MES w NX 7.5. Michał Pura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MES w NX 7.5. Michał Pura"

Transkrypt

1 MES w NX 7.5 Michał Pura

2 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm]. Taki element mżna łatw zamdelwać, pliczyć analitycznie a następnie przeprwadzić bliczenia numeryczne celem np. prównania wyników. Teraz przystąpimy d przeprwadzenia analizy wytrzymałściwej. Rbimy t przez przejście d mdułu Advanced Simulatin. Tak jak t widać na pniższym rysunku wybieramy z menu Start -> Adavanced Simulatin. Następnie w knie Simulatin Navigatr kilkamy prawym przyciskiem myszy(ppm) na pzycję zawierającą nazwę pliku z rzszerzeniem *.prt. W naszym przypadku jest t mdel1.prt i wybieramy pzycję New FEM and Simulatr.

3 Mdel FEM i symulację mżna także utwrzyć w następujący spsób: W panelu Simulatin File View, który znajduje się knie Simulatin Navigatr (lewa strna) klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę części _mdel1 i wybieramy także pcje New FEM and Simulatin. Pjawia się kn New FEM and Simulatin więc wypadałby mówić sbie znaczenie pszczególnych pcji. W plu z nagłówkiem File Names mamy dwa pliki: _mdel1_fem1.fem jest t nazwa pliku, która zawierać będzie strukturę biektu pdzielneg na elementy skńczne, a także jeg właściwści materiałwe, _mdel1_fem1.sim plik zawierający wszystkie dane ptrzebne d przeprwadzenia symulacji takie jak typ i parametry slwera, biekty symulacji, warunki brzegwe, a także bciążenie elementu. Mżna stwrzyć wiele symulacji skjarznych z knkretnym plikiem FEM, W plu CAD Part mamy zaznaczną pcję Assciate t Master Part która pwduje skjarzenie plików *.fem, *.sim, z głównym plikiem zawierającym analizwany biekt,

4 Opcja Create Idealized Part twrzy plik zawierający kpie analizwaneg biektu, gdzie mżna będzie dknywać pewnych uprszczeń związanych z jeg gemetrią takich jak usuwanie małych twrów, zakrągleń, faz itd. celem uprszczenia bliczeń i skrócenia czasu ich trwania, Select Bdies tutaj wybieramy elementy ptrzebne d analizy. Mamy d wybru trzy drgi alb wybieramy z menu rzwijalneg pcje Select, która pzwala nam wybrać knkretne elementy które zstaną pddane analizie, symulacji a także z których zstanie stwrzny plik z wyidealizwaną częścią (a c za tym idzie biekty zstaną ddane d dpwiednich plików *.fem, *.sim, *.prt). Mżna także wybrać pcje All, która włączy wszystkie biekty lub Nne która nie dłączy żadnych biektów z główneg pliku (Master part). My wybieramy Select i zaznaczamy nasz pręt. Slver tutaj wybieramy typ slvera, zstaje standardw NX NASTRAN, Analysis Type tu typ analizy, Descriptin pcjnalnie pis. 2.Wybór slwera, typu analizy raz typu rzwiązania P kliknięciu przycisku OK. pjawia nam się kienk Slutin, które wygląda dla wersji 7.5 mniej więcej tak jak pniżej. Przy twrzeniu rzwiązania (ang. Slutin) wybieramy slwer, typ analizy raz typ rzwiązania (wybczenie pręta, analiza linwa, nieliniwa, statyczna, dynamiczna itd ). Pnadt slucja zawiera także infrmacje dnśnie naszych warunków brzegwych, bciążeń raz biektów symulacji, a wszystkie te dane zapisane są jak już wcześniej wspmniałem w pliku symulacji. Całą hierarchie przestawia kienk Simulatin Navigatr a. Ważną rzeczą jest, że dla danej animacji mżemy twrzyć właściwie nieskńczenie duż rzwiązań graniczeniem tutaj są jedynie zasby naszeg kmputera. W tym kienku nie zmieniamy nic pnieważ są t już bardziej zaawanswane pcje i pisanie ich wymaga szerszej wiedzy i dświadczenia dtyczących zagadnień MES w NX 7.5. Klejnym krkiem jaki należy zrbić jest przejście d kna Simulatin File View, a następnie dwukrtne kliknięcie LPM na biekt FEM. Widzimy także, że w knie Simulatin Navigatr a zstał zaktualizwany widk.

5 3.Przypisujemy cechy materiałwe Przypiszemy teraz d naszeg pręta materiał, który zstanie przyjęty d bliczeń wytrzymałściwych. Na pasku Advanced Simulatin klikamy iknę Material Prperties, która pwinna wyglądać mniej więcej jak pniżej. Pjawia się kn Assign Material jak mżna się łatw dmyślić, w kienku: Select Bdy wybieramy element d jakieg chcemy przypisać materiał, Material List - lista z dstępnymi materiałami, Filters służy d srtwania materiałów z listy, Name według nazwy, Categry metal, twrzywa sztuczne, ceramiczne, Type typ materiału iztrpwy własnści mechaniczne materiału sa niezależne d kierunków, aniztrpwy dwrtnść materiału iztrpweg, rttrpwy - mówimy, że materiał jest rttrpwy, jeżeli jeg właściwści mechaniczne lub termiczne są różne i niezależne w trzech prstpadłych d siebie kierunkach, fluid płyny lub gazy, inne Aby przypisać materiał należy zaznaczyć nasz biekt, a następnie z listy wybrać Steel i nacisnąć przycisk Apply. W lewej klumnie Used pwinien pjawić się zielny znaczek, który znacza, że materiał zstał przypisany. Mżemy teraz puścić kn, więc klikamy Cancel.

6 Istnieje także mżliwść zdefiniwania swjeg własneg materiału, aby t zrbić w pwyższym knie (prawy, dlny róg) należy wybrać typ materiału np. iztrpwy i kliknąć iknę Create Material, pjawi się kn Istrpic Material, gdzie definiujemy takie własnści materiałwe jak gęstść, mduł Yunga, Kirchffa, wsp. Pissna, a także wiele innych. 4. Pdział na elementy skńczne Następnym krkiem jaki należałby wyknać jest pdział biektu na elementy skńczne. Dknujemy teg wybierając z kienka Simulatin File View biekt FEM. Następnie wystarczy już tylk przejść d paska Advanced Simulatin i wybrać iknę jak pniżej. Pjawia się następujące kn, gdzie: Select Bdy wybieramy biekt d meszwania Type kreśla typ elementów CTETRA(4) elementem będzie czwrścian z czterema Węzłami, CTETRA(10) jak wyżej z tym, że czwrścian będzie psiadał 10 węzłów, Element Size tutaj kreślamy średnią wielkść krawędzi czwrścianu (~ -10%). Im mniejsza tym dkładniejszy mdel lecz dłuższy czas bliczeń. Klikając na iknę Autmatic Element Size prgram wskazuje nam prpnwaną wielkść. Standardw mżna teg używać pnieważ dbór siatki raz pdział na elementy skńczne jest bardz złżną prcedurą wymagającą dużej wiedzy i dświadczenia. Attempt Free Mapped Meshing pcja pzwalająca twrzyć bardziej regularną i elastyczną siatkę c przyczynia się d lepszeg dwzrwania biektu p pdziale,

7 Mesh Quality Optins pcje związane z dkładnścią dwzrwania siatki, w przypadku, gdy zaznaczna będzie pcja Curved biekty parablicznych pwierzchniach zstaną lepiej dwzrwane pnieważ elementy skńczne będą miały ddatkwy węzeł na krzywiźnie. Natmiast w przypadku pcji Linear teg węzła nie będzie c sprwadzi w rezultacie d bardz uprszcznej siatki. Jak mżna się dmyślić pcja Mixed jest t kmprmis między tymi dwma pwyższymi. Należy mieć także świadmść, że więcej węzłów t większe zużycie zasbów kmputera. Wybieramy Mixed, Max Jakbian kreśla maksymalny mżliwy rzmiar Jakbianu Surface Curvature Based Size Variatin suwakiem tym regulujemy względną wielkść elementów. Przy pzycji skrajnie lewej elementy pzstaną w wielkści bliskiej 100% kreślnej wyżej. W przeciwnym razie będzie ich więcej lecz stsunkw mniejszych. Opcja przeznaczna d pwierzchni zakrzywinych także przyczynia się d lepszeg dwzrwania elementu, Element Grwth Rate Thrugh Vlume przesunięcie suwaka w lewą skrajną pzycje spwduje, że elementy pzstaną w przybliżeniu jednakwe w całej bjętści biektu, natmiast w dwrtnym przypadku elementy będą zwiększać się w miarę mżliwści w kierunku śrdka, Transitin Element Size przechdzimy stpniw d pjedynczeg elementu d całeg biektu, Aut Fix Failed Elements pzwala prgramwi zmniejszyć wielkść elementu (d kł 10%) jeżeli jakść siatki będzie dbiegać d nrmy, Small Feature Tlerance przy standardw ustawinych 10%, algrytmy meszwania pminą elementy(np. twry), które będą mniejsze d 10% wielkści zdefiniwanej w Element Size. P wybraniu dpwiednich pcji i dstswaniu siatki d swich ptrzeb klikamy OK. lub Apply. Ja ustawiłem sbie siatkę mniej więcej tak jak p prawej strnie. Jednakże przestawiając dpwiedni suwaki Element Grwth Rate Thrugh Vlume, Surface Curvature Based Size Variatin mżna uzyskać efekt jak z lewej. Rys 1b. Element Grwth Rate Thrugh Vlume=0 Surface Curvature Based Size Variatin = 32.0 Rys 1a. Siatka biektu dla Element Grwth Rate Thrugh Vlume=0 raz Surface Curvature Based Size Variatin = 78.5

8 Prces twrzenia siatki jest złżnym prcesem, w którym prgramwanie: 1. Twrzy przybliżną gemetrie siatki z pminięciem małych elementów (krawędzi, pwierzchni) według pcji zdefiniwanych w Element Size, Small Feature Tlerance w knie 3D Tetrahedral Mesh, 2. Parametryzuje biekty płaskie i przygtwuje d utwrzenia z nich biektów 2D, 3. Generuje siatkę trójkątnych biektów 2D na każdej płaszczyźnie biektu, 4. Z pprzedni utwrznych biektów 2D generuje siatkę 3D w głąb biektu, 5. W przypadku, gdy twrzymy siatkę dla biektów kształtach parablicznych, prgramwanie ddaje śrdkwy węzeł, aby wierniej ddać kształt dzielneg biektu, 6. Oprgramwanie sprawdza jakść wygenerwanej siatki i w przypadku wykrycia błędu pdejmuje próbę jej naprawy(pcja Aut Fix Failed Elements), 7. Prgram wyświetla siatkę biektu w knie graficznym. Ostatnim etapem twrzenia siatki pwinn być jeszcze uruchmienie Mdel Check, który statecznie sprawdza czy siatka nadaje się d bliczeń. Mżemy ją testwać pd różnym kątem, przykładw: Kształtu elementów - Element Shapes gdzie prgram sprawdza czy elementy skńczne nie są zbyt bardz dkształcne i czy w efekcie wyniki nie będą przekłamane, Element Outlines wyświetlamy krawędzie (2D) lub ścianki (3D), które nie są płączne z żadnymi innymi, Węzłów - Ndes d wykrywania zbieżnych węzłów i ich łączenia. Przydatne pdczas analizy złżnych mdeli. My d analizy wybieramy Element Shapes i zaznaczamy nasz pręt p czym klikamy OK. Pjawi się kn raprtu gdzie najbardziej isttna infrmacja t liczba elementów gólnie i tych nieprawidłwych.

9 5. Ustalamy warunki brzegwe Klejnym krkiem d stwrzenia symulacji i animacji jest już tylk ddanie warunków brzegwych i bciążeń. Przechdzimy d Simulatin File View, klikamy PPM na biekt z symulacją i wybieramy Make Displayed Part. Aby debrać jakieklwiek stpnie swbdy naszemu biektwi musimy przejść kursrem d paska Advanced Simulatin i wybrać pcje Cnstraint Type. Na pasku wygląda t mniej więcej jak pniżej. D dyspzycji mamy: Fixed Cnstraint dbieramy wszystkie 6 stpni swbdy (utwierdzenie stałe), Fixed Translatin Cnstraint dbieramy mżliwść przesunięcia w 3 siach, Fixed Rtatin Cnstraint dbieramy mżliwść brtu w 3 siach, User Defined Cnstraint ręcznie definiujemy przesunięcie i brót w 3 siach, w plu Directin definiujemy układ współrzędnych wybieramy alb istniejący alb twrzymy nwy gdzie wiązanie zstanie ddane, Rller Cnstraint tu definiujemy płaszczyznę i kierunek si, względem której biekt będzie mógł się bracać i przesuwać. Pzstałe stpnie swbdy są debrane, Pinned Cnstraint d biektów walcwych. Autmatycznie zstanie utwrzny nwy cylindryczny układ współrzędnych dla teg wiązania, w którym dwie współrzędne z raz ρ dla każdeg punktu zstaną zablkwane. W efekcie mżliwy będzie tylk brót wkół si z,

10 Cylindrical Cnstraint definiujemy wiązania według cylindryczneg układu współrzędnych, czyli brót względem si Z, dsunięcie p prmieniu d si Z raz dsuniecie p si z d płaszczyzny XY, Simply Supprted Cnstraint unieruchamiamy przesuniecie względem si Z, Slider Cnstraint dbieramy 5 stpni swbdy zstawiając mżliwść przesunięcia względem si X, Symmetric Cnstraint stsujemy d mdeli, w których mżna wyróżnić symetrię bciążenia. Prwadzi d uprszczenia bliczeń pnieważ bliczana jest tylk jedna część mdelu, Anti-symmetric Cnstraint tak jak wyżej z tym, że dla biektów, w których znaki bciążenia p jednej i drugiej strnie płaszczyzny symetrii są przeciwne, Enfrced Displacement Cnstraint definiujemy przesunięcie, a prgram kreśla nam naprężenia przy których takie przesunięcie biektu nastąpi, Magnitude and directin kreślamy przesunięcie i kierunek przesunięcia, wybieramy także biekt d któreg dnsi się t przesunięcie, Cmpnents definiujemy przesunięcie dla każdeg stpnia swbdy sbn, Nrmal zdefiniujemy przesunięcie nrmalne d wybranej pwierzchni kreślnym kierunku (+/-), Nrmal - spatial jak wyżej z tym, że definiujemy ple w układzie współrzędnych d któreg miałby zstać biekt przesunięty, Magnitude and directin-spatial analgicznie. My wybieramy utwierdzenie stałe, więc wybieramy PPM w Simulatin Navigatr na biekt Cnstraints. Następnie New Cnstraint -> Fixed Cnstraint i definiujemy sbie płaszczyznę, którą chcemy utwierdzić. Całść wyglądać pwinna mniej więcej jak na rysunku pniżej.

11 5. Obciążamy biekt Teraz zajmiemy zadaniem bciążeń. Rbimy t za pmcą pcji Lad Type, którą wybieramy z paska Advanced Simulatin. Całść przedstawia rysunek pniżej. D wybru mamy następujące pcje: Frce w zależnści d pcji wybieranej z menu rzwijalneg, definiujemy wartść siły kierunek i pwierzchnie przyłżenia, Magnitude and Directin definiujemy wartść siły, pwierzchnie przyłżenia i wybieramy zwrt, Nrmal wybieramy płaszczyznę d której siła będzie prstpadła, zwrt definiujemy pprzez znak w jej wartści (+/-), Cmpnents definiujemy układ współrzędnych i punkt przyłżenia siły, a także jej wartści w si x,y,z. W plu Distributin z listy rzwijalnej mamy d wybru następujące pcje: Gemetric Distributin - dzielimy wartść siły na wybrane płaszczyzny, tak aby w sumie się wszystk zgadzał, Ttal per Object każda wybrana płaszczyzna z sbna będzie miała zadaną wartść siły, Spatial tutaj mżemy sbie rzmieścić wartść siły tak, aby spełniała na kreślne równanie w zależnści d wsp. x,y,z. Ddatkw wybierając w plu Magnitude z listy rzwijalnej pcję Field i następnie Frmula Cnstructr mżemy pisać sbie zmianę siły w zależnści d temperatury czy czasu. Mment bciążenie mmentem, pcje jak wyżej, Bearing d weryfikacji pwierzchni tcznych, elementów tcznych, dkładnie brazują t pniższe elementy, Trque bciążamy mmentem skręcającym, definiujemy biekt raz wartść mmentu skręcająceg,

12 Pressure definiujemy naciski pwierzchniwe na dwlnej płaszczyźnie w kierunku prstpadłym jak również dwlnym w 3 siach, Hydrstatic Pressure ciśnienie hydrstatyczne, definiujemy gęstść cieczy, a także wyskść słupa cieczy raz kierunek, przyśpieszenie ziemskie i naprężenia wstępne, Centrifugal Pressure ciśnienie dśrdkwe jakie wytwarza wirująca ciecz na ścianki biektu. Mżna łatw zbrazwać bserwując wirnik pralki d prania ubrań. Wybieramy ś brtu raz inne pcje pisane pniżej. Prgram blicza ciśnienie według wzru: gdzie: P s ciśnienie hydrstatyczne, definiujemy w plu Static Pressure, ω prędkść kątwa, definiujemy w plu Angular Velcity, ρ gęstść cieczy, definiujemy w plu Liquid Density, R i dległść bliczaneg punktu d si brtu, R s krekcja prmienia, definiujemy w plu Inlet Radius, K stała bliczana na pdstawie kilku wartści między innymi przyśpieszenia ziemskieg, Gravity definiujemy wektr przyśpieszenia ziemskieg, a także jeg wartść, Centrifugal siła dśrdkwa. Definiujemy ś brtu, a także prędkść i przyśpieszenie kątwe, Temperature Lad- definiujemy temperaturę śrdwiska, My bciążymy biekt w dść specyficzny spsób, aby pkazać ciekawą pcje prgramu. Wybieramy Frce i w plu Distributin z listy rzwijalnej wybieramy Spatial, a w plu Type z listy wybieramy Nrmal. Jak wartść siły dajemy 1000[N]. Następnie wybieramy przycisk Frmula Cnstructr jak na rysunku pniżej. Naszym czm ukazuje się kn Frmula Field, które wypełniamy tak: P czym klikamy na zielny ptaszek, aby zatwierdzić.

13 Wartść 20 dlateg, że nasz pręt ma średnicę 20[mm], a zmienna ug_var( x ) będzie zawierać klejne współrzędne na si x. P pdzieleniu tej zmiennej przez 20 trzymamy zbiór wartśći < >. Sinus przyjmuje argument w stpniach (*180), więc statecznie trzymamy sinusidalny rzkład sił na pwierzchni. Jak nietrudn zauważyć p zatwierdzeniu zmian pprzez dwukrtne wybranie przycisku O.K pjawia się zdefiniwany rzkład sił. Układ współrzędnych znajduje się w si pręta w miejscu utwierdzenia więc naturalnie nie mamy tam sił, gdyż wartść x w tym miejscu jest równa 0. W przypadku gdy wartści x < 0, zmieni się zwrt siły, więc aby temu zapbiec wystarczy użyć funkcji abs(). Gęstść wektrów mżemy sbie kreślać zmieniając wartść pla Grid Pints U raz Grid Pints V wybierając Edit Display p uprzednim kliknięciu PPM na wektrach sił. Ostatecznie całść pwinna wyglądać jak pniżej. Mżemy także sbie peksperymentwać zmieniając wyrażenie, aby uzyskać na przykład: abs(sin( 180*(ug_var("x")/20) )) * abs(cs( 180*(ug_var("y")/20) )) c zawcuje takim rzkładem sił jak na rysunku bk. Jak widać w jednej si mamy rzkład sinusidalny sił, a w drugiej csinusidalny. Wart także zapznać się z mżliwściami zmiany wartści siły np. w czasie, c mżemy zrbić pprzez zabawę z pcją Field znajdującą się w plu Magnitude.

14 5. Wynik Kńcwym etapem naszej analizy jest wyknanie bliczeń na uprzedni przygtwanym mdelu. W tym celu należy kliknąć PPM w knie Simulatin Navigatr a nad pzycją Slutin_1 wygląda t mniej tak. Jak widać z menu rzwijalneg wybieramy pzycję Slve p czym pjawia nam się następujące kienk, gdzie statecznie mżemy jeszcze wprwadzić zmiany d parametrów slvera czy symulacji. Zamykamy je klikając przycisk OK. Prgram rzpczyna bliczenia. Na zakńczenie dstajemy kilka kien Analysis Jb Mnitr, Infrmatin, Slutin Mnitr. W tym statnim w prawym dlnym rgu pwinien widnieć napis, który pinfrmuje nas, że prgram skńczył bliczenia i mżna przejść d analizy wyników. Rbimy t zamykając gąszcz kien przyciskiem Cancel, Clse itd. Teraz klejn przechdzimy d kienka Simulatin Navigatr i dwukrtnie klikamy na pzycji Results p czym rzwijamy listę klikając na krzyżyk bk pzycji Slutin 1. Pwinniśmy zastać mniej więcej taki widk jak pniżej. Te 6 zakładek zawiera psrtwane wyniki. I tak pzycja, Displacement Ndal tutaj mżemy zabserwwać przemieszczenia w pszczególnych węzłach, Rtatin Ndal brót w węzłach, Stress Elemental naprężenia dla pszczególnych elementów, Stress Element-Ndal jest t średnia wartść naprężęnia dla węzła w przypadku gdy jest n wspólny dla kilku elementów, Reactin Frce-Ndal reakcje sił, Reactin Mment- Ndal reakcje mmentów, Czasem zajść mże ptrzeba, że użytkwnik będzie chciał pznać wartści naprężeń dla wybranych węzłów czy elementów. Prgram umżliwia nam t w bardz prsty spsób. Wystarczy wybrać pcje Identify, pjawi się pniższe kn, w którym mamy d wybru kilka pcji. Między innymi Element-Ndal Results, gdzie, Pick frm Mdel wybieramy element z kna, By Element ID s wpisujemy ID elementu, By Results Range kreślamy zakres naprężeń, N Max Result Values n elementów największych naprężeniach, N Min Result Values c wyżej z tym, że najmniejsze naprężenia Mżemy także wybrać c chcemy wyświetlić bezpśredni w knie biektu (nr. elementów, wartści naprężeń itd. ) dpwiada za t pcja Mark Selectin.

15 Inne pcje t także Clear Highlights i Clear Selectin, które dpwiadają za czyszczanie z infrmacji naszeg biektu. Interesujące wyniki pjawiają się w kienku, a NX 7.5 umżliwia także ich wyeksprtwanie d Excela czy pliku. Odpwiada za t szereg pcji których ikny wyglądają jak na brazku bk. Prgram NX 7.5 pzwala nam także na zajrzenie d wnętrza biektu. Mżemy zdefiniwać sbie dwlną płaszczyznę, która pdzieli nam biekt i dzięki temu uzyskać wgląd d wyników. Rbimy t przechdząc kursrem d kna znajdująceg się p lewej strnie nazwie Pst Prcessing Navigatr i wybierając pcję Edit p uprzednim kliknięciu PPM nad pzycją Pst View1. Obrazuje t pniższy screen. Pjawia się kienk Pst View, na którym znajduje się szereg suwaków, list rzwijalnych czy przycisków jednak na razie intereswać nas będzie pcja Display On. Z listy rzwijalnej wybieramy Cutting Plane i klikamy na przycisk Optins. Pjawia się klejne kienk, gdzie pcja Cut Plane dpwiada za wybór układu współrzędnych (prstkątny, cylindryczny, sferyczny), a bk znajduje się lista rzwijalna, z której wybieramy zmienną np. dla układu prstkątneg mamy d wybru x,y,z c skutkwać będzie przesunięciem płaszczyzny w wybranej si. Aby glądać efekt na bieżąc w knie głównym trzeba teraz kliknąć na przycisk z charakterystyczną niebieską strzałką nazwie Autmatic Update. Współrzędną dla płaszczyzny regulujemy suwakiem lub pdając ręcznie w plu edycji. D dyspzycji mamy także pcję Clip Side z wartściami Psitive Negative i Bth, które klejn pkazywać będą widk d przdu p ucięciu, d tyłu i razem. Pniższe rysunki dbrze t zbrazują. Rys3. Bth Rys. Psitive Rys2. Negative Shw Feature Edges tutaj mżemy włączyć kntury wyjściweg biektu, Shw Clipped Ghst tutaj jeg gemetrie.

16 6. Symulacja dkształcenia Ostatnim etapem naszej symulacji jest animacja. Uruchamiamy ją klikając PPM na Pst View (kn Pst Prcessing Navigatr) i wybierając następnie Animate. Pjawia się kn sterwania animacją, gdzie mżemy bezpśredni wpływać na jej przebieg. I tak klejn pcją Number f Frames sterujemy liczbą klatek animacji, im większa wartść tym animacja będzie bardziej płynna. Mżemy sterwać także czasem przejścia klejnych klatek frame delay. Im większy czas tym przerwa będzie dłuższa raz cyklem animacji, w przypadku gdy zaznaczymy Full-cycle będzie przebiegała w spsób pczątek kniec pczątek, w przeciwnym razie będzie zapętlna w frmie pczątek-kniec, pczątek kniec. Jak łatw mżna się dmyślić przyciski sterwania przebiegiem animacji są umieszczne na samym dle kna. Z listy rzwijalnej Style wybrać mżemy dwa typy analizy tj. Linear w tym przypadku prgram wygeneruje animację, w której wartści przemieszczeń będą jednstajnie zmieniać się w czasie, d wartści 0 d maksymalnych. Zaś pcja Mdal w przeciwieństwie d pprzedniej uwzględnia zmianę przemieszczeń w czasie, dla naszeg przypadku wyglądać t będzie tak, że wydłużenia w pczątkwej fazie nie będą tak duże jak później. 7. Zakńczenie Na kniec należy ddać, że przestawine pcje t tylk pdstawy analizy MES w prgramie NX 7.5. Wygenerwanie dbrej siatki, dbranie dpwiednich wiązań raz wyknanie ptrzebnych uprszczeń mdelu t zdecydwanie sztuka wymagająca spreg dświadczenia i wiedzy. Jedncześnie należy zaznaczyć, że na rynku książek nie ma aktualnie zbyt wielu pzycji traktujących samym prgramie NX nie wspminając knkretnych aspektach jeg użycia. Myślę więc, że te krótkie wprwadzenie pmże pczątkującym zaintereswanym tą dziedziną. 8. Bibligrafia 1. NX 6.0 Dcumentatin

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo