W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:"

Transkrypt

1 W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego systemu motywującego; wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 2. Kontynuacja działań kształcących świadome uczestnictwo w odbiorze i tworzeniu kultury oraz aktywizacja uczniów na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 3. Kontynuacja działań na rzecz rozwoju i promocji szkoły. Zebranie informacji o losach absolwentów. 4. Podniesienie efektywności nauczania poprzez systematyczną analizę wyników egzaminów i sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych oraz monitorowanie oceniania z wykorzystaniem pełnej skali ocen zgodnie z aktualnym Statutem i WZO. 5. Realizacja nowej podstawy programowej oraz jej kontrola i ewaluacja. 1

2 ZADANIE 1: BEZPIECZNE, PRZYJAZNE i WIELOKIERUNKWE KSZTAŁCENIE ORAZ PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ STWORZENIE SKUTECZNEGO SYSTEMU MOTYWUJĄCEGO; WZBOGACANIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH. CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE LUB REALIZUJĄCE 1.Podnoszenie a/ wykorzystywanie nowoczesnych aktywizacyjnych metod wszyscy standardów nauczania nauczania i uczenia się b/ wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, doposażenie dyrektor, opiekunowie i modernizacja pracowni przedmiotowych pracowni przedmiotowych TERMIN REALIZACJI UWAGI w miarę posiadanych środków c/ prowadzenie lekcji otwartych i wymiana doświadczeń między nauczycielami wszyscy d/ realizacja wybranych projektów dydaktycznych: innowacje edukacyjne: o zespól biologiczny: Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny o zespół geograficzny: lekcje terenowe, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim o projekt interdyscyplinarny Polacy pod zaborami. Bilans na początku XX w., kontynuacja projektu Powstanie Warszawskie 70 rocznica o Zespół polonistyczny i zespół j. obcych : Wiosenny limeryk oraz konkurs recytatorski o Inne zespoły przedmiotowe, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły listopad 2014 wrzesień

3 e/ różne sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych: Dyrektor, współpraca z ośrodkami doskonalenia i metodykami f/ konsultacje przedmiotowe Wszyscy g/ analiza wyników matur z maja 2014 oraz matur próbnych Zespoły przedmiotowe, Zgodnie przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15 zespół ds. Ewaluacji z harmonogramem pracy szkoły h/ zorganizowanie i przeprowadzenie zewnętrznych (OPERON Dyrektor, Wg ustaleń OKE lub i inne) i wewnętrznych matur próbnych dyrektora i/ przeprowadzenie testów poziomujących z języków obcych dla Nauczyciele języków obcych początek września uczniów klas I wpis do dziennika j/ podejmowanie działań mających na celu realizację podstawy Dyrektor, i umieszczenie programowej 3-letniego liceum: informacji na stronie obowiązkowe określenie przez nauczycieli programów Przewodniczący zespołów internetowej szkoły nauczania oraz wypracowanie sposobu ich realizacji przedmiotowych, opracowanie rozkładów materiałów i planów Przewodniczący zespołów wychowawczych z uwzględnieniem zagadnień związanych przedmiotowych, z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw ucznia oraz wychowawca, zespół bezpieczeństwa pracy; przekazanie ich do dokumentacji wychowawczy klasy szkolnej dostosowywanie metod nauczania i sposobów sprawdzania Wszyscy wiedzy do potrzeb, możliwości psychofizycznych i aspiracji uczniów zapoznanie z programami nauczania uczniów i rodziców Dyrektor, wychowawcy,, admin. strony początek 2014 września 3

4 k/ kontynuacja innowacji dydaktycznej międzyoddziałowych zajęć z matematyki w klasach drugich i trzecich l/ aktywna praca zespołów przedmiotowych i dydaktycznowychowawczych: opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego i przekazanie go do dyrektora opracowanie planu dydaktyczno-wychowawczego klasy uwzględniającego specyfikę oddziału i przekazanie go do dyrektora bieżące monitorowanie efektów pracy ucznia i przekazanie pozytywnych i negatywnych uwag do wychowawcy przed zebraniem z rodzicami stała współpraca przy realizacji zadań dydaktycznych sprawdziany semestralne, matury, konkursy, wymiana doświadczeń Zespół matematyczny, dyrektor Zespoły przedmiotowe, specjaliści Zespoły dydaktycznowychowawcze Do Do do trzech dni przed wyznaczonymi zebraniami harmonogram i formuła sprawdzianów semestralnych ustalane w zespołach przedmiotowych i opisane w PZO zorganizowanie wyjazdów dydaktycznych w ramach projektów edukacyjnych złożenie sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych i dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy jesień 2014 wiosna 2015 ł/ systematyczna troska o bezpieczeństwo i higienę pracy: kontrola stanu technicznego pomieszczeń szkolnych uaktualnienie regulaminów i planu korzystania z pracowni uaktualnienie instrukcji udzielania pierwszej pomocy sanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowni przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej algorytmy działań plan zajęć lekcyjnych uwzględniający higieniczne warunki pracy Dyrektor, zespół BHP Opiekunowie pracowni, pielęgniarka, EdB i WF, koordynator PP Agata Markowska, Ewa Jaworska Zespół ds. Planu, dyrektor, zespół BHP 4

5 2. Podnoszenie a/ kontynuacja nauczania drugiego języka obcego na różnych Nauczyciele j. obcych przydział do grup na efektywności nauczania poziomach zaawansowania w grupach międzyklasowych początku września 2014 języków obcych b/ organizacja Dni Języków Obcych Nauczyciele j. obcych c/ kontynuacja wyjazdów edukacyjnych o charakterze kulturowo- Nauczyciele j. obcych, Marzec 2015 lingwistycznym wychowawcy d/ współpraca z zagranicznym lektorem języka hiszpańskiego Nauczyciele j. obcych, Renata Sabak e/ podjęcie działań dydaktyczno-kulturowych w ramach Nauczyciele j. obcych europejskich programów f/ zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności Nauczyciele j. obcych językowych poprzez uczestnictwo w konkursach, egzaminach zewnętrznych, projektach językowych, itp. g/ nawiązanie współpracy z ośrodkami kulturalnymi działającymi Nauczyciele j. obcych przy ambasadach h/ nawiązanie współpracy w ramach szkół partnerskich Nauczyciele j. obcych 3.Wspieranie a/ organizowanie i promowanie uczestnictwa w konkursach Wszyscy wszechstronnego rozwoju i olimpiadach przedmiotowych ucznia b/ dalsza współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami Wszyscy naukowymi c/ organizowanie pozalekcyjnych zajęć międzyoddziałowych i kół Wszyscy zainteresowań we współpracy z Radą Rodziców d/ tworzenie przez uczniów indywidualnych i grupowych Wszyscy projektów edukacyjnych e/ praca z uczniem zdolnym: Wszyscy umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym Wszyscy / kontynuowania nauki w formie indywidualnego toku dyrektor przyznawanie semestralnego stypendium naukowego dla Dyrektor/ wychowawcy Po każdym w ramach posiadanych młodzieży z wysoką średnią ocen oraz nagród za bardzo semestrze środków dobra frekwencję 5

6 promowanie osiągnięć edukacyjnych i pozytywnych postaw Wszyscy / wg harmonogramu uczniów poprzez informowanie o nich społeczności szkolnej dyrektor uroczystości szkolnych, indywidualne konsultacje przedmiotowe międzyoddziałowe Wszyscy umieszczenie informacji koła dla uczniów szczególnie uzdolnionych o osiągnięciach kontynuacja nagradzania uczniów w różnych formach zgodnie Dyrektor/ wychowawcy/ Wg harmonogramu uczniów, za ich zgodą, ze Statutem i WZO (np. Limanki, Jedynki) samorząd uczniowski uroczystości na stronie internetowej wypracowanie, wspólnie z Rodzicami, systemu motywowania uczniów do podnoszenia wyników w nauce Wychowawcy/ szkolnych szkoły, tablicy informacyjnej i w gazetce szkolnej, itp. f/ przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym praca z uczniem słabym: diagnozowanie i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych Nauczyciele/ specjaliści Nauczyciele/ specjaliści Dalsze wdrażanie ostatniego etapu reformy edukacji i poszukiwanie form poprawy wyników nauczania dostosowanie pracy dydaktycznej do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych aktywizacja prac zespołów rewalidacyjnych organizowanie stałych konsultacji dla uczniów mających Nauczyciele/ specjaliści / wspierający Nauczyciele/ specjaliści Nauczyciele/ specjaliści kłopoty z realizacją materiału programowego, pomoc pedagogiczna (w ramach etatu i godzin KN) umożliwienie uczniom uczestniczenia w międzyoddziałowych Wychowawcy,, rodzice zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla poszczególnych poziomów w celu uzupełnienia braków edukacyjnych uatrakcyjnianie lekcji i nowoczesne formy pracy dydaktycznej kształtowanie u ucznia umiejętności samooceny i kontroli Zespoły przedmiotowe współpraca z PPP i innymi placówkami specjalistycznymi współpraca z rodzicami zaangażowanie ich w zdyscyplinowanie i motywowanie uczniów do pracy Specjaliści Dyrektor, specjaliści wychowawcy, 6

7 g/ praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych Wychowawcy,, i wyrównywanie różnic wynikających z dysfunkcji rozwojowych: specjaliści, wspierający dostosowanie sposobu sprawdzania i realizacji podstawy programowej do możliwości psycho-fizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowanie przez zespół dydaktyczno-wychowawczy dokumentacji klasy h/ objęcie uczniów jednokierunkowo uzdolnionych Wychowawcy,, indywidualnym programem wsparcia i przygotowanie przez zespół specjaliści, dydaktyczno-wychowawczy dokumentacji klasy wspierający i/ rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów cudzoziemców Wychowawcy,, w miarę potrzeb specjaliści j/ monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów przy regularnej Wychowawcy,, współpracy z rodzicami specjaliści 4.Wyposażanie ucznia a/ praca z uczniami przygotowującymi się do egzaminu zespoły przedmiotowe, w wiedzę i praktyczne maturalnego: dyrektor, zespół ds. umiejętności przydatne analiza wyników egzaminów zewnętrznych i ich ewaluacji jesień 2014 na kolejnych etapach wykorzystanie w procesie edukacji kształcenia i w życiu codziennym przeprowadzenie matur próbnych dla uczniów klas III zespoły przedmiotowe, dyrektor wg harmonogramu pracy zespołów lub kontynuacja pilotażu maturalnego dla uczniów klas II w zespołach ustaleń dyrektora i analiza jego wyników przedmiotowych konsultacje maturalne przeprowadzenie pilotażu matury na poziomie rozszerzonym klas III wrzesień

8 dla zainteresowanych uczniów klas III b/ pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, promowanie SZOK przedsiębiorczości i kreatywności c/ stwarzanie możliwości pracy ucznia z wykorzystaniem dyrektor, specjaliści nowoczesnych technik multimedialnych, szczególnie zespół informatyków 5. Wzbogacanie bazy a/ uzupełnianie zasobów centrum multimedialnego i biblioteki dyrektor,, w miarę posiadanych informatycznej w pracy szkolnej o nowe materiały dydaktyczne w formie programów opiekunowie centrum środków szkoły multimedialnych: multimedialnego i biblioteki zmiana zapisu posiadanych materiałów dydaktycznych szkolnej zgodnie z nowoczesnymi technologiami b/ pełniejsze wykorzystanie centrum multimedialnego przez nauczycieli innych przedmiotów c/ dalsze i pełniejsze wykorzystanie dostępu do Internetu w pracy w miarę wyposażania dydaktycznej sal w komputer z dostępem do Internetu d/ stała aktualizacja strony internetowej szkoły, ze szczególnym dyrektor, administrator uwzględnieniem stron przedmiotowych: strony internetowej, zachęcanie uczniów do współtworzenia strony internetowej, szkoły zespoły przedmiotowe, agendy szkolne przeszkolenie osób odpowiedzialnych za strony przedmiotowe (wprowadzanie danych na strony) 8

9 ZADANIE 2: KONTYNUACJA DZIAŁAŃ KSZTAŁCĄCYCH ŚWIADOME UCZESTNICTWO w ODBIORZE i TWORZENIU KULTURY ORAZ AKTYWIZACJA UCZNIÓW NA RZECZ CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY TERMIN UWAGI ODPOWIEDZIALNE LUB REALIZACJI REALIZUJĄCE 1.Kontynuacja działalności Szkolnego a/ poszerzenie Rady Programowej SCK o rodziców i uczniów dyrektor, opiekun SCK Bogumiła Walczak, wrzesień 2014 Centrum Kultury (SCK) b/ zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych zainteresowani, i wzmacnianie więzi ze i międzyszkolnych konkursów Rada Programowa SCK, SU, środowiskiem lokalnym zespoły przedmiotowe c/ działanie SCK obejmować będzie następujące obszary: Szczegółowy projekty edukacyjne harmonogram imprez wykłady SCK wraz z liderami wystawy projektów w załączniku spotkania i warsztaty nr 1 koncerty i spektakle konkursy przedmiotowe, artystyczne konferencje d/ współpraca z seniorami e/ działalność wolontariatu f/ współpraca ze środowiskiem lokalnym g/ poszukiwanie sponsorów zewnętrznych Dyrekcja; wszyscy Dyrekcja, wszyscy 9

10 2.Kształtowanie a/ organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, galerii, wychowawcy, w uzgodnieniu świadomego i aktywnego wycieczek edukacyjnych, itp. zgodnie z wieloletnim planem z dyrektorem i po uczestnictwa w kulturze rozwoju szkoły, rocznym planem dydaktycznym wpisaniu do planu i wychowawczym oraz profilem klasy maksymalnie dwa dydaktycznego wyjścia w semestrze i wychowawczego klasy b/ współpraca z Centrum Nauki Kopernik przedmiotów ścisłych c/ kontynuowanie cyklicznych programowych wykładów dyrektor, zainteresowani otwartych i spotkań warsztatowych w ramach roku historii d/ organizowanie lekcji bibliotecznych i lekcji czytania; opiekun biblioteki szk. współpraca z nowa Czytelnia Naukowa (Pl. Inwalidów 3) i zainteresowani inne klasy wg potrzeb e/ lekcje dotyczące historii szkoły i Żoliborza, ze szczególnym wychowawcy kl. I, zespół uwzględnieniem historii Powązek i Cytadeli; obowiązkowe centrum multimedialnego, lekcje w Muzeum Powstania Warszawskiego dla kl. i i III zespół historyczny f/ rozwój działalności klubu dyskusyjnego podejmującego aktualne problemy życia publicznego g/ zapraszanie gości i współpracujących ze szkołą artystów dyrektor, zainteresowani h/ przygotowanie do obchodów 80lecia szkoły dyrektor, zainteresowanie 10

11 3. Stwarzanie warunków a/ akcje organizowane w ramach SCK na rzecz szkoły Rada Programowa SCK, do rozwoju talentów i środowiska dyrektor, i zainteresowań uczniów b/ promowanie uczestnictwa w różnych formach konkursów, olimpiadach, warsztatach, piknikach, itp. c/ dalsza działalność szkolnego koła teatralnego, recytatorskiego i dziennikarskiego d/ redagowanie gazetki szkolnej e/ organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dyrektor, i kół zainteresowań f/ organizowanie koncertów i spotkań promujących twórczość młodzieży naszej szkoły g/ akcje charytatywne, w tym dni Promocji Szkoły 11

12 ZADANIE 3: KONTYNUACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU i PROMOCJI SZKOŁY. ZEBRANIE INFORMACJI O LOSACH ABSOLWENTÓW. CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE LUB REALIZUJĄCE TERMIN REALIZACJI UWAGI 1. Współdziałanie szkoły a/ aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w programach dyrektor, zespoły dotyczy wszystkich z władzami edukacyjnych dzielnicy i Urzędu Miasta st. Warszawy przedmiotowe, zespół podpunktów samorządowymi, wychowawczy szkoły, rodzicami, absolwentami, opiekunowie kół, SU, instytucjami specjaliści pozarządowymi b/ kontynuacja współpracy Rady Pedagogicznej i dyrektora i środowiskiem lokalnym szkoły z rodzicami jako współodpowiedzialnymi uczestnikami środowiska szkolnego organizacja warsztatów dla Rodziców c/ dalsza aktywizacja rad klasowych i zwiększanie udziału rodziców w życiu klasy i szkoły d/ włączanie rodziców w system motywowania uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników edukacyjnych oraz frekwencji, wspierania inicjatyw i projektów e/ udział w imprezach lokalnych i inicjowanie działań szkoły na rzecz środowiska lokalnego, działalność Szkolnego Centrum Kultury 12

13 f/ zapraszanie do szkoły przedstawicieli absolwentów liceum oraz przedstawicieli życia publicznego, świata kultury i nauki g/ kontynuacja współpracy z instytucjami szczebla centralnego i lokalnego, stowarzyszeniami, fundacjami h/ zacieśnienie współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i wychowanków Żoliborskiej Jedynki i/ gromadzenie i analiza informacji o losach absolwentów j/ nawiązanie współpracy z innymi szkołami integracyjnymi: liceami i gimnazjami 2.Dbanie o wizerunek a/ Skuteczna promocja szkoły: Żoliborskiej Jedynki uzyskanie od uczniów klas pierwszych informacji wychowawcy klas I, Wrzesień 2014 o źródłach wiedzy o naszej szkole i podjęciu decyzji o specjaliści wyborze Żoliborskiej Jedynki (poznanie kryteriów wyboru) ankieta ewaluacyjna spełnionych oczekiwań ( stopnia zadowolenia ) dla uczniów klas i i III tworzenie różnorodnych materiałów promocyjnych wszystkie zespoły w miarę możliwości kontynuacja współpracy z lokalnymi mediami udział szkoły w targach edukacyjnych kontynuacja Dni otwartych stała aranżacja wystroju wnętrza budynku szkolnego aktualizacja strony internetowej szkoły przeprowadzenie w naszej szkole różnorodnych konkursów i zawodów sportowych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów przedmiotowe, zespół wychowawczy szkoły, SU, gazetka szkolna Nowa Jedynka, SCK, opiekun strony internetowej dyrektor, zespoły przedmiotowe, wg harmonogramu pracy szkoły finansowych 13

14 kontynuacja działań mających na celu pozyskanie przyjaciół Żoliborskiej Jedynki i sponsorów dbałość o estetykę otoczenia szkoły promowanie kształcenia włączającego, integracji i tolerancji b/ Wprowadzenie koszulek z logo szkoły dla osób pełniących funkcje reprezentacyjne październik 2014 c/ egzekwowanie przestrzegania norm i zasad właściwego ubioru oraz zachowania uczniów w szkole Dyrektor / wszyscy d/ wprowadzenie obligatoryjnego stroju dla pocztu sztandarowego czarne spodnie lub koszula do kolan, biała koszula, czarne buty na płaskim obcasie. Ilona Rokicka / Artur Sydlewski / Ewa Jaworska 14

15 ZADANIE 4: PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ SYSTEMATYCZNĄ ANALIZĘ WYNIKÓW EGZAMINÓW i SPRAWDZIANÓW WEWNĘTRZNYCH i ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONITOROWANIE OCENIANIA z WYKORZYSTANIEM PEŁNEJ SKALI OCEN ZGODNIE z WZO 1. Stosowanie a/ stosowanie nowego Statutu szkoły, organizacja pracy i aktualizacja zgodnie z obowiązującymi dokumentami szkoły dokumentacji szkoły b/ aktualizacja PZO c/ ewaluacja pozostałych regulaminów szkolnych d/ poinformowanie uczniów i rodziców o treści obowiązujących dokumentów szkolnych zespół specjalistów Umieszczenie i powołanych nauczycieli, obowiązujących dyrektor dokumentów na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej, u pedagoga szkolnego i w pokoju wrzesień 2014 nauczycielskim e/ upowszechnienie WZO i PZO o przestrzeganie zapisów WZO dotyczących oceniania i promowania uczniów: systematyczność i różnorodność wystawiania ocen pełna jawność i uzasadnienie oceny szczegółowe poinformowanie uczniów o zasadach przeprowadzania klasówek, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności terminowość sprawdzania i przekazywania uczniom prac pisemnych pisemne przekazanie wszystkim uczniom, na pierwszych zajęciach w roku, kryteriów oceniania, obowiązujących podręczników i literatury uzupełniającej systematyczne prowadzenie dokumentacji procesu nauczania zgodnie z przepisami prawa 15

16 2. Analiza wyników nauczania. a/ analiza ilościowa egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych b/ analiza jakościowa egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych 3. Monitorowanie realizacji rozkładu materiału i programów nauczania zgodnie z podstawą programową c/ analiza kontekstowa egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku niepowodzeń szkolnych. 16

17 ZADANIE 5 REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ JEJ KONTROLA i EWALUACJA. 1. Realizacja nowej a/ kontynuowanie szkoleń Rady Pedagogicznej z zakresu dyrektor Rady szkoleniowe podstawy programowej realizacji nowej podstawy programowej b/ współpraca pomiędzy zespołami przedmiotowymi w celu dyrektor, zespoły Współpraca realizwania modułów Przyroda oraz Historia przedmiotowe z metodykami i społeczeństwo 2. Kontrola i ewaluacja a/ monitorowanie realizacji programów nauczania według realizacji nowej podstawy nowej podstawy programowej programowej. b/ semestralna i końcoworoczna analiza jakościowa realizacji programów nauczania 17

W roku szkolnym 2013/14 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2013/14 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2013/14 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych Podniesienie jakości kształcenia. 1) organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu 1 PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Lp. Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Współodpowiedzialny 1. Kontynuacja działań związanych z procesem kształcenia: a. dbałość

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata 2014-2019 opracowana przez dyrektora oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych Podniesienie jakości kształcenia. 1) organizacja

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Osoby współodpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACYJNE 1. Zorganizowanie pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAZWA SZKOŁY. Zespół Szkół nr 15 MS ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁU

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAZWA SZKOŁY. Zespół Szkół nr 15 MS ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁU PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAZWA SZKOŁY Zespół Szkół nr 15 MS ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁU Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych CEL Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice Tel./fax.: /77/4695-334 e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl PLAN PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH rok szkolny 2013/2014 WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM. M KOPERNIKA W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM. M KOPERNIKA W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM. M KOPERNIKA W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2014/2015 Główne wyznaczniki sporządzenia planu: wnioski wynikające z pracy w poprzednim roku szkolnym, obowiązujące akty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 2016-2021 1 1.Podstawa prawna opracowania Koncepcji Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach w roku szkolnym 2014/2015 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Włodarczyk-Jarzębska Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH L.p. Zadania do realizacji 1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2014/2015 2. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających oczekiwaniom uczniów w ramach godzin z art.42 KN, zajęć projektowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 1 Plan Pracy ZSO w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna za realizację Osoby

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Plan profilaktyczno - wychowawczy. w roku szkolnym 2014/2015

Plan profilaktyczno - wychowawczy. w roku szkolnym 2014/2015 Plan profilaktyczno - wychowawczy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddz. Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wszystkie podejmowane działania będą kładły nacisk na szacunek i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

EGZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY EGZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY na przykładzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni przygotowała Bożena Urbanowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Toruniu

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Toruniu PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU NA LATA SZKOLNE 2009/10 i 2010/11 Program został opracowany na podstawie: 1. wniosków z nadzoru z trzech ostatnich lat szkolnych (2006/2007, 2007/2008

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo