MES w NX 7.5. Michał Pura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MES w NX 7.5. Michał Pura"

Transkrypt

1 MES w NX 7.5 Michał Pura

2 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm]. Taki element mżna łatw zamdelwać, pliczyć analitycznie a następnie przeprwadzić bliczenia numeryczne celem np. prównania wyników. Teraz przystąpimy d przeprwadzenia analizy wytrzymałściwej. Rbimy t przez przejście d mdułu Advanced Simulatin. Tak jak t widać na pniższym rysunku wybieramy z menu Start -> Adavanced Simulatin. Następnie w knie Simulatin Navigatr kilkamy prawym przyciskiem myszy(ppm) na pzycję zawierającą nazwę pliku z rzszerzeniem *.prt. W naszym przypadku jest t mdel1.prt i wybieramy pzycję New FEM and Simulatr.

3 Mdel FEM i symulację mżna także utwrzyć w następujący spsób: W panelu Simulatin File View, który znajduje się knie Simulatin Navigatr (lewa strna) klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę części _mdel1 i wybieramy także pcje New FEM and Simulatin. Pjawia się kn New FEM and Simulatin więc wypadałby mówić sbie znaczenie pszczególnych pcji. W plu z nagłówkiem File Names mamy dwa pliki: _mdel1_fem1.fem jest t nazwa pliku, która zawierać będzie strukturę biektu pdzielneg na elementy skńczne, a także jeg właściwści materiałwe, _mdel1_fem1.sim plik zawierający wszystkie dane ptrzebne d przeprwadzenia symulacji takie jak typ i parametry slwera, biekty symulacji, warunki brzegwe, a także bciążenie elementu. Mżna stwrzyć wiele symulacji skjarznych z knkretnym plikiem FEM, W plu CAD Part mamy zaznaczną pcję Assciate t Master Part która pwduje skjarzenie plików *.fem, *.sim, z głównym plikiem zawierającym analizwany biekt,

4 Opcja Create Idealized Part twrzy plik zawierający kpie analizwaneg biektu, gdzie mżna będzie dknywać pewnych uprszczeń związanych z jeg gemetrią takich jak usuwanie małych twrów, zakrągleń, faz itd. celem uprszczenia bliczeń i skrócenia czasu ich trwania, Select Bdies tutaj wybieramy elementy ptrzebne d analizy. Mamy d wybru trzy drgi alb wybieramy z menu rzwijalneg pcje Select, która pzwala nam wybrać knkretne elementy które zstaną pddane analizie, symulacji a także z których zstanie stwrzny plik z wyidealizwaną częścią (a c za tym idzie biekty zstaną ddane d dpwiednich plików *.fem, *.sim, *.prt). Mżna także wybrać pcje All, która włączy wszystkie biekty lub Nne która nie dłączy żadnych biektów z główneg pliku (Master part). My wybieramy Select i zaznaczamy nasz pręt. Slver tutaj wybieramy typ slvera, zstaje standardw NX NASTRAN, Analysis Type tu typ analizy, Descriptin pcjnalnie pis. 2.Wybór slwera, typu analizy raz typu rzwiązania P kliknięciu przycisku OK. pjawia nam się kienk Slutin, które wygląda dla wersji 7.5 mniej więcej tak jak pniżej. Przy twrzeniu rzwiązania (ang. Slutin) wybieramy slwer, typ analizy raz typ rzwiązania (wybczenie pręta, analiza linwa, nieliniwa, statyczna, dynamiczna itd ). Pnadt slucja zawiera także infrmacje dnśnie naszych warunków brzegwych, bciążeń raz biektów symulacji, a wszystkie te dane zapisane są jak już wcześniej wspmniałem w pliku symulacji. Całą hierarchie przestawia kienk Simulatin Navigatr a. Ważną rzeczą jest, że dla danej animacji mżemy twrzyć właściwie nieskńczenie duż rzwiązań graniczeniem tutaj są jedynie zasby naszeg kmputera. W tym kienku nie zmieniamy nic pnieważ są t już bardziej zaawanswane pcje i pisanie ich wymaga szerszej wiedzy i dświadczenia dtyczących zagadnień MES w NX 7.5. Klejnym krkiem jaki należy zrbić jest przejście d kna Simulatin File View, a następnie dwukrtne kliknięcie LPM na biekt FEM. Widzimy także, że w knie Simulatin Navigatr a zstał zaktualizwany widk.

5 3.Przypisujemy cechy materiałwe Przypiszemy teraz d naszeg pręta materiał, który zstanie przyjęty d bliczeń wytrzymałściwych. Na pasku Advanced Simulatin klikamy iknę Material Prperties, która pwinna wyglądać mniej więcej jak pniżej. Pjawia się kn Assign Material jak mżna się łatw dmyślić, w kienku: Select Bdy wybieramy element d jakieg chcemy przypisać materiał, Material List - lista z dstępnymi materiałami, Filters służy d srtwania materiałów z listy, Name według nazwy, Categry metal, twrzywa sztuczne, ceramiczne, Type typ materiału iztrpwy własnści mechaniczne materiału sa niezależne d kierunków, aniztrpwy dwrtnść materiału iztrpweg, rttrpwy - mówimy, że materiał jest rttrpwy, jeżeli jeg właściwści mechaniczne lub termiczne są różne i niezależne w trzech prstpadłych d siebie kierunkach, fluid płyny lub gazy, inne Aby przypisać materiał należy zaznaczyć nasz biekt, a następnie z listy wybrać Steel i nacisnąć przycisk Apply. W lewej klumnie Used pwinien pjawić się zielny znaczek, który znacza, że materiał zstał przypisany. Mżemy teraz puścić kn, więc klikamy Cancel.

6 Istnieje także mżliwść zdefiniwania swjeg własneg materiału, aby t zrbić w pwyższym knie (prawy, dlny róg) należy wybrać typ materiału np. iztrpwy i kliknąć iknę Create Material, pjawi się kn Istrpic Material, gdzie definiujemy takie własnści materiałwe jak gęstść, mduł Yunga, Kirchffa, wsp. Pissna, a także wiele innych. 4. Pdział na elementy skńczne Następnym krkiem jaki należałby wyknać jest pdział biektu na elementy skńczne. Dknujemy teg wybierając z kienka Simulatin File View biekt FEM. Następnie wystarczy już tylk przejść d paska Advanced Simulatin i wybrać iknę jak pniżej. Pjawia się następujące kn, gdzie: Select Bdy wybieramy biekt d meszwania Type kreśla typ elementów CTETRA(4) elementem będzie czwrścian z czterema Węzłami, CTETRA(10) jak wyżej z tym, że czwrścian będzie psiadał 10 węzłów, Element Size tutaj kreślamy średnią wielkść krawędzi czwrścianu (~ -10%). Im mniejsza tym dkładniejszy mdel lecz dłuższy czas bliczeń. Klikając na iknę Autmatic Element Size prgram wskazuje nam prpnwaną wielkść. Standardw mżna teg używać pnieważ dbór siatki raz pdział na elementy skńczne jest bardz złżną prcedurą wymagającą dużej wiedzy i dświadczenia. Attempt Free Mapped Meshing pcja pzwalająca twrzyć bardziej regularną i elastyczną siatkę c przyczynia się d lepszeg dwzrwania biektu p pdziale,

7 Mesh Quality Optins pcje związane z dkładnścią dwzrwania siatki, w przypadku, gdy zaznaczna będzie pcja Curved biekty parablicznych pwierzchniach zstaną lepiej dwzrwane pnieważ elementy skńczne będą miały ddatkwy węzeł na krzywiźnie. Natmiast w przypadku pcji Linear teg węzła nie będzie c sprwadzi w rezultacie d bardz uprszcznej siatki. Jak mżna się dmyślić pcja Mixed jest t kmprmis między tymi dwma pwyższymi. Należy mieć także świadmść, że więcej węzłów t większe zużycie zasbów kmputera. Wybieramy Mixed, Max Jakbian kreśla maksymalny mżliwy rzmiar Jakbianu Surface Curvature Based Size Variatin suwakiem tym regulujemy względną wielkść elementów. Przy pzycji skrajnie lewej elementy pzstaną w wielkści bliskiej 100% kreślnej wyżej. W przeciwnym razie będzie ich więcej lecz stsunkw mniejszych. Opcja przeznaczna d pwierzchni zakrzywinych także przyczynia się d lepszeg dwzrwania elementu, Element Grwth Rate Thrugh Vlume przesunięcie suwaka w lewą skrajną pzycje spwduje, że elementy pzstaną w przybliżeniu jednakwe w całej bjętści biektu, natmiast w dwrtnym przypadku elementy będą zwiększać się w miarę mżliwści w kierunku śrdka, Transitin Element Size przechdzimy stpniw d pjedynczeg elementu d całeg biektu, Aut Fix Failed Elements pzwala prgramwi zmniejszyć wielkść elementu (d kł 10%) jeżeli jakść siatki będzie dbiegać d nrmy, Small Feature Tlerance przy standardw ustawinych 10%, algrytmy meszwania pminą elementy(np. twry), które będą mniejsze d 10% wielkści zdefiniwanej w Element Size. P wybraniu dpwiednich pcji i dstswaniu siatki d swich ptrzeb klikamy OK. lub Apply. Ja ustawiłem sbie siatkę mniej więcej tak jak p prawej strnie. Jednakże przestawiając dpwiedni suwaki Element Grwth Rate Thrugh Vlume, Surface Curvature Based Size Variatin mżna uzyskać efekt jak z lewej. Rys 1b. Element Grwth Rate Thrugh Vlume=0 Surface Curvature Based Size Variatin = 32.0 Rys 1a. Siatka biektu dla Element Grwth Rate Thrugh Vlume=0 raz Surface Curvature Based Size Variatin = 78.5

8 Prces twrzenia siatki jest złżnym prcesem, w którym prgramwanie: 1. Twrzy przybliżną gemetrie siatki z pminięciem małych elementów (krawędzi, pwierzchni) według pcji zdefiniwanych w Element Size, Small Feature Tlerance w knie 3D Tetrahedral Mesh, 2. Parametryzuje biekty płaskie i przygtwuje d utwrzenia z nich biektów 2D, 3. Generuje siatkę trójkątnych biektów 2D na każdej płaszczyźnie biektu, 4. Z pprzedni utwrznych biektów 2D generuje siatkę 3D w głąb biektu, 5. W przypadku, gdy twrzymy siatkę dla biektów kształtach parablicznych, prgramwanie ddaje śrdkwy węzeł, aby wierniej ddać kształt dzielneg biektu, 6. Oprgramwanie sprawdza jakść wygenerwanej siatki i w przypadku wykrycia błędu pdejmuje próbę jej naprawy(pcja Aut Fix Failed Elements), 7. Prgram wyświetla siatkę biektu w knie graficznym. Ostatnim etapem twrzenia siatki pwinn być jeszcze uruchmienie Mdel Check, który statecznie sprawdza czy siatka nadaje się d bliczeń. Mżemy ją testwać pd różnym kątem, przykładw: Kształtu elementów - Element Shapes gdzie prgram sprawdza czy elementy skńczne nie są zbyt bardz dkształcne i czy w efekcie wyniki nie będą przekłamane, Element Outlines wyświetlamy krawędzie (2D) lub ścianki (3D), które nie są płączne z żadnymi innymi, Węzłów - Ndes d wykrywania zbieżnych węzłów i ich łączenia. Przydatne pdczas analizy złżnych mdeli. My d analizy wybieramy Element Shapes i zaznaczamy nasz pręt p czym klikamy OK. Pjawi się kn raprtu gdzie najbardziej isttna infrmacja t liczba elementów gólnie i tych nieprawidłwych.

9 5. Ustalamy warunki brzegwe Klejnym krkiem d stwrzenia symulacji i animacji jest już tylk ddanie warunków brzegwych i bciążeń. Przechdzimy d Simulatin File View, klikamy PPM na biekt z symulacją i wybieramy Make Displayed Part. Aby debrać jakieklwiek stpnie swbdy naszemu biektwi musimy przejść kursrem d paska Advanced Simulatin i wybrać pcje Cnstraint Type. Na pasku wygląda t mniej więcej jak pniżej. D dyspzycji mamy: Fixed Cnstraint dbieramy wszystkie 6 stpni swbdy (utwierdzenie stałe), Fixed Translatin Cnstraint dbieramy mżliwść przesunięcia w 3 siach, Fixed Rtatin Cnstraint dbieramy mżliwść brtu w 3 siach, User Defined Cnstraint ręcznie definiujemy przesunięcie i brót w 3 siach, w plu Directin definiujemy układ współrzędnych wybieramy alb istniejący alb twrzymy nwy gdzie wiązanie zstanie ddane, Rller Cnstraint tu definiujemy płaszczyznę i kierunek si, względem której biekt będzie mógł się bracać i przesuwać. Pzstałe stpnie swbdy są debrane, Pinned Cnstraint d biektów walcwych. Autmatycznie zstanie utwrzny nwy cylindryczny układ współrzędnych dla teg wiązania, w którym dwie współrzędne z raz ρ dla każdeg punktu zstaną zablkwane. W efekcie mżliwy będzie tylk brót wkół si z,

10 Cylindrical Cnstraint definiujemy wiązania według cylindryczneg układu współrzędnych, czyli brót względem si Z, dsunięcie p prmieniu d si Z raz dsuniecie p si z d płaszczyzny XY, Simply Supprted Cnstraint unieruchamiamy przesuniecie względem si Z, Slider Cnstraint dbieramy 5 stpni swbdy zstawiając mżliwść przesunięcia względem si X, Symmetric Cnstraint stsujemy d mdeli, w których mżna wyróżnić symetrię bciążenia. Prwadzi d uprszczenia bliczeń pnieważ bliczana jest tylk jedna część mdelu, Anti-symmetric Cnstraint tak jak wyżej z tym, że dla biektów, w których znaki bciążenia p jednej i drugiej strnie płaszczyzny symetrii są przeciwne, Enfrced Displacement Cnstraint definiujemy przesunięcie, a prgram kreśla nam naprężenia przy których takie przesunięcie biektu nastąpi, Magnitude and directin kreślamy przesunięcie i kierunek przesunięcia, wybieramy także biekt d któreg dnsi się t przesunięcie, Cmpnents definiujemy przesunięcie dla każdeg stpnia swbdy sbn, Nrmal zdefiniujemy przesunięcie nrmalne d wybranej pwierzchni kreślnym kierunku (+/-), Nrmal - spatial jak wyżej z tym, że definiujemy ple w układzie współrzędnych d któreg miałby zstać biekt przesunięty, Magnitude and directin-spatial analgicznie. My wybieramy utwierdzenie stałe, więc wybieramy PPM w Simulatin Navigatr na biekt Cnstraints. Następnie New Cnstraint -> Fixed Cnstraint i definiujemy sbie płaszczyznę, którą chcemy utwierdzić. Całść wyglądać pwinna mniej więcej jak na rysunku pniżej.

11 5. Obciążamy biekt Teraz zajmiemy zadaniem bciążeń. Rbimy t za pmcą pcji Lad Type, którą wybieramy z paska Advanced Simulatin. Całść przedstawia rysunek pniżej. D wybru mamy następujące pcje: Frce w zależnści d pcji wybieranej z menu rzwijalneg, definiujemy wartść siły kierunek i pwierzchnie przyłżenia, Magnitude and Directin definiujemy wartść siły, pwierzchnie przyłżenia i wybieramy zwrt, Nrmal wybieramy płaszczyznę d której siła będzie prstpadła, zwrt definiujemy pprzez znak w jej wartści (+/-), Cmpnents definiujemy układ współrzędnych i punkt przyłżenia siły, a także jej wartści w si x,y,z. W plu Distributin z listy rzwijalnej mamy d wybru następujące pcje: Gemetric Distributin - dzielimy wartść siły na wybrane płaszczyzny, tak aby w sumie się wszystk zgadzał, Ttal per Object każda wybrana płaszczyzna z sbna będzie miała zadaną wartść siły, Spatial tutaj mżemy sbie rzmieścić wartść siły tak, aby spełniała na kreślne równanie w zależnści d wsp. x,y,z. Ddatkw wybierając w plu Magnitude z listy rzwijalnej pcję Field i następnie Frmula Cnstructr mżemy pisać sbie zmianę siły w zależnści d temperatury czy czasu. Mment bciążenie mmentem, pcje jak wyżej, Bearing d weryfikacji pwierzchni tcznych, elementów tcznych, dkładnie brazują t pniższe elementy, Trque bciążamy mmentem skręcającym, definiujemy biekt raz wartść mmentu skręcająceg,

12 Pressure definiujemy naciski pwierzchniwe na dwlnej płaszczyźnie w kierunku prstpadłym jak również dwlnym w 3 siach, Hydrstatic Pressure ciśnienie hydrstatyczne, definiujemy gęstść cieczy, a także wyskść słupa cieczy raz kierunek, przyśpieszenie ziemskie i naprężenia wstępne, Centrifugal Pressure ciśnienie dśrdkwe jakie wytwarza wirująca ciecz na ścianki biektu. Mżna łatw zbrazwać bserwując wirnik pralki d prania ubrań. Wybieramy ś brtu raz inne pcje pisane pniżej. Prgram blicza ciśnienie według wzru: gdzie: P s ciśnienie hydrstatyczne, definiujemy w plu Static Pressure, ω prędkść kątwa, definiujemy w plu Angular Velcity, ρ gęstść cieczy, definiujemy w plu Liquid Density, R i dległść bliczaneg punktu d si brtu, R s krekcja prmienia, definiujemy w plu Inlet Radius, K stała bliczana na pdstawie kilku wartści między innymi przyśpieszenia ziemskieg, Gravity definiujemy wektr przyśpieszenia ziemskieg, a także jeg wartść, Centrifugal siła dśrdkwa. Definiujemy ś brtu, a także prędkść i przyśpieszenie kątwe, Temperature Lad- definiujemy temperaturę śrdwiska, My bciążymy biekt w dść specyficzny spsób, aby pkazać ciekawą pcje prgramu. Wybieramy Frce i w plu Distributin z listy rzwijalnej wybieramy Spatial, a w plu Type z listy wybieramy Nrmal. Jak wartść siły dajemy 1000[N]. Następnie wybieramy przycisk Frmula Cnstructr jak na rysunku pniżej. Naszym czm ukazuje się kn Frmula Field, które wypełniamy tak: P czym klikamy na zielny ptaszek, aby zatwierdzić.

13 Wartść 20 dlateg, że nasz pręt ma średnicę 20[mm], a zmienna ug_var( x ) będzie zawierać klejne współrzędne na si x. P pdzieleniu tej zmiennej przez 20 trzymamy zbiór wartśći < >. Sinus przyjmuje argument w stpniach (*180), więc statecznie trzymamy sinusidalny rzkład sił na pwierzchni. Jak nietrudn zauważyć p zatwierdzeniu zmian pprzez dwukrtne wybranie przycisku O.K pjawia się zdefiniwany rzkład sił. Układ współrzędnych znajduje się w si pręta w miejscu utwierdzenia więc naturalnie nie mamy tam sił, gdyż wartść x w tym miejscu jest równa 0. W przypadku gdy wartści x < 0, zmieni się zwrt siły, więc aby temu zapbiec wystarczy użyć funkcji abs(). Gęstść wektrów mżemy sbie kreślać zmieniając wartść pla Grid Pints U raz Grid Pints V wybierając Edit Display p uprzednim kliknięciu PPM na wektrach sił. Ostatecznie całść pwinna wyglądać jak pniżej. Mżemy także sbie peksperymentwać zmieniając wyrażenie, aby uzyskać na przykład: abs(sin( 180*(ug_var("x")/20) )) * abs(cs( 180*(ug_var("y")/20) )) c zawcuje takim rzkładem sił jak na rysunku bk. Jak widać w jednej si mamy rzkład sinusidalny sił, a w drugiej csinusidalny. Wart także zapznać się z mżliwściami zmiany wartści siły np. w czasie, c mżemy zrbić pprzez zabawę z pcją Field znajdującą się w plu Magnitude.

14 5. Wynik Kńcwym etapem naszej analizy jest wyknanie bliczeń na uprzedni przygtwanym mdelu. W tym celu należy kliknąć PPM w knie Simulatin Navigatr a nad pzycją Slutin_1 wygląda t mniej tak. Jak widać z menu rzwijalneg wybieramy pzycję Slve p czym pjawia nam się następujące kienk, gdzie statecznie mżemy jeszcze wprwadzić zmiany d parametrów slvera czy symulacji. Zamykamy je klikając przycisk OK. Prgram rzpczyna bliczenia. Na zakńczenie dstajemy kilka kien Analysis Jb Mnitr, Infrmatin, Slutin Mnitr. W tym statnim w prawym dlnym rgu pwinien widnieć napis, który pinfrmuje nas, że prgram skńczył bliczenia i mżna przejść d analizy wyników. Rbimy t zamykając gąszcz kien przyciskiem Cancel, Clse itd. Teraz klejn przechdzimy d kienka Simulatin Navigatr i dwukrtnie klikamy na pzycji Results p czym rzwijamy listę klikając na krzyżyk bk pzycji Slutin 1. Pwinniśmy zastać mniej więcej taki widk jak pniżej. Te 6 zakładek zawiera psrtwane wyniki. I tak pzycja, Displacement Ndal tutaj mżemy zabserwwać przemieszczenia w pszczególnych węzłach, Rtatin Ndal brót w węzłach, Stress Elemental naprężenia dla pszczególnych elementów, Stress Element-Ndal jest t średnia wartść naprężęnia dla węzła w przypadku gdy jest n wspólny dla kilku elementów, Reactin Frce-Ndal reakcje sił, Reactin Mment- Ndal reakcje mmentów, Czasem zajść mże ptrzeba, że użytkwnik będzie chciał pznać wartści naprężeń dla wybranych węzłów czy elementów. Prgram umżliwia nam t w bardz prsty spsób. Wystarczy wybrać pcje Identify, pjawi się pniższe kn, w którym mamy d wybru kilka pcji. Między innymi Element-Ndal Results, gdzie, Pick frm Mdel wybieramy element z kna, By Element ID s wpisujemy ID elementu, By Results Range kreślamy zakres naprężeń, N Max Result Values n elementów największych naprężeniach, N Min Result Values c wyżej z tym, że najmniejsze naprężenia Mżemy także wybrać c chcemy wyświetlić bezpśredni w knie biektu (nr. elementów, wartści naprężeń itd. ) dpwiada za t pcja Mark Selectin.

15 Inne pcje t także Clear Highlights i Clear Selectin, które dpwiadają za czyszczanie z infrmacji naszeg biektu. Interesujące wyniki pjawiają się w kienku, a NX 7.5 umżliwia także ich wyeksprtwanie d Excela czy pliku. Odpwiada za t szereg pcji których ikny wyglądają jak na brazku bk. Prgram NX 7.5 pzwala nam także na zajrzenie d wnętrza biektu. Mżemy zdefiniwać sbie dwlną płaszczyznę, która pdzieli nam biekt i dzięki temu uzyskać wgląd d wyników. Rbimy t przechdząc kursrem d kna znajdująceg się p lewej strnie nazwie Pst Prcessing Navigatr i wybierając pcję Edit p uprzednim kliknięciu PPM nad pzycją Pst View1. Obrazuje t pniższy screen. Pjawia się kienk Pst View, na którym znajduje się szereg suwaków, list rzwijalnych czy przycisków jednak na razie intereswać nas będzie pcja Display On. Z listy rzwijalnej wybieramy Cutting Plane i klikamy na przycisk Optins. Pjawia się klejne kienk, gdzie pcja Cut Plane dpwiada za wybór układu współrzędnych (prstkątny, cylindryczny, sferyczny), a bk znajduje się lista rzwijalna, z której wybieramy zmienną np. dla układu prstkątneg mamy d wybru x,y,z c skutkwać będzie przesunięciem płaszczyzny w wybranej si. Aby glądać efekt na bieżąc w knie głównym trzeba teraz kliknąć na przycisk z charakterystyczną niebieską strzałką nazwie Autmatic Update. Współrzędną dla płaszczyzny regulujemy suwakiem lub pdając ręcznie w plu edycji. D dyspzycji mamy także pcję Clip Side z wartściami Psitive Negative i Bth, które klejn pkazywać będą widk d przdu p ucięciu, d tyłu i razem. Pniższe rysunki dbrze t zbrazują. Rys3. Bth Rys. Psitive Rys2. Negative Shw Feature Edges tutaj mżemy włączyć kntury wyjściweg biektu, Shw Clipped Ghst tutaj jeg gemetrie.

16 6. Symulacja dkształcenia Ostatnim etapem naszej symulacji jest animacja. Uruchamiamy ją klikając PPM na Pst View (kn Pst Prcessing Navigatr) i wybierając następnie Animate. Pjawia się kn sterwania animacją, gdzie mżemy bezpśredni wpływać na jej przebieg. I tak klejn pcją Number f Frames sterujemy liczbą klatek animacji, im większa wartść tym animacja będzie bardziej płynna. Mżemy sterwać także czasem przejścia klejnych klatek frame delay. Im większy czas tym przerwa będzie dłuższa raz cyklem animacji, w przypadku gdy zaznaczymy Full-cycle będzie przebiegała w spsób pczątek kniec pczątek, w przeciwnym razie będzie zapętlna w frmie pczątek-kniec, pczątek kniec. Jak łatw mżna się dmyślić przyciski sterwania przebiegiem animacji są umieszczne na samym dle kna. Z listy rzwijalnej Style wybrać mżemy dwa typy analizy tj. Linear w tym przypadku prgram wygeneruje animację, w której wartści przemieszczeń będą jednstajnie zmieniać się w czasie, d wartści 0 d maksymalnych. Zaś pcja Mdal w przeciwieństwie d pprzedniej uwzględnia zmianę przemieszczeń w czasie, dla naszeg przypadku wyglądać t będzie tak, że wydłużenia w pczątkwej fazie nie będą tak duże jak później. 7. Zakńczenie Na kniec należy ddać, że przestawine pcje t tylk pdstawy analizy MES w prgramie NX 7.5. Wygenerwanie dbrej siatki, dbranie dpwiednich wiązań raz wyknanie ptrzebnych uprszczeń mdelu t zdecydwanie sztuka wymagająca spreg dświadczenia i wiedzy. Jedncześnie należy zaznaczyć, że na rynku książek nie ma aktualnie zbyt wielu pzycji traktujących samym prgramie NX nie wspminając knkretnych aspektach jeg użycia. Myślę więc, że te krótkie wprwadzenie pmże pczątkującym zaintereswanym tą dziedziną. 8. Bibligrafia 1. NX 6.0 Dcumentatin

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Stworzenie terenu. (3pkt)

Pierwsze kroki. Stworzenie terenu. (3pkt) Pierwsze krki Utwrzyć nwy prjekt (menu File - > New Prject - > zakładka Create New Prject). Rzpakwać katalg z materiałami. Stwrzenie terenu. (3pkt) D nweg prjektu Unity3d utwórz teren (menu Terrain - >

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Matematyczny specjalność: matematyka nauczycielska.

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Matematyczny specjalność: matematyka nauczycielska. Uniwersytet Wrcławski Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Matematyczny specjalnść: matematyka nauczycielska Mateusz Suwara PARKIETAŻE PLATOŃSKIE I SZACHOWNICE ARCHIMEDESOWSKIE W GEOMETRII HIPERBOLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp do środowiska ILWIS

Wstęp do środowiska ILWIS Systemy Infrmacji Gegraficznej, studia niestacjnarne, WGGiIŚ, GiK, semestr 8 Wstęp d śrdwiska ILWIS Celem zajęć jest zapznanie się ze śrdwiskiem ILWIS. Nazwa ILWIS pchdzi d Integrated Land and Water Infrmatin

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 8. Technlgie Java

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dotyczący przedkładania danych

Podręcznik dotyczący przedkładania danych Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Część 12 - Jak przygtwać i przedłżyć zgłszenie klasyfikacji i znakwania w prgramie IUCLID 2 Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

Waga sklepowa samoobsługowa PLUS 31 S, PLUS 32, PLUS 33

Waga sklepowa samoobsługowa PLUS 31 S, PLUS 32, PLUS 33 Waga sklepwa sambsługwa PLUS 31 S, PLUS 32, PLUS 33 Prgram RA5NN000 Instrukcja z dnia 10.09.01 2 Spis treści Strna Techniczne warunki instalacji i eksplatacji wagi... 5 Uwagi gólne... 7 Wygląd wagi...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. kurs HTML

to jest tresc...

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczny sejf na dkumenty Instrukcja bsługi Nr prduktu: 777734 Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczna skrzynka depzytwa ma na celu chrnić ważne dkumenty i cenne rzeczy. Zbudwana jest z slidnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 4 na tokarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 4 na tokarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja kmputerwa i bróbka części 4 na tkarce sterwanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: zapznanie z budwą i działaniem tkarek CNC (2- siwych i 3-siwych z narzędziami

Bardziej szczegółowo