UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, Wrocław fax 71 / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA () Wrocław, r. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr UMW/AZ/PN-58/14 prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp Na ZAMÓWIENIE PN.: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem, Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Miejsce składania ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Mikulicza - Radeckiego 5; Wrocław; pokój 221. Miejsce otwarcia ofert: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Mikulicza - Radeckiego 5; Wrocław; pokój 31. termin składania ofert: r. godzina 10:00 termin otwarcia ofert: r. godzina 11:00 Zatwierdzam p.o. Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mgr Jacek Czajka

2 Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Pasteura Wrocław telefon 71 / faks 71 / Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art Pzp). 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem postępowania jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także osób spoza Uczelni, w szczególności studentów przyjeżdżający w ramach studenckich praktyk z innych uczelni polskich i zagranicznych, na podstawie umów i porozumień oraz studentów i doktorantów działających w ramach uczelnianych organizacji studenckich/doktoranckich w szczególności w Kołach Naukowych na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do. Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem, Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp, 3. Termin wykonania zamówienia Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku od dnia 1 października 2014 do 30 września zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1), 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Strona 2/12

3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 2. Poleganie na innych podmiotach. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W tym wypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) W razie wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 4. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1) Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 5, wg formuły spełnia - nie spełnia. Strona 3/12

4 2) W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 Pzp, określony warunek jest spełniony, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają go łącznie. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 1. W celu dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (rozdział 4 pkt. 1 ), polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego rozdziału ). Strona 4/12

5 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są: Miłosz Bokrzycki Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, fax. 71 / ; W sprawach merytorycznych ze strony brokera reprezentującego zamawiającego: Grzegorz Kuźnik tel , faks: , 4. Informacja o udziale brokera w postępowaniu Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego i umowy ubezpieczenia zawarte w wyniku postępowania zostaną zawarte za pośrednictwem brokera. Broker prowadzić będzie również obsługę zawartych umów ubezpieczenia w okresie ich obowiązywania Koszty związane z czynnościami brokerskimi, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym Wykonywanymi w związku z udziałem brokera w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz obsługą zawartej na podstawie tego postępowania umowy, broker pokrywa wyłącznie z wynagrodzenia otrzymanego od ubezpieczyciela (kurtażu brokerskiego) W przypadku, gdy określenie wysokości kurtażu konieczne jest w celu opracowania oferty wykonawca ustala wysokość kurtażu bezpośrednio z brokerem, z zastrzeżeniem pkt Ze wszystkimi wykonawcami, broker ustala jednolite warunki rozliczania odpowiadające warunkom stosowanym na rynku dla umów tego rodzaju Ustalenie wysokości kurtażu nie jest wymagane w przypadku, gdy warunki wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich są ustalone z danym wykonawcą w formie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym lub ustalonej praktyki dotyczącej rozliczeń wzajemnych W przypadkach określonych w pkt 5.4 wykonawca może zwrócić się do brokera o określenie wysokości kurtażu brokerskiego, który będzie miał zastosowanie w przypadku umów ubezpieczenia zawartych w wyniku niniejszego postępowania z tym wykonawcą w wysokości określonej w pkt 5.3. W takim przypadku zastosowanie będą miały warunki, o których mowa w pkt 5.4. niezależnie od innych ustaleń pomiędzy wykonawcą a brokerem Broker reprezentujący zamawiającego: BENEFIT Broker sp. z o.o. ul. Braniborska Strona 5/12

6 Wrocław, tel: fax: Zezwolenie KNUiFE na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1295/03 z dnia r; nr wpisu do rejestru brokerów: /U 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym (np..doc itp.). 8. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania. 7. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 8. Termin związania ofertą. 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 2 do ) wypełniony przez Wykonawcę, 2) Komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 5, 3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli dotyczy. 5. Załączniki do są wzorami. Zamawiający zaleca użycie ich w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do. Strona 6/12

7 6. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 8. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron. 9. Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna. 10. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Zespół ds. Zamówień Publicznych ul. Mikulicza - Radeckiego 5, Wrocław Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem: Oferta do postępowania UMW / AZ / PN-58 / 14 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WRO- CŁAWIU 11. Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed r. godzina 11:00 (data i godzina otwarcia ofert). 12. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 13. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w jeżeli zachodzi taka okoliczność. W wypadku braku takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie. Strona 7/12

8 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, Wrocław, ul. Mikulicza Radeckiego 5, pokój 221 (II piętro). 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, Wrocław, ul. Mikulicza Radeckiego 5, w pokoju nr 31 (II piętro). 11. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Siwz oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca. 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Oferty nie spełniające warunków obligatoryjnych zostaną odrzucone. Pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg następujących kryterium: 1. Cena (P C ) 80 %, w tym a. Cena pakietu podstawowego (P CP ) 60% b. Cena pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia OC (P COC ) 10% c. Cena pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia NNW (P CNNW ) 10% 2. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (P R ) 20 % 1. Cena 1.1. Podstawą oceny ofert w kryterium cena będzie składka przypadająca na pojedynczego ubezpieczonego Odrębnie oceniana będzie cena pakietu podstawowego oraz ceny pakietów dodatkowych Składki dla poszczególnych pakietów przypadające na pojedynczego ubezpieczonego wykonawca podaje wg danych określonych w, uwzględniając wszystkie zwyżki i zniżki i inne okoliczności mające wpływ na cenę ubezpieczenia Stawki podane w ofercie są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca podaje cenę przypadającą na ubezpieczonego dla każdego pakietu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy) Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania za kryterium cena (P C ) wynosi 80, i stanowi sumę punktów za cenę pakietu podstawowego (P CP ) max 60 pkt., cenę pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia OC (P COC ) max 10 pkt oraz cenę pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia NNW (P CNNW ) max 10 pkt, obliczone wg następujących wzorów: Strona 8/12

9 P C = P CP + P COC + P CNNW, gdzie P CP = N CP /O CP x 60, gdzie: P CP liczba punktów za kryterium cena pakietu podstawowego N CP cena najtańszej nieodrzuconej oferty dla pakietu podstawowego O CP cena badanej oferty dla ubezpieczenia P COC = N COC /O COC x 10, gdzie: P COC liczba punktów za kryterium cena pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia OC N CII cena najtańszej nieodrzuconej oferty dla pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia OC O CII cena badanej oferty dla pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia OC P CNNW = N CNNW /O CNNW x 10, gdzie: P CNNW liczba punktów za kryterium cena pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia NNW N CNNW cena najtańszej nieodrzuconej oferty dla pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia NNW O CNNW cena badanej oferty dla pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia NNW 1.7. Cena oferty zostanie obliczona jako iloczyn oferowanych składek dla poszczególnych pakietów oraz przybliżonej spodziewanej liczby ubezpieczonych, którą przyjęto dla pakietu podstawowego 3500 osób, dla pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia OC 200 osób oraz dla pakietu dodatkowego dla ubezpieczenia NNW osób. 2. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 2.1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz klauzul i dodatkowych kategorii świadczeń, których akceptacja jest równoznaczna z przyznaniem od 1 do 8 punktów przypisanych do danego rozszerzenia. Łączna ilość punktów możliwa do uzyskania za kryterium rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (P R ) wynosi 20 i odpowiada wadze kryterium. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów za cena (P C ) i kryterium rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (P R ) wg wzoru. P = P C + P R 13. Waluty w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 9/12

10 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Z zastrzeżeniem pkt. 4, Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a. została złożona tylko jedna oferta, b. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 4. W wypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 15. Zapisy umowy. 1. W wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną zawarte z wyłonionymi wykonawcami umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej, określające podstawowy zakres i warunki realizacji zamówienia. Integralną częścią umów będą: 1.1. zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 1.2. zaakceptowane lub zadeklarowane w ofercie fakultatywne warunki ubezpieczenia, 1.3. treść ogólnych warunków ubezpieczenia i innych przedłożonych dokumentów mających wpływ na warunki ubezpieczenia; 1.4. określone w ofercie stawki za ubezpieczenie; 1.5. warunki płatności; 1.6. inne postanowienia przewidziane w ; oraz Strona 10/12

11 1.7. polisy ubezpieczeniowe i inne dokumenty ubezpieczenia określające warunki ochrony dla 2. Płatności poszczególnych grup (pakietów) Składka stanowiąca sumę składek osób zadeklarowanych do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2014 roku będzie płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do dnia 9 grudnia Składka wynikająca z deklaracji złożonych po 30 listopada 2014 r odprowadzana będzie w terminie 7 dni daty złożenia deklaracji przez przystępującego do ubezpieczenia. 3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umownych: 3.1. Termin realizacji umowy wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia; 3.2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych związane z dostosowaniem organizacyjno-technicznych zasad obsługi umowy do aktualnej sytuacji, w szczególności warunków organizacyjnych występujących u zamawiającego, danych osób upoważnionych do kontaktu, danych rachunku bankowego i innych danych stron, a także identyfikacja za pomocą dat dziennych okresów podanych w dniach, miesiącach lub latach w treści SWIZ oraz projekcie umowy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych związane z wzajemnym dostosowaniem wymaganych zapisów szczególnych, klauzul dodatkowych oraz zapisów o charakterze technicznym do wzorców umownych stosowanych przez wykonawcę oraz treści poszczególnych polis, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanego w. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Strona 11/12

12 4. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub zamieszczenia Siwz na stronie internetowej; 3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp Środki ochrony prawnej. 17. Wykaz załączników do Załącznikami do są następujące wzory: załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2: formularz ofertowy załącznik nr 3: formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4: formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 5: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 6: wzór umowy. UWAGA: Załączniki do są wzorami, a ich forma nie będzie traktowana przez Zamawiającego jako obowiązkowa. Za treść oferty i jej kompletność odpowiada Wykonawca. Strona 12/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo