PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1

2 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 1. Zgodność polityki kadrowej a z potrzebami szkoły oraz realizowanymi przez nią zadaniami. Posiadanie przez nauczycieli pełnych kwalifikacji zawodowych wymaganych do prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami szkoły,, 2. Uczestniczenie nauczycieli w kursach, szkoleniach, warsztatach, podejmowanie Nauczyciele stosownie do potrzeb planują i podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje,, w miarę studiów podyplomowych. 3. Podejmowanie działań Aktywny udział wszystkich nauczycieli w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, potrzeb innowacyjnych. 4. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli z Pozytywny wpływ rozwoju zawodowego i doskonalenia własnego warsztatu pracy na jakość pracy innych nauczycieli, wg potrzeb uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb Racjonalne organizowanie zastępstw. uczniów. 5. Modernizowanie bazy lokalowej szkoły: - wyposażenie w nowoczesne pomoce naukowe, Osiągnięcie wysokiej jakości pracy dzięki dobrze rozwiniętej i bogato wyposażonej bazie szkoły, wg potrzeb, na bieżąco - wzbogacenie księgozbioru dla uczniów, - wzbogacenie księgozbioru Wysoki poziom nauczania dzięki sukcesywnemu doposażeniu w pomoce naukowe i środki audiowizualne, metodycznego dla nauczycieli, Wzrost wskaźnika wypożyczeń książek na jednego ucznia, - doposażenie pracowni komputerowej, zapewnienie dostępu do Internetu, - promowanie elektronicznej kontroli i postępów w nauce, Realizowanie w pełni wybranych przez nauczycieli programów oraz wzbogacanie i uatrakcyjnianie procesu nauczania, 2

3 - doposażenie w sprzęt sportowy, Efektywny i systematyczny przekaz informacji między administratorzy,, m, rodzicem i uczniem drogą elektroniczną, rodzice, uczniowie 6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły: - właściwa konstrukcja zajęć w układzie dnia i tygodnia, - dbałość o estetykę ekspozycji, ład i Stworzenie wszystkim uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP, dokonanie przeglądu klas i sprzętu przeciwpożarowego, aktualizowanie książeczek pracowniczych zdrowia, społeczny inspektor BHP porządek. 7. Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz podczas przerw międzylekcyjnych. 8. Sprawna organizacja i efektywne Nauczyciele i uczniowie znają i stosują zasady BHP, uczestniczą w szkoleniach, próbnych alarmach ewakuacyjnych, przygotowują pogadanki, prelekcje, apele,, zarządzanie szkołą zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, instytucji zewnętrznych: - terminowe i rzetelne przekazywanie informacji o szkole właściwym organom, - prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnej z przepisami prawa, - uaktualnianie strony internetowej szkoły, - organizowanie spotkań z rodzicami zgodnie z ustalonym kalendarzem Plan dyżurów podczas przerw zapewnia uczniom skuteczną opiekę, wszyscy przestrzegają plan dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w miejscach strategicznych korytarz przy sklepiku, Uczniowie uczą się zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, spełnienie warunków sanepidu, Zwiększenie estetyki, Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków na terenie szkoły i poza nią. Wysoka ocena szkoły w sferze organizacyjnej, Realizowanie obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,,, K. Ślęzak, B. Górecka - Sobko 3

4 spotkań i oczekiwaniami rodziców Realizowanie ustawy o systemie oświaty, przekazywanie informacji o postępach i zachowaniu uczniów. Informowanie rodziców o postępach uczniów, Zwiększenie skuteczności systemu pozyskiwanych i przekazywanych informacji, Dostępność informacji na stronie szkoły, Wymiana informacji za pomocą technik informacyjnych pomiędzy dyrekcją a nauczycielami, Pełniejsza i sprawniejsza współpraca z rodzicami. W miarę możliwości finansowych rozwój bazy szkolnej poprzez zakup nowych środków dydaktycznych książek do, bibliotekarz w miarę możliwości biblioteki, oprogramowań do pracowni komputerowych. Wyposażenie klas w komputery oraz zapewnienie dostępu do Internetu., nauczyciel zajęć komputerowych 9.Zaangażowanie z życie środowiska lokalnego i współpraca z lokalnymi instytucjami. 10. Kreowanie pozytywnego wizerunku Szkoły. Dbałość o dobre imię Szkoły. Współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi: Urzędem Miasta, Siemianowickim centrum kultury, Radą Osiedla, PPP, Biblioteką Miejską, Udział uczniów w imprezach i uroczystościach lokalnych. Promocja Szkoły, Pozyskiwanie sojuszników i sponsorów dla szkoły, Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz potrzebujących np. Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki na rzecz Domów Dziecka, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wg potrzeb 4

5 2. Obszar pracy szkoły - Kształcenie Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 1.Dbanie o wszechstronny rozwój ucznia. Dobieranie programów i planów nauczania Zapewnienie nowoczesnej i dostosowanych do możliwości, potrzeb i aspiracji wszechstronnej oferty edukacyjnej uczniów zgodnych z podstawą programową, Zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie przedmiotowych kółek zainteresowań, Zachęcanie uczniów do poszukiwania informacji z różnych źródeł, świadomego i umiejętnego ich wykorzystywania, Udział uczniów w konkursach, zawodach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, Wzbogacanie procesu dydaktycznego przez stosowanie technologii informacyjnej. Stosowanie nowoczesnych metody pracy na każdym etapie edukacyjnym, Stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach ale i zajęciach pozalekcyjnych, Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, 2. Doskonalenie procesu dydaktycznego. Zapoznanie rodziców i uczniów klasy VI ej z wychowawca klasy VIa wrzesień

6 Poprawa wyników egzaminów procedurami przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznych. szóstoklasisty, Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu dla klasy V i dla klasy VI, Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji po klasie III (po pierwszym etapie edukacyjnym), Dokonanie wnikliwej analizy sprawdzianu szóstoklasisty w zakresie poszczególnych standardów egzaminacyjnych. Realizowanie wniosków po sprawdzianie szóstoklasisty w zespoły przedmiotowe sierpień/ wrzesień Coroczne uaktualnianie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania: - stosowanie spójnych programów i jasnych wymagań, - opracowanie jednolitych kryteriów PSO stworzonych na bazie WSO. 4. Analiza zestawu podręczników. pracy dydaktyczno wychowawczej, Właściwe realizowanie podstawy programowej, Znajomość i właściwa interpretacja przez uczniów i rodziców kryteriów wymagań stawianych uczniom z poszczególnych przedmiotów, Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach gimnazjalnych. Przygotowanie warsztatu pracy na kolejny rok szkolny. sierpień 2014 maj/ czerwiec Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem słabym). Zapewnienie odpowiedniego procesu kształcenia uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Konsultowanie z pedagogiem szkolnym szczególnych przypadków uczniów z dysfunkcjami. Organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów. Praca z uczniem słabym podczas lekcji i na zajęciach dodatkowych. Prowadzenie zajęć wyrównawczych w klasach I VI. 6

7 Organizacja pomocy koleżeńskiej. Realizowanie rozporządzenia o pomocy psychologiczno pedagogicznej. 6. Praca z uczniem zdolnym. Systematyczne obserwowanie uczniów pod kątem rozwijających się zdolności., psycholog, pedagog Organizowanie na terenie szkoły atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań i uzdolnień uczniów, Organizowanie konkursów przedmiotowych, rozgrywek sportowych, Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, występach artystycznych i zawodach sportowych, Przydzielenie trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej. Pobudzanie ucznia do pogłębiania wiedzy na drodze poszukiwań, badań i eksperymentów. Prezentacja talentów uczniów podczas różnych uroczystości szkolnych. Motywowanie uczniów do pełniejszego wykorzystywania pedagog psycholog własnych możliwości Wspieranie procesu uczenia się 7

8 3. Obszar pracy szkoły Wychowanie i opieka Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 1. Doskonalenie systemu Realizacja programu wychowawczego wychowawczego szkoły. i profilaktycznego. Opracowanie planów wychowawczych dla klas na bazie planu wychowawczego Szkoły. Utrwalanie zasad dobrego wychowania na lekcjach wychowawczych, religii i innych przedmiotach. Dbanie o kulturę osobistą i kulturę słowa uczniów. Organizowanie imprez preferujących postawy prorodzinne Wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi. Objęcie ubezpieczeniem wszystkich uczniów. Sporządzanie wykazu dzieci z trudnościami dydaktycznymi, materialnymi i wychowawczymi. Organizowanie żywienia w szkole. Współpraca z MOPS em. dyrekcja kierownik stołówki pedagog wrzesień 2014 wrzesień 2014 Udział w akcji wyprawka szkolna i stypendia szkolne. 3. Zachęcanie do zdrowego i bezpiecznego trybu życia. Organizacja dyżurów nauczycielskich, Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom wrzesień 2014 i uzależnieniom (np. Dzień Profilaktyki, Dzień bez papierosa) Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia (np. Dzień Sportu), w f higienistka środowiskowa 8

9 Wyjazdy uczniów klas II na zajęcia na Pływalni Miejskiej. Fluoryzacja zębów, Współpraca ze szkolną higienistką, Umiejętność organizowania miejsca pracy, uwrażliwienie na, wg kalendarza potrzebę dbania o porządek miejsca pracy, Uświadomienie konieczności prawidłowego odżywiania się, Organizowanie czasu wolnego ze zwróceniem uwagi na nauczyciel techniki aktywny wypoczynek, Wspieranie i motywowanie do ćwiczeń uczniów mniej aktywnych, w - f, Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową B. Górecka Sobko czerwiec Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Organizacja akademii związanych ze świętami narodowymi, regionalnymi i szkolnymi. 5. Kształtowanie postaw ekologicznych. 6. Wdrażanie uczniów do samorządności i odpowiedzialności. Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata 2014, i Dnia Ziemi 2015, budzenie szacunku dla świata przyrody i wyrabianie nawyku dbałości o środowisko naturalne, Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Współzawodnictwo klasowe w różnych konkursach. uczniowie A. Pasek, B. Górecka - Sobko opiekunowie samorządu wrzesień 2014 Bieżące redagowanie gazetek klasowych. Podejmowanie działań wg pomysłów uczniów. 7. Prowadzenie opieki psychologiczno Rozpoznawanie potrzeb i objęcie opieką dzieci z deficytami 9

10 pedagogicznej. rozwojowymi. Przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Kierowanie na badania uczniów z ryzykiem dysleksji. pedagog, psycholog 8. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. Objęcie opieką dzieci na świetlicy szkolnej, umożliwienie odrabiania zadań domowych. Objęcie opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi świetlicy 9. Integracja zespołów klasowych. i trudnościami w nauce. Czynny udział uczniów w pracy kół zainteresowań. Organizowanie wyjść do kina, teatru. Organizowanie zajęć z pedagogiem i psychologiem. Organizowanie wycieczek szkolnych. w miarę potrzeb 10. Rekrutacja uczniów. Przyjmowanie uczniów do szkoły zgodnie z przepisami prawa, Spełnianie oczekiwań rodziców i uczniów, kwiecień Obszar pracy szkoły Rozwój zawodowy nauczycieli Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 1.Doskonalenie potencjału kadrowego. Zapewnianie odpowiedniego poziomu pracy dydaktycznej, Dyrektor Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowawczej i opiekuńczej przez odpowiednio 10

11 związane wykwalifikowaną kadrę. z aktualnymi potrzebami Szkoły. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia lider WDN IX 2014 zawodowego nauczycieli. Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń oraz zewnętrznych IX 2014 kursów doskonalenia zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział wg potrzeb nauczycieli we wszelkich formach doskonalenia zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy, korzystanie z doradztwa metodycznego. Organizowanie zajęć otwartych. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Praca nauczycieli w zespołach przedmiotowych. 5.Obszar pracy szkoły Współpraca z rodzicami Ważnym elementem Planu Rozwoju Szkoły jest współpraca z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie kształcenia i wychowywania dzieci, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. Zasady współpracy z rodzicami powinny uwzględniać: 1. Współpracę szkoły z rodzicami w kształtowaniu oferty edukacyjnej. 2. Przepływ informacji o uczniach pomiędzy rodzicami a nauczycielami. 3. poradnictwo dla rodziców. 4. Udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach. 5. Kierowanie d specjalistów (psychologów, logopedów). 11

12 Cele i zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 1. Podejmowanie działań integrujących rodziców, uczniów, nauczycieli i Zorganizowanie festynu rodzinnego, dnia otwartego szkoły, kiermaszy, wspólne wigilie,, przyjaciół szkoły. Organizacja warsztatów dla rodziców i dzieci pedagog wg potrzeb 2. Realizowanie zadań statutowych Rady Wybór Trójek klasowych i Rady Rodziców Szkoły., wrzesień 2014 rodziców. Udział rodziców w opiniowaniu i konstruowaniu dokumentów prawa szkolnego. Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami Szkoły. wrzesień 2014 Zapraszanie rodziców na lekcje otwarte i uroczystości szkolne., wrzesień 2014 Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców względem szkoły, np. w kwestii ofert zajęć pozalekcyjnych., 7. Włączanie rodziców we wszystkie działania szkoły: organizowanie imprez, sponsorowanie, pomoc w organizacji imprez, sponsorowanie, pomoc w remontach. Aktywne spędzanie wolnego czasu: - nordic walking, -podchody dla wszystkich ( rodzice,, uczniowie) - wycieczka rowerowa dla wszystkich w-f, Opracowała: Agata Pasek 12

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo