Oferta Mediów studenckich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Mediów studenckich"

Transkrypt

1 Oferta Mediów studenckich dla Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Jednym z celów dzia!alno"ci Mediów jest promowanie ciekawych projektów i wydarze#. Z punktu widzenia organizatora kluczow$ kwesti$ jest mo%liwo"& dotarcia z reklam$ projektu/wydarzenia do jak najszerszej grupy odbiorców. Z Naszego punktu widzenia jest to okazja do promowania w!asnej marki, oraz do realizowania celów statutowych (przygotowywania materia!ów pisanych, audio i wideo). Regu!y wzajemnej wspó!pracy w kontek"cie poszczególnych projektów s# omawiane mi$dzy Mediami i organizatorami jako patronat medialny. W poni%szym dokumencie zawarte s$ mo%liwo"ci promocji projektów przygotowywanych i realizowanych przez SSPW w Mediach Studenckich. Jako redaktorzy naczelni czterech Mediów: Miesi'cznika kulturalnego Studentów Politechniki Warszawskiej ipewu, Radia Aktywnego, Portalu Studenckiego Polibuda.info, Studenckiej Telewizji Internetowej TVPW, widzimy potrzeb' poinformowania cz!onków Samorz$du o mo%liwo"ciach, jakie daje wspó!praca z Mediami oraz o Naszych oczekiwaniach w stosunku do organizatorów projektów. Poni%ej znajduje si' lista kana!ów informacyjnych i "wiadcze# dodatkowych, jakie jeste"my w stanie zaoferowa& organizatorom. Ze wzgl'du na specyfik' dzia!alno"ci nie wszyscy mo%emy zaoferowa& takie same "wiadczenia. Staramy si' i jest naszym celem promowa& mo%liwie jak najwi'cej warto"ciowych projektów zwi$zanych z Politechnik$ Warszawsk$, jednak ze wzgl'du na skumulowanie wydarze#, mo%liwo"ci techniczne czy wreszcie ilo"& dost'pnego czasu osób tworz$cych Media Studenckie PW zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsy!anych ofert wspó!pracy.

2 !"#$"%&'(")*)+,-+./,(0*1-+2#(-34*56,"-#&7(")"*8/.$'/4$)"#9!"#$%&!! Résumé: Miesi!cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej od roku 2004 lat skupia osoby zainteresowane dziennikarstwem prasowym. Obecnie 20 osobowy zespó" podzielony jest na nast!puj#ce dzia"y: redaktorski, fotograficzny, sk"adu i marketingu. Celem Miesi!cznika jest dostarczanie informacji dotycz#cej szeroko rozumianej kultury studenckiej i bliskich jej zagadnie$. Nazwa %wiadczenia Rodzaj %wiadczenia Wyprzedzenie czasowe Czas realizacji Opis Oczekiwania Wpis na profilu ipewu na Facebooku i stronie internetowej zapowied& 1 dzie$ 1 dzie$ Mo'liwo%( promowania nadchodz#cych wydarze$ z wykorzystaniem przestrzeni internetowej w której posiadaniu jest miesi!cznik. 1, 5 Zapowied& wydarzenia na "amach zapowied& Czas pozosta"y do zamkni!cia wydania. Moment wydania Mo'liwo%( promowania nadchodz#cych wydarze$ z wykorzystaniem "am. 1, 5 Materia" promocyjny wydarzenia w miesi!czniku zapowied& Czas pozosta"y do zamkni!cia wydania + 7 dni. Moment wydania Przedstawienie poszerzonej informacji dotycz#cej najwa'- niejszych wydarze$. Przedstawienie przygotowa$, wywiad z organizatorami, przypomnienie o poprzednich edycjach. 1, 6 Fotorelacja relacja 7 14 dni 7 dni Przygotowanie fotorelacji z wydarzenia i umieszczenie jej w przestrzeni internetowej. Dodatkowo najlepsze zdj!cia mog# zosta( opublikowane w miesi!czniku. 2, 3, 4 Relacja z wydarzenia w miesi!czniku relacja 7-14 dni Moment wydania Przygotowanie relacji z wydarzenia i umieszczenie jej w miesi!czniku. 2, 3, 4 Relacja z wydarzenia w przestrzeni internetowej relacja 7 14 dni 7 dni Przygotowanie relacji z wydarzenia i umieszczenie jej w miesi!czniku. 2, 3, 4 Przygotowanie projektu cyklicznego relacja 21 dni Moment wydania Przygotowanie cyklu dotycz#cego konkretnych zagadnie$ np. przedstawienia dzia"alno%ci kó" naukowych, poszczególnych wydzia"ów, ciekawych dyplomów realizowanych na PW. 7

3 '()$*"%+,"+!"!%-.+/+,"+! 1. Umieszczenie logo Miesi!cznika na materia"ach promocyjnych imprezy. 2. Dostarczenie niezb!dnych wej%ciówek i ew. akredytacji na wydarzenie. 3. Zapewnienie miejsca umo'liwiaj#cego bezpieczne zostawienie sprz!tu i rzeczy osobistych. 4. Przedstawienie planu (godzinowego) imprezy wraz z informacj# na temat miejsc, gdzie poszczególne wydarzenia b!d# mia"y miejsce. 5. Informacja przekazana do redakcji powinna mie( nale'yt# jako%(, a tak'e zawiera( promocyjne elementy graficzne. 6. Dostarczenie do redakcji kompletu materia"ów tj. przygotowanej informacji prasowej i elementów graficznych (logo, zdj!cia promocyjne) 7. Zapewnienie dost!pu do niezb!dnych do wykonania projektu informacji.

4 0+1"2!3*4-%,$! Résumé: Radio Aktywne to stacja o charakterze muzycznym i kulturalnym, nastawiona na tematyk! niszow#. Istnieje od 2004 roku, skupiaj#c w swoim sk"adzie studentów wszystkich uczelni warszawskich. Liczy oko"o 60 cz"onków, g"ównie jako dziennikarze - przede wszystkim muzyczni, w dziale technicznym oraz marketingu. Nazwa %wiadczenia Wyprzedzenie czasowe i Czas realizacji ii Opis Rodzaj %wiadczenia Oczekiwania D'ingiel zapowied& 3 dni - News w audycji Aktywacja zapowied& 3 dni - D'ingiel to krótka zapowied& s"owno-muzyczna. RA mo'e pomóc w produkcji d'ingla lub emitowa( przygotowany przez organizatora materia" o dacie (dniu) emisji decyduje tematyka zgodnie z ramówk# Radia Aktywnego dost!pn# na 1, 5 1, 4, 5 Wpis na profilu Radia Aktywnego na Facebooku zapowied& 3 dni - Zasi!g: ponad osób (grudzie$ 2012) 1, 5 News na stronie zapowied& 3 dni - 1, 5 Wywiad na antenie RA zapowied& 7 dni 5 dni (jako materia" offline) 1, 4, 5 Materia" z projektu (wywiad terenowy, komentarz na antenie RA, publikacja w archiwum, na portalach Youtube i Mixcloud) relacja 7 dni 7 dni 1, 3, 5 '()$*"%+,"+!"!%-.+/+,"+! 1. Kontakt (telefon i ) od koordynatora projektu, b#d& osoby sygnowanej do wspó"pracy z mediami z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym 2. Informacja prasowa (opis projektu) z grafik# 3. Akredytacja (lub wej%ciówka VIP), dost!p do pomieszcze$, gdzie mo'na bezpiecznie zostawi( sprz!t 4. Je%li impreza jest biletowana mo'na przekaza( pul! biletów do rozdania s"uchaczom w czasie audycji 5. Umieszczenie logotypów Radia Aktywnego na plakatach i materia"ach promocyjnych wydarze$ oraz na miejscu wydarzenia (rollup).

5 !"#$%&'($)*+,-./!"#$%&'()*%+,#! Résumé: Polibuda.info to portal tworzony przez ok. 50 osób zajmuj!cych si" tworzeniem tekstów, fotografi! reportersk!, programowaniem, grafik! i promocj!. Istnieje od 10 stycznia Zawiera tre#ci o tematyce kulturalnej, sportowej, naukowej, a tak$e zbiór dokumentów i poradników studenta (dzia% Studia), przewodnik po ciekawych dla studentów miejscach w Warszawie, dzia% Foto, serwis og%oszeniowy. Nazwa #wiadczenia Wyprzedzenie czasowe Czas realizacji Opis Rodzaj #wiadczenia Oczekiwania Artyku% informacyjny zapowied& 2 dni - Relacja tekstowa relacja 5 dni 7 dni Relacja tekstowa live relacja 7-10 dni - Fotorelacja relacja 7 dni 2 dni Zg%oszenia artyku%ów przyjmujemy przez Newsroom Mediów PW. Jest to formularz dost"pny pod adresem Im lepiej przygotowany jest artyku% (poprawno#' j"zykowa, dodany obrazek, dobre formatowanie tekstu) tym szybciej mo$na liczy' na jego publikacj". W razie potrzeby przeprowadzamy szkolenia. Prosimy o zamieszczenie linka na stronie organizacji, stronie wydarzenia (tak$e na fanpagach i wydarzeniach na Facebooku) Relacja live jest czym# w rodzaju czatu, na którym pisze jedna lub kilka osób z Portalu. Mog! j! tworzy' tak$e organizatorzy lub ktokolwiek czy cokolwiek innego (np. Scena Juwenaliowa mo$e sama informowa' kto obecnie gra, uczestnicy mog! pozdrawia' itp.). Relacja nie wymaga prze%adowania przegl!- darki, nowe wpisy sp%ywaj! same do czytelników. Zdj"cia zamieszczane s! na stronie Prosimy o zamieszczenie linka na stronie organizacji, stronie wydarzenia (tak$e na fanpagach i wydarzeniach na Facebooku) 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Wywiad zapowied& lub relacja 7-10 dni - Wywiad mo$e zosta' przeprowadzony mailowo lub osobi#cie, zarówno w CRS jak i w siedzibie organizatora projektu lub innym zaproponowanym miejscu (wtedy prosimy o wybór miejsca cichego i spokojnego). Na $yczenie mo$e by' autoryzowany.

6 Konkurs zapowied& 7-10 dni - W konkursie mo$na rozda' gad$ety lub wej#ciówki na biletowan! imprez". Prosimy o przekazanie tak$e pewnej puli do dyspozycji redakcji. Wpis na profilu Polibuda.info na Facebooku zapowied& 3 dni - Zasi"g: ponad 2550 osób (grudzie( 2012). W tygodniu zamieszczamy nie wi"cej ni$ 5-7 wpisów. 1, 6 Banner/t%o zapowied& 2/3 dni - Specyfikacje reklamy wizualnej dost"pne s! na stronie Banner jest dedykowany g%ownie dla wyjazdów i imprez centralnych, t%o dla imprez centralnych (podlega negocjacji) 7 Hosting (miejsce na stron" internetow! na serwerze polibuda.info) us%uga 7 dni - Specyfikacja hostingu dost"pna jest na stronie Wykonanie strony internetowej/ grafiki/ banneru us%uga 14-30/7-10/7-10 dni Polibuda.info zrzesza osoby, które mog! pomóc w wykonaniu stron i grafik dla projektów. Jako organizacja przekazujemy tylko kontakt. Szczegó%owe ustalenia zale$! od umowy organizatora z wykonawc!. Termin realizacji jest ró$ny w zale$no#ci od specyfiki projektu. Ze wzgl"du na istnienie dzia%ów tematycznych w Portalu zastrzegamy sobie mo$liwo#' zamieszczenia informacji jedynie w zwi!zanym dziale je#li w warunkach Patronatu Medialnego nie ustalono inaczej. -./01%2)+%)!%!234)5)+%)! 1. Umieszczenie logo Portalu na materia%ach promocyjnych imprezy (drukowanych, w Internecie). 2. Dostarczenie niezb"dnych wej#ciówek i ew. akredytacji na wydarzenie. 3. Przedstawienie planu (godzinowego) imprezy wraz z informacj! na temat miejsc, gdzie poszczególne wydarzenia b"d! mia%y miejsce. 4. Zapewnienie miejsca umo$liwiaj!cego bezpieczne zostawienie sprz"tu i rzeczy osobistych. 5. Przygotowanie proponowanej tre#ci og%oszenia. Dostarczenie elementów graficznych w nim wykorzystanych. 6. Og%oszenie na fanpage u/w wydarzeniu na Facebooku o wspó%pracy z Portalem. 7. Przygotowanie grafiki reklamowej we w%asnym zakresie zgodnie z otrzyman! specyfikacj!.

7 ($)*+,-.%'0+&+1/23%'4,$+#,+$"1%!67"8! Résumé: Studencka Telewizja Internetowa TVPW od maja 2007 roku tworzy relacje z wydarze(, reporta$e i programy cykliczne o ró$norodnej, ciekawej dla studentów, tematyce. Zrzesza oko%o 50 osób zafascynowanych ró$nymi stronami techniki telewizyjnej, którzy mog! realizowa' si" w dzia%ach Reporta$u, Techniki i Realizacji, Informatyki, Marketingu i Produkcji. Od niedawna TVPW oferuje mo$liwo#' realizacji LIVE ze streamingiem do Internetu. Nazwa #wiadczenia Wyprzedzenie czasowe Czas realizacji Opis Rodzaj #wiadczenia Oczekiwania Wpis na profilu TVPW na Facebooku zapowied& 2 dni - Zasi"g: 1000 osób (grudzie( 2012) 1, 3, 7 Informacja na pasku newsbar na stronie zapowied& 2-3 dni - 5, 7 Pre-roll/post-roll do%!czony do filmów TVPW zapowied& 5/12-14 dni - Pre-roll to krótki (do 12s) klip nadawany przed ka$dym filmem odtwarzanym w playerze TVPW. Post-roll to analogiczny klip po ka$dym filmie. Okres wyprzedzenia zale- $y od tego czy organizator dysponuje w%asnym klipem (5 dni) czy klip nale$y dodatkowo przygotowa' (do 2 tygodni) 5, 7 News w cyklicznym magazynie TVPW NEWS (2-3 min) Zapowied& lub relacja do 14 dni Wyprzedzenie to nie mniej ni$ wymienione 14 dni. Wymieniony czas to czas przygotowania materia%u emisja nast"puje w najbli$szym, po przygotowaniu materia%u, wydaniu magazynu 2, 4, 5, 6, 7 Klip-relacja (3-10 min) relacja 14 dni dni 2, 4, 5, 6, 7 Relacja Live relacja 10-14/30 dni - relacja live, ze wzgl"du na z%o$ono#' logistyczn! i konieczno#' zaanga$owania wielu osób, nie zawsze jest mo$liwa do zrealizowania. Oczekujemy tak$e wsparcia materialnego (lub pomocy w zakupie potrzebnego sprz"tu) ze strony organizatora 2, 4, 5, 6, 7

8 -./01%2)+%)!%!234)5)+%)9! 1. Kontakt mailowy i telefoniczny do organizatora. Je#li w projekcie od strony organizatora jest osoba zajmuj!ca si" kontaktem z Mediami, kontakt równie$ do tej osoby. 2. Zamykane, w miar" mo$liwo#ci niewykorzystywane do innych celów pomieszczenie na bezpieczne zostawienie sprz"tu. Klucz najlepiej da' na czas przechowywania sprz"tu ekipie TVPW, ewentualnie osobie, która b"dzie odpowiedzialna za bezpiecze(stwo przechowywania od strony organizatora. 3. Dostarczenie plakatu i krótkiej notki informacyjnej nadaj!cej si" do publikacji. 4. W przypadku realizacji materia%u video w wydarzenia, potrzebne jest Wej#cie VIP dla ekipy realizuj!cej nagranie. 5. Mo$liwo#' postawienia w%asnych materia%ów reklamowych (rollup, banner) w miejscu, w którym odbywa si" wydarzenie. 6. Je#li czas trwania wydarzenia (pracy ekipy) przekracza 3h, organizator powinien zadba' o odpowiedni catering dla ekipy realizuj!cej nagranie. 7. Bardzo mile widziane by%yby dodatkowe wej#ciówki lub upominki na konkursy dla widzów (niekoniecznie musz! by' one zwi!zane z wydarzeniem, które promowane jest przez TVPW)! i Liczba dni przed startem projektu (lub inn! kluczow! dla projektu dat!, np.: terminem zg%osze(, planowan! przez organizatora dat! publikacji informacji) jak! organizator musi zarezerwowa' dla Mediów na przygotowanie #wiadczenia ii Liczba dni po projekcie, jak! zajmie przygotowanie zrealizowanego materia%u do publikacji

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic Prowadzcy: Dominika Kpska Kamil Pietrasik Gliwice, 05.06.2012 Harmonogram webinarium 1. Telekonferencje HaloNet

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla organizacji

Instrukcja dla organizacji Instrukcja dla organizacji 1. Zakładanie koła/organizacji 1.1 Co jest potrzebne do założenia koła/organizacji? 1.2 Jakie dokumenty są wymagane? 1.3 Gdzie się je składa? 1.4 Jak zmienić opiekuna naukowego?

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo