PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM"

Transkrypt

1 PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony HISTORIA

2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 25 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 20 uczniów (wg stanu na dzień 10 kwiecień 2018). Kartoteka testu Numer zadania Wymagania ogólne Uczeń: Wymagania szczegółowe Punktacja 1 II. Analiza i interpretacja historyczna. 2 II. Analiza i interpretacja historyczna. I. Starożytność 1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 3) rozpoznaje cechy charakterystyczne najważniejszych osiągnięć kulturowych cywilizacji bliskowschodnich. 2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń: 3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzinie [ ] rzeźby [ ]. I. Starożytność 2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń: 2) wyjaśnia przemiany ustrojowe w Atenach i porównuje formy ustrojowe greckich polis. 0 2

3 3.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. 3.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. 4.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. 4.2 I. Chronologia historyczna. I. Starożytność 4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne [ ] w Cesarstwie Rzymskim. I. Starożytność 4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne [ ] w Cesarstwie Rzymskim. I. Starożytność 1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na [ ] Dalekim Wschodzie. II. Średniowiecze 3. Europa w okresie krucjat. Uczeń: 1) wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 3. Europa w okresie krucjat. Uczeń: 2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania [ ] wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej [ ]. 6.1 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 4) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X XII w.

4 6.2 III. Tworzenie narracji historycznej. II. Średniowiecze 4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 4) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X XII w. 7 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: 4) charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rolę władców i Kościoła; 8.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. 8.2 III. Tworzenie narracji historycznej. 9 II. Analiza i interpretacja historyczna. 10 I. Chronologia historyczna. II. Średniowiecze 8. Kultura średniowiecza. Uczeń: 3) identyfikuje dokonania kultury okresu średniowiecza w zakresie piśmiennictwa, prawa, filozofii [ ]. II. Średniowiecze 8. Kultura średniowiecza. Uczeń: 3) identyfikuje dokonania kultury okresu średniowiecza w zakresie piśmiennictwa, prawa, filozofii [ ]. II. Średniowiecze 7. Polska w XIV XV w. Uczeń: 1) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV XV w. II. Średniowiecze 3. Europa w okresie krucjat. Uczeń: 4) opisuje kierunki i charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy Środkowo-Wschodniej. 4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 5) synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w X XII w.

5 11 II. Analiza i interpretacja historyczna. 12 II. Analiza i interpretacja historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna I. Chronologia historyczna. 7. Polska w XIV XV w. Uczeń: 4) charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 1) rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego[ ]. III. Dzieje nowożytne 3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń: 3) opisuje zmiany terytorialne państwa polsko-litewskiego. III. Dzieje nowożytne 3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń: 1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie najważniejszych instytucji życia politycznego w XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia demokrację szlachecką. III. Dzieje nowożytne 3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń: 1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie najważniejszych instytucji życia politycznego w XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia demokrację szlachecką. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 6) charakteryzuje główne europejskie konflikty polityczne w XVI XVII w. [ ].

6 14.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. 15 II. Analiza i interpretacja historyczna. 16 II. Analiza i interpretacja historyczna I. Chronologia historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna. 18 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 6) charakteryzuje główne europejskie konflikty polityczne w XVI XVII w. [ ]. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 9) opisuje przemiany w kulturze europejskiej w XVII w. i rozpoznaje główne dokonania epoki baroku. 5. Oświecenie, absolutyzm oświecony i rewolucje XVIII w. Uczeń: 1) wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania oświecenia europejskiego. III. Dzieje nowożytne 6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe i rozbiory. Uczeń: 7) synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w Europie [ ]. IV. Wiek XIX 1. Europa napoleońska. Uczeń: 4) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona. IV. Wiek XIX 1. Europa napoleońska. Uczeń: 4) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona. IV. Wiek XIX 1. Europa napoleońska. Uczeń:

7 3) wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i wojen okresu napoleońskiego na zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. IV. Wiek XIX 2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej. Uczeń: 3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. IV. Wiek XIX 2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej. Uczeń: 3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej II. Analiza i interpretacja historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna. 2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń: 1) opisuje odrodzenie państwa [ ] 7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego [ ] V. Wiek XX 1. I wojna światowa i rewolucje w Rosji. Uczeń: 5) omawia polskie orientacje polityczne oraz działalność polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej. 2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń: 1) opisuje odrodzenie państwa [ ] 7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego [ ] V. Wiek XX 1. I wojna światowa i rewolucje w Rosji. Uczeń: 5) omawia polskie orientacje polityczne oraz działalność polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej.

8 21 II. Analiza i interpretacja historyczna. 22 I. Chronologia historyczna I. Chronologia historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna. V. Wiek XX 5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Uczeń: 2) analizuje strukturę społeczeństwa II Rzeczypospolitej. V. Wiek XX 6. Europa i świat podczas II wojny światowej. Uczeń: 1) opisuje główne etapy II wojny światowej i wskazuje przełomowe wydarzenia dla jej przebiegu. V. Wiek XX 8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich. Uczeń: 2) opisuje międzynarodowe uwarunkowania działalności polskiego rządu na wychodźstwie. V. Wiek XX 8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich. Uczeń: 2) opisuje międzynarodowe uwarunkowania działalności polskiego rządu na wychodźstwie. 24 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. 11. Polska w systemie komunistycznym. Uczeń: 4) porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r. i 1970 r., 1976 r. V. Wiek XX 15. Polska w latach Uczeń: 1) charakteryzuje i porównuje etapy: i ; 2) wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r. i 1980 r. 25 Temat 1 III. Tworzenie narracji historycznej. I. Starożytność 2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń: 2

9 25 Temat 2 III. Tworzenie narracji historycznej. 25 Temat 3 III. Tworzenie narracji historycznej. 25 Temat 4 III. Tworzenie narracji historycznej. 25 Temat 5 III. Tworzenie narracji historycznej. 2) wyjaśnia przemiany ustrojowe w Atenach [ ]. 4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne w Cesarstwie Rzymskim. II. Średniowiecze 5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: 3) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII wieku 4) wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania państw europejskich w epoce nowożytnej, z uwzględnieniem charakterystyki i oceny absolutyzmu francuskiego; 7) wyjaśnia genezę i następstwa rewolucji angielskich; IV. Wiek XIX 6. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 1) charakteryzuje kierunki przemian społecznych i politycznych w państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i w Japonii; 2) charakteryzuje system polityczny i społeczny Imperium Rosyjskiego na tle przemian w XIX-wiecznej Europie. V. Wiek XX 15. Polska w latach Uczeń: 5) charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej

10 Średnie wyniki za poszczególne obszary umiejętności Obszary umiejętności I. Chronologia historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna III. Tworzenie narracji historycznej 12 p. 24 p. 14 p. 2,12 p. 18% 8,88 p. 37% 5,20 p. 37%

11 Wyniki szkół (w %) Najniższy wynik [szkoły]: 31,9% Najwyższy wynik [szkoły]: 32,7% Wyniki klas (w %) Najniższy wynik [klasy]: 24,0% Najwyższy wynik [klasy]: 37,1%

12 Średnie wyniki za poszczególne zadania 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Test Numer zadania Test Poziom wykonalności 45% 50% 24% 50% 10% 25% 25% 15% 27% 21% 40% 17% 3% 30% 32% 26% 30% 65% 48% 45% 58% 25% 16% 0% 40% 32%

13 Analiza zadań testu Nr zad. Treść zadania Wymagania z Podstawy programowej 1 II. Analiza i interpretacja historyczna. Starożytność Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 3) rozpoznaje cechy charakterystyczne najważniejszych osiągnięć kulturowych cywilizacji bliskowschodnich. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń: 3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzinie [ ] rzeźby [ ]. Informacje o zadaniu Numer zadania 1 Poziom wykonalności 45,0%

14 2 II. Analiza i interpretacja historyczna. Starożytność 2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń: 2) wyjaśnia przemiany ustrojowe w Atenach i porównuje formy ustrojowe greckich polis. Numer zadania 2 Maks. liczba punktów 2 Poziom wykonalności 50,0% umiarkowanie

15 3.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. Starożytność 4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne [ ] w Cesarstwie Rzymskim. Numer zadania 3.1 Maks. liczba punktów 4 Poziom wykonalności 27,6%

16 3.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. Starożytność 4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne [ ] w Cesarstwie Rzymskim. Numer zadania 3.2 Poziom wykonalności 10,0% bardzo

17 4.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. Starożytność Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na [ ] Dalekim Wschodzie. Numer zadania 4.1 Poziom wykonalności 90,0% bardzo łatwe 4.2 I. Chronologia historyczna. II. Średniowiecze 3. Europa w okresie krucjat. Uczeń: 1) wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą. Numer zadania 4.2 Poziom wykonalności 10,0% bardzo

18 5 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 3. Europa w okresie krucjat. Uczeń: 2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania [ ] wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej [ ]. Numer zadania 5 Poziom wykonalności 10,0% bardzo 6.1 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 4) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X XII w. Numer zadania 6.1 Poziom wykonalności 15,2% bardzo

19 6.2 III. Tworzenie narracji historycznej. II. Średniowiecze 4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 4) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X XII w. Numer zadania 6.2 Poziom wykonalności 35,2% 7 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: 4) charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rolę władców i Kościoła; Numer zadania 7 Poziom wykonalności 25,0%

20 8.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 8. Kultura średniowiecza. Uczeń: 3) identyfikuje dokonania kultury okresu średniowiecza w zakresie piśmiennictwa, prawa, filozofii [ ]. Numer zadania 8.1 Poziom wykonalności 30,0%

21 8.2 III. Tworzenie narracji historycznej. II. Średniowiecze 8. Kultura średniowiecza. Uczeń: 3) identyfikuje dokonania kultury okresu średniowiecza w zakresie piśmiennictwa, prawa, filozofii [ ]. Numer zadania 8.2 Poziom wykonalności 0,0% bardzo 9 II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Średniowiecze 7. Polska w XIV XV w. Uczeń: 1) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV XV w. Numer zadania 9 Poziom wykonalności 26,6%

22 10 I. Chronologia historyczna. II. Średniowiecze 3. Europa w okresie krucjat. Uczeń: 4) opisuje kierunki i charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy Środkowo-Wschodniej. 4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 5) synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w X XII w. 7. Polska w XIV XV w. Uczeń: 4) charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej. Numer zadania 10 Poziom wykonalności 20,8%

23

24 11 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 1) rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego [ ]. Numer zadania 11 Poziom wykonalności 40,2%

25 12 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń: 3) opisuje zmiany terytorialne państwa polsko-litewskiego. Numer zadania 12 Poziom wykonalności 16,8% bardzo 13.1 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń: 1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie najważniejszych instytucji życia politycznego w XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia demokrację szlachecką. Numer zadania 13.1 Poziom wykonalności 5,2% bardzo

26 13.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń: 1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie najważniejszych instytucji życia politycznego w XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia demokrację szlachecką. Numer zadania 13.2 Poziom wykonalności 0,0% bardzo

27 14.1 I. Chronologia historyczna. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 6) charakteryzuje główne europejskie konflikty polityczne w XVI XVII w. [ ]. Numer zadania 14.1 Poziom wykonalności 0,0% bardzo

28 14.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 6) charakteryzuje główne europejskie konflikty polityczne w XVI XVII w. [ ]. Numer zadania 14.2 Poziom wykonalności 60,4% umiarkowanie 15 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII w. Uczeń: 9) opisuje przemiany w kulturze europejskiej w XVII w. i rozpoznaje główne dokonania epoki baroku. 5. Oświecenie, absolutyzm oświecony i rewolucje XVIII w. Uczeń: 1) wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania oświecenia europejskiego. Numer zadania 15 Poziom wykonalności 31,6%

29 16 II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Dzieje nowożytne 6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe i rozbiory. Uczeń: 7) synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w Europie [ ]. Numer zadania 16 Poziom wykonalności 25,8%

30 17.1 I. Chronologia historyczna. IV. Wiek XIX Europa napoleońska. Uczeń: 4) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona. Numer zadania 17.1 Poziom wykonalności 5,0% bardzo 17.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. IV. Wiek XIX Europa napoleońska. Uczeń: 4) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona. Numer zadania 17.2 Poziom wykonalności 55,4% umiarkowanie

31 18 II. Analiza i interpretacja historyczna. IV. Wiek XIX Europa napoleońska. Uczeń: 3) wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i wojen okresu napoleońskiego na zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie. Numer zadania 18 Poziom wykonalności 65,0% umiarkowanie 19.1 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. IV. Wiek XIX 2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej. Uczeń: 3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej. Numer zadania 19.1 Poziom wykonalności 25,0%

32 19.2 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. IV. Wiek XIX 2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej. Uczeń: 3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej II. Analiza i interpretacja historyczna. 2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń: opisuje odrodzenie państwa [ ] 7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego [ ] V. Wiek XX i wojna światowa i rewolucje w Rosji. Uczeń: 5) omawia polskie orientacje polityczne oraz działalność polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej. Numer zadania 19.2 Poziom wykonalności 70,2% łatwe Numer zadania 20.1 Poziom wykonalności 40,4%

33 20.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. 2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń: opisuje odrodzenie państwa [ ] 7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego [ ] V. Wiek XX I wojna światowa i rewolucje w Rosji. Uczeń: 5) omawia polskie orientacje polityczne oraz działalność polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej. Numer zadania 20.2 Poziom wykonalności 50,2% umiarkowanie

34 21 II. Analiza i interpretacja historyczna. V. Wiek XX 5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Uczeń: 2) analizuje strukturę społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Numer zadania 21 Poziom wykonalności 58,4% umiarkowanie

35 22 I. Chronologia historyczna. V. Wiek XX 6. Europa i świat podczas II wojny światowej. Uczeń: 1) opisuje główne etapy II wojny światowej i wskazuje przełomowe wydarzenia dla jej przebiegu. Numer zadania 22 Poziom wykonalności 25,2%

36 23.1 I. Chronologia historyczna. V. Wiek XX 8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich. Uczeń: 2) opisuje międzynarodowe uwarunkowania działalności polskiego rządu na wychodźstwie. Numer zadania 23.1 Poziom wykonalności 5,2% bardzo

37 23.2 II. Analiza i interpretacja historyczna. V. Wiek XX 8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich. Uczeń: 2) opisuje międzynarodowe uwarunkowania działalności polskiego rządu na wychodźstwie. Numer zadania 23.2 Poziom wykonalności 27,2% 24 I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. 11. Polska w systemie komunistycznym. Uczeń: 4) porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r. i 1970 r., 1976 r. V. Wiek XX 15. Polska w latach Uczeń: charakteryzuje i porównuje etapy: i ; 2) wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r. i 1980 r. Numer zadania 24 Poziom wykonalności 0,0% bardzo

38 25 Temat 1 25 Temat 2 25 Temat 3 25 Temat 4 III. Tworzenie narracji historycznej. Starożytność 2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń: 2) wyjaśnia przemiany ustrojowe w Atenach [ ]. 4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne w Cesarstwie Rzymskim. III. Tworzenie narracji historycznej. II. Średniowiecze 5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: 3) opisuje przemiany społecznogospodarcze na ziemiach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim. III. Tworzenie narracji historycznej. III. Dzieje nowożytne 2. Europa w XVI XVII wieku 4) wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania państw europejskich w epoce nowożytnej, z uwzględnieniem charakterystyki i oceny absolutyzmu francuskiego; 7) wyjaśnia genezę i następstwa rewolucji angielskich; III. Tworzenie narracji historycznej. IV. Wiek XIX 6. Europa i świat w XIX w. Uczeń: charakteryzuje kierunki przemian społecznych i politycznych w państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i w Japonii; Numer zadania 25 2 Poziom wykonalności 40,4%

39 25 Temat 5 2) charakteryzuje system polityczny i społeczny Imperium Rosyjskiego na tle przemian w XIX-wiecznej Europie. III. Tworzenie narracji historycznej. V. Wiek XX 15. Polska w latach Uczeń: 5) charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej.

HISTORIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

HISTORIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 HISTORIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PODSTAWA PROGRAMOWA (poziom rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) 2019-09-01 HISTORIA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM ROZSZERZONY (PR) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa HISTORIA klasa 1 LO (4-letnie po

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016.

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016. Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Poniżej zapisano ogólne i szczegółowe wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego z historii na III etapie kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe

Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe I. Starożytność 1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASAY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZAAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H7-142 KWIECIEŃ 2014 Numer zadania 1. 2. 3. 4. 5. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASAY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZAAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2018 Zadanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Lp. PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Nazwa przedmiotu: I Semestr II Wykłady obowiązkowe Historia starożytna Zbo/1 - -. Główne nurty

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 2) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM LUTY 2019 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy MATEMATYKA Opis badania 34 liczba zadań w arkuszu 25 liczba zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony GEOGRAFIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 35 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 2) 1. Najdawniejsze dzieje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres podstawowy)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres podstawowy) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres podstawowy) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA Na zajęciach historii uczniowie korzystają z podręczników: Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX; Zrozumieć przeszłość.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Przedstawiamy propozycję ramowego rozkładu materiału na 4 lata nauki historii w liceum. Rozkład jest uproszczony i ma charakter orientacyjny. Właściwy rozkład materiału z celami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W TRZECIEJ KLSIE GIMNZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORI I WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ: GH-H8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego Wschodu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do klasy 2 liceum i technikum do serii podręczników Ślady czasu wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Rozkład materiału do klasy 2 liceum i technikum do serii podręczników Ślady czasu wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Rozkład materiału do klasy 2 liceum i technikum do serii podręczników Ślady czasu wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Temat lekcji Cywilizacje prekolumbijskie Wielkie odkrycia geograficzne

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 1 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Historia. Opis kierunku. WSB Chorzów - Studia podyplomowe. Historia - studia na WSB w Chorzowie

Historia. Opis kierunku. WSB Chorzów - Studia podyplomowe. Historia - studia na WSB w Chorzowie Historia WSB Chorzów - Studia podyplomowe Opis kierunku Historia - studia na WSB w Chorzowie Skończyłam już kilka kierunków na studiach podyplomowych na różnych uczelniach, jednak to Wyższą Szkołę Bankową

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminu przystąpiło 109 uczniów, 107 pisało egzamin

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRZEDMIOTOWY REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PRZEDMIOTOWY REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 KIELCE ROK SZKOLNY 2019/2020 Rozdział 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 14 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

6. Rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi.

6. Rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi. Przedmiotowy Regulamin XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORI I WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 2) 4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 3)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII ZAKRES PODSTAWOWY, ZAKRES ROZSZERZONY Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Cele Przedmiotowego Oceniania...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Propagowanie i rozwój zainteresowania historią, z uwzględnieniem historii lokalnej.

1. Propagowanie i rozwój zainteresowania historią, z uwzględnieniem historii lokalnej. Przedmiotowy Regulamin Konkursowy XV Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z jednego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 14 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie Arkusz standardowy zawierał 25 zadań zamkniętych, w tym 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych.

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 3 Luty 209 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Matematyka / Opis badania Opis badania 23 liczba zadań

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Test GH-H1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Test GH-H1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Test G-1-132 Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 20 z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Opracował: Łukasz Kąś Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

CELE OGÓLNE I. Chronologia historyczna

CELE OGÓLNE I. Chronologia historyczna PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO szkoła podstawowa, klasy IV-VI gimnazjum liceum poziom podstawowy liceum poziom rozszerzony Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I Dział programowy konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) Zakres wymagań rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 15 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach Konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

Maturzysto, na co warto zwrócić uwagę przed egzaminem maturalnym z historii. Zagadnienia, które od roku 2015 pojawiają się zawsze lub prawie zawsze.

Maturzysto, na co warto zwrócić uwagę przed egzaminem maturalnym z historii. Zagadnienia, które od roku 2015 pojawiają się zawsze lub prawie zawsze. Maturzysto, na co warto zwrócić uwagę przed egzaminem maturalnym z historii. Zagadnienia, które od roku 2015 pojawiają się zawsze lub prawie zawsze. Arkusze maturalne są dostępne na stronie CKE. 1. Starożytny

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: POLSKA I POLACY OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: seminarium Liczba miejsc: Rok: I 2012/2013 Język: polski Semestr: zimowy Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Przedmiot: Historia i społeczeństwo Klasa 4. Ocena Nazwa działu / wymagania Europa i Świat Wie,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 I. Z zakresu kształcenia warsztatowego: 1. Periodyzacja w historii, cezury epok historycznych. 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo