Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015"

Transkrypt

1 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

2 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny olbrzym Bolesław Prus Misją naszej szkoły jest budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej i wspierającej uczniów w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał uroczystości szkolnych, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju uczniów, a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

3 I. TWORZENIE BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SZKOLE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Poznanie rówieśników, poznanie szkoły. Adaptacja w środowisku szkolnym 2. Budowanie szkolnego systemu wartości. a) zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) ze Statutem Szkoły, WZO, PZO i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole, b) zapoznanie uczniów z przepisami BHP na poszczególnych lekcjach, c) Wyjazd integracyjny, zajęcia integracyjne i pomoc w adaptacji w nowej szkole (wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru, na wystawy, uroczystości klasowe Wigilia, Wielkanoc, Mikołajki, dyskoteki szkolne), d) Poznanie najważniejszych miejsc w szkole sekretariat, administracja, gabinet pielęgniarki, pokój pedagoga, psychologa, pokój nauczycielski, biblioteka, stołówka, a) kształtowanie u uczniów postaw solidarności, tolerancji, sprawiedliwości, szacunku i wolności na godzinach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych, w czasie wycieczek, wyjść edukacyjnych itp., b) kształtowanie postaw społecznych: ukazywanie sposobów budowania i pielęgnowania więzi międzyludzkich w rodzinie, szkole i poza nią, tworzenie hierarchii wartości według przyjętych norm, c) kształtowanie i przestrzeganie pozytywnych wzorców kultury osobistej, wychowawcy przedmiotów, wychowawca wychowawcy, zespół psychologicznopedagogiczny, wychowawca wychowawcy, zespół psychologicznopedagogiczny wychowawcy, zespół psychologicznopedagogiczny, d) organizowanie akademii szkolnych, uroczystości, apeli itp.,

4 e)propagowanie idei wolontariatu i pracy na rzecz innych ludzi: Pola Nadziei, Fundacja Jana Jerozolimskiego, WOŚP, Zespól Szkól Specjalnych w Łbiskach, Góra grosza, Sprzątanie świata i innych,, opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun Wolontariatu 3. Stworzenie uczniom warunków rozwoju na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb oraz kształtowanie wśród uczniów pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu. a) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie działań diagnostycznych, wsparcie uczniów w sytuacjach kryzysowych, zespół psychologiczno-pedagogiczny b) organizacja zajęć wyrównawczych i zajęć reedukacyjnych,, zespół psychologicznopedagogiczny c) uwzględnianie przez nauczycieli i stosowanie w praktyce opracowanych przez zespoły przedmiotowe kryteriów oceniania i nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawcy, d) wskazanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu: - kółka zainteresowań, - propagowanie czytelnictwa, - zajęcia sportowe, - teatr szkolny, - wyjścia do kina, teatru, na wystawy itp. - udział w projektach realizowanych na terenie szkoły, wychowawcy,, opiekun Teatru Szkolnego

5 4. Rozwijanie różnorodnych form pomocy dla młodzieży a) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami i młodzieżą, obserwacja zachowań uczniów, wychowawcy, zespół psychologicznopedagogiczny 1. b) pomoc materialna i rzeczowa udzielana uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w miarę posiadanych środków zasiłki i stypendia socjalne, dofinansowanie do podręczników, refundacja obiadów, c) stała współpraca z placówkami wspierającymi : OPS, Sekcja ds. Nieletnich i Patologii, PPP nr 4, Poradnie Rodzinne, Poradnie Specjalistyczne i inne, dyrektor, pedagog szkolny, dyrektor, zespół psychologiczno-pedagogiczny d) udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej, zespół psychologiczno-pedagogiczny e) udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, dyrektor,

6 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji wychowawczych nauczycieli i pracowników szkoły 6. Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów. a)udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach zewnętrznych, b) samokształcenie studiowanie literatury fachowej z dziedziny psychologii, pedagogiki, korzystanie z edukacyjnych portali internetowych, c) współpraca nauczycieli w ramach Zespołów Wychowawczych oraz Zespołów Klasowych, d) wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół przy realizowaniu wspólnych projektów, e) Nawiązanie efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, z uwzględnieniem systematycznego udziału w zebraniach klasowych i aktywnego uczestnictwa w życiu klasowym, a) angażowanie Rady Rodziców i rodziców poszczególnych klas w działania szkoły, współorganizowanie wraz ze społecznością szkolną uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych (wigilii klasowych, balu gimnazjalnego, wycieczek itp.), b) indywidualna współpraca z rodzicami uczniów mających problemy z nauką, zachowaniem lub frekwencją. Informowanie na bieżąco i systematycznie o występujących problemach dydaktyczno-wychowawczych c) zachęcanie rodziców do wyrażania opinii w sprawach organizacji kształcenia i wychowania,, zespół psychologicznopedagogiczny dyrektor, dyrektor, zespół psychologiczno-pedagogiczny, wychowawcy, dyrektor, wychowawcy

7 d) organizowanie prelekcji, oraz indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców, dyrektor, zespół psychologicznopedagogiczny e) ścisła współpraca z Radą Rodziców, dyrektor,,, zespół psychologiczno-pedagogiczny II. BUDOWANIE WIĘZI ZE SZKOŁĄ I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów z historią szkoły i pielęgnowanie jej tradycji a) przeprowadzenie w klasach lekcji wychowawczych poświęconych historii i tradycji szkoły oraz jej patronowi zgodnie z Planem Wychowawczym klas I, II, III, b) przybliżenie sylwetki patrona B. Prus na lekcjach historii i jęz. Polskiego, wychowawcy historii i jęz. polskiego c) organizowanie uroczystości związanych z patronem (maj),, Samorząd Uczniowski d) stała opieka nad grobem patrona na Powązkach, uczniowie wybranej klasy z wychowawcą e) zorganizowanie dla uczniów klas I konkursu,,wiedzy o patronie, f) uczestniczenie uczniów Gimnazjum w uroczystościach związanych z postacią B. Prusa organizowanych na terenie dzielnicy i miasta, Samorząd Uczniowski dyrekcja, Samorząd Uczniowski

8 g) prowadzenie Kroniki Szkoły, dokumentowanie wydarzeń szkolnych, zbieranie wpisów gości w księdze pamiątkowej,, uczniowie h) prezentowanie na forum szkoły osiągnięć uczniów (wystawy tematyczne, tablice informacyjne, telebimy, strona www),, uczniowie 2. Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 3. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. a) promowanie w szkole i środowisku lokalnym laureatów konkursów i olimpiad, b) udział młodzieży w akcjach charytatywnych, np. Pola Nadziei, WOŚP, Fundacja Jana Jerozolimskiego, Bank Żywności, Góra Grosza, Sprzątanie Świata, c) udział w warsztatach, wykładach, prezentacjach organizowanych na terenie miasta, turniejach sportowych, d) aktualizowanie strony internetowej szkoły, prezentowanie w Internecie osiągnięć uczniów, wyniki realizowanych projektów itp., e) kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty, np.: Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, Urzędem Dzielnicy Praga Południe, Dzielnicowym Klubem Kultury Saska Kępa, Biblioteką Publiczną,, PPP nr 4, a) uczestniczenie młodzieży w konkursach dzielnicowych, wojewódzkich, ogólnopolskich pogłębiających ich wiedzę i zainteresowania, dyrekcja, Samorząd Uczniowski, Wolontariat dyrektor, b) organizowanie kolejnych edycji konkursu : Prus Talent,, dyrektor

9 c) inicjowanie innych działań mających zasięg środowiskowy, w zależności od potrzeb, 2. d) zorganizowanie konkursu,,wiedzy o Patronie wśród uczniów SP dzielnicy Praga Południe 3. e) promowanie szkoły w środowisku lokalnym w ramach obchodów Dni 4., dyrektor Saskiej Kępy f) zorganizowanie konkursu j. angielskiego dla szkół podstawowych 5. języka angielskiego III KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW I ZACHOWAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIA DO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie świadomości społecznej ucznia a) zdobywanie umiejętności krytycznego korzystania z mass mediów na lekcjach przedmiotowych (etyka, informatyka, wos itp.), wychowawcy, etyki, informatyki, WOS b) udział młodzieży w akcjach samorządowych, charytatywnych, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, wychowawcy

10 c) zapoznanie uczniów z działalnością różnych instytucji i organów państwowych, samorządowych (wycieczki do Sejmu, Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Urzędu Dzielnicy Praga Południe itp.), wychowawcy, 2. Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej ucznia. a) Dbanie o stosowny do okoliczności ubiór i wygląd b) uwzględnianie w tematyce godzin z wychowawcą problematyki kultury osobistej i kultury języka (zasady savoir vivre, właściwy ubiór itp.), wychowawcy c) poszanowanie mienia społecznego (dyżury nauczycieli, monitoring), 3. Kształtowanie postaw tolerancji wobec różnych ras, religii, narodowości d) kształtowanie umiejętności zachowania się w miejscu publicznym poprzez udział młodzieży w wycieczkach, uroczystościach, akademiach, itp., a) przekazywanie uczniom wiedzy na temat różnorodności kultur, religii, postaw wobec świata, uczenie tolerancji na lekcjach przedmiotowych, b) współpraca ze szkołami z innych krajów europejskich w ramach realizowanych projektów międzynarodowych, wychowawcy, dyrektor, c) organizowanie szkolnych wycieczek kulturoznawczych, 4. Kształtowanie twórczej, aktywnej postawy ucznia. a) uświadamianie uczniom ich własnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań przez udział w warsztatach oraz na lekcjach przedmiotowych i godzinach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych, b) promowanie i wspieranie inicjatyw uczniowskich w ramach działającego w szkole Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu,, wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu c) realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych,

11 d) indywidualizacja pracy z uczniem pod kątem jego możliwości, Nauczyciele, zespół psychologicznopedagogiczny e) wyłanianie i promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,, psycholog, pedagog 5. Wychowanie patriotyczne. f) motywowanie i przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, olimpiad, turniejów itp., a) poznawanie i pielęgnowanie tradycji własnej rodziny, miasta, regionu, narodu na godzinie z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych, organizowanie akademii okolicznościowych, wystawach tematycznych. Spotkanie z ludźmi zasłużonymi dla środowiska, b) pogłębianie szacunku do ojczyzny, symboli narodowych, (kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych, pozaszkolnych itp.), wychowawcy, c) organizowanie Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej d) udział młodzieży w uroczystościach i konkursach o tematyce patriotycznej,

12 Absolwent Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa w Warszawie jest: b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych c) kreatywny i poszukujący kontynuuje naukę i rozwija swoje zainteresowania, realizując pasje i poszukując nowych obszarów dla swojej aktywności d) otwarty, życzliwy i uczynny e) tolerancyjny wobec innych kultur, religii i narodowości f) umie wyrazić swoje poglądy, szanując jednocześnie poglądy innych g) jest patriotą i Europejczykiem zna tradycję i historię Polski, jednocześnie jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

13

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo