Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels"

Transkrypt

1 Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels WE KEEP IT IN MOTION

2 Innowacyjne przedsiêbiorstwo z tradycjami An innovative company with tradition Wicke Ein innovatives Unternehmen mit Tradition rozpoczêcie dzia³alności w roku 1866 Firma jest producentem kó³, zestawów ko³owych skrêtnych i sta³ych dla wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ transportowych. W ostatnich latach firma wyspecjalizowa³a siê w projektowaniu i produkcji kó³ i zestawów ko³owych do du ych obci¹ eñ. W tym czasie nasi pracownicy we wspó³pracy z naszymi partnerami handlowymi wielokrotnie potrafili znaleźæ indywidualne rozwi¹zania potwierdzaj¹ce du y talent innowacyjny. Zak³ad produkcyjny znajduje siê w pobli u Wuppertal i zatrudnia ok. 250 osób. established in 1866 is a manufacturer of wheels as well as swivel and fied castors for every field of transport application. In recent years, has specialized in design and production of heavy castors and wheels for heavy loads. employs about 250 qualified people in the plant near Wuppertal. All employees contribute in finding solutions for technical and other problems in connection with castors and wheels for industrial use. gegründet im Jahr 1866 ist Hersteller von Rädern, Lenk- und Bockrollen für jede Art von Transportgeräten. In den letzten Jahren hat sich in der Konstruktion und Produktion von Schwerlast- Rädern und Rollen spezialisiert. Dabei hat die Beratungsqualität in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern immer wieder zu maßgeschneiderten Lösungen geführt, die ein hohes Maß an Innovations fähigkeit belegen. Der Betrieb befindet sich in der Nähe von Wuppertal mit ca. 250 Mitarbeitern. PR China ChRL In 1993 commenced the building and W Chiñskiej Republice Ludowej powsta³ development of a new subsidiary company in w roku 1993 oddzia³ zak³adu, a nasza spó³ka the People s Republic Of China. Production of zale na Castors Co. Ltd w Zhongshan wheels and castors began in 1994 at rozpoczê³a w 1994 roku produkcjê kó³ i zestawów ko³owych. a great success. Castors Co. Ltd., Zhongshan and has been Dziś zatrudnia ok. 500 pracowników, a produkty tam wytwarzane z du ym powodze- staff and the castors produced are distributed The company now employs approimately 500 niem sprzedawane s¹ na ca³ym świecie. world-wide. VR China In der Volksrepublik China wurde 1993 ein Zweigwerk errichtet und unsere Tochtergesellschaft Castors Co. Ltd., Zhongshan, hat 1994 mit der Produktion von Rädern und Rollen begonnen. Heute werden ca. 500 Mitarbeiter beschäftigt, und die dort hergestellten Produkte werden weltweit mit großem Erfolg vertrieben. U2

3 Spis treści Inde Inhalt Seite Page Page Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen 4 Informacja o produkcie Rodzaje bie ników kó³ W³aściwości Widelce skrêtne Hamulce i blokady Systemy centralnych hamulców Systemy uszczelnieñ o yska kó³ Terminologia User information Type of tyre Characteristic features Types of swivel fork Brake systems Central locking systems Sealing systems Types of bearings Specials Produktinformation Bereifung Eigenschaften Lenkgehäuse Feststeller Zentralstopsysteme Dichtungssysteme Radlagerungen Sondergruppen Zestawy ko³owe aparaturowe Ekspandery Institutional Castors Epansion Apparaterollen Epander 42 Polipropylen/Poliamid Polypropylene/Polyamid Polypropylen/Polyamid 46 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e Zestawy ze stali nierdzewnej Wheels Swivel castors Fied Castors Stainless steel Räder Lenkrollen Bockrollen Ino Guma standardowa Standard Rubber Standard-Gummi 59 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e z oponami czarnymi i szarymi Wheels Swivel castors Fied Castors with black, grey and semi elastic tyres Räder Lenkrollen Bockrollen Bereifung, schwarz grau und Halbelastik -ELASTIC -ELASTIC -ELASTIC 74 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e Zestawy ko³owe ze sprê yn¹ amortyzuj¹c¹ z oponami czarnymi i szarymi Wheels Swivel castors Fied Castors Spring action castors with black and grey tyres Räder Lenkrollen Bockrollen gefederte Lenkrollen Bereifung schwarz und grau -TOPTHANE -TOPTHANE -TOPTHANE 98 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e z VULKOLLAN i -TOPTHANE 75 Shore A, i 96 Shore A Wheels Swivel castors Fied Castors Tyres in VULKOLLAN and -TOPTHANE 75 Shore A, and 96 Shore A Räder Lenkrollen Bockrollen Bandagen in VULKOLLAN und -TOPTHANE 75 Shore A, und 96 Shore A Opony pneumatyczne Pneumatic Tyres Luftreifen 125 Ko³a Zestawy ko³owe skrêtne Zestawy ko³owe sta³e Wheels Swivel castors Fied Castors Räder Lenkrollen Bockrolle Urz¹dzenia transportowe/ko³a napêdowe/ wózki wid³owe Materials handling/drive technology/ forklifts Fördertechnik/Antriebsräder/ Stapler 136 Rolki Ko³a napêdowe i ³adunkowe Zestawy kó³ podporowych Opaski Rollers Drive and load wheels Stabilisation castors Tyres Laufrollen Antriebs- und Lasträder Stützlenkrollen Reifen 1

4 PRODUCTION GMBH + CO. KG Elberfelder Straße Sprockhövel-Herzkamp Germany Phone +49 (0) Fa +49 (0) PRODUCTION Wicke CASTORS CO. LTD. Lueiyi, Xiaolan Zhongshan, Guangdong China Phone +86 (0) Fa +86 (0) PRODUCTION CZ S.R.O. Slušovice č. p Slušovice Czech Republic Phone +42 (0) Fa +42 (0) Distribution GMBH + CO. KG NIEDERLASSUNG AUENWALD Im Anwänder Auenwald Germany Phone +49 (0) Fa +49 (0) Distribution FA. FRITZ GERDAU Gerdau & Landsmann GbR Schnappen Büsum Germany Phone +49 (0) Fa +49 (0) Distribution AUSTRALIA Pty Ltd Perry St Matraville NSW 36 Australia Phone +61 (2) Fa +61 (2) Distribution BeNeLu B.V. Ambachtsweg DG Utrecht The Netherlands Distribution FRANCE S.A.S. Zone Industrielle de'l Erette Heric France Phone +31 (0) Fa +31 (0) Phone +33 (0) Fa +33 (0) Distribution KFT 1044 Budapest, Almakerék utca 3. Hungary Phone +36 (0) Fa +36 (0) Distribution UK LTD. Unit A3, Link One Industrial Park George Henry Road, Great Bridge West Midlands DY4 7BU England Phone +44 (0) Fa +44 (0)

5 Distribution USA INC. 53 Old Farm Road, P.O.Bo 1330 Stowe Vermond USA Distribution Wicke POLSKA SP. Z O.O. Leśna 24, oziska Piaseczno Poland Phone +1 (514) toll free +1 (0) Fa +1 (514) Phone Fa Distribution MR. ROLLER INC 525 Rue Hodge Ville Saint-Laurent/Quebec Canada Distribution TRANSPORT-TEKNIK A/S Vranderupvej 2 00 Kolding Denmark Phone +1 (514) toll free +1 (0) Fa +1 (514) Phone +45 (0) Fa +45 (0) Distribution RODA SA Monastiriou Str Thessaloniki Greece Phone +30 (0) Fa +30 (0) Distribution PIRCHER ALFRED SAS Zona Industriale Via Peter Anich, Lana (BZ) Italy Phone +39 (0) Fa +00 (0) Distribution GESA TRANSPORTTECHNIK Gesellschaft m.b.h. Ing. Gerhard Sandhofer Hirschstraße Klagenfurt Austria Phone +43 (0) at Fa +43 (0) Distribution ROLCENTER S.R.L. Str. Valea Nucului, nr Oradea Romania Phone Fa Distribution RUEDAS DE MANUTENCION INDUSTRIAL RUDECA, S.L. Sierra de las Alpujarras N S Arganda del Rey (Madrid) Spain Phone Fa Distribution BAUMGARTNER AG Langwiesenstraße Dällikon Switzerland Phone +41 (0) Fa +41 (0)

6 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Ciê ki oznacza dla nas nie tylko wagê, lecz tak e rodzaj zadania. Trudne zadania traktujemy jako wyzwanie dla naszej wiedzy, naszego doświadczenia i mo liwości realizacji. Nie na darmo nasze zestawy ko³owe do du ych obci¹ eñ sta³y siê najwa niejszym elementem specjalistycznych urz¹dzeñ transportowych, elektrycznych wózków wid³owych i rusztowañ. An eperienced partner for heavy tasks Heavy does not only refer to the weight but also to the kind of task. We regard difficult tasks as a challenge to our knowledge, our eperi-ence and to our realizing possibilities. Wicke designs and manufactures castors and wheels for all specialist operations including heavy duty tasks. We are proud of being able to meet and overcome any problems that can arise in designing castors to customer s requirements. Ihr Spezialist für Räder und Rollen Schwer beziehen wir nicht nur auf das Gewicht, sondern auch auf die Art der Aufgabe. Dabei betrachten wir schwere Aufgaben als Herausforderung an unser Wissen, unsere Erfahrung und Realisierungsmög lichkeiten. Nicht umsonst sind unsere Schwerlastrollen zum wichtigsten Bestandteil von Spezialtransportgeräten, Elektrostaplern und Gerüsten geworden. 4

7 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Produkcja -TOPTHANE Wicke-Topthane jest zastrze onym znakiem towarowym. ¹czymy najbardziej ekonomiczny sposób produkcji z wysokim bezpieczeñstwem procesu. -TOPTHANE -Fabrication Wicke-Topthane is a registered trademark. It combines most efficient fabrication and high fabrication control (quality assurance). -TOPTHANE -Fertigung Wicke-Topthane ist ein eingetragenes Warenzeichen. Wir verbinden rationellste Fertigung mit hoher Prozesssicherheit. Linia do monta u zestawów ko³owych Wicke do du ych obci¹ eñ W tym miejscu odbywa siê precyzyjny monta czêści produkowanych seryjnie oraz na specjalne zamówienia wraz z koñcow¹ kontrol¹ dzia³ania. Wicke assembling line for heavy duty castors Precise assembly of spare parts to complete castors of our standard range as well as to spe-cial castors. Afterwards every castor is checked to guarantee quality and function. Wicke Schwerlast-Rollen Montage Hier erfolgt der präzise Zusammenbau von Serienteilen sowie Sonderanfertigungen mit abschließender Funktionskontrolle. CAD Nasz dzia³ konstrukcyjny wykorzystuje w swej pracy systemy CAD oraz ró norodne programy obliczeniowe. Zastosowanie najnowocześniejszego oprogramowania tworzy podstawê umo liwiaj¹c¹ osi¹gniêcie precyzji, jakości i optymalizacji kosztów ju na samym wstêpie. CAD Our construction department work with CAD-systems and different calculation programmes. The use of modern software is the base for precision, quality and cost-saving. CAD Unserer Konstruktionsabteilung stehen CAD- Systeme und vielfältige Berechnungsprogramme zur Verfügung. Der Einsatz modernster Software ist die Basis für Präzision, Qualität und Kostenoptimierung von Anfang an. 5

8 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Stanowiska obróbkowe sterowane komputerowo Sterowane komputerowo stanowiska wiertarsko-frezarskie zapewniaj¹ wysok¹ jakośæ produktów naszej firmy przeznaczonych do ciê kich zastosowañ. Tak zracjonalizowana metoda wytwarzania umo liwia rezygnacjê z tradycyjnych przyrz¹dów obróbkowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu jakości. Robot spawalniczy Ze wzglêdu na rosn¹cy popyt na ko³a oraz widelce skrêtne i sta³e wykonywane ze spawanych konstrukcji stalowych zainstalowaliśmy robota spawalniczego, który oferuje niezmienn¹ jakośæ po³¹czeñ spawanych i umo liwia nam dostarczanie naszym klientom produktów wysokiej jakości. Tokarki w technologii CNC Przy zastosowaniu tokarek CNC oraz stanowisk obróbkowych wytwarzane s¹ komponenty do produkcji naszych kó³ oraz zestawów ko³owych skrêtnych i sta³ych. Dziêki temu mo emy stale uzyskiwaæ niezmiennie wysok¹ jakośæ. Computer controlled machining centres The production of our Heavy Duty range of castors is greatly enchanced by the use of com-puterised machining centres which eliminates the need to use older machining methods. The tradtional guarantee of Wicke quality is there-fore maintained. Welding robot In the case of larger requests for swivel and fied brackets, which are manufactured in welded steel construction, we have installed a welding robot. The welding robot has a constant quality performance allowing the supply of quality products to our customers. CNC-controlled turning machines By CNC-controlled turning machines and machine centres we are producing components for a wide range of wheel and castor types. Permanent product quality is guaranteed. Computergesteuerte Bearbeitungszentren Bohrfräszentren unterstützen die Qualität speziell von Schwerlast-Produkten unseres Hauses. Mit dieser rationellen Fertigungsweise kann man auf Vorrichtungen verzichten und trotzdem den hohen Qualitäts standard sicherstellen. Schweißroboter Auf Grund der steigenden Nachfrage an Rädern, Lenk- und Bockgehäusen in Stahl-schweißkonstruktion wurde ein Schweiß roboter installiert, der eine gleichbleibende Qualität in schweißtechnischer Hinsicht bietet und uns in die Lage versetzt, Qualitätsprodukte an unsere Kunden zu liefern. CNC-gesteuerte Drehmaschinen Mit CNC-gesteuerten Drehmaschinen und Bearbeitungszentren werden Komponenten für die Fertigung unserer Räder, Lenk- und Bockrollen produziert. Eine gleichbleibende hohe Qualität ist hierdurch gewährleistet. 6

9 Informacje ogólne General information Allgemeine Informationen Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych W naszej formowni na nowoczesnych wtryskarkach tworzyw sztucznych produkowane s¹ wysokiej jakości ko³a z tworzyw sztucznych i felgi dla ró nych typów kó³. Zastosowanie form wielokrotnych pozwala zoptymalizowaæ wydajnośæ produkcyjn¹. Stanowisko do badañ Zgodnie z wymaganiami norm EN dokonujemy kontroli przydatności i jakości naszych produktów na stanowiskach do badañ dwojakiego rodzaju. Bêbnowe stanowisko do badañ s³u y przede wszystkim kontroli naszych produktów do du ych obci¹ eñ. Mamy tu mo liwośæ testowania przy prêdkościach do 12 km/h i obci¹ eniu do 3000 dan. Obrotowe stanowisko do badañ zosta³o zaprojektowane do testowania zestawów ko³owych aparaturowych i transportowych, a tak e zestawów ko³owych specjalnych: do du- ych pojemników na śmieci, do rusztowañ lub wózków zakupowych. Mo liwe jest testowanie obci¹ eñ do 1000 dan przy prêdkości do 6 km/h. Magazyny rega³owe Odpowiedni¹ powierzchniê do sk³adowania naszych produktów zapewnia magazyn rega³owy na 1.0 miejsc do ustawiania pojemników siatkowych typu Gitterbo. W tym magazynie sk³adowane s¹ tylko czêści nieobrobione i pó³fabrykaty. Oczywiście tak e w tym zakresie w dalszej produkcji pomaga system elektronicznego przetwarzania danych. Powsta³ równie dodatkowy magazyn tylko dla wyrobów gotowych obejmuj¹cy ok. 0 miejsc sk³adowych na pojemniki Gitterbo. Injection moulding department In our injection moulding department we are manufacturing high quality polyamide wheels and centres for different wheel types on up to date production machinery. We have installed for this application multicavity moulds which optimize production output. Test facilities According to the requirements of EN we proof and validate the quality of our products on mainly two conceptions of test rigs. On a cylindrical track dynamic test machine we preferably validate our products for heavy duty applications. This test rig enables us to perform tests with a speed up to 12 km/h and a load up to 3000 dan. A circular track dynamic test machine was designed to validate castors and wheels for application up to 4 km/h, for manually propelled use in institutional environment and also for special applications like waste container castors, scaffolding castors or supermarket trolleys. This test rig enables us to test with a speed up to 6 km/h and a load up to 1000 dan. Warehouse Storage space for 1.0 bo pallets is used for raw and half-finished merchandise. The final handling is eecuted by our Electronic Data Processing installation. There is also additional storage, especially for manufactured goods, comprising appro. 0 bays. Kunststoffspritzerei In unserer Kunststoffspritzerei werden auf modernen Kunststoffspritzmaschinen hochwertige Kunststoffräder und Felgen für diverse Radvarianten produziert. Durch den Einsatz von Mehrfachformen wird der Produktionsausstoß optimiert. Prüfstand Entsprechend den Anforderungen der EN prüfen wir mit zwei Prüfstandkonzeptionen die Eignung und Qualität unserer Produkte. Ein Trommelprüfstand dient vorzugsweise dem Nachweis unserer Schwerlastprodukte. Hier können wir mit Geschwindigkeiten bis zu 12 km/h und einer Last von bis zu 3000 dan testen. Ein Rundläufer-Prüfstand wurde für den Nachweis von Transportgeräterollen, Apparaterollen sowie Sonderrollen wie z.b. Müllgroßbehälter-, Gerüst- oder Einkaufswagenrollen entwickelt. Hier können Lasten bis zu 1000 dan bei Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h getestet werden. Regallager Ein Regallager mit 1.0 Stellplätzen für Gitterbopaletten sorgt für einen entsprechenden Stauraum zu unserer Fertigung. In diesem Regallager werden nur Roh- bzw. Halbfertigteile gelagert. Selbstverständlich erfolgt auch hier die Abwicklung über unsere EDV. Ein weiteres Lager speziell nur für Fertigwaren mit ca. 0 Stellplätzen für Gitterbopaletten ist ebenfalls eingerichtet. 7

10 Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Your specialist for wheels and castors Ihr Spezialist für Räder und Rollen Przy u yciu najnowocześniejszych mieszarek i urz¹dzeñ odlewniczych produkowane s¹ Vulkollan (na licencji Bayer Leverkusen) oraz produkty poliuretanowe marek w³asnych firmy Wicke, czyli Topthane, DynaRoll, SuperTrac oraz FilaTron. Zdo³aliśmy po³¹czyæ racjonaln¹ produkcjê z surowymi wymaganiami najwy - szego bezpieczeñstwa procesowego, co pozwala uzyskaæ poziom jakości stosowny do wysokich oczekiwañ klienta. Mit modernsten Misch- und Gieß anlagen werden Vulkollan (in Lizenz von Bayer Leverkusen) und Polyurethan Produkte der Hausmarken Wicke Topthane, DynaRoll, SuperTrac und FilaTron hergestellt. Wir verbinden eine rationelle Fertigung mit strengen Anforderungen an höchste Prozessicherheit für ein Qualitätslevel entsprechend den hohen Kundenanforderungen. We manufacture products of Vulkollan (under license from Bayer Leverkusen) and Polyurethane with our own-brands Wicke Topthane, DynaRoll, SuperTrac and FilaTron. With our latest moulding and miing production line we combine economical production with quality control governing the whole process enabling us to manufacture consistently quality products to satisfy the high standards demanded by our clients. 8

11 Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Your specialist for castors and wheels Ihr Spezialist für Räder und Rollen pole position Vulkollan eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG Wspólne rozwi¹zania konstrukcyjne Working closely with our clients Vernetzte Konstruktionslösungen Wspólnie wypracowane rozwi¹zania konstrukcyjne i wzornicze uwzglêdniaj¹ce jednocześnie aspekty optymalizacji kosztów s¹ dziś g³ówn¹ specjalności¹ Wicke. Staliśmy siê zatem partnerem pomagaj¹cym osi¹gaæ korzyści naszym klientom OEM poprzez ścis³¹ wspó³pracê z ich dzia³ami konstrukcyjnymi. Dodatkowo pos³ugujemy siê oprogramowaniem konstrukcyjnym 2-D i 3-D oraz komputerowym systemem kontroli materia³ów i jakości. W sektorze poliuretanowym pracujemy z opracowanymi samodzielnie markami w³asnymi firmy: Topthane, SuperTrac, DynaRoll, FilaTron, Conducthane, Redthane, Greythane, Midthane, Rockthane, Staticthane. Ponadto produkujemy wiele kó³ z bie nikami z wysokowydajnego elastomeru Vulkollan w oparciu o ścis³e partnerstwo licencyjne z firm¹ Bayer AG. Working closely with the construction departments of our OEM clients to achieve practical & cost effective solutions for construction and design are today Wicke s core capabilities, this is also supported with modern 2-D & 3-D construction software. We are continuing to work with our self-developed Wicke brands of Polyurethane: Topthane, SuperTrac, DynaRoll, FilaTron, Conducthane, Redthane, Greythane, Midthane, Rockthane, Staticthane and we are also producing tyres with Vulkollan which is our high quality Polyurethane developed with license in partnership with Bayer AG. Vernetzte Konstruktionsund Designlösungen unter Kostenoptimierungsaspekten sind heute Kernkompetenz bei Wicke. Wir sind hiermit nutzbringende integrierte Partner der Konstruktions-abteilungen unserer OEM Kunden. Unterstützend arbeiten wir mit einer modernen 2-D und 3-D Konstruktionssoftware und einem PC-gestützten Materialund Qualitätsprüf-system. Im Polyurethansektor ar bei - ten wir mit selbst entwickelten Hausmarken: Topthane, SuperTrac, DynaRoll, FilaTron, Conducthane, Redthane, Greythane, Midthane, Rockthane, Staticthane. Dazu fertigen wir viele Radbeläge mit dem Hoch - leistungselastomer Vulkollan in einer engen Lizenzpartnerschaft mit der Bayer AG. 9

12 VULKOLLAN Historia sukcesu VULKOLLAN A story of success VULKOLLAN Eine Erfolgsgeschichte Vulkollan jest najmocniejszym wysokowydajnym elastomerem na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer Leverkusen. Bie niki kó³ z Vulkollan maj¹ du ¹ wytrzyma³ośæ dynamiczn¹ i s¹ odporne na ścieranie. Zapewnia to d³ugi okres eksploatacji i niewielkie koszty konserwacji. Vulkollan is the toughest highest quality Polyurethane based on Desmodur 15 from Bayer Leverkusen. Industrial tyres made from Vulkollan have a high resis tance against dynamic load factors and a low wear and tear factor, these parameters are epressed in long life and low service costs. Vulkollan ist das stärkste Hochleistungs - elastomer basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 von Bayer Leverkusen. Radbeläge aus Vulkollan sind dynamisch hoch belastbar und abriebsfest. Hieraus resultieren lange Einsatzzeiten und geringe Wartungskosten. wysoka nośnośæ dynamiczna wysoka odpornośæ na ścieranie wysoki modu³ sprê ystości wysoka wytrzyma³ośæ na rozrywanie wysoka wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie for high dynamic load dynamisch hoch belastbar abrasionresistant hohe Abriebfestigkeit high impact elasticity hohe Stoßelastizität high tear resistant hoher Einreißwiderstand maimises tear restriction hohe Weiterreißfestigkeit Firma Wicke wytwarza produkty z Vulkollan na licencji Bayer Leverkusen. Wicke produces Vulkollan Parts in License-Partnership with Bayer Leverkusen. Wicke fertigt Vulkollan Produkte in Lizenz Partnerschaft mit Bayer Leverkusen. 10

13 Twój specjalista od kó³ i zestawów ko³owych Your specialist for castors and wheels Ihr Spezialist für Räder und Rollen Marki stworzone przez Wicke Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane is a registered trademark from Bayer AG Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC 11

14 Vulkollan prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 25 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 30 km/h Vulkollan ist ein eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG Vulkollan jest najmocniejszym wysokowydajnym elastomerem (NDI) do obci¹ eñ dynamicznych na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer AG Leverkusen. Du e znaczenie ma bardzo trwa³e po³¹czenie z metalem uzyskiwane w procesie produkcji metod¹ gor¹cego odlewu. W przeciwieñstwie do kó³ gumowych ko³a z Vulkollan maj¹ do 2,5 razy wiêksz¹ wytrzyma³ośæ oraz najlepsze w³aściwości mechaniczne w zakresie ścieralności, elastyczności, wytrzyma³ości na rozrywanie oraz odkszta³cenia trwa³ego po ściskaniu. Zapewnia to d³ugie okresy eksploatacji i niewielkie koszty konserwacji. Opcjonalnie: zabezpieczenie przed korozj¹ hydrolityczn¹ Vulkollan is the most durable high performance elastomer (NDI) for dynamic load based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. The most important factor is a high strength bond to the metal that is only possible to achieve during the hot cast production process. Vulkollan wheels are 2,5 times higher resilient than solid elastic tyres and have the best mechanical features for abrasion, elasticity, tear strength and compression set which results long operating times and low maintenance costs. Option: hydrolitic resistance Vulkollan ist das stärkste Hochleistungselastomer (NDI) für dynamische Be lastungen basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 der Bayer AG Leverkusen. Von Bedeutung ist eine hochfeste Bindung an das Metall beim Herstellungsprozess im Heißgießverfahren. Vulkollan - Räder sind im Gegensatz zu Vollgummireifen bis zu 2,5 mal höher belastbar und haben beste mechanische Eigenschaften für den Abrieb, Elastizität, Reißfestigkeit und Druckverformungsrest. Hieraus resultieren lange Einsatzzeiten und geringe Wartungskosten. Option: Hydrolyseschutz obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 25 km/h V-Ma drive wheel 25 km/h V-Ma Antriebsrad 25 km/h ko³o toczne V-ma 30 km/h V-Ma load wheel 30 km/h V-Ma Laufrad 30 km/h 92 Shore 100 Inde 100 Inde 100 Inde 100 Inde 100 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 12

15 DynaRoll G-II prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 30 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 40 km/h DynaRoll jest ulepszonym elastomerem opracowanym przez firmê Wicke pod k¹tem najwy szych wymagañ, produkowanym na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer AG Leverkusen. Jest to produkt z najwy szej pó³ki, szczególnie odpowiedni w przypadku du ych prêdkości, niskich temperatur i tropikalnych stref klimatycznych (ekstremalna odpornośæ na korozjê hydrolityczn¹) i wyró niaj¹cy siê o % ni szymi oporami toczenia przy najwy szych parametrach elastyczności w porównaniu z innymi poliuretanami i Vulkollan. DynaRoll is an advanced special elastomer from Wicke for high demands based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. This top-quality product is particularly suitable for high speeds, low temperatures and tropical climates (high hydrolytic resistance) and its rolling resistance is % lower with highest elasticity values compared to other Polyurethane and Vulkollan systems. DynaRoll ist ein weiterentwickeltes Elastomer für höchste Anforderungen von Wicke, basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 von der Bayer AG Leverkusen. Dieses Spitzenprodukt ist insbesondere für hohe Geschwindigkeiten, tiefe Temperaturen und tropische Klimazonen (hydrolytisch etrem beständig) besonders geeignet und zeichnet sich mit % günstigeren Rollwiderständen bei höchsten Elastizitätswerten gegenüber anderen Polyurethanen und Vulkollan -Systemen aus. 95 Shore 85 Inde 83 Inde 126 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 30 km/h V-Ma drive wheel 30 km/h V-Ma Antriebsrad 30 km/h ko³o toczne V-ma 40 km/h V-Ma load wheel 40 km/h V-Ma Laufrad 40 km/h 90 Inde 100 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert 13

16 SuperTrac prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 16 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad km/h SuperTrac jest efektem dalszych prac prowadzonych przez firmê Wicke nad znanym ogumieniem Vulkollan (NDI) na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer Leverkusen. Dziêki dodatkowi bardziej miêkkich cz¹stek elastomerowych bie niki kó³ z materia³u SuperTrac charakteryzuj¹ siê wy sz¹ przyczepności¹ do pod³o- a, szczególnie w przypadku zastosowañ wewnêtrznych, nie trac¹c przy tym wiêkszości sprawdzonych w³aściwości Vulkollan. Opcjonalnie: zabezpieczenie przed korozj¹ hydrolityczn¹ SuperTrac is a Wicke in-house advanced development of the known Vulkollan tyre (NDI) based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. SuperTrac tyres have got an enhanced traction due to the addition of softer elastomer particles especially for indoor applications without loosing the well proven Vulkollan features. Option: hydrolitic resistance SuperTrac ist eine Wicke hauseigene Weiterentwicklung der bekannten Vulkollan - Bereifung (NDI), basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 der Bayer AG Leverkusen. Durch die Zugabe von weicheren Elastomerpartikeln haben SuperTrac -Bereifungen eine vorteilhafte Traktion, speziell im Inneneinsatz, ohne die bewährten Vulkollan -Eigenschaften in größerem Umfang zu verlieren. Option: Hydrolyseschutz 93 Shore 91 Inde 94 Inde 95 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektryczna < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 16 km/h V-Ma drive wheel 16 km/h V-Ma Antriebsrad 16 km/h ko³o toczne V-ma km/h V-Ma load wheel km/h V-Ma Laufrad km/h 110 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 14

17 FilaTron prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 16 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad km/h FilaTron jest efektem dalszych prac prowadzonych przez firmê Wicke nad znanym ogumieniem Vulkollan (NDI), na bazie tworzywa Desmodur 15 firmy Bayer Leverkusen. Dziêki dodatkowi cz¹stek piasku kwarcowego bie niki kó³ z materia³u FilaTron charakteryzuje siê wy sz¹ przyczepności¹ do pod³o a, szczególnie w przypadku zastosowañ zewnêtrznych, nie trac¹c przy tym wiêkszości sprawdzonych w³aściwości Vulkollan. Opcjonalnie: zabezpieczenie przed korozj¹ hydrolityczn¹. FilaTron is a Wicke inhouse advanced development of the known Vulkollan tyre (NDI) based on the raw material Desmodur 15 from Bayer AG Leverkusen. FilaTron tyres have got an improved traction due to the addition of quartz sand particles especially for outdoor applications without loosing the well proven Vulkollan features. Option: hydrolitic resistance FilaTron ist eine Wicke hauseigene Weiterentwicklung der bekannten Vulkollan - Bereifung, (NDI) basierend auf dem Rohstoff Desmodur 15 der Bayer AG Leverkusen. Durch die Zugabe von Quarzsandpartikeln haben FilaTron -Bereifungen eine vorteilhafte Traktion, speziell im Außeneinsatz, ohne die bewährten Vulkollan -Eigenschaften in größerem Umfang zu verlieren. Option: Hydrolyseschutz 94 Shore 91 Inde 94 Inde 95 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 16 km/h V-Ma drive wheel 16 km/h V-Ma Antriebsrad 16 km/h ko³o toczne V-ma km/h V-Ma load wheel km/h V-Ma Laufrad km/h 110 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 15

18 Staticthane prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 6 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 12 km/h Staticthane powsta³ w wyniku prac rozwojowych prowadzonych na bazie Wicke Topthane i zapewnia elektryczn¹ rezystancjê zestyku poni ej 10 8 dla nowych produktów. Staticthane is an advanced development based on Wicke Topthane. The electrical contact resistance of delivered new products is under the value of Staticthane ist eine auf Wicke Topthane basierende Weiterent wick lung mit einem elektrischen Durchleitungswiderstand bei ausgelieferten Neuprodukten von kleiner Shore 58 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO Inde Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO 4662 Inde Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 6 km/h V-Ma drive wheel 6 km/h V-Ma Antriebsrad 6 km/h ko³o toczne V-ma 12 km/h V-Ma load wheel 12 km/h V-Ma Laufrad 12 km/h 150 Inde 110 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 16

19 Conducthane prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 14 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 16 km/h Conducthane powsta³ w wyniku prac rozwojowych prowadzonych na bazie Vulkollan (NDI) i zgodnie z norm¹ DIN/ EN uznawany jest za przewodnik elektryczny. Opornośæ czynna skrośna w przypadku dostarczanych nowych produktów wynosi poni ej Conducthane is an advanced development based on Vulkollan (NDI) which is classified as conductive following to DIN/EN The electrical contact resistance of delivered new products is under the value of Conducthane ist eine auf Vulkollan (NDI) basierende Weiterentwicklung, welche als elektrisch leitfähig, gemäß DIN/EN , gilt. Der elektrische Durchgangswiderstand bei ausgelieferten Neuprodukten liegt unter dem Wert von Shore 91 Inde 98 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO Inde Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < 10 4 conductive < 10 4 elektr. leitfähig < 10 4 ko³o napêdowe V-ma 14 km/h V-Ma drive wheel 14 km/h V-Ma Antriebsrad 14 km/h ko³o toczne V-ma 16 km/h V-Ma load wheel 16 km/h V-Ma Laufrad 16 km/h 110 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 17

20 Topthane prêdkośæ MAX* MAX speed* Geschwindigkeit MAX* Ko³o napêdowe drive wheel antriebsrad 10 km/h Ko³o toczne load wheel laufrad 12 km/h Wicke Topthane 92 Shore A jest odpornym na zu ycie poliuretanem (MDI) o dobrych parametrach wytrzyma³ościowych i odporności na ścieranie. Korzystne po³¹czenia chemicznych i fizycznych w³aściwości umo liwiaj¹ uzyskanie najlepszych wyników dla zastosowañ w obszarach, gdzie nie s¹ stawiane ekstremalne wymogi w zakresie obci¹ eñ, odleg³ości czy prêdkości. Wicke Topthane is a high wear resistant Polyurethane (MDI) with good solidity and abrasion values. Improved combinations of chemical and physical features offer best results for applications in fields without etreme demands on loads, distances and speeds. Wicke Topthane ist ein verschleiß festes Polyurethan (MDI) mit guten Festigkeits- und Abriebswerten. Günstige Kombinationen von chemischen und physikalischen Eigenschaften bieten beste Ergebnisse für Einsätze in Bereichen ohne etreme Anforderungen an Lasten, Distanzen und Geschwindigkeiten. 92 Shore 58 Inde 111 Inde ISO 868 Twardośæ wed³ug Shore a shore hardness (+/-3) hore-härte (+/-3) ISO 37 Wytrzyma³ośæ na rozrywanie tensile strength reißfestigkeit ISO 34 Wytrzyma³ośæ na dalsze rozdzieranie tear propagation resistance weiterreißfestigkeit ISO Inde Wysoka odbojnośæ rebound resilience hohe Rückprallelastizität obs³uga rêczna manually moved manuell bewegt napêd silnikowy (AC) powered by a (AC) motor motorisch (AC) betrieben ch³odnia freezers Kühlhaus rampy ramps Rampen nierówne pod³o a uneven grounds unebene Böden mokre pod³o a wet floor nasse Böden du e odleg³ości long distances lange Distanzen du e obci¹ enia heavy loads hohe Lasten ha³as noise Geräusch sterowanie elektryczne 3 3 electric steering 3 elektrische Lenkung niski opór toczenia low rolling resistance niedriger Rollwiderstand produkt niebrudz¹cy non marking nicht kreidend odpor. na korozjê hydrolityczn¹ resistance hydrolyse hydrolysebeständig przewodniośæ elektr. < conductive < elektr. leitfähig < ko³o napêdowe V-ma 10 km/h V-Ma drive wheel 10 km/h V-Ma Antriebsrad 10 km/h ko³o toczne V-ma 12 km/h V-Ma load wheel 12 km/h V-Ma Laufrad 12 km/h 150 Inde 88 Inde ISO 815 Odkszta³cenie trwa³e po ściskaniu 23 compression set 23 druckverformungsrest 23 ISO 4649 Ścieralnośæ abrasion abrieb * Przy prêdkości maksymalnej zmienia siê obci¹ enie dopuszczalne, w katalogu jest ono podane dla prêdkości 4 km/h * Load capacity will change at maimum speed, the load capacities indicated in our catalogue refer to a speed of 4 km/h * Unter Maimalgeschwindigkeit ändert sich die Tragfähigkeit, Tragfähigkeiten im Katalog bei 4 km/h dostateczny basic ausreichend dobry good gut zalecany recommendable empfehlenswert = = = 18

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy?

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? 1972 Pruftechnik AG Sprzedaż urządzeń Laserowe osiowanie Diagnostyka wibracyjna (Off, ON Line) NDT 1999 Pruftechnik - Wibrem Ltd. Sprzedaż urządzeń Pruftechnik

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Innovation aus Leidenschaft Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Mischerei osing & mixing plants Mieszalnie Wagenumläufe Transportation symstes Transporty wózków Autoklaven Autoclaves Autoklawy Verpackungslinien

Bardziej szczegółowo

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011)

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) Deklaracja właściwości użytkowych Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamki rurowo-ramowe zgodnie z normą DIN EN 12209:2004-03 + sprostowanie 1:2006-06

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Design: Piotr Kuchciński

Design: Piotr Kuchciński Design: Piotr Kuchciński 3 Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni: Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny) Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle) Two types of castors for different surfaces:

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Robtools / o firmie. Comfort chair. O firmie. Konkurencyjność. Jakość. About company. Competitiveness. Quality

Robtools / o firmie. Comfort chair. O firmie. Konkurencyjność. Jakość. About company. Competitiveness. Quality www.esd-chairs.com Robtools / o firmie O firmie Jakość Konkurencyjność RobTools jest polską firmą produkującą krzesła antystatyczne i przemysłowe Mamy wieloletnie doświadczenie w przemyśle elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE Katalog produktów PRODUCTS CATALOGUE Cukierki czekoladowe Krówki Owoce w czekoladzie Wafle Historia zakładu sięga roku, kiedy to Świebodzicach założona została Fabryka Czekolady Śnieżka. Śnieżka-Invest

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

www.matopat-global.com www.tzmo-global.com

www.matopat-global.com www.tzmo-global.com Matoset INSTRUMENT MM/ 114/1012, (MT-2012-10-89) Projekt ulotki reklamowej Matoset Instrument 24.10.2013 Matoset INSTRUMENT The basic range of single use sterile instruments chosen by professionals and

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Design: Wolfgang Deisig

Design: Wolfgang Deisig Design: Wolfgang Deisig ON 11S METALIK P44 PU LATWA W Y M I A N A TAPICERKI easy upholstery replacement możliwość wymiany tapicerki siedziska i oparcia Option of seat and backrest upholstery replacement

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments. UFLEX 3 This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard KATALOG ONLINE www.mysick.com Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard C20E-165304A12, C20S-165104A12 Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard Odbiornik Nazwa modelu > C20E-165304A12 Numer części > 1016614 Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe Office furniture Büromöbel

Meble biurowe Office furniture Büromöbel Meble biurowe Office furniture Büromöbel 2 4 6 20 38 46 54 Trito Rea Brand Binar Evo Pulsar Lino Lady recepcyjne / Reception desks / Theken Lady recepcyjne / Reception desks / Theken / / Meble gabinetowe

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo