Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: HasNET.pl s.c. z siedzibą w Gdyni, Gdynia, przy ul. Wielkokackiej 15 NIP: Nr konta: GotoweStrony.com Portal prowadzony przez HasNET.pl Spółka cywilna Jest to serwis pozwalający firmom i osobom fizycznym tworzyd strony WWW i publikowad je w internecie. Użytkownik Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do świadczonych przez HasNET.pl Spółka cywilna w ramach portalu gotowestrony.com usług na zasadach określonych w Regulaminie. Konto Prowadzone dla Użytkownika przez HasNET.pl Spółka cywilna pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Rejestracja Procedura zakładania Konta. Regulamin Niniejszy Regulamin GotoweStrony.com

2 S t r o n a 2 2. Warunki uczestnictwa 2.1. Użytkownikami mogą byd osoby fizyczne, które ukooczyły 18 lat i posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywad prawa i zaciągad zobowiązania Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłana wiadomośd wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji oraz wniesieniu opłaty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a HasNET, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu gotowestrony.com, na warunkach określonych w Regulaminie. 2.3 W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.2., Użytkownik może od niej odstąpid bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wykupił stronę internetową HasNET.pl może uzależnid Rejestrację lub korzystanie z serwisu GotoweStrony.com od uwiarygodnienia danych wymienionych w art i W wyniku prawidłowej Rejestracji HasNET.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie GotoweStrony.com nazwy i hasła (logowanie) Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizowad je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie GotoweStrony.com. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art i 2.3., w trakcie korzystania z usług GotoweStrony.com, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi byd przyporządkowany inny adres lub NIP. 2.7.Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie wykupił abonamentu, może korzystad z GotoweStrony.com z następującymi ograniczeniami: Strona tego Użytkownika nie pojawi się w wynikach wyszukiwarki Google (nie będzie indeksowana) HasNET.pl ma prawo umieszczad reklamy na stronach Użytkownika po okresie 14 dni od wygaśnięcia abonamentu HasNET.pl ma prawo usunąd konto bez informowania o tym użytkownika Okres, w jakim Użytkownik może korzystad z serwisu GotoweStrony.com bez opłacenia abonamentu, wynosi 7 dni Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez HasNET.pl musi opłacid abonament Użytkownik może posiadad więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywad do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowieo Regulaminu.

3 S t r o n a HasNET.pl zastrzega sobie możliwośd czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez GotoweStrony.com w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeostwo Konta jest zagrożone. HasNET.pl może uzależnid dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta Zakupiony projekt widoczny w naszym serwisie jest dostępny do zakupu przez cały okres działania sklepu Promocja Hosting i domena na serwerze GotoweStrony.com dla klienta jest przekazywana za 1 zł netto Promocja Hosting i domena na serwerze GotoweStrony.com trwa do odwołania W przypadku rezygnacji z promocji hostingu i domeny na serwerze GotoweStrony.com, zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o sposobie dostarczenia gotowej strony internetowej W przypadku rezygnacji z hostingu i domeny na serwerze GotoweStrony.com promocja ta nie obowiązuje zamawiającego w dalszym okresie czasu. 3. Opłaty i prowizje 3.1. Usługi świadczone przez HasNET.pl w ramach serwisu GotoweStrony.com są odpłatne. Wysokośd opłat i prowizji za poszczególne usługi określona jest w Cenniku GotoweStrony.com Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane Użytkownikowi do zapłaty przed uruchomieniem usługi Użytkownikom Kont Firmowych wystawiane są faktury VAT. Użytkownikom Kont Zwykłych faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie Faktury wystawiane są w oparciu o dane Użytkownika podane przy Rejestracji Użytkownik w momencie złożenia zamówienia obowiązany jest dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przy zakupie gotowej strony internetowej. W przypadku rezygnacji z usługi pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł netto. Dane do przelewu: HasNET.pl s.c Wielkokacka , Gdynia Tytułem: Imię_Nazwisko_Nr_zamówienia NIP: Przy instalacji strony internetowej na serwerze innym niż serwer GotoweStrony.com naliczana jest opłata w wysokości 50 zł netto.

4 S t r o n a Serwer inny niż serwer GotoweStrony.com MUSI obsługiwad PHP oraz MySQL, w przypadku braku tych elementów na serwerze wymagany jest inny posiadający ww. elementy Jeżeli zamawiający wybierze sposób dostarczenia gotowej strony internetowej jako spakowany system CMS wraz z szablonem i bazą danych opłata nie jest naliczana. W innych przypadkach dostarczenia gotowej strony internetowej obowiązuje opłata umowna między wykonawcą, a zamawiającym. 4. Inne obowiązki Użytkowników 4.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach GotoweStrony.com powinny byd zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych GotoweStrony.com, w tym do logo "GotoweStrony.com", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w GotoweStrony.com, przysługują HasNET.pl Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeo będących przedmiotem praw przysługujących HasNET.pl, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą HasNET.pl 4.3. HasNET.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści, które naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zawierają treści pornograficzne lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. 5. Zmiany w Regulaminie 5.1. HasNET.pl może zmienid Regulamin i uruchomid nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu GotoweStrony.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez HasNET.pl, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu opublikowania w portalu GotoweStrony.com zmienionego Regulaminu Użytkownik przy pierwszym logowaniu w GotoweStrony.com, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji lub odmowy. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z HasNET.pl ze skutkiem określonym w art Rozwiązanie umowy 6.1. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązad umowę z HasNET.pl (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 6.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

5 S t r o n a Z ważnych przyczyn umowa może zostad rozwiązana przez HasNET.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji HasNET.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrowad się w serwisie GotoweStrony.com bez uprzedniej zgody HasNET.pl Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z HasNET.pl (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest w dowolnym momencie. 7. Postępowanie reklamacyjne 7.1. Użytkownik może złożyd reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez HasNET.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Reklamację można złożyd w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierad co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w GotoweStrony.com (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeo Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji HasNET.pl zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie HasNET.pl rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że HasNET.pl może odmówid rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach HasNET.pl może wysład odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres , który nie jest przypisany do Konta Użytkownika. 8. Prawo właściwe i spory Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a HasNET.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez HasNET.pl w ramach serwisu GotoweStrony.com na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez HasNET.pl w ramach GotoweStrony.com będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne w Gdyni. 9. Ochrona danych osobowych 9.1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane HasNET.pl pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do HasNET.pl jest równoznaczne z udzieleniem HasNET.pl zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie GotoweStrony.com i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na "kliknięciu" myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem

6 S t r o n a 6 podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm) HasNET.pl wykorzystuje informacje o swoich Użytkownikach wyłącznie w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych Użytkowników, informowania Użytkowników o zmianach w GotoweStrony.com, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem HasNET.pl mogą byd interesujące dla Użytkowników, monitorowania naruszeo prawa lub niniejszego regulaminu Przez wypełnienie formularza kontaktu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez HasNET.pl oraz podmioty z nią współpracujące danych osobowych Użytkownika w postaci powyższej, do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez HasNET.pl, w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych Użytkownik przekazuje dobrowolnie HasNET.pl dane z formularza kontaktu oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) 9.5. HasNET.pl pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich użytkowników Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w GotoweStrony.com. Oświadcza też, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Dane dotyczące Użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowao (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą byd wykorzystywane przez HasNET.pl z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadad na potrzeby Użytkownika, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez HasNET.pl usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie HasNET.pl identyfikującego go adresu poczty , wyraża zgodę na przesyłanie przez HasNET.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późn. zm.) Użytkownik może złożyd reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez HasNET.pl Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do HasNET.pl na adres poczty elektronicznej:

7 S t r o n a HasNET.pl rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika Po rozpatrzeniu reklamacji HasNET.pl wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez HasNET.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. 10.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację. Regulamin Programu Partnerskiego serwisu GotoweStrony.com 1. Wstęp 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest HasNET.pl spółka cywilna - właściciel serwisu 1.2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie serwisu GotoweStrony.com na stronach WWW jego Partnerów oraz pozyskiwanie w ten sposób nowych Klientów. 2. Definicje Serwis (GotoweStrony.com) serwis internetowy, w którym HasNET.pl spółka cywilna świadczy usługę dostępu do aplikacji pozwalającej tworzyd/zarządzad stroną internetową. Abonament opłata za dostęp do GotoweStrony.com, którą Klient wnosi na rzecz właściciela Serwisu, HasNET.pl spółka cywilna, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w GotoweStrony.com promocji i rabatów. Partner firma lub osoba fizyczna, która uczestnicząc w Programie Partnerskim, promuje Serwis oraz otrzymuje prowizję za Klientów pochodzących z jego stron internetowych. Link unikalny dla każdego Partnera odnośnik umożliwiający przechodzenie Klientów ze strony Partnera na stronę serwisu GotoweStrony.com oraz pozwalający na tworzenie statystyk, na podstawie których będą prowadzone rozliczenia prowizji pomiędzy Serwisem a Partnerem. Klient podmiot, który zarejestrował się w GotoweStrony.com. Klient płacący Klient, który po okresie bezpłatnego korzystania z Serwisu opłacił użytkowanie w kolejnym, wybranym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe i rabaty - opłata za Serwis pobierana jest z góry, w okresach wybranych przez Klienta płacącego lub określonych w aktualnie obowiązującym cenniku. Prowizja wypłacana Partnerowi uwzględnia rabaty udzielone Klientowi płacącemu.

8 S t r o n a 8 3. Zasady współpracy 3.1. Aby rozpocząd współpracę, Partner powinien zarejestrowad się w GotoweStrony.com Klient, dokonując rejestracji w Serwisie z linka Partnera, zostaje przypisany do danego Partnera oraz zarejestrowany w systemie partnerskim Partner, dokonując rejestracji w Serwisie, otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego systemu partnerskiego. Na swoim koncie Partner może śledzid aktywnośd poleconych przez siebie Klientów oraz obserwowad statystyki przyrostu. Statystyki te zawierają również informacje o wpłatach od Klienta płacącego przypisanego do Partnera Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta ani nie umożliwia wglądu w jego dokumenty sprzedażowe Niedozwolone jest promowanie GotoweStrony.com na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. 4. Rozliczenia i płatności 4.1. Za Klientów pozyskanych za pomocą swoich stron WWW, którzy po okresie próbnym staną się Klientami płacącymi GotoweStrony.com, Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 100zł brutto Rozliczenie z Partnerem odbywa się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient płacący wykupił Abonament, na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Partnera. 5. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do: 1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyn 2. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowieo niniejszego Regulaminu 3. Zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu 4. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. Regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo