SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R."

Transkrypt

1 RAPORT

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3 II. Opis działań statutowych prowadzonych w 2012 r III. Projekty realizowane w 2012 r IV. Pozostałe informacje dotyczące 2012 r

3 I. WSTĘP I SPRAWY ORGANIZACYJNE 1/ Informacja ogólna o Stowarzyszeniu: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST powstało w grudniu 1995r. jako kontynuacja Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, działającego od 2 lat przy Fundacji Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy Gniazdo. Stowarzyszenie jest niezależną organizacją pozarządową wspierającą działalność i rozwój stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych oraz innych inicjatyw obywatelskich. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS pod nr Posiada numer REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej / Cele statutowe i ich realizacja Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego i rozwojowi organizacji pozarządowych, jako podmiotów wyrażających aktywność wspólnot i społeczności lokalnych wobec problemów społeczno gospodarczych. Działania te mają wspierać kształtowanie aktywnych postaw obywateli wobec problemów dotyczących poprawy jakości życia a także związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw obywatelskich, oraz zwiększać zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces rozwoju lokalnego, regionalnego i Polski. Realizacji tego celu służą następujące działania statutowe Stowarzyszenia: a) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w tym związanych z włączaniem obywateli w procesy decyzyjne (tj. partycypacja obywatelska), w szczególności poprzez wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań służących budowie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją i innymi podmiotami, b) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi potencjału organizacji pozarządowych i profesjonalizacji ich działalności, ukierunkowanych na zwiększanie zaangażowania III sektora w rozwiązywanie 3

4 problemów społeczno gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących ograniczania bezrobocia poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie procesu integracji i reintegracji zawodowej, wspieranie przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizację społeczną osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, w tym rozwój wolontariatu, c) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych oraz kreowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących wyrównywaniu szans, przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację, d) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych i osób starszych, e) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom funkcjonującym w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, wiek, pochodzenie czy model życia. f) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, oraz dotyczących rozwiązywania problemów i niwelowania ograniczeń występujących w otoczeniu osób z niepełnosprawnością, w tym wspierania współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk, g) promowanie, wspieranie i organizacja współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi, dla organizacji pozarządowych działających na Śląsku. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) współpracę z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, b) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, c) realizację projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa Stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej, 4

5 d) zarządzanie i rozliczanie projektów, e) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej i promocyjnej, f) prowadzenie działalności dotyczącej animacji społecznej, konsultacji społecznych, g) organizacja kursów zawodowych, staży, praktyk i wolontariatu, h) organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla organizacji pozarządowych, i) publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), j) prowadzenie prac naukowo-badawczych w tym badań ewaluacyjnych służących rozwojowi organizacji pozarządowych, k) prowadzenie pomocy technicznej w tym informatycznej dla organizacji pozarządowych, l) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między innymi: placówek, zespołów, imprez. Stowarzyszenie może realizować swoje cele zarówno poprzez działalność odpłatną jak i nieodpłatną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2012r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 3/ Sprawy członkowskie W 2012r. do Stowarzyszenia należało 16 członków zwyczajnych. W stosunku do poprzedniego roku 2011, liczba członków była stała. Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 4/ Władze Stowarzyszenia Do 30 czerwca 2012r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie czteroosobowym, by następnie kontynuować pracę w składzie trzyosobowym. Posiedzenia Zarządu odbywały sie raz w kwartale w trybie zwykłym, oraz dodatkowo odbyło się 12 spotkań Zarządu w trybie roboczym. 5

6 5/ Sprawy pracownicze i wolontariat W roku 2012 stowarzyszenie zatrudniało średniorocznie 14 osób na umowę o pracę w realizowanych projektach. Jednocześnie 1 osoba pracowała w ramach wolontariatu. 6/ Zasoby Stowarzyszenia a) lokalowe: Stowarzyszenie ma dalej siedzibę w lokalu w centrum Katowic o pow. 126 m 2, który jest wynajęty na zasadach komercyjnych. Stowarzyszenie najmuje od Miasta Katowice lokal w centrum Miasta (ul. Młyńska 5) o powierzchni 35 m 2, w którym ma siedzibę Inkubator Społecznej Aktywności. b) sprzęt: w siedzibie Stowarzyszenia znajduje się wyposażona salka szkoleniowa (rzutnik, flipchart). W biurze Stowarzyszenia jest 11 stanowisk pracy, na każdym z nich jest zestaw komputerowy, bezprzewodowy internet i telefony. Każde stanowisko komputerowe ma bezprzewodowy dostęp do 2 kserokopiarek oraz 5 drukarek. Komputery stacjonarne są średnio użytkowane co najmniej od 5 lat, są sprawne, kontynuowano częściową modernizację. Dodatkowo Stowarzyszenie użycza od Miasta Katowice sprzęt niezbędny do funkcjonowania Inkubatora Społecznej Aktywności: rzutnik, ekran, 3 stanowiska komputerowe, w pełni wyposażoną salę szkoleniową. W 2012r Stowarzyszenie zakupiło: 1 projektor multimedialny 10 laptopów 3 komputery stacjonarne 2 urządzenia wielofunkcyjne ksero 1 kamerę, Serwer Centralkę telefoniczną Z czego do biura Stowarzyszenia: 1 laptop 2 komputery stacjonarne 2 urządzenia wielofunkcyjne ksero Serwer Centralkę telefoniczną 6

7 Dla partnerów realizujących projekty: Stowarzyszenie Nadzieja : 1 laptop, 1 kamera Stowarzyszenie Bona Fides: 1 komputer Do użyczenia innym organizacjom w ramach realizowanych projektów 8 Laptopów, 1 rzutnik, c) środki finansowe: w roku 2012 przychody wyniosły łącznie ,44 zł 7

8 II. OPIS DZIAŁAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH W 2012 R. We wszystkich działaniach zrealizowanych w 2012 roku odbywających się w projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział wzięło udział ponad 1000 osób, z czego : 974 osoby z 297 organizacji pozarządowych 39 osób zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie SFERY DZIAŁAŃ W 2102 roku 1/ Informacja: 1. udzielanie informacji wg zgłoszonego indywidualnego zapotrzebowania: spotkania w siedzibie Stowarzyszenia, telefonicznie, przez , średnio 40 kontaktów w ciągu miesiąca ; 2. upowszechnianie informacji przez stronę internetową bieżąca aktualizacja informacji na stronie, fanpage na facebook 3. wydawanie biuletynu informacyjnego SEDNO Most, realizacja w ramach projektu Region Aktywnych Organizacji 4 numery po 1000 egz., ; 4. prowadzenie biblioteczki tematycznej zawierającej publikacje istotne dla działalności organizacji pozarządowych, aktualne zasoby 700 skatalogowanych pozycji, uzupełnienie w pozycji, średnio korzysta 3-4 osoby miesięcznie; 5. organizacja konferencji Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej w której udział wzięło ponad 70 osób. 6. dystrybucja/wysyłka pocztowa materiałów własnych i powierzonych (biuletyny, informatory, opracowania) do organizacji pozarządowych i samorządów, realizacja na bieżąco. 8

9 7. Prowadzono działania informacyjne w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności w Katowicach 2/ Poradnictwo i konsultacje: Łącznie przeprowadziliśmy blisko 1000 godzin doradztwa 1) 126 dyżurów poradniczych w Inkubatorze Społecznej Aktywności oraz w siedzibie Stowarzyszenia, tematyka ogólna 1 36 godz./mc; 2) doradztwo w ramach projektów: przeprowadzono 748 poradnictwa ogólnego 2 udzielono 237,5 godzin poradnictwa specjalistycznego 3 objęto coachingiem 30 organizacji, które wsparto ponad 1000 godzin pracy coacha 3) upowszechnianie omówienia często powtarzających się zagadnień problemowych przez stronę internetową bieżące zamieszczanie materiałów na stronie; 4) dział tematyczny dotyczący księgowości w biuletynie informacyjnym SEDNO-Most, 3/ Szkolenia i seminaria Łącznie przeprowadziliśmy 81 dni zajęć 1. Przeprowadzono 21 dni szkoleń podstawowych dotyczących organizacji pozarządowych; 2. Przeprowadzono 16 dni szkoleń specjalistycznych dotyczących księgowości, PR, kwestii administracyjno-prawnych, wolontariatu, użytkowania narzędzi informatycznych 3. Zorganizowano i przeprowadzono 15 seminariów dotyczących m.in., współpracy z JST, wolontariatu, konkursów grantowych itp. 4. Zorganizowano i przeprowadzono 29 dni warsztatów w tym 10 dwudniowych warsztatów Współpraca lokalna ; 5. W ramach projektów zorganizowano dwie wizyty studyjne do Urzędu Miasta Katowice 1 Tematyka ogólna dotyczy: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność, promocji działań organizacji, itp. 2 j.w. 3 Poradnictwo specjalistyczne to głównie poradnictwo z zakresu księgowości. 9

10 4/ Rozwój i integracja środowiska organizacji pozarządowych, współpraca międzysektorowa. Do stałych działań Stowarzyszenia MOST należą działania ukierunkowane na rozwój i integrację sektora oraz wspieranie współpracy międzysektorowej. Do podstawowych w tym zakresie należy animacja partnerstw lokalnych. W 2012r. większość tych działań była prowadzona w ramach realizowanych i współrealizowanych projektów: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Rybniku oraz Małe Duże NGO : - przeprowadzono 38 spotkań animacyjnych - przeprowadzono 21 spotkań lokalnych - animowanie powstania 1 nowego partnerstwa lokalnego w Zabrzu - animacja i wsparcie dotychczas działających partnerstw lokalnych. 5\ Wypracowanie standardów W ramach projektu Bipnij dla przejrzystości i transparentności organizacji pozarządowych zostały wypracowane standardy działań organizacji pozarządowych w zakresie: formalno-prawnym przejrzystości etyki których stosowanie jest upowszechniane pośród śląskich organizacji pozarządowych. 6\ Wsparcie infrastrukturalne i techniczne W ramach swojej działalności towarzyszenie MOST wspiera organizacje nie tylko merytorycznie ale również udostępniając swoje zasoby techniczne. W 2012 roku: 54 razy użyczono sale na spotkania organizacji pozarządowych 33 razy wypożyczono sprzęt użyczono na czas nieokreślony 9 laptopów oraz 1 rzutnik multimedialny 10

11 7/ Współpraca z administracją publiczną w 2012 roku Do stałych działań Stowarzyszenia MOST należy ułatwienie współpracy i dialogu organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Stowarzyszenie MOST realizuje poprzez: prezentowanie samorządom zasad działania i oferty realizacyjnej organizacji pozarządowych, funkcjonujących na danym terenie i ich znaczenia dla rozwoju lokalnej polityki społeczno-gospodarczej; wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców a lokalnymi władzami samorządowymi i innymi jednostkami samorządu, poprzez ułatwianie kontaktów i inicjowanie współpracy w realizacji zadań publicznych; zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie wśród zainteresowanych organizacji pozarządowych informacji dotyczących możliwości współpracy z władzami lokalnymi. Realizacja działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną w ramach bieżącej działalności członkowie i pracownicy Stowarzyszenia w 2012r.: 1) Koordynowali pracę zespołu ds. edukacji i profesjonalizacji przy wypracowaniu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2 osoby) 2) Uczestniczyli w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim (1 osoba) 3) Uczestniczyli w pracach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (3 osoby) 4) Współpracowali w ramach zespołów roboczych, kontaktach z pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych oraz przy przygotowaniu projektów z samorządami: Miasto Mysłowice, Miasto Zabrze, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Bieruń, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim (6 osób) 5) Współpraca w ramach grup i forów nieformalnych m.in. uczestnictwo w spotkaniach PALisady Nieformalne Forum Pracowników Programów Aktywności Lokalnej w woj. Śląskim (1 osoba) 6) W Katowicach: o uczestniczyło w wypracowaniu i przygotowaniu wniosku o Europejską Stolicę Młodzieży (2 osoby) 11

12 o uczestniczyło w pracach zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Katowice. (2 osoby) o Uczestnictwo w pracach zespołu roboczego ds. konsultacji z mieszkańcami (1 osoba) o Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta (1 osoba) o Organizacja dyżurów przedstawicieli Katowickiej Rady Pożytku Publicznego 8/ Współpraca międzynarodowa w 2012 roku W 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu ponadnarodowego Ponad granicami walczymy z barierami we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbh z Nadrenii Północnej-Westfalii. Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez uczestników. W 2012 roku Stowarzyszenie zorganizowało: Dwa staże zagraniczne dla osób pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną wizytę studyjną u partnera niemieckiego dla 6 osób Jedną wizytę przygotowawczą u partnera niemieckiego i jedną wizytę przygotowawczą niemieckiego partnera na śląsku Jedną wizytę partnera niemieckiego w Polsce w celu obserwacji i oceny działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością podejmowanych na śląsku Odpłatna działalność statutowa W 2012 roku stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 12

13 III. PROJEKTY REALIZOWANE W 2012 R. 1/ Region Aktywnych Organizacji Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych w woj. śląskim poprzez ułatwienie dostępu do usług infrastrukturalnych i indywidualnego wsparcia dla min. 120 organizacji pozarządowych. W tym celu na obszarach, w których brakuje ośrodków wspierających, zostały utworzone tworzone zostaną i funkcjonowały do r. mobilne centra informacji i wspomagania organizacji pozarządowych. Oferta projektu skierowana jest do organizacji lub osób chcących założyć organizacje działających na terenie powiatu: Będzińskiego, Bielskiego, Bieruńsko-Lędzińskiego, Rybnickiego, terenie miasta Jastrzębie Zdrój, terenie miasta Bytom, terenie miasta Mysłowice, terenie miasta Piekary Śląskie, terenie miasta Siemianowice Śląskie, terenie miasta Tychy Projekt był realizowany w latach W sumie w ramach projektu wzięło udział 760 osoby w 2012 dołączyło 568 osób ze 141 organizacji pozarządowych. W projekcie zrealizowano: doradztwo ogólne 4 łącznie 1936 godzin doradztwa w trakcie realizacji projektu, w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 565 godzin doradztwa ogólnego doradztwo specjalistyczne 5 łącznie 908,5 godzin w ramach projektu, w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 237,5 godzin doradztwa specjalistycznego 4 Tematyka ogólna dotyczy: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność, promocji działań organizacji, itp. 13

14 coaching dla 70 organizacji, w tym w 2012 MOST prowadził coaching dla 24 organizacji pozarządowych szkolenia podstawowe 6 60 dni szkoleniowych, w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 16 dni szkoleń podstawowych szkolenia specjalistyczne 7 15 dni szkoleniowych w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 7 dni szkoleń specjalistycznych zorganizowano 10 seminariów w tym w 2012 roku MOST przeprowadził 3 seminaria zorganizowano warsztaty wyjazdowe z zakresu współpracy lokalnej dla 10 grup w których udział wzięło 200 osób powstało 6 nowych organizacji pozarządowych w tym w 2012 MOST pomógł w założeniu 3 nowych organizacji użyczenie sprzętu dla 20 organizacji w tym w 2012 MOST użyczył sprzęt dla 10 NGO zakup usług dla 8 organizacji całość realizowana w 2012 roku Był to projekt partnerski realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku oraz Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS Dofinansowanie POKL w 2012 w ramach projektu wydatkowano ,29 zł w tym MOST ,48 złotych 2/ Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Rybniku Od 1 stycznia 2012 Realizacja projektu ROEFS w Rybniku, jako Partner Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wsparcie wdrażania PO KL w regionie śląskim, pomoc dla beneficjentów EFS. W ramach zespołu MOST były realizowane: 5 Poradnictwo specjalistyczne to głównie poradnictwo z zakresu księgowości i stosowania zasady równości szans w organizacjach pozarządowych 6 Tematyka ogólna dotyczy: formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność, promocji działań organizacji, itp 7 Poradnictwo specjalistyczne to głównie poradnictwo z zakresu księgowości i stosowania zasady równości szans w organizacjach pozarządowych 14

15 działania animacyjne, w wymiarze 1/2 etatu. Rezultaty: Utworzono 1 partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostką samorządu terytorialnego w Zabrzu. przeprowadzono 1 seminarium Ekonomia społeczna co to takiego? dotacje na założenie PES zorganizowano 38 spotkań animacyjnych uczestnictwo w spotkaniach PALisady Nieformalne Forum Pracowników Programów Aktywności Lokalnej w woj. Śląskim Współpraca przy realizacji imprez promujących EFS: o Festynach i piknikach RO EFS o Europejski Patchwork Pokoleniowy o Kiermasz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością Dofinansowanie POKL, priorytet X wydatkowano w ,57 3/ "BIPnij dla przejrzystości i transparentności w organizacjach pozarządowych Celem projektu jest wypracowanie narzędzi i rozwiązań koniecznych do przejrzystego działania organizacji oraz stworzenie przykładowej strony internetowej BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) do wykorzystywania przez organizacje pozarządowe woj. śląskiego. W 2012 roku zrealizowano etap dotyczący Wypracowania standardów: a) konsultacje z organizacjami 7 seminariów z przedstawicielami organizacji (kwiecień lipiec 2012) wzięło udział 117 przedstawicieli NGO z 81 organizacji, b) przygotowanie standardu i narzędzi (wrzesień grudzień 2012) przez zespół ds standaryzacji 12 ekspertów w trakcie 10 dni warsztatów c) konsultacje wypracowanych standardów 7 spotkań dla ponad 70 osób Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej Bona Fides z Katowic 15

16 Dofinansowanie PO KL Poddziałanie Wydatkowano w ,29 w tym MOST ,68zł 4/ "Inkubator Społecznej Aktywności Działania Inkubatora są skupione na katowickich organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, które są wielką siłą miasta oraz jego mieszkańcach. W Inkubatorze, na miejscu organizacje i grupy mogły uzyskać dostęp do sprzętu komputerowego i biurowego oraz zasięgnąć informacji nt. najnowszych wydarzeń III sektora. Ważnym aspektem działania Inkubatora było upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji. W 2012 w dalszym ciągu pracowano, aby Inkubator stał się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług katowickich organizacji. W ramach realizowanego zadania w Inkubatorze zrealizowano: dyżury poradnicze 73 dyżury poradnicze z doradztwa skorzystało 75 organizacji i 12 grup nieformalnych przeprowadzono 9 dni szkoleniowych udostępnianie pomieszczeń 30 razy dla 17 organizacji udostępnianie sprzętu 33 razy dla 16 organizacji Dofinansowanie UM Katowice Poddziałanie Wydatkowano w 2012 roku ,47 zł 5/ Ponad granicami walczymy z barierami Projekt Ponad granicami walczymy z barierami jest realizowany w okresie od kwietnia 2012 r. do lipca 2014 r. przez 3 organizacje z terenu woj. śląskiego: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja z Rudy Śląskiej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia Razem z Rybnika we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbh z Nadrenii Północnej-Westfalii. 16

17 Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez uczestników. W 2012r. wsparcie uzyskało 40 osób nieaktywnych zawodowo, z niepełnosprawnością intelektualną lub o obniżonej normie intelektualnej, 30 osób z ich najbliższego otoczenia - rodziców i opiekunów a także 39 pracowników i wolontariuszy, którzy na co dzień zajmują się integracją i pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Założenia projektu zostaną osiągnięte dzięki wymianie informacji i doświadczeń w ramach współpracy ponadnarodowej, dotyczących form wsparcia indywidualnego oraz środowiskowego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultaty osiągnięte w 2012 r.: Wsparcie 40 osób niepełnosprawnych Ilość godzin warsztatów dla osób niepełnosprawnych Ilość godzin pracy doradców przy wypracowaniu Indywidualnych Planów Działań Ilość osób uczestniczących w wypracowaniu modelu współpracy ponadnarodowej - 39 Dwa staże zagraniczne dla osób pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną wizytę studyjną u partnera niemieckiego dla 6 osób Jedną wizytę przygotowawczą u partnera niemieckiego i jedną wizytę przygotowawczą niemieckiego partnera na śląsku Jedną wizytę partnera niemieckiego w Polsce w celu obserwacji i oceny działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością podejmowanych na śląsku Dofinansowanie PO KL Poddziałanie PN w roku 2012 wydatkowano kwotę ,82zł w tym MOST ,29zł 17

18 6/ MOST łączy - kompleksowy Program nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a wolontariuszami na terenie Miasta Katowic Głównym celem projektu było zbudowanie kompleksowego programu wspierania wolontariatu w mieście Katowice w 2012 roku. Cele szczegółowe projektu dotyczyły: zwiększenia poziomu informacji na temat możliwości współpracy katowickimi organizacjami pozarządowymi, zwiększenia wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w szczególności w obszarze wolontariatu, oraz promocja wolontariatu wśród mieszkańców Katowic ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Osiągnięto następujące rezultaty: 1. Zostały zorganizowane Targi wolontariatu w ramach Gali Wolontariatu, w których udział wzięło 9 organizacji 2. Od lutego do grudnia (jedenaście miesięcy) funkcjonował Ośrodek wsparcia, w szczególności: odbyło się 53 czterogodzinnych dyżurów poradniczych (w każdym tygodniu przynajmniej jeden) udzielono 22 porad trwających łącznie 54,5 godzin w ramach funkcjonowania Ośrodka Stowarzyszenie MOST udostępniło pomieszczenia na 24 spotkania organizacji pozarządowych odbyły się 4 seminaria promujące wolontariat, w których łącznie uczestniczyło 40 osób łącznie udzielono telefonicznie lub bezpośrednio ok. 300 informacji (na podstawie wyliczeń osoby obsługującej punkt konsultacyjny) Dofinansowanie Urząd Miasta Katowice w roku 2012 kwota ,53 zł. 7/ Małe Duże NGO W projekcie Małe - Duże NGO Wnioskodawca - Stowarzyszenie MOST przygotowało grupę lokalnych organizacji pozarządowych z różnych miejscowości woj. śląskiego i współdziałających, od prawie dwóch lat, w ramach regionalnego porozumienia pod nazwą Porozumienie z logo EFS, do prowadzenia programu wsparcia adresowanego do organizacji o podobnej im charakterystyce. Członkowie Porozumienia wyrażali przekonanie, że przywrócenie organizacjom lokalnym niezbędnej w III sektorze dynamiki, wymaga 18

19 bezpośredniego zaangażowania podobnych im organizacji. Ustalono, że w ramach projektu będą upowszechniali swój dorobek oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Celem projektu było przygotowanie i realizacja wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych województwa śląskiego, celem zwiększenia ich aktywności i udziału w realizacji zadań publicznych. W ramach projektu był również realizowany program rozwoju Porozumienia z logo EFS poprzez uzupełnianie obszaru tematycznego, pozyskiwanie nowych członków oraz rozwijanie kompetencji. Te działania są zgodne z ustaleniami zawartymi w przygotowanym przez organizacje członkowskie Planie Działania Porozumienia w ramach kontynuacji współpracy. Rezultaty: Wsparcie organizacji w Mysłowicach, Miasteczku Śląskim, Siemianowicach Śląskich, Bieruniu W projekcie uczestniczyło ponad 250 osób z różnych organizacji pozarządowych. Przyjęto 25 nowych członków do Porozumienia z logo EFS W 2012 zorganizowano: 84h coachingu dla organizacji z porozumienia 183 h doradztwa 9 warsztatów dla członków Porozumienia, 5 szkoleń, 2 seminariów Zorganizowano konferencje dotyczącą wspierania organizacji pozarządowych w której udział wzięło 70 osób Zorganizowano dwie wizyty studyjne 5 spotkań grup roboczych 5 spotkań realizujących w 4 lokalizacjach, średnio 11 osób na spotkaniu Łącznie 21 spotkań w lokalizacjach Dofinansowanie w ramach środków MPiPS z FIO w wysokości ,33złotych. 8/ Ośrodek Szkolący Programu Młodzież w Działaniu Seria szkoleń i innych działań regionalnych podnoszących wiedzę nt. Projektów oraz pozyskiwania środków w Programie Młodzież w działaniu w województwie śląskim 19

20 Projekt realizowany od września 2012 do czerwca 2013 Informacje o Programie Młodzież w Działaniu zamieszczano w newsletterze i na stronie Programu Młodzież w działaniu oraz na portalach Facebook i NGO.pl. Aktywnie pomagały nam też zaprzyjaźnione organizacje i inkubatory organizacji pozarządowych, które rozsyłały informacje swoimi mailingami. Ponadto Ośrodek Szkolący aktywnie wspierał konsultanta regionalnego w prowadzeniu konsultacji, co obejmowało także spotkania w terenie. W ramach Ośrodka kontynuowano prowadzenie strony Panorama Współdziałania na portalu Facebook, gdzie informowano o ważnych wydarzeniach i wiadomościach dotyczących polityki młodzieżowej w Europie i w Polsce. Z powodu braku środków do końca roku 2012 zorganizowano jedno spotkanie informacyjne na temat programu. Brak wydatków w roku

21 IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE 2012 R. 1) W 2012 roku Stowarzyszenie MOST przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) 2) Opracowano 9 projektów i wniosków. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na jeden projekt, którego realizacja rozpoczyna się w 2013 roku: 3) Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia brali udział w pracach Komisji Oceny Projektów w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Komisji Konkursowej Miasta Katowice. 4) Udział w szkoleniach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Ekonomii Społecznej, OFOP 5) Członkowie uczestniczyli w licznych szkoleniach, a 4 osoby w studiach podyplomowych 6) Udział i promocja działań Stowarzyszenia podczas: a. Targów Organizacji Pozarządowych w Siemianowicach Śląskich b. Dni Organizacji Pozarządowych w Katowicach c. Kongres Obywatel Senior d. Targi Wolontariatu w ramach Gali wolontariatu w Katowicach 21

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. w 2013r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. w 2013r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2013r. 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. SPRAWY ORGANIZACYJNE... 4 1/ Informacja ogólna o Stowarzyszeniu:... 4 2/ Cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2014r.

Sprawozdanie z działalności. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2014r. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2014r. Spis treści Informacja ogólna o Stowarzyszeniu:... 5 Cele statutowe i ich realizacja... 5 Sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Rok funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami!

Rok funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami! PROJEKT TWORZENIE LOKALNYCH INKUBATORÓW NGO W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI DORADZTWA POZARZĄDOWEGO JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rok funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. FORMY WSPÓŁPRACY Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015 ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie obsługi i koordynacji działań organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego INFORMACJA O PROJEKCIE TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego PRIORYTET V Dobre Rządzenie DZIAŁANIE: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2011

Sprawozdanie merytoryczne. Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2011 Sprawozdanie merytoryczne Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2011 1 Dane organizacji Dane adresowe Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ul. Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk Tel./fax 59 840 29 20 KRS: 0000056842 cio@cio.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "MOST"

STATUT STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOST STATUT STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "MOST" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2013 Projekty realizowane w 2013r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. MPiPS w ramach EFS. Lider DFOP, Partner Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU I. Cele statutowe Federacji Cele działania Federacji to: 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Partnerstwo na rzecz realizacji projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Skład PARTNERSTWA - 6 jednostek samorządu terytorialnego - 2 organizacje pozarządowe Lider: Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 stycznia 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM na podstawie raportu końcowego z realizacji Zadania A w ramach niniejszego projektu oraz rekomendacji stworzonych przez zespół ekspertów z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Teraz My! na lata 2014-15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo