ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH"

Transkrypt

1

2 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Kazimierza Bujakowskiego, G³ównego Geodety Kraju. Zgodnie z podanym wy ej tematem wiod¹cym konferencja jest ukierunkowana na dynamicznie rozwijaj¹ce siê metody i technologie pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i prezentowania danych geoprzestrzennych w warunkach stacjonarnych i mobilnych, w powi¹zaniu z nowoczesnymi rozwi¹zaniami sprzêtowymi i oprogramowania, z uwzglêdnieniem pozycjonowania, nawigacji oraz us³ug lokalizacyjnych. Program konferencji zawiera: 1. W dniu pierwszym warsztaty o charakterze szkoleniowym maj¹ce na celu wzbogacenie wiedzy i zwiêkszenie umiejêtnoœci uczestników w zakresie 5 wyodrêbnionych tematów: m prawnych aspektów informacji geoprzestrzennej, m perspektyw otwartego oprogramowania, m mobilnych technologii geoprzestrzennych, m transformacji krajowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE, m FME Desktop oprogramowania klasy ETL. 2. W dniu drugim sympozjum nt. Europejskie Ramy Lokalizacyjne w œwietle IIP, zorganizowane przy wspó³pracy Towarzystwa przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii i obejmuj¹ce sesje dotycz¹ce: m aktualnej problematyki IIP, m przyk³adów dobrych praktyk budowy IIP, m m projektu europejskiego ELF, rezultatów III Forum Nowe wyzwania w kszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów, a tak e sesjê Zespo³u Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej Konwentu Marsza³ków RP poœwiêcon¹ regionalnym projektom geoprzestrzennym. 3. W dniu trzecim sesje referatowe obejmuj¹ce 39 referatów prezentuj¹cych aktualny dorobek polskich oœrodków geoinformacyjnych. Obrady w tym dniu prowadzone bêd¹ równolegle w dwóch salach z podzia³em bogatej tematyki na osiem sesji referatowych. Jedna z nich o nazwie Studia poœwiêcona bêdzie dzia³alnoœci m³odych geomatyków, m.in. doktorantów i cz³onków studenckich kó³ naukowych polskich uczelni. Jak zwykle, uczestnicy konferencji otrzymaj¹ materia³y w postaci zeszytów czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki wydawanego przez Towarzystwo. Podczas konferencji przekazane bêd¹ zeszyty 2(64) i 3(65). Przewiduje siê, e w pierwszej po³owie 2015 roku, wydane zostan¹ zeszyty pokonferencyjne 4(66), 5(67) i 1(68). Mam nadziejê, e przyjemnie spêdz¹ Pañstwo czas w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana o stuletniej ju tradycji, uczestnicz¹c w spektaklach wystawianych na niedawno zbudowanej Scenie Kameralnej. W imieniu wszystkich organizatorów konferencji yczê Pañstwu owocnych obrad, wspólnego pog³êbiania wiedzy, po ytecznej wymiany doœwiadczeñ oraz mi- ³ych towarzyskich kontaktów. Jerzy GaŸdzicki Prezes Towarzystwa 1

3 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Ladies and gentlemen, dear colleagues, XXIV Conference of the Polish Association for Spatial Information is held under honorary patronage of Mr. Andrzej Halicki, the Minister of Administration and Digitization and Mr. Kazimierz Bujakowski, the Surveyor General of Poland. According to the leading subject of the conference given above, we shall discuss fast developing methods and technologies of acquiring, processing, analyzing and presenting spatial data in stationary and mobile conditions, in connection with modern hardware and software solutions, taking into account positioning, navigation and localization services. The program of the conference contains: 1. On the first day workshops of educational character aimed at enrichment of knowledge and development of skills of the participants in the area of 5 selected themes: m legal aspects of spatial information, m perspectives of open software, m mobile geospatial technologies, m transformation of national geospatial data into INSPIRE schemas, m FME Desktop software of ETL class. 2. On the second day symposium on European Localization Framework in the light of SII, organized by the Head Office of Geodesy and Cartography in cooperation with the Association, covering sessions devoted to: m current problems of SII, m examples of SII best practices, m m European Location Framework (ELF) project, results of the III Forum New challenges in education and professional development of geodesists and cartographers, and session of Liaison Team for Regional Spatial Information Systems of the Convent of Marshalls of the RP devoted to regional geospatial projects. 3. On the third day sessions covering 39 papers presenting current achievements of Polish geoinfomation institutions. On that day, debates will be held parallel in two rooms and rich subject area will be divided into eight sessions. One of them, named Studia will be devoted to activities of young researchers in geomatics, i.a. students of doctoral studies and members of student scientific associations of the Polish higher education institutions. As usual, the participants of the conference will get materials in the form of issues of the scientific journal Annals of Geomatics published by the Association. During the conference issues No. 2(64) and 3(65) will be distributed. Post-conference issues No. 4(66), 5(67) and 1(68) will appear in the first half of I hope that you will have pleasant time in one hundred years old Teatr Polski participating in performances staged on recently built Chamber Scene. On behalf of all organizers of the conference I wish you fruitful debates, deepening our knowledge, useful exchange of experiences and nice social contacts. Jerzy Gazdzicki President of the PASI 2

4 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH,, (SRODA) SALA DARCZYNCÓW Rejestracja Warsztaty nt. Prawne aspekty informacji geoprzestrzennej Legal aspects of geospatial information Prowadzenie: dr hab. Gra yna Szpor, prof. UKSW Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego mgr in. Krzysztof M¹czewski Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego dr Agnieszka Piskorz-Ryñ Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego mgr in. Witold Radzio G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii dr Krzysztof Siewicz Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 1. Struktura regulacji prawnej informacji przestrzennej w spo- ³eczeñstwie informacyjnym 2. Dostêp do informacji o prawie drog¹ elektroniczn¹ 3. Nowe zasady udostêpniania informacji w prawie geodezyjnym i kartograficznym 4. Zmiany regulacji ponownego wykorzystania informacji publicznych Przerwa kawa, herbata, kanapki Warsztaty nt. Perspektywy dla Open-source Prospects for Open-source Prowadzenie: dr in. Adam Iwaniak, Laboratorium GISLab Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu dr in. Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wroc³awska mgr in. Bartosz Majster mgr in. Marek Strzelecki Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu 3

5 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 1. Otwarte oprogramowanie, otwarte dane i otwarte standardy podstaw¹ budowy infrastruktury 2. Rola FOSS4G w budowie systemów informatycznych widziana w perspektywach RM-ODP 3. Tworzenie wtyczek do QGIS z wykorzystaniem jêzyka Pyton Przerwa kawa, herbata Warsztaty nt. Mobilne technologie geoprzestrzenne z uwzglêdnieniem aplikacji w systemie Android Mobile geospatial technologies including Android applications Prowadzenie: mgr in. ukasz Markiewicz Katedra Systemów Geoinformatycznych Politechnika Gdañska Obiad 1. Platforma Android na tle innych platform mobilnych 2. Podstawowe koncepcje programowania na platformie Android, wykorzystywane narzêdzia 3. Wybrane zagadnienia geoinformatyczne na platformie Android 4. Wspólne tworzenie prostej aplikacji mobilnej 5. Wykorzystanie platformy Android do tworzenia z³o onych projektów geoinformatycznych na przyk³adzie systemu nawigacji dla niewidomych Mówi¹ce Mapy Warsztaty nt. Transformacja krajowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE z zastosowaniem technologii ETL-XSLT Transformation of national geospatial data for INSPIRE schemas using ETL-XSLT technology Prowadzenie: dr hab. Janusz Michalak Laboratorium Geomatyki 1. Podstawy transformacji XSLT 2. Definiowanie regu³ transformacji w dokumentach XSL (Extensible Stylesheet Language) 4

6 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH 3. Wymagania dotycz¹ce formy i logiki przekszta³canych danych 4. Etapy procesu transformacji ETL: Extract, Transform, Load Przerwa kawa, herbata Warsztaty nt. FME Desktop oprogramowanie klasy ETL FME Desktop software of ETL class Prowadzenie: Arkadiusz Piercha³a, Joanna Madrjas Globema Sp. z o. o Podwieczorek 1. Wprowadzenie do rozwi¹zañ klasy ETL 2. Przedstawienie podstawowych funkcjonalnoœci oprogramomowania FME Desktop 3. Pokaz tworzenia skryptów. Korzystanie z bibliotek funkcji 4. Przetwarzanie danych geometrycznych oraz atrybutowych 5. Przyk³ady zastosowañ, doœwiadczenia i praktyczne wskazówki 6. GML i dyrektywa INSPIRE Teatr Polski, Scena Kameralna spektakl dla uczestników zamiejscowych 5

7 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT (CZWARTEK) AUDYTORIUM Europejskie Ramy Lokalizacyjne w œwietle IIP European Location Framework in the light of SII Rejestracja Sesja otwarcia Opening Session Prowadzenie i wyst¹pienia programowe: Kazimierz Bujakowski, G³ówny Geodeta Kraju Jerzy GaŸdzicki, Przewodnicz¹cy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej Przerwa kawa, herbata Sesja plenarna 1. Budowa IIP w Polsce przyk³ady najlepszych praktyk Plenary Session 1. Building SII in Poland examples of best practices Prowadzenie: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Przewodnicz¹cy Rady IIP Wyst¹pienia: Ewa Madej-Popiel, Ministerstwo Œrodowiska Janusz Dygaszewicz, G³ówny Urz¹d Statystyczny Izolda Buzar, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Arkadiusz Ko³odziej, Narodowy Instytut Dziedzictwa Robert Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obiad Sesja plenarna 2. Europejskie Ramy Lokalizacyjne projekt ELF Plenary Session 2. European Location Framework ELF project Prowadzenie: dr in. Ewa Wysocka Wprowadzenie do ELF geneza, organizacja, za³o enia projektu w kontekœcie INSPIRE Introduction to ELF origin, organization, assumptions of the project in the INSPIRE context Ewa Wysocka, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii 6

8 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ELF WP8 prezentacja projektu i narzêdzi ELF WP8 presentation of the project and instruments Bart De Lathouwer, Open Geospatial Consortium ELF WP9 wspólne zasady licencjonowania i dostêpu do danych, us³ug i narzêdzi ELF WP9 common rules of licensing and access to data, services and instruments Laila Aslesen, Kartverket (Norvegian Mapping Authority) WP2,3,4 Specyfikacje ELF a INSPIRE WP2,3,4 ELF specifications and INSPIRE Marcin Grudzieñ, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii Sesja plenarna 3. Podsumowanie III forum Nowe wyzwania w kszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów Plenary Session 3. Summary of 3rd Forum New challenges in education and professional development of geodesists and cartographers Prowadzenie: dr in. Kazimierz Bujakowski G³ówny Geodeta Kraju Referat: prof. dr hab. Alina Maciejewska Politechnika Warszawska Przerwa kawa, herbata Sesja plenarna 4. Regionalne projekty geoprzestrzenne Plenary Session 4. Regional geospatial projects Przygotowanie sesji: Zespó³ Porozumiewawczy Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej Konwentu Marsza³ków RP Prowadzenie: Krzysztof M¹czewski Przewodnicz¹cy Zespo³u, Geodeta Województwa Mazowieckiego Cyfryzacja i standaryzacja jako narzêdzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Digitalization and standardization as instruments of monitoring and supporting development of Mazowsze region Krzysztof M¹czewski, Ewa Janczar, Marcin Ciesielski Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego 7

9 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Perspektywy i mo liwoœci rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim w nowym okresie programowania Prospects and development possibilities of spatial information infrastructure in Lower Silesia Voivodeship in the new programming period Robert Pajkert, Iwona Nakonieczna, Krzysztof Owsianik Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Opolskie w Internecie Regional Spatial Information Infrastructure Opole Voivodeship in Internet Agnieszka Partyka, Piotr uczak Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego Od teorii do praktyki w Ma³opolsce czyli jak skutecznie rozwijaæ regionalne projekty geoprzestrzenne From theory to practice in Ma³opolska region how to successfully develop regional geospatial projects Justyna Bachowska, Maciej Antosiewicz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego Regional Spatial Information Infrastructure System of Lubuskie Voivodeship Mariusz Goraj, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubuskiego Rola Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego województwa œl¹skiego The role of the Open Regional Spatial Information System in development of information society of Silesian Voivodeship Beata Wanic, Œl¹skie Centrum Spo³eczeñstwa Informacyjnego 8

10 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Doœwiadczenia Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa ódzkiego we wspó³pracy z samorz¹dami gminnymi i powiatowymi przy wdra aniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przyk³adzie bazy adresowej i geoportalu Experience of Marshal s Office of Lodz Voivodeship in cooperation with commune and county self-government in the implementation of the Regional Spatial Information System on the example of address base and geoportal Andrzej Dziubiñski Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urz¹d Marsza³kowski Województwa ódzkiego Zamkniêcie sympozjum, (CZWARTEK) SALA DARCZYNCÓW Walne Zebranie cz³onków PTIP 1. Otwarcie zebrania prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki 2. Wybór przewodnicz¹cego i sekretarza zebrania 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Podjêcie uchwa³y w sprawie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej cz³onków zwyczajnych 5. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Towarzystwa za okres r r. 6. Informacje o dzia³alnoœci komisji tematycznych i regionalnych 7. Sprawy ró ne Kawa, herbata 9

11 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT, (PIATEK), SALA DARCZYNCÓW Sesja 1: Metodyka 1 Prowadzenie: dr hab. in. Jerzy Balcerzak, prof. PW Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich Map projections of irregular extraterrestrial objects Pawe³ Pêdzich, Kamil Latuszek, Politechnika Warszawska Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekszta³ceñ w odwzorowaniach kartograficznych Application of variational calculus to minimize map projection distortions Pawe³ Pêdzich, Katarzyna Strychalska, Politechnika Warszawska Opracowanie bazy danych przestrzennych dla potrzeb badañ krajobrazu kulturowego Development of spatial database for the needs of cultural landscape research Joanna Pluto-Kossakowska, Daniel Borawski, Sylwia Marczak, Politechnika Warszawska Funkcjonalne zmiany przestrzennoczasowe zabudowy terenu miasteczka akademickiego Kortowa w ostatnim 100-leciu Temporal and spatial analysis of functional changes in the Kortowo campus during the last 100 years El bieta Lewandowicz, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Od danych do informacji teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej From data to information theoretical and practical aspects of the base map El bieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska Dyskusja Przerwa kawa, herbata 10

12 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 2: Modelowanie Prowadzenie: Jacek Jarz¹bek, Wiceprezes GUGiK Z³o onoœæ schematów aplikacyjnych UML i GML Complexity of UML and GML application schemas Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Propozycja modelu pojêciowego danych wieczystoksiêgowych Proposal of a conceptual model of Land Register data Katarzyna GóŸdŸ, Wojciech Pachelski Wojskowa Akademia Techniczna Wykorzystanie danych z numerycznej mapy zasadniczej do tworzenia trójwymiarowej bazy danych urz¹dzeñ podziemnych i analizy 3D po³o enia projektu przy³¹cza Using digital basemap to create 3D database of underground utilities and control service line projects Rados³aw Mróz, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy Aleksandra Wiœniewska, Anna Fija³kowska Politechnika Warszawska Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D Transformation of GESUT data from CAD to GIS 3D El bieta Lewandowicz, Dorota Kacprzak Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Rozwa ania nad efektywnoœci¹ infrastruktury informacji przestrzennej On the effectiveness of Spatial Data Infrastructure Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Przerwa kawa, herbata 11

13 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Sesja 3: Zastosowania 1 Prowadzenie: dr hab. Janusz Michalak Wykorzystanie bazy wiedzy z relacjami przestrzennymi do wspomagania waloryzacji krajobrazu miejskiego The use of knowledge base with spatial relations to support valorization of urban landscape Grzeogorz Mianowski, Adam Iwaniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Rewitalizacja a zrównowa ony rozwój Bytomia. Wspomaganie procesu decyzyjnego technologiami geoprzestrzennymi Revitalization and sustainable development of Bytom. Supporting of decision-making process by geospatial technologies Wojciech Jeszka, Urz¹d Miejski w Bytomiu Wykorzystanie analiz przestrzennych GIS w regionalnej gospodarce surowcami mineralnymi na przyk³adzie województwa dolnoœl¹skiego The use of GIS spatial analysis in regional management of mineral raw materials on the example of Lower Silesia Voivodeship Jan Blachowski, Politechnika Wroc³awska Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Zastosowanie oprogramowania QGIS do oceny zawartoœci Cu i Pb w glebach Obszaru Górniczego Rudna Application of QGIS software for evaluating the content of Cu and Pb in soil of the Rudna Mining Area Artur Krawczyk, Mateusz Sawczak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Nowelizacja dyrektywy OOŒ nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych The amended EIA Directive new challenges in the use of spatial data resources Ryszard Kozakiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dyskusja Obiad 12

14 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 4: Kszta³cenie Prowadzenie: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Spo³eczna odpowiedzialnoœæ autonomicznych uczelni na przyk³adzie kszta³cenia geodetów i kartografów w Polsce Social responsibility of autonomous higher education institutions in Poland: the case of education in geodesy and cartography Jerzy GaŸdzicki, Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Popyt i poda kszta³cenia w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej w Polsce na tle europejskim Demand and supply of education in the area of theory and technology of geographic information in Poland in comparison with Europe Jacek Kozak, Ma³gorzata Luc, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz, Uniwersytet Jagielloñski Frans I. Rip, Wageningen University Gudrun Wallentin, University of Salzburg IIP z perspektywy uczestników szkoleñ SDI from trainings participants point of view Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Wykorzystanie geoinformacji przez Pañstwow¹ Stra Po arn¹ Use of geoinformation by State Fire Service Wiktor Gawroñski, Karolina Tyrañska-Wizner Szko³a G³ówna S³u by Po arniczej Dyskusja Zakoñczenie 13

15 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT (PIATEK), SALA Sesja 5: Zastosowania 2 Prowadzenie: dr in. Dariusz Korpetta Uzyskiwanie bezp³atnych danych z serwisu pogodowego Acquisition of free data from weather service Karol PrzeŸdziecki, Jaros³aw Zawadzki, Witold Sikorski Politechnika Warszawska Opracowanie bezstratnej metody kompresji danych sonda owych pochodz¹cych z sondy wielowi¹zkowej zapisanych w formacie ASCII UTM Lossless compression method for ASCII UTM format sea survey data obtained from multibeam echosounder Wojciech Maleika, Piotr Czapiewski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Problematyka integracji danych przestrzennych z ró nych Ÿróde³ w systemie mobilnej nawigacji œródl¹dowej Problems of spatial data integration from various sources in a mobile inland navigation system Grzegorz Zaniewicz, Marta W³odarczyk-Sielicka Marine Technology Sp. z o.o. Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie Wybrane aspekty implementacji zintegrowanego modelu danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji œródl¹dowej Selected aspects of implementation of integrated spatial data model in mobile inland navigation system Marta W³odarczyk-Sielicka, Akademia Morska w Szczecinie Witold Kazimierski, Maciej Marek, Marine Technology Sp. z o.o Koncepcja multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych The idea of mobile multimedia hiking trails guide Renata Pelc-Mieczkowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Przerwa kawa, herbata 14

16 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 6: Studia Prowadzenie: dr in. Artur Krawczyk Koncepcja modelu agregacji dzia³ek The idea of a model of parcels aggregation Kamil Grudzieñ, Norbert Kurpiel Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prezentacja zjawisk wielocechowych na mapie Presentation of multi-feature phenomena on a map Justyna Wielgosz, El bieta Bielecka Wojskowa Akademia Techniczna Opracowanie geoserwisu turystycznego z zastosowaniem wolnego oprogramowania Application of open source software to creation of internet map services Micha³ Fija³kowski, Pawe³ Pêdzich, Politechnika Warszawska Mo liwoœci konstrukcji interfejsu wspomagaj¹cego analizy przestrzenne w systemie Google Earth Possibility of building interface supporting spatial analyses in Google Earth system Ma³gorzata Papie, Andrzej Leœniak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Spo³ecznoœciowy serwis geoinformacyjny dla pszczelarzy Social geoinformation service for bee-keepers Adam Potocki, El bieta Bielecka Wojskowa Akademia Techniczna Dyskusja Przerwa kawa, herbata 15

17 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Sesja 7: Metodyka 2 Prowadzenie: prof. dr hab. in. Konrad Eckes Problematyka geokodowania zdarzeñ drogowych Problems of road accidents geocoding Piotr Cichociñski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wykorzystanie danych z serwisów spo³ecznoœciowych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w infrastrukturze Linked Data The use of data from social networking services in planning spatial development in Linked Data infrastructure Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Jaromar ukowicz, Marek Strzelecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Linked i Big Data w kontekœcie przetwarzania danych przestrzennych Linked and Big Data in the context of spatial data processing Marek Strzelecki, Adam Iwaniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Wykorzystanie Spatial Data Mining w analizie danych przestrzennych The use of Spatial Data Mining in analysis of spatial data Anna Fiedukowicz, Robert Olszewski Politechnika Warszawska Mo liwoœæ u ycia High-Speed Imaging do systemów informacji geoprzestrzennej Possibility of using High-Speed Imaging for Geospatial Information Systems Miko³aj Zarzycki, Marek Piszczek,Krzysztof Rutyna, Mieczys³aw Szustakowski Wojskowa Akademia Techniczna Propozycje wykorzystania zdjêæ panoramicznych w GIS i geodezji Proposals for the Use of Panoramic Images in GIS and Surveying Micha³ Bednarczyk, Renata Pelc-Mieczkowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Obiad 16

18 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 8: Geoportale Prowadzenie: dr hab. in. El bieta Bielecka, prof. WAT Technologia tworzenia geoportalu turystycznego dla gminy przyk³ad gminy Biecz Technology of creating a tourist geoportal for a commune: the case of Biecz commune ukasz Jêdrzejewski, Piotr Szynal, Anna Fija³kowska Jerzy Chmiel, Politechnika Warszawska Geoportal jako narzêdzie wspomagaj¹ce prace geologiczno-in ynierskie Geoportal as an instrument supporting geological and engineering works Micha³ Lupa, Andrzej Leœniak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wspomaganie zarz¹dzania budynkiem uczelni za pomoc¹ SIP na przyk³adzie Gmachu G³ównego Politechniki Warszawskiej Spatial information system to support university building management: the case of the main building of WUT Robert S³owikowski, Anna Fija³kowska, Jerzy Chmiel Politechnika Warszawska Koncepcja budowy geoportalu E-TR The concept of E-TR geoportal Micha³ Bednarczyk, Agnieszka Chojka, Kamil Kowalczyk, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Anna Kowalczyk, Gra yna Orzechowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Zakoñczenie 17

19 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT INFORMACJE OGÓLNE Konferencja odbêdzie siê Bibliotece Narodowej w Warszawie, Aleje Niepodleg³oœci 213. Sesje referatowe i warsztaty bêd¹ prowadzone w audytorium im. S. Dembego, sali Darczyñców i sali 200, natomiast obiady odpowiednio w sali Darczyñców i sali Bankietowej. Podczas konferencji czynne bêdzie stanowisko rejestracyjne: m 5 listopada 2014 r. sala Darczyñców od godz do godz m 6 listopada 2014 r. hol przy audytorium od godz do godz m 7 listopada 2014 r. sala Darczyñców od godz do godz Do audytorium i sali Darczyñców prowadzi wejœcie A, które znajduje siê na lewo od wejœcia g³ównego B po³o onego od strony Al. Niepodleg³oœci. Do sali 200 mo na dostaæ siê zarówno wejœciem B, jak i A. Autorzy referatów maj¹ do dyspozycji komputer z Power Point i projektorem multimedialnym. Prezentacje powinny byæ nagrane w pamiêci zewnêtrznej typu CD lub pendrive. Istnieje równie mo liwoœæ pod³¹czenia w³asnego laptopa i korzystania z Internetu. W dniach 6 i 7 listopada 2014 r. w sesjach referatowych na prezentacjê referatu przewidziano ok. 15 minut, zatem autorzy powinni ograniczyæ swoje wyst¹pienia do przedstawienia g³ównych tez, odwo³uj¹c siê do tekstów publikowanych w Rocznikach Geomatyki. Przewiduje siê, e na koñcu ka dej sesji przeprowadzona bêdzie dyskusja w czasie oko³o 15 minut. Uczestnicy XXIV konferencji PTIP otrzymuj¹ podczas rejestracji niniejszy szczegó³owy program konferencji oraz 2 zeszyty Roczników Geomatyki 2014 t. XII z. 2(64) i 3(65), natomiast po konferencji 2 zeszyty Roczników Geomatyki 2014 t. XII z. 4(66), 5(67) oraz 1 zeszyt Roczników Geomatyki 2015 t. XIII z. 1(68). Osoby uczestnicz¹ce tylko w Sympozjum Europejskie Ramy Lokalizacyjne w œwietle IIP otrzymuj¹ podczas rejestracji niniejszy szczegó³owy program konferencji oraz 2 zeszyty Roczników Geomatyki

20 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH t. XII z. 2(64) i 3(65). Zainteresowani zakupem zeszytów pokonferencyjnych proszeni s¹ o wpisywanie siê na listê na stanowisku rejestracyjnym, ewentualnie o przys³anie zamówienia w terminie do 15 grudnia 2014 r. na adres Planowana cena jednego zeszytu wynosi ok. 45 z³ plus koszt przesy³ki. Uczestnicy zamiejscowi Konferencji, korzystaj¹cy z noclegów w Domu Pielgrzyma AMICUS, proszeni s¹ o powo³ywanie siê w hotelu na Listê hotelow¹ XXIV konferencji PTIP. Inne niezbêdne informacje za³¹czone by³y do formularza zg³oszeniowego. Pozostali uczestnicy zamiejscowi za³atwiaj¹ noclegi indywidualnie. Organizatorzy zapraszaj¹ uczestników konferencji na spektakle na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ul. Sewerynów, dojœcie od ul. Krakowskie Przedmieœcie do ul. Karasia dalej przez Pasa Szyfmana. Bilety na oba spektakle s¹ do odebrania w rejestracji konferencji. Bilety na spektakl Wszêdzie jest wyspa Tu przeznaczone s¹ dla zamiejscowych uczestników konferencji. Bilety nieodebrane do obiadu bêd¹ udostêpniane odp³atnie innym zainteresowanym. Dojazd we w³asnym zakresie. Najdogodniejsza komunikacja: metrem od stacji Pole Mokotowskie do stacji Centrum (2 stacje), dalej autobusami 128, 175 z przystanku Centrum 05 do przystanku Uniwersytet 02 (4 przystanki, odjazdy co 6 minut, dojazd 8 minut). Bilety na spektakl ycie jest piosenk¹ przeznaczone s¹ dla miejscowych uczestników konferencji. Bilety nieodebrane do godz w pi¹tek (trzeci dzieñ konferencji) bêd¹ udostêpniane odp³atnie innym zainteresowanym. Szczegó³owe informacje o teatrze, jego historii i spektaklach s¹ dostêpne na stronie 19

21 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Budynek Teatru Polskiego 1913 r. Nowy budynek Sceny Kameralnej 2009 r. Wszêdzie jest wyspa Tu to przedstawienie rozpiête miêdzy form¹ recitalu a wieczoru poetyckiego. Inspiracj¹ do powstania scenariusza by³y wybrane przez re yserkê wiersze Wis³awy Szymborskiej. Premiera: r. Bilety przeznaczone s¹ dla zamiejscowych uczestników konferencji: godz , 5 listopada 2014 r. (œroda, pierwszy dzieñ konferencji). ycie jest piosenk¹ piosenka jest yciem ma swoj¹ historiê, koleje losu i prywatn¹ przesz³oœæ. Bywa te, e uskrzydlona zaczyna wieœæ samodzielny ywot i zapada w pamiêæ pokoleñ. Jacek Cygan, znakomity artysta s³owa, ma w swoim twórczym dorobku wiele takich utworów. Piosenki, w których odbija siê 40 lat przemian jakie dokona³y siê w Polsce i w nas samych. Premiera: r. Bilety przeznaczone s¹ dla miejscowych uczestników konferencji: godz , 18 i 19 grudnia 2014 r. (czwartek i pi¹tek). 20

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

GIS w edukacji. dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ. podsumowanie konferencji

GIS w edukacji. dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ. podsumowanie konferencji GIS w edukacji podsumowanie konferencji dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ Zakład Geoinformacji IGMiT Wydział Nauk Geograficznych UŁ email: iwona.jazdzewska@gmail.com Zakład Geoinformacji IGMiT Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Aktualna problematyka kształcenia geodetów i kartografów

Aktualna problematyka kształcenia geodetów i kartografów XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej nt: Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika Aktualna problematyka kształcenia geodetów i kartografów Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Dariusz Cieśla, Intergraph Polska (presenting author) Marcin Grudzień, CODGiK (presenting author) Marek Szulc, GUGiK Agenda Geoportal.gov.pl in short

Bardziej szczegółowo

XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. na temat ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA

XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. na temat ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Głównego Geodety

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo

Geodezyjne Technologie Pomiarowe

Geodezyjne Technologie Pomiarowe W imieniu organizatorów zapraszamy na: II Międzynarodową Konferencję pod tytułem: Geodezyjne Technologie Pomiarowe połączoną z wystawą sprzętu oraz warsztatami systemów i oprogramowania w dniach 23-25

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII W POZNANIU zapraszają do wzięcia udziału w V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH Analiza wybranych zmian w przepisach ustawy o VAT wprowadzonych w 2015 r. oraz tych, które weszły

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Strona 1/6 ZAŁĄCZNIK Z.7. Wykaz infrastruktury dydaktycznej 7.1 Budynki zawierające infrastrukturę dydaktyczną Budynek WETI A, w którym znajdują się: Audytoria dwa po 198 miejsc każde, wyposażone w zestaw

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE 23-25 czerwca 2014 roku Gdańsk KOMUNIKAT 2 Szanowni Państwo, Przed nami III ogólnopolska konferencja GIS w nauce. Jej organizatorzy, Centrum GIS Wydziału Oceanografii

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości S T O W A R Z Y S Z E N I E G E O D E T Ó W P O L S K I C H Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Zdjęcie 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik otworzył konferencję i powitał zgromadzonych gości Zdjęcie 2. Małgorzata Oleszczuk,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Informacji Katastralnej

Modelowanie Informacji Katastralnej Modelowanie Informacji Katastralnej Jarosław Bydłosz Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA TEMATYKA PROGRAMOWANIA BUDOWY, UTRZYMANIA I UŻYTKOWANIA IIP

AKTUALNA TEMATYKA PROGRAMOWANIA BUDOWY, UTRZYMANIA I UŻYTKOWANIA IIP AKTUALNA TEMATYKA PROGRAMOWANIA BUDOWY, UTRZYMANIA I UŻYTKOWANIA IIP Jerzy Gaździcki Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Marzec 2015 PROPOZYCJE ROZSZERZENIA ZAKRESU PROGRAMÓW DWULETNICH AKCEPTOWANE

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE pod redakcj Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wy szej Szko y Ekonomicznej w Bia ymstoku Bia ystok 2011 Spis tre ci WPROWADZENIE... 7 CZ I DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Specialist training services

Specialist training services Specialist training services Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/36049817.aspx Ekstern anbuds ID 35213-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

XX KONFERENCJA PTIP. 2. Warsztatów na temat Modelowanie danych przestrzennych 3. Seminarium na temat Aktualne zagadnienia geomatyki w Polsce

XX KONFERENCJA PTIP. 2. Warsztatów na temat Modelowanie danych przestrzennych 3. Seminarium na temat Aktualne zagadnienia geomatyki w Polsce XX KONFERENCJA PTIP Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jest stowarzyszeniem o czterdziestoletniej tradycji, którego podstawowym statutowym celem jest harmonijny rozwój dziedziny informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 28-29 listopada 2013, Kraków

Program konferencji. 28-29 listopada 2013, Kraków VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego: Zarządzanie projektami w sektorze publicznym 28-29 listopada 2013, Kraków Jubileusz

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat

Konferencja na temat Konferencja na temat INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AS A TOOL TO DEVELOP INFORMATION SOCIETY Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZSCEZiUK3/6/5224/2013 Dnia 05.04.2013 r. Zamawiaj cy: Zespó Szkó Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46 Zawiadomienie o wyniku

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70 numer 2 (45) 2011 Spis treści JUBILEUSZ PRASY POLSKIEJ DARIUSZ ROTT Pocz¹tki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna.............................................. 11 JAN TOMKOWSKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki Załącznik do Zarządzenia Nr15/(2014/2015) z dnia 16 czerwca 2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Klasa I 1. Nasz elementarz podręcznik MEN Maria Lorek,

Bardziej szczegółowo