PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013"

Transkrypt

1 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1

2 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów budowlanych. Wyposaża młodych ludzi w dodatkowe umiejętności zawodowe dotyczące wykorzystania techniki komputerowej w swej pracy, głównie posługiwania się programem AutoCad i Norma, a także poznania nowoczesnych technik i technologii budowlanych. Rozwija umiejętności językowe i interpersonalne w takim stopniu, aby rynek pracy stał przed absolwentami otworem. Uczniowie uczą się praktycznej nauki w specjalistycznych pracowniach, bezpośrednio na budowie oraz w różnych firmach branży budowlanej. Oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego szkoła zapewnia uzyskanie kompetencji koniecznych do podjęcia dalszego kształcenia. Wspomaga uczniów mających trudności w nauce, a także wzbudza zainteresowania uczniów zdolnych poprzez ich udział w różnych kołach zainteresowań, w olimpiadach zawodowych takich jak: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanej oraz Olimpiada Geodezyjna, turniej Złotej Kielni, a także olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w programie unijnym Szkoła kompetencji Kluczowych w 4 kompetencjach. Poprzez stałe diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów nauczyciele przygotowują ich do egzaminu maturalnego z wielkim powodzeniem. Szkoła zapewnia optymalne warunki pracy uczniom jak i nauczycielom. Stawiamy na sukces edukacyjny każdego ucznia na miarę jego możliwości. Wysoko oceniana przez społeczność szkolną atmosfera sprzyja harmonijnej pracy w szkole. 2

3 FORMULARZ PLANU PRACY PLACÓWKI 1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Dbałość o rozpoznawanie uzdolnień uczniów i planowanie ich rozwoju Podniesienie poziomu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych W ramach systemu monitorowania osiągnięć ucznia, nauczyciel każdego przedmiotu diagnozuje na wejściu wiedzę i umiejętności ucznia; zakłada arkusz osiągnięć ucznia, gdzie rejestruje postępy ucznia i podejmuje decyzję dydaktyczną jak pracować z uczniem. Wychowawca i nauczyciele współpracują ściśle z rodzicami rozpoznając jego środowisko, oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczeń mający trudności w nauce jak i uczeń zdolny objęci są w szkole odpowiednimi programami pracy. Diagnozowanie uczniów klas I i klas III wg standardowych testów opracowanych przez WCDN Opracowanie wyników Przedstawienie programu pracy z klasą wyrównywania braków w wiedzy i umiejętności Prowadzenie pokazowych zajęć z matematyki w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i tablicy interakcyjnej Szczegółowa analiza wyników uzyskanych na maturze 2012 i określenie wniosków wdrażanych w klasach maturalnych Wyjścia na wykłady i spotkania na Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski Przeprowadzenie konkursu matematyczno-budowlanego dla klas III i IV Technikum Zastosowanie matematyki w budownictwie Poprawa wyników na egzaminach zewnętrznych Opracowanie i analiza wyników matury 2012 Opracowanie i analiza wyników egzaminu zawodowego 2012 we wszystkich zawodach Technikum i ZSZ Udział maturzystów w zajęciach Wrocławski Salon Maturzystów Przeprowadzenie warsztatów dla maturzystów i uczniów zdających egzaminy zawodowe Jak radzić sobie ze stresem 3

4 Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z Operonem Przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych Opracowanie wniosków z przeprowadzonych egzaminów i wdrażanie ich w klasach IV T i II i III ZSZ 2. DBANIE O ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW Dbałość o zdiagnozowanie potrzeb i zapewnienie Uczniom wsparcia psychologicznego i pedagogicznego Zapewnienie Uczniom warunków do aktywności sportowej, dzięki odpowiedniemu wyposażeniu Placówki i prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego na dobrym poziomie Wprowadzenie doradztwa zawodowego lub innych metod, ułatwiających Uczniom orientację w zakresie różnych form aktywności zawodowej oraz własnych predyspozycji zawodowych Ścisła współpraca pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawców, rodziców w zakresie diagnozowania uczniów wymagających objęcia pomocą pedagogiczno-psychologiczną, podjęcie czynności proceduralnych zmierzających do zapewnienia stosownego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, monitorowanie efektywności działań przez zespoły nauczycielskie we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym; współpraca w realizacji pomocy z PPP nr 4 przy ul. Jemiołowej. Stałe doposażanie bloku sportowo-rekreacyjnego w niezbędny sprzęt sportowy. Umożliwienie uczniom realizacji 1 godziny WF wg własnych zainteresowań. Dbałość o wysoki poziom realizowanych zajęć, między innymi poprzez prowadzenie obserwacji lekcji, realizację lekcji pokazowych. Udział uczniów w organizowanych wyjściach na basen i lodowisko. Zapraszanie na lekcje znanych sportowców, w tym naszych absolwentów. Doskonalenie nauczycieli na warsztatach i konferencjach. Realizacja szkoleń dla uczniów przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowujących do swobodnego poruszania się na rynku pracy, współpraca szkoły z PPP nr 4 organizacja warsztatów prozawodowych dla klas przedmaturalnych prowadzonych przez specjalistów z poradni, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach Szkolnego Koła Kariery realizowanych przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach Szkolnego Tygodnia Kariery-wyjścia na uczelnię, zwiedzanie pracowni i laboratoriów Wydziału Budownictwa, możliwość konsultacji z przedstawicielami SOK-u przy Politechnice, współpraca z innymi instytucjami, np. Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wojskową Komendą Uzupełnień, możliwość wykonania testów psychologicznych w szkolnym gabinecie pedagogiczno-psychologicznym umożliwiających rozpoznanie predyspozycji zawodowych 4

5 Zachęcanie uczniów do dodatkowej aktywności sportowej, poza godzinami wychowania fizycznego Umożliwienie uczniom zainteresowanym sportem uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, t.j. koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, siłownia, zajęcia rekreacyjne, pingpong oraz w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i poza szkolnych, organizacja Dni Sportu międzyklasowe współzawodnictwo sportowe. 3. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA Wykazywanie szacunku wobec każdej osoby i promowanie podobnej postawy wśród Uczniów Wprowadzenie działań zapewniających bezpieczeństwo w Internecie, wyczulających Uczniów na zagrożenia związane z jego użytkowaniem Angażowanie uczniów w akcje charytatywne Okazywanie szacunku ( gestem i słowem) każdemu uczniowi, pracownikowi, rodzicowi, w każdej sytuacji-na lekcjach, podczas przerw, wyjazdów, spotkań; poświęcanie godzin wychowawczych tematyce szacunku wobec drugiej osoby, promowanie postawy pełnej szacunku dla każdego ucznia i każdego pracownika-wyróżnianie osób reprezentujących pożądane postawy na forum klasy i szkoły (zgodnie ze Statutem Szkoły ) Współpraca z sekcją szkolną Straży Miejskiej realizacja szkoleń dla uczniów z zakresu cyberprzemocy; działania wychowawców w ramach lekcji wychowawczych-poruszanie tematyki dotyczącej zagrożeń jakie niesie Internet, działania nauczycieli informatyki wyczulające uczniów na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi oraz wychowawcami w organizacji akcji charytatywnych-pomoc dzieciom z Domu Dziecka (organizacja akcji mikołajkowej we współpracy ze Strażą Miejską, udział w akcji Góra Grosza),a także organizacja pomocy dla zwierząt (współpraca z LOP- zbiórka karmy oraz środków finansowych), organizacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu kształtowania pożądanych postaw młodzieży Dbałość o to, aby Placówka rozwijała w Uczniach wrażliwość, postawę otwartości, tolerancji oraz szacunku dla innych, a także umiejętność współpracy Promowanie wśród Uczniów wartości obywatelskich oraz Realizacja lekcji wychowawczych poświęconych tematyce tolerancji, wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku dla innych (w tym rówieśników a także pracowników szkoły, stwarzanie możliwości współpracy między klasowej, np. podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych przez uczniów z różnych klas a także współpracy wewnątrz danej klasy, między innymi, dzięki zaangażowaniu wychowawcy klasy i motywowaniu uczniów do wspólnych działań (np. przygotowania się do Otrzęsin, Ligi Klas, organizacja Wigilii Klasowych, wyjść do teatru, kina, udziału w projektach, konkursach) Realizacja edukacji ekologicznej, udział w programach i projektach dotyczących ochrony 5

6 poczucia odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość środowiska, np. Szkoła pełna zasobów, WDUSŚ oraz stała zbiórka surowców wtórnych, organizacja Dnia Ziemi, wewnętrznych konkursów o tematyce ekologicznej, współpraca w realizacji zadań z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z LOP-organizacja warsztatów i wyjazdów ekologicznych dla Uczniów, kształtowanie postaw obywatelskich we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiejrealizacja projektu,,ślady Przeszłości, realizowanie edukacji obywatelskiej podczas lekcji historii i WOS-u. 4. REALIZOWANIE STRATEGII EDUKACYJNEJ URZĘDU MIASTA, WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM EDUKACJI Respektowanie harmonogramów współpracy z Wydziałem Edukacji Przygotowanie merytoryczne do wszelkich rozmów i spotkań z przedstawicielami Wydziału Edukacji Szeroka współpraca z Wydziałem Edukacji przy nowych projektach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Zapoznanie się z harmonogramami WE i przestrzeganie wyznaczonych terminów Wszelkie spotkania i rozmowy z przedstawicielami WE będą poprzedzone wnikliwą analizą omawianej tematyki Ścisła współpraca z Wydziałem Edukacji w trakcie realizacji programów unijnych Współpraca z partnerami szkoła, izba rzemieślnicza biorącymi udział w projekcie 5. PRZESTRZEGANIE PRAWA, ZARZĄDZEŃ, PROCEDUR I TERMINÓW Znajomość procedur i zapisów prawnych, które regulują działania Dyrektora Placówki, oraz dbałość o zgodność z prawem i procedurami wszystkich podejmowanych działań, inicjatyw i decyzji Nowoprzyjęci nauczyciele będą przeszkoleni w obowiązującym prawie wewnątrzszkolnym ; Nauczyciele realizujący awans zawodowy poznają prawo oświatowe Wskazuje się na obowiązujące w danej dziedzinie przepisy prawa w zakresie wszelkich działań nauczycieli Każde działanie określone jest odpowiednią podstawą prawną 6

7 Terminowe wywiązywanie się z formalnych zobowiązań Opracowany na dany rok Kalendarz szkolny, kalendarz imprez i uroczystości, harmonogram instytucji współpracujących ze szkołą zawiera wszystkie możliwe terminy realizacji różnych zadań Nauczyciele zostają zapoznani z terminami na początku roku Na bieżąco ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim przypomina się o zbliżającym się terminie z tygodniowym wyprzedzeniem Nauczyciele mają szanse wyznaczone terminy zachować. Zapoznawanie się na bieżąco ze zmianami w przepisach Wszystkie zmiany dotyczące oświaty omawiane są przez dyrektora i wicedyrektorów na spotkaniach, radach pedagogicznych Zmiany uwzględnia się w Statucie Szkoły, regulaminach, procedurach Przeprowadza się w danym roku dwie Szkoleniowe Rady Pedagogiczne Opracowany zostaje WDN pod kątem bieżących zmian. 6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA Dokonywanie terminowych przeglądów stanu technicznego wszystkich obiektów należących do Placówki Przegląd całego obiektu 2 x w roku Przegląd techniczny: instalacji gazowej, instalacji kominowych i wentylacji 2 x w roku, Badanie instalacji odgromowej i uziomów Przegląd i badanie węży hydrantowych Przegląd gaśnic i hydrantów 1 x w roku Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych 2 x w roku Przegląd i konserwacje systemu telewizji dozorowej 7

8 Konsekwentne monitorowanie poziomu bezpieczeństwa na terenie Placówki i właściwe reagowanie na wszelkie sygnały o istniejących i możliwych zagrożeniach Dbałość o odpowiednie zaplanowanie i kontrolę dyżurów nauczycielskich Wprowadzenie procedur kontroli osób wchodzących na teren placówki Budowanie u Kadry poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczniów i Pracowników Rozwijanie wśród Uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych Przegląd i konserwacje boiska i bieżni tartanowej 2x w roku Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania Współpraca koordynatora d.s bezpieczeństwa z gronem pedagogicznym oraz kierownictwem szkoły w zakresie monitorowania poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole (anonimowe ankiety wśród uczniów, dyżury nauczycielskie, systematyczne kontrole przeprowadzane przez Straż Miejską na terenie placówki, monitoring w budynku szkoły i poza nim, stałe kontrole w wyznaczonych, newralgicznych miejscach w szkole dokonywane przez pedagoga i psychologa szkolnego podczas trwania zajęć lekcyjnych ) Opracowanie planu dyżurów nauczycielskich w szkole ( w tym w bloku sportowym) oraz na boisku szkolnym z zapewnieniem odpowiedniej liczby osób dyżurujących w wyznaczonych obszarach, przeprowadzanie systematycznych kontroli dyżurów nauczycielskich przez kierownictwo szkoły- zgodnie z planem kontroli Stały dyżur portiera przy wejściu do szkoły, odnotowywanie wejść i wyjść gości, kierowanie osób wchodzących do budynku w odpowiednie miejsca zgodnie z celem wizyty, identyfikatory dla gości, dyżury nauczycielskie przy portierni w holu szkoły wspomagające działania portiera Spotkania z nauczycielami (w tym Rady Pedagogiczne) ukierunkowane na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo młodzieży w szkole i poza nią np. na wycieczce (przypominanie zapisów statutowych dotyczących tej kwestii), spotkania dyrektora z pracownikami obsługi i administracji mające na celu budowanie u Kadry poczucia odpowiedzialności za siebie i uczniów Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświeconych tematyce poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, działania opiekuna SU oraz Samorządu Uczniowskiego ukierunkowane na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole, uczulanie młodzieży na zagrożenia, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym (w tym na zajęciach praktycznych) oraz na potrzebę natychmiastowego i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, spotkania koordynatora d.s bezpieczeństwa z uczniami, np. w ramach lekcji wychowawczych 8

9 7. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI Umiejętność organizowania niewielkich inwestycji (np. malowania sal) we własnym zakresie, bez angażowania Wydziału Edukacji Inwestowanie w unowocześnianie bazy Placówki 8. BUDOWANIE KLIMATU I TOŻSAMOŚCI PLACÓWKI Stworzenie frontu robót dla uczniów ZSZ w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, realizujących zajęcia praktyczne w szkole- prowadzenie drobnych prac remontowych we własnym zakresie (np. malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonywanie elementów suchej zabudowy wnętrz z płyt g-k) Doposażanie pracowni specjalistycznych w niezbędny sprzęt pozwalający na realizację podstaw programowych, w tym doposażenie : pracowni drogownictwa, pracowni geodezyjnej, pracowni budownictwa, pracowni betoniarsko-zbrojarskiej, pracowni instalacyjnej i technologii robót wykończeniowych Doposażanie gabinetów szkolnych w sprzęt multimedialny (zestaw-rzutnik multimedialny i komputer dla nauczyciela, wizualizer, komputery w pracowniach informatycznych, projektowych oraz czytelni multimedialnej), Wyrażanie szacunku wobec wszystkich osób pracujących lub przebywających w Placówce Umożliwienie Uczniom współuczestnictwa w kształtowaniu wyglądu Placówki Inicjowanie współpracy w społeczności szkolnej Tworzenie atmosfery wzajemnego poszanowania w relacjach: nauczyciel-uczeń, rodzicnauczyciel, pracownik obsługi i administracji-uczeń, systematyczna praca wychowawcy klasowego oraz nauczycieli uczących -podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw a także różnorodnych wyjść edukacyjnych i wycieczek, ukierunkowana na kształtowanie wśród wychowanków szacunku dla innych w tym rówieśników a także pracowników szkoły, Prowadzenie drobnych robót remontowych (szczególnie malarskich) przez uczniów ZSZ w ramach zajęć praktycznych, dbałość Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych agend szkolnych o wygląd gablot szkolnych oraz tablic w holu szkoły, współpraca opiekuna gabinetu z wychowankami w zakresie wystroju i zagospodarowania tablic w salach lekcyjnych. Działania wychowawców klas ukierunkowane na zacieśnianie współpracy wewnątrz klasowej poprzez wspólne planowanie i organizowanie wydarzeń klasowych (wyjść do 9

10 miejsc kultury, wigilii klasowej, obchodów Dnia Chłopca, itp.) oraz ogólnoszkolnych (przygotowanie uroczystości, konkursów), działania opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz innych agend szkolnych zmierzające do zachęcenia młodzieży z różnych klas do podejmowania wspólnych działań i inicjatyw, w tym głównie o charakterze charytatywnym jednoczących młodzież w realizacji ważnego nadrzędnego celu jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi (np. akcja mikołajkowa dla dzieci z Domu Dziecka, Góra Grosza), zachęcanie młodzieży z różnych klas do udziału w projektach wymagających długoterminowego zaangażowania i współpracy uczniów, np. projekt,,ślady Przeszłości we współpracy z CEO, inicjowanie współpracy społeczności szkolnej wokół mediów szkolnych (gazetki i strony internetowej) oraz współpracy miedzy agendami szkolnymi 9. PROMOWANIE PLACÓWKI Uczestniczenie w oficjalnych uroczystościach i spotkaniach z reprezentantami innych instytucji Aktywne uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach zewnętrznych-nabywanie doświadczenia, nawiązywanie oraz pogłębianie współpracy z przedstawicielami innych instytucji związanych z oświatą Promowanie rozwoju mediów informacyjnych na terenie Placówki Wydawanie gazetki szkolnej,,fuga oraz gazetki okolicznościowej,,chifek o tematyce prozdrowotnej redagowanych przez młodzież-wspieranie uczniów w podejmowanych działaniach poprzez organizację warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez nauczycieli polonistów, a także zaproszonych gości-dziennikarzy, dbałość o stronę internetową szkoły-zbieranie informacji dotyczących szkolnej strony internetowej poprzez anonimowe ankiety, rozmowy z uczniami, doskonalenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły we współpracy z wszystkimi agendami w oparciu o zgromadzony od uczniów materiał (opinie, propozycje, wnioski) Skuteczne promowanie Placówki wśród potencjalnych Uczniów oraz ich Rodziców lub Opiekunów Powołanie komisji d.s promocji szkoły, promowanie szkoły w środowisku poprzez: wyjścia nauczycieli i uczniów na Targi Edukacyjne do gimnazjów Wrocławia i okolic (spotkania z gimnazjalistami, prezentacja filmu o szkole, przekazanie ulotek informacyjnych o szkole), organizacja Dni Otwartych szkoły-miedzy innymi zwiedzanie placówki i prezentacja jej 10

11 osiągnięć, organizacja konkursu dla gimnazjalistów z Dolnego Śląska,,Podróż przez Niemcy-przygoda z wiedzą 10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI ORAZ INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI Otwartość na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi placówkami lub instytucjami Promowanie organizacji konkursów międzyszkolnych, uczestnictwa Uczniów w programach i projektach o szerszym zasięgu Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych i promowanie uczestnictwa Placówki w wymianach międzynarodowych Zainteresowanie podejmowaniem współpracy z innymi placówkami lub instytucjami, kontynuowanie dotychczasowej współpracy międzynarodowej w ramach programów unijnych oraz próby nawiązania nowych kontaktów zagranicznych, współpraca z innymi szkołami we Wrocławiu- szczególnie zawodowymi Organizacja konkursu dla gimnazjalistów z Dolnego Śląska,,Podróż przez Niemcy-przygoda z wiedzą - promowanie konkursu poprzez szkolną stronę internetową, drogą ową oraz poprzez Wydział Edukacji (pozostawianie w Kancelarii zaproszeń dla gimnazjalistów), zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w projektach i programach zewnętrznych ( w tym ekologicznych/lop/, kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie/ceo/, kształtujących różne kompetencje /SKK/, Uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci Kompetencje zdrowotne w życiu zawodowym współpraca z placówkami z Niemiec, Austrii i Węgier 11. BUDOWANIE ZESPOŁU, PRZEWODZENIE ZESPOŁOWI Zatrudnianie do zespołu osób z wysokimi kompetencjami i predyspozycjami, wymaganymi na określonych stanowiskach w strukturze Placówki Dbałość o opiekę nad nowozatrudnionymi Pracownikami Wnikliwy dobór kadry pod kątem kompetencji oraz predyspozycji wymaganych na danym stanowisku Wyznaczenie opiekuna dla nowozatrudnionego nauczyciela Spotkanie Dyrekcji z nowozatrudnionymi pracownikami 11

12 Zapoznanie nauczycieli z typami szkół, układem gabinetów, odczytywaniem bieżących informacji, z całą dokumentacja dydaktyczną, obsługą dziennika elektronicznego Librus, realizowaniem zastępstw i obowiązującym prawem wewnątrzszkolnym Wskazanie możliwości awansu zawodowego Dostępność kierownictwa szkoły dla pracowników zarówno w godzinach dopołudniowych jak i podczas wyznaczonych dyżurów popołudniu Wsparcie i pomoc ze strony przewodniczących poszczególnych sekcji przedmiotowych oraz przewodniczącej zespołu wychowawców-udostępnianie niezbędnych dokumentów wymaganych w pracy nauczyciela i wychowawcy Włączanie do udziału w życiu szkoły. Integrowanie zespołu poprzez angażowanie Pracowników do wspólnych działań, spotkań i dyskusji 12. DBANIE O ROZWÓJ I DOSKONALENIE KADRY Integrowanie zespołu poprzez angażowanie nauczycieli różnych przedmiotów do wspólnych działań, np. powoływanie komisji prowadzących całoroczną ewaluację wewnętrzną, komisja promująca szkołę w środowisku, itp. Organizacja spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej ( z udziałem emerytowanych pracowników szkoły), spotkanie wigilijne, itp. Współpraca opiekunów agend szkolnych-wspólne wyjazdy z młodzieżą (np. Warsztaty ekologiczne) Praca nauczycieli w sekcjach przedmiotowych w realizacji wspólnego celu Współpraca nauczycieli w zespołach oddziałowych Trafne i pełne wykorzystywanie środków na doskonalenie Pracowników Trafny dobór tematyki wypracowany we współpracy z Radą Pedagogiczną Pełne wykorzystanie środków przewidzianych na doskonalenie Pełna realizacja przeznaczonych funduszy na doskonalenie zawodowe 12

13 Zachęcanie Pracowników do doskonalenia zawodowego i podwyższania kwalifikacji Wskazanie pracownikom jakie są potrzeby szkoły w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów Udostępnianie nauczycielom informatorów WCDN-u i innych w celu zaprezentowania oferty szkoleniowej proponowanej przez różne ośrodki szkoleniowe Organizowanie szkoleń wg potrzeb nauczycieli na terenie szkoły w zakresie WDN Organizowanie przez dyplomowanych nauczycieli lekcji pokazowych Wskazywanie na potrzebę wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnoinformatycznych do prowadzenia zajęć i opracowania dokumentacji pedagogicznej. 13. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY Planowanie i koordynowanie całości działań, projektów i zmian wprowadzonych w placówce Wdrażanie reformy 2012 w zakresie nowych podstaw programowych dla klas I Technikum i ZSZ, w tym wdrażanie opracowanych programów nauczania; ewaluacja programów nauczania, zebranie wniosków z wdrażania; modyfikacja programów nauczania; opracowanie Karty rejestracji realizacji godzin i koordynowanie założonej realizacji godzin zgodnie z Rozkładem nauczania Wdrażanie matematyki w zakresie rozszerzonym Opracowanie rocznego planu rozwoju szkoły, kalendarza szkolnego z terminarzem Koordynacja i nadzór działań realizowanych w placówce Organizacja cotygodniowych narad kierowniczych-przydział zadań dla wicedyrektorów oraz kierownika szkolenia praktycznego Tworzenie w placówce różnorodnych zespołów zadaniowych z jasno określonymi zakresami odpowiedzialności i celami, dobierając do nich osoby posiadające odpowiednie kompetencje Powołanie komisji koordynujących działania w zakresie: prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, aktualizacji Statutu, promocji szkoły zespoły, planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 13

14 14. MONITOROWANIE EFEKTÓW Regularne stosowanie metod monitorowania efektów nauczania Wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników funkcjonowania Placówki i umiejętne wykorzystywanie ich do planowania dalszych działań Omawianie przez nauczycieli wyników nauczania uzyskiwanych przez uczniów w każdy piątek z wicedyrektorem ds. dydaktycznych Opracowanie i analizowanie wyników z przeprowadzonych diagnoz, pomiaru dydaktycznego, wyników próbnych egzaminów końcowych Przeprowadzenie w klasach I diagnozy wstępnej ze wszystkich przedmiotów Przeprowadzenie diagnozy z przedmiotów zawodowych we wszystkich klasach III Technikum i klasie II ZSZ Pomiar dydaktyczny przeprowadzany ze wszystkich przedmiotów wg harmonogramu Końcoworoczna komputerowa analiza wyników nauczania z rozpisaniem na ucznia, klasę przedmiot, nauczyciela w danym roku z porównaniem w cyklu nauczania Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych w klasach IV Technikum Przeprowadzenie ewaluacji w dwóch obszarach zgodnie z Planem nadzoru Pedagogicznego; powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej; opracowanie harmonogramu ewaluacji; opracowanie raportu ewaluacji i przedstawienie go na posiedzeniu RP Analiza mocnych i słabych stron szkoły, ze wskazaniem co należy poprawić Wdrażanie wniosków z ewaluacji 15. MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI Umiejętne udzielanie Pracownikom potrzebnego wsparcia Prowadzenie obserwacji na lekcjach i poza lekcjami dla rozpoznania sytuacji W rozmowie wskazywanie na dobre przykłady rozwiązywania problemów 14

15 Pomoc w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych Wskazanie na częste korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego Wskazanie na obowiązujące procedury szkolne jako podpowiedź, co należy czynić w określonej sytuacji Dzielenie się wiedzą Umiejętne dobieranie pracowników do zespołów realizujących określone działania Szkolenia według określonych potrzeb zawartych w WDN Dbałość o zapewnienie Pracownikom dogodnych warunków pracy i wyposażenie Placówki w sprzęt niezbędny do realizacji postawionych przed nimi zadań Doposażanie pracowni specjalistycznych w niezbędny sprzęt pozwalający na realizację podstaw programowych, w tym doposażenie : pracowni drogownictwa, pracowni geodezyjnej, pracowni budownictwa, pracowni betoniarsko-zbrojarskiej, pracowni instalacyjnej i technologii robót wykończeniowych Remont pokoju nauczycielskiego Optymalne ułożenie planu lekcji Remont 4 sal lekcyjnych Wyposażenie kolejnych sal lekcyjnych w rzutniki i projektory Wymiana w 3 salach lekcyjnych komputerów na nowsze dla obsługi dziennika elektronicznego Uruchomienie ksera dla nauczycieli 15

16 16. RELACJE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI UCZNIÓW Wyznaczanie terminów oraz miejsca prowadzenia konsultacji dla Rodziców/Opiekunów i stosowanie się do nich, dbając o właściwe warunki prowadzenia rozmowy Uczestniczenie w tych spotkaniach z Rodzicami/Opiekunami, na których konieczna jest obecność Dyrektora Placówki Dbałość o komfort Rodziców/Opiekunów podczas organizowanych w Placówce spotkań Umiejętność zapobiegania sytuacjom oraz konfliktom w relacjach z Rodzicami/Opiekunami lub umiejętne podejmowanie prób ich samodzielnego, dyplomatycznego rozwiązania 17. RELACJE Z UCZNIAMI Przygotowanie dla każdego Rodzica na I zebranie we wrześniu, biuletynu informacyjnego z całorocznym terminarzem zebrań i konsultacji oraz zamieszczenie terminów spotkań na stronie internetowej szkoły, opracowanie przydziału sal dla klas na spotkania z Rodzicami z uwzględnieniem formy spotkania (konsultacje indywidualne czy wywiadówka) i liczebności klas Uczestniczenie w spotkaniach z Rodzicami w przypadku zaistnienia sytuacji problemowych w klasie wymagających bezpośredniego kontaktu z Rodzicami, wyjaśnienia sprawy oraz podjęcia wspólnych ustaleń, przekazania i uzasadnienia decyzji, itp. Podejmowanie Rodziców uczniów w warunkach sprzyjających współpracy, zapewniających odpowiedni komfort rozmówcom, dostosowanie przydziału gabinetów do formy spotkania (konsultacje indywidualne, wywiadówka), wyznaczenie pomieszczeń do swobodnego prowadzenia rozmów z pedagogiem i psychologiem szkolnym, dyżury kierownictwa szkoły w swoich gabinetach. Rozpoznawanie zagrożeń, które mogą prowadzić, w przypadku braku reakcji, do sytuacji konfliktowych w relacjach: nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, inicjowanie współpracy z Rodzicami uczniów, którzy wymagają natychmiastowych działań wychowawczych, pomocy i wsparcia ze względu na rozpoznane przez szkołę problemy i trudności, nawiązywanie kontaktu telefonicznego lub osobistego ( w zależności od sytuacji) z Rodzicami przez wychowawcę klasy, podejmowanie dobrze przemyślanych działań wychowawczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązania lub zniwelowania sytuacji problemowych, konfliktowych. Współpraca z Samorządem Szkolnym w sprawach organizacyjnych, dyspozycyjność dla jego reprezentantów Spotkanie informacyjno-organizacyjne Dyrektora z nowo wybraną Radą Samorządu Szkolnego w terminie do 31 października 2012r -określenie zasad współpracy, 16

17 W relacjach z trudnymi uczniami wyrażanie gotowości do udzielania wsparcia i pomocy w procesie zmiany oraz rozwoju przewidywanych terminów spotkań, itp. Udział Dyrektora szkoły w zebraniach Samorządu Szkolnego na podstawie zaproszenia otrzymanego od Rady Samorządu oraz opiekuna, Dostrzeganie problemów uczniów, gotowość wychowawcy klasy i nauczycieli uczących do obejmowania ucznia trudnego pomocą i wsparciem stosownym do potrzeb, monitorowanie sytuacji ucznia objętego pomocą w procesie zmiany i rozwoju prowadzone przez osoby udzielające pomocy, w tym szczególnie wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, a także pozostałych członków zespołu powołanego dla ucznia 17

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo