U M O W A / WZÓR po zmianach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A / WZÓR po zmianach"

Transkrypt

1 Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego nr 428 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , wysokość kapitału zakładowego; ,00 zł, NIP; , REGON; , zwanym w treści umowy Ubezpieczającym reprezentowanym przez: 1. Juliusza Sieczkowskiego Prezesa Zarządu, 2. Leokadię Siupik Wiceprezesa Zarządu a.. * wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... o kapitale zakładowym... zł., NIP, Regon; zwaną/ym dalej Ubezpieczycielem reprezentowanym przez : W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego według ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 z późniejszymi zmianami ) została zawarta umowa o następującej treści. Przedmiot umowy 1 Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z posiadanym mieniem, prowadzoną działalnością gospodarczą, ubezpieczenia mienia: od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących lub użytkowanych przez Ubezpieczającego ( AC, OC, NNW, ASS ). 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje: Zakres ubezpieczenia 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, 2) Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, 3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, 4) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 5) Ubezpieczenia komunikacyjne tj.: AC, OC, NNW, ASS. 2 1

2 A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przedmiot / zakres ubezpieczenia. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a także posiadaniem i użytkowaniem mienia w postaci: nieruchomości, maszyn, infrastruktury, użytkowania terenów wokół budynków, parkingów, urządzeń, wszelkiego typu instalacji oraz szkody spowodowane: przeniesieniem ognia, przepięciem, - zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego ( zerowego ), - szkody wyrządzone pracownikom, - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wyrządzone osobom trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a związane z przedmiotem prowadzonej działalności, w tym w szczególności wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w następstwie śliskiej nawierzchni jezdni, chodników, dróg, szkody powstałe na terenach zieleni miejskich oraz cmentarzy związane z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami budynkowymi i gruntowymi w rozumieniu art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. nr 261, z 2004 roku, poz r. z późniejszymi zmianami.) - niezależnie od podmiotu, któremu przysługuje własność nieruchomości. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody w następstwie działania lub zaniechania działań Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na podstawie art. 186 ust. 3 Ustawy z dnia roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz z 2004 r, z późniejszymi zmianami ) o zakresie określonym w rozporządzeniu ministra finansów z dnia r. ( Dz. U r., Nr 207, poz ). Ubezpieczonym będzie imiennie wskazany pracownik Spółki, posiadający licencję zarządcy nieruchomości. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w szczególności w następstwie lub podczas eksploatacji, remontów, konserwacji, usuwania awarii, działania oraz awarii instalacji: wodociągowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz szkody powstałe w wyniku przepięć w instalacji elektrycznej. 5. Zakres ubezpieczenia obejmuje o odpowiedzialność za: - podwykonawców ( z prawem do regresu ), - szkody w środowisku ( skażenie, w tym również przez paliwo ), - wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ( jak np. kosiarki, posypywarki ), wykorzystywane urządzenia mechaniczne ( jak np. piły spalinowe, młoty pneumatyczne, - wyrządzone przez osoby skazane oddelegowane do pracy u Ubezpieczającego, - powstałe podczas załadunku / rozładunku obcych środków transportu, - szkody w pojazdach mechanicznych osób trzecich i pracowników ( z limitem ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ), Oc podwykonawcy dotyczy również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego podwykonawcy. 2

3 6. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek zalań przez które rozumie się również szkody spowodowane zalaniem przez: - nieszczelne dachy, - nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, - nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. 7. Warunki dodatkowe. 1) Szkody na osobie: franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna - brak. Szkody w mieniu: franszyza integralna w wysokości 400,00 zł, udział własny - brak, franszyza redukcyjna w wysokości 5 % szkody, nie więcej jednak niż 1.000,00 pln. Brak limitów i sublimitów dla szkód powstałych na skutek zalań i przepięć zarówno kwotowych, procentowych, jak również na jeden lokal. 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za; - szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 8. Wartości sum gwarancyjnych są następujące: OC Delikt SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Kontrakt SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Pracodawcy SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Podwykonawcy SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Zarządcy Nieruchomości SG ,00 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe Szkody w środowisku SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ( w tym wskutek paliwa ) ubezpieczeniowe Pojazdy wolnobieżne SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe Klauzula ładunkowa SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe OC Najemcy Nieruchomości SG ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 9. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa także: - niezbędne i uzasadnione koszty związane z działaniem mającym zapobiec powstaniu szkody lub ograniczeniem jej rozmiarów ( chociażby okazały się bezskuteczne ), - niezbędne i uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego za pisemną zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności 3

4 lub rozmiaru szkody, - niezbędne koszty postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez poszkodowanych. Powyższe koszty zawierają między innymi wynagrodzenia dla adwokatów i / lub radców prawnych, liczone według minimalnych stawek zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat adwokata ( radcy prawnego ) za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. B. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do Ubezpieczającego, będące w jego pieczy lub przez niego użytkowane wymienione w wykazach: A, B, C, D, G. 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu należącym do Ubezpieczającego ( będącym w jego pieczy lub przez niego użytkowanym ) powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych: pożaru, uderzenia pioruna, przepięcia, wybuchu, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego ( jego części, paliwa, ładunku ), awarii urządzeń i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, technologicznych, elektrycznych - do wysokości szkody, - zalaniem - do wysokości szkody, nie więcej jednak niż do sumy ubezpieczenia, - katastrofy budowlanej, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, lodu, pękania mrozowego, huraganu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia fali dźwiękowej, uderzenia pojazdu mechanicznego w ubezpieczony przedmiot ( również w sytuacji, gdy pojazd był własnością Ubezpieczającego lub / i był kierowany lub użytkowany przez Ubezpieczającego albo osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność ), upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie ( w tym w szczególności: drzew, masztów, kominów, innych przedmiotów do wysokości szkody ), aktów terrorystycznych, sabotażu, jak również koszty akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia oraz koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty poszukiwania wycieków jak również szkody powstałe w wyniku aktów wandalizmu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w postaci zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa. 4. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek katastrofy budowlanej, aktów terrorystycznych, sabotażu i przepięć maksymalnie do 20 % w każdej sumie ubezpieczenia 5. Koszty akcji ratowniczej przeprowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty poszukiwania przyczyn wycieków, koszty ewakuacji - limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: według poniesionych kosztów nie więcej jednak niż ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel pokrywa w/w koszty ponad sumę ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu wynosi: ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. W przypadku graffiti sublimit wynosi ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 4

5 6. Wysokość sum ubezpieczeń określono według wartości : budynki własne według wykazu A ( wartość księgowa brutto ) SU: ,91 pln, budowle własne według wykazu A SU: ,33 pln, ( wartość księgowa brutto ) środki trwałe według wykazu B SU: ,56 pln, ( wartość księgowa brutto ) wartości pieniężne według wykazu C SU: ,00 pln, ( pierwsze ryzyko ) środki obrotowe ( paliwo ) według wykazu D SU: ,00 pln, ( ceny zakupu ) środki obrotowe według wykazu G SU: ,00 pln, ( sumy stałe ) mienie pracownicze SU: ,00 pln, ( pierwsze ryzyko ) 7. Warunkiem dodatkowym jest franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego. Klauzula Leewaya do 20 % w każdej sumie ubezpieczenia. Brzmienie Klauzuli: Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a jego wartością odtworzeniową, rzeczywistą ( lub księgową brutto ) w dniu szkody wynosi nie więcej niż 20%. Klauzula Automatycznego Włączenia do ubezpieczenia mienia nowo nabytego lub modernizowanego, także w nowych lokalizacjach. Zgłoszenie do ochrony - 30 dni. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Klauzula wandalizmu. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek wandalizmu, za które uważa się bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie. Klauzula drobnych prac remontowych, budowlano - montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, ( w związku lub podczas ) prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub jego dachu, a na ich przeprowadzenie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Klauzula Reprezentantów. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie Zarząd. 5

6 Klauzula Pośredniego Uderzenia Pioruna. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia - powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe ( we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach ) za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. C. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizm. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do Ubezpieczającego, będące w jego pieczy lub przez niego użytkowane wymienione w wykazach: H, I, J. 2. Zakresem ubezpieczenia objęto szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem ( dokonanej lub usiłowanej ), rabunku ( dokonanego lub usiłowanego ) polegające co najmniej na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym również wskutek wandalizmu ( rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie ). Za kradzież z włamaniem uważa się również zabór mienia dokonany przez sprawcę,, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia. Zakres ubezpieczenia obejmuje również tzw. kradzież zwykłą tzn. bez śladów włamania z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 pln na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody polegające na zniszczeniu elementów wyposażenia lokali i urządzeń zabezpieczających np.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów zabezpieczających i alarmowych. Koszty naprawy zabezpieczeń limit ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 4. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 5. Wysokość sum ubezpieczeń: środki obrotowe według wykazu H SU: ,00 pln, środki trwałe według wykazu I SU: ,00 pln, wartości pieniężne ( gotówka ) według wykazu J SU kradzież z włamaniem w lokalu: SU: ,00 pln, SU rabunek w lokalu: SU: ,00 pln, 6

7 SU rabunek w transporcie: SU: ,00 pln, 6. Warunkiem dodatkowym jest franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego. Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ( we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach ) za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny należący do Ubezpieczającego ( lub przez niego użytkowany ) wyszczególniony w wykazach: EA1, EA2, E3, E4, E5. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałe w wyniku jego utraty bądź zmniejszenia wartości z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia powstałe wskutek nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji, a w szczególności szkody wynikłe w następstwie działania człowieka, a mianowicie: - niewłaściwej obsługi sprzętu tj. np.: nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upadku mienia, wiadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie ( dewastacja, wandalizm ), sabotażu, - powstałych wskutek działania ognia ( w tym również działania dymu i sadzy ), polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, przepięcia, upadku pojazdu powietrznego oraz szkody powstałe w czasie akcji ratunkowej ( podczas np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz ), - powstałych wskutek działania wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej, wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi, - powstałych wskutek wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, - powstałych wskutek zbyt wysokiego lub niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna ( działania pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.), a także jeżeli utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku, w tym również z pojazdu ( pod warunkiem przechowywania w miejscu niewidocznym dla osób postronnych ). 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa oraz tzw. kradzież zwykłą tzn. bez śladów włamania z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 pln na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego obejmuje również szkody polegające na jego upadku, upuszczeniu. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od posiadania przez Ubezpieczającego umowy o konserwację ubezpieczonego mienia. 4. Warunki dodatkowe. 1) W przypadku sprzętu stacjonarnego franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej. Udział własny 3%. W przypadku sprzętu przenośnego franszyza integralna w kwocie 400,00 pln. Brak franszyzy redukcyjnej. Udział własny - 7%. 7

8 2) Szkody w sprzęcie przenośnym a) zamontowanym na stałe w pojazdach Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy: - pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie, istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC sprawcy szkody. b) pozostały sprzęt przenośny W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. Klauzula Leewaya do 20 % w każdej sumie ubezpieczenia. Brzmienie Klauzuli: Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a jego wartością odtworzeniową, rzeczywistą ( lub księgową brutto ) w dniu szkody wynosi nie więcej niż 20%. Klauzula Automatycznego Włączenia do ubezpieczenia mienia nowo nabytego lub modernizowanego, także w nowych lokalizacjach. Zgłoszenie do ochrony - 30 dni. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Klauzula dewastacji / wandalizmu. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek: 1) wandalizmu, za który uważa się bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie nie pozostające w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem. 2) dewastacji, za które uważa się bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, spowodowane przez osoby trzecie w związku z kradzieżą ( dokonaną lub usiłowaną, także w sytuacji gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń ). Klauzula drobnych prac remontowych, budowlano montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, ( w związku lub podczas ) prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub jego dachu, a na ich przeprowadzenie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Limit odpowiedzialności ,00 pln na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 5. Wysokość sum ubezpieczeń określono według wartości odtworzeniowej: elektronika przenośna ( gps ) według wykazu EA1 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa elektronika przenośna ( radiotelefony) według wykazu EA2 SU: ,00 pln, 8

9 wartość odtworzeniowa elektronika stacjonarna według wykazu E3 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa elektronika stacjonarna ( stacje bazowe ) według wykazu E4 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa elektronika przenośna według wykazu E5 SU: ,00 pln, wartość odtworzeniowa Klauzula Reprezentantów. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie Zarząd. E. Ubezpieczenia komunikacyjne: AC, OC, NNW, ASS. Przedmiot / zakres ubezpieczenia. 1. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje pojazdy mechaniczne należące do Ubezpieczającego ( lub przez niego użytkowane ) - wyszczególnione w Wykazach: F wraz z Załącznikiem nr 1, F2 oraz wyposażenie dodatkowe wyszczególnione w Wykazie F1 - zawierającym ponadto rodzaje, terminy oraz okresy ubezpieczeń dla poszczególnych pojazdów. 1.1 Przedmiotem ubezpieczeń komunikacyjnych są: - w ubezpieczeniu autocasco ( AC ): pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym oraz dodatkowym, - w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ( OC ): odpowiedzialność za szkody związane z ruchem pojazdów, - w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera ( NNW ): trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdów, - w ubezpieczeniu assistance ( ASS ): organizacja oraz pokrycie kosztów związanych z udzieleniem Ubezpieczającemu natychmiastowej pomocy. A. Ubezpieczenie Autocasco ( AC ). 1. Zakres ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub w jego wyposażeniu ( podstawowym i dodatkowym ) polegające, co najmniej na: - uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, przedmiotami zwierzętami - pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub działaniami osób trzecich w stosunku do pojazdu ( również w postaci włamania ), - uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych takich jak: powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi lub nagłego działania innych sił przyrody - niezależnie od miejsca ich powstania, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 9

10 z zewnątrz pojazdu, szkód powstałych w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, szkód powstałych w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika bez względu na przyczynę, uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu wnętrza pojazdu przez osobę, której przewóz do najbliższego szpitala w celu udzielenia jej natychmiastowej pomocy był niezbędny, - kradzieży pojazdu, 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto szkody: - powstałe wskutek naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym będą wypłacane w pełnej wysokości, - spowodowane przez odpowiednio załadowany towar / przewożony ładunek / przewożony zgodnie z przeznaczeniem pojazdu będą wypłacane w pełnej wysokości, - w sytuacji, gdy w momencie szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego ( pomimo obowiązującego wymogu dokonywania okresowych badań technicznych dla tego pojazdu ) - będą wypłacane do pełnej wysokości szkody, pod warunkiem jednak, że szkoda nastąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody, - w przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Reprezentantów Ubezpieczającego. Za Reprezentantów Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie członków Zarządu. Zakres ochrony terytorialnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE. Ubezpieczający zastrzega sobie możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży dla wskazanych pojazdów. 3. Suma Ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego. Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu ( ustalanej wg katalogów Infoekspert / Eurotax ) lub według szacunku Ubezpieczającego. Dla pojazdów fabrycznie nowych za sumę ubezpieczenia można przyjąć kwotę określoną jako cena zakupu ( z uwzględnieniem rabatu handlowego udzielonego przez sprzedawcę ). Zasada proporcji nie ma zastosowania. Suma ubezpieczenia będzie ponownie szacowana przez Ubezpieczającego przed każdym następnym okresie polisowym. Sumy ubezpieczeń dla poszczególnych pojazdów zawiera Wykaz F, wyposażenia dodatkowego Wykaz F1. 4. Przyjęcie do ubezpieczenia, oględziny pojazdów, zabezpieczenie kluczyków. Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz pozostałych, posiadających ciągłość umowy autocasco w momencie zawierania umowy AC. Ubezpieczyciel uznaje stan faktyczny zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel uznaje sposób zabezpieczenia / przechowywania kluczyków za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel oświadcza, że obejmuje ochroną ubezpieczeniową pojazdy mechaniczne należące lub użytkowane przez Ubezpieczającego według ich stanu technicznego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 4.1 Pojazdy będące przedmiotem zamówienia wyrejestrowane, zbyte, wycofane z eksploatacji 10

11 lub utracone przed terminem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia zostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający zgłasza ten fakt najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4.2 Franszyza integralna w wysokości 500,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny ( wszelkie szkody ) brak. 5. Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania. Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania nastąpi według faktycznie poniesionych kosztów naprawy pojazdu, bez amortyzacji części zamiennych. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. 5.1 Wykaz stawek i składek ubezpieczeń zawarto w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr II. Wykaz F wraz z Załącznikiem nr 1 oraz Wykaz F1 stanowią integralną część umowy. B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ( OC ). 1. Zakres ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest zgodny z zakresem wymienionym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124 poz z późniejszymi zmianami). 2. Suma Gwarancyjna. Suma Gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zgodna z minimalną sumą wymienioną w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124 poz z późniejszymi zmianami ). 3. Pojazdy objęte w/w ubezpieczeniem zostały wymienione w Wykazach F, F2. C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów ( NNW ). 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdów oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych, co najmniej: podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadowaniu lub rozładowaniu, podczas przebywania w pojeździe w sytuacji zatrzymania i postoju na trasie jazdy oraz podczas bezpośredniej naprawy pojazdu na trasie jazdy. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów dotyczy wybranych pojazdów wskazanych w Wykazach F, F2. 2. Zakres Ubezpieczenia. Zakres Ubezpieczenia NNW obejmuje co najmniej świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 11

12 3. Suma Ubezpieczenia. Suma Ubezpieczenia NNW na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi kwotę ,00 zł na każdego poszkodowanego. W przypadku doznania 100 % uszczerbku na zdrowiu, jak również śmierci Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia. D. Ubezpieczenie ASSISTANCE. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia Assistance jest organizacja oraz pokrycie kosztów związanych z udzieleniem Ubezpieczającemu natychmiastowej pomocy w zakresie i na zasadach określonych w pkt Zakres ubezpieczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia uniemożliwiające kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego wskutek wystąpienia awarii pojazdu oraz: - unieruchomienia pojazdu wskutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy ( fabrycznych urządzeń ) służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, - uszkodzeniu ogumienia, - braku paliwa ( również braku właściwego paliwa ) w zbiorniku pojazdu, - zorganizowanie oraz pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, jak również zorganizowanie holowania pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub do siedziby Ubezpieczającego. Limit na każde zdarzenie 600,00 pln. Brak limitu odległości zdarzenia od miejsca siedziby / oddziału Ubezpieczającego. 2.1 Ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo ciężarowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t ( z wyłączeniem pojazdów nieobjętych ubezpieczeniem AC ). 2. Warunki likwidacji szkód, postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Likwidacja szkód przeprowadzana będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczającego w trybie gotówkowym. Oględziny uszkodzonego pojazdu ( również oględziny dodatkowe ) nastąpią nie później niż do 48 godzin po zgłoszeniu szkody. Odbywać się one będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel uznaje stawki roboczogodzin stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela: od do oraz w Wykazach: F wraz z Załącznikiem nr 1, F1, F2. 2. W przypadku zmiany wartości mienia w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający będzie mógł dokonać korekt sum ubezpieczeń tego mienia. W przypadku zakupu lub objęcia mienia po dacie zawarcia niniejszej umowy Ubezpieczający może ubezpieczyć to mienie na okresy krótsze niż 12 cie miesięcy. Składka za powyższe umowy ubezpieczeń będzie obliczona według wzoru: 12

13 SN = ILD x SN gdzie: SN: składka należna, ILD: ilość dni kalendarzowych od daty początku ubezpieczenia do jego końca, SN12: składka należna za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, Ubezpieczający może wyrównać okresy ubezpieczeń w czasie trwania niniejszej umowy. 3. Dokumentem potwierdzającym zawarcie danej umowy ubezpieczenia jest polisa wystawiona przez Ubezpieczyciela. 4. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych umów wystawiane zostaną na okres 1 roku ( tj. 12 miesięcy ), na zasadach określonych w ustępie 5 niniejszego paragrafu, z możliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją 6 niniejszej umowy. 5. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia wystawiane zostaną w okresach: ( pierwszy okres polisowy ), ( drugi okres polisowy ), przy założeniu że: a) w pierwszym okresie polisowym polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów wystawiane będą na okres od dnia roku i / lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczy mienia, które Ubezpieczający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia dotyczy mienia nowo nabytego - do dnia r. b) w drugim okresie polisowym polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów wystawiane będą na okres od dnia roku i / lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczy mienia, które Ubezpieczający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia, dotyczy mienia nowo nabytego - do dnia roku. 6. Ubezpieczyciel wystawi polisy i dostarczy je do Ubezpieczającego co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - oprócz polisy Ubezpieczyciel dla każdego pojazdu bezpłatnie dostarcza potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC potocznie zwane certyfikatem ( kartonikiem ). Składka ubezpieczeniowa obliczanie, płatność Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie stawek określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr II. Ustalona składka ubezpieczeniowa będzie zawarta w treści polis potwierdzających zawarcie poszczególnych umów. Przy obliczaniu składki ubezpieczeniowej Strony nie dopuszczają żadnych dodatkowych warunków, w tym 13

14 minimalnych składek obowiązujących w taryfikacjach Ubezpieczyciela. Składka za ubezpieczenia AC, ubezpieczenia mienia obliczona zostanie według wzoru: Ild x Su x Stawka SN = gdzie: SN składka należna, Ild ilość dni kalendarzowych od daty początku ubezpieczenia do jego końca, Su suma ubezpieczenia, Stawka roczna stawka ubezpieczenia, Składka za ubezpieczenie NNW, OC dla każdego wskazanego pojazdu obliczona zostanie według wzoru: Ild x Stawka SN = gdzie: SN składka należna, Ild ilość dni kalendarzowych od daty początku ubezpieczenia do jego końca, Stawka roczna stawka ubezpieczenia NNW, OC 2. Składka łączna za kompleksowe ubezpieczenie objęte treścią niniejszej umowy stanowi kwotę... zł /słownie... złotych i obejmuje mienie Ubezpieczającego ( będącego w jego pieczy lub przez niego użytkowane ) na dzień zawarcia niniejszej umowy i na okres od do W przypadku zmiany wartości mienia objętego umową Ubezpieczający będzie miał prawo do ubezpieczenia tego mienia według stawek uwzględniających zmienioną ich wartość. W przypadku zakupu / objęcia mienia po dacie zawarcia umowy Ubezpieczający może ubezpieczyć to mienie na okresy krótsze niż 12 cie miesięcy. Składka za powyższe ubezpieczenia będzie obliczona zgodnie z zapisami 4 niniejszej umowy. 4. Płatność składki. Składka będzie płacona w każdym rocznym okresie polisowym ubezpieczenia w 2 równych ratach w terminach: 1 rata do dnia 15 stycznia danego okresu polisowego, 2 rata do dnia 15 lipca danego okresu polisowego. 5. W przypadku zmiany wartości mienia objętego umową Ubezpieczający będzie miał prawo do ubezpieczenia tego mienia według stawek uwzględniających zmienioną ich wartość. W przypadku zakupu / objęcia mienia po dacie zawarcia umowy Ubezpieczający może ubezpieczyć to mienie na okresy krótsze niż 12 cie miesięcy. Składka za powyższe ubezpieczenia będzie obliczona zgodnie z zapisami 4 niniejszej umowy. Umowy zawierane w trakcie trwania umowy generalnej termin płatności składki: od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w polisie nie krótszy jednak niż 14 dni od daty otrzymania polisy przez Ubezpieczającego. 6. Przyjęte stawki będące podstawą do obliczania składek nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 14

15 7. W przypadku wyłączenia ( np. zbycia, utraty ) składników majątkowych objętych ubezpieczeniem składka ulega stosownemu zmniejszeniu. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki na konto wskazane przez Ubezpieczającego w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia. Zwrot składki następuje bez potrąceń i opłat manipulacyjnych. 8. Strony umowy ustalają, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie, nie powoduje wygaśnięcia ( rozwiązania ) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji braku opłaty składki lub jej raty Ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy co najmniej 7 - dniowy termin do zapłaty składki ( raty składki ). W przypadku nie dokonania wpłaty dla danej umowy ubezpieczenia w tak wyznaczonym terminie - ochrona ubezpieczeniowa wygasa. 9. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę ( pisemna lub elektroniczna ), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych. Zgłaszanie szkód, wypłata odszkodowań Zgłoszenia szkody dokonuje Ubezpieczający lub jego Pełnomocnik drogą telefoniczną, pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej, infolinii lub faxu. Po otrzymaniu zgłoszenia Ubezpieczyciel podejmie w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym czynności likwidacyjne umożliwiające Ubezpieczającemu usunięcie szkody. Ubezpieczyciel wyznacza imiennie osobę( y ), które będą koordynować likwidację szkód i poda je do wiadomości Ubezpieczającego wraz z adresem właściwej komórki. 2. Zasady i terminy wypłaty odszkodowań nie omówione powyżej nastąpią zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego. 3. Ubezpieczający może niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela - przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą, pomniejszeniem jej rozmiarów lub jest konieczna do normalnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej w skład, której wchodzi ubezpieczone mienie. 4. Ustala się, że zapisane w OWU Ubezpieczyciela skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 5. Ustala się, że w razie odzyskania utraconego mienia po dacie otrzymania odszkodowania - Ubezpieczający nie jest zobowiązany do jego zwrotu - w sytuacji gdy dokonał już zakupu nowego przedmiotu w miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego ( najpóźniej w terminie do 30 dni ) pisemnego zgłoszenia gotowości przeniesienia własności odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela. 15

16 6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego informowania Ubezpieczającego o każdej podjętej decyzji dotyczącej wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania / świadczenia. 7. W przypadku wypłaty odszkodowania / świadczenia Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Postanowienia końcowe Niniejsza Umowa stanowi umowę ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 2. Klauzule Generalne ( dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń ). Klauzula Postanowień Dodatkowych. Zapisy poniższej umowy - jej postanowień ( warunków ) dodatkowych oraz Klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed analogicznymi postanowieniami ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela - mających zastosowanie do ubezpieczenia danego ryzyka. Klauzula miejsca ubezpieczenia. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową według miejsca ubezpieczenia ( lokalizacji ) wskazanego w poszczególnych polisach jak również w czasie przemieszczania pomiędzy tymi lokalizacjami ( dotyczy również lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia po dniu zawarcia niniejszej umowy ). Klauzula 168 godzin. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych ) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie zdarzenia szkodowe w mieniu powstałe w czasie następujących po sobie 168 godzin na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego ( przyczyny ) objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia są traktowane jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 3. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 4. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy: - kodeksu cywilnego, - Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, - Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, - Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Ubezpieczyciela. 5. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w wymiarze 2 lat, tj. od do

17 6. Umowa niniejsza może być rozwiązana tylko z ważnych powodów na 3 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu polisowego ubezpieczenia przez złożenie jednostronnego wypowiedzenia którejkolwiek ze stron. Okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące. Jednostronne wypowiedzenie, o którym wyżej mowa uważa się za ważny powód. Umowa ulega rozwiązaniu z końcem pierwszego okresu polisowego. 7. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej z umawiających się stron oraz obsługującego MPGK Rzeszów Sp. z o. o. brokera ubezpieczeniowego p. Artura Wilka, prowadzącego działalność pod nazwą Rzeszowski Dom Brokerski, Artur Wilk z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ślusarczyka 3/ 53, Rzeszów. 8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: - Wykazy: A, B, C, D, EA1, EA2, E3, E4, E5, F wraz z Załącznikiem nr 1, F1, F2, G, H, I, J, - Załącznik nr II - Formularz Cenowy, - Ogólne Warunki Ubezpieczeń Ubezpieczyciela ( OWU ). - SIWZ, - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: DEFINICJE: POŻAR / EEI. Powódź rozumiana jest jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Zalanie rozumiane jest jako wydostanie się mediów ( wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych ) z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania gazowych, technologicznych lub z innych przewodów i urządzeń wskutek: - awarii instalacji / urządzeń lub działania niskich temperatur, - samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, - cofnięcia się ścieków lub wody z sieci kanalizacyjnej, - samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, - nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, kranów, spustów itp. - nieumyślnego działania osób trzecich, - uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich / wysokich temperatur, Ponadto za zalanie uważa się uszkodzenie ubezpieczanego mienia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury oraz szkody spowodowane zalaniem przez: - nieszczelne dachy, - nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, - nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. 17

18 DEFINICJE: POŻAR. Pękanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu znajdujących się wewnątrz budynku / lokalu mieszkalnego instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji grzewczych lub gaśniczych. DEFINICJE: Za szkody powstałe w wyniku śniegu lub lodu uważa się szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone 18

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo