W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:"

Transkrypt

1 W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego systemu motywującego; wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 2. Kontynuacja działań kształcących świadome uczestnictwo w odbiorze i tworzeniu kultury oraz aktywizacja uczniów na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 3. Kontynuacja działań na rzecz rozwoju i promocji szkoły. Zebranie informacji o losach absolwentów. 4. Podniesienie efektywności nauczania poprzez systematyczną analizę wyników egzaminów i sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych oraz monitorowanie oceniania z wykorzystaniem pełnej skali ocen zgodnie z aktualnym Statutem i WZO. 5. Realizacja nowej podstawy programowej oraz jej kontrola i ewaluacja. 1

2 ZADANIE 1: BEZPIECZNE, PRZYJAZNE i WIELOKIERUNKWE KSZTAŁCENIE ORAZ PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ STWORZENIE SKUTECZNEGO SYSTEMU MOTYWUJĄCEGO; WZBOGACANIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH. CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE LUB REALIZUJĄCE 1.Podnoszenie a/ wykorzystywanie nowoczesnych aktywizacyjnych metod wszyscy standardów nauczania nauczania i uczenia się b/ wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, doposażenie dyrektor, opiekunowie i modernizacja pracowni przedmiotowych pracowni przedmiotowych TERMIN REALIZACJI UWAGI w miarę posiadanych środków c/ prowadzenie lekcji otwartych i wymiana doświadczeń między nauczycielami wszyscy d/ realizacja wybranych projektów dydaktycznych: innowacje edukacyjne: o zespól biologiczny: Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny o zespół geograficzny: lekcje terenowe, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim o projekt interdyscyplinarny Polacy pod zaborami. Bilans na początku XX w., kontynuacja projektu Powstanie Warszawskie 70 rocznica o Zespół polonistyczny i zespół j. obcych : Wiosenny limeryk oraz konkurs recytatorski o Inne zespoły przedmiotowe, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły listopad 2014 wrzesień

3 e/ różne sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych: Dyrektor, współpraca z ośrodkami doskonalenia i metodykami f/ konsultacje przedmiotowe Wszyscy g/ analiza wyników matur z maja 2014 oraz matur próbnych Zespoły przedmiotowe, Zgodnie przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15 zespół ds. Ewaluacji z harmonogramem pracy szkoły h/ zorganizowanie i przeprowadzenie zewnętrznych (OPERON Dyrektor, Wg ustaleń OKE lub i inne) i wewnętrznych matur próbnych dyrektora i/ przeprowadzenie testów poziomujących z języków obcych dla Nauczyciele języków obcych początek września uczniów klas I wpis do dziennika j/ podejmowanie działań mających na celu realizację podstawy Dyrektor, i umieszczenie programowej 3-letniego liceum: informacji na stronie obowiązkowe określenie przez nauczycieli programów Przewodniczący zespołów internetowej szkoły nauczania oraz wypracowanie sposobu ich realizacji przedmiotowych, opracowanie rozkładów materiałów i planów Przewodniczący zespołów wychowawczych z uwzględnieniem zagadnień związanych przedmiotowych, z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw ucznia oraz wychowawca, zespół bezpieczeństwa pracy; przekazanie ich do dokumentacji wychowawczy klasy szkolnej dostosowywanie metod nauczania i sposobów sprawdzania Wszyscy wiedzy do potrzeb, możliwości psychofizycznych i aspiracji uczniów zapoznanie z programami nauczania uczniów i rodziców Dyrektor, wychowawcy,, admin. strony początek 2014 września 3

4 k/ kontynuacja innowacji dydaktycznej międzyoddziałowych zajęć z matematyki w klasach drugich i trzecich l/ aktywna praca zespołów przedmiotowych i dydaktycznowychowawczych: opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego i przekazanie go do dyrektora opracowanie planu dydaktyczno-wychowawczego klasy uwzględniającego specyfikę oddziału i przekazanie go do dyrektora bieżące monitorowanie efektów pracy ucznia i przekazanie pozytywnych i negatywnych uwag do wychowawcy przed zebraniem z rodzicami stała współpraca przy realizacji zadań dydaktycznych sprawdziany semestralne, matury, konkursy, wymiana doświadczeń Zespół matematyczny, dyrektor Zespoły przedmiotowe, specjaliści Zespoły dydaktycznowychowawcze Do Do do trzech dni przed wyznaczonymi zebraniami harmonogram i formuła sprawdzianów semestralnych ustalane w zespołach przedmiotowych i opisane w PZO zorganizowanie wyjazdów dydaktycznych w ramach projektów edukacyjnych złożenie sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych i dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy jesień 2014 wiosna 2015 ł/ systematyczna troska o bezpieczeństwo i higienę pracy: kontrola stanu technicznego pomieszczeń szkolnych uaktualnienie regulaminów i planu korzystania z pracowni uaktualnienie instrukcji udzielania pierwszej pomocy sanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowni przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej algorytmy działań plan zajęć lekcyjnych uwzględniający higieniczne warunki pracy Dyrektor, zespół BHP Opiekunowie pracowni, pielęgniarka, EdB i WF, koordynator PP Agata Markowska, Ewa Jaworska Zespół ds. Planu, dyrektor, zespół BHP 4

5 2. Podnoszenie a/ kontynuacja nauczania drugiego języka obcego na różnych Nauczyciele j. obcych przydział do grup na efektywności nauczania poziomach zaawansowania w grupach międzyklasowych początku września 2014 języków obcych b/ organizacja Dni Języków Obcych Nauczyciele j. obcych c/ kontynuacja wyjazdów edukacyjnych o charakterze kulturowo- Nauczyciele j. obcych, Marzec 2015 lingwistycznym wychowawcy d/ współpraca z zagranicznym lektorem języka hiszpańskiego Nauczyciele j. obcych, Renata Sabak e/ podjęcie działań dydaktyczno-kulturowych w ramach Nauczyciele j. obcych europejskich programów f/ zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności Nauczyciele j. obcych językowych poprzez uczestnictwo w konkursach, egzaminach zewnętrznych, projektach językowych, itp. g/ nawiązanie współpracy z ośrodkami kulturalnymi działającymi Nauczyciele j. obcych przy ambasadach h/ nawiązanie współpracy w ramach szkół partnerskich Nauczyciele j. obcych 3.Wspieranie a/ organizowanie i promowanie uczestnictwa w konkursach Wszyscy wszechstronnego rozwoju i olimpiadach przedmiotowych ucznia b/ dalsza współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami Wszyscy naukowymi c/ organizowanie pozalekcyjnych zajęć międzyoddziałowych i kół Wszyscy zainteresowań we współpracy z Radą Rodziców d/ tworzenie przez uczniów indywidualnych i grupowych Wszyscy projektów edukacyjnych e/ praca z uczniem zdolnym: Wszyscy umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym Wszyscy / kontynuowania nauki w formie indywidualnego toku dyrektor przyznawanie semestralnego stypendium naukowego dla Dyrektor/ wychowawcy Po każdym w ramach posiadanych młodzieży z wysoką średnią ocen oraz nagród za bardzo semestrze środków dobra frekwencję 5

6 promowanie osiągnięć edukacyjnych i pozytywnych postaw Wszyscy / wg harmonogramu uczniów poprzez informowanie o nich społeczności szkolnej dyrektor uroczystości szkolnych, indywidualne konsultacje przedmiotowe międzyoddziałowe Wszyscy umieszczenie informacji koła dla uczniów szczególnie uzdolnionych o osiągnięciach kontynuacja nagradzania uczniów w różnych formach zgodnie Dyrektor/ wychowawcy/ Wg harmonogramu uczniów, za ich zgodą, ze Statutem i WZO (np. Limanki, Jedynki) samorząd uczniowski uroczystości na stronie internetowej wypracowanie, wspólnie z Rodzicami, systemu motywowania uczniów do podnoszenia wyników w nauce Wychowawcy/ szkolnych szkoły, tablicy informacyjnej i w gazetce szkolnej, itp. f/ przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym praca z uczniem słabym: diagnozowanie i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych Nauczyciele/ specjaliści Nauczyciele/ specjaliści Dalsze wdrażanie ostatniego etapu reformy edukacji i poszukiwanie form poprawy wyników nauczania dostosowanie pracy dydaktycznej do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych aktywizacja prac zespołów rewalidacyjnych organizowanie stałych konsultacji dla uczniów mających Nauczyciele/ specjaliści / wspierający Nauczyciele/ specjaliści Nauczyciele/ specjaliści kłopoty z realizacją materiału programowego, pomoc pedagogiczna (w ramach etatu i godzin KN) umożliwienie uczniom uczestniczenia w międzyoddziałowych Wychowawcy,, rodzice zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla poszczególnych poziomów w celu uzupełnienia braków edukacyjnych uatrakcyjnianie lekcji i nowoczesne formy pracy dydaktycznej kształtowanie u ucznia umiejętności samooceny i kontroli Zespoły przedmiotowe współpraca z PPP i innymi placówkami specjalistycznymi współpraca z rodzicami zaangażowanie ich w zdyscyplinowanie i motywowanie uczniów do pracy Specjaliści Dyrektor, specjaliści wychowawcy, 6

7 g/ praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych Wychowawcy,, i wyrównywanie różnic wynikających z dysfunkcji rozwojowych: specjaliści, wspierający dostosowanie sposobu sprawdzania i realizacji podstawy programowej do możliwości psycho-fizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowanie przez zespół dydaktyczno-wychowawczy dokumentacji klasy h/ objęcie uczniów jednokierunkowo uzdolnionych Wychowawcy,, indywidualnym programem wsparcia i przygotowanie przez zespół specjaliści, dydaktyczno-wychowawczy dokumentacji klasy wspierający i/ rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów cudzoziemców Wychowawcy,, w miarę potrzeb specjaliści j/ monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów przy regularnej Wychowawcy,, współpracy z rodzicami specjaliści 4.Wyposażanie ucznia a/ praca z uczniami przygotowującymi się do egzaminu zespoły przedmiotowe, w wiedzę i praktyczne maturalnego: dyrektor, zespół ds. umiejętności przydatne analiza wyników egzaminów zewnętrznych i ich ewaluacji jesień 2014 na kolejnych etapach wykorzystanie w procesie edukacji kształcenia i w życiu codziennym przeprowadzenie matur próbnych dla uczniów klas III zespoły przedmiotowe, dyrektor wg harmonogramu pracy zespołów lub kontynuacja pilotażu maturalnego dla uczniów klas II w zespołach ustaleń dyrektora i analiza jego wyników przedmiotowych konsultacje maturalne przeprowadzenie pilotażu matury na poziomie rozszerzonym klas III wrzesień

8 dla zainteresowanych uczniów klas III b/ pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, promowanie SZOK przedsiębiorczości i kreatywności c/ stwarzanie możliwości pracy ucznia z wykorzystaniem dyrektor, specjaliści nowoczesnych technik multimedialnych, szczególnie zespół informatyków 5. Wzbogacanie bazy a/ uzupełnianie zasobów centrum multimedialnego i biblioteki dyrektor,, w miarę posiadanych informatycznej w pracy szkolnej o nowe materiały dydaktyczne w formie programów opiekunowie centrum środków szkoły multimedialnych: multimedialnego i biblioteki zmiana zapisu posiadanych materiałów dydaktycznych szkolnej zgodnie z nowoczesnymi technologiami b/ pełniejsze wykorzystanie centrum multimedialnego przez nauczycieli innych przedmiotów c/ dalsze i pełniejsze wykorzystanie dostępu do Internetu w pracy w miarę wyposażania dydaktycznej sal w komputer z dostępem do Internetu d/ stała aktualizacja strony internetowej szkoły, ze szczególnym dyrektor, administrator uwzględnieniem stron przedmiotowych: strony internetowej, zachęcanie uczniów do współtworzenia strony internetowej, szkoły zespoły przedmiotowe, agendy szkolne przeszkolenie osób odpowiedzialnych za strony przedmiotowe (wprowadzanie danych na strony) 8

9 ZADANIE 2: KONTYNUACJA DZIAŁAŃ KSZTAŁCĄCYCH ŚWIADOME UCZESTNICTWO w ODBIORZE i TWORZENIU KULTURY ORAZ AKTYWIZACJA UCZNIÓW NA RZECZ CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY TERMIN UWAGI ODPOWIEDZIALNE LUB REALIZACJI REALIZUJĄCE 1.Kontynuacja działalności Szkolnego a/ poszerzenie Rady Programowej SCK o rodziców i uczniów dyrektor, opiekun SCK Bogumiła Walczak, wrzesień 2014 Centrum Kultury (SCK) b/ zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych zainteresowani, i wzmacnianie więzi ze i międzyszkolnych konkursów Rada Programowa SCK, SU, środowiskiem lokalnym zespoły przedmiotowe c/ działanie SCK obejmować będzie następujące obszary: Szczegółowy projekty edukacyjne harmonogram imprez wykłady SCK wraz z liderami wystawy projektów w załączniku spotkania i warsztaty nr 1 koncerty i spektakle konkursy przedmiotowe, artystyczne konferencje d/ współpraca z seniorami e/ działalność wolontariatu f/ współpraca ze środowiskiem lokalnym g/ poszukiwanie sponsorów zewnętrznych Dyrekcja; wszyscy Dyrekcja, wszyscy 9

10 2.Kształtowanie a/ organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, galerii, wychowawcy, w uzgodnieniu świadomego i aktywnego wycieczek edukacyjnych, itp. zgodnie z wieloletnim planem z dyrektorem i po uczestnictwa w kulturze rozwoju szkoły, rocznym planem dydaktycznym wpisaniu do planu i wychowawczym oraz profilem klasy maksymalnie dwa dydaktycznego wyjścia w semestrze i wychowawczego klasy b/ współpraca z Centrum Nauki Kopernik przedmiotów ścisłych c/ kontynuowanie cyklicznych programowych wykładów dyrektor, zainteresowani otwartych i spotkań warsztatowych w ramach roku historii d/ organizowanie lekcji bibliotecznych i lekcji czytania; opiekun biblioteki szk. współpraca z nowa Czytelnia Naukowa (Pl. Inwalidów 3) i zainteresowani inne klasy wg potrzeb e/ lekcje dotyczące historii szkoły i Żoliborza, ze szczególnym wychowawcy kl. I, zespół uwzględnieniem historii Powązek i Cytadeli; obowiązkowe centrum multimedialnego, lekcje w Muzeum Powstania Warszawskiego dla kl. i i III zespół historyczny f/ rozwój działalności klubu dyskusyjnego podejmującego aktualne problemy życia publicznego g/ zapraszanie gości i współpracujących ze szkołą artystów dyrektor, zainteresowani h/ przygotowanie do obchodów 80lecia szkoły dyrektor, zainteresowanie 10

11 3. Stwarzanie warunków a/ akcje organizowane w ramach SCK na rzecz szkoły Rada Programowa SCK, do rozwoju talentów i środowiska dyrektor, i zainteresowań uczniów b/ promowanie uczestnictwa w różnych formach konkursów, olimpiadach, warsztatach, piknikach, itp. c/ dalsza działalność szkolnego koła teatralnego, recytatorskiego i dziennikarskiego d/ redagowanie gazetki szkolnej e/ organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dyrektor, i kół zainteresowań f/ organizowanie koncertów i spotkań promujących twórczość młodzieży naszej szkoły g/ akcje charytatywne, w tym dni Promocji Szkoły 11

12 ZADANIE 3: KONTYNUACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU i PROMOCJI SZKOŁY. ZEBRANIE INFORMACJI O LOSACH ABSOLWENTÓW. CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE LUB REALIZUJĄCE TERMIN REALIZACJI UWAGI 1. Współdziałanie szkoły a/ aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w programach dyrektor, zespoły dotyczy wszystkich z władzami edukacyjnych dzielnicy i Urzędu Miasta st. Warszawy przedmiotowe, zespół podpunktów samorządowymi, wychowawczy szkoły, rodzicami, absolwentami, opiekunowie kół, SU, instytucjami specjaliści pozarządowymi b/ kontynuacja współpracy Rady Pedagogicznej i dyrektora i środowiskiem lokalnym szkoły z rodzicami jako współodpowiedzialnymi uczestnikami środowiska szkolnego organizacja warsztatów dla Rodziców c/ dalsza aktywizacja rad klasowych i zwiększanie udziału rodziców w życiu klasy i szkoły d/ włączanie rodziców w system motywowania uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników edukacyjnych oraz frekwencji, wspierania inicjatyw i projektów e/ udział w imprezach lokalnych i inicjowanie działań szkoły na rzecz środowiska lokalnego, działalność Szkolnego Centrum Kultury 12

13 f/ zapraszanie do szkoły przedstawicieli absolwentów liceum oraz przedstawicieli życia publicznego, świata kultury i nauki g/ kontynuacja współpracy z instytucjami szczebla centralnego i lokalnego, stowarzyszeniami, fundacjami h/ zacieśnienie współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i wychowanków Żoliborskiej Jedynki i/ gromadzenie i analiza informacji o losach absolwentów j/ nawiązanie współpracy z innymi szkołami integracyjnymi: liceami i gimnazjami 2.Dbanie o wizerunek a/ Skuteczna promocja szkoły: Żoliborskiej Jedynki uzyskanie od uczniów klas pierwszych informacji wychowawcy klas I, Wrzesień 2014 o źródłach wiedzy o naszej szkole i podjęciu decyzji o specjaliści wyborze Żoliborskiej Jedynki (poznanie kryteriów wyboru) ankieta ewaluacyjna spełnionych oczekiwań ( stopnia zadowolenia ) dla uczniów klas i i III tworzenie różnorodnych materiałów promocyjnych wszystkie zespoły w miarę możliwości kontynuacja współpracy z lokalnymi mediami udział szkoły w targach edukacyjnych kontynuacja Dni otwartych stała aranżacja wystroju wnętrza budynku szkolnego aktualizacja strony internetowej szkoły przeprowadzenie w naszej szkole różnorodnych konkursów i zawodów sportowych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów przedmiotowe, zespół wychowawczy szkoły, SU, gazetka szkolna Nowa Jedynka, SCK, opiekun strony internetowej dyrektor, zespoły przedmiotowe, wg harmonogramu pracy szkoły finansowych 13

14 kontynuacja działań mających na celu pozyskanie przyjaciół Żoliborskiej Jedynki i sponsorów dbałość o estetykę otoczenia szkoły promowanie kształcenia włączającego, integracji i tolerancji b/ Wprowadzenie koszulek z logo szkoły dla osób pełniących funkcje reprezentacyjne październik 2014 c/ egzekwowanie przestrzegania norm i zasad właściwego ubioru oraz zachowania uczniów w szkole Dyrektor / wszyscy d/ wprowadzenie obligatoryjnego stroju dla pocztu sztandarowego czarne spodnie lub koszula do kolan, biała koszula, czarne buty na płaskim obcasie. Ilona Rokicka / Artur Sydlewski / Ewa Jaworska 14

15 ZADANIE 4: PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ SYSTEMATYCZNĄ ANALIZĘ WYNIKÓW EGZAMINÓW i SPRAWDZIANÓW WEWNĘTRZNYCH i ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONITOROWANIE OCENIANIA z WYKORZYSTANIEM PEŁNEJ SKALI OCEN ZGODNIE z WZO 1. Stosowanie a/ stosowanie nowego Statutu szkoły, organizacja pracy i aktualizacja zgodnie z obowiązującymi dokumentami szkoły dokumentacji szkoły b/ aktualizacja PZO c/ ewaluacja pozostałych regulaminów szkolnych d/ poinformowanie uczniów i rodziców o treści obowiązujących dokumentów szkolnych zespół specjalistów Umieszczenie i powołanych nauczycieli, obowiązujących dyrektor dokumentów na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej, u pedagoga szkolnego i w pokoju wrzesień 2014 nauczycielskim e/ upowszechnienie WZO i PZO o przestrzeganie zapisów WZO dotyczących oceniania i promowania uczniów: systematyczność i różnorodność wystawiania ocen pełna jawność i uzasadnienie oceny szczegółowe poinformowanie uczniów o zasadach przeprowadzania klasówek, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności terminowość sprawdzania i przekazywania uczniom prac pisemnych pisemne przekazanie wszystkim uczniom, na pierwszych zajęciach w roku, kryteriów oceniania, obowiązujących podręczników i literatury uzupełniającej systematyczne prowadzenie dokumentacji procesu nauczania zgodnie z przepisami prawa 15

16 2. Analiza wyników nauczania. a/ analiza ilościowa egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych b/ analiza jakościowa egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych 3. Monitorowanie realizacji rozkładu materiału i programów nauczania zgodnie z podstawą programową c/ analiza kontekstowa egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku niepowodzeń szkolnych. 16

17 ZADANIE 5 REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ JEJ KONTROLA i EWALUACJA. 1. Realizacja nowej a/ kontynuowanie szkoleń Rady Pedagogicznej z zakresu dyrektor Rady szkoleniowe podstawy programowej realizacji nowej podstawy programowej b/ współpraca pomiędzy zespołami przedmiotowymi w celu dyrektor, zespoły Współpraca realizwania modułów Przyroda oraz Historia przedmiotowe z metodykami i społeczeństwo 2. Kontrola i ewaluacja a/ monitorowanie realizacji programów nauczania według realizacji nowej podstawy nowej podstawy programowej programowej. b/ semestralna i końcoworoczna analiza jakościowa realizacji programów nauczania 17

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo