PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013"

Transkrypt

1 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1

2 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów budowlanych. Wyposaża młodych ludzi w dodatkowe umiejętności zawodowe dotyczące wykorzystania techniki komputerowej w swej pracy, głównie posługiwania się programem AutoCad i Norma, a także poznania nowoczesnych technik i technologii budowlanych. Rozwija umiejętności językowe i interpersonalne w takim stopniu, aby rynek pracy stał przed absolwentami otworem. Uczniowie uczą się praktycznej nauki w specjalistycznych pracowniach, bezpośrednio na budowie oraz w różnych firmach branży budowlanej. Oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego szkoła zapewnia uzyskanie kompetencji koniecznych do podjęcia dalszego kształcenia. Wspomaga uczniów mających trudności w nauce, a także wzbudza zainteresowania uczniów zdolnych poprzez ich udział w różnych kołach zainteresowań, w olimpiadach zawodowych takich jak: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanej oraz Olimpiada Geodezyjna, turniej Złotej Kielni, a także olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w programie unijnym Szkoła kompetencji Kluczowych w 4 kompetencjach. Poprzez stałe diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów nauczyciele przygotowują ich do egzaminu maturalnego z wielkim powodzeniem. Szkoła zapewnia optymalne warunki pracy uczniom jak i nauczycielom. Stawiamy na sukces edukacyjny każdego ucznia na miarę jego możliwości. Wysoko oceniana przez społeczność szkolną atmosfera sprzyja harmonijnej pracy w szkole. 2

3 FORMULARZ PLANU PRACY PLACÓWKI 1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Dbałość o rozpoznawanie uzdolnień uczniów i planowanie ich rozwoju Podniesienie poziomu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych W ramach systemu monitorowania osiągnięć ucznia, nauczyciel każdego przedmiotu diagnozuje na wejściu wiedzę i umiejętności ucznia; zakłada arkusz osiągnięć ucznia, gdzie rejestruje postępy ucznia i podejmuje decyzję dydaktyczną jak pracować z uczniem. Wychowawca i nauczyciele współpracują ściśle z rodzicami rozpoznając jego środowisko, oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczeń mający trudności w nauce jak i uczeń zdolny objęci są w szkole odpowiednimi programami pracy. Diagnozowanie uczniów klas I i klas III wg standardowych testów opracowanych przez WCDN Opracowanie wyników Przedstawienie programu pracy z klasą wyrównywania braków w wiedzy i umiejętności Prowadzenie pokazowych zajęć z matematyki w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i tablicy interakcyjnej Szczegółowa analiza wyników uzyskanych na maturze 2012 i określenie wniosków wdrażanych w klasach maturalnych Wyjścia na wykłady i spotkania na Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski Przeprowadzenie konkursu matematyczno-budowlanego dla klas III i IV Technikum Zastosowanie matematyki w budownictwie Poprawa wyników na egzaminach zewnętrznych Opracowanie i analiza wyników matury 2012 Opracowanie i analiza wyników egzaminu zawodowego 2012 we wszystkich zawodach Technikum i ZSZ Udział maturzystów w zajęciach Wrocławski Salon Maturzystów Przeprowadzenie warsztatów dla maturzystów i uczniów zdających egzaminy zawodowe Jak radzić sobie ze stresem 3

4 Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z Operonem Przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych Opracowanie wniosków z przeprowadzonych egzaminów i wdrażanie ich w klasach IV T i II i III ZSZ 2. DBANIE O ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW Dbałość o zdiagnozowanie potrzeb i zapewnienie Uczniom wsparcia psychologicznego i pedagogicznego Zapewnienie Uczniom warunków do aktywności sportowej, dzięki odpowiedniemu wyposażeniu Placówki i prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego na dobrym poziomie Wprowadzenie doradztwa zawodowego lub innych metod, ułatwiających Uczniom orientację w zakresie różnych form aktywności zawodowej oraz własnych predyspozycji zawodowych Ścisła współpraca pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawców, rodziców w zakresie diagnozowania uczniów wymagających objęcia pomocą pedagogiczno-psychologiczną, podjęcie czynności proceduralnych zmierzających do zapewnienia stosownego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, monitorowanie efektywności działań przez zespoły nauczycielskie we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym; współpraca w realizacji pomocy z PPP nr 4 przy ul. Jemiołowej. Stałe doposażanie bloku sportowo-rekreacyjnego w niezbędny sprzęt sportowy. Umożliwienie uczniom realizacji 1 godziny WF wg własnych zainteresowań. Dbałość o wysoki poziom realizowanych zajęć, między innymi poprzez prowadzenie obserwacji lekcji, realizację lekcji pokazowych. Udział uczniów w organizowanych wyjściach na basen i lodowisko. Zapraszanie na lekcje znanych sportowców, w tym naszych absolwentów. Doskonalenie nauczycieli na warsztatach i konferencjach. Realizacja szkoleń dla uczniów przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowujących do swobodnego poruszania się na rynku pracy, współpraca szkoły z PPP nr 4 organizacja warsztatów prozawodowych dla klas przedmaturalnych prowadzonych przez specjalistów z poradni, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach Szkolnego Koła Kariery realizowanych przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach Szkolnego Tygodnia Kariery-wyjścia na uczelnię, zwiedzanie pracowni i laboratoriów Wydziału Budownictwa, możliwość konsultacji z przedstawicielami SOK-u przy Politechnice, współpraca z innymi instytucjami, np. Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wojskową Komendą Uzupełnień, możliwość wykonania testów psychologicznych w szkolnym gabinecie pedagogiczno-psychologicznym umożliwiających rozpoznanie predyspozycji zawodowych 4

5 Zachęcanie uczniów do dodatkowej aktywności sportowej, poza godzinami wychowania fizycznego Umożliwienie uczniom zainteresowanym sportem uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, t.j. koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, siłownia, zajęcia rekreacyjne, pingpong oraz w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i poza szkolnych, organizacja Dni Sportu międzyklasowe współzawodnictwo sportowe. 3. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA Wykazywanie szacunku wobec każdej osoby i promowanie podobnej postawy wśród Uczniów Wprowadzenie działań zapewniających bezpieczeństwo w Internecie, wyczulających Uczniów na zagrożenia związane z jego użytkowaniem Angażowanie uczniów w akcje charytatywne Okazywanie szacunku ( gestem i słowem) każdemu uczniowi, pracownikowi, rodzicowi, w każdej sytuacji-na lekcjach, podczas przerw, wyjazdów, spotkań; poświęcanie godzin wychowawczych tematyce szacunku wobec drugiej osoby, promowanie postawy pełnej szacunku dla każdego ucznia i każdego pracownika-wyróżnianie osób reprezentujących pożądane postawy na forum klasy i szkoły (zgodnie ze Statutem Szkoły ) Współpraca z sekcją szkolną Straży Miejskiej realizacja szkoleń dla uczniów z zakresu cyberprzemocy; działania wychowawców w ramach lekcji wychowawczych-poruszanie tematyki dotyczącej zagrożeń jakie niesie Internet, działania nauczycieli informatyki wyczulające uczniów na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi oraz wychowawcami w organizacji akcji charytatywnych-pomoc dzieciom z Domu Dziecka (organizacja akcji mikołajkowej we współpracy ze Strażą Miejską, udział w akcji Góra Grosza),a także organizacja pomocy dla zwierząt (współpraca z LOP- zbiórka karmy oraz środków finansowych), organizacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu kształtowania pożądanych postaw młodzieży Dbałość o to, aby Placówka rozwijała w Uczniach wrażliwość, postawę otwartości, tolerancji oraz szacunku dla innych, a także umiejętność współpracy Promowanie wśród Uczniów wartości obywatelskich oraz Realizacja lekcji wychowawczych poświęconych tematyce tolerancji, wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku dla innych (w tym rówieśników a także pracowników szkoły, stwarzanie możliwości współpracy między klasowej, np. podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych przez uczniów z różnych klas a także współpracy wewnątrz danej klasy, między innymi, dzięki zaangażowaniu wychowawcy klasy i motywowaniu uczniów do wspólnych działań (np. przygotowania się do Otrzęsin, Ligi Klas, organizacja Wigilii Klasowych, wyjść do teatru, kina, udziału w projektach, konkursach) Realizacja edukacji ekologicznej, udział w programach i projektach dotyczących ochrony 5

6 poczucia odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość środowiska, np. Szkoła pełna zasobów, WDUSŚ oraz stała zbiórka surowców wtórnych, organizacja Dnia Ziemi, wewnętrznych konkursów o tematyce ekologicznej, współpraca w realizacji zadań z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z LOP-organizacja warsztatów i wyjazdów ekologicznych dla Uczniów, kształtowanie postaw obywatelskich we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiejrealizacja projektu,,ślady Przeszłości, realizowanie edukacji obywatelskiej podczas lekcji historii i WOS-u. 4. REALIZOWANIE STRATEGII EDUKACYJNEJ URZĘDU MIASTA, WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM EDUKACJI Respektowanie harmonogramów współpracy z Wydziałem Edukacji Przygotowanie merytoryczne do wszelkich rozmów i spotkań z przedstawicielami Wydziału Edukacji Szeroka współpraca z Wydziałem Edukacji przy nowych projektach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Zapoznanie się z harmonogramami WE i przestrzeganie wyznaczonych terminów Wszelkie spotkania i rozmowy z przedstawicielami WE będą poprzedzone wnikliwą analizą omawianej tematyki Ścisła współpraca z Wydziałem Edukacji w trakcie realizacji programów unijnych Współpraca z partnerami szkoła, izba rzemieślnicza biorącymi udział w projekcie 5. PRZESTRZEGANIE PRAWA, ZARZĄDZEŃ, PROCEDUR I TERMINÓW Znajomość procedur i zapisów prawnych, które regulują działania Dyrektora Placówki, oraz dbałość o zgodność z prawem i procedurami wszystkich podejmowanych działań, inicjatyw i decyzji Nowoprzyjęci nauczyciele będą przeszkoleni w obowiązującym prawie wewnątrzszkolnym ; Nauczyciele realizujący awans zawodowy poznają prawo oświatowe Wskazuje się na obowiązujące w danej dziedzinie przepisy prawa w zakresie wszelkich działań nauczycieli Każde działanie określone jest odpowiednią podstawą prawną 6

7 Terminowe wywiązywanie się z formalnych zobowiązań Opracowany na dany rok Kalendarz szkolny, kalendarz imprez i uroczystości, harmonogram instytucji współpracujących ze szkołą zawiera wszystkie możliwe terminy realizacji różnych zadań Nauczyciele zostają zapoznani z terminami na początku roku Na bieżąco ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim przypomina się o zbliżającym się terminie z tygodniowym wyprzedzeniem Nauczyciele mają szanse wyznaczone terminy zachować. Zapoznawanie się na bieżąco ze zmianami w przepisach Wszystkie zmiany dotyczące oświaty omawiane są przez dyrektora i wicedyrektorów na spotkaniach, radach pedagogicznych Zmiany uwzględnia się w Statucie Szkoły, regulaminach, procedurach Przeprowadza się w danym roku dwie Szkoleniowe Rady Pedagogiczne Opracowany zostaje WDN pod kątem bieżących zmian. 6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA Dokonywanie terminowych przeglądów stanu technicznego wszystkich obiektów należących do Placówki Przegląd całego obiektu 2 x w roku Przegląd techniczny: instalacji gazowej, instalacji kominowych i wentylacji 2 x w roku, Badanie instalacji odgromowej i uziomów Przegląd i badanie węży hydrantowych Przegląd gaśnic i hydrantów 1 x w roku Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych 2 x w roku Przegląd i konserwacje systemu telewizji dozorowej 7

8 Konsekwentne monitorowanie poziomu bezpieczeństwa na terenie Placówki i właściwe reagowanie na wszelkie sygnały o istniejących i możliwych zagrożeniach Dbałość o odpowiednie zaplanowanie i kontrolę dyżurów nauczycielskich Wprowadzenie procedur kontroli osób wchodzących na teren placówki Budowanie u Kadry poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczniów i Pracowników Rozwijanie wśród Uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych Przegląd i konserwacje boiska i bieżni tartanowej 2x w roku Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania Współpraca koordynatora d.s bezpieczeństwa z gronem pedagogicznym oraz kierownictwem szkoły w zakresie monitorowania poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole (anonimowe ankiety wśród uczniów, dyżury nauczycielskie, systematyczne kontrole przeprowadzane przez Straż Miejską na terenie placówki, monitoring w budynku szkoły i poza nim, stałe kontrole w wyznaczonych, newralgicznych miejscach w szkole dokonywane przez pedagoga i psychologa szkolnego podczas trwania zajęć lekcyjnych ) Opracowanie planu dyżurów nauczycielskich w szkole ( w tym w bloku sportowym) oraz na boisku szkolnym z zapewnieniem odpowiedniej liczby osób dyżurujących w wyznaczonych obszarach, przeprowadzanie systematycznych kontroli dyżurów nauczycielskich przez kierownictwo szkoły- zgodnie z planem kontroli Stały dyżur portiera przy wejściu do szkoły, odnotowywanie wejść i wyjść gości, kierowanie osób wchodzących do budynku w odpowiednie miejsca zgodnie z celem wizyty, identyfikatory dla gości, dyżury nauczycielskie przy portierni w holu szkoły wspomagające działania portiera Spotkania z nauczycielami (w tym Rady Pedagogiczne) ukierunkowane na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo młodzieży w szkole i poza nią np. na wycieczce (przypominanie zapisów statutowych dotyczących tej kwestii), spotkania dyrektora z pracownikami obsługi i administracji mające na celu budowanie u Kadry poczucia odpowiedzialności za siebie i uczniów Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświeconych tematyce poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, działania opiekuna SU oraz Samorządu Uczniowskiego ukierunkowane na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole, uczulanie młodzieży na zagrożenia, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym (w tym na zajęciach praktycznych) oraz na potrzebę natychmiastowego i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, spotkania koordynatora d.s bezpieczeństwa z uczniami, np. w ramach lekcji wychowawczych 8

9 7. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI Umiejętność organizowania niewielkich inwestycji (np. malowania sal) we własnym zakresie, bez angażowania Wydziału Edukacji Inwestowanie w unowocześnianie bazy Placówki 8. BUDOWANIE KLIMATU I TOŻSAMOŚCI PLACÓWKI Stworzenie frontu robót dla uczniów ZSZ w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, realizujących zajęcia praktyczne w szkole- prowadzenie drobnych prac remontowych we własnym zakresie (np. malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonywanie elementów suchej zabudowy wnętrz z płyt g-k) Doposażanie pracowni specjalistycznych w niezbędny sprzęt pozwalający na realizację podstaw programowych, w tym doposażenie : pracowni drogownictwa, pracowni geodezyjnej, pracowni budownictwa, pracowni betoniarsko-zbrojarskiej, pracowni instalacyjnej i technologii robót wykończeniowych Doposażanie gabinetów szkolnych w sprzęt multimedialny (zestaw-rzutnik multimedialny i komputer dla nauczyciela, wizualizer, komputery w pracowniach informatycznych, projektowych oraz czytelni multimedialnej), Wyrażanie szacunku wobec wszystkich osób pracujących lub przebywających w Placówce Umożliwienie Uczniom współuczestnictwa w kształtowaniu wyglądu Placówki Inicjowanie współpracy w społeczności szkolnej Tworzenie atmosfery wzajemnego poszanowania w relacjach: nauczyciel-uczeń, rodzicnauczyciel, pracownik obsługi i administracji-uczeń, systematyczna praca wychowawcy klasowego oraz nauczycieli uczących -podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw a także różnorodnych wyjść edukacyjnych i wycieczek, ukierunkowana na kształtowanie wśród wychowanków szacunku dla innych w tym rówieśników a także pracowników szkoły, Prowadzenie drobnych robót remontowych (szczególnie malarskich) przez uczniów ZSZ w ramach zajęć praktycznych, dbałość Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych agend szkolnych o wygląd gablot szkolnych oraz tablic w holu szkoły, współpraca opiekuna gabinetu z wychowankami w zakresie wystroju i zagospodarowania tablic w salach lekcyjnych. Działania wychowawców klas ukierunkowane na zacieśnianie współpracy wewnątrz klasowej poprzez wspólne planowanie i organizowanie wydarzeń klasowych (wyjść do 9

10 miejsc kultury, wigilii klasowej, obchodów Dnia Chłopca, itp.) oraz ogólnoszkolnych (przygotowanie uroczystości, konkursów), działania opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz innych agend szkolnych zmierzające do zachęcenia młodzieży z różnych klas do podejmowania wspólnych działań i inicjatyw, w tym głównie o charakterze charytatywnym jednoczących młodzież w realizacji ważnego nadrzędnego celu jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi (np. akcja mikołajkowa dla dzieci z Domu Dziecka, Góra Grosza), zachęcanie młodzieży z różnych klas do udziału w projektach wymagających długoterminowego zaangażowania i współpracy uczniów, np. projekt,,ślady Przeszłości we współpracy z CEO, inicjowanie współpracy społeczności szkolnej wokół mediów szkolnych (gazetki i strony internetowej) oraz współpracy miedzy agendami szkolnymi 9. PROMOWANIE PLACÓWKI Uczestniczenie w oficjalnych uroczystościach i spotkaniach z reprezentantami innych instytucji Aktywne uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach zewnętrznych-nabywanie doświadczenia, nawiązywanie oraz pogłębianie współpracy z przedstawicielami innych instytucji związanych z oświatą Promowanie rozwoju mediów informacyjnych na terenie Placówki Wydawanie gazetki szkolnej,,fuga oraz gazetki okolicznościowej,,chifek o tematyce prozdrowotnej redagowanych przez młodzież-wspieranie uczniów w podejmowanych działaniach poprzez organizację warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez nauczycieli polonistów, a także zaproszonych gości-dziennikarzy, dbałość o stronę internetową szkoły-zbieranie informacji dotyczących szkolnej strony internetowej poprzez anonimowe ankiety, rozmowy z uczniami, doskonalenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły we współpracy z wszystkimi agendami w oparciu o zgromadzony od uczniów materiał (opinie, propozycje, wnioski) Skuteczne promowanie Placówki wśród potencjalnych Uczniów oraz ich Rodziców lub Opiekunów Powołanie komisji d.s promocji szkoły, promowanie szkoły w środowisku poprzez: wyjścia nauczycieli i uczniów na Targi Edukacyjne do gimnazjów Wrocławia i okolic (spotkania z gimnazjalistami, prezentacja filmu o szkole, przekazanie ulotek informacyjnych o szkole), organizacja Dni Otwartych szkoły-miedzy innymi zwiedzanie placówki i prezentacja jej 10

11 osiągnięć, organizacja konkursu dla gimnazjalistów z Dolnego Śląska,,Podróż przez Niemcy-przygoda z wiedzą 10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI ORAZ INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI Otwartość na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi placówkami lub instytucjami Promowanie organizacji konkursów międzyszkolnych, uczestnictwa Uczniów w programach i projektach o szerszym zasięgu Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych i promowanie uczestnictwa Placówki w wymianach międzynarodowych Zainteresowanie podejmowaniem współpracy z innymi placówkami lub instytucjami, kontynuowanie dotychczasowej współpracy międzynarodowej w ramach programów unijnych oraz próby nawiązania nowych kontaktów zagranicznych, współpraca z innymi szkołami we Wrocławiu- szczególnie zawodowymi Organizacja konkursu dla gimnazjalistów z Dolnego Śląska,,Podróż przez Niemcy-przygoda z wiedzą - promowanie konkursu poprzez szkolną stronę internetową, drogą ową oraz poprzez Wydział Edukacji (pozostawianie w Kancelarii zaproszeń dla gimnazjalistów), zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w projektach i programach zewnętrznych ( w tym ekologicznych/lop/, kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie/ceo/, kształtujących różne kompetencje /SKK/, Uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci Kompetencje zdrowotne w życiu zawodowym współpraca z placówkami z Niemiec, Austrii i Węgier 11. BUDOWANIE ZESPOŁU, PRZEWODZENIE ZESPOŁOWI Zatrudnianie do zespołu osób z wysokimi kompetencjami i predyspozycjami, wymaganymi na określonych stanowiskach w strukturze Placówki Dbałość o opiekę nad nowozatrudnionymi Pracownikami Wnikliwy dobór kadry pod kątem kompetencji oraz predyspozycji wymaganych na danym stanowisku Wyznaczenie opiekuna dla nowozatrudnionego nauczyciela Spotkanie Dyrekcji z nowozatrudnionymi pracownikami 11

12 Zapoznanie nauczycieli z typami szkół, układem gabinetów, odczytywaniem bieżących informacji, z całą dokumentacja dydaktyczną, obsługą dziennika elektronicznego Librus, realizowaniem zastępstw i obowiązującym prawem wewnątrzszkolnym Wskazanie możliwości awansu zawodowego Dostępność kierownictwa szkoły dla pracowników zarówno w godzinach dopołudniowych jak i podczas wyznaczonych dyżurów popołudniu Wsparcie i pomoc ze strony przewodniczących poszczególnych sekcji przedmiotowych oraz przewodniczącej zespołu wychowawców-udostępnianie niezbędnych dokumentów wymaganych w pracy nauczyciela i wychowawcy Włączanie do udziału w życiu szkoły. Integrowanie zespołu poprzez angażowanie Pracowników do wspólnych działań, spotkań i dyskusji 12. DBANIE O ROZWÓJ I DOSKONALENIE KADRY Integrowanie zespołu poprzez angażowanie nauczycieli różnych przedmiotów do wspólnych działań, np. powoływanie komisji prowadzących całoroczną ewaluację wewnętrzną, komisja promująca szkołę w środowisku, itp. Organizacja spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej ( z udziałem emerytowanych pracowników szkoły), spotkanie wigilijne, itp. Współpraca opiekunów agend szkolnych-wspólne wyjazdy z młodzieżą (np. Warsztaty ekologiczne) Praca nauczycieli w sekcjach przedmiotowych w realizacji wspólnego celu Współpraca nauczycieli w zespołach oddziałowych Trafne i pełne wykorzystywanie środków na doskonalenie Pracowników Trafny dobór tematyki wypracowany we współpracy z Radą Pedagogiczną Pełne wykorzystanie środków przewidzianych na doskonalenie Pełna realizacja przeznaczonych funduszy na doskonalenie zawodowe 12

13 Zachęcanie Pracowników do doskonalenia zawodowego i podwyższania kwalifikacji Wskazanie pracownikom jakie są potrzeby szkoły w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów Udostępnianie nauczycielom informatorów WCDN-u i innych w celu zaprezentowania oferty szkoleniowej proponowanej przez różne ośrodki szkoleniowe Organizowanie szkoleń wg potrzeb nauczycieli na terenie szkoły w zakresie WDN Organizowanie przez dyplomowanych nauczycieli lekcji pokazowych Wskazywanie na potrzebę wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnoinformatycznych do prowadzenia zajęć i opracowania dokumentacji pedagogicznej. 13. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY Planowanie i koordynowanie całości działań, projektów i zmian wprowadzonych w placówce Wdrażanie reformy 2012 w zakresie nowych podstaw programowych dla klas I Technikum i ZSZ, w tym wdrażanie opracowanych programów nauczania; ewaluacja programów nauczania, zebranie wniosków z wdrażania; modyfikacja programów nauczania; opracowanie Karty rejestracji realizacji godzin i koordynowanie założonej realizacji godzin zgodnie z Rozkładem nauczania Wdrażanie matematyki w zakresie rozszerzonym Opracowanie rocznego planu rozwoju szkoły, kalendarza szkolnego z terminarzem Koordynacja i nadzór działań realizowanych w placówce Organizacja cotygodniowych narad kierowniczych-przydział zadań dla wicedyrektorów oraz kierownika szkolenia praktycznego Tworzenie w placówce różnorodnych zespołów zadaniowych z jasno określonymi zakresami odpowiedzialności i celami, dobierając do nich osoby posiadające odpowiednie kompetencje Powołanie komisji koordynujących działania w zakresie: prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, aktualizacji Statutu, promocji szkoły zespoły, planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 13

14 14. MONITOROWANIE EFEKTÓW Regularne stosowanie metod monitorowania efektów nauczania Wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników funkcjonowania Placówki i umiejętne wykorzystywanie ich do planowania dalszych działań Omawianie przez nauczycieli wyników nauczania uzyskiwanych przez uczniów w każdy piątek z wicedyrektorem ds. dydaktycznych Opracowanie i analizowanie wyników z przeprowadzonych diagnoz, pomiaru dydaktycznego, wyników próbnych egzaminów końcowych Przeprowadzenie w klasach I diagnozy wstępnej ze wszystkich przedmiotów Przeprowadzenie diagnozy z przedmiotów zawodowych we wszystkich klasach III Technikum i klasie II ZSZ Pomiar dydaktyczny przeprowadzany ze wszystkich przedmiotów wg harmonogramu Końcoworoczna komputerowa analiza wyników nauczania z rozpisaniem na ucznia, klasę przedmiot, nauczyciela w danym roku z porównaniem w cyklu nauczania Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych w klasach IV Technikum Przeprowadzenie ewaluacji w dwóch obszarach zgodnie z Planem nadzoru Pedagogicznego; powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej; opracowanie harmonogramu ewaluacji; opracowanie raportu ewaluacji i przedstawienie go na posiedzeniu RP Analiza mocnych i słabych stron szkoły, ze wskazaniem co należy poprawić Wdrażanie wniosków z ewaluacji 15. MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI Umiejętne udzielanie Pracownikom potrzebnego wsparcia Prowadzenie obserwacji na lekcjach i poza lekcjami dla rozpoznania sytuacji W rozmowie wskazywanie na dobre przykłady rozwiązywania problemów 14

15 Pomoc w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych Wskazanie na częste korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego Wskazanie na obowiązujące procedury szkolne jako podpowiedź, co należy czynić w określonej sytuacji Dzielenie się wiedzą Umiejętne dobieranie pracowników do zespołów realizujących określone działania Szkolenia według określonych potrzeb zawartych w WDN Dbałość o zapewnienie Pracownikom dogodnych warunków pracy i wyposażenie Placówki w sprzęt niezbędny do realizacji postawionych przed nimi zadań Doposażanie pracowni specjalistycznych w niezbędny sprzęt pozwalający na realizację podstaw programowych, w tym doposażenie : pracowni drogownictwa, pracowni geodezyjnej, pracowni budownictwa, pracowni betoniarsko-zbrojarskiej, pracowni instalacyjnej i technologii robót wykończeniowych Remont pokoju nauczycielskiego Optymalne ułożenie planu lekcji Remont 4 sal lekcyjnych Wyposażenie kolejnych sal lekcyjnych w rzutniki i projektory Wymiana w 3 salach lekcyjnych komputerów na nowsze dla obsługi dziennika elektronicznego Uruchomienie ksera dla nauczycieli 15

16 16. RELACJE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI UCZNIÓW Wyznaczanie terminów oraz miejsca prowadzenia konsultacji dla Rodziców/Opiekunów i stosowanie się do nich, dbając o właściwe warunki prowadzenia rozmowy Uczestniczenie w tych spotkaniach z Rodzicami/Opiekunami, na których konieczna jest obecność Dyrektora Placówki Dbałość o komfort Rodziców/Opiekunów podczas organizowanych w Placówce spotkań Umiejętność zapobiegania sytuacjom oraz konfliktom w relacjach z Rodzicami/Opiekunami lub umiejętne podejmowanie prób ich samodzielnego, dyplomatycznego rozwiązania 17. RELACJE Z UCZNIAMI Przygotowanie dla każdego Rodzica na I zebranie we wrześniu, biuletynu informacyjnego z całorocznym terminarzem zebrań i konsultacji oraz zamieszczenie terminów spotkań na stronie internetowej szkoły, opracowanie przydziału sal dla klas na spotkania z Rodzicami z uwzględnieniem formy spotkania (konsultacje indywidualne czy wywiadówka) i liczebności klas Uczestniczenie w spotkaniach z Rodzicami w przypadku zaistnienia sytuacji problemowych w klasie wymagających bezpośredniego kontaktu z Rodzicami, wyjaśnienia sprawy oraz podjęcia wspólnych ustaleń, przekazania i uzasadnienia decyzji, itp. Podejmowanie Rodziców uczniów w warunkach sprzyjających współpracy, zapewniających odpowiedni komfort rozmówcom, dostosowanie przydziału gabinetów do formy spotkania (konsultacje indywidualne, wywiadówka), wyznaczenie pomieszczeń do swobodnego prowadzenia rozmów z pedagogiem i psychologiem szkolnym, dyżury kierownictwa szkoły w swoich gabinetach. Rozpoznawanie zagrożeń, które mogą prowadzić, w przypadku braku reakcji, do sytuacji konfliktowych w relacjach: nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, inicjowanie współpracy z Rodzicami uczniów, którzy wymagają natychmiastowych działań wychowawczych, pomocy i wsparcia ze względu na rozpoznane przez szkołę problemy i trudności, nawiązywanie kontaktu telefonicznego lub osobistego ( w zależności od sytuacji) z Rodzicami przez wychowawcę klasy, podejmowanie dobrze przemyślanych działań wychowawczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązania lub zniwelowania sytuacji problemowych, konfliktowych. Współpraca z Samorządem Szkolnym w sprawach organizacyjnych, dyspozycyjność dla jego reprezentantów Spotkanie informacyjno-organizacyjne Dyrektora z nowo wybraną Radą Samorządu Szkolnego w terminie do 31 października 2012r -określenie zasad współpracy, 16

17 W relacjach z trudnymi uczniami wyrażanie gotowości do udzielania wsparcia i pomocy w procesie zmiany oraz rozwoju przewidywanych terminów spotkań, itp. Udział Dyrektora szkoły w zebraniach Samorządu Szkolnego na podstawie zaproszenia otrzymanego od Rady Samorządu oraz opiekuna, Dostrzeganie problemów uczniów, gotowość wychowawcy klasy i nauczycieli uczących do obejmowania ucznia trudnego pomocą i wsparciem stosownym do potrzeb, monitorowanie sytuacji ucznia objętego pomocą w procesie zmiany i rozwoju prowadzone przez osoby udzielające pomocy, w tym szczególnie wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, a także pozostałych członków zespołu powołanego dla ucznia 17

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016

Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016 Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Podnoszenie efektywności pracy szkoły w zakresie nauczania uczenia się. Formy realizacji 1. Udział nauczycieli w formach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Iwona Rosiak Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Adres szkoły: ul. Parkowa 3 Stanowisko: nauczyciel historii

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOBOLICACH PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOBOLICACH I. CELE PROCEDURY: 1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Młyńska Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Okres

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH I. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM CELE PROGRAMU: -Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez indywidualizację procesów dydaktyczno-wychowawczych;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WIELGUSIE I. CELE PROCEDURY: 1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły. 2. Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie Program wychowawczy został opracowany w oparciu o koncepcję pracy szkoły, przyjętą uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU I. CELE PROCEDURY: 1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Misja szkoły Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo