SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R."

Transkrypt

1 RAPORT

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3 II. Opis działań statutowych prowadzonych w 2012 r III. Projekty realizowane w 2012 r IV. Pozostałe informacje dotyczące 2012 r

3 I. WSTĘP I SPRAWY ORGANIZACYJNE 1/ Informacja ogólna o Stowarzyszeniu: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST powstało w grudniu 1995r. jako kontynuacja Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, działającego od 2 lat przy Fundacji Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy Gniazdo. Stowarzyszenie jest niezależną organizacją pozarządową wspierającą działalność i rozwój stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych oraz innych inicjatyw obywatelskich. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS pod nr Posiada numer REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej / Cele statutowe i ich realizacja Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego i rozwojowi organizacji pozarządowych, jako podmiotów wyrażających aktywność wspólnot i społeczności lokalnych wobec problemów społeczno gospodarczych. Działania te mają wspierać kształtowanie aktywnych postaw obywateli wobec problemów dotyczących poprawy jakości życia a także związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw obywatelskich, oraz zwiększać zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces rozwoju lokalnego, regionalnego i Polski. Realizacji tego celu służą następujące działania statutowe Stowarzyszenia: a) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w tym związanych z włączaniem obywateli w procesy decyzyjne (tj. partycypacja obywatelska), w szczególności poprzez wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań służących budowie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją i innymi podmiotami, b) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi potencjału organizacji pozarządowych i profesjonalizacji ich działalności, ukierunkowanych na zwiększanie zaangażowania III sektora w rozwiązywanie 3

4 problemów społeczno gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących ograniczania bezrobocia poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie procesu integracji i reintegracji zawodowej, wspieranie przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizację społeczną osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, w tym rozwój wolontariatu, c) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych oraz kreowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących wyrównywaniu szans, przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację, d) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych i osób starszych, e) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom funkcjonującym w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, wiek, pochodzenie czy model życia. f) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, oraz dotyczących rozwiązywania problemów i niwelowania ograniczeń występujących w otoczeniu osób z niepełnosprawnością, w tym wspierania współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk, g) promowanie, wspieranie i organizacja współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi, dla organizacji pozarządowych działających na Śląsku. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) współpracę z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, b) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, c) realizację projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa Stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej, 4

5 d) zarządzanie i rozliczanie projektów, e) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej i promocyjnej, f) prowadzenie działalności dotyczącej animacji społecznej, konsultacji społecznych, g) organizacja kursów zawodowych, staży, praktyk i wolontariatu, h) organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla organizacji pozarządowych, i) publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), j) prowadzenie prac naukowo-badawczych w tym badań ewaluacyjnych służących rozwojowi organizacji pozarządowych, k) prowadzenie pomocy technicznej w tym informatycznej dla organizacji pozarządowych, l) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między innymi: placówek, zespołów, imprez. Stowarzyszenie może realizować swoje cele zarówno poprzez działalność odpłatną jak i nieodpłatną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2012r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 3/ Sprawy członkowskie W 2012r. do Stowarzyszenia należało 16 członków zwyczajnych. W stosunku do poprzedniego roku 2011, liczba członków była stała. Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 4/ Władze Stowarzyszenia Do 30 czerwca 2012r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie czteroosobowym, by następnie kontynuować pracę w składzie trzyosobowym. Posiedzenia Zarządu odbywały sie raz w kwartale w trybie zwykłym, oraz dodatkowo odbyło się 12 spotkań Zarządu w trybie roboczym. 5

6 5/ Sprawy pracownicze i wolontariat W roku 2012 stowarzyszenie zatrudniało średniorocznie 14 osób na umowę o pracę w realizowanych projektach. Jednocześnie 1 osoba pracowała w ramach wolontariatu. 6/ Zasoby Stowarzyszenia a) lokalowe: Stowarzyszenie ma dalej siedzibę w lokalu w centrum Katowic o pow. 126 m 2, który jest wynajęty na zasadach komercyjnych. Stowarzyszenie najmuje od Miasta Katowice lokal w centrum Miasta (ul. Młyńska 5) o powierzchni 35 m 2, w którym ma siedzibę Inkubator Społecznej Aktywności. b) sprzęt: w siedzibie Stowarzyszenia znajduje się wyposażona salka szkoleniowa (rzutnik, flipchart). W biurze Stowarzyszenia jest 11 stanowisk pracy, na każdym z nich jest zestaw komputerowy, bezprzewodowy internet i telefony. Każde stanowisko komputerowe ma bezprzewodowy dostęp do 2 kserokopiarek oraz 5 drukarek. Komputery stacjonarne są średnio użytkowane co najmniej od 5 lat, są sprawne, kontynuowano częściową modernizację. Dodatkowo Stowarzyszenie użycza od Miasta Katowice sprzęt niezbędny do funkcjonowania Inkubatora Społecznej Aktywności: rzutnik, ekran, 3 stanowiska komputerowe, w pełni wyposażoną salę szkoleniową. W 2012r Stowarzyszenie zakupiło: 1 projektor multimedialny 10 laptopów 3 komputery stacjonarne 2 urządzenia wielofunkcyjne ksero 1 kamerę, Serwer Centralkę telefoniczną Z czego do biura Stowarzyszenia: 1 laptop 2 komputery stacjonarne 2 urządzenia wielofunkcyjne ksero Serwer Centralkę telefoniczną 6

7 Dla partnerów realizujących projekty: Stowarzyszenie Nadzieja : 1 laptop, 1 kamera Stowarzyszenie Bona Fides: 1 komputer Do użyczenia innym organizacjom w ramach realizowanych projektów 8 Laptopów, 1 rzutnik, c) środki finansowe: w roku 2012 przychody wyniosły łącznie ,44 zł 7

8 II. OPIS DZIAŁAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH W 2012 R. We wszystkich działaniach zrealizowanych w 2012 roku odbywających się w projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział wzięło udział ponad 1000 osób, z czego : 974 osoby z 297 organizacji pozarządowych 39 osób zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie SFERY DZIAŁAŃ W 2102 roku 1/ Informacja: 1. udzielanie informacji wg zgłoszonego indywidualnego zapotrzebowania: spotkania w siedzibie Stowarzyszenia, telefonicznie, przez , średnio 40 kontaktów w ciągu miesiąca ; 2. upowszechnianie informacji przez stronę internetową bieżąca aktualizacja informacji na stronie, fanpage na facebook 3. wydawanie biuletynu informacyjnego SEDNO Most, realizacja w ramach projektu Region Aktywnych Organizacji 4 numery po 1000 egz., ; 4. prowadzenie biblioteczki tematycznej zawierającej publikacje istotne dla działalności organizacji pozarządowych, aktualne zasoby 700 skatalogowanych pozycji, uzupełnienie w pozycji, średnio korzysta 3-4 osoby miesięcznie; 5. organizacja konferencji Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej w której udział wzięło ponad 70 osób. 6. dystrybucja/wysyłka pocztowa materiałów własnych i powierzonych (biuletyny, informatory, opracowania) do organizacji pozarządowych i samorządów, realizacja na bieżąco. 8

9 7. Prowadzono działania informacyjne w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności w Katowicach 2/ Poradnictwo i konsultacje: Łącznie przeprowadziliśmy blisko 1000 godzin doradztwa 1) 126 dyżurów poradniczych w Inkubatorze Społecznej Aktywności oraz w siedzibie Stowarzyszenia, tematyka ogólna 1 36 godz./mc; 2) doradztwo w ramach projektów: przeprowadzono 748 poradnictwa ogólnego 2 udzielono 237,5 godzin poradnictwa specjalistycznego 3 objęto coachingiem 30 organizacji, które wsparto ponad 1000 godzin pracy coacha 3) upowszechnianie omówienia często powtarzających się zagadnień problemowych przez stronę internetową bieżące zamieszczanie materiałów na stronie; 4) dział tematyczny dotyczący księgowości w biuletynie informacyjnym SEDNO-Most, 3/ Szkolenia i seminaria Łącznie przeprowadziliśmy 81 dni zajęć 1. Przeprowadzono 21 dni szkoleń podstawowych dotyczących organizacji pozarządowych; 2. Przeprowadzono 16 dni szkoleń specjalistycznych dotyczących księgowości, PR, kwestii administracyjno-prawnych, wolontariatu, użytkowania narzędzi informatycznych 3. Zorganizowano i przeprowadzono 15 seminariów dotyczących m.in., współpracy z JST, wolontariatu, konkursów grantowych itp. 4. Zorganizowano i przeprowadzono 29 dni warsztatów w tym 10 dwudniowych warsztatów Współpraca lokalna ; 5. W ramach projektów zorganizowano dwie wizyty studyjne do Urzędu Miasta Katowice 1 Tematyka ogólna dotyczy: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność, promocji działań organizacji, itp. 2 j.w. 3 Poradnictwo specjalistyczne to głównie poradnictwo z zakresu księgowości. 9

10 4/ Rozwój i integracja środowiska organizacji pozarządowych, współpraca międzysektorowa. Do stałych działań Stowarzyszenia MOST należą działania ukierunkowane na rozwój i integrację sektora oraz wspieranie współpracy międzysektorowej. Do podstawowych w tym zakresie należy animacja partnerstw lokalnych. W 2012r. większość tych działań była prowadzona w ramach realizowanych i współrealizowanych projektów: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Rybniku oraz Małe Duże NGO : - przeprowadzono 38 spotkań animacyjnych - przeprowadzono 21 spotkań lokalnych - animowanie powstania 1 nowego partnerstwa lokalnego w Zabrzu - animacja i wsparcie dotychczas działających partnerstw lokalnych. 5\ Wypracowanie standardów W ramach projektu Bipnij dla przejrzystości i transparentności organizacji pozarządowych zostały wypracowane standardy działań organizacji pozarządowych w zakresie: formalno-prawnym przejrzystości etyki których stosowanie jest upowszechniane pośród śląskich organizacji pozarządowych. 6\ Wsparcie infrastrukturalne i techniczne W ramach swojej działalności towarzyszenie MOST wspiera organizacje nie tylko merytorycznie ale również udostępniając swoje zasoby techniczne. W 2012 roku: 54 razy użyczono sale na spotkania organizacji pozarządowych 33 razy wypożyczono sprzęt użyczono na czas nieokreślony 9 laptopów oraz 1 rzutnik multimedialny 10

11 7/ Współpraca z administracją publiczną w 2012 roku Do stałych działań Stowarzyszenia MOST należy ułatwienie współpracy i dialogu organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Stowarzyszenie MOST realizuje poprzez: prezentowanie samorządom zasad działania i oferty realizacyjnej organizacji pozarządowych, funkcjonujących na danym terenie i ich znaczenia dla rozwoju lokalnej polityki społeczno-gospodarczej; wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców a lokalnymi władzami samorządowymi i innymi jednostkami samorządu, poprzez ułatwianie kontaktów i inicjowanie współpracy w realizacji zadań publicznych; zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie wśród zainteresowanych organizacji pozarządowych informacji dotyczących możliwości współpracy z władzami lokalnymi. Realizacja działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną w ramach bieżącej działalności członkowie i pracownicy Stowarzyszenia w 2012r.: 1) Koordynowali pracę zespołu ds. edukacji i profesjonalizacji przy wypracowaniu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2 osoby) 2) Uczestniczyli w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim (1 osoba) 3) Uczestniczyli w pracach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (3 osoby) 4) Współpracowali w ramach zespołów roboczych, kontaktach z pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych oraz przy przygotowaniu projektów z samorządami: Miasto Mysłowice, Miasto Zabrze, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Bieruń, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim (6 osób) 5) Współpraca w ramach grup i forów nieformalnych m.in. uczestnictwo w spotkaniach PALisady Nieformalne Forum Pracowników Programów Aktywności Lokalnej w woj. Śląskim (1 osoba) 6) W Katowicach: o uczestniczyło w wypracowaniu i przygotowaniu wniosku o Europejską Stolicę Młodzieży (2 osoby) 11

12 o uczestniczyło w pracach zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Katowice. (2 osoby) o Uczestnictwo w pracach zespołu roboczego ds. konsultacji z mieszkańcami (1 osoba) o Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta (1 osoba) o Organizacja dyżurów przedstawicieli Katowickiej Rady Pożytku Publicznego 8/ Współpraca międzynarodowa w 2012 roku W 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu ponadnarodowego Ponad granicami walczymy z barierami we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbh z Nadrenii Północnej-Westfalii. Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez uczestników. W 2012 roku Stowarzyszenie zorganizowało: Dwa staże zagraniczne dla osób pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną wizytę studyjną u partnera niemieckiego dla 6 osób Jedną wizytę przygotowawczą u partnera niemieckiego i jedną wizytę przygotowawczą niemieckiego partnera na śląsku Jedną wizytę partnera niemieckiego w Polsce w celu obserwacji i oceny działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością podejmowanych na śląsku Odpłatna działalność statutowa W 2012 roku stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 12

13 III. PROJEKTY REALIZOWANE W 2012 R. 1/ Region Aktywnych Organizacji Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych w woj. śląskim poprzez ułatwienie dostępu do usług infrastrukturalnych i indywidualnego wsparcia dla min. 120 organizacji pozarządowych. W tym celu na obszarach, w których brakuje ośrodków wspierających, zostały utworzone tworzone zostaną i funkcjonowały do r. mobilne centra informacji i wspomagania organizacji pozarządowych. Oferta projektu skierowana jest do organizacji lub osób chcących założyć organizacje działających na terenie powiatu: Będzińskiego, Bielskiego, Bieruńsko-Lędzińskiego, Rybnickiego, terenie miasta Jastrzębie Zdrój, terenie miasta Bytom, terenie miasta Mysłowice, terenie miasta Piekary Śląskie, terenie miasta Siemianowice Śląskie, terenie miasta Tychy Projekt był realizowany w latach W sumie w ramach projektu wzięło udział 760 osoby w 2012 dołączyło 568 osób ze 141 organizacji pozarządowych. W projekcie zrealizowano: doradztwo ogólne 4 łącznie 1936 godzin doradztwa w trakcie realizacji projektu, w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 565 godzin doradztwa ogólnego doradztwo specjalistyczne 5 łącznie 908,5 godzin w ramach projektu, w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 237,5 godzin doradztwa specjalistycznego 4 Tematyka ogólna dotyczy: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność, promocji działań organizacji, itp. 13

14 coaching dla 70 organizacji, w tym w 2012 MOST prowadził coaching dla 24 organizacji pozarządowych szkolenia podstawowe 6 60 dni szkoleniowych, w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 16 dni szkoleń podstawowych szkolenia specjalistyczne 7 15 dni szkoleniowych w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 7 dni szkoleń specjalistycznych zorganizowano 10 seminariów w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 3 seminaria zorganizowano warsztaty wyjazdowe z zakresu współpracy lokalnej dla 10 grup w których udział wzięło 200 osób powstało 6 nowych organizacji pozarządowych w tym w 2012 MOST pomógł w założeniu 3 nowych organizacji użyczenie sprzętu dla 20 organizacji w tym w 2012 MOST użyczył sprzęt dla 10 NGO zakup usług dla 8 organizacji całość realizowana w 2012 roku Był to projekt partnerski realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku oraz Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS Dofinansowanie POKL w 2012 w ramach projektu wydatkowano ,29 zł w tym MOST ,48 złotych 2/ Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Rybniku Od 1 stycznia 2012 Realizacja projektu ROEFS w Rybniku, jako Partner Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wsparcie wdrażania PO KL w regionie śląskim, pomoc dla beneficjentów EFS. W ramach zespołu MOST były realizowane: 5 Poradnictwo specjalistyczne to głównie poradnictwo z zakresu księgowości i stosowania zasady równości szans w organizacjach pozarządowych 6 Tematyka ogólna dotyczy: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność, promocji działań organizacji, itp 7 Poradnictwo specjalistyczne to głównie poradnictwo z zakresu księgowości i stosowania zasady równości szans w organizacjach pozarządowych 14

15 działania animacyjne, w wymiarze 1/2 etatu. Rezultaty: Utworzono 1 partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostką samorządu terytorialnego w Zabrzu. przeprowadzono 1 seminarium Ekonomia społeczna co to takiego? dotacje na założenie PES zorganizowano 38 spotkań animacyjnych uczestnictwo w spotkaniach PALisady Nieformalne Forum Pracowników Programów Aktywności Lokalnej w woj. Śląskim Współpraca przy realizacji imprez promujących EFS: o Festynach i piknikach RO EFS o Europejski Patchwork Pokoleniowy o Kiermasz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością Dofinansowanie POKL, priorytet X wydatkowano w ,57 3/ "BIPnij dla przejrzystości i transparentności w organizacjach pozarządowych Celem projektu jest wypracowanie narzędzi i rozwiązań koniecznych do przejrzystego działania organizacji oraz stworzenie przykładowej strony internetowej BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) do wykorzystywania przez organizacje pozarządowe woj. śląskiego. W 2012 roku zrealizowano etap dotyczący Wypracowania standardów: a) konsultacje z organizacjami 7 seminariów z przedstawicielami organizacji (kwiecień lipiec 2012) wzięło udział 117 przedstawicieli NGO z 81 organizacji, b) przygotowanie standardu i narzędzi (wrzesień grudzień 2012) przez zespół ds standaryzacji 12 ekspertów w trakcie 10 dni warsztatów c) konsultacje wypracowanych standardów 7 spotkań dla ponad 70 osób Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej Bona Fides z Katowic 15

16 Dofinansowanie PO KL Poddziałanie Wydatkowano w ,29 w tym MOST ,68zł 4/ "Inkubator Społecznej Aktywności Działania Inkubatora są skupione na katowickich organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, które są wielką siłą miasta oraz jego mieszkańcach. W Inkubatorze, na miejscu organizacje i grupy mogły uzyskać dostęp do sprzętu komputerowego i biurowego oraz zasięgnąć informacji nt. najnowszych wydarzeń III sektora. Ważnym aspektem działania Inkubatora było upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji. W 2012 w dalszym ciągu pracowano, aby Inkubator stał się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług katowickich organizacji. W ramach realizowanego zadania w Inkubatorze zrealizowano: dyżury poradnicze 73 dyżury poradnicze z doradztwa skorzystało 75 organizacji i 12 grup nieformalnych przeprowadzono 9 dni szkoleniowych udostępnianie pomieszczeń 30 razy dla 17 organizacji udostępnianie sprzętu 33 razy dla 16 organizacji Dofinansowanie UM Katowice Poddziałanie Wydatkowano w 2012 roku ,47 zł 5/ Ponad granicami walczymy z barierami Projekt Ponad granicami walczymy z barierami jest realizowany w okresie od kwietnia 2012 r. do lipca 2014 r. przez 3 organizacje z terenu woj. śląskiego: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja z Rudy Śląskiej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia Razem z Rybnika we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbh z Nadrenii Północnej-Westfalii. 16

17 Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez uczestników. W 2012r. wsparcie uzyskało 40 osób nieaktywnych zawodowo, z niepełnosprawnością intelektualną lub o obniżonej normie intelektualnej, 30 osób z ich najbliższego otoczenia - rodziców i opiekunów a także 39 pracowników i wolontariuszy, którzy na co dzień zajmują się integracją i pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Założenia projektu zostaną osiągnięte dzięki wymianie informacji i doświadczeń w ramach współpracy ponadnarodowej, dotyczących form wsparcia indywidualnego oraz środowiskowego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultaty osiągnięte w 2012 r.: Wsparcie 40 osób niepełnosprawnych Ilość godzin warsztatów dla osób niepełnosprawnych Ilość godzin pracy doradców przy wypracowaniu Indywidualnych Planów Działań Ilość osób uczestniczących w wypracowaniu modelu współpracy ponadnarodowej - 39 Dwa staże zagraniczne dla osób pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną wizytę studyjną u partnera niemieckiego dla 6 osób Jedną wizytę przygotowawczą u partnera niemieckiego i jedną wizytę przygotowawczą niemieckiego partnera na śląsku Jedną wizytę partnera niemieckiego w Polsce w celu obserwacji i oceny działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością podejmowanych na śląsku Dofinansowanie PO KL Poddziałanie PN w roku 2012 wydatkowano kwotę ,82zł w tym MOST ,29zł 17

18 6/ MOST łączy - kompleksowy Program nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a wolontariuszami na terenie Miasta Katowic Głównym celem projektu było zbudowanie kompleksowego programu wspierania wolontariatu w mieście Katowice w 2012 roku. Cele szczegółowe projektu dotyczyły: zwiększenia poziomu informacji na temat możliwości współpracy katowickimi organizacjami pozarządowymi, zwiększenia wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w szczególności w obszarze wolontariatu, oraz promocja wolontariatu wśród mieszkańców Katowic ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Osiągnięto następujące rezultaty: 1. Zostały zorganizowane Targi wolontariatu w ramach Gali Wolontariatu, w których udział wzięło 9 organizacji 2. Od lutego do grudnia (jedenaście miesięcy) funkcjonował Ośrodek wsparcia, w szczególności: odbyło się 53 czterogodzinnych dyżurów poradniczych (w każdym tygodniu przynajmniej jeden) udzielono 22 porad trwających łącznie 54,5 godzin w ramach funkcjonowania Ośrodka Stowarzyszenie MOST udostępniło pomieszczenia na 24 spotkania organizacji pozarządowych odbyły się 4 seminaria promujące wolontariat, w których łącznie uczestniczyło 40 osób łącznie udzielono telefonicznie lub bezpośrednio ok. 300 informacji (na podstawie wyliczeń osoby obsługującej punkt konsultacyjny) Dofinansowanie Urząd Miasta Katowice w roku 2012 kwota ,53 zł. 7/ Małe Duże NGO W projekcie Małe - Duże NGO Wnioskodawca - Stowarzyszenie MOST przygotowało grupę lokalnych organizacji pozarządowych z różnych miejscowości woj. śląskiego i współdziałających, od prawie dwóch lat, w ramach regionalnego porozumienia pod nazwą Porozumienie z logo EFS, do prowadzenia programu wsparcia adresowanego do organizacji o podobnej im charakterystyce. Członkowie Porozumienia wyrażali przekonanie, że przywrócenie organizacjom lokalnym niezbędnej w III sektorze dynamiki, wymaga 18

19 bezpośredniego zaangażowania podobnych im organizacji. Ustalono, że w ramach projektu będą upowszechniali swój dorobek oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Celem projektu było przygotowanie i realizacja wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych województwa śląskiego, celem zwiększenia ich aktywności i udziału w realizacji zadań publicznych. W ramach projektu był również realizowany program rozwoju Porozumienia z logo EFS poprzez uzupełnianie obszaru tematycznego, pozyskiwanie nowych członków oraz rozwijanie kompetencji. Te działania są zgodne z ustaleniami zawartymi w przygotowanym przez organizacje członkowskie Planie Działania Porozumienia w ramach kontynuacji współpracy. Rezultaty: Wsparcie organizacji w Mysłowicach, Miasteczku Śląskim, Siemianowicach Śląskich, Bieruniu W projekcie uczestniczyło ponad 250 osób z różnych organizacji pozarządowych. Przyjęto 25 nowych członków do Porozumienia z logo EFS W 2012 zorganizowano: 84h coachingu dla organizacji z porozumienia 183 h doradztwa 9 warsztatów dla członków Porozumienia, 5 szkoleń, 2 seminariów Zorganizowano konferencje dotyczącą wspierania organizacji pozarządowych w której udział wzięło 70 osób Zorganizowano dwie wizyty studyjne 5 spotkań grup roboczych 5 spotkań realizujących w 4 lokalizacjach, średnio 11 osób na spotkaniu Łącznie 21 spotkań w lokalizacjach Dofinansowanie w ramach środków MPiPS z FIO w wysokości ,33złotych. 8/ Ośrodek Szkolący Programu Młodzież w Działaniu Seria szkoleń i innych działań regionalnych podnoszących wiedzę nt. Projektów oraz pozyskiwania środków w Programie Młodzież w działaniu w województwie śląskim 19

20 Projekt realizowany od września 2012 do czerwca 2013 Informacje o Programie Młodzież w Działaniu zamieszczano w newsletterze i na stronie Programu Młodzież w działaniu oraz na portalach Facebook i NGO.pl. Aktywnie pomagały nam też zaprzyjaźnione organizacje i inkubatory organizacji pozarządowych, które rozsyłały informacje swoimi mailingami. Ponadto Ośrodek Szkolący aktywnie wspierał konsultanta regionalnego w prowadzeniu konsultacji, co obejmowało także spotkania w terenie. W ramach Ośrodka kontynuowano prowadzenie strony Panorama Współdziałania na portalu Facebook, gdzie informowano o ważnych wydarzeniach i wiadomościach dotyczących polityki młodzieżowej w Europie i w Polsce. Z powodu braku środków do końca roku 2012 zorganizowano jedno spotkanie informacyjne na temat programu. Brak wydatków w roku

21 IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE 2012 R. 1) W 2012 roku Stowarzyszenie MOST przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) 2) Opracowano 9 projektów i wniosków. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na jeden projekt, którego realizacja rozpoczyna się w 2013 roku: 3) Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia brali udział w pracach Komisji Oceny Projektów w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Komisji Konkursowej Miasta Katowice. 4) Udział w szkoleniach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Ekonomii Społecznej, OFOP 5) Członkowie uczestniczyli w licznych szkoleniach, a 4 osoby w studiach podyplomowych 6) Udział i promocja działań Stowarzyszenia podczas: a. Targów Organizacji Pozarządowych w Siemianowicach Śląskich b. Dni Organizacji Pozarządowych w Katowicach c. Kongres Obywatel Senior d. Targi Wolontariatu w ramach Gali wolontariatu w Katowicach 21

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo