ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH"

Transkrypt

1

2 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Kazimierza Bujakowskiego, G³ównego Geodety Kraju. Zgodnie z podanym wy ej tematem wiod¹cym konferencja jest ukierunkowana na dynamicznie rozwijaj¹ce siê metody i technologie pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i prezentowania danych geoprzestrzennych w warunkach stacjonarnych i mobilnych, w powi¹zaniu z nowoczesnymi rozwi¹zaniami sprzêtowymi i oprogramowania, z uwzglêdnieniem pozycjonowania, nawigacji oraz us³ug lokalizacyjnych. Program konferencji zawiera: 1. W dniu pierwszym warsztaty o charakterze szkoleniowym maj¹ce na celu wzbogacenie wiedzy i zwiêkszenie umiejêtnoœci uczestników w zakresie 5 wyodrêbnionych tematów: m prawnych aspektów informacji geoprzestrzennej, m perspektyw otwartego oprogramowania, m mobilnych technologii geoprzestrzennych, m transformacji krajowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE, m FME Desktop oprogramowania klasy ETL. 2. W dniu drugim sympozjum nt. Europejskie Ramy Lokalizacyjne w œwietle IIP, zorganizowane przy wspó³pracy Towarzystwa przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii i obejmuj¹ce sesje dotycz¹ce: m aktualnej problematyki IIP, m przyk³adów dobrych praktyk budowy IIP, m m projektu europejskiego ELF, rezultatów III Forum Nowe wyzwania w kszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów, a tak e sesjê Zespo³u Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej Konwentu Marsza³ków RP poœwiêcon¹ regionalnym projektom geoprzestrzennym. 3. W dniu trzecim sesje referatowe obejmuj¹ce 39 referatów prezentuj¹cych aktualny dorobek polskich oœrodków geoinformacyjnych. Obrady w tym dniu prowadzone bêd¹ równolegle w dwóch salach z podzia³em bogatej tematyki na osiem sesji referatowych. Jedna z nich o nazwie Studia poœwiêcona bêdzie dzia³alnoœci m³odych geomatyków, m.in. doktorantów i cz³onków studenckich kó³ naukowych polskich uczelni. Jak zwykle, uczestnicy konferencji otrzymaj¹ materia³y w postaci zeszytów czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki wydawanego przez Towarzystwo. Podczas konferencji przekazane bêd¹ zeszyty 2(64) i 3(65). Przewiduje siê, e w pierwszej po³owie 2015 roku, wydane zostan¹ zeszyty pokonferencyjne 4(66), 5(67) i 1(68). Mam nadziejê, e przyjemnie spêdz¹ Pañstwo czas w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana o stuletniej ju tradycji, uczestnicz¹c w spektaklach wystawianych na niedawno zbudowanej Scenie Kameralnej. W imieniu wszystkich organizatorów konferencji yczê Pañstwu owocnych obrad, wspólnego pog³êbiania wiedzy, po ytecznej wymiany doœwiadczeñ oraz mi- ³ych towarzyskich kontaktów. Jerzy GaŸdzicki Prezes Towarzystwa 1

3 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Ladies and gentlemen, dear colleagues, XXIV Conference of the Polish Association for Spatial Information is held under honorary patronage of Mr. Andrzej Halicki, the Minister of Administration and Digitization and Mr. Kazimierz Bujakowski, the Surveyor General of Poland. According to the leading subject of the conference given above, we shall discuss fast developing methods and technologies of acquiring, processing, analyzing and presenting spatial data in stationary and mobile conditions, in connection with modern hardware and software solutions, taking into account positioning, navigation and localization services. The program of the conference contains: 1. On the first day workshops of educational character aimed at enrichment of knowledge and development of skills of the participants in the area of 5 selected themes: m legal aspects of spatial information, m perspectives of open software, m mobile geospatial technologies, m transformation of national geospatial data into INSPIRE schemas, m FME Desktop software of ETL class. 2. On the second day symposium on European Localization Framework in the light of SII, organized by the Head Office of Geodesy and Cartography in cooperation with the Association, covering sessions devoted to: m current problems of SII, m examples of SII best practices, m m European Location Framework (ELF) project, results of the III Forum New challenges in education and professional development of geodesists and cartographers, and session of Liaison Team for Regional Spatial Information Systems of the Convent of Marshalls of the RP devoted to regional geospatial projects. 3. On the third day sessions covering 39 papers presenting current achievements of Polish geoinfomation institutions. On that day, debates will be held parallel in two rooms and rich subject area will be divided into eight sessions. One of them, named Studia will be devoted to activities of young researchers in geomatics, i.a. students of doctoral studies and members of student scientific associations of the Polish higher education institutions. As usual, the participants of the conference will get materials in the form of issues of the scientific journal Annals of Geomatics published by the Association. During the conference issues No. 2(64) and 3(65) will be distributed. Post-conference issues No. 4(66), 5(67) and 1(68) will appear in the first half of I hope that you will have pleasant time in one hundred years old Teatr Polski participating in performances staged on recently built Chamber Scene. On behalf of all organizers of the conference I wish you fruitful debates, deepening our knowledge, useful exchange of experiences and nice social contacts. Jerzy Gazdzicki President of the PASI 2

4 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH,, (SRODA) SALA DARCZYNCÓW Rejestracja Warsztaty nt. Prawne aspekty informacji geoprzestrzennej Legal aspects of geospatial information Prowadzenie: dr hab. Gra yna Szpor, prof. UKSW Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego mgr in. Krzysztof M¹czewski Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego dr Agnieszka Piskorz-Ryñ Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego mgr in. Witold Radzio G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii dr Krzysztof Siewicz Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 1. Struktura regulacji prawnej informacji przestrzennej w spo- ³eczeñstwie informacyjnym 2. Dostêp do informacji o prawie drog¹ elektroniczn¹ 3. Nowe zasady udostêpniania informacji w prawie geodezyjnym i kartograficznym 4. Zmiany regulacji ponownego wykorzystania informacji publicznych Przerwa kawa, herbata, kanapki Warsztaty nt. Perspektywy dla Open-source Prospects for Open-source Prowadzenie: dr in. Adam Iwaniak, Laboratorium GISLab Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu dr in. Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wroc³awska mgr in. Bartosz Majster mgr in. Marek Strzelecki Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu 3

5 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 1. Otwarte oprogramowanie, otwarte dane i otwarte standardy podstaw¹ budowy infrastruktury 2. Rola FOSS4G w budowie systemów informatycznych widziana w perspektywach RM-ODP 3. Tworzenie wtyczek do QGIS z wykorzystaniem jêzyka Pyton Przerwa kawa, herbata Warsztaty nt. Mobilne technologie geoprzestrzenne z uwzglêdnieniem aplikacji w systemie Android Mobile geospatial technologies including Android applications Prowadzenie: mgr in. ukasz Markiewicz Katedra Systemów Geoinformatycznych Politechnika Gdañska Obiad 1. Platforma Android na tle innych platform mobilnych 2. Podstawowe koncepcje programowania na platformie Android, wykorzystywane narzêdzia 3. Wybrane zagadnienia geoinformatyczne na platformie Android 4. Wspólne tworzenie prostej aplikacji mobilnej 5. Wykorzystanie platformy Android do tworzenia z³o onych projektów geoinformatycznych na przyk³adzie systemu nawigacji dla niewidomych Mówi¹ce Mapy Warsztaty nt. Transformacja krajowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE z zastosowaniem technologii ETL-XSLT Transformation of national geospatial data for INSPIRE schemas using ETL-XSLT technology Prowadzenie: dr hab. Janusz Michalak Laboratorium Geomatyki 1. Podstawy transformacji XSLT 2. Definiowanie regu³ transformacji w dokumentach XSL (Extensible Stylesheet Language) 4

6 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH 3. Wymagania dotycz¹ce formy i logiki przekszta³canych danych 4. Etapy procesu transformacji ETL: Extract, Transform, Load Przerwa kawa, herbata Warsztaty nt. FME Desktop oprogramowanie klasy ETL FME Desktop software of ETL class Prowadzenie: Arkadiusz Piercha³a, Joanna Madrjas Globema Sp. z o. o Podwieczorek 1. Wprowadzenie do rozwi¹zañ klasy ETL 2. Przedstawienie podstawowych funkcjonalnoœci oprogramomowania FME Desktop 3. Pokaz tworzenia skryptów. Korzystanie z bibliotek funkcji 4. Przetwarzanie danych geometrycznych oraz atrybutowych 5. Przyk³ady zastosowañ, doœwiadczenia i praktyczne wskazówki 6. GML i dyrektywa INSPIRE Teatr Polski, Scena Kameralna spektakl dla uczestników zamiejscowych 5

7 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT (CZWARTEK) AUDYTORIUM Europejskie Ramy Lokalizacyjne w œwietle IIP European Location Framework in the light of SII Rejestracja Sesja otwarcia Opening Session Prowadzenie i wyst¹pienia programowe: Kazimierz Bujakowski, G³ówny Geodeta Kraju Jerzy GaŸdzicki, Przewodnicz¹cy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej Przerwa kawa, herbata Sesja plenarna 1. Budowa IIP w Polsce przyk³ady najlepszych praktyk Plenary Session 1. Building SII in Poland examples of best practices Prowadzenie: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Przewodnicz¹cy Rady IIP Wyst¹pienia: Ewa Madej-Popiel, Ministerstwo Œrodowiska Janusz Dygaszewicz, G³ówny Urz¹d Statystyczny Izolda Buzar, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Arkadiusz Ko³odziej, Narodowy Instytut Dziedzictwa Robert Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obiad Sesja plenarna 2. Europejskie Ramy Lokalizacyjne projekt ELF Plenary Session 2. European Location Framework ELF project Prowadzenie: dr in. Ewa Wysocka Wprowadzenie do ELF geneza, organizacja, za³o enia projektu w kontekœcie INSPIRE Introduction to ELF origin, organization, assumptions of the project in the INSPIRE context Ewa Wysocka, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii 6

8 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ELF WP8 prezentacja projektu i narzêdzi ELF WP8 presentation of the project and instruments Bart De Lathouwer, Open Geospatial Consortium ELF WP9 wspólne zasady licencjonowania i dostêpu do danych, us³ug i narzêdzi ELF WP9 common rules of licensing and access to data, services and instruments Laila Aslesen, Kartverket (Norvegian Mapping Authority) WP2,3,4 Specyfikacje ELF a INSPIRE WP2,3,4 ELF specifications and INSPIRE Marcin Grudzieñ, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii Sesja plenarna 3. Podsumowanie III forum Nowe wyzwania w kszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów Plenary Session 3. Summary of 3rd Forum New challenges in education and professional development of geodesists and cartographers Prowadzenie: dr in. Kazimierz Bujakowski G³ówny Geodeta Kraju Referat: prof. dr hab. Alina Maciejewska Politechnika Warszawska Przerwa kawa, herbata Sesja plenarna 4. Regionalne projekty geoprzestrzenne Plenary Session 4. Regional geospatial projects Przygotowanie sesji: Zespó³ Porozumiewawczy Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej Konwentu Marsza³ków RP Prowadzenie: Krzysztof M¹czewski Przewodnicz¹cy Zespo³u, Geodeta Województwa Mazowieckiego Cyfryzacja i standaryzacja jako narzêdzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Digitalization and standardization as instruments of monitoring and supporting development of Mazowsze region Krzysztof M¹czewski, Ewa Janczar, Marcin Ciesielski Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego 7

9 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Perspektywy i mo liwoœci rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim w nowym okresie programowania Prospects and development possibilities of spatial information infrastructure in Lower Silesia Voivodeship in the new programming period Robert Pajkert, Iwona Nakonieczna, Krzysztof Owsianik Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Opolskie w Internecie Regional Spatial Information Infrastructure Opole Voivodeship in Internet Agnieszka Partyka, Piotr uczak Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego Od teorii do praktyki w Ma³opolsce czyli jak skutecznie rozwijaæ regionalne projekty geoprzestrzenne From theory to practice in Ma³opolska region how to successfully develop regional geospatial projects Justyna Bachowska, Maciej Antosiewicz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego Regional Spatial Information Infrastructure System of Lubuskie Voivodeship Mariusz Goraj, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubuskiego Rola Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego województwa œl¹skiego The role of the Open Regional Spatial Information System in development of information society of Silesian Voivodeship Beata Wanic, Œl¹skie Centrum Spo³eczeñstwa Informacyjnego 8

10 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Doœwiadczenia Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa ódzkiego we wspó³pracy z samorz¹dami gminnymi i powiatowymi przy wdra aniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przyk³adzie bazy adresowej i geoportalu Experience of Marshal s Office of Lodz Voivodeship in cooperation with commune and county self-government in the implementation of the Regional Spatial Information System on the example of address base and geoportal Andrzej Dziubiñski Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urz¹d Marsza³kowski Województwa ódzkiego Zamkniêcie sympozjum, (CZWARTEK) SALA DARCZYNCÓW Walne Zebranie cz³onków PTIP 1. Otwarcie zebrania prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki 2. Wybór przewodnicz¹cego i sekretarza zebrania 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Podjêcie uchwa³y w sprawie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej cz³onków zwyczajnych 5. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Towarzystwa za okres r r. 6. Informacje o dzia³alnoœci komisji tematycznych i regionalnych 7. Sprawy ró ne Kawa, herbata 9

11 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT, (PIATEK), SALA DARCZYNCÓW Sesja 1: Metodyka 1 Prowadzenie: dr hab. in. Jerzy Balcerzak, prof. PW Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich Map projections of irregular extraterrestrial objects Pawe³ Pêdzich, Kamil Latuszek, Politechnika Warszawska Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekszta³ceñ w odwzorowaniach kartograficznych Application of variational calculus to minimize map projection distortions Pawe³ Pêdzich, Katarzyna Strychalska, Politechnika Warszawska Opracowanie bazy danych przestrzennych dla potrzeb badañ krajobrazu kulturowego Development of spatial database for the needs of cultural landscape research Joanna Pluto-Kossakowska, Daniel Borawski, Sylwia Marczak, Politechnika Warszawska Funkcjonalne zmiany przestrzennoczasowe zabudowy terenu miasteczka akademickiego Kortowa w ostatnim 100-leciu Temporal and spatial analysis of functional changes in the Kortowo campus during the last 100 years El bieta Lewandowicz, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Od danych do informacji teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej From data to information theoretical and practical aspects of the base map El bieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska Dyskusja Przerwa kawa, herbata 10

12 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 2: Modelowanie Prowadzenie: Jacek Jarz¹bek, Wiceprezes GUGiK Z³o onoœæ schematów aplikacyjnych UML i GML Complexity of UML and GML application schemas Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Propozycja modelu pojêciowego danych wieczystoksiêgowych Proposal of a conceptual model of Land Register data Katarzyna GóŸdŸ, Wojciech Pachelski Wojskowa Akademia Techniczna Wykorzystanie danych z numerycznej mapy zasadniczej do tworzenia trójwymiarowej bazy danych urz¹dzeñ podziemnych i analizy 3D po³o enia projektu przy³¹cza Using digital basemap to create 3D database of underground utilities and control service line projects Rados³aw Mróz, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy Aleksandra Wiœniewska, Anna Fija³kowska Politechnika Warszawska Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D Transformation of GESUT data from CAD to GIS 3D El bieta Lewandowicz, Dorota Kacprzak Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Rozwa ania nad efektywnoœci¹ infrastruktury informacji przestrzennej On the effectiveness of Spatial Data Infrastructure Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Przerwa kawa, herbata 11

13 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Sesja 3: Zastosowania 1 Prowadzenie: dr hab. Janusz Michalak Wykorzystanie bazy wiedzy z relacjami przestrzennymi do wspomagania waloryzacji krajobrazu miejskiego The use of knowledge base with spatial relations to support valorization of urban landscape Grzeogorz Mianowski, Adam Iwaniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Rewitalizacja a zrównowa ony rozwój Bytomia. Wspomaganie procesu decyzyjnego technologiami geoprzestrzennymi Revitalization and sustainable development of Bytom. Supporting of decision-making process by geospatial technologies Wojciech Jeszka, Urz¹d Miejski w Bytomiu Wykorzystanie analiz przestrzennych GIS w regionalnej gospodarce surowcami mineralnymi na przyk³adzie województwa dolnoœl¹skiego The use of GIS spatial analysis in regional management of mineral raw materials on the example of Lower Silesia Voivodeship Jan Blachowski, Politechnika Wroc³awska Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Zastosowanie oprogramowania QGIS do oceny zawartoœci Cu i Pb w glebach Obszaru Górniczego Rudna Application of QGIS software for evaluating the content of Cu and Pb in soil of the Rudna Mining Area Artur Krawczyk, Mateusz Sawczak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Nowelizacja dyrektywy OOŒ nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych The amended EIA Directive new challenges in the use of spatial data resources Ryszard Kozakiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dyskusja Obiad 12

14 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 4: Kszta³cenie Prowadzenie: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Spo³eczna odpowiedzialnoœæ autonomicznych uczelni na przyk³adzie kszta³cenia geodetów i kartografów w Polsce Social responsibility of autonomous higher education institutions in Poland: the case of education in geodesy and cartography Jerzy GaŸdzicki, Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej Popyt i poda kszta³cenia w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej w Polsce na tle europejskim Demand and supply of education in the area of theory and technology of geographic information in Poland in comparison with Europe Jacek Kozak, Ma³gorzata Luc, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz, Uniwersytet Jagielloñski Frans I. Rip, Wageningen University Gudrun Wallentin, University of Salzburg IIP z perspektywy uczestników szkoleñ SDI from trainings participants point of view Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Wykorzystanie geoinformacji przez Pañstwow¹ Stra Po arn¹ Use of geoinformation by State Fire Service Wiktor Gawroñski, Karolina Tyrañska-Wizner Szko³a G³ówna S³u by Po arniczej Dyskusja Zakoñczenie 13

15 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT (PIATEK), SALA Sesja 5: Zastosowania 2 Prowadzenie: dr in. Dariusz Korpetta Uzyskiwanie bezp³atnych danych z serwisu pogodowego Acquisition of free data from weather service Karol PrzeŸdziecki, Jaros³aw Zawadzki, Witold Sikorski Politechnika Warszawska Opracowanie bezstratnej metody kompresji danych sonda owych pochodz¹cych z sondy wielowi¹zkowej zapisanych w formacie ASCII UTM Lossless compression method for ASCII UTM format sea survey data obtained from multibeam echosounder Wojciech Maleika, Piotr Czapiewski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Problematyka integracji danych przestrzennych z ró nych Ÿróde³ w systemie mobilnej nawigacji œródl¹dowej Problems of spatial data integration from various sources in a mobile inland navigation system Grzegorz Zaniewicz, Marta W³odarczyk-Sielicka Marine Technology Sp. z o.o. Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie Wybrane aspekty implementacji zintegrowanego modelu danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji œródl¹dowej Selected aspects of implementation of integrated spatial data model in mobile inland navigation system Marta W³odarczyk-Sielicka, Akademia Morska w Szczecinie Witold Kazimierski, Maciej Marek, Marine Technology Sp. z o.o Koncepcja multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych The idea of mobile multimedia hiking trails guide Renata Pelc-Mieczkowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Przerwa kawa, herbata 14

16 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 6: Studia Prowadzenie: dr in. Artur Krawczyk Koncepcja modelu agregacji dzia³ek The idea of a model of parcels aggregation Kamil Grudzieñ, Norbert Kurpiel Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prezentacja zjawisk wielocechowych na mapie Presentation of multi-feature phenomena on a map Justyna Wielgosz, El bieta Bielecka Wojskowa Akademia Techniczna Opracowanie geoserwisu turystycznego z zastosowaniem wolnego oprogramowania Application of open source software to creation of internet map services Micha³ Fija³kowski, Pawe³ Pêdzich, Politechnika Warszawska Mo liwoœci konstrukcji interfejsu wspomagaj¹cego analizy przestrzenne w systemie Google Earth Possibility of building interface supporting spatial analyses in Google Earth system Ma³gorzata Papie, Andrzej Leœniak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Spo³ecznoœciowy serwis geoinformacyjny dla pszczelarzy Social geoinformation service for bee-keepers Adam Potocki, El bieta Bielecka Wojskowa Akademia Techniczna Dyskusja Przerwa kawa, herbata 15

17 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Sesja 7: Metodyka 2 Prowadzenie: prof. dr hab. in. Konrad Eckes Problematyka geokodowania zdarzeñ drogowych Problems of road accidents geocoding Piotr Cichociñski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wykorzystanie danych z serwisów spo³ecznoœciowych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w infrastrukturze Linked Data The use of data from social networking services in planning spatial development in Linked Data infrastructure Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Jaromar ukowicz, Marek Strzelecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Linked i Big Data w kontekœcie przetwarzania danych przestrzennych Linked and Big Data in the context of spatial data processing Marek Strzelecki, Adam Iwaniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Wykorzystanie Spatial Data Mining w analizie danych przestrzennych The use of Spatial Data Mining in analysis of spatial data Anna Fiedukowicz, Robert Olszewski Politechnika Warszawska Mo liwoœæ u ycia High-Speed Imaging do systemów informacji geoprzestrzennej Possibility of using High-Speed Imaging for Geospatial Information Systems Miko³aj Zarzycki, Marek Piszczek,Krzysztof Rutyna, Mieczys³aw Szustakowski Wojskowa Akademia Techniczna Propozycje wykorzystania zdjêæ panoramicznych w GIS i geodezji Proposals for the Use of Panoramic Images in GIS and Surveying Micha³ Bednarczyk, Renata Pelc-Mieczkowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Obiad 16

18 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Sesja 8: Geoportale Prowadzenie: dr hab. in. El bieta Bielecka, prof. WAT Technologia tworzenia geoportalu turystycznego dla gminy przyk³ad gminy Biecz Technology of creating a tourist geoportal for a commune: the case of Biecz commune ukasz Jêdrzejewski, Piotr Szynal, Anna Fija³kowska Jerzy Chmiel, Politechnika Warszawska Geoportal jako narzêdzie wspomagaj¹ce prace geologiczno-in ynierskie Geoportal as an instrument supporting geological and engineering works Micha³ Lupa, Andrzej Leœniak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wspomaganie zarz¹dzania budynkiem uczelni za pomoc¹ SIP na przyk³adzie Gmachu G³ównego Politechniki Warszawskiej Spatial information system to support university building management: the case of the main building of WUT Robert S³owikowski, Anna Fija³kowska, Jerzy Chmiel Politechnika Warszawska Koncepcja budowy geoportalu E-TR The concept of E-TR geoportal Micha³ Bednarczyk, Agnieszka Chojka, Kamil Kowalczyk, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Anna Kowalczyk, Gra yna Orzechowska Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Dyskusja Zakoñczenie 17

19 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT INFORMACJE OGÓLNE Konferencja odbêdzie siê Bibliotece Narodowej w Warszawie, Aleje Niepodleg³oœci 213. Sesje referatowe i warsztaty bêd¹ prowadzone w audytorium im. S. Dembego, sali Darczyñców i sali 200, natomiast obiady odpowiednio w sali Darczyñców i sali Bankietowej. Podczas konferencji czynne bêdzie stanowisko rejestracyjne: m 5 listopada 2014 r. sala Darczyñców od godz do godz m 6 listopada 2014 r. hol przy audytorium od godz do godz m 7 listopada 2014 r. sala Darczyñców od godz do godz Do audytorium i sali Darczyñców prowadzi wejœcie A, które znajduje siê na lewo od wejœcia g³ównego B po³o onego od strony Al. Niepodleg³oœci. Do sali 200 mo na dostaæ siê zarówno wejœciem B, jak i A. Autorzy referatów maj¹ do dyspozycji komputer z Power Point i projektorem multimedialnym. Prezentacje powinny byæ nagrane w pamiêci zewnêtrznej typu CD lub pendrive. Istnieje równie mo liwoœæ pod³¹czenia w³asnego laptopa i korzystania z Internetu. W dniach 6 i 7 listopada 2014 r. w sesjach referatowych na prezentacjê referatu przewidziano ok. 15 minut, zatem autorzy powinni ograniczyæ swoje wyst¹pienia do przedstawienia g³ównych tez, odwo³uj¹c siê do tekstów publikowanych w Rocznikach Geomatyki. Przewiduje siê, e na koñcu ka dej sesji przeprowadzona bêdzie dyskusja w czasie oko³o 15 minut. Uczestnicy XXIV konferencji PTIP otrzymuj¹ podczas rejestracji niniejszy szczegó³owy program konferencji oraz 2 zeszyty Roczników Geomatyki 2014 t. XII z. 2(64) i 3(65), natomiast po konferencji 2 zeszyty Roczników Geomatyki 2014 t. XII z. 4(66), 5(67) oraz 1 zeszyt Roczników Geomatyki 2015 t. XIII z. 1(68). Osoby uczestnicz¹ce tylko w Sympozjum Europejskie Ramy Lokalizacyjne w œwietle IIP otrzymuj¹ podczas rejestracji niniejszy szczegó³owy program konferencji oraz 2 zeszyty Roczników Geomatyki

20 ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH t. XII z. 2(64) i 3(65). Zainteresowani zakupem zeszytów pokonferencyjnych proszeni s¹ o wpisywanie siê na listê na stanowisku rejestracyjnym, ewentualnie o przys³anie zamówienia w terminie do 15 grudnia 2014 r. na adres Planowana cena jednego zeszytu wynosi ok. 45 z³ plus koszt przesy³ki. Uczestnicy zamiejscowi Konferencji, korzystaj¹cy z noclegów w Domu Pielgrzyma AMICUS, proszeni s¹ o powo³ywanie siê w hotelu na Listê hotelow¹ XXIV konferencji PTIP. Inne niezbêdne informacje za³¹czone by³y do formularza zg³oszeniowego. Pozostali uczestnicy zamiejscowi za³atwiaj¹ noclegi indywidualnie. Organizatorzy zapraszaj¹ uczestników konferencji na spektakle na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ul. Sewerynów, dojœcie od ul. Krakowskie Przedmieœcie do ul. Karasia dalej przez Pasa Szyfmana. Bilety na oba spektakle s¹ do odebrania w rejestracji konferencji. Bilety na spektakl Wszêdzie jest wyspa Tu przeznaczone s¹ dla zamiejscowych uczestników konferencji. Bilety nieodebrane do obiadu bêd¹ udostêpniane odp³atnie innym zainteresowanym. Dojazd we w³asnym zakresie. Najdogodniejsza komunikacja: metrem od stacji Pole Mokotowskie do stacji Centrum (2 stacje), dalej autobusami 128, 175 z przystanku Centrum 05 do przystanku Uniwersytet 02 (4 przystanki, odjazdy co 6 minut, dojazd 8 minut). Bilety na spektakl ycie jest piosenk¹ przeznaczone s¹ dla miejscowych uczestników konferencji. Bilety nieodebrane do godz w pi¹tek (trzeci dzieñ konferencji) bêd¹ udostêpniane odp³atnie innym zainteresowanym. Szczegó³owe informacje o teatrze, jego historii i spektaklach s¹ dostêpne na stronie 19

21 GEOSPATIAL METHODS AND TECHNOLOGIES DEVELOPMENT Budynek Teatru Polskiego 1913 r. Nowy budynek Sceny Kameralnej 2009 r. Wszêdzie jest wyspa Tu to przedstawienie rozpiête miêdzy form¹ recitalu a wieczoru poetyckiego. Inspiracj¹ do powstania scenariusza by³y wybrane przez re yserkê wiersze Wis³awy Szymborskiej. Premiera: r. Bilety przeznaczone s¹ dla zamiejscowych uczestników konferencji: godz , 5 listopada 2014 r. (œroda, pierwszy dzieñ konferencji). ycie jest piosenk¹ piosenka jest yciem ma swoj¹ historiê, koleje losu i prywatn¹ przesz³oœæ. Bywa te, e uskrzydlona zaczyna wieœæ samodzielny ywot i zapada w pamiêæ pokoleñ. Jacek Cygan, znakomity artysta s³owa, ma w swoim twórczym dorobku wiele takich utworów. Piosenki, w których odbija siê 40 lat przemian jakie dokona³y siê w Polsce i w nas samych. Premiera: r. Bilety przeznaczone s¹ dla miejscowych uczestników konferencji: godz , 18 i 19 grudnia 2014 r. (czwartek i pi¹tek). 20

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION PORTAL POLSKIE MAPOWY TOWARZYSTWO ZIELONY KRAKÓW INFORMACJI JAKO ELEMENT REALIZACJI PRZESTRZENNEJ INSPIRE ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 105 PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 21 23.05.2007. W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo