SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący 2. Krystyna Mrugalska - wiceprzewodnicząca 3. Anna Woźniak-Szymańska - wiceprzewodnicząca 4. Adam Stromidło - skarbnik 5. Anna Machalica-Pułtorak - sekretarz. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu (31.03, 10.06, 24.08, 19.10, 06.11, 28.12). Jednocześnie regularnie, w formie telefonicznej i mailowej, członkowie Zarządu kontaktowali się w sprawach bieżących. W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 6 uchwał, w sprawie: 1. przyjęcia Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmiku Wojewódzkiego (zrzeszającego 43 organizacje) na członka z dn przyjęcia Sprawozdania merytorycznego z dn przyjęcia Sprawozdania finansowego z dn rozeznania możliwości uzyskania kredytu w wysokości 5 tys. na wkład własny PFON do Spółki z dn przystąpienia do Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (zrzeszającego 30 organizacji) z dn uznania za wniesioną składkę członkowską Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok 2010 wkładu rzeczowego w postaci organizacji i obsługi VI Kongresu PFON odbytego w dniu 19 czerwca 2010 r. z dn czerwca 2010 r. odbył się VI Kongres PFON, który debatował nad bieżącą i przyszłą działalnością Forum. Kongres podjął 4 uchwały: Uchwała Nr w sprawie: wykonanie 1/VI/2010 2/VI/2010 3/VI/2010 4/VI/2010 przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych za rok 2009 przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych za rok 2009 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych za rok 2009 wprowadzenia zmian do Statutu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych przyjęte przez VI Kongres przyjęte przez VI Kongres przyjęte przez VI Kongres wprowadzone przez VI Kongres 1

2 VI Kongres PFON przyjął 5 wniosków: Wniosek Nr treść wniosku: wykonanie 1 Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje organizacje członkowskie do promocji działalności PFON poprzez informowanie Biura Zarządu o przedsięwzięciach i działaniach podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz zamieszczenie logo PFON na stronach internetowych swoich organizacji. Równocześnie Kongres zobowiązuje Zarząd do utworzenia internetowej platformy informacyjnej PFON, co ułatwi komunikację i uczyni sprawniejszą współpracę. 2 Kongres zobowiązuje organizacje członkowskie do przekazywania PFON informacji o wszelkich niepokojących zjawiskach i problemach, z którymi boryka się środowisko osób niepełnosprawnych i które wymagają działań interwencyjnych. 3 Kongres postanawia zwrócić się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Zarządu PFRON z zapytaniem w jaki sposób, w jakim terminie i z jakich źródeł zostanie udzielona pomoc osobom niepełnosprawnym dotkniętym skutkami powodzi. Kongres zobowiązuje Zarząd do przekazania odpowiedzi organizacjom członkowskim i środowisku osób niepełnosprawnych. 4 Kongres popiera inicjatywę utworzenia Porozumienia Niepublicznych Placówek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych STANDARD i SYSTEM i podjęcia działań ratowniczych wobec sytuacji zagrażającej ich likwidacji w związku z drastycznym ograniczeniem środków PFRON, a także procedurą konkursową, jaką są objęci. Kongres z satysfakcją i uznaniem przyjmuje inicjatywę podjętą przez p. Krystynę Mrugalską i deklaruje pomoc i wsparcie dla Porozumienia. 5 Kongres z satysfakcją przyjmuje aktywność Zarządu PFON w zakresie opracowywania projektów i aplikowania o środki UE i innych funduszy. Jednocześnie Kongres zobowiązuje Zarząd do opracowania wniosku i aplikacji do PO KL w celu pozyskania środków na działania wzmacniające sieciową współpracę organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych. Zrealizowano częściowo. Loga PFON nie zamieściły na swojej stronie internetowej: PZG, PZN, PSOUU, WSON, Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie". Zmianie uległa szata graficzna i funkcjonalność strony internetowej, która jest obecnie prowadzona i aktualizowana na bieżąco. Zrealizowano częściowo. Niektóre organizacje sygnalizowały powstające problemy. Generalnie komunikacja z centralami i ogniwami terenowymi członków PFON wymaga omówienia i aktywizacji. Zrealizowano. Wystosowano pismo (nr PFON/51/2010 z dn ), na które PFON otrzymał odpowiedź z PFRONu (nr WP/DZ/DZP/4988/2010/JM, z dn ), która została zamieszczona na stronie internetowej PFON. Ponadto, PFRON zamieścił informacje na ten temat na swojej stronie internetowej. Zrealizowano częściowo. Inicjatywa została rozpoczęta, ale nie wcielona w życie z powodu braku zgłoszeń placówek. Organizacje prowadzące placówki mają wątpliwości co do potrzeby takiego Porozumienia. Zrealizowano. Opracowano i złożono aplikację w Poddziałaniu Rozwój dialogu obywatelskiego. 2

3 Na działalność Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym złożyły się: I.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z CZŁONKOSTWEM W EUROPEJSKIM FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDF: Członkiem Zarządu EDF jest Andrzej Szałach, Przewodniczący Zarządu PFON. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania Zarządu EDF, w tym 1 połączone ze Zgromadzeniem Ogólnym. 1. w m-cu marcu w Salonikach posiedzenie Zarządu EDF W trakcie posiedzenia omawiano następujące sprawy: - przedstawienie sprawozdanie finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu w 2009 roku i jego zatwierdzenie, w celu przedstawieniu Walnemu Zjazdowi organizacji członkowskich; - przedstawienie zebranym Europejskiego Paktu na rzecz Osób Niepełnosprawnych, a po jego zatwierdzeniu, przekazanie władzom Unii Europejskiej oraz rządom Państw członkowskich; - poinformowano zebranych o planowanym monitoringu rządów Państw członkowskich UE w zakresie wykorzystywania przez nie funduszy europejskich. 2. w m-cu maju w Madrycie - posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne członków EDF W trakcie posiedzenia omawiano następujące sprawy: - przedstawiono do ostatecznego zatwierdzenia przez delegatów wszystkich org. członkowskich sprawozdań z działania Zarządu EDF w 2009 roku; - przedyskutowano i przedstawiono do zatwierdzenia, projekt wystąpienia do władz UE w sprawie nie przenoszenia negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego na niepełnosprawnych obywateli Europy; - poinformowano o wystąpieniu do władz Unii o promocji działań na okres trzech lat tj. na lata w zakresie Europejskiego Paktu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w tym o europejskiej Karty Praw Osoby Niepełnosprawnej. 3. w m-cu listopadzie w Brukseli posiedzenie Zarządu EDF W trakcie posiedzenia: - dokonano rewizji propozycji Europejskiej Karty Mobilności. Zarząd EDF dyskutował o wadach i zaletach tego pomysłu oraz jego użyteczności i zgodził się, że: konkretne propozycje będą podane w pierwszej połowie 2011 roku w oparciu o ścisły cel Karty (uwzględniając korzyści socjalne); w 2011 roku kampania komunikacyjna będzie skupiona na wolnym przepływie osób, dóbr i usług i będzie połączona z promocją Europejskiej Karty Mobilności, jak również z argumentami za przyjęciem rozporządzenia Europejskiego Aktu Mobilności. - zgromadzenie zostało poinformowane o przyjęciu przez Komisję Europejską Europejskiej Strategii Niepełnosprawności dotyczącej działań w następujących dziedzinach: dostępności, uczestnictwa, równości, zatrudnienia, edukacji, ochrony socjalnej, zdrowia i działań zewnętrznych. Jednomyślnie 3

4 przyjęto także następne kroki EDF: lobbowanie na rzecz ustanowienia ze wsparciem członków EDF Komitetu Niepełnosprawności w czasie posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej w dniu 6 grudnia 2010; monitorowanie i promowanie propozycji EDF zawartych na liście działań dołączonej do komunikatu; promowanie zaopiniowania/zadecydowania przez Parlament Europejski i Radę Strategii. - opracowano Strategię na rok 2011 na rzecz Równości Osób Niepełnosprawnych w Europie. Zarząd EDF dyskutował na temat zaproponowanych działań w zakresie wspierania wdrażania dyrektywy w zakresie równego traktowania, jak również implementacji dyrektywy dotyczącej zatrudnienia. Dyskutowano również nad projektem naprawy prawa na rok 2011 i zgodnie postulowano: określenie jasnych obszarów działania, których ma dotyczyć projekt; analizę istniejących środków prawnych i instrumentów naprawy prawa i rozwój narzędzi kierowniczych dla członków; poszukiwanie możliwości współpracy z firmami prawniczymi. - Zgromadzeni jednomyślnie zaakceptowali plan działania, który zawiera: działania EDF w zakresie implementacji na poziomie unijnym art. 33 Konwencji ONZ i wskazówki dla państw, dotyczące pisania raportów do Komitetu ONZ, jak również innych ciał należących do ONZ. W Brukseli odbyło się też dwudniowe seminarium którego głównym tematem był art. 33 Konwencji ONZ. Artykuł ten był omawiany w 3 podgrupach ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę krajowych organizacji osób niepełnosprawnych mających za zadanie czuwania nad działaniami rządu swego kraju przy realizacji Konwencji po jej ratyfikowaniu przez to Państwo. Należy przypomnieć w tym miejscu, że w grudniu 2010 roku Unia Europejska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. II.DZIAŁANIA STATUTOWE PFON Prace koncepcyjne oraz sondowanie możliwości zdobycia środków na pracę nad strategią rozwiązywania problemu niepełnosprawności. Śledzenie sytuacji finansowej PFRONu oraz części finansów przeznaczonej na rehabilitację społeczną. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej Sejmu nt. budżetu PFRON (wystąpienie K. Mrugalskiej). Prace nad oceną projektu ustawy o nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej Sejmu i Krajowej Rady Konsultacyjnej, dotyczących nowelizacji ustawy o rehabilitacji oraz aktywne inicjowanie wystąpień w sprawie zagrożeń sytuacji finansowej PFRONu i w sprawie nowelizacji (konsultacje pomiędzy organizacjami, tworzenie wspólnego frontu NGOsów, wspólne wystąpienie do Premiera i Sejmu: PFONu, Koalicji Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Stałej Komisja Ekonomii Społecznej) oraz indywidualne starania u Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, a zwłaszcza u Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego (to ostatnie dało decydujące dla sprawy efekty). Udział w konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu dyskryminacji i promowaniu różnorodności (organizatorzy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Koalicja Na Rzecz Równych Szans). 4

5 Udział w innych konferencjach (Instytut Pracy i Polityki Społecznej Świadczenia na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Senat RP Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną, Fundusze europejskie, udział w grupie fokusowej i inne). Udział w pracach zespołu Rady Pożytku Publicznego powołanej ds. 1%. Podpisanie listu otwartego. Śledzenie prac rządu nad analizą polskiego prawa w kontekście ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (MPiPS, Departament Analiz i Ekspertyz), rozmowy z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych i in. Aktywny udział wiceprzewodniczącej Zarządu K. Mrugalskiej we wszystkich posiedzeniach Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku ds. Osób Niepełnosprawnych. Realizacja kampanii Jesteśmy Polakami, z inicjatywy i z pomocą Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (Małgorzata Gorący, Maria Król). Współpraca z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym i wspieranie go w staraniach o nowe rozwiązania legislacyjne dotyczące tej niepełnosprawności. Przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich byli członkami Zespołu Doradczego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. III.ZADANIA I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ PFRON W 2010 r. PFON realizowało 2 projekty współfinansowane przez PFRON: 1. Druga Kampania informacyjna na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych, była kontynuacją projektu z 2009 roku i trwała od stycznia do grudnia 2010 roku. W ramach tego projektu kontynuowano monitoring społeczny projektów złożonych w konkursach ogłoszonych w 2009 i 2010 r. oraz projektów przyjętych w wyniku tych konkursów do realizacji w dwóch poddziałaniach PO KL: Poddziałaniu "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe" oraz w Poddziałaniu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe" oraz kontynuowano monitoring projektów systemowych, przyjętych do realizacji lub kontynuowanych w 2010 r. w dwóch poddziałaniach PO KL: Poddziałaniu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe" oraz Poddziałaniu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe. W ramach tego projektu opracowano i rozesłano 3 raporty z monitoringu społecznego, a w grudniu 2010 r. przeprowadzono cykl 6 konferencji środowiskowych, poświęconych wykorzystywaniu funduszy strukturalnych dla potrzeb integracji zawodowej i społecznej ON na poziomie regionalno-lokalnym. Konferencje te odbyły się w: Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Wrocławiu i Warszawie. 2. Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, na podstawie doświadczeń systemu stargardzkiego oraz nowoczesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych projekt rozpoczął się w kwietniu 2010 r., a jego zakończenie planowane było do końca maja 2011 r. W ramach prowadzonych prac projektowych zrealizowano w 2010 r. następujące zadania badawcze: zorganizowano biuro i zespół projektowy; wykonano desk research literatury przedmiotu; 5

6 opracowano szczegółowe założenia i metody badawcze (raport metodologiczny); opracowano narzędzia badawcze; odbył się jeden wyjazd zapoznawczo-rozpoznawczy podczas którego jego uczestnicy mogli się zapoznać ze wszystkimi elementami systemu stargardzkiego; rozpoczęto realizację wywiadów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i twórcami systemu stargardzkiego. IV.PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EFS "Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ruszył 1 września 2010 r. i potrwa do wiosny 2012 r. W ramach tego projektu w 2010 r. zrealizowano m.in. takie zadania, jak: zorganizowanie biura projektu; utworzenie strony internetowej projektu (a przy okazji stworzenie nowej strony PFON); zorganizowanie 4 zespołów badawczych do badania 4 środowisk ON i 4 organizacji zrzeszonych w PFON; przygotowanie raportów metodologicznych do badań i ekspertyz oraz kompletu narzędzi, które to dokumenty zostały wypracowywane przy aktywnym udziale badaczy podczas kilkunastu spotkań. V.PRZYGOTOWANIE WARUNKÓW DO DZIAŁALOŚCI W LATACH W 2010 roku Biuro PFON opracowało i złożyło następujące wnioski na realizację projektów: Do PFRON: Tytuł projektu: KONWENCJA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH Cel projektu: Rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych 12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych ( ) Tytuł projektu: WYDAWANIE BIULETYNU PFON EURONIEPEŁNOSPRAWNI" Cel projektu: Rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych 12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: Tytuł projektu: DYSKRYMINACJA - CZY TO TWÓJ PROBLEM? Cel projektu: Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności 11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego 6

7 Tytuł projektu: DRUGA KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO UDZIAŁU ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ABSORPCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Cel projektu: Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności 11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Przyjęty do realizacji został ostatni z wymienionych projektów. Pozostałe otrzymały negatywną ocenę merytoryczną. Należy zauważyć, że był to rok ogromnego ograniczenia środków i w związku z tym specjalnej taktyki PFRON wyboru zadań. Do POKL: W konkursie ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, złożono wniosek na projekt Wsparcie strategiczne dla działalności PFON. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. INFORMACJE KOŃCOWE. Biuro PFON zostało w listopadzie 2010 r. przeniesione z Al. Jana Pawła II na ul. Ogrodową. Zmienił się skład osobowy Biura. Pani Barbara Abramowska w sposób nagły przeniosła się do pracy na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu Głównego PSOUU. Zmieniony został administrator strony internetowej PFON, jej szata graficzna i funkcjonalność. Strona została zbudowana w sposób ułatwiający czytanie jej przez oprogramowanie udźwiękawiające. Jest prowadzona i aktualizowana na bieżąco. Andrzej Szałach Przewodniczący Zarządu 7

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo