Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy"

Transkrypt

1 Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt) Wprowadzenie Zgodnie z wyrażonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazaniem, że podstawą funkcjonowania państwa powinno być poszanowanie wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz, dialog społeczny oraz pomocniczość umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot jako zasadę współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się wspieranie a nie zastępowanie działań obywatelskich, tak by prowadzić do jak największej samodzielności oddolnych inicjatyw, a co za tym idzie, do zbudowania podstaw równoprawnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią podstawę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska, dostarczają usług potrzebnych mieszkańcom, wypełniając lukę, której często nie zapełnia sektor publiczny oraz prywatny. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich dokumentów programowych. Cel główny: Rozdział 1. Cele współpracy Za cel główny niniejszego programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, tworzenie klimatu sprzyjającego budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu rozwoju lokalnego oraz wzmacnianie organizacji pozarządowych jako realizatora zadań publicznych istotnych dla rozwoju województwa łódzkiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem biznesu społecznie odpowiedzialnego. Cele szczegółowe: 1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oddolnych oraz struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, w tym tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego; 2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk publicznych w województwie łódzkim oraz wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora samorządowego i pozarządowego w tym zakresie; 3) poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez umacnianie współpracy między sektorem samorządowym i pozarządowym w realizowaniu polityki województwa, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków publicznych; 4) budowanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej i kreowanie lokalnego patriotyzmu. 1

2 Rozdział 2. Zasady współpracy Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między samorządem województwa łódzkiego a organizacjami pozarządowymi. Ponadto samorząd województwa łódzkiego przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się następującymi zasadami: Pomocniczości oraz suwerenności stron - w myśl tych zasad organy administracji publicznej, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie, Partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych, Efektywności - kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Jawności - mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Województwo będzie dążyło do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe. Narzędziami dla upublicznienia informacji jest przede wszystkim Biuletyn Informacji Publicznej oraz internetowy serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeznaczony dla organizacji pozarządowych, Uczciwej konkurencji - Województwo będzie równorzędnie traktowało organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów. Rozdział 3. Formy współpracy Współpraca samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie miała charakter finansowy i pozafinansowy. 1. Współpraca o charakterze finansowym prowadzona jest przede wszystkim w formie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie: 1) otwartego konkursu ofert na: a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji, 2

3 b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 2) pozakonkursowym określonym w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i polegającym na realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, którego okres realizacji nie przekracza 90 dni a wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych, ponadto jeden podmiot w roku kalendarzowym nie może otrzymać w trybie pozakonkursowym dofinansowania o łącznej kwocie przekraczającej 20 tysięcy złotych; 3) umowy o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców województwa łódzkiego bądź organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentujących wspólnotę regionalną, zawieranej zgodnie z uchwałąsejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie trybu i szczegółowe kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 4) umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241); 5) innych trybach przewidzianych przepisami polskiego prawa. 2. Współpraca o charakterze pozafinansowym, prowadzona jest przede wszystkim w formie: 1) wzajemnego informowanie się o planowanych kierunkach działalności w celu prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa; 2) publikowanie informacji o działaniach istotnych dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych serwisu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.ngo.lodzkie.pl), udostępnianiu informacji w lokalnych mediach a także udostępnianiu informacji innymi dostępnymi sposobami, w szczególności podczas otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 3) współdziałania w zakresie jej kompetencji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego powołaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego; 4) konsultowania z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego orazz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; 5) tworzenia wspólnych stałych lub doraźnychzespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 6) udzielania patronatu lub honorowego patronatu przez Marszałka Województwa dla działań lub programów realizowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznanych za szczególnie wartościowe; 7) udzielania rekomendacji lub referencji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego przez Samorząd Województwa. Referencji udzielać będą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w zależności od obszaru realizacji zadania; 3

4 8) prowadzenia spotkań informacyjnych, szkoleń oraz udzielania instrukcji i wskazówek w zakresie prawidłowego ubiegania się o dotacje z budżetu województwa oraz rozliczania się z nich; 9) inicjowania lub współorganizowania szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących jakość pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego; 10) angażowania organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć a także koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez; 11) podejmowania inicjatyw integrujących osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi na terenie województwa łódzkiego wokół zadań ważnych dla regionu; 12) promowania przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku sektora w województwie; 13) popierania i umacniania lokalnych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i gospodarki społecznej. Rozdział 4. Zakres przedmiotowy (obszary działania) 1. Przedmiotem współpracy realizowanej w formie finansowej i pozafinansowej samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi są: 1) ustawowe zadania własne województwa łódzkiego; 2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami samorządu województwa, określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; 3) zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego; 4) zadania dotyczące promocji województwa łódzkiego; 5) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych; 6) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. 2. W roku 2012 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 1) Kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo; 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 4) Ochrona środowiska, 5) Ochrona i promocja zdrowia; 6) Polityka społeczna: a) pomoc społeczna, b) polityka prorodzinna, c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, d) przeciwdziałanie narkomanii, e) przeciwdziałanie alkoholizmowi, f) przeciwdziałanie przemocy, g) przeciwdziałanie HIV/AIDS; 7) Integracja środowisk kombatantów i osób represjonowanych; 8) Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 9) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4

5 10) Działania na rzecz wspomagania rozwoju demokracji a także na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3. We wszystkich zadaniach priorytetowych, wskazanych w wyżej wymienionych obszarach, współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o formy współpracy oraz zgodnie ze sposobem realizacji opisanymi w niniejszym Programie. Rozdział 5. Priorytetowe zadania publiczne Obszar: Wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego I. Wspieranie dialogu obywatelskiego i współpracy międzysektorowej w ramach współpracy samorządu województwa łódzkiego i organizacji pozarządowych w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych województwa w szczególności poprzez: doskonalenie i rozwijanie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora działającymi na terenie województwa łódzkiego; wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne województwa łódzkiego; rozwijanie nowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w województwie łódzkim; promowanie mechanizmu 1% na terenie województwa łódzkiego; budowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych w regionie łódzkim; prowadzenie wyodrębnionej strony internetowej poświęconej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi dostępnej pod adresem:www.ngo.lodzkie.pl; współpracę z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym prowadzenie jej obsługi administracyjnej; realizację regionalnych wydarzeń promujących działalność organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego. II. Rozwój społeczności w regionie, w szczególności poprzez: upowszechnienie informacji na temat swobód obywatelskich; promowanie partycypacyjnego modelu demokracji; promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne; zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i regionalnego; wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych. Realizacja: Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Kancelaria Marszałka Obszar działania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie I. Edukacja europejska i obywatelska dzieci i młodzieży. II. Wzmacnianie poczucia świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży. III. Propagowanie wiedzy na temat ustroju państwa i jego organów. 5

6 IV. Kształtowanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa, twórczości i działalności wydawniczej. V. Popularyzacja zawodów zanikających i unikatowych. VI. Promowanie kapitału intelektualnego woj. łódzkiego. VII. Umacnianie powiązań pomiędzy sferą edukacji a rynkiem pracy. realizowane w szczególności poprzez: projekty edukacyjne kształtujące wartości demokratyczne oraz związane z integracją europejską; kształtowanie wartości demokratycznych w kontekście wartości narodowych i europejskich, rozwijanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych przez poznawanie mechanizmów funkcjonowania państwa i jego organów; integracja europejska; realizację projektów promujących czytelnictwo aktywność środowiska edukacyjnego; promocję twórczości literackiej w regionie; wspieranie działań związanych z popularyzacją zawodów unikatowych; kampanie promocyjno informacyjne na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w wieku 45+; zwiększenie szans w zatrudnieniu osób w wieku 45+ (podkreślanie wartości pracownika ze względu na doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność i gotowość do pracy) - działania skierowane do pracodawców woj. łódzkiego; promowanie szkół kształcących bezpłatnie osoby dorosłe, które pozostają bez zatrudnienia ze względu na wiek i kwalifikacje (uświadamianie zainteresowanych o możliwościach przekwalifikowania); wspieranie działań z zakresu przeprowadzania badań w obszarze edukacji, w tym rozpoznawanie popytu na kluczowe kompetencje środowiska edukacyjnego wśród lokalnych pracodawców. Realizacja: Departament Kultury i Edukacji Obszar działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji I. Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane w szczególności poprzez: promocję młodych twórców związanych z regionem łódzkim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego; organizację kampanii promocyjno-informacyjnych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze; wykonywanie projektów badawczych, dotyczących sektora kultury w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem: tożsamości kulturowej regionu łódzkiego, potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego oraz ich uczestnictwa w kulturze; upowszechnianie kultury tradycyjnej regionu łódzkiego i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego (priorytetowo traktowane będą projekty realizowane we współpracy zakładającej pomoc merytoryczną w realizacji zadania z samorządowymi instytucjami kultury); organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród (priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego). 6

7 Realizacja: Departament Kultury i Edukacji Obszar działania: integracja środowiska kombatantów i osób represjonowanych I. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym właściwego poziomu świadczeń medycznych zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami w szczególności poprzez: egzekwowanie respektowania przez placówki medyczne uprawnień inwalidów wojennych i kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej; propagowanie pracy szpitali województwa realizujących Program Szpitale Przyjazne Kombatantom; pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów kombatantów i osób represjonowanych. II. Zapobieganie wymazaniu z pamięci społecznej dokonań minionych pokoleń w szczególności poprzez: podtrzymywanie, rozwój i ochronę tradycji oraz świadomości narodowej; upowszechnianie pracy stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych w dostępnych środkach przekazu, publikowanie wymiany doświadczeń i form pracy. Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Obszar działania: obronność i bezpieczeństwo publiczne I. Kształtowanie postaw obronnych i popularyzacja Sił Zbrojnych oraz innych organizacji działających w sferze obronności w szczególności poprzez: upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. II. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli w szczególności poprzez: wspieranie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności; wspieranie i udział w realizacji programów prewencyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Obszar działania: polityka społeczna I. Działania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez: poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, niezaradnych życiowo oraz osób starszych; działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic i klubów; programy osłonowe i aktywizujące dla osób dotkniętych ubóstwem, bezrobotnych, niezaradnych życiowo (w tym dystrybucja żywności); programy osłonowe i aktywizujące osoby starsze, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej; programy aktywizujące mieszkańców społeczności wiejskich; kampanie promujące wolontariat oraz inne działania wspierające wolontariat w szczególności w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7

8 II. Działania z zakresu polityki prorodzinnej w szczególności poprzez: organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; organizację imprez okolicznościowych na rzecz rodziny: np. Dni Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Gwiazdka; działania integracyjne o charakterze profilaktyczno terapeutycznym prowadzone na rzecz rodzin. III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez: działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym tworzenie warunków sprzyjających usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych; poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Współpraca w formie finansowej będzie odbywać się także ze środków PFRON, a ich wysokość będzie uzależniona od uchwały podejmowanej corocznie przez zarząd PFRON IV. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w szczególności poprzez: prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki; zwiększenie dostępności i podniesienie efektywności działań interwencyjnych ukierunkowanych na lecznictwo, rehabilitację a także ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem; reintegracja społeczna osób uzależnionych od narkotyków; podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną. V. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności poprzez: rozwijanie oraz promowanie strategii profilaktycznych w formie działalności wychowawczej i informacyjnej dotyczącej używania alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadużywania i uzależnienia od alkoholu oraz społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych skutków tego zjawiska; promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji; zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin; poprawa jakości życia (wyrównywanie szans życiowych), reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin; podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych oraz osób prowadzących działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin. VI. Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez: propagowanie, podejmowanie działań profilaktyczno informacyjno edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy; zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy; wspieranie istniejących, opracowywanie a także promowanie nowych rozwiązań w zakresie programów korekcyjno edukacyjnych wobec sprawców przemocy; podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb zajmujących się problematyką przemocy. 8

9 VII. Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w szczególności poprzez: działania w zakresie edukacji publicznej na temat HIV/AIDS mające na celu profilaktykę zakażeń HIV; dążenie do integracji społecznej osób żyjących z HIV i chorych na AIDS z ogółem społeczeństwa, poprzez podejmowanie działań informacyjno edukacyjnych; inicjowanie i promowanie działań w zakresie pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich; podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS. Realizacja: Regionalne Centrum Polityki Społecznej Obszar działania: rolnictwo i ochrona środowiska I. Rozwój działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez: współdziałanie przy sporządzaniu projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska w oparciu o założenia polityki ekologicznej państwa oraz przy jego aktualizacji i monitoringu; współdziałanie przy opracowywaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w oparciu o krajowy plan gospodarki odpadami oraz przy jego aktualizacji i monitoringu; udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie, zgodnie z przepisami ustaw dotyczących środowiska; przygotowywanie projektów dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym prowadzenie procedury wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznej do składu Rady; realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. II. Wspomaganie rozwoju społeczności na terenach wiejskich w szczególności poprzez: współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego, agendami rządowymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi oraz społeczno zawodowymi organizacjami rolników; kreowanie polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich; wspomaganie rozwoju agroturystyki; inspirowanie działań na rzecz budowy i rozwoju spółdzielczości. Realizacja: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Obszar działania: kultura fizyczna i sport I. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu mające na celu propagowanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców województwa, podnoszenie poziomu sportowego dzieci młodzieży, promocję województwa w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu będą realizowane w szczególności poprzez: 9

10 program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży; rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym młodzieży niepełnosprawnej; rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych; rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim; promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych w tym także dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym na terenie województwa łódzkiego; promocja programu Moje Boisko Orlik 2012 poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim w grach zespołowych na obiektach typu Orlik; organizacja trzeciej edycji turnieju O Puchar Regionów Partnerskich ; organizacja Podsumowania Roku Sportowego 2011 w Województwie Łódzkim spotkanie z medalistami mistrzostw Świata, Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerami i działaczami sportowymi; promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu sportowo rekreacyjnym; działania na rzecz rozwoju i poprawy bazy sportowej w województwie łódzkim; działania dotyczące przygotowania do organizacji XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej - Łódzkie Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obszar działania: turystyka i krajoznawstwo I. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w szczególności poprzez: imprezy krajoznawcze z zakresu turystyki aktywnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Miejsce obszar województwa łódzkiego. Szczególne wskazanie to obszary parków krajobrazowych, szlaki turystyczne, miejsca kultury i historii regionu (oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców (co najmniej subregion /kilka powiatów); organizację konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym z zakresu wiedzy krajoznawczej o regionie łódzkim. II. Promocja regionu łódzkiego poprzez turystykę i krajoznawstwo w szczególności poprzez: Organizację Study Press i Study Tour po regionie łódzkim; organizację imprez turystycznych oraz konferencji, jubileuszy itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym. III. Turystyczna edukacja poprzez wydawnictwa krajoznawcze w szczególności poprzez: druk regionalnych czasopism krajoznawczych; wydawanie niekomercyjnych publikacji krajoznawczych o zasięgu regionalnym. IV. Rozwijanie turystyki społecznej w szczególności poprzez Imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla dzieci i młodzieży, które łączy pochodzenie z rodzin o statusie ubogim,oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców (przynajmniej subregion /kilka powiatów); Imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla rencistów oraz emerytów o niskich uposażeniach; Imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla osób niepełnosprawnych. 10

11 Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obszar działania: ochrona i promocja zdrowia I. Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa Łódzkiego w szczególności poprzez: realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego; zapewnienie pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin; zapobieganie oraz niwelowanie skutków izolacji społecznej spowodowanej długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością wśród dzieci i młodzieży; wspieranie działań na rzecz osób korzystających ze świadczeń medycznych w warunkach domowych oraz/lub objętych stacjonarną opieką paliatywno hospicyjną; działania mające na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Realizacja: Departament Polityki Zdrowotnej Rozdział 6. Okres realizacji programu Program realizowany jest w ciągu jednego roku tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z założeniami tego programu na podstawie stosownych przepisów mogą być zawierane umowy, których okres realizacji przekracza rok budżetowy. Rozdział 7. Sposób realizacji programu 1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są: 1) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalający roczny program współpracy, jako organ stanowiący; 2) Zarząd Województwa Łódzkiego realizujący roczny program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa; 3) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym działaniom Województwa. 2. Zarząd Województwa Łódzkiego realizuje Program współpracy przy pomocy: 1) komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; 2) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują z organizacjami. 3. Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na: 1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych oraz dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego; 2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi; 11

12 3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4. Za całokształt kontaktów samorządu województwa łódzkiego z organizacjami odpowiada Kierownik Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzący Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka. 5. Cele wskazane w Programie będą realizowane przez formy współpracy wskazane w niniejszym Programie. Rozdział 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Województwa Łódzkiego na rok Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok Rozdział 9. Sposób oceny realizacji programu Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Kierownik Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz kierownikami właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy samorządu województwa z organizacjami. Końcowa ewaluacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań priorytetowych odbywać się będzie między innymi poprzez odwołanie do wskaźników o charakterze ilościowym. Podstawę oceny stanowić będą uzyskane w wyniku działań sprawozdawczych dane statystyczne. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie między innymi w oparciu o następujące wskaźniki: 1) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym; 2) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne; 3) liczbę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 4) liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które zwróciły się do samorządu województwa łódzkiego o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert; 5) liczbę umów o współfinansowanie lub finansowanie zawartych na realizację zadań publicznych; 6) liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadań publicznych; 12

13 7) liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego; 8) liczbę beneficjentów ostatecznych korzystających z pomocy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach realizowanych projektów wspieranych przez Samorząd Województwa Łódzkiego; 9) liczbę szkoleń oraz spotkań informacyjnych organizowanych dla organizacji pozarządowych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi; 10) liczbę inicjatyw lokalnych podjętych przez mieszkańców województwa; 11) liczbę dokumentów przekazanych do konsultacji społecznych; 12) liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych. 1. Zarząd Województwa Łódzkiego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku przekaże sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Sejmikowi Województwa Łódzkiego. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Rozdział 10. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań: 1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe; 2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat priorytetów w realizacji zadań publicznych; 3) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od komórek organizacyjnych Urzędu; 4) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu oraz zorganizowanie spotkań konsultacyjnych z zainteresowanymi podmiotami; 5) skierowanie projektu do zaopiniowania przez Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego. 6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji; 7) opracowanie finalnej wersji projektu Programu 8) przedłożenie projektu Programu na posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego 9) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji.. Sejmiku Województwa; 10) przedłożenie na posiedzenie Zarządu Województwa projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa przyjęcia Programu. Rozdział 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 13

14 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa, w celu oceny formalnej ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Kierownik/Dyrektor komórki organizacyjnej lub jednostki przeprowadzającej konkurs powołuje zespół ds. weryfikacji formalnej ofert. 2. Do zadań zespołu należy w szczególności: 1) sprawdzenie zgodności oferty z ogłoszeniem o konkursie oraz jej kompletności i terminu złożenia; 2) przeprowadzenie stosownej procedury związanej z uzupełnianiem braków formalnych zgodnie z warunkami zapisanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert; 3) sporządzenie wykazów ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych pod kątem oceny formalnej; 3. Protokół z posiedzenia zespołu ds. weryfikacji formalnej ofert oraz wykazy ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych podpisują wszyscy członkowie zespołu i przekazują do właściwej komisji konkursowej, opiniującej oferty w zakresie danego działania w obszarze którego został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego 4. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Zarząd Województwa Łódzkiego powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją 5. W skład Komisji wchodzi minimum sześciu członków, w tym: 1) dwóch przedstawicieli organu wykonawczego, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowych; 2) od dwóch do pięciu pracowników komórki organizacyjnej lub jednostki, w tym jedna osoba jako sekretarz Komisji, w zakresie działania której został ogłoszony konkurs; 3) od dwóch do trzech osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, przy czym udział przedstawicieli organizacji pozarządowych nie jest konieczny w przypadku gdy: a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji, b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji, c) wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu, ze względu na opisane w ustawie konflikty interesu (wskazanie przez organizację biorącą udział w konkursie lub wyłączenie na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego); 6.W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby uczestniczące w pracach Komisji z głosem doradczym wskazywane są w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Komisję. 7. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się odpowiednio przepis art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć: 1) przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez tę Komisję; 14

15 2) osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów. 8. Posiedzeniami Komisji kieruje przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez niego. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń Komisji; 2) inicjowanie i organizowanie prac Komisji; 9. Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały ogłosi nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 10. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych odbywa się w oparciu o kryteria i zasady ustalane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze. 11. Wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z utworzonej bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będzie dokonywany przez Kierownika/Dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Osoby uczestniczące w pracach Komisji wybrane z bazy kandydatów wskazywane są w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Komisję. 12. Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji opracowywany jest przez komórkę organizacyjną lub jednostkę w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego. 13. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. 14. Na posiedzeniu Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o braku istnienia powiązań, o których mowa w pkt 7. W przypadku stwierdzenia istnienia takich powiazań członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje. 15. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci. 16. Komisja konkursowa ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym. 17. Do zadań komisji należy w szczególności: 1) opiniowanie złożonych ofert; 2) sporządzenie wykazów ofert spełniających wymogi merytoryczne i niespełniających ich; 3) sporządzenie listy rankingowej projektów oraz propozycji podziału środków finansowych; 4) inne czynności wskazane w ogłoszeniu konkursowym. 18. Komisja przygotowuje opinię nt. złożonych ofert spełniających wymogi formalnew oparciu o kryteria ustalane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym. Każda oferta przed wydaniem opinii przez Komisję musi zostać szczegółowo oceniona w oparciu o ustalone kryteria niezależnie przez co najmniej 2 członków Komisji lub ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. 15

16 Szczegółowe oceny ofert przedkładane są Komisji jako podstawa do wydania opinii nt. złożonych ofert, sporządzenia listy rankingowej ofert oraz propozycji podziału środków. 19. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 20. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji komórka organizacyjna lub jednostka, w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego, sporządza projekt uchwały skierowanej do Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji. 21. Komisja ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które publikowane są: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w siedzibie organu ogłaszającego konkurs; 3) na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs. 4) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej dla organizacji pozarządowych 22. Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Zarząd całości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w określonym zakresie tematycznym, w danym roku budżetowym lub po podjęciu przez Zarząd decyzji o wykorzystaniu środków w inny sposób. 23. Obsługę Komisji zapewnia komórka organizacyjna lub jednostka, w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego. 24. Członkowie komisji konkursowej informowani są o posiedzeniu komisji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 25. Wszyscy członkowie Komisji mają wgląd w złożone oferty. Szczegółowe oceny ofert są udostępniane członkom Komisji przed posiedzeniem podczas którego zatwierdzana jest lista rankingowa ofert, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. Postanowienia końcowe 1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 16

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawą Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 1. 1.Celem programu jest określenie współpracy samorządu gminnego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r.

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. Projekt nr Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr../../12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE -PROJEKT- z dnia w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5174 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY GMINY SERNIKI. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5174 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY GMINY SERNIKI. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5174 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY GMINY SERNIKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawi uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: - PROJEKT Roczny programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Rozdział I WSTĘP DO ZAŁOŻEŃ RAMOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji Wersja 13 sierpnia 2013

Projekt do konsultacji Wersja 13 sierpnia 2013 Projekt do konsultacji Wersja 13 sierpnia 2013 Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr / /14 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia.2014r ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 13 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok -Projekt- Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia.. Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia 2014 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2012 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2012 ROK Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia.. 2011 r. PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2012 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /.. /14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2014 r. Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia.2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia.2015 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia.2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK Projekt z dnia 21 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK z dnia 14 września 2015 r. z dnia w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r.

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 WSTĘP

Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 WSTĘP 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Pysznica z dnia.. Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Projekt Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: Rozdział I Postanowienia ogólne a. Programie należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo