U M O W A / WZÓR po zmianach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A / WZÓR po zmianach"

Transkrypt

1 Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego nr 428 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , wysokość kapitału zakładowego; ,00 zł, NIP; , REGON; , zwanym w treści umowy Ubezpieczającym reprezentowanym przez: 1. Juliusza Sieczkowskiego Prezesa Zarządu, 2. Leokadię Siupik Wiceprezesa Zarządu a.. * wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... o kapitale zakładowym... zł., NIP, Regon; zwaną/ym dalej Ubezpieczycielem reprezentowanym przez : W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego według ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 z późniejszymi zmianami ) została zawarta umowa o następującej treści. Przedmiot umowy 1 Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z posiadanym mieniem, prowadzoną działalnością gospodarczą, ubezpieczenia mienia: od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących lub użytkowanych przez Ubezpieczającego ( AC, OC, NNW, ASS ). 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje: Zakres ubezpieczenia 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, 2) Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, 3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, 4) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 5) Ubezpieczenia komunikacyjne tj.: AC, OC, NNW, ASS. 2 1

2 A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przedmiot / zakres ubezpieczenia. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a także posiadaniem i użytkowaniem mienia w postaci: nieruchomości, maszyn, infrastruktury, użytkowania terenów wokół budynków, parkingów, urządzeń, wszelkiego typu instalacji oraz szkody spowodowane: przeniesieniem ognia, przepięciem, - zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego ( zerowego ), - szkody wyrządzone pracownikom, - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wyrządzone osobom trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a związane z przedmiotem prowadzonej działalności, w tym w szczególności wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w następstwie śliskiej nawierzchni jezdni, chodników, dróg, szkody powstałe na terenach zieleni miejskich oraz cmentarzy związane z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami budynkowymi i gruntowymi w rozumieniu art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. nr 261, z 2004 roku, poz r. z późniejszymi zmianami.) - niezależnie od podmiotu, któremu przysługuje własność nieruchomości. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody w następstwie działania lub zaniechania działań Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na podstawie art. 186 ust. 3 Ustawy z dnia roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz z 2004 r, z późniejszymi zmianami ) o zakresie określonym w rozporządzeniu ministra finansów z dnia r. ( Dz. U r., Nr 207, poz ). Ubezpieczonym będzie imiennie wskazany pracownik Spółki, posiadający licencję zarządcy nieruchomości. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w szczególności w następstwie lub podczas eksploatacji, remontów, konserwacji, usuwania awarii, działania oraz awarii instalacji: wodociągowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz szkody powstałe w wyniku przepięć w instalacji elektrycznej. 5. Zakres ubezpieczenia obejmuje o odpowiedzialność za: - podwykonawców ( z prawem do regresu ), - szkody w środowisku ( skażenie, w tym również przez paliwo ), - wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ( jak np. kosiarki, posypywarki ), wykorzystywane urządzenia mechaniczne ( jak np. piły spalinowe, młoty pneumatyczne, - wyrządzone przez osoby skazane oddelegowane do pracy u Ubezpieczającego, - powstałe podczas załadunku / rozładunku obcych środków transportu, - szkody w pojazdach mechanicznych osób trzecich i pracowników ( z limitem ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ), Oc podwykonawcy dotyczy również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego podwykonawcy. 2

3 6. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek zalań przez które rozumie się również szkody spowodowane zalaniem przez: - nieszczelne dachy, - nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, - nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. 7. Warunki dodatkowe. 1) Szkody na osobie: franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna - brak. Szkody w mieniu: franszyza integralna w wysokości 400,00 zł, udział własny - brak, franszyza redukcyjna w wysokości 5 % szkody, nie więcej jednak niż 1.000,00 pln. Brak limitów i sublimitów dla szkód powstałych na skutek zalań i przepięć zarówno kwotowych, procentowych, jak również na jeden lokal. 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za; - szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 8. Wartości sum gwarancyjnych są następujące: OC Delikt SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Kontrakt SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Pracodawcy SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Podwykonawcy SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Zarządcy Nieruchomości SG ,00 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe Szkody w środowisku SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ( w tym wskutek paliwa ) ubezpieczeniowe Pojazdy wolnobieżne SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe Klauzula ładunkowa SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Najemcy Nieruchomości SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 9. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa także: - niezbędne i uzasadnione koszty związane z działaniem mającym zapobiec powstaniu szkody lub ograniczeniem jej rozmiarów ( chociażby okazały się bezskuteczne ), - niezbędne i uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego za pisemną zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności 3

4 lub rozmiaru szkody, - niezbędne koszty postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez poszkodowanych. Powyższe koszty zawierają między innymi wynagrodzenia dla adwokatów i / lub radców prawnych, liczone według minimalnych stawek zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat adwokata ( radcy prawnego ) za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. B. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do Ubezpieczającego, będące w jego pieczy lub przez niego użytkowane wymienione w wykazach: A, B, C, D, G. 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu należącym do Ubezpieczającego ( będącym w jego pieczy lub przez niego użytkowanym ) powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych: pożaru, uderzenia pioruna, przepięcia, wybuchu, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego ( jego części, paliwa, ładunku ), awarii urządzeń i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, technologicznych, elektrycznych - do wysokości szkody, - zalaniem - do wysokości szkody, nie więcej jednak niż do sumy ubezpieczenia, - katastrofy budowlanej, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, lodu, pękania mrozowego, huraganu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia fali dźwiękowej, uderzenia pojazdu mechanicznego w ubezpieczony przedmiot ( również w sytuacji, gdy pojazd był własnością Ubezpieczającego lub / i był kierowany lub użytkowany przez Ubezpieczającego albo osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność ), upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie ( w tym w szczególności: drzew, masztów, kominów, innych przedmiotów do wysokości szkody ), aktów terrorystycznych, sabotażu, jak również koszty akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia oraz koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty poszukiwania wycieków jak również szkody powstałe w wyniku aktów wandalizmu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w postaci zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa. 4. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek katastrofy budowlanej, aktów terrorystycznych, sabotażu i przepięć maksymalnie do 20 % w każdej sumie ubezpieczenia 5. Koszty akcji ratowniczej przeprowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty poszukiwania przyczyn wycieków, koszty ewakuacji - limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: według poniesionych kosztów nie więcej jednak niż ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel pokrywa w/w koszty ponad sumę ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu wynosi: ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. W przypadku graffiti sublimit wynosi ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 4

5 6. Wysokość sum ubezpieczeń określono według wartości : budynki własne według wykazu A ( wartość księgowa brutto ) SU: ,91 pln, budowle własne według wykazu A SU: ,33 pln, ( wartość księgowa brutto ) środki trwałe według wykazu B SU: ,56 pln, ( wartość księgowa brutto ) wartości pieniężne według wykazu C SU: ,00 pln, ( pierwsze ryzyko ) środki obrotowe ( paliwo ) według wykazu D SU: ,00 pln, ( ceny zakupu ) środki obrotowe według wykazu G SU: ,00 pln, ( sumy stałe ) mienie pracownicze SU: ,00 pln, ( pierwsze ryzyko ) 7. Warunkiem dodatkowym jest franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego. Klauzula Leewaya do 20 % w każdej sumie ubezpieczenia. Brzmienie Klauzuli: Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a jego wartością odtworzeniową, rzeczywistą ( lub księgową brutto ) w dniu szkody wynosi nie więcej niż 20%. Klauzula Automatycznego Włączenia do ubezpieczenia mienia nowo nabytego lub modernizowanego, także w nowych lokalizacjach. Zgłoszenie do ochrony - 30 dni. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Klauzula wandalizmu. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek wandalizmu, za które uważa się bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie. Klauzula drobnych prac remontowych, budowlano - montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, ( w związku lub podczas ) prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub jego dachu, a na ich przeprowadzenie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Klauzula Reprezentantów. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie Zarząd. 5

6 Klauzula Pośredniego Uderzenia Pioruna. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia - powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe ( we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach ) za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. C. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizm. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do Ubezpieczającego, będące w jego pieczy lub przez niego użytkowane wymienione w wykazach: H, I, J. 2. Zakresem ubezpieczenia objęto szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem ( dokonanej lub usiłowanej ), rabunku ( dokonanego lub usiłowanego ) polegające co najmniej na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym również wskutek wandalizmu ( rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie ). Za kradzież z włamaniem uważa się również zabór mienia dokonany przez sprawcę,, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia. Zakres ubezpieczenia obejmuje również tzw. kradzież zwykłą tzn. bez śladów włamania z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 pln na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody polegające na zniszczeniu elementów wyposażenia lokali i urządzeń zabezpieczających np.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów zabezpieczających i alarmowych. Koszty naprawy zabezpieczeń limit ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 4. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 5. Wysokość sum ubezpieczeń: środki obrotowe według wykazu H SU: ,00 pln, środki trwałe według wykazu I SU: ,00 pln, wartości pieniężne ( gotówka ) według wykazu J SU kradzież z włamaniem w lokalu: SU: ,00 pln, SU rabunek w lokalu: SU: ,00 pln, 6

7 SU rabunek w transporcie: SU: ,00 pln, 6. Warunkiem dodatkowym jest franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego. Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ( we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach ) za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny należący do Ubezpieczającego ( lub przez niego użytkowany ) wyszczególniony w wykazach: EA1, EA2, E3, E4, E5. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałe w wyniku jego utraty bądź zmniejszenia wartości z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia powstałe wskutek nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji, a w szczególności szkody wynikłe w następstwie działania człowieka, a mianowicie: - niewłaściwej obsługi sprzętu tj. np.: nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upadku mienia, wiadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie ( dewastacja, wandalizm ), sabotażu, - powstałych wskutek działania ognia ( w tym również działania dymu i sadzy ), polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, przepięcia, upadku pojazdu powietrznego oraz szkody powstałe w czasie akcji ratunkowej ( podczas np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz ), - powstałych wskutek działania wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej, wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi, - powstałych wskutek wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, - powstałych wskutek zbyt wysokiego lub niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna ( działania pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.), a także jeżeli utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku, w tym również z pojazdu ( pod warunkiem przechowywania w miejscu niewidocznym dla osób postronnych ). 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa oraz tzw. kradzież zwykłą tzn. bez śladów włamania z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 pln na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego obejmuje również szkody polegające na jego upadku, upuszczeniu. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od posiadania przez Ubezpieczającego umowy o konserwację ubezpieczonego mienia. 4. Warunki dodatkowe. 1) W przypadku sprzętu stacjonarnego franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej. Udział własny 3%. W przypadku sprzętu przenośnego franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej. Udział własny - 7%. 7

8 2) Szkody w sprzęcie przenośnym a) zamontowanym na stałe w pojazdach Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy: - pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie, istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC sprawcy szkody. b) pozostały sprzęt przenośny W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. Klauzula Leewaya do 20 % w każdej sumie ubezpieczenia. Brzmienie Klauzuli: Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a jego wartością odtworzeniową, rzeczywistą ( lub księgową brutto ) w dniu szkody wynosi nie więcej niż 20%. Klauzula Automatycznego Włączenia do ubezpieczenia mienia nowo nabytego lub modernizowanego, także w nowych lokalizacjach. Zgłoszenie do ochrony - 30 dni. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Klauzula dewastacji / wandalizmu. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) wandalizmu, za który uważa się bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie nie pozostające w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem. 2) dewastacji, za które uważa się bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, spowodowane przez osoby trzecie w związku z kradzieżą ( dokonaną lub usiłowaną, także w sytuacji gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń ). Klauzula drobnych prac remontowych, budowlano montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, ( w związku lub podczas ) prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub jego dachu, a na ich przeprowadzenie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 5. Wysokość sum ubezpieczeń określono według wartości odtworzeniowej: elektronika przenośna ( gps ) według wykazu EA1 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa elektronika przenośna ( radiotelefony) według wykazu EA2 SU: ,00 pln, 8

9 wartość odtworzeniowa elektronika stacjonarna według wykazu E3 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa elektronika stacjonarna ( stacje bazowe ) według wykazu E4 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa elektronika przenośna według wykazu E5 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa Klauzula Reprezentantów. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie Zarząd. E. Ubezpieczenia komunikacyjne: AC, OC, NNW, ASS. Przedmiot / zakres ubezpieczenia. 1. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje pojazdy mechaniczne należące do Ubezpieczającego ( lub przez niego użytkowane ) - wyszczególnione w Wykazach: F wraz z Załącznikiem nr 1, F2 oraz wyposażenie dodatkowe wyszczególnione w Wykazie F1 - zawierającym ponadto rodzaje, terminy oraz okresy ubezpieczeń dla poszczególnych pojazdów. 1.1 Przedmiotem ubezpieczeń komunikacyjnych są: - w ubezpieczeniu autocasco ( AC ): pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym oraz dodatkowym, - w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ( OC ): odpowiedzialność za szkody związane z ruchem pojazdów, - w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera ( NNW ): trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdów, - w ubezpieczeniu assistance ( ASS ): organizacja oraz pokrycie kosztów związanych z udzieleniem Ubezpieczającemu natychmiastowej pomocy. A. Ubezpieczenie Autocasco ( AC ). 1. Zakres ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub w jego wyposażeniu ( podstawowym i dodatkowym ) polegające, co najmniej na: - uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, przedmiotami zwierzętami - pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub działaniami osób trzecich w stosunku do pojazdu ( również w postaci włamania ), - uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych takich jak: powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi lub nagłego działania innych sił przyrody - niezależnie od miejsca ich powstania, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 9

10 z zewnątrz pojazdu, szkód powstałych w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, szkód powstałych w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika bez względu na przyczynę, uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu wnętrza pojazdu przez osobę, której przewóz do najbliższego szpitala w celu udzielenia jej natychmiastowej pomocy był niezbędny, - kradzieży pojazdu, 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto szkody: - powstałe wskutek naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym będą wypłacane w pełnej wysokości, - spowodowane przez odpowiednio załadowany towar / przewożony ładunek / przewożony zgodnie z przeznaczeniem pojazdu będą wypłacane w pełnej wysokości, - w sytuacji, gdy w momencie szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego ( pomimo obowiązującego wymogu dokonywania okresowych badań technicznych dla tego pojazdu ) - będą wypłacane do pełnej wysokości szkody, pod warunkiem jednak, że szkoda nastąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody, - w przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Reprezentantów Ubezpieczającego. Za Reprezentantów Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie członków Zarządu. Zakres ochrony terytorialnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE. Ubezpieczający zastrzega sobie możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży dla wskazanych pojazdów. 3. Suma Ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego. Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu ( ustalanej wg katalogów Infoekspert / Eurotax ) lub według szacunku Ubezpieczającego. Dla pojazdów fabrycznie nowych za sumę ubezpieczenia można przyjąć kwotę określoną jako cena zakupu ( z uwzględnieniem rabatu handlowego udzielonego przez sprzedawcę ). Zasada proporcji nie ma zastosowania. Suma ubezpieczenia będzie ponownie szacowana przez Ubezpieczającego przed każdym następnym okresie polisowym. Sumy ubezpieczeń dla poszczególnych pojazdów zawiera Wykaz F, wyposażenia dodatkowego Wykaz F1. 4. Przyjęcie do ubezpieczenia, oględziny pojazdów, zabezpieczenie kluczyków. Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz pozostałych, posiadających ciągłość umowy autocasco w momencie zawierania umowy AC. Ubezpieczyciel uznaje stan faktyczny zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel uznaje sposób zabezpieczenia / przechowywania kluczyków za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel oświadcza, że obejmuje ochroną ubezpieczeniową pojazdy mechaniczne należące lub użytkowane przez Ubezpieczającego według ich stanu technicznego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 4.1 Pojazdy będące przedmiotem zamówienia wyrejestrowane, zbyte, wycofane z eksploatacji 10

11 lub utracone przed terminem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia zostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający zgłasza ten fakt najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4.2 Franszyza integralna w wysokości 500,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny ( wszelkie szkody ) brak. 5. Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania. Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania nastąpi według faktycznie poniesionych kosztów naprawy pojazdu, bez amortyzacji części zamiennych. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. 5.1 Wykaz stawek i składek ubezpieczeń zawarto w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr II. Wykaz F wraz z Załącznikiem nr 1 oraz Wykaz F1 stanowią integralną część umowy. B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ( OC ). 1. Zakres ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest zgodny z zakresem wymienionym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124 poz z późniejszymi zmianami). 2. Suma Gwarancyjna. Suma Gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zgodna z minimalną sumą wymienioną w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124 poz z późniejszymi zmianami ). 3. Pojazdy objęte w/w ubezpieczeniem zostały wymienione w Wykazach F, F2. C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów ( NNW ). 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdów oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych, co najmniej: podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadowaniu lub rozładowaniu, podczas przebywania w pojeździe w sytuacji zatrzymania i postoju na trasie jazdy oraz podczas bezpośredniej naprawy pojazdu na trasie jazdy. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów dotyczy wybranych pojazdów wskazanych w Wykazach F, F2. 2. Zakres Ubezpieczenia. Zakres Ubezpieczenia NNW obejmuje co najmniej świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 11

12 3. Suma Ubezpieczenia. Suma Ubezpieczenia NNW na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi kwotę ,00 zł na każdego poszkodowanego. W przypadku doznania 100 % uszczerbku na zdrowiu, jak również śmierci Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia. D. Ubezpieczenie ASSISTANCE. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia Assistance jest organizacja oraz pokrycie kosztów związanych z udzieleniem Ubezpieczającemu natychmiastowej pomocy w zakresie i na zasadach określonych w pkt Zakres ubezpieczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia uniemożliwiające kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego wskutek wystąpienia awarii pojazdu oraz: - unieruchomienia pojazdu wskutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy ( fabrycznych urządzeń ) służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, - uszkodzeniu ogumienia, - braku paliwa ( również braku właściwego paliwa ) w zbiorniku pojazdu, - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, jak również zorganizowanie holowania pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub do siedziby Ubezpieczającego. Limit na każde zdarzenie 600,00 pln. Brak limitu odległości zdarzenia od miejsca siedziby / oddziału Ubezpieczającego. 2.1 Ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo ciężarowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t ( z wyłączeniem pojazdów nieobjętych ubezpieczeniem AC ). 2. Warunki likwidacji szkód, postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Likwidacja szkód przeprowadzana będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczającego w trybie gotówkowym. Oględziny uszkodzonego pojazdu ( również oględziny dodatkowe ) nastąpią nie później niż do 48 godzin po zgłoszeniu szkody. Odbywać się one będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel uznaje stawki roboczogodzin stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela: od do oraz w Wykazach: F wraz z Załącznikiem nr 1, F1, F2. 2. W przypadku zmiany wartości mienia w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający będzie mógł dokonać korekt sum ubezpieczeń tego mienia. W przypadku zakupu lub objęcia mienia po dacie zawarcia niniejszej umowy Ubezpieczający może ubezpieczyć to mienie na okresy krótsze niż 12 cie miesięcy. Składka za powyższe umowy ubezpieczeń będzie obliczona według wzoru: 12

13 SN = ILD x SN gdzie: SN: składka należna, ILD: ilość dni kalendarzowych od daty początku ubezpieczenia do jego końca, SN12: składka należna za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, Ubezpieczający może wyrównać okresy ubezpieczeń w czasie trwania niniejszej umowy. 3. Dokumentem potwierdzającym zawarcie danej umowy ubezpieczenia jest polisa wystawiona przez Ubezpieczyciela. 4. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych umów wystawiane zostaną na okres 1 roku ( tj. 12 miesięcy ), na zasadach określonych w ustępie 5 niniejszego paragrafu, z możliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją 6 niniejszej umowy. 5. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia wystawiane zostaną w okresach: ( pierwszy okres polisowy ), ( drugi okres polisowy ), przy założeniu że: a) w pierwszym okresie polisowym polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów wystawiane będą na okres od dnia roku i / lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczy mienia, które Ubezpieczający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia dotyczy mienia nowo nabytego - do dnia r. b) w drugim okresie polisowym polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów wystawiane będą na okres od dnia roku i / lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczy mienia, które Ubezpieczający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia, dotyczy mienia nowo nabytego - do dnia roku. 6. Ubezpieczyciel wystawi polisy i dostarczy je do Ubezpieczającego co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - oprócz polisy Ubezpieczyciel dla każdego pojazdu bezpłatnie dostarcza potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC potocznie zwane certyfikatem ( kartonikiem ). Składka ubezpieczeniowa obliczanie, płatność Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie stawek określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr II. Ustalona składka ubezpieczeniowa będzie zawarta w treści polis potwierdzających zawarcie poszczególnych umów. Przy obliczaniu składki ubezpieczeniowej Strony nie dopuszczają żadnych dodatkowych warunków, w tym 13

14 minimalnych składek obowiązujących w taryfikacjach Ubezpieczyciela. Składka za ubezpieczenia AC, ubezpieczenia mienia obliczona zostanie według wzoru: Ild x Su x Stawka SN = gdzie: SN składka należna, Ild ilość dni kalendarzowych od daty początku ubezpieczenia do jego końca, Su suma ubezpieczenia, Stawka roczna stawka ubezpieczenia, Składka za ubezpieczenie NNW, OC dla każdego wskazanego pojazdu obliczona zostanie według wzoru: Ild x Stawka SN = gdzie: SN składka należna, Ild ilość dni kalendarzowych od daty początku ubezpieczenia do jego końca, Stawka roczna stawka ubezpieczenia NNW, OC 2. Składka łączna za kompleksowe ubezpieczenie objęte treścią niniejszej umowy stanowi kwotę... zł /słownie... złotych i obejmuje mienie Ubezpieczającego ( będącego w jego pieczy lub przez niego użytkowane ) na dzień zawarcia niniejszej umowy i na okres od do W przypadku zmiany wartości mienia objętego umową Ubezpieczający będzie miał prawo do ubezpieczenia tego mienia według stawek uwzględniających zmienioną ich wartość. W przypadku zakupu / objęcia mienia po dacie zawarcia umowy Ubezpieczający może ubezpieczyć to mienie na okresy krótsze niż 12 cie miesięcy. Składka za powyższe ubezpieczenia będzie obliczona zgodnie z zapisami 4 niniejszej umowy. 4. Płatność składki. Składka będzie płacona w każdym rocznym okresie polisowym ubezpieczenia w 2 równych ratach w terminach: 1 rata do dnia 15 stycznia danego okresu polisowego, 2 rata do dnia 15 lipca danego okresu polisowego. 5. W przypadku zmiany wartości mienia objętego umową Ubezpieczający będzie miał prawo do ubezpieczenia tego mienia według stawek uwzględniających zmienioną ich wartość. W przypadku zakupu / objęcia mienia po dacie zawarcia umowy Ubezpieczający może ubezpieczyć to mienie na okresy krótsze niż 12 cie miesięcy. Składka za powyższe ubezpieczenia będzie obliczona zgodnie z zapisami 4 niniejszej umowy. Umowy zawierane w trakcie trwania umowy generalnej termin płatności składki: od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w polisie nie krótszy jednak niż 14 dni od daty otrzymania polisy przez Ubezpieczającego. 6. Przyjęte stawki będące podstawą do obliczania składek nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 14

15 7. W przypadku wyłączenia ( np. zbycia, utraty ) składników majątkowych objętych ubezpieczeniem składka ulega stosownemu zmniejszeniu. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki na konto wskazane przez Ubezpieczającego w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia. Zwrot składki następuje bez potrąceń i opłat manipulacyjnych. 8. Strony umowy ustalają, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie, nie powoduje wygaśnięcia ( rozwiązania ) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji braku opłaty składki lub jej raty Ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy co najmniej 7 - dniowy termin do zapłaty składki ( raty składki ). W przypadku nie dokonania wpłaty dla danej umowy ubezpieczenia w tak wyznaczonym terminie - ochrona ubezpieczeniowa wygasa. 9. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę ( pisemna lub elektroniczna ), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych. Zgłaszanie szkód, wypłata odszkodowań Zgłoszenia szkody dokonuje Ubezpieczający lub jego Pełnomocnik drogą telefoniczną, pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej, infolinii lub faxu. Po otrzymaniu zgłoszenia Ubezpieczyciel podejmie w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym czynności likwidacyjne umożliwiające Ubezpieczającemu usunięcie szkody. Ubezpieczyciel wyznacza imiennie osobę( y ), które będą koordynować likwidację szkód i poda je do wiadomości Ubezpieczającego wraz z adresem właściwej komórki. 2. Zasady i terminy wypłaty odszkodowań nie omówione powyżej nastąpią zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego. 3. Ubezpieczający może niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela - przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą, pomniejszeniem jej rozmiarów lub jest konieczna do normalnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej w skład, której wchodzi ubezpieczone mienie. 4. Ustala się, że zapisane w OWU Ubezpieczyciela skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 5. Ustala się, że w razie odzyskania utraconego mienia po dacie otrzymania odszkodowania - Ubezpieczający nie jest zobowiązany do jego zwrotu - w sytuacji gdy dokonał już zakupu nowego przedmiotu w miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego ( najpóźniej w terminie do 30 dni ) pisemnego zgłoszenia gotowości przeniesienia własności odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela. 15

16 6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego informowania Ubezpieczającego o każdej podjętej decyzji dotyczącej wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania / świadczenia. 7. W przypadku wypłaty odszkodowania / świadczenia Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Postanowienia końcowe Niniejsza Umowa stanowi umowę ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 2. Klauzule Generalne ( dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń ). Klauzula Postanowień Dodatkowych. Zapisy poniższej umowy - jej postanowień ( warunków ) dodatkowych oraz Klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed analogicznymi postanowieniami ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela - mających zastosowanie do ubezpieczenia danego ryzyka. Klauzula miejsca ubezpieczenia. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową według miejsca ubezpieczenia ( lokalizacji ) wskazanego w poszczególnych polisach jak również w czasie przemieszczania pomiędzy tymi lokalizacjami ( dotyczy również lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia po dniu zawarcia niniejszej umowy ). Klauzula 168 godzin. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych ) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie zdarzenia szkodowe w mieniu powstałe w czasie następujących po sobie 168 godzin na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego ( przyczyny ) objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia są traktowane jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 3. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 4. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy: - kodeksu cywilnego, - Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, - Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, - Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Ubezpieczyciela. 5. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w wymiarze 2 lat, tj. od do

17 6. Umowa niniejsza może być rozwiązana tylko z ważnych powodów na 3 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu polisowego ubezpieczenia przez złożenie jednostronnego wypowiedzenia którejkolwiek ze stron. Okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące. Jednostronne wypowiedzenie, o którym wyżej mowa uważa się za ważny powód. Umowa ulega rozwiązaniu z końcem pierwszego okresu polisowego. 7. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej z umawiających się stron oraz obsługującego MPGK Rzeszów Sp. z o. o. brokera ubezpieczeniowego p. Artura Wilka, prowadzącego działalność pod nazwą Rzeszowski Dom Brokerski, Artur Wilk z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ślusarczyka 3/ 53, Rzeszów. 8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: - Wykazy: A, B, C, D, EA1, EA2, E3, E4, E5, F wraz z Załącznikiem nr 1, F1, F2, G, H, I, J, - Załącznik nr II - Formularz Cenowy, - Ogólne Warunki Ubezpieczeń Ubezpieczyciela ( OWU ). - SIWZ, - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: DEFINICJE: POŻAR / EEI. Powódź rozumiana jest jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Zalanie rozumiane jest jako wydostanie się mediów ( wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych ) z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania gazowych, technologicznych lub z innych przewodów i urządzeń wskutek: - awarii instalacji / urządzeń lub działania niskich temperatur, - samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, - cofnięcia się ścieków lub wody z sieci kanalizacyjnej, - samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, - nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, kranów, spustów itp. - nieumyślnego działania osób trzecich, - uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich / wysokich temperatur, Ponadto za zalanie uważa się uszkodzenie ubezpieczanego mienia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury oraz szkody spowodowane zalaniem przez: - nieszczelne dachy, - nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, - nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. 17

18 DEFINICJE: POŻAR. Pękanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu znajdujących się wewnątrz budynku / lokalu mieszkalnego instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji grzewczych lub gaśniczych. DEFINICJE: Za szkody powstałe w wyniku śniegu lub lodu uważa się szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone 18

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo