Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy"

Transkrypt

1 Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt) Wprowadzenie Zgodnie z wyrażonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazaniem, że podstawą funkcjonowania państwa powinno być poszanowanie wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz, dialog społeczny oraz pomocniczość umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot jako zasadę współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się wspieranie a nie zastępowanie działań obywatelskich, tak by prowadzić do jak największej samodzielności oddolnych inicjatyw, a co za tym idzie, do zbudowania podstaw równoprawnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią podstawę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska, dostarczają usług potrzebnych mieszkańcom, wypełniając lukę, której często nie zapełnia sektor publiczny oraz prywatny. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich dokumentów programowych. Cel główny: Rozdział 1. Cele współpracy Za cel główny niniejszego programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, tworzenie klimatu sprzyjającego budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu rozwoju lokalnego oraz wzmacnianie organizacji pozarządowych jako realizatora zadań publicznych istotnych dla rozwoju województwa łódzkiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem biznesu społecznie odpowiedzialnego. Cele szczegółowe: 1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oddolnych oraz struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, w tym tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego; 2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk publicznych w województwie łódzkim oraz wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora samorządowego i pozarządowego w tym zakresie; 3) poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez umacnianie współpracy między sektorem samorządowym i pozarządowym w realizowaniu polityki województwa, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków publicznych; 4) budowanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej i kreowanie lokalnego patriotyzmu. 1

2 Rozdział 2. Zasady współpracy Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między samorządem województwa łódzkiego a organizacjami pozarządowymi. Ponadto samorząd województwa łódzkiego przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się następującymi zasadami: Pomocniczości oraz suwerenności stron - w myśl tych zasad organy administracji publicznej, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie, Partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych, Efektywności - kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Jawności - mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Województwo będzie dążyło do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe. Narzędziami dla upublicznienia informacji jest przede wszystkim Biuletyn Informacji Publicznej oraz internetowy serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeznaczony dla organizacji pozarządowych, Uczciwej konkurencji - Województwo będzie równorzędnie traktowało organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów. Rozdział 3. Formy współpracy Współpraca samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie miała charakter finansowy i pozafinansowy. 1. Współpraca o charakterze finansowym prowadzona jest przede wszystkim w formie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie: 1) otwartego konkursu ofert na: a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji, 2

3 b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 2) pozakonkursowym określonym w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i polegającym na realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, którego okres realizacji nie przekracza 90 dni a wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych, ponadto jeden podmiot w roku kalendarzowym nie może otrzymać w trybie pozakonkursowym dofinansowania o łącznej kwocie przekraczającej 20 tysięcy złotych; 3) umowy o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców województwa łódzkiego bądź organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentujących wspólnotę regionalną, zawieranej zgodnie z uchwałąsejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie trybu i szczegółowe kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 4) umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241); 5) innych trybach przewidzianych przepisami polskiego prawa. 2. Współpraca o charakterze pozafinansowym, prowadzona jest przede wszystkim w formie: 1) wzajemnego informowanie się o planowanych kierunkach działalności w celu prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa; 2) publikowanie informacji o działaniach istotnych dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych serwisu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.ngo.lodzkie.pl), udostępnianiu informacji w lokalnych mediach a także udostępnianiu informacji innymi dostępnymi sposobami, w szczególności podczas otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 3) współdziałania w zakresie jej kompetencji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego powołaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego; 4) konsultowania z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego orazz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; 5) tworzenia wspólnych stałych lub doraźnychzespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 6) udzielania patronatu lub honorowego patronatu przez Marszałka Województwa dla działań lub programów realizowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznanych za szczególnie wartościowe; 7) udzielania rekomendacji lub referencji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego przez Samorząd Województwa. Referencji udzielać będą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w zależności od obszaru realizacji zadania; 3

4 8) prowadzenia spotkań informacyjnych, szkoleń oraz udzielania instrukcji i wskazówek w zakresie prawidłowego ubiegania się o dotacje z budżetu województwa oraz rozliczania się z nich; 9) inicjowania lub współorganizowania szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących jakość pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego; 10) angażowania organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć a także koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez; 11) podejmowania inicjatyw integrujących osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi na terenie województwa łódzkiego wokół zadań ważnych dla regionu; 12) promowania przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku sektora w województwie; 13) popierania i umacniania lokalnych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i gospodarki społecznej. Rozdział 4. Zakres przedmiotowy (obszary działania) 1. Przedmiotem współpracy realizowanej w formie finansowej i pozafinansowej samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi są: 1) ustawowe zadania własne województwa łódzkiego; 2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami samorządu województwa, określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; 3) zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego; 4) zadania dotyczące promocji województwa łódzkiego; 5) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych; 6) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. 2. W roku 2012 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 1) Kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo; 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 4) Ochrona środowiska, 5) Ochrona i promocja zdrowia; 6) Polityka społeczna: a) pomoc społeczna, b) polityka prorodzinna, c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, d) przeciwdziałanie narkomanii, e) przeciwdziałanie alkoholizmowi, f) przeciwdziałanie przemocy, g) przeciwdziałanie HIV/AIDS; 7) Integracja środowisk kombatantów i osób represjonowanych; 8) Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 9) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4

5 10) Działania na rzecz wspomagania rozwoju demokracji a także na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3. We wszystkich zadaniach priorytetowych, wskazanych w wyżej wymienionych obszarach, współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o formy współpracy oraz zgodnie ze sposobem realizacji opisanymi w niniejszym Programie. Rozdział 5. Priorytetowe zadania publiczne Obszar: Wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego I. Wspieranie dialogu obywatelskiego i współpracy międzysektorowej w ramach współpracy samorządu województwa łódzkiego i organizacji pozarządowych w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych województwa w szczególności poprzez: doskonalenie i rozwijanie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora działającymi na terenie województwa łódzkiego; wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne województwa łódzkiego; rozwijanie nowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w województwie łódzkim; promowanie mechanizmu 1% na terenie województwa łódzkiego; budowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych w regionie łódzkim; prowadzenie wyodrębnionej strony internetowej poświęconej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi dostępnej pod adresem:www.ngo.lodzkie.pl; współpracę z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym prowadzenie jej obsługi administracyjnej; realizację regionalnych wydarzeń promujących działalność organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego. II. Rozwój społeczności w regionie, w szczególności poprzez: upowszechnienie informacji na temat swobód obywatelskich; promowanie partycypacyjnego modelu demokracji; promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne; zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i regionalnego; wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych. Realizacja: Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Kancelaria Marszałka Obszar działania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie I. Edukacja europejska i obywatelska dzieci i młodzieży. II. Wzmacnianie poczucia świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży. III. Propagowanie wiedzy na temat ustroju państwa i jego organów. 5

6 IV. Kształtowanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa, twórczości i działalności wydawniczej. V. Popularyzacja zawodów zanikających i unikatowych. VI. Promowanie kapitału intelektualnego woj. łódzkiego. VII. Umacnianie powiązań pomiędzy sferą edukacji a rynkiem pracy. realizowane w szczególności poprzez: projekty edukacyjne kształtujące wartości demokratyczne oraz związane z integracją europejską; kształtowanie wartości demokratycznych w kontekście wartości narodowych i europejskich, rozwijanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych przez poznawanie mechanizmów funkcjonowania państwa i jego organów; integracja europejska; realizację projektów promujących czytelnictwo aktywność środowiska edukacyjnego; promocję twórczości literackiej w regionie; wspieranie działań związanych z popularyzacją zawodów unikatowych; kampanie promocyjno informacyjne na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w wieku 45+; zwiększenie szans w zatrudnieniu osób w wieku 45+ (podkreślanie wartości pracownika ze względu na doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność i gotowość do pracy) - działania skierowane do pracodawców woj. łódzkiego; promowanie szkół kształcących bezpłatnie osoby dorosłe, które pozostają bez zatrudnienia ze względu na wiek i kwalifikacje (uświadamianie zainteresowanych o możliwościach przekwalifikowania); wspieranie działań z zakresu przeprowadzania badań w obszarze edukacji, w tym rozpoznawanie popytu na kluczowe kompetencje środowiska edukacyjnego wśród lokalnych pracodawców. Realizacja: Departament Kultury i Edukacji Obszar działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji I. Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane w szczególności poprzez: promocję młodych twórców związanych z regionem łódzkim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego; organizację kampanii promocyjno-informacyjnych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze; wykonywanie projektów badawczych, dotyczących sektora kultury w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem: tożsamości kulturowej regionu łódzkiego, potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego oraz ich uczestnictwa w kulturze; upowszechnianie kultury tradycyjnej regionu łódzkiego i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego (priorytetowo traktowane będą projekty realizowane we współpracy zakładającej pomoc merytoryczną w realizacji zadania z samorządowymi instytucjami kultury); organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród (priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego). 6

7 Realizacja: Departament Kultury i Edukacji Obszar działania: integracja środowiska kombatantów i osób represjonowanych I. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym właściwego poziomu świadczeń medycznych zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami w szczególności poprzez: egzekwowanie respektowania przez placówki medyczne uprawnień inwalidów wojennych i kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej; propagowanie pracy szpitali województwa realizujących Program Szpitale Przyjazne Kombatantom; pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów kombatantów i osób represjonowanych. II. Zapobieganie wymazaniu z pamięci społecznej dokonań minionych pokoleń w szczególności poprzez: podtrzymywanie, rozwój i ochronę tradycji oraz świadomości narodowej; upowszechnianie pracy stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych w dostępnych środkach przekazu, publikowanie wymiany doświadczeń i form pracy. Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Obszar działania: obronność i bezpieczeństwo publiczne I. Kształtowanie postaw obronnych i popularyzacja Sił Zbrojnych oraz innych organizacji działających w sferze obronności w szczególności poprzez: upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. II. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli w szczególności poprzez: wspieranie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności; wspieranie i udział w realizacji programów prewencyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Obszar działania: polityka społeczna I. Działania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez: poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, niezaradnych życiowo oraz osób starszych; działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic i klubów; programy osłonowe i aktywizujące dla osób dotkniętych ubóstwem, bezrobotnych, niezaradnych życiowo (w tym dystrybucja żywności); programy osłonowe i aktywizujące osoby starsze, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej; programy aktywizujące mieszkańców społeczności wiejskich; kampanie promujące wolontariat oraz inne działania wspierające wolontariat w szczególności w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7

8 II. Działania z zakresu polityki prorodzinnej w szczególności poprzez: organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; organizację imprez okolicznościowych na rzecz rodziny: np. Dni Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Gwiazdka; działania integracyjne o charakterze profilaktyczno terapeutycznym prowadzone na rzecz rodzin. III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez: działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym tworzenie warunków sprzyjających usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych; poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Współpraca w formie finansowej będzie odbywać się także ze środków PFRON, a ich wysokość będzie uzależniona od uchwały podejmowanej corocznie przez zarząd PFRON IV. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w szczególności poprzez: prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki; zwiększenie dostępności i podniesienie efektywności działań interwencyjnych ukierunkowanych na lecznictwo, rehabilitację a także ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem; reintegracja społeczna osób uzależnionych od narkotyków; podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną. V. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności poprzez: rozwijanie oraz promowanie strategii profilaktycznych w formie działalności wychowawczej i informacyjnej dotyczącej używania alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadużywania i uzależnienia od alkoholu oraz społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych skutków tego zjawiska; promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji; zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin; poprawa jakości życia (wyrównywanie szans życiowych), reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin; podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych oraz osób prowadzących działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin. VI. Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez: propagowanie, podejmowanie działań profilaktyczno informacyjno edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy; zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy; wspieranie istniejących, opracowywanie a także promowanie nowych rozwiązań w zakresie programów korekcyjno edukacyjnych wobec sprawców przemocy; podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb zajmujących się problematyką przemocy. 8

9 VII. Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w szczególności poprzez: działania w zakresie edukacji publicznej na temat HIV/AIDS mające na celu profilaktykę zakażeń HIV; dążenie do integracji społecznej osób żyjących z HIV i chorych na AIDS z ogółem społeczeństwa, poprzez podejmowanie działań informacyjno edukacyjnych; inicjowanie i promowanie działań w zakresie pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich; podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS. Realizacja: Regionalne Centrum Polityki Społecznej Obszar działania: rolnictwo i ochrona środowiska I. Rozwój działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez: współdziałanie przy sporządzaniu projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska w oparciu o założenia polityki ekologicznej państwa oraz przy jego aktualizacji i monitoringu; współdziałanie przy opracowywaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w oparciu o krajowy plan gospodarki odpadami oraz przy jego aktualizacji i monitoringu; udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie, zgodnie z przepisami ustaw dotyczących środowiska; przygotowywanie projektów dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym prowadzenie procedury wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznej do składu Rady; realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. II. Wspomaganie rozwoju społeczności na terenach wiejskich w szczególności poprzez: współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego, agendami rządowymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi oraz społeczno zawodowymi organizacjami rolników; kreowanie polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich; wspomaganie rozwoju agroturystyki; inspirowanie działań na rzecz budowy i rozwoju spółdzielczości. Realizacja: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Obszar działania: kultura fizyczna i sport I. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu mające na celu propagowanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców województwa, podnoszenie poziomu sportowego dzieci młodzieży, promocję województwa w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu będą realizowane w szczególności poprzez: 9

10 program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży; rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym młodzieży niepełnosprawnej; rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych; rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim; promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych w tym także dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym na terenie województwa łódzkiego; promocja programu Moje Boisko Orlik 2012 poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim w grach zespołowych na obiektach typu Orlik; organizacja trzeciej edycji turnieju O Puchar Regionów Partnerskich ; organizacja Podsumowania Roku Sportowego 2011 w Województwie Łódzkim spotkanie z medalistami mistrzostw Świata, Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerami i działaczami sportowymi; promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu sportowo rekreacyjnym; działania na rzecz rozwoju i poprawy bazy sportowej w województwie łódzkim; działania dotyczące przygotowania do organizacji XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej - Łódzkie Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obszar działania: turystyka i krajoznawstwo I. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w szczególności poprzez: imprezy krajoznawcze z zakresu turystyki aktywnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Miejsce obszar województwa łódzkiego. Szczególne wskazanie to obszary parków krajobrazowych, szlaki turystyczne, miejsca kultury i historii regionu (oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców (co najmniej subregion /kilka powiatów); organizację konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym z zakresu wiedzy krajoznawczej o regionie łódzkim. II. Promocja regionu łódzkiego poprzez turystykę i krajoznawstwo w szczególności poprzez: Organizację Study Press i Study Tour po regionie łódzkim; organizację imprez turystycznych oraz konferencji, jubileuszy itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym. III. Turystyczna edukacja poprzez wydawnictwa krajoznawcze w szczególności poprzez: druk regionalnych czasopism krajoznawczych; wydawanie niekomercyjnych publikacji krajoznawczych o zasięgu regionalnym. IV. Rozwijanie turystyki społecznej w szczególności poprzez Imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla dzieci i młodzieży, które łączy pochodzenie z rodzin o statusie ubogim,oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców (przynajmniej subregion /kilka powiatów); Imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla rencistów oraz emerytów o niskich uposażeniach; Imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla osób niepełnosprawnych. 10

11 Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obszar działania: ochrona i promocja zdrowia I. Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa Łódzkiego w szczególności poprzez: realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego; zapewnienie pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin; zapobieganie oraz niwelowanie skutków izolacji społecznej spowodowanej długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością wśród dzieci i młodzieży; wspieranie działań na rzecz osób korzystających ze świadczeń medycznych w warunkach domowych oraz/lub objętych stacjonarną opieką paliatywno hospicyjną; działania mające na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Realizacja: Departament Polityki Zdrowotnej Rozdział 6. Okres realizacji programu Program realizowany jest w ciągu jednego roku tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z założeniami tego programu na podstawie stosownych przepisów mogą być zawierane umowy, których okres realizacji przekracza rok budżetowy. Rozdział 7. Sposób realizacji programu 1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są: 1) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalający roczny program współpracy, jako organ stanowiący; 2) Zarząd Województwa Łódzkiego realizujący roczny program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa; 3) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym działaniom Województwa. 2. Zarząd Województwa Łódzkiego realizuje Program współpracy przy pomocy: 1) komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; 2) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują z organizacjami. 3. Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na: 1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych oraz dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego; 2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi; 11

12 3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4. Za całokształt kontaktów samorządu województwa łódzkiego z organizacjami odpowiada Kierownik Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzący Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka. 5. Cele wskazane w Programie będą realizowane przez formy współpracy wskazane w niniejszym Programie. Rozdział 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Województwa Łódzkiego na rok Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok Rozdział 9. Sposób oceny realizacji programu Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Kierownik Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz kierownikami właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy samorządu województwa z organizacjami. Końcowa ewaluacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań priorytetowych odbywać się będzie między innymi poprzez odwołanie do wskaźników o charakterze ilościowym. Podstawę oceny stanowić będą uzyskane w wyniku działań sprawozdawczych dane statystyczne. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie między innymi w oparciu o następujące wskaźniki: 1) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym; 2) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne; 3) liczbę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 4) liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które zwróciły się do samorządu województwa łódzkiego o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert; 5) liczbę umów o współfinansowanie lub finansowanie zawartych na realizację zadań publicznych; 6) liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadań publicznych; 12

13 7) liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego; 8) liczbę beneficjentów ostatecznych korzystających z pomocy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach realizowanych projektów wspieranych przez Samorząd Województwa Łódzkiego; 9) liczbę szkoleń oraz spotkań informacyjnych organizowanych dla organizacji pozarządowych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi; 10) liczbę inicjatyw lokalnych podjętych przez mieszkańców województwa; 11) liczbę dokumentów przekazanych do konsultacji społecznych; 12) liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych. 1. Zarząd Województwa Łódzkiego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku przekaże sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Sejmikowi Województwa Łódzkiego. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Rozdział 10. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań: 1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe; 2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat priorytetów w realizacji zadań publicznych; 3) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od komórek organizacyjnych Urzędu; 4) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu oraz zorganizowanie spotkań konsultacyjnych z zainteresowanymi podmiotami; 5) skierowanie projektu do zaopiniowania przez Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego. 6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji; 7) opracowanie finalnej wersji projektu Programu 8) przedłożenie projektu Programu na posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego 9) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji.. Sejmiku Województwa; 10) przedłożenie na posiedzenie Zarządu Województwa projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa przyjęcia Programu. Rozdział 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 13

14 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa, w celu oceny formalnej ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Kierownik/Dyrektor komórki organizacyjnej lub jednostki przeprowadzającej konkurs powołuje zespół ds. weryfikacji formalnej ofert. 2. Do zadań zespołu należy w szczególności: 1) sprawdzenie zgodności oferty z ogłoszeniem o konkursie oraz jej kompletności i terminu złożenia; 2) przeprowadzenie stosownej procedury związanej z uzupełnianiem braków formalnych zgodnie z warunkami zapisanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert; 3) sporządzenie wykazów ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych pod kątem oceny formalnej; 3. Protokół z posiedzenia zespołu ds. weryfikacji formalnej ofert oraz wykazy ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych podpisują wszyscy członkowie zespołu i przekazują do właściwej komisji konkursowej, opiniującej oferty w zakresie danego działania w obszarze którego został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego 4. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Zarząd Województwa Łódzkiego powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją 5. W skład Komisji wchodzi minimum sześciu członków, w tym: 1) dwóch przedstawicieli organu wykonawczego, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowych; 2) od dwóch do pięciu pracowników komórki organizacyjnej lub jednostki, w tym jedna osoba jako sekretarz Komisji, w zakresie działania której został ogłoszony konkurs; 3) od dwóch do trzech osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, przy czym udział przedstawicieli organizacji pozarządowych nie jest konieczny w przypadku gdy: a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji, b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji, c) wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu, ze względu na opisane w ustawie konflikty interesu (wskazanie przez organizację biorącą udział w konkursie lub wyłączenie na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego); 6.W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby uczestniczące w pracach Komisji z głosem doradczym wskazywane są w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Komisję. 7. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się odpowiednio przepis art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć: 1) przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez tę Komisję; 14

15 2) osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów. 8. Posiedzeniami Komisji kieruje przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez niego. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń Komisji; 2) inicjowanie i organizowanie prac Komisji; 9. Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały ogłosi nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 10. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych odbywa się w oparciu o kryteria i zasady ustalane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze. 11. Wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z utworzonej bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będzie dokonywany przez Kierownika/Dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Osoby uczestniczące w pracach Komisji wybrane z bazy kandydatów wskazywane są w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Komisję. 12. Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji opracowywany jest przez komórkę organizacyjną lub jednostkę w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego. 13. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. 14. Na posiedzeniu Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o braku istnienia powiązań, o których mowa w pkt 7. W przypadku stwierdzenia istnienia takich powiazań członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje. 15. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci. 16. Komisja konkursowa ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym. 17. Do zadań komisji należy w szczególności: 1) opiniowanie złożonych ofert; 2) sporządzenie wykazów ofert spełniających wymogi merytoryczne i niespełniających ich; 3) sporządzenie listy rankingowej projektów oraz propozycji podziału środków finansowych; 4) inne czynności wskazane w ogłoszeniu konkursowym. 18. Komisja przygotowuje opinię nt. złożonych ofert spełniających wymogi formalnew oparciu o kryteria ustalane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym. Każda oferta przed wydaniem opinii przez Komisję musi zostać szczegółowo oceniona w oparciu o ustalone kryteria niezależnie przez co najmniej 2 członków Komisji lub ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. 15

16 Szczegółowe oceny ofert przedkładane są Komisji jako podstawa do wydania opinii nt. złożonych ofert, sporządzenia listy rankingowej ofert oraz propozycji podziału środków. 19. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 20. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji komórka organizacyjna lub jednostka, w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego, sporządza projekt uchwały skierowanej do Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji. 21. Komisja ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które publikowane są: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w siedzibie organu ogłaszającego konkurs; 3) na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs. 4) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej dla organizacji pozarządowych 22. Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Zarząd całości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w określonym zakresie tematycznym, w danym roku budżetowym lub po podjęciu przez Zarząd decyzji o wykorzystaniu środków w inny sposób. 23. Obsługę Komisji zapewnia komórka organizacyjna lub jednostka, w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego. 24. Członkowie komisji konkursowej informowani są o posiedzeniu komisji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 25. Wszyscy członkowie Komisji mają wgląd w złożone oferty. Szczegółowe oceny ofert są udostępniane członkom Komisji przed posiedzeniem podczas którego zatwierdzana jest lista rankingowa ofert, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. Postanowienia końcowe 1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 16

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo