Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels"

Transkrypt

1 Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels WE KEEP IT IN MOTION

2 Innowacyjne przedsiêbiorstwo z tradycjami An innovative company with tradition Wicke Ein innovatives Unternehmen mit Tradition rozpoczêcie dzia³alności w roku 1866 Firma jest producentem kó³, zestawów ko³owych skrêtnych i sta³ych dla wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ transportowych. W ostatnich latach firma wyspecjalizowa³a siê w projektowaniu i produkcji kó³ i zestawów ko³owych do du ych obci¹ eñ. W tym czasie nasi pracownicy we wspó³pracy z naszymi partnerami handlowymi wielokrotnie potrafili znaleźæ indywidualne rozwi¹zania potwierdzaj¹ce du y talent innowacyjny. Zak³ad produkcyjny znajduje siê w pobli u Wuppertal i zatrudnia ok. 250 osób. established in 1866 is a manufacturer of wheels as well as swivel and fied castors for every field of transport application. In recent years, has specialized in design and production of heavy castors and wheels for heavy loads. employs about 250 qualified people in the plant near Wuppertal. All employees contribute in finding solutions for technical and other problems in connection with castors and wheels for industrial use. gegründet im Jahr 1866 ist Hersteller von Rädern, Lenk- und Bockrollen für jede Art von Transportgeräten. In den letzten Jahren hat sich in der Konstruktion und Produktion von Schwerlast- Rädern und Rollen spezialisiert. Dabei hat die Beratungsqualität in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern immer wieder zu maßgeschneiderten Lösungen geführt, die ein hohes Maß an Innovations fähigkeit belegen. Der Betrieb befindet sich in der Nähe von Wuppertal mit ca. 250 Mitarbeitern. PR China ChRL In 1993 commenced the building and W Chiñskiej Republice Ludowej powsta³ development of a new subsidiary company in w roku 1993 oddzia³ zak³adu, a nasza spó³ka the People s Republic Of China. Production of zale na Castors Co. Ltd w Zhongshan wheels and castors began in 1994 at rozpoczê³a w 1994 roku produkcjê kó³ i zestawów ko³owych. a great success. Castors Co. Ltd., Zhongshan and has been Dziś zatrudnia ok. 500 pracowników, a produkty tam wytwarzane z du ym powodze- staff and the castors produced are distributed The company now employs approimately 500 niem sprzedawane s¹ na ca³ym świecie. world-wide. VR China In der Volksrepublik China wurde 1993 ein Zweigwerk errichtet und unsere Tochtergesellschaft Castors Co. Ltd., Zhongshan, hat 1994 mit der Produktion von Rädern und Rollen begonnen. Heute werden ca. 500 Mitarbeiter beschäftigt, und die dort hergestellten Produkte werden weltweit mit großem Erfolg vertrieben. U2

3 Spis treści Inde Inhalt Seite Page Page Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen 4 Informacja o produkcie Rodzaje bie ników kó³ W³aściwości Widelce skrêtne Hamulce i blokady Systemy centralnych hamulców Systemy uszczelnieñ o yska kó³ Terminologia User information Type of tyre Characteristic features Types of swivel fork Brake systems Central locking systems Sealing systems Types of bearings Specials Produktinformation Bereifung Eigenschaften Lenkgehäuse Feststeller Zentralstopsysteme Dichtungssysteme Radlagerungen Sondergruppen Zestawy ko³owe aparaturowe Ekspandery Institutional Castors Epansion Apparaterollen Epander 42 Polipropylen/Poliamid Polypropylene/Polyamid Polypropylen/Polyamid 46 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e Zestawy ze stali nierdzewnej Wheels Swivel castors Fied Castors Stainless steel Räder Lenkrollen Bockrollen Ino Guma standardowa Standard Rubber Standard-Gummi 59 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e z oponami czarnymi i szarymi Wheels Swivel castors Fied Castors with black, grey and semi elastic tyres Räder Lenkrollen Bockrollen Bereifung, schwarz grau und Halbelastik -ELASTIC -ELASTIC -ELASTIC 74 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e Zestawy ko³owe ze sprê yn¹ amortyzuj¹c¹ z oponami czarnymi i szarymi Wheels Swivel castors Fied Castors Spring action castors with black and grey tyres Räder Lenkrollen Bockrollen gefederte Lenkrollen Bereifung schwarz und grau -TOPTHANE -TOPTHANE -TOPTHANE 98 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e z VULKOLLAN i -TOPTHANE 75 Shore A, i 96 Shore A Wheels Swivel castors Fied Castors Tyres in VULKOLLAN and -TOPTHANE 75 Shore A, and 96 Shore A Räder Lenkrollen Bockrollen Bandagen in VULKOLLAN und -TOPTHANE 75 Shore A, und 96 Shore A Opony pneumatyczne Pneumatic Tyres Luftreifen 125 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e Wheels Swivel castors Fied Castors Räder Lenkrollen Bockrolle Urz¹dzenia transportowe/ko³a napêdowe/ wózki wid³owe Materials handling/drive technology/ forklifts Fördertechnik/Antriebsräder/ Stapler 136 Rolki Ko³a napêdowe i ³adunkowe Zestawy kó³ podporowych Opaski Rollers Drive and load wheels Stabilisation castors Tyres Laufrollen Antriebs- und Lasträder Stützlenkrollen Reifen 1

4 PRODUCTION GMBH + CO. KG Elberfelder Straße Sprockhövel-Herzkamp Germany Phone +49 (0) Fa +49 (0) PRODUCTION Wicke CASTORS CO. LTD. Lueiyi, Xiaolan Zhongshan, Guangdong China Phone +86 (0) Fa +86 (0) PRODUCTION CZ S.R.O. Slušovice č. p Slušovice Czech Republic Phone +42 (0) Fa +42 (0) Distribution GMBH + CO. KG NIEDERLASSUNG AUENWALD Im Anwänder Auenwald Germany Phone +49 (0) Fa +49 (0) Distribution FA. FRITZ GERDAU Gerdau & Landsmann GbR Schnappen Büsum Germany Phone +49 (0) Fa +49 (0) Distribution AUSTRALIA Pty Ltd Perry St Matraville NSW 36 Australia Phone +61 (2) Fa +61 (2) Distribution BeNeLu B.V. Ambachtsweg DG Utrecht The Netherlands Distribution FRANCE S.A.S. Zone Industrielle de'l Erette Heric France Phone +31 (0) Fa +31 (0) Phone +33 (0) Fa +33 (0) Distribution KFT 1044 Budapest, Almakerék utca 3. Hungary Phone +36 (0) Fa +36 (0) Distribution UK LTD. Unit A3, Link One Industrial Park George Henry Road, Great Bridge West Midlands DY4 7BU England Phone +44 (0) Fa +44 (0)

5 Distribution USA INC. 53 Old Farm Road, P.O.Bo 1330 Stowe Vermond USA Distribution Wicke POLSKA SP. Z O.O. Leśna 24, oziska Piaseczno Poland Phone +1 (514) toll free +1 (0) Fa +1 (514) Phone Fa Distribution MR. ROLLER INC 525 Rue Hodge Ville Saint-Laurent/Quebec Canada Distribution TRANSPORT-TEKNIK A/S Vranderupvej 2 00 Kolding Denmark Phone +1 (514) toll free +1 (0) Fa +1 (514) Phone +45 (0) Fa +45 (0) Distribution RODA SA Monastiriou Str Thessaloniki Greece Phone +30 (0) Fa +30 (0) Distribution PIRCHER ALFRED SAS Zona Industriale Via Peter Anich, Lana (BZ) Italy Phone +39 (0) Fa +00 (0) Distribution GESA TRANSPORTTECHNIK Gesellschaft m.b.h. Ing. Gerhard Sandhofer Hirschstraße Klagenfurt Austria Phone +43 (0) at Fa +43 (0) Distribution ROLCENTER S.R.L. Str. Valea Nucului, nr Oradea Romania Phone Fa Distribution RUEDAS DE MANUTENCION INDUSTRIAL RUDECA, S.L. Sierra de las Alpujarras N S Arganda del Rey (Madrid) Spain Phone Fa Distribution BAUMGARTNER AG Langwiesenstraße Dällikon Switzerland Phone +41 (0) Fa +41 (0)

6 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Ciê ki oznacza dla nas nie tylko wagê, lecz tak e rodzaj zadania. Trudne zadania traktujemy jako wyzwanie dla naszej wiedzy, naszego doświadczenia i mo liwości realizacji. Nie na darmo nasze zestawy ko³owe do du ych obci¹ eñ sta³y siê najwa niejszym elementem specjalistycznych urz¹dzeñ transportowych, elektrycznych wózków wid³owych i rusztowañ. An eperienced partner for heavy tasks Heavy does not only refer to the weight but also to the kind of task. We regard difficult tasks as a challenge to our knowledge, our eperi-ence and to our realizing possibilities. Wicke designs and manufactures castors and wheels for all specialist operations including heavy duty tasks. We are proud of being able to meet and overcome any problems that can arise in designing castors to customer s requirements. Ihr Spezialist für Räder und Rollen Schwer beziehen wir nicht nur auf das Gewicht, sondern auch auf die Art der Aufgabe. Dabei betrachten wir schwere Aufgaben als Herausforderung an unser Wissen, unsere Erfahrung und Realisierungsmög lichkeiten. Nicht umsonst sind unsere Schwerlastrollen zum wichtigsten Bestandteil von Spezialtransportgeräten, Elektrostaplern und Gerüsten geworden. 4

7 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Produkcja -TOPTHANE Wicke-Topthane jest zastrze onym znakiem towarowym. ¹czymy najbardziej ekonomiczny sposób produkcji z wysokim bezpieczeñstwem procesu. -TOPTHANE -Fabrication Wicke-Topthane is a registered trademark. It combines most efficient fabrication and high fabrication control (quality assurance). -TOPTHANE -Fertigung Wicke-Topthane ist ein eingetragenes Warenzeichen. Wir verbinden rationellste Fertigung mit hoher Prozesssicherheit. Linia do monta u zestawów ko³owych Wicke do du ych obci¹ eñ W tym miejscu odbywa siê precyzyjny monta czêści produkowanych seryjnie oraz na specjalne zamówienia wraz z koñcow¹ kontrol¹ dzia³ania. Wicke assembling line for heavy duty castors Precise assembly of spare parts to complete castors of our standard range as well as to spe-cial castors. Afterwards every castor is checked to guarantee quality and function. Wicke Schwerlast-Rollen Montage Hier erfolgt der präzise Zusammenbau von Serienteilen sowie Sonderanfertigungen mit abschließender Funktionskontrolle. CAD Nasz dzia³ konstrukcyjny wykorzystuje w swej pracy systemy CAD oraz ró norodne programy obliczeniowe. Zastosowanie najnowocześniejszego oprogramowania tworzy podstawê umo liwiaj¹c¹ osi¹gniêcie precyzji, jakości i optymalizacji kosztów ju na samym wstêpie. CAD Our construction department work with CAD-systems and different calculation programmes. The use of modern software is the base for precision, quality and cost-saving. CAD Unserer Konstruktionsabteilung stehen CAD- Systeme und vielfältige Berechnungsprogramme zur Verfügung. Der Einsatz modernster Software ist die Basis für Präzision, Qualität und Kostenoptimierung von Anfang an. 5

8 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Stanowiska obróbkowe sterowane komputerowo Sterowane komputerowo stanowiska wiertarsko-frezarskie zapewniaj¹ wysok¹ jakośæ produktów naszej firmy przeznaczonych do ciê kich zastosowañ. Tak zracjonalizowana metoda wytwarzania umo liwia rezygnacjê z tradycyjnych przyrz¹dów obróbkowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu jakości. Robot spawalniczy Ze wzglêdu na rosn¹cy popyt na ko³a oraz widelce skrêtne i sta³e wykonywane ze spawanych konstrukcji stalowych zainstalowaliśmy robota spawalniczego, który oferuje niezmienn¹ jakośæ po³¹czeñ spawanych i umo liwia nam dostarczanie naszym klientom produktów wysokiej jakości. Tokarki w technologii CNC Przy zastosowaniu tokarek CNC oraz stanowisk obróbkowych wytwarzane s¹ komponenty do produkcji naszych kó³ oraz zestawów ko³owych skrêtnych i sta³ych. Dziêki temu mo emy stale uzyskiwaæ niezmiennie wysok¹ jakośæ. Computer controlled machining centres The production of our Heavy Duty range of castors is greatly enchanced by the use of com-puterised machining centres which eliminates the need to use older machining methods. The tradtional guarantee of Wicke quality is there-fore maintained. Welding robot In the case of larger requests for swivel and fied brackets, which are manufactured in welded steel construction, we have installed a welding robot. The welding robot has a constant quality performance allowing the supply of quality products to our customers. CNC-controlled turning machines By CNC-controlled turning machines and machine centres we are producing components for a wide range of wheel and castor types. Permanent product quality is guaranteed. Computergesteuerte Bearbeitungszentren Bohrfräszentren unterstützen die Qualität speziell von Schwerlast-Produkten unseres Hauses. Mit dieser rationellen Fertigungsweise kann man auf Vorrichtungen verzichten und trotzdem den hohen Qualitäts standard sicherstellen. Schweißroboter Auf Grund der steigenden Nachfrage an Rädern, Lenk- und Bockgehäusen in Stahl-schweißkonstruktion wurde ein Schweiß roboter installiert, der eine gleichbleibende Qualität in schweißtechnischer Hinsicht bietet und uns in die Lage versetzt, Qualitätsprodukte an unsere Kunden zu liefern. CNC-gesteuerte Drehmaschinen Mit CNC-gesteuerten Drehmaschinen und Bearbeitungszentren werden Komponenten für die Fertigung unserer Räder, Lenk- und Bockrollen produziert. Eine gleichbleibende hohe Qualität ist hierdurch gewährleistet. 6

9 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych W naszej formowni na nowoczesnych wtryskarkach tworzyw sztucznych produkowane s¹ wysokiej jakości ko³a z tworzyw sztucznych i felgi dla ró nych typów kó³. Zastosowanie form wielokrotnych pozwala zoptymalizowaæ wydajnośæ produkcyjn¹. Stanowisko do badañ Zgodnie z wymaganiami norm EN dokonujemy kontroli przydatności i jakości naszych produktów na stanowiskach do badañ dwojakiego rodzaju. Bêbnowe stanowisko do badañ s³u y przede wszystkim kontroli naszych produktów do du ych obci¹ eñ. Mamy tu mo liwośæ testowania przy prêdkościach do 12 km/h i obci¹ eniu do 3000 dan. Obrotowe stanowisko do badañ zosta³o zaprojektowane do testowania zestawów ko³owych aparaturowych i transportowych, a tak e zestawów ko³owych specjalnych: do du- ych pojemników na śmieci, do rusztowañ lub wózków zakupowych. Mo liwe jest testowanie obci¹ eñ do 1000 dan przy prêdkości do 6 km/h. Magazyny rega³owe Odpowiedni¹ powierzchniê do sk³adowania naszych produktów zapewnia magazyn rega³owy na 1.0 miejsc do ustawiania pojemników siatkowych typu Gitterbo. W tym magazynie sk³adowane s¹ tylko czêści nieobrobione i pó³fabrykaty. Oczywiście tak e w tym zakresie w dalszej produkcji pomaga system elektronicznego przetwarzania danych. Powsta³ równie dodatkowy magazyn tylko dla wyrobów gotowych obejmuj¹cy ok. 0 miejsc sk³adowych na pojemniki Gitterbo. Injection moulding department In our injection moulding department we are manufacturing high quality polyamide wheels and centres for different wheel types on up to date production machinery. We have installed for this application multicavity moulds which optimize production output. Test facilities According to the requirements of EN we proof and validate the quality of our products on mainly two conceptions of test rigs. On a cylindrical track dynamic test machine we preferably validate our products for heavy duty applications. This test rig enables us to perform tests with a speed up to 12 km/h and a load up to 3000 dan. A circular track dynamic test machine was designed to validate castors and wheels for application up to 4 km/h, for manually propelled use in institutional environment and also for special applications like waste container castors, scaffolding castors or supermarket trolleys. This test rig enables us to test with a speed up to 6 km/h and a load up to 1000 dan. Warehouse Storage space for 1.0 bo pallets is used for raw and half-finished merchandise. The final handling is eecuted by our Electronic Data Processing installation. There is also additional storage, especially for manufactured goods, comprising appro. 0 bays. Kunststoffspritzerei In unserer Kunststoffspritzerei werden auf modernen Kunststoffspritzmaschinen hochwertige Kunststoffräder und Felgen für diverse Radvarianten produziert. Durch den Einsatz von Mehrfachformen wird der Produktionsausstoß optimiert. Prüfstand Entsprechend den Anforderungen der EN prüfen wir mit zwei Prüfstandkonzeptionen die Eignung und Qualität unserer Produkte. Ein Trommelprüfstand dient vorzugsweise dem Nachweis unserer Schwerlastprodukte. Hier können wir mit Geschwindigkeiten bis zu 12 km/h und einer Last von bis zu 3000 dan testen. Ein Rundläufer-Prüfstand wurde für den Nachweis von Transportgeräterollen, Apparaterollen sowie Sonderrollen wie z.b. Müllgroßbehälter-, Gerüst- oder Einkaufswagenrollen entwickelt. Hier können Lasten bis zu 1000 dan bei Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h getestet werden. Regallager Ein Regallager mit 1.0 Stellplätzen für Gitterbopaletten sorgt für einen entsprechenden Stauraum zu unserer Fertigung. In diesem Regallager werden nur Roh- bzw. Halbfertigteile gelagert. Selbstverständlich erfolgt auch hier die Abwicklung über unsere EDV. Ein weiteres Lager speziell nur für Fertigwaren mit ca. 0 Stellplätzen für Gitterbopaletten ist ebenfalls eingerichtet. 7

10 Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Your specialist for wheels and castors Ihr Spezialist für Räder und Rollen Przy u yciu najnowocześniejszych mieszarek i urz¹dzeñ odlewniczych produkowane s¹ Vulkollan (na licencji Bayer Leverkusen) oraz produkty poliuretanowe marek w³asnych firmy Wicke, czyli Topthane, DynaRoll, SuperTrac oraz FilaTron. Zdo³aliśmy po³¹czyæ racjonaln¹ produkcjê z surowymi wymaganiami najwy - szego bezpieczeñstwa procesowego, co pozwala uzyskaæ poziom jakości stosowny do wysokich oczekiwañ klienta. Mit modernsten Misch- und Gieß anlagen werden Vulkollan (in Lizenz von Bayer Leverkusen) und Polyurethan Produkte der Hausmarken Wicke Topthane, DynaRoll, SuperTrac und FilaTron hergestellt. Wir verbinden eine rationelle Fertigung mit strengen Anforderungen an höchste Prozessicherheit für ein Qualitätslevel entsprechend den hohen Kundenanforderungen. We manufacture products of Vulkollan (under license from Bayer Leverkusen) and Polyurethane with our own-brands Wicke Topthane, DynaRoll, SuperTrac and FilaTron. With our latest moulding and miing production line we combine economical production with quality control governing the whole process enabling us to manufacture consistently quality products to satisfy the high standards demanded by our clients. 8

11 Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Your specialist for castors and wheels Ihr Spezialist für Räder und Rollen pole position Vulkollan eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG Wspólne rozwi¹zania konstrukcyjne Working closely with our clients Vernetzte Konstruktionslösungen Wspólnie wypracowane rozwi¹zania konstrukcyjne i wzornicze uwzglêdniaj¹ce jednocześnie aspekty optymalizacji kosztów s¹ dziś g³ówn¹ specjalności¹ Wicke. Staliśmy siê zatem partnerem pomagaj¹cym osi¹gaæ korzyści naszym klientom OEM poprzez ścis³¹ wspó³pracê z ich dzia³ami konstrukcyjnymi. Dodatkowo pos³ugujemy siê oprogramowaniem konstrukcyjnym 2-D i 3-D oraz komputerowym systemem kontroli materia³ów i jakości. W sektorze poliuretanowym pracujemy z opracowanymi samodzielnie markami w³asnymi firmy: Topthane, SuperTrac, DynaRoll, FilaTron, Conducthane, Redthane, Greythane, Midthane, Rockthane, Staticthane. Ponadto produkujemy wiele kó³ z bie nikami z wysokowydajnego elastomeru Vulkollan w oparciu o ścis³e partnerstwo licencyjne z firm¹ Bayer AG. Working closely with the construction departments of our OEM clients to achieve practical & cost effective solutions for construction and design are today Wicke s core capabilities, this is also supported with modern 2-D & 3-D construction software. We are continuing to work with our self-developed Wicke brands of Polyurethane: Topthane, SuperTrac, DynaRoll, FilaTron, Conducthane, Redthane, Greythane, Midthane, Rockthane, Staticthane and we are also producing tyres with Vulkollan which is our high quality Polyurethane developed with license in partnership with Bayer AG. Vernetzte Konstruktionsund Designlösungen unter Kostenoptimierungsaspekten sind heute Kernkompetenz bei Wicke. Wir sind hiermit nutzbringende integrierte Partner der Konstruktions-abteilungen unserer OEM Kunden. Unterstützend arbeiten wir mit einer modernen 2-D und 3-D Konstruktionssoftware und einem PC-gestützten Materialund Qualitätsprüf-system. Im Polyurethansektor ar bei - ten wir mit selbst entwickelten Hausmarken: Topthane, SuperTrac, DynaRoll, FilaTron, Conducthane, Redthane, Greythane, Midthane, Rockthane, Staticthane. Dazu fertigen wir viele Radbeläge mit dem Hoch - leistungselastomer Vulkollan in einer engen Lizenzpartnerschaft mit der Bayer AG. 9

12 VULKOLLAN Historia sukcesu VULKOLLAN A story of success VULKOLLAN Eine Erfolgsgeschichte Vulkollan jest najmocniejszym wysokowydajnym elastomerem na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer Leverkusen. Bie niki kó³ z Vulkollan maj¹ du ¹ wytrzyma³ośæ dynamiczn¹ i s¹ odporne na ścieranie. Zapewnia to d³ugi okres eksploatacji i niewielkie koszty konserwacji. Vulkollan is the toughest highest quality Polyurethane based on Desmodur 15 from Bayer Leverkusen. Industrial tyres made from Vulkollan have a high resis tance against dynamic load factors and a low wear and tear factor, these parameters are epressed in long life and low service costs. Vulkollan ist das stärkste Hochleistungs - elastomer basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 von Bayer Leverkusen. Radbeläge aus Vulkollan sind dynamisch hoch belastbar und abriebsfest. Hieraus resultieren lange Einsatzzeiten und geringe Wartungskosten. wysoka nośnośæ dynamiczna wysoka odpornośæ na ścieranie wysoki modu³ sprê ystości wysoka wytrzyma³ośæ na rozrywanie wysoka wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie for high dynamic load dynamisch hoch belastbar abrasionresistant hohe Abriebfestigkeit high impact elasticity hohe Stoßelastizität high tear resistant hoher Einreißwiderstand maimises tear restriction hohe Weiterreißfestigkeit Firma Wicke wytwarza produkty z Vulkollan na licencji Bayer Leverkusen. Wicke produces Vulkollan Parts in License-Partnership with Bayer Leverkusen. Wicke fertigt Vulkollan Produkte in Lizenz Partnerschaft mit Bayer Leverkusen. 10

13 Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Your specialist for castors and wheels Ihr Spezialist für Räder und Rollen Marki stworzone przez Wicke Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane is a registered trademark from Bayer AG Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC 11

14 Vulkollan prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 25 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 30 km/h Vulkollan ist ein eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG Vulkollan jest najmocniejszym wysokowydajnym elastomerem (NDI) do obci¹ eñ dynamicznych na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer AG Leverkusen. Du e znaczenie ma bardzo trwa³e po³¹czenie z metalem uzyskiwane w procesie produkcji metod¹ gor¹cego odlewu. W przeciwieñstwie do kó³ gumowych ko³a z Vulkollan maj¹ do 2,5 razy wiêksz¹ wytrzyma³ośæ oraz najlepsze w³aściwości mechaniczne w zakresie ścieralności, elastyczności, wytrzyma³ości na rozrywanie oraz odkszta³cenia trwa³ego po ściskaniu. Zapewnia to d³ugie okresy eksploatacji i niewielkie koszty konserwacji. Opcjonalnie: zabezpieczenie przed korozj¹ hydrolityczn¹ Vulkollan is the most durable high performance elastomer (NDI) for dynamic load based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. The most important factor is a high strength bond to the metal that is only possible to achieve during the hot cast production process. Vulkollan wheels are 2,5 times higher resilient than solid elastic tyres and have the best mechanical features for abrasion, elasticity, tear strength and compression set which results long operating times and low maintenance costs. Option: hydrolitic resistance Vulkollan ist das stärkste Hochleistungselastomer (NDI) für dynamische Be lastungen basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 der Bayer AG Leverkusen. Von Bedeutung ist eine hochfeste Bindung an das Metall beim Herstellungsprozess im Heißgießverfahren. Vulkollan - Räder sind im Gegensatz zu Vollgummireifen bis zu 2,5 mal höher belastbar und haben beste mechanische Eigenschaften für den Abrieb, Elastizität, Reißfestigkeit und Druckverformungsrest. Hieraus resultieren lange Einsatzzeiten und geringe Wartungskosten. Option: Hydrolyseschutz obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 25 km/h V-Ma drive wheel 25 km/h V-Ma Antriebsrad 25 km/h ko³o toczne V-ma 30 km/h V-Ma load wheel 30 km/h V-Ma Laufrad 30 km/h 92 Shore 100 Inde 100 Inde 100 Inde 100 Inde 100 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 12

15 DynaRoll G-II prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 30 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 40 km/h DynaRoll jest ulepszonym elastomerem opracowanym przez firmê Wicke pod k¹tem najwy szych wymagañ, produkowanym na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer AG Leverkusen. Jest to produkt z najwy szej pó³ki, szczególnie odpowiedni w przypadku du ych prêdkości, niskich temperatur i tropikalnych stref klimatycznych (ekstremalna odpornośæ na korozjê hydrolityczn¹) i wyró niaj¹cy siê o % ni szymi oporami toczenia przy najwy szych parametrach elastyczności w porównaniu z innymi poliuretanami i Vulkollan. DynaRoll is an advanced special elastomer from Wicke for high demands based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. This top-quality product is particularly suitable for high speeds, low temperatures and tropical climates (high hydrolytic resistance) and its rolling resistance is % lower with highest elasticity values compared to other Polyurethane and Vulkollan systems. DynaRoll ist ein weiterentwickeltes Elastomer für höchste Anforderungen von Wicke, basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 von der Bayer AG Leverkusen. Dieses Spitzenprodukt ist insbesondere für hohe Geschwindigkeiten, tiefe Temperaturen und tropische Klimazonen (hydrolytisch etrem beständig) besonders geeignet und zeichnet sich mit % günstigeren Rollwiderständen bei höchsten Elastizitätswerten gegenüber anderen Polyurethanen und Vulkollan -Systemen aus. 95 Shore 85 Inde 83 Inde 126 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 30 km/h V-Ma drive wheel 30 km/h V-Ma Antriebsrad 30 km/h ko³o toczne V-ma 40 km/h V-Ma load wheel 40 km/h V-Ma Laufrad 40 km/h 90 Inde 100 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert 13

16 SuperTrac prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 16 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad km/h SuperTrac jest efektem dalszych prac prowadzonych przez firmê Wicke nad znanym ogumieniem Vulkollan (NDI) na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer Leverkusen. Dziêki dodatkowi bardziej miêkkich cz¹stek elastomerowych bie niki kó³ z materia³u SuperTrac charakteryzuj¹ siê wy sz¹ przyczepności¹ do pod³o- a, szczególnie w przypadku zastosowañ wewnêtrznych, nie trac¹c przy tym wiêkszości sprawdzonych w³aściwości Vulkollan. Opcjonalnie: zabezpieczenie przed korozj¹ hydrolityczn¹ SuperTrac is a Wicke in-house advanced development of the known Vulkollan tyre (NDI) based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. SuperTrac tyres have got an enhanced traction due to the addition of softer elastomer particles especially for indoor applications without loosing the well proven Vulkollan features. Option: hydrolitic resistance SuperTrac ist eine Wicke hauseigene Weiterentwicklung der bekannten Vulkollan - Bereifung (NDI), basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 der Bayer AG Leverkusen. Durch die Zugabe von weicheren Elastomerpartikeln haben SuperTrac -Bereifungen eine vorteilhafte Traktion, speziell im Inneneinsatz, ohne die bewährten Vulkollan -Eigenschaften in größerem Umfang zu verlieren. Option: Hydrolyseschutz 93 Shore 91 Inde 94 Inde 95 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektryczna < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 16 km/h V-Ma drive wheel 16 km/h V-Ma Antriebsrad 16 km/h ko³o toczne V-ma km/h V-Ma load wheel km/h V-Ma Laufrad km/h 110 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 14

17 FilaTron prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 16 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad km/h FilaTron jest efektem dalszych prac prowadzonych przez firmê Wicke nad znanym ogumieniem Vulkollan (NDI), na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer Leverkusen. Dziêki dodatkowi cz¹stek piasku kwarcowego bie niki kó³ z materia³u FilaTron charakteryzuje siê wy sz¹ przyczepności¹ do pod³o a, szczególnie w przypadku zastosowañ zewnêtrznych, nie trac¹c przy tym wiêkszości sprawdzonych w³aściwości Vulkollan. Opcjonalnie: zabezpieczenie przed korozj¹ hydrolityczn¹. FilaTron is a Wicke inhouse advanced development of the known Vulkollan tyre (NDI) based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. FilaTron tyres have got an improved traction due to the addition of quartz sand particles especially for outdoor applications without loosing the well proven Vulkollan features. Option: hydrolitic resistance FilaTron ist eine Wicke hauseigene Weiterentwicklung der bekannten Vulkollan - Bereifung, (NDI) basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 der Bayer AG Leverkusen. Durch die Zugabe von Quarzsandpartikeln haben FilaTron -Bereifungen eine vorteilhafte Traktion, speziell im Außeneinsatz, ohne die bewährten Vulkollan -Eigenschaften in größerem Umfang zu verlieren. Option: Hydrolyseschutz 94 Shore 91 Inde 94 Inde 95 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 16 km/h V-Ma drive wheel 16 km/h V-Ma Antriebsrad 16 km/h ko³o toczne V-ma km/h V-Ma load wheel km/h V-Ma Laufrad km/h 110 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 15

18 Staticthane prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 6 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 12 km/h Staticthane powsta³ w wyniku prac rozwojowych prowadzonych na bazie Wicke Topthane i zapewnia elektryczn¹ rezystancjê zestyku poni ej 10 8 dla nowych produktów. Staticthane is an advanced development based on Wicke Topthane. The electrical contact resistance of delivered new products is under the value of Staticthane ist eine auf Wicke Topthane basierende Weiterent wick lung mit einem elektrischen Durchleitungswiderstand bei ausgelieferten Neuprodukten von kleiner Shore 58 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO Inde Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Inde Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 6 km/h V-Ma drive wheel 6 km/h V-Ma Antriebsrad 6 km/h ko³o toczne V-ma 12 km/h V-Ma load wheel 12 km/h V-Ma Laufrad 12 km/h 150 Inde 110 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 16

19 Conducthane prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 14 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 16 km/h Conducthane powsta³ w wyniku prac rozwojowych prowadzonych na bazie Vulkollan (NDI) i zgodnie z norm¹ DIN/ EN uznawany jest za przewodnik elektryczny. Opornośæ czynna skrośna w przypadku dostarczanych nowych produktów wynosi poni ej Conducthane is an advanced development based on Vulkollan (NDI) which is classified as conductive following to DIN/EN The electrical contact resistance of delivered new products is under the value of Conducthane ist eine auf Vulkollan (NDI) basierende Weiterentwicklung, welche als elektrisch leitfähig, gemäß DIN/EN , gilt. Der elektrische Durchgangswiderstand bei ausgelieferten Neuprodukten liegt unter dem Wert von Shore 91 Inde 98 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO Inde Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < 10 4 conductive < 10 4 elektr. leitfähig < 10 4 ko³o napêdowe V-ma 14 km/h V-Ma drive wheel 14 km/h V-Ma Antriebsrad 14 km/h ko³o toczne V-ma 16 km/h V-Ma load wheel 16 km/h V-Ma Laufrad 16 km/h 110 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 17

20 Topthane prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 10 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 12 km/h Wicke Topthane 92 Shore A jest odpornym na zu ycie poliuretanem (MDI) o dobrych parametrach wytrzyma³ościowych i odporności na ścieranie. Korzystne po³¹czenia chemicznych i fizycznych w³aściwości umo liwiaj¹ uzyskanie najlepszych wyników dla zastosowañ w obszarach, gdzie nie s¹ stawiane ekstremalne wymogi w zakresie obci¹ eñ, odleg³ości czy prêdkości. Wicke Topthane is a high wear resistant Polyurethane (MDI) with good solidity and abrasion values. Improved combinations of chemical and physical features offer best results for applications in fields without etreme demands on loads, distances and speeds. Wicke Topthane ist ein verschleiß festes Polyurethan (MDI) mit guten Festigkeits- und Abriebswerten. Günstige Kombinationen von chemischen und physikalischen Eigenschaften bieten beste Ergebnisse für Einsätze in Bereichen ohne etreme Anforderungen an Lasten, Distanzen und Geschwindigkeiten. 92 Shore 58 Inde 111 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO Inde Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 10 km/h V-Ma drive wheel 10 km/h V-Ma Antriebsrad 10 km/h ko³o toczne V-ma 12 km/h V-Ma load wheel 12 km/h V-Ma Laufrad 12 km/h 150 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 18

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI. Ekspozycje POS / Narzędzia marketingowe

MARKETING PARTNERSKI. Ekspozycje POS / Narzędzia marketingowe MARKETING PARTNERSKI Ekspozycje POS / Narzędzia marketingowe 2012 2016 www.egger.com/zoom 02 Spis treści SPIS TREŚCI 1 EKSPOZYCJE POS Moduły... 04 16 Akcesoria... 17 19 Próbki... 20 21 Grafika... 22 23

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011 biuletyn0_0 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel. +48 3 76 5 / fax +48 3 76 6 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja/ Editors:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Lawyers l Tax Advisors l Accountants supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... Who we are... JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+

z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+ Powierzchnie Copper dotykowe Touch wykonane Surfaces z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+ CDA Publikacja Publication CDA 211 2012 Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki <

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < http://www.logforum.net LogForum > Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < ISSN 1734-459X 2008 Vol. 4 Issue 3 No 2 REAL-TIME-SIMULATION OF A LOGISTIC-SYSTEM INCLUDING DRIVES AND SENSORS

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

INSPIRACJE / INSPIRATIONS / INSPIRATIONEN PRZESTRZEN / SPACE / RAUM DESIGN BY MIKOMAX

INSPIRACJE / INSPIRATIONS / INSPIRATIONEN PRZESTRZEN / SPACE / RAUM DESIGN BY MIKOMAX FLEXIDO S Y S T E M MIKOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dostawcza 4 / 93-231 Łódź / PL Dział Sprzedaży / Sales Department / Verkaufsabteilung tel.: 42 272 11 66 (PL); 42 272 11 32,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo