Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana"

Transkrypt

1 ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21

2 Spis treści 1. Postanowienia ogólne Defi nicje Ubezpieczenie OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych)...8 UBEZPIECZENIE AC Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Suma ubezpieczenia Postępowanie w razie powstania szkody Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej Szkody powstałe za granicą...13 UBEZPIECZENIE NNW Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia. Rodzaje i wysokość świadczeń Obowiązki Ubezpieczającego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz postępowanie w razie wypadku Ustalenie wysokości świadczenia...16 UBEZPIECZENIE AXA ASSISTANCE Tabela świadczeń Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wynajem pojazdu zastępczego Wyłączenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia Postępowanie w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem...21 POSTANOWIENIA WSPÓLNE dla ubezpieczeń AC/NNW/AXA Assistance Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej Zawarcie umowy ubezpieczenia i okres ubezpieczenia Początek i koniec odpowiedzialności AXA TUiR S.A Składka ubezpieczeniowa Zwrot składki Termin i sposób wypłaty odszkodowania/świadczenia Roszczenia regresowe Skargi i zażalenia Postanowienia końcowe...26 KLAUZULA NNW KLAUZULA UBEZPIECZENIA UTRATY ZNIŻKI W AC...28

3 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) dla klientów Nissana, zwane dalej warunkami ubezpieczenia, mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ( AXA TUiR S.A. ) z osobami fi zycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, lecz posiadającymi zdolność prawną, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, ubezpieczeniu podlegają pojazdy marki Nissan, będące przedmiotem sprzedaży w ramach sieci autoryzowanych dealerów Nissan: 1) fabrycznie nowe i używane maksymalnie do końca 10. roku eksploatacji włącznie (przy czym umowa ubezpieczenia może zostać zawarta najpóźniej 30 dni przez końcem 9. roku eksploatacji) nabywane jako nowe w sieci autoryzowanych dealerów Nissan na terenie RP; 2) używane maksymalnie do końca 3. roku eksploatacji włącznie (przy czym umowa ubezpieczenia może zostać zawarta najpóźniej 30 dni przez końcem 2. roku eksploatacji) sprowadzone z zagranicy bezpośrednio przez autoryzowanych dealerów Nissan, oraz pojazdy demonstracyjne i zastępcze należące do autoryzowanych dealerów Nissan. 3. Do ubezpieczenia na podstawie niniejszych warunków mogą zostać przyjęte te pojazdy, dla których w ostatnich 12 miesiącach ubezpieczenia AC, bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy w ramach niniejszych warunków ubezpieczenia, zgłoszono maksymalnie 2 szkody AC. 4. Za zgodą AXA TUiR S.A. w ramach niniejszego pakietu do ubezpieczenia mogą zostać przyjęte pojazdy inne niż określone w ust Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. W takiej sytuacji postanowienia niniejszych warunków ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia, z tym że obowiązek zapłaty składki spoczywa zawsze na Ubezpieczającym. 2. Definicje Pojęcia użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) awaria zdarzenie losowe powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, wynikające z przyczyn z nim związanych i mających w nim swe źródło, pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, uniemożliwiające kontynuację jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami; za awarię uważa się także: a) zatrzaśnięcie kluczyków w pojeździe lub uszkodzenie kluczyków, b) rozładowanie akumulatora, c) awarię oświetlenia zewnętrznego, d) awarię ogumienia z przyczyn, z powodu których uchodzi powietrze z opony lub dętki (np. przebicie opony, niesprawne wentyle), e) awarię wycieraczek, f) awarię pasów bezpieczeństwa, g) awarię zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, h) brak paliwa, i) zatankowanie niewłaściwego rodzaju paliwa; 2) Centrum Alarmowe AXA jednostka organizacyjna, realizująca w imieniu AXA TUiR S.A. usługi w ramach ubezpieczenia AXA Assistance, do której Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić fakt wystąpienia zdarzenia; 3) dostarczenie paliwa dostarczenie właściwego paliwa w ilości pozwalającej przynajmniej na dojechanie do najbliższej czynnej stacji paliw, jeżeli brak paliwa uniemożliwia Ubezpieczonemu kontynuację podróży ubezpieczonym pojazdem; koszt paliwa ponosi Ubezpieczony; 4) działanie czynnika chemicznego lub termicznego wpływ temperatury, środków chemicznych lub innych substancji wywołujących reakcje chemiczne i termiczne; 5) holowanie pojazdu osoby poszkodowanej zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania lub transportu do najbliższego autoryzowanego zakładu naprawczego pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego wskutek wypadku, pod warunkiem że sprawca tego wypadku ma zawartą z AXA TUiR S.A. umowę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, ważną na dzień zdarzenia; AXA TUiR S.A. nie odpowiada w ramach ubezpieczenia AXA Assistance za przewożony w pojeździe ładunek; 2

4 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 6) holowanie przyczepy zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd, w przypadku gdy przyczepa jest sprawna, a ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony wskutek awarii, wypadku lub został skradziony; przyczepa holowana jest do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego; AXA TUiR S.A. nie odpowiada w ramach ubezpieczenia AXA Assistance za przewożony w przyczepie ładunek; 7) holowanie ubezpieczonego pojazdu zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania ubezpieczonego pojazdu zgodnie z wyborem Ubezpieczonego: do najbliższego autoryzowanego zakładu naprawczego albo do miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego, w sytuacji gdy niemożliwe jest dokonanie naprawy unieruchomionego pojazdu na miejscu zdarzenia; w ramach tego świadczenia realizowany jest również transport Ubezpieczonego do miejsca holowania ubezpieczonego pojazdu, przy czym transport ten odbywa się pojazdem holującym, a w przypadku braku miejsc innym środkiem transportu wskazanym przez Centrum Alarmowe AXA; AXA TUiR S.A. nie odpowiada w ramach ubezpieczenia AXA Assistance za przewożony w pojeździe ładunek; 8) informacja medyczna udzielenie Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia AXA Assistance informacji o zdrowiu, urazach, chorobach, objawach urazów i chorób, zapobieganiu, przyczynach i sposobach leczenia urazów i chorób oraz o adresach lokalnych placówek medycznych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego w przypadkach niewymagających transportu medycznego; 9) kierowca osoba kierująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia; 10) kierowca zastępczy zapewnienie kierowcy zastępczego w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania (siedziby), w przypadku gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub doznał nagłego zachorowania, w wyniku czego nie jest możliwe kontynuowanie przez niego podróży ubezpieczonym pojazdem, a żaden z pasażerów nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem danego rodzaju; świadczenie nie obejmuje kosztów paliwa i opłat drogowych; 11) komisarz awaryjny osoba fi zyczna lub prawna, realizująca w imieniu AXA TUiR S.A. czynności likwidacyjne w odniesieniu do szkód objętych zakresem ubezpieczenia AC, powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwanej RP; 12) kradzież działanie sprawcy mające znamiona czynu określonego w art. 278 (kradzież), w art. 279 (kradzież z włamaniem) lub w art. 280 (rozbój) Kodeksu karnego, w wyniku którego doszło do zaboru ubezpieczonego mienia; 13) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota ze zboczy górskich bądź falistych; 14) miejsce zamieszkania (siedziba) wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia adres (na terenie RP) właściciela ubezpieczonego pojazdu, a w przypadku gdy posiadaczem danego pojazdu jest osoba niebędąca jego właścicielem wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia adres (na terenie RP) posiadacza ubezpieczonego pojazdu; w odniesieniu do świadczeń wobec kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu jako miejsce zamieszkania (siedzibę) przyjmuje się zadeklarowany adres (na terenie RP); 15) nagłe zachorowanie nagły stan chorobowy powstały w czasie ruchu ubezpieczonego pojazdu, zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, powodujący konieczność udzielenia Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy medycznej, w związku z którym powstała potrzeba poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu przed zakończeniem podróży; 16) naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia organizowanie i pokrycie kosztów usługi naprawczej pojazdu unieruchomionego w następstwie awarii, niezbędnej do kontynuowania jazdy, bez konieczności holowania ubezpieczonego pojazdu do zakładu naprawczego; naprawa zostanie wykonana, jeśli w ocenie osoby skierowanej przez Centrum Alarmowe AXA na miejsce zdarzenia w celu wykonania świadczenia assistance będzie to możliwe w warunkach drogowych w całkowitym czasie nieprzekraczającym 60 minut; koszty części zamiennych lub materiałów użytych do naprawy ponosi Ubezpieczony; 17) naprawa ubezpieczonego pojazdu na trasie jazdy zespół czynności, jakie podczas postoju pojazdu w związku z jego uszkodzeniem lub wypadkiem drogowym muszą wykonać kierowca lub pasażerowie pojazdu w celu dojechania do najbliższego warsztatu lub stacji serwisowej albo kontynuowania jazdy; 18) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, powstałe: a) w związku z ruchem pojazdu, b) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 3

5 c) bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu, d) w trakcie zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy, e) wskutek pożaru lub wybuchu pojazdu; 19) odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie lub odbiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży Centrum Alarmowe AXA zorganizuje i pokryje koszty przejazdu Ubezpieczonego lub upoważnionej przez niego osoby z miejsca jego zamieszkania (siedziby) do miejsca odbioru pojazdu, pod warunkiem że pojazd nie może zostać naprawiony w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia do centrum Alarmowego AXA, a w przypadku jego kradzieży jeżeli okres pomiędzy zgłoszeniem kradzieży pojazdu a jego odzyskaniem jest dłuższy niż 3 dni; przejazd odbywa się taksówką, jeżeli trasa przejazdu nie przekracza 100 km, albo pociągiem I klasy lub autobusem, albo samolotem klasy ekonomicznej, jeżeli zdarzenie ma miejsce poza granicami Polski; przejazd obejmuje transport taksówką do i z dworca lub lotniska; o wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe AXA; 20) odszkodowanie/świadczenie kwota należna Ubezpieczonemu lub innej uprawnionej osobie w razie powstania szkody, ustalona zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia; 21) odwiedziny w trakcie hospitalizacji Ubezpieczonego zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowej podróży do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego oraz koszty noclegu w pensjonacie, motelu lub hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym w zależności od lokalnych możliwości, przez okres nie dłuższy niż 3 doby dla jednej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, w celu odwiedzin w szpitalu Ubezpieczonego hospitalizowanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w czasie podróży ubezpieczonym pojazdem; przejazd odbywa się taksówką, jeżeli trasa przejazdu nie przekracza 100 km, albo pociągiem I klasy lub autobusem, albo samolotem klasy ekonomicznej, jeżeli zdarzenie ma miejsce poza granicami Polski; przejazd obejmuje transport taksówką do i z dworca lub lotniska; świadczenie przysługuje, jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres minimum 7 dni; o wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe AXA; 22) okres eksploatacji pojazdu okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu, dokonanej w roku jego produkcji, do pierwszego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła w roku późniejszym niż rok produkcji, to okres eksploatacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu; okres eksploatacji ustalony zgodnie z powyższym nie zmienia się w okresie ubezpieczenia; 23) osoby trzecie osoby inne niż Ubezpieczający i Ubezpieczony; 24) opieka po hospitalizacji zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki lekarskiej Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony podczas podróży ubezpieczonym pojazdem uległ nagłemu zachorowaniu lub doznał nieszczęśliwego wypadku i przez minimum 7 dni był hospitalizowany; w ramach tego świadczenia przysługują: a) 1 domowa wizyta lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli konieczność takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza współpracującego z centrum Alarmowym AXA, b) maksymalnie 4 domowe wizyty pielęgniarskie, trwające łącznie nie dłużej niż 48 godzin, jeżeli konieczność takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza współpracującego z Centrum Alarmowym AXA, obejmujące wykonywanie zabiegów leczniczych, takich jak okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. (koszty materiałów, w tym opatrunkowych i lekarstw, pokrywa Ubezpieczony), wykonywanie czynności diagnostycznych, takich jak pomiar ciśnienia i tętna, ważenie itp. zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego Ubezpieczonego; 25) osuwanie się ziemi ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką; 26) parkowanie ubezpieczonego pojazdu zorganizowanie i pokrycie kosztów postoju ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym, jeżeli pojazd został unieruchomiony w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem; parkowanie pojazdu opłacone zostanie przez okres maksymalnie 5 dni, ale nie dłużej niż do czasu, w którym będzie on mógł zostać umieszczony w warsztacie naprawczym lub odholowany do miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego w zależności od wyboru Ubezpieczonego; 27) pojazd pojazd zarejestrowany lub podlegający rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego; 28) pojazd nielegalnie wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) pojazd niedostarczony do miejsca odprawy celnej lub niezgłoszony do tej odprawy, b) pojazd wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością bądź z naruszeniem ograniczeń w obrocie, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub wspólnotowego, c) pojazd wprowadzony lub zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie sfałszowanych dokumentów; 4

6 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 29) postój pojazdu unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków ani przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 30) powódź zalanie terenów wskutek podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących; za powódź uważa się również zalanie terenów w wyniku deszczu nawalnego bądź spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych; 31) powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (siedziby) lub przejazd do celu podróży zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (siedziby) na terytorium RP lub przejazd do celu podróży, jeżeli ubezpieczony pojazd nie może zostać naprawiony w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego AXA lub został skradziony; pokrycie kosztów przejazdu do celu podróży przysługuje tylko w sytuacji, gdy koszt przejazdu do celu podróży jest niższy niż koszt przejazdu do miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego; przejazd odbywa się taksówką, jeżeli trasa przejazdu nie przekracza 100 km, albo pociągiem I klasy lub autobusem albo samolotem klasy ekonomicznej, jeżeli zdarzenie ma miejsce poza granicami Polski; przejazd obejmuje transport taksówką do i z dworca lub lotniska; o wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe AXA; 32) pozostałości pojazdu części i zespoły pojazdu, nieuszkodzone lub uszkodzone w takim stopniu, że mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży; wartość pozostałości, uwzględniającą stopień ich zużycia, określa AXA TUiR S.A. na podstawie systemu Info-Ekspert; 33) pożar działanie ognia, który powstał w pojeździe bez winy Ubezpieczonego lub powstał poza pojazdem bez przeznaczonego do tego celu paleniska albo opuścił to palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile, obejmując swoim działaniem ubezpieczony pojazd; 34) przekazanie wiadomości telefoniczne przekazanie na zlecenie Ubezpieczonego, wskazanej przez niego osobie na terytorium RP, pilnych informacji w związku z zaistnieniem któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; 35) przywłaszczenie pojazdu działanie sprawcy mające znamiona czynu określonego w art. 284 (przywłaszczenie) Kodeksu karnego; 36) ruch pojazdu sytuacje, gdy ubezpieczony pojazd porusza się wskutek działania jego silnika lub siłą bezwładności; 37) suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności AXA TUiR S.A.; 38) szkoda strata majątkowa powstała w przedmiocie ubezpieczenia (lub jego części) w następstwie zdarzeń objętych odpowiedzialnością AXA TUiR S.A.; 39) szkoda całkowita zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy wyliczony w dniu ustalenia wysokości odszkodowania przez AXA TUiR S.A., zgodnie z zasadami określonymi w 10, przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody; 40) szkoda częściowa uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy wyliczony w dniu ustalenia wysokości odszkodowania przez AXA TUiR S.A., zgodnie z zasadami określonymi w 10, nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody; 41) transport medyczny do lub z placówki medycznej zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego, który podczas podróży ubezpieczonym pojazdem doznał nieszczęśliwego wypadku: a) do szpitala w przypadku gdy Ubezpieczony podczas podróży ubezpieczonym pojazdem doznał nieszczęśliwego wypadku, a lekarz Centrum Alarmowego AXA zalecił hospitalizację, b) do innego szpitala niż określony w lit. a) w przypadku gdy lekarz Centrum Alarmowego AXA stwierdzi istnienie takiej konieczności jeżeli placówka, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, c) do odpowiedniego szpitala lub innej placówki służby zdrowia w pobliżu miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego, jeżeli jego stan zdrowia umożliwia taki transport, d) ze szpitala, w którym Ubezpieczony był hospitalizowany, do jego miejsca zamieszkania (siedziby), środkiem transportu wskazanym przez lekarza Centrum Alarmowego AXA; 42) transport zwłok zorganizowanie i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem zwłok lub prochów Ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w RP, z wyłączeniem wydatków związanych z kremacją i pogrzebem; o wyborze środka transportu decyduje Centrum Alarmowe AXA; 43) trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe fi zyczne uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które powodują upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku; ustalenie stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie orzeczenia lekarskiego; 5

7 44) Ubezpieczający podmiot określony w 1 ust. 1, który zawarł umowę ubezpieczenia w imieniu własnym i na swój rachunek lub na rachunek właściciela pojazdu, zobowiązany do opłacenia składki; 45) Ubezpieczony w ubezpieczeniu AC jest to właściciel pojazdu, na którego rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia; w ubezpieczeniu NNW i AXA Assistance uczestniczący w zdarzeniu kierowca lub pasażerowie ubezpieczonego pojazdu w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu; 46) uderzenie pioruna bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na przedmiot ubezpieczenia, powodujące przepływ ładunku elektrycznego przez ten przedmiot; 47) unieruchomienie pojazdu sytuacja, gdy z powodu stanu technicznego, w jakim znalazł się ubezpieczony pojazd, nie jest możliwe jego użytkowanie na drogach publicznych; 48) uprawniony do kierowania pojazdem zastępczym właściciel ubezpieczonego pojazdu, upoważniony przez właściciela posiadacz ubezpieczonego pojazdu lub kierowca upoważniony przez właściciela lub posiadacza ubezpieczonego pojazdu do kierowania pojazdem zastępczym; 49) Uprawniony w ubezpieczeniu NNW osoba lub osoby upoważnione przez Ubezpieczonego do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci; wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci; jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uprawnionego, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: a) małżonek, b) dzieci, c) rodzice, d) pozostali spadkobiercy ustawowi w kolejności wynikającej z ustawy, o ile żyli w chwili śmierci Ubezpieczonego i umyślnie nie przyczynili się do śmierci Ubezpieczonego; jeżeli jest kilku Uprawnionych, a Ubezpieczony nie oznaczył udziału poszczególnych Uprawnionych w świadczeniu lub świadczenie przysługuje kilku członkom rodziny Ubezpieczonego, świadczenie dzieli się w częściach równych; 50) upoważniony do kierowania pojazdem właściciel pojazdu, jego posiadacz lub osoba, której tytuł prawny do używania pojazdu wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, oraz osoba kierująca pojazdem za zezwoleniem osób, którym przysługuje tytuł prawny do używania pojazdu; 51) udział własny określona w umowie ubezpieczenia kwotowo lub procentowo część szkody pomniejszająca kwotę odszkodowania; 52) urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą atestowane urządzenie lub system urządzeń służących zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, wymagane przez AXA TUiR S.A. do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie kradzieży pojazdu, tj.: autoalarm, elektroniczna blokada uruchomienia silnika (w tym immobiliser), inne urządzenia elektroniczne (w tym zamontowane przez producenta pojazdu) lub mechaniczna blokada skrzyni biegów; 53) usługa informacyjna udzielenie Ubezpieczonemu telefonicznej informacji o fi rmach świadczących usługi pomocy drogowej, lokalnych możliwościach naprawy ubezpieczonego pojazdu, możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego, sposobie postępowania w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, adresach hoteli, moteli, restauracji, policji lub straży miejskiej oraz podstawowych informacji przydatnych w razie wyjazdu do państw, w których obowiązuje ubezpieczenie AXA Assistance (np. ceny autostrad, kursy walut, adresy polskich placówek dyplomatycznych, podstawowe różnice w przepisach drogowych); 54) wartość rynkowa pojazdu wartość pojazdu ustalona przez AXA TUiR S.A. na podstawie aktualnych na dzień jej ustalenia cen rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji, wskazanych w katalogu Info-Ekspert lub Eurotax, z uwzględnieniem w szczególności cech indywidualnych pojazdu, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego; nazwę katalogu, na podstawie którego ustalono wartość pojazdu w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, odnotowuje się we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; w sytuacji braku notowań rynkowych dla danego pojazdu, wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się przyjmując średnią wartość podobnych typów pojazdów; za wartość rynkową pojazdu fabrycznie nowego przyjmuje się jego cenę nabycia w autoryzowanym salonie dealerskim danej marki, określoną w fakturze zakupu tego pojazdu; dla celów zawarcia umowy ubezpieczenia i dla celów likwidacji szkody wartość rynkowa pojazdu fabrycznie nowego pozostaje stała w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem że odpowiednio do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub do dnia wystąpienia szkody pojazd nie uległ uszkodzeniu; podstawą ustalenia wartości rynkowej pojazdu może być również wycena wartości rynkowej pojazdu dokonana przez certyfi kowanego rzeczoznawcę, przy czym koszt wyceny ponosi Ubezpieczający; 6

8 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 55) wybuch pojazdu zespół zjawisk towarzyszących gwałtownemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi z wyzwoleniem dużej ilości energii i produktów gazowych, powstały w ubezpieczonym pojeździe lub obejmujący swoim zasięgiem ubezpieczony pojazd; 56) wynajem pojazdu zastępczego zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, z wyłączeniem zdarzeń, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i) i z zastrzeżeniem zapisów 20; 57) wypadek zdarzenie losowe powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu i uniemożliwiające kontynuację jazdy, wywołane wskutek: a) zderzenia się pojazdów, b) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z przedmiotami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem, c) działania osób trzecich, d) powodzi, pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny lub innego nagłego działania sił przyrody, e) nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 58) wyposażenie dodatkowe pojazdu sprzęt i urządzenia niebędące podstawowym wyposażeniem pojazdu, zamontowane na stałe w ubezpieczanym pojeździe, w szczególności: a) sprzęt audio i audiowizualny (radia, radioodtwarzacze, odtwarzacze audio, odtwarzacze wideo, zestawy głośnomówiące), b) system nawigacji satelitarnej, zestaw telefonii radiowej i komórkowej (z wyłączeniem telefonów komórkowych i radiotelefonów), c) głośniki, d) anteny zewnętrzne i wewnętrzne, e) bagażnik zewnętrzny, f) elementy adaptacyjne pojazdów do celów specjalnych, g) napisy reklamowe, fi rmowe oraz reklamy umieszczane na pojazdach, h) taksometry, i) inne przedmioty po indywidualnej ocenie ryzyka dokonanej przez AXA TUiR S.A.; 59) wyposażenie podstawowe pojazdu sprzęt i urządzenia będące standardowym wyposażeniem fabrycznym, montowanym trwale w danym modelu pojazdu przez jego producenta w procesie produkcji lub przez generalnego importera pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne wyposażenie zamontowane trwale w fabrycznie nowym pojeździe przed dniem jego sprzedaży, wymienione w fakturze zakupu tego pojazdu, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, podwyższające komfort i bezpieczeństwo jazdy (np. klimatyzacja, poduszki powietrze), zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, instalacja zasilania gazem oraz hak holowniczy; 60) zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia działanie sprawcy o znamionach czynu określonego w art. 289 (zabór w celu krótkotrwałego użycia) Kodeksu karnego; 61) zakwaterowanie Ubezpieczonego zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w pensjonacie, motelu lub hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym w zależności od lokalnych możliwości, jeśli ubezpieczony pojazd nie może zostać naprawiony w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego AXA lub został skradziony; koszty pokrywane są do momentu naprawienia pojazdu nie dłużej niż 3 doby, a w przypadku kradzieży pojazdu nie dłużej niż 1 dobę; 62) zalanie przepływ przez pojazd cieczy na skutek wydostania się jej z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych; 63) zapadanie się ziemi obniżanie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, niespowodowane działalnością ludzką; 64) zatrzymanie pojazdu unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków ani przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 65) zdarzenie wypadek, awaria lub kradzież pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia AXA Assistance; 66) złomowanie ubezpieczonego pojazdu zorganizowanie, na wniosek właściciela ubezpieczonego pojazdu, i pokrycie kosztów transportu pozostałości pojazdu do miejsca złomowania, jeżeli pojazd uległ wskutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem takiemu uszkodzeniu, że jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. 7

9 3. Ubezpieczenie OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) 1. Do umów ubezpieczenia OC zawieranych w ramach pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego w Pakiecie ubezpieczeniowym dla klientów Nissana zastosowanie ma ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami); 2. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 ust. 2 niniejszych warunków ubezpieczenia, na terytorium RP oraz, na zasadzie wzajemności, terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego. 3. Suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie EUR, w przypadku szkód w mieniu EUR, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 4. Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 5. Za szkody powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej niż suma określona w ust Jeżeli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie, AXA TUIR S.A. dokonuje zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 124 poz. 1152, z dnia r.) wraz z późniejszymi zmianami. UBEZPIECZENIE AC 4. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczeniem AC objęte są określone w umowie ubezpieczenia pojazdy wraz z ich wyposażeniem podstawowym. 2. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego AXA TUiR S.A. może objąć ubezpieczeniem wyszczególnione w tym wniosku wyposażenie dodatkowe pojazdów określonych w ust. 1. Wyposażenie dodatkowe może być objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że jest zamontowane w pojeździe na stałe, a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych. Wyposażenie dodatkowe pojazdu obejmowane jest ochroną na podstawie faktury lub dowodu jego zakupu, na okres i w zakresie takim samym jak pojazd i jego wyposażenie podstawowe. Dla wyposażenia dodatkowego ustalana jest odrębna suma ubezpieczenia. 5. Zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w 6, objęte są szkody powstałe w następstwie zdarzeń zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia wskutek: 1) zderzenia z innym pojazdem; 2) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z przedmiotami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem; 3) działania osób trzecich; 4) powodzi, pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny lub innego nagłego działania sił przyrody; 5) działania czynnika chemicznego lub termicznego; 6) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia; 7) użycia pojazdu w związku z koniecznością przewozu osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska. 8

10 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 6. Wyłączenia odpowiedzialności 1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 1) których wysokość nie przekracza 500 zł (słownie: pięćset złotych); 2) powstałe w okolicznościach innych niż podano w zgłoszeniu szkody, chyba że okoliczności te są nieistotne dla ustalenia przebiegu i skutków zdarzenia lub okoliczności podane w zgłoszeniu szkody zostały podane w dobrej wierze i zachowaniu należytej staranności w ich ustaleniu i opisie; 3) spowodowane przez Ubezpieczonego lub inną osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, która: a) podczas kierowania pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, b) nie posiadała ważnych, wymaganych przepisami prawa uprawnień do kierowania pojazdem, c) zbiegła z miejsca wypadku; 4) powstałe w związku z ruchem pojazdu, który nie posiadał ważnych badań technicznych w zakresie uprawniającym do ruchu na drogach publicznych, o ile w stosunku do tego pojazdu przepisy prawa nakładają obowiązek dokonywania okresowych badań technicznych, jeżeli szkoda wystąpiła ponad 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 5) na skutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, niepokojów społecznych, udziału w strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu oraz podczas świadczenia usług na rzecz wojska; 6) w pojeździe pochodzącym z kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa lub uzyskanym za pomocą innego czynu zabronionego; 7) polegające na utracie pojazdu wskutek jego przywłaszczenia; 8) powstałe po zajęciu pojazdu przez uprawniony organ; 9) w związku z użyciem pojazdu przez Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w celu popełnienia przestępstwa; 10) powstałe wskutek normalnej eksploatacji pojazdu; 11) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, wyładowania i przewożenia ładunku, a także powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 12) powstałe w elementach uszkodzonych i nienaprawionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 13) powstałe w pojeździe wskutek zalania, które nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika; 14) powstałe w pojeździe powierzonym do naprawy, konserwacji lub sprzedaży, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku zdarzeń określonych w 5 pkt 4), jeżeli zdarzenia te były objęte zakresem ubezpieczenia; 15) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC; 16) w pojeździe niestanowiącym własności osoby wymienionej jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia; 17) w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 18) powstałe w wyposażeniu dodatkowym pojazdu niewyszczególnionym we wniosku o ubezpieczenie; 19) powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdów i treningów do takich jazd; 20) powstałe podczas kierowania pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy, chyba że umówiono się inaczej, i pod warunkiem opłaty dodatkowej składki; 21) powstałe w pojazdach wynajmowanych zarobkowo na okres krótszy niż 3 miesiące, chyba że umówiono się inaczej, i pod warunkiem opłaty dodatkowej składki; 22) powstałe w pojazdach używanych jako rekwizyty. 2. Ubezpieczeniem nie są również objęte szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy: 1) w chwili kradzieży lub zaboru pojazd nie posiadał zainstalowanych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych w 7 niniejszych warunków ubezpieczenia; 2) w chwili kradzieży lub zaboru pojazd nie był zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub istniejące w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą nie były sprawne lub nie zostały uruchomione (nie dotyczy kradzieży w wyniku rozboju); 9

11 3) kluczyki (sterowniki), służące do otwierania drzwi pojazdu, uruchamiania pojazdu i do obsługi urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, oraz dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny i karta pojazdu, o ile dla ubezpieczonego pojazdu wydano kartę pojazdu) nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem lub gdy sprawca kradzieży wszedł w ich posiadanie za wiedzą osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, chyba że kradzież kluczyków (sterowników) była wynikiem rozboju; 4) po utracie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia kluczyków (sterowników) służących do otwierania drzwi pojazdu, uruchamiania pojazdu i do obsługi urządzeń zabezpieczających pojazd przez kradzieżą Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie poinformował o tym fakcie AXA TUiR S.A. oraz nie dokonał wymiany utraconych kluczyków, zamków lub nie naprawił bądź ponownie nie zainstalował urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, bądź też nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej dokonanie takiej wymiany, naprawy lub ponownej instalacji. 3. AXA TUiR S.A. wolne jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do korzystania z pojazdu wyrządzili szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa tych osób odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 4. Ponadto AXA TUiR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 7. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 1. Warunkiem odpowiedzialności AXA TUiR S.A. za szkody określone w 5 pkt 6), z zastrzeżeniem postanowień 6 ust. 2, jest trwałe zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, zgodnie z wymogami określonymi w ust Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe, ciężarowe o ładowności do 2,5 ton, mikrobusy o wartości rynkowej wynoszącej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia: 1) do zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto (włącznie) muszą mieć zainstalowane minimum jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą; 2) powyżej zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto do zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto (włącznie) muszą mieć zainstalowane minimum dwa, odmiennego rodzaju urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą; 3) powyżej zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto muszą mieć zainstalowane minimum dwa, odmien nego rodzaju, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą oraz dodatkowo urządzenie zabezpieczająco- -lokacyjne typu GPS, o zasięgu działania nie mniejszym niż przyjęty w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny, z opłaconym abonamentem za usługę monitorowania pojazdu (ochrona, lokalizacja, poszukiwanie i odzyskiwanie) za okres równy co najmniej okresowi ubezpieczenia AC tego pojazdu. 8. Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, uwzględniającej podatek VAT. 2. W przypadku gdy Ubezpieczony korzysta przy zakupie pojazdu z prawa odliczenia podatku VAT, suma ubezpieczenia tego pojazdu nie obejmuje odliczonego podatku. 3. Suma ubezpieczenia nie ulega w czasie trwania umowy ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. 4. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego może stanowić maksymalnie 15% sumy ubezpieczenia pojazdu, nie więcej jednak niż zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 9. Postępowanie w razie powstania szkody 1. W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są: 1) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 2) użyć dostępnych im środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 3) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy, i nie podejmować naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez 10

12 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) rzeczoznawcę działającego na zlecenie AXA TUiR S.A. bądź przedstawiciela AXA TUiR S.A.; warunek ten nie obowiązuje w przypadku, gdy z winy AXA TUiR S.A. oględziny pojazdu nie zostały przeprowadzone w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; 4) ustalić, jeżeli to możliwe, dane wszystkich świadków zdarzenia; 5) w razie kolizji z innym pojazdem odnotować: numer rejestracyjny tego pojazdu, imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu osoby kierującej tym pojazdem, numer polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta została umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC); w przypadku gdy sprawca kierował pojazdem niezarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej i legitymował się Zieloną Kartą ( ZK ) należy spisać pełny nr ZK wraz z nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego, które tę ZK wydało, w miarę możliwości zażądać kopii ZK; 6) w razie szkody spowodowanej przez zwierzęta domowe lub hodowlane ustalić dane właściciela lub posiadacza zwierząt, numer dokumentu ubezpieczenia oraz nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, lub dobrowolnego indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 7) zawiadomić AXA TUiR S.A. o szkodzie polegającej na uszkodzeniu pojazdu, w terminie: a) 5 dni roboczych od dnia powstania szkody w przypadku szkody powstałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) 5 dni roboczych od dnia powrotu do kraju w przypadku szkody powstałej za granicą; 8) umożliwić dostęp do pojazdu osobie upoważnionej przez AXA TUiR S.A. w celu przeprowadzenia likwidacji szkody; 9) udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie do okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz przedstawić wszelkie posiadane dowody dotyczące powstania szkody i poniesionych kosztów; 10) wypełnić wszystkie wymagane przez AXA TUiR S.A. formularze i oświadczenia oraz udostępnić wszelkie wymagane przez AXA TUiR S.A. dokumenty niezbędne w procesie likwidacji szkody; 11) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. W przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz w przypadku szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem zobowiązani są: 1) zawiadomić policję w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia; 2) powiadomić AXA TUiR S.A., jednak nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego po dniu powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia w przypadku szkody powstałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) powiadomić AXA TUiR S.A., jednak nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego po dniu powrotu do kraju w przypadku szkody powstałej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W przypadku utraty dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana), kluczyka (sterownika), służącego do otwierania drzwi pojazdu, uruchamiania pojazdu lub obsługi urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są do powiadomienia AXA TUiR S.A., w terminie o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) i 3), i zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą z należytą starannością, a w przypadku kradzieży oraz w innych okolicznościach nasuwających przypuszczenie, iż popełniono przestępstwo do powiadomienia policji, w terminie o którym mowa w ust. 2 pkt 1). 4. W razie naruszenia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa: 1) obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 2) AXA TUiR S.A. wolne jest od odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego powodu; 2) obowiązków określonych w ust. 1 pkt 7) i pkt 11) oraz w ust. 2 i ust. 3 AXA TUiR S.A. może zmniejszyć wysokość odszkodowania w takim stopniu, w jakim miało to wpływ na zwiększenie szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku lub znacznie utrudniło możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 10. Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży 1. W przypadku powstania szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia górną granicę odszkodowania stanowi wartość rynkowa pojazdu lub jego wyposażenia z dnia powstania szkody, przy czym nie może być ona wyższa niż suma ubezpieczenia. 11

13 2. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu w stanie bezpośrednio przed zaistnieniem szkody a wartością pozostałości pojazdu obie wartości określane są przez AXA TUiR S.A. na dzień powstania szkody. Koszt naprawy pojazdu do ustalenia wysokości szkody całkowitej wyliczany jest przez AXA TUiR S.A. w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem średnich stawek za naprawę stosowanych w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) danej marki pojazdu na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, norm czasowych operacji naprawczych i cen części zamiennych (zespołów) i materiałów określonych przez producenta pojazdu. 3. Jeżeli właściciel pojazdu skorzystał w chwili nabywania pojazdu z prawa do odliczenia podatku VAT: 1) odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu ustala się po pomniejszeniu wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody o podatek VAT; 2) w przypadku szkody całkowitej podstawą ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa pojazdu na dzień powstania szkody pomniejszona o podatek VAT, przy czym wartość pozostałości pojazdu określona jest według wartości rynkowej na dzień powstania szkody i pomniejszona o podatek VAT. 4. Wypłata odszkodowania z tytułu kradzieży pojazdu następuje po przeniesieniu na AXA TUiR S.A. prawa własności pojazdu i po przekazaniu: 1) dowodu rejestracyjnego, z adnotacją o wyrejestrowaniu pojazdu, lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu; 2) kompletów kluczyków (sterowników) służących do otwierania pojazdu, uruchamiania pojazdu i do obsługi urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, w liczbie podanej we wniosku o ubezpieczenie pojazdu; 3) dokumentu potwierdzającego prawo własności do pojazdu; 4) karty pojazdu, o ile była wydana do tego pojazdu. 5. Warunkiem wypłaty odszkodowania za kradzież wyposażenia dodatkowego pojazdu jest przekazanie AXA TUiR S.A. dowodu zakupu i montażu tego wyposażenia w ubezpieczonym pojeździe. 6. W przypadku kradzieży radia lub radioodtwarzacza z wyjmowanym panelem czołowym wypłata odszkodowania może nastąpić wyłącznie po przekazaniu do AXA TUiR S.A. panelu. 7. AXA TUiR S.A. może odstąpić od wymogów określonych w ust. 4 i ust. 6, jeśli do kradzieży doszło wskutek rozboju. 8. Jeśli utracony pojazd został odzyskany po dokonaniu przez AXA TUiR S.A. wypłaty odszkodowania, AXA TUiR S.A. może na wniosek właściciela pojazdu przenieść na jego rzecz prawo własności pojazdu, pod warunkiem zwrotu wypłaconego wcześniej odszkodowania. 11. Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej 1. W umowie ubezpieczenia zawieranej na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, do celów ustalenia wysokości odszkodowania za szkody częściowe, stosuje się metodę warsztatową, z zastrzeżeniem ust Na wniosek właściciela pojazdu ustalenie wysokości odszkodowania może nastąpić w oparciu o metodę kosztorysową, na podstawie wyceny dokonanej przez lub na zlecenie AXA TUiR S.A. 3. W razie powstania szkody częściowej pojazdu lub wyposażenia AXA TUiR S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu lub wyposażenia, z uwzględnieniem zapisów ust. 4, wyłącznie w zakresie uszkodzeń określonych w ocenie technicznej sporządzonej przez AXA TUiR S.A. lub na jego zlecenie, chyba że AXA TUiR S.A. odstępuje od wykonania oceny technicznej. W takim przypadku AXA TUiR S.A. uwzględnia koszty naprawy w zakresie zgłoszonym do AXA TUiR S.A. 4. W szkodach częściowych obowiązuje udział własny w wysokości 20% wartości szkody, chyba że naprawa pojazdu dokonywana jest w Autoryzowanej Stacji Obsługi Nissan. 5. Ustalenie wysokości odszkodowania metodą warsztatową odbywa się w oparciu o rachunki lub faktury dokumentujące poniesienie kosztów naprawy pojazdu, dokonanej według uprzednio uzgodnionych z AXA TUiR S.A. kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez warsztat dokonujący tej naprawy, oraz: 1) bez uwzględnienia podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia pojazdu nie zawierała podatku VAT; 2) z uwzględnieniem podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia pojazdu zawierała podatek VAT, pod warunkiem przekazania AXA TUiR S.A. oryginalnych rachunków lub faktur. 6. Koszty naprawy pojazdu, o których mowa w ust. 3, AXA TUiR S.A. ustala w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, tzn. według: 1) norm czasowych operacji naprawczych, określonych przez producenta pojazdu i ujętych w ww. systemie; 12

14 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 2) średniej stawki za 1 roboczogodzinę, ustalonej przez AXA TUiR S.A. na podstawie stawek stosowanych przez autoryzowane stacje obsługi (ASO) danej marki pojazdu na terenie, gdzie pojazd był naprawiany; 3) cen części i materiałów producenta pojazdu, ujętych w ww. systemie, ale nie wyższych niż średnie ceny zalecane przez producenta pojazdu lub ofi cjalnego importera do stosowania przez ich sieci serwisowe. 7. W razie dokonania naprawy pojazdu bez uzgodnienia, o którym mowa w ust. 5, udokumentowane fakturami koszty naprawy pojazdu podlegają weryfikacji. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności za zaistniałą szkodę AXA TUiR S.A. ustali odszkodowanie na podstawie średnich cen usług naprawczych stosowanych na danym terenie oraz cen części zamiennych (zespołów) i materiałów określonych w systemie Audatex lub Eurotax. 8. Przy ustalaniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu, elementach ciernych układu hamulcowego i układu sprzęgła, w elementach układu wydechowego (w tym w katalizatorze), w środkach smarnych, akumulatorach, plandekach uwzględnia się stopień ich zużycia eksploatacyjnego, bez względu na okres eksploatacji pojazdu. 9. Ustalenie wysokości odszkodowania metodą kosztorysową odbywa się w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, tzn. według: 1) norm czasowych operacji naprawczych, określonych przez producenta pojazdu i ujętych w ww. systemie; 2) średniej stawki za 1 roboczogodzinę, ustalonej przez AXA TUiR S.A. na podstawie średnich stawek za naprawę stosowanych na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego; 3) cen materiałów i części zamiennych (zespołów) zakwalifi kowanych do wymiany, zawartych w ww. systemie i pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według poniższych wskaźników procentowych: Okres eksploatacji pojazdu Zużycie eksploatacyjne w % wartości części wymienianych do końca 1 roku 10% od 2 do 3 lat 20% od 4 do 5 lat 30% od 6 do 8 lat 40% powyżej 8 lat 50% 10. Odszkodowanie ustalane metodą kosztorysową wypłacane jest z uwzględnieniem podatku VAT w przypadku udokumentowania przez Ubezpieczonego braku możliwości odliczania tego VAT, a w pozostałych przypadkach bez uwzględnienia tego podatku. 11. Jeżeli całkowite koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość ustaloną metodą kosztorysową, do ustalenia odszkodowania wyższego niż wynikałoby z metody kosztorysowej (w tym wysokości podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia pojazdu zawierała podatek VAT) wymagane jest przedłożenie kompletu oryginalnych faktur dotyczących robocizny, części zamiennych i materiałów użytych do naprawy pojazdu. 12. W przypadku gdy Ubezpieczony zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego naprawie, AXA TUiR S.A. zwraca koszt przeprowadzenia tego dodatkowego badania, pod warunkiem przedstawienia AXA TUiR S.A. zaświadczenia o wykonaniu badania i faktury/ rachunku. 13. AXA TUiR S.A ma prawo: 1) uzależnić wypłatę odszkodowania od umożliwienia wykonania oględzin pojazdu podczas naprawy lub po naprawie; 2) żądać przekazania na własność AXA TUiR S.A. zakwalifi kowanej do wymiany uszkodzonej części. 12. Szkody powstałe za granicą 1. Jeżeli pojazd został uszkodzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, naprawa pojazdu na koszt AXA TUiR S.A. może być dokonana wyłącznie na zlecenie AXA TUiR S.A. lub komisarza awaryjnego. 2. Jeżeli łącznie koszt naprawy pojazdu nie przekracza w walutach obcych równowartości 700 EUR (słownie: siedemset euro) dla samochodów osobowych i 1500 EUR (słownie: jeden tysiąc pięćset euro) dla pozostałych pojazdów, naprawa w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy może być wykonana bez wymaganego zlecenia, o którym mowa w ust

15 3. Jeżeli przeprowadzona za granicą, bez uprzedniej zgody AXA TUiR S.A. lub komisarza awaryjnego, naprawa pojazdu przekracza kwotę określoną w ust. 2, to odszkodowanie jest ustalane i wypłacane według cen obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że faktycznie poniesione koszty były niższe. UBEZPIECZENIE NNW 13. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia, jak również trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, powstałe u kierowcy w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. 2. W przypadkach o których mowa w 2 pkt 18) lit. c) e), warunkiem odpowiedzialności AXA TUiR S.A. jest przebywanie Ubezpieczonego w bezpośrednim pobliżu ubezpieczonego pojazdu w chwili nieszczęśliwego wypadku. 14. Wyłączenia odpowiedzialności 1. Z odpowiedzialności AXA TUiR S.A. wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: 1) jeżeli kierowca pojazdu: a) znajdował się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, b) nie posiadał ważnych, wymaganych przepisami prawa, uprawnień do kierowania pojazdem, c) zbiegł z miejsca zdarzenia, d) nie był zapięty pasami bezpieczeństwa i okoliczność ta miała wpływ na powstanie bądź zwiększenie skutków nieszczęśliwego wypadku, o ile w odniesieniu do ubezpieczonego pojazdu istniał wymóg posiadania i używania pasów bezpieczeństwa oraz jeżeli przepisy prawa nie wyłączały kierowcy pojazdu z obowiązku ich używania; 2) jeżeli pasażer pojazdu: a) znajdował się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli stan ten miał wpływ na zaistnienie zdarzenia, b) nie był zapięty pasami bezpieczeństwa i okoliczność ta miała wpływ na powstanie bądź zwiększenie skutków nieszczęśliwego wypadku, o ile w odniesieniu do ubezpieczonego pojazdu istniał wymóg posiadania i używania pasów bezpieczeństwa oraz jeżeli przepisy prawa nie wyłączały Ubezpieczonego z obowiązku ich używania, c) świadomie podjął jazdę z kierowcą będącym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 3) w wyniku wystąpienia u Ubezpieczonego zaburzeń psychicznych, jeżeli miało to wpływ na powstanie bądź zwiększenie skutków nieszczęśliwego wypadku; 4) w związku z użyciem pojazdu przez Ubezpieczonego w celu popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa bądź samobójstwa; 5) podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdów oraz treningów do tych jazd; 6) na skutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, niepokojów społecznych, udziału w strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu oraz podczas świadczenia usług na rzecz wojska; 7) w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego lub innej osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu. 2. Odpowiedzialność AXA TUiR S.A. nie obejmuje roszczeń o zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienia fi zyczne czy moralne Ubezpieczonego. 15. Suma ubezpieczenia. Rodzaje i wysokość świadczeń 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności AXA TUiR S.A. w stosunku do każdego Ubezpieczonego. 2. Suma ubezpieczenia dla pojedynczej osoby wynosi zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia w wysokości wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 14

16 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 4. AXA TUiR S.A. wypłaca następujące rodzaje świadczeń: 1) Ubezpieczonemu, który wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1/100 sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia za każdy procent orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu; 2) w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia jednorazowe świadczenie pieniężne równe sumie ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia; 3) zwrot poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kosztów nabycia protez i środków pomocniczych niezbędnych z medycznego punktu widzenia, w związku z zaistnieniem trwałych następstw nieszczęśliwego wypadku; 4) zwrot poniżej wymienionych, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędnych z medycznego punktu widzenia, kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków objętych umową ubezpieczenia, tj.: a) kosztów leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego, b) kosztów zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, c) kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium, d) kosztów zabiegów, operacji i badań zleconych przez lekarza. 5. W przypadku gdy w pojeździe znajduje się więcej osób niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, sumę ubezpieczenia przypadającą na każdą osobę ustala się mnożąc sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia przez liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym, a następnie dzieląc przez liczbę osób znajdujących się w pojeździe. Suma wypłaconych świadczeń dla wszystkich poszkodowanych jadących pojazdem nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc wskazanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla pojedynczej osoby. 16. Obowiązki Ubezpieczającego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz postępowanie w razie wypadku 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani do zgłaszania AXA TUiR S.A. wszelkich zmian dotyczących danych, o które AXA TUiR S.A. zapytywało we wniosku o ubezpieczenie, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do zawiadomienia AXA TUiR S.A. o zbyciu lub wyrejestrowaniu ubezpieczonego pojazdu. 3. W razie zaistnienia zdarzenia mogącego powodować powstanie szkody Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) udzielić wszelkimi dostępnymi sobie środkami pomocy ofi arom wypadku, przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku oraz zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody; 2) złagodzić skutki wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy leczeniu; 3) zawiadomić policję i pogotowie o wypadku drogowym i jego ofi arach; 4) pisemnie zgłosić do AXA TUiR S.A. zaistnienie nieszczęśliwego wypadku niezwłocznie po jego powstaniu, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zdarzenia, a jeżeli wypadek wystąpił poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni roboczych od daty powrotu do kraju, ale nie później niż 30 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku; 5) wypełnić wszystkie wymagane przez AXA TUiR S.A. formularze i oświadczenia oraz udostępnić wszelkie wymagane przez AXA TUiR S.A. dokumenty, konieczne do prawidłowego ustalenia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność i wysokość świadczenia AXA TUiR S.A.; w razie śmierci Ubezpieczonego Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć do AXA TUiR S.A. dodatkowo odpis aktu zgonu Ubezpieczonego i dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego, a w przypadku braku wskazanego Uprawnionego występujący o wypłatę świadczenia członek rodziny jest zobowiązany przedłożyć również dokument stwierdzający pokrewieństwo z Ubezpieczonym; 6) poddać się badaniu przez lekarza wyznaczonego przez AXA TUiR S.A., jeżeli AXA TUiR S.A. uzna takie badanie za niezbędne do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń; koszt takiego badania ponosi AXA TUiR S.A.; 7) w trakcie likwidacji szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do zwolnienia innych zakładów ubezpieczeń, urzędów oraz leczących go lekarzy z obowiązku zachowania wobec AXA TUiR S.A. tajemnicy informacji oraz do udostępnienia wszelkich dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność i wysokość świadczenia AXA TUiR S.A. 4. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wynikających z ust. 3, AXA TUiR S.A. może zmniejszyć świadczenie w takim stopniu, w jakim naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 15

17 17. Ustalenie wysokości świadczenia 1. Wysokość świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a urazem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego albo koniecznością poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów, o których mowa w 15 ust. 4 pkt. 3) i 4). 2. Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu następuje na podstawie dostarczonych dowodów, określonych w 16, oraz wyników badań lekarskich. Stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu wskazuje się w procentach. 3. Ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze wyznaczeni przez AXA TUiR S.A. na podstawie tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowanej w AXA TUiR S.A. Tabela jest dostępna w każdym czasie w siedzibie AXA TUiR S.A., a na wniosek Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) będzie mu przekazana do wglądu. Orzeczony stopień uszczerbku na zdrowiu z tytułu poszczególnych rodzajów uszczerbków na zdrowiu, wynikłych z jednego nieszczęśliwego wypadku, jest sumowany, przy czym suma orzeczonego uszczerbku nie może być wyższa niż 100%. 4. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. 5. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia wypłaca się pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć wystąpiły w ciągu 2 lat od daty zaistnienia tego wypadku. 6. Rodzaj uszczerbku na zdrowiu oraz stopień uszczerbku na zdrowiu powinny zostać ustalone niezwłocznie po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie później niż w ciągu 2 lat od daty wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. 7. Jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci stanowi różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia a wypłaconą wcześniej kwotą z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 8. W przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu w obrębie organu, narządu lub układu, którego czynności były upośledzone przed nieszczęśliwym wypadkiem, ustalony procent uszczerbku na zdrowiu pomniejszany jest o procent uszczerbku na zdrowiu, wynikający ze stopnia upośledzenia czynności tego organu, narządu lub układu bezpośrednio sprzed wypadku. UBEZPIECZENIE AXA ASSISTANCE 18. Tabela świadczeń 1. Poniższa tabela przedstawia wykaz świadczeń przysługujących Ubezpieczonym w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w podziale na warianty, w jakich może zostać zawarta umowa AXA Assistance, wraz z sumami ubezpieczenia na jedno zdarzenie. Pojęcia użyte w niniejszej tabeli rozumiane są zgodnie z ich defi nicjami umieszczonymi w 2 niniejszych warunków ubezpieczenia. 16

18 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) Suma i zakres ubezpieczenia Standard Wariant Lux Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie 2000 zł 5000 zł Usługa informacyjna, w tym informacja medyczna + + Przekazanie wiadomości + + Naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia + + Holowanie ubezpieczonego pojazdu + + Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej + + Parkowanie ubezpieczonego pojazdu + + Dostarczenie paliwa + + Złomowanie ubezpieczonego pojazdu + Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku po awarii po kradzieży maks. 3 dni maks. 3 dni maks. 7 dni po wypadku po awarii po kradzieży maks. 14 dni maks. 5 dni maks. 30 dni Holowanie przyczepy + + Świadczenia w stosunku do kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu (jeżeli zdarzenie wystąpiło powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego), a dodatkowo w razie wypadku lub awarii naprawa ubezpieczonego pojazdu unieruchomionego w ich następstwie będzie trwała, w opinii serwisu dokonującego naprawy, dłużej niż 24 godziny Powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (siedziby) lub przejazd do celu podróży + + Zakwaterowanie Ubezpieczonego + + Kierowca zastępczy + + Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie lub odbiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży + + Odwiedziny w trakcie hospitalizacji Ubezpieczonego + Transport medyczny do lub z placówki medycznej + Opieka po hospitalizacji + Transport zwłok + + przysługuje; nie przysługuje 2. Łączeniu w ramach jednego zdarzenia nie podlega wynajem pojazdu zastępczego oraz następujące świadczenia: 1) powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (siedziby) albo przejazd do celu podróży; 2) zakwaterowanie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 20 ust. 14; 3) odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie lub odbiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży. 3. Koszty usług assistance świadczonych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej (RP) rozliczane są w złotych polskich, według średniego kursu walut obcych ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu poprzedzającym organizację usługi. 17

19 19. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczeniem AXA Assistance objęte są następujące rodzaje pojazdów: 1) samochody osobowe; 2) samochody osobowo-ciężarowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; 3) mikrobusy (autobusy o łącznej liczbie miejsc nieprzekraczającej 15). 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance przez Centrum Alarmowe AXA, przysługujących Ubezpieczonym w związku ze zdarzeniami zaistniałymi w czasie trwania odpowiedzialności AXA TUiR S.A., w zakresie wynikającym z zawartej z AXA TUiR S.A. umowy ubezpieczenia AXA Assistance i na zasadach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 3. Świadczenia wynikające z awarii pojazdu nie przysługują pojazdom o okresie eksploatacji przekraczającym 8 lat, z wyjątkiem zdarzeń określonych w 2 pkt 1) lit. a) i). 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie Standard. 5. Za opłatą dodatkowej składki umowa może zostać zawarta w wariancie Lux. 6. Poszczególne świadczenia realizowane są zgodnie z tabelą zamieszczoną w 18 ust. 1 niniejszych warunków ubezpieczenia. 20. Wynajem pojazdu zastępczego 1. Usługa wynajmu pojazdu zastępczego, o której mowa w 2 pkt 56) niniejszych warunków ubezpieczenia, świadczona jest w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem AXA Assistance, z wyłączeniem zdarzeń, o których mowa w 2 pkt 1) lit. a) i). 2. Centrum Alarmowe AXA zorganizuje i pokryje z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 w miarę lokalnych możliwości, koszty wynajmu pojazdu zastępczego o tej samej klasie co ubezpieczony pojazd, nie wyższej niż klasa D (według standardów fi rmy świadczącej usługę wynajmu pojazdu), a także zorganizuje i pokryje koszty podstawienia pojazdu zastępczego Uprawnionemu do kierowania pojazdem zastępczym albo odbioru od niego pojazdu zastępczego (w zależności od ustaleń poczynionych przez Uprawnionego do kierowania pojazdem zastępczym z Centrum Alarmowym AXA), w tym również z zastrzeżeniem ust. 10 dodatkowe koszty związane z podstawieniem lub odbiorem pojazdu zastępczego, tj. usługa po godzinach pracy wypożyczalni, zwrot pojazdu zastępczego w wybranej placówce fi rmy świadczącej usługę wynajmu pojazdu innej niż wynajmująca pojazd. 3. Centrum Alarmowe AXA nie pokrywa kosztów paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat dodatkowych związanych z użytkowaniem pojazdu zastępczego (takich jak opłaty za autostrady, promy, mandaty karne, nieobowiązkowe na terenie danego kraju ubezpieczenia, opłaty nałożone przez fi rmę świadczącą usługę wynajmu pojazdu z tytułu niezgodnego z umową miejsca zwrotu pojazdu lub jego stanu w momencie zwrotu, kaucja na czas wynajmu pojazdu itp.). 4. Pojazd zastępczy udostępniany jest na okres zależny od wariantu w jakim zawarta została umowa ubezpieczenia AXA Assistance, zgodnie z tabelą świadczeń zamieszczoną w 18 ust. 1 niniejszych warunków ubezpieczenia, jednak nie dłuższy niż faktyczny czas naprawy ubezpieczonego pojazdu lub w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu czas do jego odzyskania po kradzieży. 5. Wyboru pojazdu zastępczego dokonuje Centrum Alarmowe AXA, w zależności od lokalnych możliwości. 6. W odniesieniu do jednego zdarzenia, z jednej umowy ubezpieczenia AXA Assistance, przysługuje tylko jeden pojazd zastępczy. 7. Użytkowanie pojazdu zastępczego jest dopuszczalne wyłącznie na terytorium kraju, w którym doszło do wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu. 8. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z pojazdu zastępczego jest: 1) umożliwienie Centrum Alarmowemu AXA weryfi kacji stanu zaawansowania i monitorowania czasu naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie (warunek ten nie dotyczy kradzieży pojazdu); 2) w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu uprzednie dostarczenie do Centrum Alarmowego AXA oryginału lub kopii (np. faksem) pisemnej notatki policji, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia kradzieży pojazdu, lub oświadczenia Ubezpieczonego, w którym Ubezpieczony deklaruje, że złożył na policji zgłoszenie kradzieży pojazdu, z podaniem daty i jednostki policji, w której kradzież została zgłoszona; 18

20 Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) 3) ukończenie przez uprawnionego do kierowania pojazdem zastępczym 21 lat i posiadanie prawa jazdy (uprawniającego do kierowania samochodami osobowymi), nie krócej niż 36 miesięcy, oraz innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem; 4) pisemne wyrażenie zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego (zawarcie umowy najmu pojazdu) określone przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdu zastępczego w imieniu Centrum Alarmowego AXA. 9. Najpóźniej w dniu upływu gwarantowanego okresu wynajmu Uprawniony do kierowania pojazdem zastępczym zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy fi rmie świadczącej usługę wynajmu pojazdu, w takim samym stanie (w szczególności z tym samym poziomem paliwa i z tym samym wyposażeniem), w jakim go otrzymał. 10. Uprawniony do kierowania pojazdem zastępczym może zażądać umożliwienia oddania pojazdu zastępczego w innym miejscu niż miejsce jego przekazania do użytkowania, pod warunkiem że fi rma świadcząca usługę wynajmu pojazdu posiada swoją placówkę w miejscu planowanego oddania pojazdu zastępczego. W takim przypadku na Uprawnionym do kierowania pojazdem zastępczym spoczywa obowiązek ustalenia z Centrum Alarmowym AXA z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. nie później niż na 1 dzień od daty planowanego zwrotu pojazdu, pozwalającym na zorganizowanie odbioru pojazdu zastępczego dokładnego miejsca, czasu i sposobu zwrotu pojazdu zastępczego i jego przekazania przedstawicielowi agencji fi rmy świadczącej usługę wynajmu pojazdu. 11. Uprawniony do kierowania pojazdem zastępczym ma obowiązek informować Centrum Alarmowe AXA o wszelkich uszkodzeniach pojazdu zastępczego. 12. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie informować Centrum Alarmowe AXA o fakcie zakończenia naprawy lub odnalezienia po kradzieży ubezpieczonego pojazdu. 13. Niedopełnienie przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego do kierowania pojazdem zastępczym obowiązków wskazanych w ust. 11 i ust. 12, wprowadzenie w błąd Centrum Alarmowego AXA lub fi rmy świadczącej usługę wynajmu pojazdu, względnie użytkowanie pojazdu zastępczego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub korzystanie z niego niezgodnie z warunkami określonymi przez fi rmę świadczącą usługę wynajmu pojazdu, może się wiązać z koniecznością pokrycia przez odpowiednio Ubezpieczonego lub Uprawnionego do kierowania pojazdem zastępczym wynikających z tego dodatkowych kosztów. 14. Skorzystanie przez Ubezpieczonego ze świadczenia wynajmu pojazdu zastępczego nie wyłącza prawa Ubezpieczonego do skorzystania z realizacji świadczenia, o którym mowa w 2 pkt 61) (zakwaterowanie Ubezpieczonego), pod warunkiem że w ramach realizacji świadczenia pobytu w pensjonacie, motelu lub hotelu, o którym mowa w tym punkcie, Ubezpieczony skorzystał maksymalnie z 1 doby hotelowej opłaconej przez Centrum Alarmowe AXA. 21. Wyłączenia odpowiedzialności 1. Świadczenia wynikające z niniejszych warunków ubezpieczenia nie przysługują, jeżeli zdarzenia były spowodowane: 1) przez Ubezpieczonego lub inną osobę upoważnioną do kierowania ubezpieczonym pojazdem, która: a) podczas kierowania pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, b) nie posiadała ważnych, wymaganych przepisami prawa, uprawnień do kierowania pojazdem, c) zbiegła z miejsca wypadku; 2) w czasie ruchu ubezpieczonego pojazdu, jeżeli pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnych badań technicznych w zakresie uprawniającym do ruchu na drogach publicznych, o ile brak ważnych badań technicznych miał wpływ na powstanie bądź zwiększenie skutków szkody; 3) na skutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, niepokojów społecznych, udziału w strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu oraz podczas świadczenia usług na rzecz wojska; 4) w związku z użyciem pojazdu przez Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z ubezpieczonego pojazdu w celu popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa; 5) w związku z umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 6) w związku z uczestnictwem ubezpieczonego pojazdu w wyścigach samochodowych, rajdach, konkursach lub treningach do takich jazd; 7) unieruchomieniem ubezpieczonego pojazdu wskutek jego zalania, które nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika; 19

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco indeks AC/16/01/01 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne...3 Rozdział II. Ubezpieczenie Autocasco...4 Rozdział III. Ubezpieczenie Assistance...12 Sekcja I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Postanowienia ogólne.........................................

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA TU S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW Pocztowe) Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów Autocasco zatwierdzone uchwałą nr 04 Rady Nadzorczej z dnia 03.08.2007 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodze ń AUTOCASCO wraz z warunkam i rozszerzenia o ryzyko kradzie ży (KR) i opc je dodatkowe ze zmianami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/16/01/01 Formularz do Ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Warszawa, dnia 31.10.2014 r. DZ/ED/363/2014 Wykonawcy Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty samochodowej spółek GK PGE Numer postępowania: GKP/PGE/0071/2014

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo