STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

2 I.Wstęp Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego opierała dotychczas swoje działania na rocznych planach pracy. Profesjonalizacja działań ngo, którą Rada promuje wśród organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur zobligowała nas do utworzenia dokumentu strategii rozwoju Rady. Wypracowanie długofalowego planu działania dla takiego ciała, jak Rada, jest koniecznością. Dokument ten pozwoli na podjęcie konsekwentnych i efektywnych działań, służących rozwojowi sektorowa pozarządowego, a co za tym idzie rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie. Pracę nad dokumentem ułatwił projekt Współpraca to wszystkim się opłaca, realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Był on skierowany przede wszystkim do członków rad powiatowych, sieci i federacji czyli członków Rady Wojewódzkiej oraz przedstawicieli samorządu. Pracę nad dokumentem rozpoczęliśmy jesienią 2009 roku w Giławach. Oprócz przedstawicieli sektora pozarządowego uczestniczyła w nich również Pełnomocniczka Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. II. Cele i zadania Rady Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego. Rada realizuje cel poprzez: 1. Współpracę z administracją samorządową i rządową oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju, Unii Europejskiej i innych państw. 2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego. 3. Udział w tworzeniu programów współpracy z samorządem wojewódzkim. 4. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w województwie, kraju i Unii Europejskiej. 5. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy, m.in. poprzez organizację corocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych oraz podejmowanie innych wspólnych działań. 6. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego

3 województwa warmińsko-mazurskiego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową i rządową oraz sektor prywatny (m.in. Regionalne Komitety Sterujące i Monitorujące). 7. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 8. Organizowanie konkursów, m.in. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego. 9. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp. 10. Realizację innych zadań wskazanych przez reprezentacje powiatowe, federacje i organizacje pozarządowe. III. Członkowie Rady Członkami Rady są i mogą być reprezentacje sektora pozarządowego z powiatów, federacje oraz organizacje i porozumienia organizacji o zasięgu wojewódzkim. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jedyną w województwie ponadbranżową reprezentacją organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę organizacje skupione w podmiotach wchodzących w skład Rady reprezentuje ona przeszło 800 organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Członkowie Rady (na dzień ) 1. Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego, 2. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 3. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych 4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego, 5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego 6. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych 7. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 8. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego 9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego 10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego 11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego 12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego 13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego 14. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego

4 15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego 16. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 17. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego 18. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kętrzyńskiego 19. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego 20. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa 21. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet 22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny 23. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej 24. Zarząd Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej 25. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD 26. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 27. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych IV Dotychczasowa działalność Rady Historia Rady sięga grudnia 2003 roku, kiedy to podczas V Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została Grupa Inicjatywna ds. utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli reprezentacji sektora pozarządowego w powiatach. Zadaniem Grupy było opracowanie statutu Rady Wojewódzkiej oraz doprowadzenie do jej formalnego powstania. Statut został wypracowany podczas kilku kolejnych spotkań, a ostatnia jego wersja była szeroko konsultowana przez organizacje. Sama Rada ukonstytuowała się 17 września 2004 roku podczas konferencji Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Najważniejsze działania podejmowane przez Radę: Udział w zespołach sterująco-monitorujących i komitetach monitorujących Współpraca i obejmowanie patronatem realizacji wielu projektów Zainicjowanie powstania Forum Pełnomocników Udział w wypracowywaniu dokumentów dot. współpracy z Samorządem Województwa (Zasady współpracy Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi, Roczne programy współpracy itd.)

5 Opiniowanie aktów prawych, udział w wypracowywaniu strategii, programów branżowych Organizacja konkursów Godni Naśladowania Prowadzenie strony internetowej Rady Realizacja filmu nt. roli i działań Rady Aktywizowanie powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych Realizacja Szkoły Umiejętności Liderskich Organizacja dorocznej konferencji plenarnej organizacji pozarządowych Organizacja we współpracy z Samorządem Województwa kampanii informacyjnej 1% dla organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur Monitorowanie wdrażania i realizacji POKL Udział w komisjach konkursowych Udział i współorganizacja ważnych wydarzeń dla sektora pozarządowego Zainicjowanie powstania Porozumienia na Rzecz Rozwoju Woj. Warmińsko- Mazurskiego Zainicjowanie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego V. Analiza SWOT działalności Rady SILNE STRONY 1. silne osobowości w Radzie liderzy, animatorzy, eksperci (pasja, misja, determinacja, potencjał intelektualny) 2. rozpoznawalna marka organizacji członkowskich, ich ilość 3. umocowanie w środowisku osoby i zespół (kontakty) 4. jesteśmy rozpoznawalni dla Samorządu Województwa 5. ESWIP (organizacja służebna/wspierająca) 6. aktywni członkowie (rady, organizacje, sieci) 7. sekretariat (personel, infrastruktura, zdolności organizacyjne) 8. kanały informacyjne (strony, mailing, newsletter) 9. media organizacji pozarządowych SŁABE STRONY 1. mało aktywni członkowie i członkinie rad powiatowych (słabość rad powiatowych/ organizacji członkowskich jest słabością rady wojewódzkiej) 2. mała integracja (za mało spotkań rady, spotkania incydentalne) 3. brak stałego finansowania (obsługa sekretariatu, koszt dojazdów, koszt spotkań) 4. słaby/mało skuteczny przepływ informacji, niedrożność kanałów informacji 5. niskie poczucie znaczenia rady wśród członków/iń rady 6. bardzo małe rozumienie roli rady 7. niskie poczucie wpływu na rozwój sektora, politykę lokalną, regionalną, krajową 8. nierówne relacje z samorządem 9. mała wiedza na temat ngo (mała ilość

6 (Pozarządowiec, TVO) 10. transparentność, partycypacja, demokratyczne procedury 11. otwartość na innowacje (na skalę regionu, kraju) 12. praktyka, doświadczenie 13. Godni Naśladowania (wyrobiona marka, rozpoznawalność) SZANSE 1. zwiększenie wiedzy ogólnej o NGOs, 2. zwiększenie znaczenia NGOs w kraju, 3. rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4. sprzyjające, stabilne, spójne prawodawstwo dot. organizacji 5. rozwój partnerstwa z samorządami 6. wzrost dofinansowania NGOs (m.in. 1 %) 7. rozwój infrastruktury sektora 8. profesjonalizacja działań NGOs 9. aktywizacja NGOs 10. udział w organach przedstawicielskich 11. współpraca międzynarodowa dobre praktyki 12. uproszczenie zasad pozyskiwania środków finansowych 13. kontakty z radami z innych województw 14. reaktywowanie Porozumienia na rzecz rozwoju województwa warmińskomazurskiego 15. promocja dobrej praktyki rady w innych województwach kraju badań, opracowań, informacji) 10. centralizowanie obowiązków na przewodniczącej/cym 11. brak strategii, planu działania, wizji, perspektywicznej polityki 12. słaba promocja działań 13. utrudnienia w szybkim reagowaniu 14. rada nie ma opracowanych procedur reagowania na przejawy nieetycznych zachowań organizacji oraz konfliktów pomiędzy organizacjami a samorządem 15. słaba współpraca z mediami 16. słabość części organizacji członkowskich (np. mało aktywne) 17. słaba rozpoznawalność rady 18. rada nie skupia całego sektora (np. federacje sportowe, organizacje regionalne itp.) 19. niewystarczająca współpraca z sejmikiem samorządowym, komisjami, radnymi ZAGROŻENIA 1. kadencyjność władz samorządowych 2. brak krajowych aktów prawnych regulujących istnienie i funkcjonowanie reprezentacji wojewódzkich ngo 3. brak/zaprzestanie/skonfliktowanie współpracy z samorządem 4. kryzys finansów publicznych zmniejszenie środków finansowych na organizacje wspierające rady 5. utworzenie konkurencyjnej reprezentacji 6.słaby kapitał społeczny (niski poziom zaufania, słabe więzi, kierowanie się własnym interesem) 7. niski poziom kultury politycznej 8. ograniczanie przestrzeni publicznej przez duże organizacje 9. powstawanie organizacji nastawionych tylko na pozyskiwanie środków finansowych

7 16. utworzenie sieci ośrodków wspierania organizacji pozarządowych 17. możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój rady 18. wprowadzenie do odpowiedniej komisji radnych sejmiku wojewódzkiego tematyki organizacji pozarządowych VI. Misja i wizja MISJA Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentuje sektor pozarządowy województwa. Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej. Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze. Wpływa na kształtowanie polityki regionalnej. WIZJA Rada posiada silną, rozpoznawalną markę. Jest partnerem dla innych podmiotów regionalnych. Ma istotny wpływ na kształtowanie polityki regionalnej, w której pozycja sektora pozarządowego jest partnerska, stabilna, jasno określona. Inicjatywy Rady odpowiadają na systematycznie i rzetelnie diagnozowane potrzeby sektora. Rada dysponuje narzędziami do skutecznego wypełniania swoich zadań: środki finansowe, organizacje wsparcia, media, kanały komunikacji, narzędzia promocyjne, baza ekspertów. Rada wspiera edukację obywatelską.

8 Rada prowadzi debaty przedwyborcze z przedstawicielami komitetów wyborczych do Sejmiku Wojewódzkiego, monitoruje pracę Samorządu Wojewódzkiego w zakresie działań na rzecz sektora pozarządowego. We wszystkich powiatach działają ROP. Rozwija się ruch gminnych ROP oraz reprezentacji branżowych organizacji z całego województwa warmińskomazurskiego VII. Cele i działania Obszar I. Wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej/rzeczniczej Rady Cele i działania: 1. Rozwój umiejętności reprezentacyjnych, rzeczniczych i lobbistycznych 1.1. Organizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych z zakresu rzecznictwa 1.2. Wydawanie broszur, publikacji nt. roli i zadań Rady 1.3. Organizacja warsztatów dotyczących wystąpień publicznych 2. Podniesienie wiedzy na temat sektora pozarządowego i funkcjonowania samorządu 2.1. Udział przedstawicieli Rady w sesjach, komisjach, spotkaniach samorządowych (działanie ciągłe) 2.2. Udział w kampanii Masz głos-masz wybór (okresy przedwyborcze) 2.3. Organizowanie debat przedwyborczych oraz w trakcie trwania kadencji Radnych (zgodnie z kalendarzem wyborczym, działanie ciągłe) 2.4. Współpraca z Siecią Wolontariat Warmii i Mazur promocja wolontariatu (z akcentem na rok Europejski Rok Wolontariatu, działanie ciągłe) 2.5. Realizacja działań informacyjnych: audycje radiowe i telewizyjne, publikacje, artykuły w prasie, filmy, współpraca z portalem ( Zwiększenie działań rzecznych Rady 3.1. Identyfikowanie nowych możliwości dla organizacji i ich propagowanie ( Udział w konsultacjach społecznych ( Udział w komitetach monitorujących i innych ciałach doradczych ( Udział w tworzeniu strategii, programów branżowych, dokumentów dotyczących

9 sektora ( Lobbowanie na rzecz zwiększenia środków w konkursach ofert, programach grantowych ( Lobbowanie na rzecz przyjaznych dla organizacji zapisów w dokumentach unijnych poprzez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (2011- Obszar II: Etyka w sektorze Cele i zadania 1. Upowszechnienie zasad etycznych zachowań w organizacjach pozarządowych 1.1. Promocja karty zasad organizacji pozarządowych ( Promowanie dobrych praktyk działań etycznych organizacji ( Promowanie przejrzystości/transparentności działań organizacji pozarządowych 2.1. Zachęcanie organizacji do tworzenia raportów rocznych i ich publikowania ( Edukowanie organizacji o obowiązkach ustawowych dot. sektora ( Promowanie dobrych praktyk działań w zakresie przejrzystości organizacji ( Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom organizacji 3.1. Powołanie kolegium koleżeńskiego w ramach Rady (2011) 3.2. Zajmowanie oficjalnego stanowiska w sytuacjach zachowań nieetycznych (m.in. zamieszczanie stanowiska na stronach internetowych) (2011- Obszar III: Współpraca z partnerami Cele i działania: 1. Rozwój współpracy z Samorządem Województwa 1.1. Doprowadzenie do utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku

10 Publicznego Współtworzenie i opiniowanie rocznego programu współpracy i monitorowanie jego wdrażania ( Udział przedstawicieli Rady w wypracowywaniu strategii, programów itp. ( Udział przedstawicieli Rady w ciałach doradczych, komitetach monitorujących ( Organizacja stałych cyklicznych spotkań Rady z Forum Pełnomocników ( Lobbowanie na rzecz zwiększenia kwot na poszczególne obszary w ramach ogłaszanych konkursów, wcześniejszego ogłaszania konkursów, przekazywania większej ilości zadań publicznych organizacjom ( Doprowadzenie do zwiększenia wartości funduszu wkładów własnych Organizacja we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego wspólnej kampanii 1% ( styczeń-marzec Wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie odbywania stażu pracowniczego w organizacjach pozarządowych (2011) Wypracowanie standardu i doprowadzenie do kontraktowania obsługi Rady Wojewódzkiej (2013) 2. Rozwój współpracy z Urzędem Wojewódzkim 2.1. Udział przedstawicieli Rady w komisjach konkursowych ( Udział przedstawicieli Rady we wspólnych ciałach np. Wojewódzka Rada Zatrudnienia ( Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Urzędu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ( Angażowanie przedstawicieli Urzędu w realizowane przez Radę inicjatywy ( Lobbowanie na rzecz bezpłatnego użyczanie zasobów Urzędów na potrzeby organizacji wydarzeń o zasięgu regionalnym (2011) 2.6. Zapraszanie przedstawicieli Urzędu na wydarzenia organizowane przez organizacje ( Wsparcie Rad Powiatowych w relacjach z ich samorządami

11 3.1. Edukowanie członków Rad w zakresie umiejętności współpracy z samorządami ( Udział ekspercki w spotkaniach Rad z ich samorządami ( Podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych w relacjach Rad z samorządami ( Wypracowanie i promowanie modelu powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego (2011) 3.5. Opiniowanie przez Radę Wojewódzką dokumentów dotyczących organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach i powiatach ( Wsparcie Rad powiatowych w wypracowywaniu stanowisk, opinii ( Informowanie Rad o zmianach prawnych, modelowych rozwiązaniach z zakresu współpracy organizacji z samorządami ( Inicjowanie wspólnych wydarzeń z udziałem organizacji i samorządów ( Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia wizerunku i roli Rady w powiecie ( Rozwój współpracy z mediami 4.1. Kontynuacja współpracy z mediami pozarządowymi (obywatelskimi) ( Realizacja cyklicznych audycji radiowych dot. organizacji w Radiu Olsztyn ( Nawiązanie współpracy z mediami studenckimi ( ) 4.4. Stworzenie bazy kontaktów z mediami (2011) 4.5. Wprowadzenie znaku jakości dotyczącego współpracy z mediami (np. gazeta przyjazna organizacjom pozarządowym) (2011) 4.6. Promowanie powstawania mediów obywatelskich ( Nawiązanie współpracy z portalem (2011) 4.8. Wypracowanie zasad obejmowania patronatem medialnym wydarzeń organizowanych przez organizacje Edukowanie, uwrażliwianie mediów na działania społeczne (2010- Obszar IV. Rozwój Rady Cele i zadania:

12 1. Integracja członków Rady 1.1. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji 1.2. Organizacja Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 1.3. Organizacja dorocznej konferencji plenarnej organizacji pozarządowych 1.4. Organizacja dorocznego balu pozarządowego 1.5. Organizacja dorocznej spartakiady pozarządowej 1.6. Organizacja wizyt studyjnych, w tym zagranicznych 1.7. Wymiana informacji za pośrednictwem newslettera, strony internetowej. forum ( Wzmocnienie wizerunku i promocja Rady 2.1. Wydawanie materiałów promocyjnych: ulotki, foldery, gadżety 2.2. Prowadzenie strony internetowej 2.3. Udzielanie rekomendacji, patronatów nad inicjatywą, akcjami społecznymi ( Reprezentowanie Rady przez jej członków w ważnych wydarzeniach o zasięgu wojewódzkim ( Informowanie przez członków o członkostwie w Radzie na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych ( Realizacja cyklu audycji radiowo-telewizyjnych na temat Rady, jej działań i zadań ( Organizacja konkursu na najlepiej działającą reprezentację sektora (konkurs Godni Naśladowania) (luty-czerwiec Stworzenie profilu na portalach społecznościowych np. Facebook (2011) 3. Wzmocnienie członków Rady (rady powiatowe, sieci, federacje, organizacje o zasięgu regionalnym) 3.1. Realizacja szkoleń m.in. w zakresie budowania zespołu, potencjału Rady, kształcenie liderów 3.2. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków Rady ( Rekomendowanie do udziału w konkursach, nagrodach, cyklach edukacyjnych ( Podejmowanie mediacji w sytuacjach spornych, w tym pomiędzy Radą a samorządem lokalnym (2011-

13 3.5. Świadczenie doradztwa, mentoring ( Pomoc w pozyskaniu ekspertów, trenerów ( Stworzenie bazy ekspertów członków ROP (2011) 3.8. Wsparcie w wypracowaniu dokumentów: strategie, plany działania itp. ( Opracowanie standardu minimum i planu działania Rad (2011) 4. Rozpowszechnienie misji Rady w sektorze pozarządowym 4.1. Organizacja kampanii informacyjnych ( Udział i reprezentowanie Rady w życiu sektora: konferencje, spotkania, targi itp. ( Wydawanie publikacji, informacje prasowe, radiowe i telewizyjne 5. Pozyskanie nowych członków Rady (federacje sportowe, organizacje regionalne: np. PSOUU, turystyczne, ekologiczne, seniorów) 5.1. Zapraszanie przedstawicieli federacji, organizacji na spotkania Rady ( Indywidualny kontakt, oficjalne zapraszanie do Rady ( Wypracowanie wewnętrznego systemu pracy (standardu działania) Rady 6.1. Budowanie zespołów roboczych (2011) 6.2. Stworzenie modelu komunikacji wewnętrznej ( ) 6.3. Określenie roli i zadań sekretariatu (2011) Obszar V. Integracja sektora pozarządowego Cele i działania: 1. Rozwój dialogu wewnątrz sektora pozarządowego 1.1. Wypracowywanie stanowisk sektora pozarządowego dotyczących aktów prawnych, rozwiązań dot. rozwoju lokalnego, współpracy z samorządem, polityki społecznej itd. ( Inicjowanie i współorganizacja debat społecznych, dyskusji, konsultacji społecznych (2011-

14 1.3. Wymiany myśli, doświadczeń z wykorzystaniem forów dyskusyjnych ( Integracja środowiska oraz wsparcie liderów i liderek 2.1. Realizacja szkoleń, cykli edukacyjnych dla liderów np. Szkoły Umiejętności Liderskich 2.2. Organizacja spotkań, seminariów, konferencji 2.3. Organizacja Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2.4. Organizacja dorocznej konferencji plenarnej organizacji pozarządowych (czerwiec Wymiana informacji: newsletter, strona internetowa, forum ( Organizacja wizyt studyjnych, w tym zagranicznych 2.7. Inicjowanie powstania forum liderów Warmii i Mazur Rekomendowanie liderów z województwa do Szkoły Liderów ( Promocja dobrych praktyk 3.1. Organizacja targów organizacji pozarządowych (co roku w innym miejscu, w oparciu o wypracowany standard organizacji) 3.2. Organizacja corocznego konkursu Godni Naśladowania (luty-czerwiec Wspieranie organizacji lokalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych ( Organizacja konferencji, seminariów poświęconych dobrym praktykom 3.5. Wydawanie publikacji z dobrymi praktykami 3.6. Utworzenie internetowej bazy dobrych praktyk m.in. na bazie konkursu Godni Naśladowania (2010) 3.7. Promowanie dobrych (elastycznych) rozwiązań we współpracy finansowej organizacji z samorządem np. mikropożyczki dla organizacji, fundusz inicjatyw lokalnych, gwarancje finansowe, przekazywanie zadań dla organizacji umowy wieloletnie, ogłaszanie konkursów na bazie prowizorium budżetowego ( Promocja ekonomizacji, profesjonalizacji i standaryzacji trzeciego sektora ( Promowanie urzędów przyjaznych organizacjom ranking urzędów ( Poprawa komunikacji w sektorze pozarządowym

15 4.1. Prowadzenie strony internetowej Rady, dostosowanej do potrzeb osób słabo widzących i seniorów ( Prowadzenie ingu, newsletterów, forum dyskusyjnego ( Promowanie mediów obywatelskich jako kanału informacji o sektorze ( Wykorzystanie COPów, Rad powiatowych oraz pełnomocników jako kanały dystrybucji informacji (2011- VIII. Sposób realizacji Odpowiedzialna za realizacje Strategii jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w jej imieniu Prezydium Rady. Prezydium w swoim gronie powinno wybrać osobę odpowiedzialną za prowadzeniu monitoringu i ewaluacji wdrażania Strategii. Realizacja Strategii musi być wspierana także przez członków Rady: reprezentacje powiatowe, sieci, federacje i organizacje pozarządowe. Realizacja wielu zadań przewidzianych w Strategii będzie możliwa tylko i wyłącznie w oparciu o projekty. W związku z tym, iż Rada nie posiada osobowości prawnej, w jej imieniu w konkursach grantowych występować będą członkowie posiadający osobowość prawną oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych obsługujące sekretariat Rady. Co roku Rada wybiera zadania do realizacji z uwzględnieniem okresu realizacji, wskaźników, realizatora i źródła finansowania. IX. Monitoring i ewaluacja Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Strategii będzie służyło sprawdzeniu czy zostały zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy pozwoliły one oraz w jakim stopniu osiągnięcie realizacji celów planu. Ewaluacja Strategii będzie odbywać się na bieżąco przez cały czas. Raport z ewaluacji będzie sporządzany każdego roku. Równolegle trwać będzie proces monitorowania Strategii. Na zakończenie okresu realizacji Strategii nastąpi analiza raportów rocznych oraz ewaluacja końcowa. Cele ewaluacji Strategii to:

16 polepszenie adekwatności podejmowanych działań do potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych w regionie; dostosowanie działań zmierzających do integracji sektora pozarządowego, wzrostu postaw etycznych wśród organizacji; dostosowanie i poprawa skuteczności działań prowadzących do wzmocnienia Rady, rozwoju współpracy z jej partnerami oraz podejmowania przez nią działań rzeczniczych; informacje o efektach wdrażania Strategii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z jego realizacją; pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Strategii wśród wszystkich zainteresowanych jego funkcjonowaniem i jego efektami. Ewaluacja będzie prowadzona według kryterium adekwatności, trwałości oraz użyteczności. Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów Rady Organizacji Pozarządowych oraz organizacji działających w regionie. Proces ewaluacji Strategii będzie realizowany trzyetapowo: 1. Ewaluacja ex ante (przed rozpoczęciem) Przeprowadzona została w trakcie planowania. W fazie przygotowywania Strategii zbadane zostały w poszczególnych obszarach projektu silne oraz słabe strony, szanse i zagrożenia (analiza SWOT). 2. Ewaluacja mid-term (w połowie realizacji) Ewaluacja wewnętrzna będzie przeprowadzona w połowie wdrażania Strategii (z uwzględnieniem corocznych raportów). Ewaluacja mid-term na za zadanie głównie ocenę adekwatności programu do potrzeb oraz adekwatności podejmowanych działań w stosunku do realizacji przyjętych celów. W wyniku działań monitoringowo-ewaluacyjnych w połowie realizacji Strategii zostanie przeprowadzona analiza realizacji założonych działań w zakresie czasu ich realizacji, źródeł finansowania, występowania problemów oraz zagrożeń do dalszej realizacji. Ewaluacja i monitoring pozwolą także na aktualizację diagnozy oraz weryfikację założeń Strategii. 3. Ewaluacja ex-post (po zakończeniu) Ewaluacja zewnętrzna zostanie przeprowadzona na zakończenie wdrażania Strategii. Ewaluacja ex-post ma za zadanie główne ocenę adekwatności Strategii do lokalnych potrzeb.

17 Zebrane informacje odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów. Ewaluacja dostarczy także informacji na potrzeby planowania w kolejnych latach. X. Finansowanie Główne źródła finansowania: 1. Programy grantowe, w tym zwłaszcza: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Batorego programy grantowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Program Działaj Lokalnie zadania publiczne Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania publiczne Urzędu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny (EFS) poprzez działania zapisane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki. o Priorytet V: Dobre rządzenie o Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej o Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej o Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata W tym programie istotny jest priorytet Infrastruktura społeczna

18 Program Grundtvig Program Leonardo do Vinci XI. Zespół tworzący Strategię: 1. Monika Hausman-Pniewska Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Przewodnicząca Rady 2. Ryszard Bogucki Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, Wiceprzewodniczący Rady 3. Wiesława Zalewska Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet, skarbnik Rady 4. Arkadiusz Jachimowicz Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych, członek Prezydium Rady 5. Lilla Borko-Andrzejewska Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego 6. Romuald Chrypo Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych 7. Grażyna Chrypo Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych 8. Remigiusz Dobkowski Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 9. Mirosława Duńczyk Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego 10. Joanna Gawryszewska Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego 11. Joanna Glezman Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pełnomocnik Marszałka 12. Bartłomiej Głuszak Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSa 13. Janusz Hendzel Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego 14. Dorota Henke Starostwo Powiatowe w Ostródzie 15. Beata Jarosz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego 16. Andrzej Jurkian Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 17. Arkadiusz Karpiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego 18. Nikodem Kemicer Rada Organizacji Pozarządowych Miasta i Powiatu Ełckiego 19. Paulina Kołodyńska Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko Mazurskiego 20. Stanisław Król Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego 21. Krzysztof Marusiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego 22. Tadeusz Milewski Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 23. Marianna Kunikowska Olsztyńskie Towarzystwo Amazonek 24. Arkadiusz Niewiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego Elżbieta Orłowska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny 26. Marian Peters Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych 27. Piotr Pniewski Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28. Maciej Prażmo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego 29. Marek Skaskiewicz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 30. Roman Szliwiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego 31. Jarosław Makarenko Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego 32. Małgorzata Tubis Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet

19 33. Małgorzata Hołubiec Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD Strategia Rady opracowana została w ramach projektu Współpraca - to wszystkim się opłaca! realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo