i opłaci rezerwację oraz pobyt Ubezpieczonego w hotelu dwu-lub trzygwiazdkowym do czasu naprawienia lub odnalezienia pojazdu, ale przez maksymalnie 3 doby oraz zorganizuje i opłaci transport Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia, z punktu obsługi lub z posterunku policji do hotelu, jeżeli usunięcie przyczyny unieruchomienia pojazdu lub jego odnalezienie po kradzieży nie jest możliwe w dniu zdarzenia. - Kierowca zastępczy - Centrum Pomocy zapewni usługi kierowcy zastępczego, który przewiezie Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie RP lub do celu podróży, jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nastąpił zgon kierowcy lub kierowca jest hospitalizowany dłużej niż 3 dni, lub nie może prowadzić pojazdu, co pisemnie potwierdzi lekarz prowadzący leczenie. -Transport bagażu - Centrum Pomocy zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu przewożonego przez Ubezpieczonego bagażu o wadze nie przekraczającej 500 kg do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP -Sprowadzenie pojazdu - Centrum Pomocy w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia zorganizuje i opłaci sprowadzenie pojazdu przez kierowcę zastępczego lub holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP - Holowanie pojazdu do innego punktu obsługi lub do punktu obsługi w miejscu zamieszkania - Parking - Centrum Pomocy zorganizuje i opłaci postój pojazdu na parkingu strzeżonym, jeżeli pojazd został unieruchomiony w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. NNW suma zł, Zakres na terytorium RP 1) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w razie 100% inwalidztwa, 2) z tytułu trwałego częściowego uszczerbku na zdrowiu, 3) w razie Śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 4) dzienne Świadczenie szpitalne 5) koszty nabycia protez oraz specjalnych Śródków ochronnych i pomocniczych, 6) koszty pogrzebu 6

7 INFORMACJE DODATKOWE 1. Okresy ubezpieczenia przedmiotu zamówienia wynoszą 12 miesięcy przez 2 kolejne lata tj. - I-szy rok od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. - II-gi rok od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. z wystawieniem dokumentów ubezpieczenia (polis) z okresem jednorocznym. 2. Jako Szkodowość Ubezpieczający rozumie szkody wypłacone, zgłoszone roszczenia i odmówione, zgłoszone roszczenia, które aktualnie figurują jako rezerwy szkodowe. 3. Ubezpieczenie od ognia na sumy stałe obliczono wg wartości odtworzeniowej, natomiast od kradzieży na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej. 4. Zakres terytorialny ubezpieczeń: ubezpieczenia mienia (pkt. A) terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ubezpieczenia OC (pkt. B) - cały Świat; ubezpieczenia komunikacyjne (pkt. E) - UE 5. Wielkość obrotu: - za 2012 rok ,00 PLN - za 2013 rok ,00 PLN -planowany na 2014rok ,00 PLN 6. Rodzaj działalności statutowej wg PKD: 7219Z, 6910Z, 9101A, 7120B, 5811Z, 5814Z, 8230Z, 7022Z, 6311Z, 7112Z, 7410Z, 8542B, 8559B, 7490Z, 2599Z, 2841Z, 2892Z, 7. Ubezpieczenie OC działalności z sumą ubezpieczenia minimum ,00 PLN - zakres cały świat 8. Ubezpieczenie grupowe NNW ( uczestników szkoleń i wykładowców ) planowane na 2014 rok osobodni 9. Ubezpieczenie podróży zagranicznych planowane na 2014 rok osobodni 10. Ubezpieczenia komunikacyjne (wg Tabeli 3 - Wykazu środków transportu ) - 17 samochodów + 2 wózki widłowe 7

8 Ogień Tabela nr 1 WYKAZ MIENIA IMBiGS DO UBEZPIECZENIA Stan na r Przedmioty osobiste Ubezpieczenie mienia Mienie ruchome pracowników z ruchomego od wszystkich Lokalizacja limitem ryzyk znajdującego się Budynki Mienie ruchome PLN od poza miejscem ubezpieczenia czasie w pracownika transportu do i z lokalizacji głównej, 5% Warszawa Racjonalizacji 6/ , ,22 sumy ubezpieczenia ,00 Warszawa Mrówcza 212, , Warszawa Mrówcza , ,16 pracowników ,00 Warszawa Suwak , ,51 łącznie - Pruszków Żbikowska , ,89 we wszystkich - Katowice W.Korfantego 193A , ,77 lokalizacjach ,00 Kradzież Ubezpieczenie mienia ruchomego od wszystkich ryzyk znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia czasie transportu do i z lokalizacji głównej, 5% sumy ubezpieczenia RAZEM , , , , ,63 Lokalizacja Szyby Wartości pieniężne od rabunku w transporcie Wartości pieniężne od kradzieży i rabunku Sprzęt elektroniczny Wandalizm W kasach pancernych W kasetach stacjonarny mobilny Warszawa Racjonalizacji 6/ , , , , ,00 Warszawa Mrówcza , ,00 Warszawa Mrówcza , , , ,00 Warszawa Suwak , , ,00 Pruszków Żbikowska , ,00 Katowice W.Korfantego 193A 1.000, , , , , ,00 RAZEM 8.000, , , , , ,00 8

9 Tabela nr 2 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH IMBiGS Lokalizacja Ilość obiekt ów Konstrukcja nośna Dachy Rok (lata) budowy Remonty, konserwacje ( numeracja wg Książek Obiektu Budowlanego) Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa ul. Mrówcza 243 Warszawa ul. Mrówcza 212 Warszawa ul. Suwak Cegła, beton, szkieletowa, żelbetowa, prefabrykowana rama fundamenty, beton zbrojony Szkielet stalowy, cegła, elewacja, blacha falista z rdzeniem termoizolacyjnym, wełna mineralna Dwuspadowe i jednospadowe kryty papą,odwodniony, stropodach,system DMS, Dwuspadowe i jednospadowe kryty papą wentylowany, blacha trapezowa 1965 Budynki nr 3,5,6,10, ocieplone styropianem cm.wymiana okien na PCV 1988 Budynki Nr 8,13, ocieplone styropianem 12 cm Wymiana okien na PCV 1 Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana Dwuspadowy kryty papą 1992 Wymiana okien PCV 2 Konstrukcja drewniano betonowa, płyty Alpex, suprema, obmurowany cegła pełną otynkowany Jednospadowy kryty papą 1980 Konstrukcja cegła, beton, stal, Jednospadowy kryty blachą trapezową ocieplony wełną mineralną Budynek wykonany w konstrukcji Dach dwuspadowy w stalowej w części magazynowej i kryty blacha falistą i papą morówanej w części biurowej (podpiwniczona ) 1 6 Kostrukcja kontenerowa Konstrukcja prefabrykowana wielkopłytowe żelbetowa i słupów nośnych Dach dwuspadowy kryty blacha falistą Dwuspadowy i jednospadowy stropodach kryty papą Konstrukcja murowana cegła Jednospadowy kryty papą Budynek ocieplony Nr 5,6 wymiana okien na PCV 9

10 Katowice Al.W. Korfantego 193 A 5 Pruszków ul. Żbikowska Cegła, pustaki żużlowo-betonowe, fundamenty ławowe żelbetowe, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z tynkiem cienkowarstwowym Konstrukcja murowana ceglana, bloczki z betonu komórkowego, stropy drewniane, stropodach Konstrukcja szkieletowa stalowa obudowana blachą trapezową ocieplaną wełną mineralną Dwuspadowy i jednospadowy kryty papą termozgrzewalną wierzchniego krycia Jednospadowy kryty papą i blachą ocieplone styropianem Dwuspadowy i jednospadowy kryty blachą trapezową 1972 Budynek nr 1 naprawa ubytków tynku na elewacji zewnętrznej

11 Lp Marka/ Model Typ/ rodzaj Nr rej. Poj/ład (kg) Liczba osób Rok prod. Nr nadwozia / ramy Suma Ubezpieczenia AC brutto Tabela nr 3 WYKAZ (opis) ŚRODKÓW TRANSPORTU Data następnego badania tech. Przebieg (km) * Zabezpieczenie 1 Mercedes E-200 kompresor osobowy WE L WDB B , X X 2 Mercedes E 280 CDI osobowy WE P WDB B , X X 3 Mercedes E-350 CDI osobowy WE X WDD A , X X 4 VW CADDY Life 2,0 TDI osobowy WE P WV2ZZZ2KZ9X , X X 5 VW CADDY Life MAX 2,0 TDI osobowy WE P WV2ZZZ2KZ9X , X X 6 VW PASSAT 2,0 TDI CR osobowy WE P WVWZZZ3CZ9P , X X 7 VW PASSAT 2,0 TDI osobowy WE L WVWZZZ3C27P , X X 8 VW CADDY Life 1,9 TDI osobowy WE L WV2ZZZ2KZ8X , X X 9 VW CARAVELLE 2,5 TDI osobowy WE P WV2ZZZ7HZ9H , X X 10 Mercedes Sprinter 211 ciężarowy WE C WDB R , X 11 LUBLIN 3307 ciężarowy WT SUL330717Y00665B , VW CADDY MIXT 1,9 TDI ciężarowy WE U WV1ZZZ2KZAX , X X 14 VW CADDY 1,6 TDI osobowy WE Y WV2ZZZ2KZBX , X X 15 RENULT KANGOO 1,4 RN Plus ciężarowy WE 439 FL VF1FC0CAF , X x 16 TOYOTA COROLLA 1.4 osobowy WE 443 FL SB164ZEB10E , x x 17 TOYOTA AVENSIS Sedan 2,0 D- 4D Prestige Bez tablic rejestracyjnych 18 HYSTER H3 00 XM 19 ZREMB GPW 2510 E osobowy WE 445 FL SB1BW56L00E x x wózek widłowy wózek widłowy UDT N UDT , ,00 Imobiliser Autoalarm * - Przebieg na dzień r. Data ważności OC, AC, NNW i ZK Szkodowość: r- 3 szkody ,00, 2012 r -1 szkoda 8.000, r. 6 szkód ,97 11

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo