SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro pod nazwą: Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie Symbol /Numer sprawy: AG/JŁ/272-11/2015 Przygotowała Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przetargowym nr 34/2015 z dnia r.

2 I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 1. Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego Szczecin Tel Adres strony internetowej: 3. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna. 4. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP (tekst jednolity Dz. U poz. 907 z późni. zm.), aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających w tym: 1) Ubezpieczenie jednostek pływających od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (casco). 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek pływających (OC armatora). 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kapitana i członków załogi (NNW załóg jednostek pływających). 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 oraz nr 11 do SIWZ. 3. Nomenklatura wg CPV: 1) Usługi ubezpieczeniowe. a) Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych. b) Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty. c) Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3 4. Za przygotowanie merytoryczne części postępowania w zakresie przedmiotu zamówienia odpowiada broker ubezpieczeniowy: MENTOR S.A., zezwolenie Ministra Finansów-475. IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy zgodnie z okresami ubezpieczeń zawartymi w wykazie jednostek pływających - Załącznik nr 7 do SIWZ. V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. do 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na usłudze ubezpieczenia jednostek pływających. VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5) braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. 2. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi w następujący sposób: Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny

4 spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez formułę: spełnia / nie spełnia. 3. W rozdziale IX niniejszej SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od wykonawcy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4 musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy: 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5 2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, zamawiający żąda złożenie oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej a jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej również listy podmiotów należących do tej samej grupy. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik, z tym że informację muszą dotyczyć każdego z wykonawców. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 1) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. 6. Ponadto wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XII ust. 12 lit. c) niniejszej SIWZ) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez zamawiającego. 8. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego.

6 W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów o których mowa w rozdziale VIII ust. 4 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 10. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 13. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Zamawiający i wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą faksu, nr: (91) a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi faksem fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna. Zaleca się również przesłanie treści faksu drogą elektroniczną. 2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres. Pismo złożyć można osobiście albo

7 przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres. 3. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie: 1) przekazywania protokołu z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia; 2) przesyłania przez wykonawców zapytań dotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na te pytania przez zamawiającego; 3) przesyłania przez zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach postępowania w sytuacji braku dostępności drogi faksowej, z zastrzeżeniem że potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej; 4) przesyłania przez wykonawców na żądanie zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku dostępności drogi faksowej; adres 4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla zamawiającego i wykonawców. 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie merytorycznym jest pracownik Działu Administracyjno- Gospodarczego Justyna Łowicka Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin. XI. Termin związania ofertą oraz wymagania dotyczące wadium: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje wadium. XII. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

8 3. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją za zgodność z oryginałem ). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 4. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. 5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone. 6. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: Oferta na kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie nr sprawy AG/JŁ/272-11/2015 oraz: Nie otwierać przed dniem r., godz Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane w prawym górnym rogu. 11. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 12. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika. - do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa, b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale IX niniejszej SIWZ, c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji,

9 d) warunki określone przez zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ, e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika, f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 13. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin, w terminie do dnia r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert nastąpi: r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin, w pok. 70 o godzinie 10:00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie w kwocie brutto na formularzu (ofercie wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego dokładnie w rozdziale XVI niniejszej SIWZ. 2. Podana przez wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli wykonawca zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany.

10 4. Cena podana przez wykonawcę w ofercie zawiera wszelkie należności publiczno-prawne wynikające z innych przepisów w tym z przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym, przepisów podatkowych i innych. 5. Jeżeli wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu dokonania oceny ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Cena brutto określona w ofercie wykonawcy stanowi wartość wynagrodzenia umownego. 7. Zamawiający w celu porównania ofert dokona stosownych obliczeń pozwalających na określenie maksymalnego kosztu za realizację przedmiotu zamówienia. XV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Oferty oceniane będą według kryterium: - cena łączna ubezpieczenia = 95 %. - zaakceptowane klauzule fakultatywne = 5% Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: - za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 95%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 95% - za zaakceptowane klauzule fakultatywne: od 0 pkt do 100 pkt x 5%, według zasady: włączenie fakultatywnej klauzuli nr 1: 100 pkt - max 100 pkt. ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 5% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule.

11 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uzyska największą ilość punktów) w oparciu o podane kryterium wyboru. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie zaakceptowanej klauzuli fakultatywnej, otrzyma 0 (zero) punktów za kryterium zaakceptowane klauzule fakultatywne. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że zamawiający prześle wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie zamawiającemu. XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 1. Zamawiający informuje, ze przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę, b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej. ) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód, c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi

12 odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, d) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, e) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia związku ze zmianą wartości majątku, przy zachowaniu dotychczasowych stawek ubezpieczeniowych, f) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji, g) korzystne dla zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) wykonawcy za zgodą zamawiającego i wykonawcy, h) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 2. Ponadto zamawiający zaznacza, że gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przyjąć taką cenę netto, aby po doliczeniu obowiązującej stawki VAT w dniu wystawienia faktury cena brutto nie uległa zmianie. 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. XIX. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wymienić w ofercie wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże powyższych informacji, zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

13 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. XXI. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminach określonych w ustawie PZP. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale X ust. 1 niniejszej SIWZ.

14 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP. zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące aukcji elektronicznej; wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot; informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3 niniejszej SIWZ. podpis Zamawiającego:

15 Załącznik nr 1 do SIWZ AG/JŁ/272-11/2015 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających). Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AG/JŁ/272-11/ Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin. 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Województwo:... Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres ... Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji:... nr REGON:... nr NIP:... Nr konta Wykonawcy: Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1). Akceptuję (akceptujemy) dodatkowe klauzule (fakultatywne) nr.., 2). Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuje (akceptujemy) jej treść. 3). Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 4). Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: składka brutto:...zł. (słownie:......)

16 5). Szczegółowy wykaz cenowy: CZĘŚĆ I: Klauzule obligatoryjne. Składka (w złotych z VAT) Klauzule Okres ubezpieczenia Lp. Uwaga: w przypadku braku składki proszę wpisać Włączono Klauzula nr 1 - Klauzula generalna. Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. zł 2 Klauzula nr 2 - Klauzula reprezentantów (A). Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. zł 3 Klauzula nr 3 - Klauzula stempla pocztowego. Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. zł 4 Klauzula nr 4 - Klauzula opóźnienia w płatności Okresy ubezpieczenia zgodnie z składki lub pierwszej raty. Załącznikiem nr 7 do SIWZ. zł 5 Klauzula nr 5 - Klauzula początku ochrony Okresy ubezpieczenia zgodnie z ubezpieczeniowej. Załącznikiem nr 7 do SIWZ. zł Lp. CZĘŚĆ II: Ryzyka. Ubezpieczenie Okres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Stawka Składka (w złotych) w % lub ryczałt w zł (w złotych z VAT) Jacht motorowy wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (silnik Yamaha (moc 50KM)):...zł Łódź ratownicza wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (silnik Johnson (moc 45kW):...zł Hydrograf XXI wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (w tym sprzęt badawczy + silnik):...zł 6 Ubezpieczenie jednostek pływających OC armatora Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ Łódź ratownicza wraz z wyposażeniem (w tym między innymi: urządzenie wielofunkcyjne Elite 5HDI z przetwornikiem, chaploter, echosonda) oraz silnikiem (silnik Yamaha (moc 75 KM)) SPORTIS CARINA...zł zł Łódź typ DZ wraz z wyposażeniem....zł Łódź typ DZ wraz z wyposażeniem....zł Łódź typ Wielki Trener wraz z wyposażeniem....zł Łódź motorowa Vena wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (TOHATSU M30 EPL)...zł

17 Jacht motorowy wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (silnik Yamaha (moc 50KM):...zł Łódź ratownicza wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (silnik Johnson (moc 45kW):...zł Hydrograf XXI wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (w tym sprzęt badawczy + silnik):...zł 7 Ubezpieczenie jednostek pływających casco jednostek pływających Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ Łódź ratownicza wraz z wyposażeniem (w tym między innymi: urządzenie wielofunkcyjne Elite 5HDI z przetwornikiem, chaploter, echosonda) oraz silnikiem (silnik Yamaha (moc 75 KM)) SPORTIS CARINA...zł zł Łódź typ DZ wraz z wyposażeniem....zł Łódź typ DZ wraz z wyposażeniem....zł Łódź typ Wielki Trener wraz z wyposażeniem....zł 8 Ubezpieczenie jednostek pływających NNW załóg jednostek pływających. Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Suma ubezpieczenia na jednego członka załogi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ Łódź motorowa Vena wraz z wyposażeniem oraz silnikiem (TOHATSU M30 EPL)...zł ****************************** zł Razem cena za część I i II zł 6). Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 7). Akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór umowy. 8). W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 9). Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. 10). Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 11). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia przed podpisaniem umowy. 12). Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 1 : l.p Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) od do

18 13). Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy zamówienie (wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) Przedmiot zamówienia. 1). Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających w tym: - Ubezpieczenie jednostek pływających od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (casco). - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek pływających (OC armatora). - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kapitana i członków załogi (NNW załóg jednostek pływających). 6. Informacje dotyczące Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie):. 7. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Wykonawcy (ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) Miejscowość i data niepotrzebne skreślić..., dnia (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

19 Załącznik nr 2 do SIWZ AG/JŁ/272-11/2015 Opis przedmiotu zamówienia. I. Informacje ogólne. Zamawiający/ Ubezpieczający: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin, Data powołania Uczelni: 1968r. Funkcjonowanie pod nazwą Akademia Morska w Szczecinie : od r. Uczelnia działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), zwanej dalej ustawą. 2. Przepisów wykonawczych do ustawy. 3. Statutu Uczelni, regulaminów i innych przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania Uczelni. Uczelnia działa zgodnie z zapisami: 1. Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Dz. U. nr 39, poz. 201 ze zm.), sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., ratyfikowanej przez Polskę w dniu 27 kwietnia 1983 r., która weszła w życie dnia 28 kwietnia 1984 r., zwanej dalej Konwencją STCW. 2. Ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. nr 109, poz ze zm.). 3. Przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów. Zakres działalności / zadania Uczelni: 1. Do podstawowych zadań Uczelni należy: 1.1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, w szczególności w żegludze międzynarodowej, śródlądowej oraz gospodarce morskiej na globalnym rynku pracy; 1.2. podkreślanie morskiej specyfiki Uczelni poprzez tworzenie i rozwój morskich specjalności i specjalizacji studiów;

20 1.3. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 1.4. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, w szczególności w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych na rzecz gospodarki morskiej oraz innych gałęzi gospodarki; 1.5. transfer technologii poprzez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki; 1.6. kształcenie i promowanie kadr naukowych; 1.7. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez publikowanie wydawnictw naukowych, oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 1.8. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie; 1.9. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w celu wspierania rozwoju gospodarki narodowej, w szczególności regionu i gospodarki morskiej; działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przestrzegania Konwencji STCW, podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni poprzez m.in. świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego, monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uczelni w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 2. Uczelnia kształci wysoko kwalifikowanych pracowników, w szczególności dla potrzeb gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej oraz transportu, wyposażając ich w umiejętności i wiedzę ogólną i specjalistyczną. W zakresie szkolenia marynarzy Uczelnia jest zobowiązana utrzymywać standardy międzynarodowe oraz krajowe wynikające z postanowień Konwencji STCW oraz innych dokumentów ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. 3. Proces edukacyjny obejmuje kształcenie i wychowanie w duchu humanizmu, patriotyzmu, demokracji, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa, a także kształtowanie w społeczności akademickiej atmosfery sumiennej pracy i wzajemnej życzliwości oraz poszanowania zasad etyki zawodowej. 4. Uczelnia prowadzi specjalistyczne kursy dla studentów w zakresie wyszkolenia marynarzy, wynikające z postanowień Konwencji STCW (Standards of Training, Certification and

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo