Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz z późn. zm.), 2) organizacjach pozarządowych należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 3) programie należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok 4) dotacji należy przez to rozumieć środki finansowe z budżetu miasta Częstochowy przekazywane na podstawie przepisów prawa, 5) konkursie należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy ogłaszany przez Prezydenta Miasta Częstochowy, 6) zadaniach publicznych należy przez to rozumieć kompetencje przypisane samorządowi miasta oraz zadanie dobrowolnie podejmowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach swojej działalności statutowej, 7) mieście należy przez to rozumieć gminę miasto Częstochowa na prawach powiatu. Tło społeczne i uzasadnienie programu Roczny Program Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok, stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców oraz jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta. 2. Program stanowi dokument operacyjny dla Strategii rozwoju miasta CZĘSTOCHOWA 2025, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 520/XLV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku Cele programu Celem głównym Programu jest kształtowanie partnerstwa Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. 2. Cele szczegółowe programu: 1) Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Częstochowy poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb; 2) Umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a trzecim sektorem; 3) Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych; Strona 1 z 8

2 4) Zapewnianie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji w realizację tych zadań; 5) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności i ich liderów. Zasady współpracy 4. Współpraca Miasta Częstochowy z organizacjami oparta jest o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron. Zakres przedmiotowy 5. Uczestnikami programu są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego oraz mające swoją siedzibę na terenie miasta Częstochowy lub działające na rzecz jego mieszkańców. Formy współpracy 6. Współpraca odbywa się w szczególności w formie: 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie: a) zlecanie zadań publicznych następuje na podstawie ustawy w trybie otwartych konkursów ofert, rozstrzyganych przez komisje konkursowe oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. małych zleceń, ofert z inicjatywy własnej organizacji. b) Prezydent Miasta ogłasza otwarte konkursy ofert, c) szczegółowe opisy zadań powierzanych lub wspieranych w drodze konkursu są określane w ogłoszeniu konkursowym po uprzedniej konsultacji z organizacjami pozarządowymi m.in. podczas zespołów tematycznych poprzedzających Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, d) komisje konkursowe powoływane są zarządzeniami Prezydenta Miasta, e) ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta, f) podmioty realizujące zadanie publiczne i dysponujące dotacją z budżetu miasta na ten cel są zobowiązane do: przedstawienia właściwemu merytorycznie wydziałowi Urzędu Miasta sprawozdania z wykonania zadania wraz z finansowym rozliczeniem zadania, udostępniania do wglądu oryginałów faktur (rachunków) dotyczących rozliczenia finansowego dotacji, umożliwienia osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta dokonania oceny i kontroli zadania powierzanego do realizacji lub też wspieranego przez miasto, podawania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Miasta Częstochowy, 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności poprzez: a) organizację zespołów tematycznych: zespół tematyczny dotyczący problematyki społecznej, zespół tematyczny dotyczący kultury fizycznej i turystyki, zespół tematyczny dotyczący kultury i dziedzictwa narodowego, zespół tematyczny dotyczący edukacji ekologicznej, nauki i wychowania, b) przeprowadzanie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Strona 2 z 8

3 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta, 4. tworzenia i uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym. Organizacje pozarządowe mają prawo do inicjowania powołania wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli branżowych środowisk pozarządowych oraz z przedstawicieli administracji samorządowej. Zwracając się z taką inicjatywą organizacja przedstawia cel i zakres pracy zespołu, 5. zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta, 6. prowadzenia Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego zadaniem jest: a) profesjonalizacja częstochowskich organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń i doradztwa, b) informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, c) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, d) wydawanie rekomendacji i opinii do wniosków, na wniosek organizacji, e) promowanie programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych, f) wspieranie powstających organizacji pozarządowych, g) udostępnianie adresu siedziby. 7. uczestnictwa we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Miasto Częstochowa, jak i organizacje pozarządowe: a) wspólne organizowanie Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych w Częstochowie z organami samorządu miasta. Forum stanowi platformę wymiany poglądów, prezentacji najważniejszych problemów i dorobku częstochowskich organizacji pozarządowych, b) przedstawiciele samorządu miasta w miarę możliwości będą uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach i przedsięwzięciach, organizowanych przez organizacje pozarządowe, c) wspólne tworzenie strony internetowej Organizacje pozarządowe mogą przesyłać informacje za pomocą poczty elektronicznej do Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych w celu ich publikacji na stronie internetowej, 10. stwarzania udogodnień organizacjom pozarządowym w dostępie do lokali na prowadzenie działalności pożytku publicznego: a) organizacje mogą ubiegać się o wynajęcie lokali z zasobów komunalnych na zasadach określonych przez organy miasta, b) w miarę możliwości organizacjom udostępnia się (odpłatnie lub nieodpłatnie) pomieszczenia będące w dyspozycji miasta, w celach odbywania spotkań, seminariów, konferencji na warunkach określonych przepisami wewnętrznymi, 11. promocji działalności pożytku publicznego, prowadzonej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty: a) przyznawanie nagród i wyróżnień organizacjom pozarządowym i osobom działającym w tych organizacjach, w tym: Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych wręczane w trakcie Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, Nagrody dla osób działających w obszarze pomocy społecznej wręczane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, b) wydawanie publikacji poświęconych częstochowskim organizacjom pozarządowym, c) organizacje pozarządowe mogą przekazywać do Urzędu Miasta informacje na temat realizowanych przedsięwzięć w celu publikacji ich w informatorach i wydawnictwach urzędu, d) promocja działań, przedsięwzięć, realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe może dotyczyć tylko działalności pożytku publicznego, 12. pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych organizacje pozarządowe, które zwrócą się do Prezydenta Miasta, mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu, działającymi w szczególności w miastach partnerskich. Strona 3 z 8

4 Priorytetowe zadania publiczne W 2013 r. organizacjom pozarządowym zostaną zlecone do realizacji następujące zadania: 7. I. Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki: a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, b) imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, c) upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, d) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, e) wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, f) przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych, g) udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa, h) współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego, i) różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne. II. III. IV. Zadania z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury: a) wystawy, plenery malarskie i fotograficzne oraz inne działania plastyczne i architektoniczne, b) koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne, c) działania w zakresie teatru, d) działania w zakresie filmu i multimediów, e) działania w zakresie tańca, f) przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, g) performance artystyczny, h) prezentacja efektów działań prowadzonych w zakresie edukacji kulturalnej, i) inicjatywy wydawnicze, j) upowszechnianie czytelnictwa, k) upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych, l) ochrona dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących miasta, m) wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych oraz fundacji. Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: a) realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii, b) podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań, c) wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, d) wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi, e) udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi, f) organizacja konferencji o tematyce związanej z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, g) Miasto Studentom obchody Częstochowskiej Wiosny Studentów h) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej: a) wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego, b) wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem, c) wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Strona 4 z 8

5 d) wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną, e) zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin, f) prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, g) wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich, h) prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, i) prowadzenie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, j) prowadzenie Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, k) prowadzenie Centrum Wsparcia Seniora, w tym prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, l) realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. V. Zadania z zakresu ochrony zdrowia: a) edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, metabolicznych, alergologicznych, b) badania przesiewowe słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, c) działania w ramach realizacji Miejskiego Programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata VI. VII. VIII. IX. Zadania z zakresu oświaty i edukacji: a) kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży, b) zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim oraz promowanie tematyki związanej z demokracją i odpowiedzialnością obywatelską, c) propagowanie wiedzy o Częstochowie i regionie, d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, e) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i zapobieganie wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży, f) podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, g) upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej: a) Eko-weekend, Sprzątanie Świata, b) Dzień Wody, c) Organizacja Dnia Ziemi, d) Dzień Lasu i Zadrzewień, e) Dzień bez samochodu, f) Wrzucając nakrętkę podajesz komuś rękę, g) Święto Grzybów Grzybobranie, czyli wiem, co jem. Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego: a) konkurs plastyczny pt. Pomniki przyrody w Częstochowie. Zadania z zakresu ochrony zwierząt: a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, b) sterylizacja kotów wolno żyjących, c) dożywianie kotów wolno żyjących, d) utrzymywanie zwierząt gospodarczych we wskazanym gospodarstwie rolnym. X. Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: a) prowadzenie mediacji, promocja idei mediacji oraz organizacja częstochowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Okres realizacji programu Strona 5 z 8

6 8. Program będzie realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sposób realizacji programu Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu, organizacje pozarządowe mogą składać do Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych. 2. Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych odpowiada za koordynację działań poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Częstochowy i jego jednostek podległych w zakresie realizacji programu. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 10. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu na rok 2013 wynosić będzie zł. Sposób oceny realizacji programu Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogą składać wnioski dotyczące sposobu realizacji programu do Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych. 2. Przedstawiciele organizacji mają prawo do oceny i monitorowania realizacji programu podczas Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych w czasie obrad zespołów tematycznych. 3. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Częstochowy do 30 kwietnia 2014 roku sprawozdanie z realizacji Programu. 4. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności: a) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert, b) liczby ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, c) liczba ofert, które wpłynęły w trybie małych zleceń, d) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej, e) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert f) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach małych zleceń g) liczby umów zawartych na realizację inicjatywy lokalnej h) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Częstochowy na realizację zadań publicznych, i) liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, j) liczba utworzonych wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i opiniującym, Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji Projekt programu powstawał etapowo w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez: a) uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w otwartych spotkaniach, b) uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w obradach zespołów tematycznych dotyczących wybranych dziedzin współpracy. Strona 6 z 8

7 c) uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, d) publikację projektu Rocznego Programu Współpracy na stronie Obrady odbyły się zgodnie z poniższym harmonogramem: 4 września 2012 r. zespół Kultura i dziedzictwo narodowe z udziałem 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 5 września 2012 r. zespół Problematyka społeczna - z udziałem 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 6 września 2012 r. zespół Edukacja ekologiczna, nauka i wychowanie z udziałem 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 10 września 2012 r. zespół Sport i kultura fizyczna - z udziałem 33 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas obrad zespołu Kultura i dziedzictwo narodowe zgłoszono uwagę dotyczącą zadań z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury. Zakres tematyczny zadania uzupełniono o prowadzenie działań architektonicznych. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta składa się z następujących osób: a) przedstawicieli Prezydenta Miasta w liczbie od 1 do 4 osób w tym pracownika Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, b) osoby wskazanej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 2. Prezydent Miasta powołuje skład komisji konkursowej w drodze zarządzenia i wyznacza jej przewodniczącego. 3. Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nieuczestniczeniu w ogłoszonym konkursie organizacji, z którą jest w jakikolwiek sposób związany. 5. Za pracę każdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, którym jest przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, wskazany przez Prezydenta. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, prawomocnym zastępcą zostaje inny przedstawiciel Prezydenta wskazany wcześniej przez Przewodniczącego. 6. Na podstawie opinii członków komisji, sporządzane jest stanowisko komisji konkursowej. 7. Obsługę administracyjną komisji konkursowych prowadzą pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy. Każde posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń podjętych przez komisję. Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji konkursowych sporządzane są przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy. 8. Wszyscy członkowie komisji konkursowej mają prawo do wglądu w dokumentację stanowiącą podstawę do pracy komisji zarówno podczas trwania posiedzeń, w okresie między posiedzeniami, jak i po zakończeniu procedury konkursowej. 9. Protokoły posiedzeń, oświadczenia oraz inne dokumenty powstające w czasie prac komisji konkursowych przechowywane są w zbiorze akt właściwych wydziałów merytorycznych. Powyższe dokumenty mają charakter jawny. 10. Obieg korespondencji odbywa się zgodnie z zasadami wymienionymi w instrukcji oraz elektronicznym systemem obiegu dokumentów. Postanowienia końcowe 14. Strona 7 z 8

8 Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów związanych z zadaniami nieokreślonymi w niniejszym programie. Strona 8 z 8

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK Zgodnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo