STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

2 I.Wstęp Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego opierała dotychczas swoje działania na rocznych planach pracy. Profesjonalizacja działań ngo, którą Rada promuje wśród organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur zobligowała nas do utworzenia dokumentu strategii rozwoju Rady. Wypracowanie długofalowego planu działania dla takiego ciała, jak Rada, jest koniecznością. Dokument ten pozwoli na podjęcie konsekwentnych i efektywnych działań, służących rozwojowi sektorowa pozarządowego, a co za tym idzie rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie. Pracę nad dokumentem ułatwił projekt Współpraca to wszystkim się opłaca, realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Był on skierowany przede wszystkim do członków rad powiatowych, sieci i federacji czyli członków Rady Wojewódzkiej oraz przedstawicieli samorządu. Pracę nad dokumentem rozpoczęliśmy jesienią 2009 roku w Giławach. Oprócz przedstawicieli sektora pozarządowego uczestniczyła w nich również Pełnomocniczka Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. II. Cele i zadania Rady Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego. Rada realizuje cel poprzez: 1. Współpracę z administracją samorządową i rządową oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju, Unii Europejskiej i innych państw. 2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego. 3. Udział w tworzeniu programów współpracy z samorządem wojewódzkim. 4. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w województwie, kraju i Unii Europejskiej. 5. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy, m.in. poprzez organizację corocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych oraz podejmowanie innych wspólnych działań. 6. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego

3 województwa warmińsko-mazurskiego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową i rządową oraz sektor prywatny (m.in. Regionalne Komitety Sterujące i Monitorujące). 7. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 8. Organizowanie konkursów, m.in. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego. 9. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp. 10. Realizację innych zadań wskazanych przez reprezentacje powiatowe, federacje i organizacje pozarządowe. III. Członkowie Rady Członkami Rady są i mogą być reprezentacje sektora pozarządowego z powiatów, federacje oraz organizacje i porozumienia organizacji o zasięgu wojewódzkim. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jedyną w województwie ponadbranżową reprezentacją organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę organizacje skupione w podmiotach wchodzących w skład Rady reprezentuje ona przeszło 800 organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Członkowie Rady (na dzień ) 1. Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego, 2. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 3. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych 4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego, 5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego 6. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych 7. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 8. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego 9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego 10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego 11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego 12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego 13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego 14. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego

4 15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego 16. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 17. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego 18. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kętrzyńskiego 19. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego 20. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa 21. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet 22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny 23. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej 24. Zarząd Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej 25. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD 26. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 27. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych IV Dotychczasowa działalność Rady Historia Rady sięga grudnia 2003 roku, kiedy to podczas V Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została Grupa Inicjatywna ds. utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli reprezentacji sektora pozarządowego w powiatach. Zadaniem Grupy było opracowanie statutu Rady Wojewódzkiej oraz doprowadzenie do jej formalnego powstania. Statut został wypracowany podczas kilku kolejnych spotkań, a ostatnia jego wersja była szeroko konsultowana przez organizacje. Sama Rada ukonstytuowała się 17 września 2004 roku podczas konferencji Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Najważniejsze działania podejmowane przez Radę: Udział w zespołach sterująco-monitorujących i komitetach monitorujących Współpraca i obejmowanie patronatem realizacji wielu projektów Zainicjowanie powstania Forum Pełnomocników Udział w wypracowywaniu dokumentów dot. współpracy z Samorządem Województwa (Zasady współpracy Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi, Roczne programy współpracy itd.)

5 Opiniowanie aktów prawych, udział w wypracowywaniu strategii, programów branżowych Organizacja konkursów Godni Naśladowania Prowadzenie strony internetowej Rady Realizacja filmu nt. roli i działań Rady Aktywizowanie powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych Realizacja Szkoły Umiejętności Liderskich Organizacja dorocznej konferencji plenarnej organizacji pozarządowych Organizacja we współpracy z Samorządem Województwa kampanii informacyjnej 1% dla organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur Monitorowanie wdrażania i realizacji POKL Udział w komisjach konkursowych Udział i współorganizacja ważnych wydarzeń dla sektora pozarządowego Zainicjowanie powstania Porozumienia na Rzecz Rozwoju Woj. Warmińsko- Mazurskiego Zainicjowanie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego V. Analiza SWOT działalności Rady SILNE STRONY 1. silne osobowości w Radzie liderzy, animatorzy, eksperci (pasja, misja, determinacja, potencjał intelektualny) 2. rozpoznawalna marka organizacji członkowskich, ich ilość 3. umocowanie w środowisku osoby i zespół (kontakty) 4. jesteśmy rozpoznawalni dla Samorządu Województwa 5. ESWIP (organizacja służebna/wspierająca) 6. aktywni członkowie (rady, organizacje, sieci) 7. sekretariat (personel, infrastruktura, zdolności organizacyjne) 8. kanały informacyjne (strony, mailing, newsletter) 9. media organizacji pozarządowych SŁABE STRONY 1. mało aktywni członkowie i członkinie rad powiatowych (słabość rad powiatowych/ organizacji członkowskich jest słabością rady wojewódzkiej) 2. mała integracja (za mało spotkań rady, spotkania incydentalne) 3. brak stałego finansowania (obsługa sekretariatu, koszt dojazdów, koszt spotkań) 4. słaby/mało skuteczny przepływ informacji, niedrożność kanałów informacji 5. niskie poczucie znaczenia rady wśród członków/iń rady 6. bardzo małe rozumienie roli rady 7. niskie poczucie wpływu na rozwój sektora, politykę lokalną, regionalną, krajową 8. nierówne relacje z samorządem 9. mała wiedza na temat ngo (mała ilość

6 (Pozarządowiec, TVO) 10. transparentność, partycypacja, demokratyczne procedury 11. otwartość na innowacje (na skalę regionu, kraju) 12. praktyka, doświadczenie 13. Godni Naśladowania (wyrobiona marka, rozpoznawalność) SZANSE 1. zwiększenie wiedzy ogólnej o NGOs, 2. zwiększenie znaczenia NGOs w kraju, 3. rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4. sprzyjające, stabilne, spójne prawodawstwo dot. organizacji 5. rozwój partnerstwa z samorządami 6. wzrost dofinansowania NGOs (m.in. 1 %) 7. rozwój infrastruktury sektora 8. profesjonalizacja działań NGOs 9. aktywizacja NGOs 10. udział w organach przedstawicielskich 11. współpraca międzynarodowa dobre praktyki 12. uproszczenie zasad pozyskiwania środków finansowych 13. kontakty z radami z innych województw 14. reaktywowanie Porozumienia na rzecz rozwoju województwa warmińskomazurskiego 15. promocja dobrej praktyki rady w innych województwach kraju badań, opracowań, informacji) 10. centralizowanie obowiązków na przewodniczącej/cym 11. brak strategii, planu działania, wizji, perspektywicznej polityki 12. słaba promocja działań 13. utrudnienia w szybkim reagowaniu 14. rada nie ma opracowanych procedur reagowania na przejawy nieetycznych zachowań organizacji oraz konfliktów pomiędzy organizacjami a samorządem 15. słaba współpraca z mediami 16. słabość części organizacji członkowskich (np. mało aktywne) 17. słaba rozpoznawalność rady 18. rada nie skupia całego sektora (np. federacje sportowe, organizacje regionalne itp.) 19. niewystarczająca współpraca z sejmikiem samorządowym, komisjami, radnymi ZAGROŻENIA 1. kadencyjność władz samorządowych 2. brak krajowych aktów prawnych regulujących istnienie i funkcjonowanie reprezentacji wojewódzkich ngo 3. brak/zaprzestanie/skonfliktowanie współpracy z samorządem 4. kryzys finansów publicznych zmniejszenie środków finansowych na organizacje wspierające rady 5. utworzenie konkurencyjnej reprezentacji 6.słaby kapitał społeczny (niski poziom zaufania, słabe więzi, kierowanie się własnym interesem) 7. niski poziom kultury politycznej 8. ograniczanie przestrzeni publicznej przez duże organizacje 9. powstawanie organizacji nastawionych tylko na pozyskiwanie środków finansowych

7 16. utworzenie sieci ośrodków wspierania organizacji pozarządowych 17. możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój rady 18. wprowadzenie do odpowiedniej komisji radnych sejmiku wojewódzkiego tematyki organizacji pozarządowych VI. Misja i wizja MISJA Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentuje sektor pozarządowy województwa. Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz wzmocnienia, integracji organizacji pozarządowych i ich współuczestnictwa w przestrzeni publicznej. Upowszechnia przejrzystość, etykę i praworządność w III sektorze. Wpływa na kształtowanie polityki regionalnej. WIZJA Rada posiada silną, rozpoznawalną markę. Jest partnerem dla innych podmiotów regionalnych. Ma istotny wpływ na kształtowanie polityki regionalnej, w której pozycja sektora pozarządowego jest partnerska, stabilna, jasno określona. Inicjatywy Rady odpowiadają na systematycznie i rzetelnie diagnozowane potrzeby sektora. Rada dysponuje narzędziami do skutecznego wypełniania swoich zadań: środki finansowe, organizacje wsparcia, media, kanały komunikacji, narzędzia promocyjne, baza ekspertów. Rada wspiera edukację obywatelską.

8 Rada prowadzi debaty przedwyborcze z przedstawicielami komitetów wyborczych do Sejmiku Wojewódzkiego, monitoruje pracę Samorządu Wojewódzkiego w zakresie działań na rzecz sektora pozarządowego. We wszystkich powiatach działają ROP. Rozwija się ruch gminnych ROP oraz reprezentacji branżowych organizacji z całego województwa warmińskomazurskiego VII. Cele i działania Obszar I. Wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej/rzeczniczej Rady Cele i działania: 1. Rozwój umiejętności reprezentacyjnych, rzeczniczych i lobbistycznych 1.1. Organizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych z zakresu rzecznictwa 1.2. Wydawanie broszur, publikacji nt. roli i zadań Rady 1.3. Organizacja warsztatów dotyczących wystąpień publicznych 2. Podniesienie wiedzy na temat sektora pozarządowego i funkcjonowania samorządu 2.1. Udział przedstawicieli Rady w sesjach, komisjach, spotkaniach samorządowych (działanie ciągłe) 2.2. Udział w kampanii Masz głos-masz wybór (okresy przedwyborcze) 2.3. Organizowanie debat przedwyborczych oraz w trakcie trwania kadencji Radnych (zgodnie z kalendarzem wyborczym, działanie ciągłe) 2.4. Współpraca z Siecią Wolontariat Warmii i Mazur promocja wolontariatu (z akcentem na rok Europejski Rok Wolontariatu, działanie ciągłe) 2.5. Realizacja działań informacyjnych: audycje radiowe i telewizyjne, publikacje, artykuły w prasie, filmy, współpraca z portalem ( Zwiększenie działań rzecznych Rady 3.1. Identyfikowanie nowych możliwości dla organizacji i ich propagowanie ( Udział w konsultacjach społecznych ( Udział w komitetach monitorujących i innych ciałach doradczych ( Udział w tworzeniu strategii, programów branżowych, dokumentów dotyczących

9 sektora ( Lobbowanie na rzecz zwiększenia środków w konkursach ofert, programach grantowych ( Lobbowanie na rzecz przyjaznych dla organizacji zapisów w dokumentach unijnych poprzez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (2011- Obszar II: Etyka w sektorze Cele i zadania 1. Upowszechnienie zasad etycznych zachowań w organizacjach pozarządowych 1.1. Promocja karty zasad organizacji pozarządowych ( Promowanie dobrych praktyk działań etycznych organizacji ( Promowanie przejrzystości/transparentności działań organizacji pozarządowych 2.1. Zachęcanie organizacji do tworzenia raportów rocznych i ich publikowania ( Edukowanie organizacji o obowiązkach ustawowych dot. sektora ( Promowanie dobrych praktyk działań w zakresie przejrzystości organizacji ( Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom organizacji 3.1. Powołanie kolegium koleżeńskiego w ramach Rady (2011) 3.2. Zajmowanie oficjalnego stanowiska w sytuacjach zachowań nieetycznych (m.in. zamieszczanie stanowiska na stronach internetowych) (2011- Obszar III: Współpraca z partnerami Cele i działania: 1. Rozwój współpracy z Samorządem Województwa 1.1. Doprowadzenie do utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku

10 Publicznego Współtworzenie i opiniowanie rocznego programu współpracy i monitorowanie jego wdrażania ( Udział przedstawicieli Rady w wypracowywaniu strategii, programów itp. ( Udział przedstawicieli Rady w ciałach doradczych, komitetach monitorujących ( Organizacja stałych cyklicznych spotkań Rady z Forum Pełnomocników ( Lobbowanie na rzecz zwiększenia kwot na poszczególne obszary w ramach ogłaszanych konkursów, wcześniejszego ogłaszania konkursów, przekazywania większej ilości zadań publicznych organizacjom ( Doprowadzenie do zwiększenia wartości funduszu wkładów własnych Organizacja we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego wspólnej kampanii 1% ( styczeń-marzec Wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie odbywania stażu pracowniczego w organizacjach pozarządowych (2011) Wypracowanie standardu i doprowadzenie do kontraktowania obsługi Rady Wojewódzkiej (2013) 2. Rozwój współpracy z Urzędem Wojewódzkim 2.1. Udział przedstawicieli Rady w komisjach konkursowych ( Udział przedstawicieli Rady we wspólnych ciałach np. Wojewódzka Rada Zatrudnienia ( Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Urzędu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ( Angażowanie przedstawicieli Urzędu w realizowane przez Radę inicjatywy ( Lobbowanie na rzecz bezpłatnego użyczanie zasobów Urzędów na potrzeby organizacji wydarzeń o zasięgu regionalnym (2011) 2.6. Zapraszanie przedstawicieli Urzędu na wydarzenia organizowane przez organizacje ( Wsparcie Rad Powiatowych w relacjach z ich samorządami

11 3.1. Edukowanie członków Rad w zakresie umiejętności współpracy z samorządami ( Udział ekspercki w spotkaniach Rad z ich samorządami ( Podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych w relacjach Rad z samorządami ( Wypracowanie i promowanie modelu powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego (2011) 3.5. Opiniowanie przez Radę Wojewódzką dokumentów dotyczących organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach i powiatach ( Wsparcie Rad powiatowych w wypracowywaniu stanowisk, opinii ( Informowanie Rad o zmianach prawnych, modelowych rozwiązaniach z zakresu współpracy organizacji z samorządami ( Inicjowanie wspólnych wydarzeń z udziałem organizacji i samorządów ( Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia wizerunku i roli Rady w powiecie ( Rozwój współpracy z mediami 4.1. Kontynuacja współpracy z mediami pozarządowymi (obywatelskimi) ( Realizacja cyklicznych audycji radiowych dot. organizacji w Radiu Olsztyn ( Nawiązanie współpracy z mediami studenckimi ( ) 4.4. Stworzenie bazy kontaktów z mediami (2011) 4.5. Wprowadzenie znaku jakości dotyczącego współpracy z mediami (np. gazeta przyjazna organizacjom pozarządowym) (2011) 4.6. Promowanie powstawania mediów obywatelskich ( Nawiązanie współpracy z portalem (2011) 4.8. Wypracowanie zasad obejmowania patronatem medialnym wydarzeń organizowanych przez organizacje Edukowanie, uwrażliwianie mediów na działania społeczne (2010- Obszar IV. Rozwój Rady Cele i zadania:

12 1. Integracja członków Rady 1.1. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji 1.2. Organizacja Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 1.3. Organizacja dorocznej konferencji plenarnej organizacji pozarządowych 1.4. Organizacja dorocznego balu pozarządowego 1.5. Organizacja dorocznej spartakiady pozarządowej 1.6. Organizacja wizyt studyjnych, w tym zagranicznych 1.7. Wymiana informacji za pośrednictwem newslettera, strony internetowej. forum ( Wzmocnienie wizerunku i promocja Rady 2.1. Wydawanie materiałów promocyjnych: ulotki, foldery, gadżety 2.2. Prowadzenie strony internetowej 2.3. Udzielanie rekomendacji, patronatów nad inicjatywą, akcjami społecznymi ( Reprezentowanie Rady przez jej członków w ważnych wydarzeniach o zasięgu wojewódzkim ( Informowanie przez członków o członkostwie w Radzie na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych ( Realizacja cyklu audycji radiowo-telewizyjnych na temat Rady, jej działań i zadań ( Organizacja konkursu na najlepiej działającą reprezentację sektora (konkurs Godni Naśladowania) (luty-czerwiec Stworzenie profilu na portalach społecznościowych np. Facebook (2011) 3. Wzmocnienie członków Rady (rady powiatowe, sieci, federacje, organizacje o zasięgu regionalnym) 3.1. Realizacja szkoleń m.in. w zakresie budowania zespołu, potencjału Rady, kształcenie liderów 3.2. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków Rady ( Rekomendowanie do udziału w konkursach, nagrodach, cyklach edukacyjnych ( Podejmowanie mediacji w sytuacjach spornych, w tym pomiędzy Radą a samorządem lokalnym (2011-

13 3.5. Świadczenie doradztwa, mentoring ( Pomoc w pozyskaniu ekspertów, trenerów ( Stworzenie bazy ekspertów członków ROP (2011) 3.8. Wsparcie w wypracowaniu dokumentów: strategie, plany działania itp. ( Opracowanie standardu minimum i planu działania Rad (2011) 4. Rozpowszechnienie misji Rady w sektorze pozarządowym 4.1. Organizacja kampanii informacyjnych ( Udział i reprezentowanie Rady w życiu sektora: konferencje, spotkania, targi itp. ( Wydawanie publikacji, informacje prasowe, radiowe i telewizyjne 5. Pozyskanie nowych członków Rady (federacje sportowe, organizacje regionalne: np. PSOUU, turystyczne, ekologiczne, seniorów) 5.1. Zapraszanie przedstawicieli federacji, organizacji na spotkania Rady ( Indywidualny kontakt, oficjalne zapraszanie do Rady ( Wypracowanie wewnętrznego systemu pracy (standardu działania) Rady 6.1. Budowanie zespołów roboczych (2011) 6.2. Stworzenie modelu komunikacji wewnętrznej ( ) 6.3. Określenie roli i zadań sekretariatu (2011) Obszar V. Integracja sektora pozarządowego Cele i działania: 1. Rozwój dialogu wewnątrz sektora pozarządowego 1.1. Wypracowywanie stanowisk sektora pozarządowego dotyczących aktów prawnych, rozwiązań dot. rozwoju lokalnego, współpracy z samorządem, polityki społecznej itd. ( Inicjowanie i współorganizacja debat społecznych, dyskusji, konsultacji społecznych (2011-

14 1.3. Wymiany myśli, doświadczeń z wykorzystaniem forów dyskusyjnych ( Integracja środowiska oraz wsparcie liderów i liderek 2.1. Realizacja szkoleń, cykli edukacyjnych dla liderów np. Szkoły Umiejętności Liderskich 2.2. Organizacja spotkań, seminariów, konferencji 2.3. Organizacja Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2.4. Organizacja dorocznej konferencji plenarnej organizacji pozarządowych (czerwiec Wymiana informacji: newsletter, strona internetowa, forum ( Organizacja wizyt studyjnych, w tym zagranicznych 2.7. Inicjowanie powstania forum liderów Warmii i Mazur Rekomendowanie liderów z województwa do Szkoły Liderów ( Promocja dobrych praktyk 3.1. Organizacja targów organizacji pozarządowych (co roku w innym miejscu, w oparciu o wypracowany standard organizacji) 3.2. Organizacja corocznego konkursu Godni Naśladowania (luty-czerwiec Wspieranie organizacji lokalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych ( Organizacja konferencji, seminariów poświęconych dobrym praktykom 3.5. Wydawanie publikacji z dobrymi praktykami 3.6. Utworzenie internetowej bazy dobrych praktyk m.in. na bazie konkursu Godni Naśladowania (2010) 3.7. Promowanie dobrych (elastycznych) rozwiązań we współpracy finansowej organizacji z samorządem np. mikropożyczki dla organizacji, fundusz inicjatyw lokalnych, gwarancje finansowe, przekazywanie zadań dla organizacji umowy wieloletnie, ogłaszanie konkursów na bazie prowizorium budżetowego ( Promocja ekonomizacji, profesjonalizacji i standaryzacji trzeciego sektora ( Promowanie urzędów przyjaznych organizacjom ranking urzędów ( Poprawa komunikacji w sektorze pozarządowym

15 4.1. Prowadzenie strony internetowej Rady, dostosowanej do potrzeb osób słabo widzących i seniorów ( Prowadzenie ingu, newsletterów, forum dyskusyjnego ( Promowanie mediów obywatelskich jako kanału informacji o sektorze ( Wykorzystanie COPów, Rad powiatowych oraz pełnomocników jako kanały dystrybucji informacji (2011- VIII. Sposób realizacji Odpowiedzialna za realizacje Strategii jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w jej imieniu Prezydium Rady. Prezydium w swoim gronie powinno wybrać osobę odpowiedzialną za prowadzeniu monitoringu i ewaluacji wdrażania Strategii. Realizacja Strategii musi być wspierana także przez członków Rady: reprezentacje powiatowe, sieci, federacje i organizacje pozarządowe. Realizacja wielu zadań przewidzianych w Strategii będzie możliwa tylko i wyłącznie w oparciu o projekty. W związku z tym, iż Rada nie posiada osobowości prawnej, w jej imieniu w konkursach grantowych występować będą członkowie posiadający osobowość prawną oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych obsługujące sekretariat Rady. Co roku Rada wybiera zadania do realizacji z uwzględnieniem okresu realizacji, wskaźników, realizatora i źródła finansowania. IX. Monitoring i ewaluacja Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Strategii będzie służyło sprawdzeniu czy zostały zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy pozwoliły one oraz w jakim stopniu osiągnięcie realizacji celów planu. Ewaluacja Strategii będzie odbywać się na bieżąco przez cały czas. Raport z ewaluacji będzie sporządzany każdego roku. Równolegle trwać będzie proces monitorowania Strategii. Na zakończenie okresu realizacji Strategii nastąpi analiza raportów rocznych oraz ewaluacja końcowa. Cele ewaluacji Strategii to:

16 polepszenie adekwatności podejmowanych działań do potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych w regionie; dostosowanie działań zmierzających do integracji sektora pozarządowego, wzrostu postaw etycznych wśród organizacji; dostosowanie i poprawa skuteczności działań prowadzących do wzmocnienia Rady, rozwoju współpracy z jej partnerami oraz podejmowania przez nią działań rzeczniczych; informacje o efektach wdrażania Strategii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z jego realizacją; pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Strategii wśród wszystkich zainteresowanych jego funkcjonowaniem i jego efektami. Ewaluacja będzie prowadzona według kryterium adekwatności, trwałości oraz użyteczności. Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów Rady Organizacji Pozarządowych oraz organizacji działających w regionie. Proces ewaluacji Strategii będzie realizowany trzyetapowo: 1. Ewaluacja ex ante (przed rozpoczęciem) Przeprowadzona została w trakcie planowania. W fazie przygotowywania Strategii zbadane zostały w poszczególnych obszarach projektu silne oraz słabe strony, szanse i zagrożenia (analiza SWOT). 2. Ewaluacja mid-term (w połowie realizacji) Ewaluacja wewnętrzna będzie przeprowadzona w połowie wdrażania Strategii (z uwzględnieniem corocznych raportów). Ewaluacja mid-term na za zadanie głównie ocenę adekwatności programu do potrzeb oraz adekwatności podejmowanych działań w stosunku do realizacji przyjętych celów. W wyniku działań monitoringowo-ewaluacyjnych w połowie realizacji Strategii zostanie przeprowadzona analiza realizacji założonych działań w zakresie czasu ich realizacji, źródeł finansowania, występowania problemów oraz zagrożeń do dalszej realizacji. Ewaluacja i monitoring pozwolą także na aktualizację diagnozy oraz weryfikację założeń Strategii. 3. Ewaluacja ex-post (po zakończeniu) Ewaluacja zewnętrzna zostanie przeprowadzona na zakończenie wdrażania Strategii. Ewaluacja ex-post ma za zadanie główne ocenę adekwatności Strategii do lokalnych potrzeb.

17 Zebrane informacje odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów. Ewaluacja dostarczy także informacji na potrzeby planowania w kolejnych latach. X. Finansowanie Główne źródła finansowania: 1. Programy grantowe, w tym zwłaszcza: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Batorego programy grantowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Program Działaj Lokalnie zadania publiczne Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania publiczne Urzędu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny (EFS) poprzez działania zapisane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki. o Priorytet V: Dobre rządzenie o Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej o Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej o Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata W tym programie istotny jest priorytet Infrastruktura społeczna

18 Program Grundtvig Program Leonardo do Vinci XI. Zespół tworzący Strategię: 1. Monika Hausman-Pniewska Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Przewodnicząca Rady 2. Ryszard Bogucki Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, Wiceprzewodniczący Rady 3. Wiesława Zalewska Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet, skarbnik Rady 4. Arkadiusz Jachimowicz Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych, członek Prezydium Rady 5. Lilla Borko-Andrzejewska Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego 6. Romuald Chrypo Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych 7. Grażyna Chrypo Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych 8. Remigiusz Dobkowski Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 9. Mirosława Duńczyk Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego 10. Joanna Gawryszewska Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego 11. Joanna Glezman Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pełnomocnik Marszałka 12. Bartłomiej Głuszak Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSa 13. Janusz Hendzel Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego 14. Dorota Henke Starostwo Powiatowe w Ostródzie 15. Beata Jarosz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego 16. Andrzej Jurkian Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 17. Arkadiusz Karpiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego 18. Nikodem Kemicer Rada Organizacji Pozarządowych Miasta i Powiatu Ełckiego 19. Paulina Kołodyńska Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko Mazurskiego 20. Stanisław Król Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego 21. Krzysztof Marusiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego 22. Tadeusz Milewski Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 23. Marianna Kunikowska Olsztyńskie Towarzystwo Amazonek 24. Arkadiusz Niewiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego Elżbieta Orłowska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny 26. Marian Peters Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych 27. Piotr Pniewski Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28. Maciej Prażmo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego 29. Marek Skaskiewicz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 30. Roman Szliwiński Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego 31. Jarosław Makarenko Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego 32. Małgorzata Tubis Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet

19 33. Małgorzata Hołubiec Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD Strategia Rady opracowana została w ramach projektu Współpraca - to wszystkim się opłaca! realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSA Federacja FOSa Związek stowarzyszeń działających

Bardziej szczegółowo

KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA I NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

REGULAMIN POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REGULAMIN POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest immanentną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego na lata 2015-2018

Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego na lata 2015-2018 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego na lata 2015-2018 Streszczenie Wrzesień 2014 ANALIZA SWOT PRIORYTETY I. OBSZAR WEWNĘTRZNY Obejmuje m.in. działania na rzecz członków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU I. Cele statutowe Federacji Cele działania Federacji to: 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń, działającym na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM REALIZATORZY Stowarzyszenie ESWIP Instytucje wspierające: ROPS, OWIES i IPS w regionie OBSZAR DZIAŁANIA Obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego, podzielony na 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

REGULAMIN. Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego REGULAMIN Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego Idea powstania Forum zrodziła się podczas spotkań Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizowanych w Olsztynie, Lesznie (oraz

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W BRODNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur Zalesie k/olsztyna 24-25.06.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustanowienie zasad rekrutacji i udziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wieloletni Program Współpracy definiuje kierunki, w których podążać ma współpraca Miasta z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Dialog obywatelski w sieci powiatów mazurskich

Dialog obywatelski w sieci powiatów mazurskich Dialog obywatelski w sieci powiatów mazurskich Fundacja Cultura Civica Stowarzyszenie Adelfi Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej W okresie 25 lat rozwoju demokratycznego Państwa w Polsce coraz dynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2013 Projekty realizowane w 2013r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. MPiPS w ramach EFS. Lider DFOP, Partner Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie drugiego spotkania członków Sejmiku NGO WK-P

Podsumowanie drugiego spotkania członków Sejmiku NGO WK-P Podsumowanie drugiego spotkania członków Sejmiku NGO WK-P w ramach projektu Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim Przysiek, 30.01.2015r. Opracowanie: Karol

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ DZIAŁANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA OBSZAR: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA na podstawie działalności statutowej LGD Warmiński Zakątek 2007 2013, perspektywa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Podejście partycypacyjne. samorządu z organizacjami pozarządowymi

Podejście partycypacyjne. samorządu z organizacjami pozarządowymi Podejście partycypacyjne w tworzeniu programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi PRZESŁANKI WYPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia ogólne

STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia ogólne STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Ełcka Koalicja Współpracy w Obszarze Pomocy Społecznej, zwana dalej Koalicją, jest dobrowolnym porozumieniem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA Federacja MAZOWIA skupia różne organizacje pozarządowe realizujące duże projekty i ogólnopolskie kampanie oraz działające lokalnie wśród małych społeczności. Nasze

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

rzecznictwo wspomaganie monitoring

rzecznictwo wspomaganie monitoring rzecznictwo wspomaganie monitoring Kim jesteśmy? OFOP to ponadbranŝowy związek stowarzyszeń, fundacji i porozumień: około 140 organizacji członkowskich zasięg lokalny, regionalny oraz ogólnopolski, takŝe

Bardziej szczegółowo

Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"

Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie" Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Partnerzy projektu: / realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 1/12 Ewelina Rokita Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 29.10.2013 r. Spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo