PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska."

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk

2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach jest placówką samorządową, działającą na rzecz uczniów. Chcemy być szkołą sukcesu, traktującą podmiotowo zarówno uczniów jak też nauczycieli i rodziców. Szkołą zintegrowaną ze społecznością lokalną, otwartą na inicjatywy, kreującą absolwenta poszukującego prawdy, piękna i dobra w życiu. WSTĘP Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowawczym. Zadaniem wychowania jest kształtowanie istotnych wartości ludzkiego bycia. Aby osiągnąć cel koncepcja programu wychowawczego uwzględnia wiele aspektów, m.in.: - odwołuje się do tradycji szkoły i wzorców wypracowanych przez lata istnienia placówki, - uwzględnia podstawy programowe kształcenia ogólnego, - zwraca szczególna uwagę na potrzeby szkoły, środowiska lokalnego, kształtowanie szacunku dla polskiej kultury, otwarcie na wartości kultury europejskiej; skutkiem takiego działania mają być uczniowskie postawy prośrodowiskowe, patriotyczne, proeuropejskie, - uwzględnia zagrożenia współczesnego świata, by wskazać możliwości aktywnego przeciwdziałania, - uwzględnia kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, - łączy treści wychowania, nauczania i kształcenia będą one realizowane na wszystkich zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli

3 MISJA SZKOŁY - Wykreowanie człowieka, który zgodnie z nauką patrona szkoły Jana Pawła II, potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych. - Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucia świadomości istnienia obok drugiego człowieka. - Stworzenie warunków umożliwiających wykształcenie umiejętności potrzebnych do odnalezienia swojego miejsca we współczesnym świecie. - Stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i aspiracje. - Wychowanie człowieka, który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom. - Wychowanie człowieka sprawnego w zakresie posługiwania się technologią informacyjną. - Wpajanie zasad patriotyzmu ukierunkowanego na własny region. - Kształtowanie postaw proekologicznych - człowiek powinien mieć świadomość, że jest częścią przyrody. GŁÓWNE CELE I SPOSOBY REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZEJ CELE I ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIANOŚĆ ZA REALIZACJĘ TERMIN REALIZACJI 1. Znajomość zadań szkoły Zapoznanie uczniów klas I, rodziców, nauczycieli: - ze Statutem Szkoły - Programem Wychowawczym, - Programem Profilaktycznym, - Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Dyrektor szkoły, nauczyciele Wrzesień

4 2. Kształtowanie więzi z krajem, postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego -organizowanie uroczystości szkolnych z okazji rocznic i świąt państwowych; -rozwijanie miłości do ojczyzny poprzez znajomość historii, -poznawanie sylwetek wielkich Polaków, -wycieczki krajoznawcze, rodzice. Cały okres szkoły 3. Kształtowanie poczucia przynależności do małej ojczyzny - kształtowanie postawy patriotyzmu wobec swojej małej ojczyzny, - uczenie szacunku do historii i tradycji regionu; - organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy; - organizowanie konkursów o regionie; - udział w kulturalnym życiu gminy -działalność kółek zainteresowań nauczyciele 4.Ksztaftowanie prawidłowych postaw życiowychhumanitaryzmu, tolerancji, zachowań drugiego człowieka - wybrane elementy lekcji: geografii, religii, j.angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, - pogadanki na godzinach wychowawczych, - indywidualne rozmowy z uczniami, debaty szkolne, apele szkolne Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog. 5. Kształtowanie tożsamości europejskiej - pogłębianie wiedzy o geografii, kulturze i historii państw europejskich, - gazetki ścienne o tematyce europejskiej, Dzień Europejski, współpraca ze szkołami z państw Unii Europejskiej Nauczyciele, wychowawcy Nauki

5 6.Przygotowanie do życia w społeczeństwie -rozwijanie samorządności poprzez wybory do samorządu szkolnego i klasowego, -wybory opiekuna samorządu, -organizowanie imprez i uroczystości szkolnych umożliwiających twórczą aktywność na terenie klasy i szkoły. Dyrektor, opiekun samorządu uczniowskiego. 7.Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji - organizowanie uroczystości szkolnych ku czci Patrona (obchody Dnia Patrona), organizowanie konkursów wiedzy o Patronie, - Mała Studniówka - ślubowanie klas I, - spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej, - Dzień Wiosny, - udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, - organizowanie akcji charytatywnych, - mundurki szkolne -właściwy strój galowy -promocja szkoły, Dzień Otwarty -Bieg Niepodległościowy -Cała Polska Biega - Dzień Sportu, - redagowanie gazetki szkolnej - prowadzenie kroniki szkolnej, - prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gimnazjum. Dyrekcja, pedagog, uczniowie. 8.Nabywanie postaw i zachowań kulturalnych poprzez kontakt - organizowanie spotkań ze sztuką, - wyjazdy do kina, teatru, muzeum, nauczyciel sztuki.

6 ze sztuką - organizacja wieczorków poetyckich, - udział uczniów w konkursach plastycznych i muzycznych, o charakterze profilaktycznym, - konkurs recytatorski - koncerty muzyczne w szkole, - uczestnictwo w koncertach muzycznych odbywających się w MOK-u 9.Dostrzeganie indywidualnej wartości każdego człowieka - organizacja konkursów przedmiotowych, - indywidualny kontakt z uczniem, - stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, - działalność kół zainteresowań, - różnorodne formy pracy z uczniem w celu wspierania indywidualnego rozwoju (z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności w nauce) - rozwijanie poszczególnych umiejętności podczas zajęć edukacyjnych - działania z ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, opracowanie KIP I PDW dla uczniów, - propozycje zajęć rozwijających zainteresowania (w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej i nie tylko), - indywidualizacja procesu kształcenia pedagog, zespół ds. specjalnych potrzeb ucznia

7 10. Promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród uczniów Udział w akcjach charytatywnych: - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - niesienie doraźnej pomocy osobom potrzebującym, - rozmowy indywidualne z uczniami, - prelekcje, spotkania ukazujące pozytywne wzorce osobowe, - prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki i umiejętności społecznych typu: asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, prowadzenia dyskusji, negocjacji. pedagog, personel szkoły 11.Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji i przestępczości: Zapobieganie agresywnemu zachowaniu uczniów, kradzieży, dewastacji mienia, zastraszania, eliminowanie zagrożeń związanych z używkami oraz z wejściem na teren szkoły osób niepowołanych - Diagnozowanie uczniów pod kątem uzależnień. -Praca indywidualna z uczniami zagrożonymi uzależnieniem. -Warsztaty, pogadanki, rozmowy, instruktaż, prelekcje. -Edukacja prawna uczniówzapoznanie z konsekwencjami społeczno-prawnymi nieprzestrzegania obowiązujących norm i zachowań. -Włączanie rodziców do współpracy ze szkołą. - Programy profilaktyczne, współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły - wykorzystanie monitoringu wizyjnego jako narzędzia psychologicznego oddziaływania na zachowanie uczniów, - dyżury nauczycieli podczas Dyrektor, wicedyrektor, pedagog, terapeuci, kuratorzy, policja

8 przerw, natychmiastowe reagowanie na złe zachowanie, konsekwentne stosowanie szkolnego systemu kar i nagród 12.Kształtowanie osobowości ucznia Wszystkie momenty wychowawcze nastawione na kształtowanie sumienia, zdrowej ambicji, uczciwości, wiarygodności, samokrytycyzmu, szacunku dla ludzi i zwierząt, empatii, odwagi, altruizmu, odpowiedzialności, wytrwałości, poczucia własnej wartości, przedsiębiorczości, kreatywności, gotowości podejmowania inicjatyw, kultury osobistej, pracy zespołowej. - dialog z uczniem. pedagog, 13. Edukacja medialna - kształtowanie właściwego odbioru treści emitowanych za pośrednictwem współczesnych środków masowego przekazu Przygotowanie młodzieży do krytycznego i selektywnego odbioru treści medialnych poprzez: - zajęcia na godz. wychowawczych, -pogadanki z uczniami, -rozmowy indywidualne, - warsztaty Pedagog 14. Stop cyberprzemocy problem przemocy rówieśniczej w sieci - zajęcia na godzinach wychowawczych poświęcone profilaktyce przemocy z użyciem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, - gazetka szkolna, Pedagog, nauczyciel informatyki

9 - wybrane elementy zajęć z informatyki 15. Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze - spotkania młodzieży z pracownikami ruchu drogowego, - spotkania z pielęgniarką szkolną mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej pomocy, - zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się na drogach (zdobywanie przez uczniów karty motorowerowej). pielęgniarka szkolna, Policja. 16. Akcja Płytka wyobraźnia to kalectwo kampania dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego Zwrócenie uwagi uczniów na różnego rodzaju zagrożenia występujące podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. - pogadanki i rozmowy na godzinach wychowawczych nauczyciele. Czerwiec 17. Promowanie zdrowego stylu życia i higieny osobistej Wdrażanie uczniów do troski o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, zdrowy styl życia poprzez: - prelekcje pielęgniarki szkolnej, - zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, - godziny wychowawcze o tematyce dotyczącej higieny, dbałości o zdrowie, zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania - obchody Dnia Sportu, - SKS-y, - udział uczniów w zawodach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, - organizacja zawodów pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii, nauczyciel wych.fiz.

10 sportowych, - międzyszkolne igrzyska lekkoatletyczne, biegi okolicznościowe 18. Promowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów Przybliżanie uczniom przy różnych okazjach problematyki zagrożeń i ochrony środowiska poprzez: - akcję Sprzątanie Świata, - obchody Dnia Ziemi. - konkurs ekologiczny, promowanie selektywnej zbiórki odpadów nauczyciel biologii. 19. Poprawa frekwencji uczniów, eliminowanie nieusprawiedliwionyc h nieobecności - wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych, - rozmowy indywidualne w celu budowania pozytywnej motywacji do uczęszczania na zajęcia, - diagnoza przyczyn nieobecności (ankieta przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli, rodziców) - stała współpraca z rodzicami, - organizowanie indywidualnych spotkań ucznia, rodzica, pedagoga, - współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie obowiązku szkolnego. nauczyciele pedagog.

11 20. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu 21. Współpraca z rodzicami - Diagnostyka indywidualnych możliwości, zainteresowań i preferencji. - Zapewnienie dostępu do informacji (Targi edukacyjne, oferty szkół, prezentacje.) -Warsztaty doskonalące umiejętności autoprezentacji. - Nauka profesjonalnego sporządzania CV. - współpraca w ramach zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, - zapoznanie z rodziców z dokumentami szkoły (Statut Szkoły, WSO), - prelekcje dla rodziców, - indywidualne porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i dydaktycznych, - udzielanie informacji na temat miejsc świadczących fachową pomoc i wsparcie w przypadku sytuacji trudnych wychowawczo Dyrekcja, doradca zawodowy Dyrekcja, pedagog, nauczyciele. Styczeń/luty UROCZYSTOŚCI I IMPREZY WYNIKAJĄCE Z TRADYCJI SZKOŁY O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO KULTURALNYM 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2. Ślubowanie klas pierwszych 3. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły 4. Święto Odzyskania Niepodległości ( Bieg Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych) 5. Spotkanie opłatkowe ( Wigilie klasowe, Jasełka)

12 6. Mała Studniówka 7. Dzień Wiosny 8. Dzień Ziemi, obchody rocznicy śmierci patrona 9. Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Szkolny konkurs Europejski 10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 11. Inne: - wieczorki poetyckie, - konkursy przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, recytatorskie - rozgrywki międzynarodowe w piłkę nożną - wycieczki szkolne do teatru, muzeum, kina - wycieczka kilkudniowa - wyjazdy integracyjne klas I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo