USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 89 tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości poniżej ,00 RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA NUMER SPRAWY: EOP ZATWIERDZIŁ:... (data i podpis) Białystok, listopad 2014 r. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwana dalej SP ZOZ WSPR lub Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW oraz majątkowego dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej pzp ). 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem postępowania są usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW oraz majątkowych dla SP ZOZ WSPR. Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Część 1 Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW. Część 2 Usługa w zakresie ubezpieczeń majątkowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: od do IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2

3 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1, 2 i 2apzp[stosowne oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym]; 1.5. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a pzp, wykonawców w stosunku do, których wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym przepisie. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp[zawarte na formularzu ofertowym]; 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciuo art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.3 zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej; 1.4 dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony Formularz ofertowy [wg Załącznika nr 1 do SIWZ], 3

4 1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ), 1.3 listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien złożyć odrębną listę, o której mowa powyżej albo odrębne oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć jedną wspólną listę podmiotów, o której mowa powyżej; 1.4 dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum). 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych; 5.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza; 5.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 5.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 4

5 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 10.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 10.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 10.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofertyoraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 10.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 10.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. Odtajnione zostaną także zastrzeżone informacje w przypadku braku wykazania przez Wykonawcę (najpóźniej w terminie składania ofert), iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa; 10.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 10.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 11. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby: 5

6 11.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 11.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem; 11.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 11.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp; 11.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część ,00 zł Część 2-300,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok:. As rachunku bankowego: WBK Białystok: Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium - przetarg na usługę ubezpieczeń Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 6

7 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium - przetarg na usługę ubezpieczeń. 6. Zwrot wadium: 6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzplub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.2Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pok. 214, w terminie najpóźniej do dnia r., do godz Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach Kopertę z ofertą należy zaadresować jak niżej: 7

8 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na USŁUGĘ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. GODZ Część 1 i/lub Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy Ofertę składaną za pośrednictwem, np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na USŁUGĘ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA r. DO GODZ Część 1 i/lub Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 pok. 119 o godzinie Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Pan Tomasz Porczyński, tel.: , faks: Pan Wiesław Zalewski, - tel (w sprawach merytorycznych) Pani Agnieszka Konopka tel.: , faks: (w sprawach formalnych) Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 8

9 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 6. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowejwww.wspr.bialystok.pl. XI. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XII. Sposób obliczenia ceny 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonania całości zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy. 2. Cenę jednostkową netto i brutto każdej pozycji należy wpisać do formularza cenowego oferty z dokładnością do 1 grosza. 3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy podać w %. 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 5. Wypełniając formularz ofertowy należy podać ceny w rozbiciu na jednostki zamawianego asortymentu, wg przewidzianego w nim schematu. XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty zarówno w części nr 1 i 2 Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 9

10 gdzie: CENA OFERTOWA 100 % liczona wg wzoru: C of = C min C of bad x 100 pkt C ofbad cena ofertowa brutto badanej oferty, C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, jak również o terminie, określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2013 r. poz. 907), przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności: 1) Opisu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 10

11 2) Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Odrzucenia oferty odwołującego. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 pzp może w terminie przewidzianym do wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie pzp, na które przysługuje odwołanie. 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy., dnia... pieczątka firmowa Wykonawcy Do USŁUGĘ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW oraz majątkowych dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku (nr sprawy: EOP ) oświadczamy, iż: 1. Oferujemy wykonanie usługi w części 1 będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę: tj. zł brutto (słownie:... ), 2. Oferujemy wykonanie usługi w części 2 będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę: zł brutto (słownie:... ), 3. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 pzp oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i 2apzp. 4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z treścią Istotnych Postanowień Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 7. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części*: Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 12

13 9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje***: a)... b)... c)... W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.... (podpis Wykonawcy) Uwaga: niepotrzebne skreślić * jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy, ** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, *** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13

14 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ 1 1.Postanowienia Ogólne Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia umowy generalnej zawierającej postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Okres wykonywania zamówienia wynosi od r. do W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy ubezpieczeniowe na dwa 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy Składka określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach, w każdym z dwóch okresów rozliczeniowych Strony zastrzegają możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia Wszelkie limity, które mają zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu, które ulegną konsumpcji będą mogły zostać uzupełnione do pełnej wysokości przy zastosowaniu podanej stawki w formularzu oferty w systemie pro -rata za dzień do końca rocznego okresu rozliczeniowego Wykonawca gwarantuje niezmienność stawek/składek w trakcie trwania całego 24 - miesięcznego okresu ubezpieczenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności Umowa generalna może zostać rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy uprawnienie to przysługuje wyłącznie z ważnych powodów, za które uznaje się zmianę profilu działalności Zamawiającego lub rażące naruszenie postanowień umowy i nie usunięcie przyczyn tego naruszenia przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki ubezpieczenia, w tym ustalone stawki i franszyzy. Inne postanowienia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy nie będą miały zastosowania Wszelkie spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych za Szkody Powstałe w Związku z Ruchem tych Pojazdów 1. Warunki ubezpieczenia, podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 14

15 Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 Poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 roku. poz z późniejszymi zmianami). 2. Przedmiot Ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, zgłoszone do ubezpieczenia. Wykaz pojazdów zgodnie z załączoną Tabelą A-a. 3. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z załączoną Tabelą A-a) przez okres 12 miesięcy w każdym z dwóch okresów rozliczeniowych. 4. Składka ubezpieczeniowa Zamawiający wymaga ustalenia składki dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Ubezpieczenie Auto - Casco 3 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wraz ze specjalistyczną zabudową oraz wyposażeniem. Ochrona w przedmiotowym ubezpieczeniu nie obejmuje zamontowanego medycznego sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu karetek, który ubezpieczany jest w ramach odrębnych umów ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia Wartość pojazdów określona jest w załączonej do SIWZ Tabeli A-a w pierwszym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. W kolejnym okresie rozliczeniowym wg wartości ustalonej na dzień objęcia danego pojazdu ochroną ubezpieczeniową. 3. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z załączoną do SIWZ Tabelą A-a) przez okres 12 miesięcy w każdym z dwóch okresów rozliczeniowych. 4. Składka ubezpieczeniowa Zamawiający wymaga ustalenia składki i stawki dla poszczególnych rodzajów pojazdów. 5. Zakres ubezpieczenia 5.1. Zakres ubezpieczenia (wariant pełny) obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia, w tym w szczególności powstałe na skutek: 15

16 a. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącym z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem; b. uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja); c. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania w tym wskutek wjechania w rozlewisko wody, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury, d. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, e. uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub transportu sanitarnego, f. uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia, g. kradzieży pojazdu, jego części lub jego wyposażenia bez względu na miejsce parkowania z limitem odpowiedzialności w wysokości ,-PLN na jedno i ,-PLNna wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Limit ulega konsumpcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania, h. warunki AC nie ograniczają odszkodowania z powodu użytkowania pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych. i. powstałe podczas napraw, diagnostyki i przeglądów, z zachowaniem prawa do regresu sprawcy szkody. 5.2 Ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego, standardową ochroną ubezpieczeniową objęte również są szkody: a. związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie różnego rodzaju imprez masowych, b. związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie treningów i zawodów służb ratownictwa medycznego, c. związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia podczas zabezpieczenia akcji protestacyjnych, ćwiczeń, demonstracji, strajków, blokadach dróg i innych podobnych zdarzeniach, d. polegające na uszkodzeniu sygnalizacji świetlno-alarmowej ubezpieczonych pojazdów oraz w oznakowaniu tych pojazdów, które to informują uczestników ruchu drogowego o ich uprzywilejowanym charakterze i przeznaczeniu. 6. Zakres terytorialny: obszar RP + Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terytorium Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. 7. Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC: a. Na ustalenie odpowiedzialności, w tym redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania, nie będzie miało wpływu naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu. b. Nie będą miały zastosowania postanowienia OWU ograniczające wypłatę odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem lub czasu posiadania prawa jazdy. c. Ubezpieczyciel akceptuje jako wystarczające dla zawarcia umów ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zainstalowane w pojazdach Zamawiającego, a Zamawiający nie ma obowiązku podawania informacji o istniejących zabezpieczeniach. d. W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą albo diagnostyką, wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel/użytkownik pojazdu wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie. e. Na ustalenie wielkości i wymiar odszkodowania nie ma wpływu brak w dowodzie rejestracyjnym wpisu o ważnym badaniu technicznym, o ile istnieje inny dokument stwierdzający ważność takiego badania; brak aktualnego badania technicznego, jak również dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97 poz. 802 z dnia ) o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistniałą szkodę. 16

17 f. Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych(amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia. Powyższego nie stosuje się w przypadku wyboru wariantu kosztorysowego. g. Nie stosuje się redukcji sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie(zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia). 8. Zasady wypłaty odszkodowania 8.1. Pojazdy są ubezpieczone w wariancie serwisowym lub kosztorysowym (wycena), określonym w Tabeli A-a załączonej do SIWZ W przypadku wyboru wariantu serwisowego rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków w wartości brutto poniesionych kosztów naprawy. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i stawki robocizny stosowane przez ASO danej marki. Będą stosowane części zamienne oryginalne W przypadku wyboru wariantu kosztorysowego bądź rozliczenia szkody na podstawie kosztorysu (w przypadku wyboru wariantu serwisowego) rozliczenie szkody następować będzie przy uwzględnieniu: 1.1 stawki za roboczogodzinę w wysokości minimum 100 zł netto. 1.2 obowiązujące ceny części publikowane w katalogach Eurotax/Audatex (ceny części oryginalnych). Procent pomniejszenia wartości części w zależności od okresu eksploatacji zgodnie z poniższą tabelą. Okres eksploatacji pojazdu Procent pomniejszenia Powyżej 3 do 5 lat 25% Powyżej 5 do 8 lat 35% Powyżej 8 lat 50% 8.4. W przypadku szkód, których wartość naprawy nie przekracza 5000,00 PLN Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu przeprowadzania oględzin i dopuszcza możliwość natychmiastowej naprawy uszkodzeń pod warunkiem przedstawienia dokumentacji fotograficznej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za naprawę (po wcześniejszym zgłoszeniu szkody na wskazany całodobowy numer telefonu dostępny7 dni w tygodniu) Ubezpieczyciel wskaże jednostkę odpowiedzialną za nadzór oraz likwidację szkód(merytoryczna likwidacja szkód, wydawanie decyzji) w tym za rozpatrywanie skarg i odwołań Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku szkody całkowitej Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń W razie niemożności udzielenia pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel przyjmie kwotę podaną przez Zamawiającego jako wartość pozostałości i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych zarzutów lub przejmie pozostałości na własność wypłacając w pełnej wysokości należne odszkodowanie. 17

18 9. Świadczenia dodatkowe 9.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za holowanie pojazdu w przypadku kolizji lub awarii pojazdu bez limitu kilometrów do miejsca siedziby Zamawiającego z limitem kwotowym do 2 000,- PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia Koszty parkowania pojazdu po szkodzie do dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu protokołu powypadkowej oceny technicznej W przypadku szkody całkowitej koszty parkingu pokrywane będą do dnia kiedy nabywca uszkodzonego pojazdu wskazany przez Ubezpieczyciela odbierze pojazd z parkingu a jeżeli Zamawiający odstąpi od sprzedaży pozostałości do 3 dni od daty doręczenia decyzji przez Ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania. 10. Suma ubezpieczenia: Przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez Zamawiającego stałą w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym z 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych wartość pojazdów określoną w wystawionych polisach ubezpieczeniowych. Sumy ubezpieczenia podane w załączonej do SIWZ Tabeli A-a przedstawiają wartości pojazdów na rok W kolejnym okresie rozliczeniowym sumy ubezpieczenia zostaną zaktualizowane Sumę ubezpieczenia dla karetek i ambulansów będzie stanowiła: 1.1 dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, 1.2 dla pozostałych pojazdów - wartość określana w oparciu o wycenę przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono zabudowę specjalistyczną wraz z wyposażeniem, której wartość wliczona była w cenę pojazdu Sumę ubezpieczenia dla pozostałych pojazdów będzie stanowiła: 1.1 fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, 1.2 dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Zamawiającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu Ustalone w powyższy sposób sumy ubezpieczenia będą stałe i niezmienne przez okres 12 miesięcy w każdym okresie rozliczeniowym. 11. Franszyzy i udziały własne 1. Franszyza integralna w wysokości 500,00 PLN (nie dotyczy holowania). 12. Warunki likwidacji szkód 1. Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Zamawiającego w trybie gotówkowym. 2. Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 48godz. od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania określonego terminu oględzin Zamawiający może zlecić wykonanie oceny technicznej uszkodzonego pojazdu podmiotowi zawodowo trudniącemu taką działalnością. Koszt takiej oceny będzie refundowany przez Ubezpieczyciela w pełnej wysokości poniesionych kosztów. 3. Zatwierdzenie kosztorysu za naprawę uszkodzonego pojazdu następuje w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego złożenia do akt szkody. 18

19 4. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych Serwisach Obsługi z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. 5. Wykonawca nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części zamiennych użytych do naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego. 6. W przypadku naprawy pojazdu we własnym zakresie rozliczenie szkody następuje na podstawie kalkulacji zawierającej ceny części zamiennych w wartości brutto oraz koszt robocizny z przyjęciem stawki za roboczogodzinę w wysokości 100 zł netto. 7. W przypadku konieczności demontażu i montażu specjalistycznej zabudowy w celu dokonania naprawy pojazdu koszty te nie są uwzględniane do wyliczenia szkody całkowitej. 8. Wysokość szkody całkowitej wynosi 70% sumy ubezpieczonego pojazdu. 1. Ubezpieczenie NNW Kierowców i Pasażerów 2. Przedmiot ubezpieczenia: 4 Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach wykazanych w załączonej do SIWZ Tabeli A-a. 3. Zakres ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów a w szczególności: podczas jazdy pojazdu, podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. wykonywaniu innych czynności związanych z bezpośrednią obsługą pojazdu, dokonywanych w bezpośredniej bliskości pojazdu. 4. Suma ubezpieczenia: PLN na każde miejsce w pojeździe bez względu na liczbę miejsc w pojeździe. 5. Składka ubezpieczeniowa: Należy podać wysokość rocznej składki ubezpieczeniowej za poszczególny pojazd, która będzie miała zastosowanie przez okres 12 miesięcy w każdym z dwóch okresów rozliczeniowych, niezależnie od ilości miejsc w pojeździe. 5 Do umów ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym poniżej: 1) klauzula pro rata temporis; 2) Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego; 3) klauzula warunków i taryf; 19

20 Treść klauzul dodatkowych: 4) klauzula wyłączenia regresu, 5) klauzula nieściągania rat niewymagalnych. /KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS/ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły; że: Jeżeli inne zapisy umowy nie regulują wszystkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata, czyli za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. /KLAUZULA DATY STEMPLA BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO/ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że: Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły; że: Wszelkie umowy ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów, doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. /KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU/ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły; że: Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczającego/ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego(samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. /KLAUZULA NIEŚCIĄGANIA RAT NIEWYMAGALNYCH/ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. 20

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo