SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU. Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU. Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie"

Transkrypt

1 SZKOLNY Zespołu Szkół

2 WIZJA SZKOŁY W ROKU 2009 Strona 3 z 42 OBSZAR KONCEPCJA PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI OSIĄGNIĘTA JAKOŚĆ Wizerunek szkoły sprzyja jej rozwojowi. Szkoła posiada wyrazistą koncepcję rozwoju znaną w środowisku. Funkcjonuje współpraca ze szkołami partnerskimi. Przy szkole pręŝnie działa Klub Towarzystwa Lwowa i Kresów południowowschodnich, który aktywnie uczestniczy w Ŝyciu szkoły. Szkoła znana jest na terenie gminy i powiatu. Działa sprawny system promowania sukcesów szkoły KSZTAŁCENIE Nauczyciele zatrudnieni w szkole mają kwalifikacje, ciągle i systematycznie doskonalą swoje umiejętności, potrafią radzić sobie w sytuacja kryzysowych, szczególnie z uczniami trudnymi. Nauczyciele sprawnie posługują się technologiami informacyjnymi i wykorzystują je w procesie dydaktycznym na kaŝdej lekcji. Nauczyciele są mistrzami swojego przedmiotu posiadają pogłębione kompetencje dotyczące mierzenia skuteczności swojego procesu, pomiaru dydaktycznego, analizy kontekstu. Cały zespół jest zintegrowany i chętnie podejmuje nowe wyzwania oraz pracują na rzecz szkoły.

3 Strona 4 z 42 WIZJA SZKOŁY W ROKU 2009 OBSZAR KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE I OPIEKA OSIĄGNIĘTA JAKOŚĆ Szkoła wygląda estetycznie wewnątrz i na zewnątrz budynku, ma salę gimnastyczną, nową elewację, nowe ławki, sprawny sprzęt komputerowy, salę audiowideo, czytelnię. Budynek jest bezpieczny. Funkcjonuje Internet, Odbywają się róŝnorodne zajęcia pozalekcyjne. Znacznie poprawiła się skuteczność nauki języków obcych, uczniowie swobodnie posługują się dwoma językami. Uczniowie swobodnie korzystają z technologii komputerowej i informacyjnej. Pracuje się w szkole nowoczesnymi metodami i technikami. Uczniowie tworzą społeczeństwo przygotowane do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, społeczeństwo wiedzy, są przygotowani do mobilności zawodowej, ciągłych zmian kwalifikacji Uczniowie przestrzegają zasad kultury, potrafią okazać sobie i innym szacunek. Mają pozytywne nastawienie do uczenia się przez całe Ŝycie, potrafią być asertywni, aktywnie rozwiązują swoje problemy, współgospodarza w szkole. Nie ma przejawów patologii społecznej. Uczniowie potrafią gospodarować czasem wolnym.

4 Strona 5 z 42 MISJA (POLITYKA JAKOŚCI) Jesteśmy Zespołem Szkół prowadzonym przez Starostwo Powiatowe Kraśnik. Nosimy imię Orląt Lwowskich. Nasza szkoła znajduje się na terenie gminy Urzędów. Popkowice). Prowadzimy działalność edukacyjną i wychowawczą dla młodzieŝy z regionu i spoza (Kraśnik, gmina Dzierzkowice, gmina Nadrzędnym celem, jaki sobie stawiamy, jest przygotowanie młodzieŝy do wykonywania wielu zawodów i radzenia sobie w dorosłym Ŝyciu. Osiągamy ten cel przez ciągłe doskonalenie kadry nauczycielskiej. Wartościami, którymi się kierujemy, są: - odpowiedzialność za siebie i innych, - szacunek dla drugiego człowieka oraz kultywowanie ideałów naszego patrona. WyróŜnia nas: - profesjonalizm w działaniu, - aktywny udział w Ŝyciu lokalnej społeczności. Odpowiadając za nadzór nad systemem zarządzania jakością, deklaruję jego ciągłe doskonalenie, monitorowanie, tworzenie atmosfery zaangaŝowania, spełnienie oczekiwań i wymagań naszych klientów.

5 Strona 6 z 42 ANALIZA SWOT (opracowana na spotkaniu Rady Pedagogicznej r. w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy szkoły) Obszar Mocne strony Słabe strony KONCEPCJA PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI opracowana koncepcja rozwoju szkoły pięcioletni plan rozwoju i roczny; akceptacja programu rozwoju przez uczniów, rodziców i nauczycieli; koncepcja rozwoju szkoły powstała przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli; zaznajamianie uczniów i rodziców z programem rozwoju szkoły i innymi programami; opracowana organizacja nadzoru i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły; funkcjonuje stały system wewnątrz szkolnych diagnoz edukacyjnych; analiza wewnątrz szkolnych diagnoz edukacyjnych z uwzględnieniem analizy wskaźnika łatwości zadań; analiza egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem kontekstu badań i porównania wyników egzaminu z ocenami bieŝącymi; promowanie osiągnięć szkoły w środowisku; uroczystości środowiskowe: ślubowanie, studniówka. brak pełnej znajomości programów szkoły u rodziców i uczniów; brak pełnego uczestnictwa uczniów i rodziców w realizacji celów szkoły;

6 Strona 7 z 42 ANALIZA SWOT (opracowana na spotkaniu Rady Pedagogicznej r. w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy szkoły) Obszar Mocne strony Słabe strony ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA (proces Z1, Z2 i P1) wysokie kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej, wykształcenie, kwalifikacje, kreatywność, dokształcanie, stosowanie nowych metod pracy, dyspozycyjność ( podejmowanie zadań z własnej inicjatywy poza obowiązkami, np.: niepłatne zajęcia dla młodzieŝy), Ŝyczliwość, otwartość wobec problemów ucznia, współpraca w zespołach przedmiotowych, awans zawodowy; wewnątrzszkolne doskonalenie; ocenianie nauczycieli; dobrze funkcjonujące ksero; zakup nowych mebli; uzupełnianie sprzętu audiowideo. przestrzeganie zasad BHP; opieka nad uczniami w czasie przerw i lekcji; prowadzenie obowiązku szkolnego; monitoring obowiązku; róŝne drogi przepływu informacji. trudności w pracy z młodzieŝą trudną ; brak gabinet lekarski; zbyt mała czytelnia brak sali gimnastycznej; brak miejsca na ekspozycję pucharów; baza sportowa sprzęt sportowy; dokumentacja szkoły.

7 Strona 8 z 42 ANALIZA SWOT (opracowana na spotkaniu Rady Pedagogicznej r. w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy szkoły) Obszar Mocne strony Słabe strony KSZTAŁCENIE (proces G1) zrealizowany cel procesu z polityki jakości, realizacja wszystkich wskaźników wyznaczonych dla procesu; sukcesy uczniów w zawodach sportowych zadowolenie rodziców z efektów w procesie kształcenia; dni otwarte szkoły stałe konsultacje z rodzicami. zbyt duŝa liczba ocen niedostatecznych; brak dostosowywania wymagań do moŝliwości uczniów; brak zajęć na basenie.

8 Strona 9 z 42 ANALIZA SWOT (opracowana na spotkaniu Rady Pedagogicznej r. w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy szkoły) Obszar Mocne strony Słabe strony WYCHOWANIE I OPIEKA (proces G2 i P2) prowadzenie diagnozy wstępnej; ustalenie harmonogramów, pracy wychowawczej; monitorowanie obowiązku szkolnego; uzgodnienie konsekwencji za niespełnienie postanowień statutu; poczucie bezpieczeństwa; spotkania wychowawcze na poziomach klas; współpraca z Radą Rodziców; imprezy wewnętrzne i środowiskowe; współpraca ze Policją; współpraca z rodzicami w zakresie wspierania dzieci z problemami; wagary w czasie lekcji, palenie; współpraca z kuratorami sądowymi; współpraca z Domem Dziecka.

9 Strona 10 z 42 STRATEGICZNE KIERUNKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ORLAT LWOWSKICH W URZĘDOWIE W LATACH I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY I.1. Zarządzanie strategiczne 1. Współpraca ze szkołami bliźniaczymi w Europie za pośrednictwem mediów. 2. Szukanie strategicznych sponsorów szkoły. 3. Korzystanie z funduszy unijnych na rzecz rozwoju szkoły. I.2. Promocja 1. Wydawanie ulotek promujących sukcesy i osiągnięcia szkoły. 2. Systematyczne prowadzenie strony internetowej. 3. Wybór rzecznika prasowego szkoły odpowiedzialnego za systematyczny przekaz informacji, dotyczących szkoły, lokalnej prasie i mediom

10 Strona 11 z 42 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA II.1.2. Nauczyciele, Rozwój zawodowy nauczycieli II Szkolenie nauczycieli języków obcych, podstawowa znajomość języka obcego u innych nauczycieli. 2. Doskonalenie kompetencji wychowawczych, warsztaty umiejętności społecznych. 3. Doskonalenie kompetencji przedmiotowych (pomiar dydaktyczny, mierzenie jakości). 4. Integracja zespołu Warunki działalności szkoły 1. Stworzenie sali audiowizualnej 2. Nowoczesne pomoce dla zespołów przedmiotowych 3. Estetyka wnętrza szkoły 4. Budowa sali gimnastycznej II.4. II.5. Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo 1. Obiekty, pomieszczenia, wyposaŝenie szkoły odpowiadające wymogom bezpieczeństwa i higienie pracy. 2. Przestrzeganie się przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Szkoła w zasięgu monitoringu miejskiego, wewnątrz monitoring szkolny. Kierowanie szkołą, obieg informacji 1. Sprawnie działający obieg informacji Internet.

11 Strona 12 z 42 III. KSZTAŁCENIE 1. Promowanie idei społeczeństwa, przygotowanego do potrzeb gospodarki wolnorynkowej. 2. Projekty wymiany międzynarodowej, wymiany młodzieŝy. 3. Promowanie idei, strategii kształcenia i uczenia się przez całe Ŝycie, kształcenia ustawicznego, podnoszenia i zmiany kwalifikacji, mobilność jednostki. 4. Efektywne wprowadzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 5. Intensywna nauka języków obcych. 6. Wykorzystanie środków masowej komunikacji społecznej w procesach nauczania, uczenia się. 7. Lepsze poznanie historii, geografii oraz kultury innych narodów. 8. Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych klasy sportowe. IV. WYCHOWANIE I OPIEKA 1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do uczenia się. 2. Rozwijanie wśród uczniów potrzeb, uzdolnień i zainteresowań. 3. Umiejętnie zagospodarowanie czasu wolnego ucznia. 4. Uczenie respektowania tradycyjnych wartości. 5. Uczenie zachowań demokratycznych i patriotycznych. 6. Przeciwstawianie się róŝnym formom patologii społecznej. 7. WdraŜanie do poszanowania przyrody, oszczędzania surowców i energii. 8. Systemowe wdraŝanie programów profilaktycznych i bezpiecznego komunikowania warsztaty umiejętności społecznych.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo