1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego."

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia 2010 r. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. 3. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 4. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: a/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz jego zachowaniu, b/ motywowanie ucznia do dalszej pracy, c/ dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, d/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, e/ umoŝliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, b/ ustalanie kryteriów oceniania zachowania, c/ ocenianie bieŝące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, d/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, e/ ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania według obowiązującej skali, f/ ustalenie warunków i trybu uzyskania wyŝszych niŝ przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, g/ ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce. 6. Wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zasadach oceniania zachowania, zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i Statutem Szkoły. 7. Nauczyciele na początku kaŝdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych ze swoich przedmiotów na poszczególne oceny wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen, a takŝe o warunkach i trybie uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: a/ uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu, b/ rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu, c/ rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio od nauczyciela przedmiotu, d/ wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej oraz gabinetach przedmiotowych. 8. Przedmiotem oceny jest: a/ zakres opanowanych wiadomości, b/ rozumienie materiału naukowego, c/ umiejętność w stosowaniu wiedzy, d/ kultura przekazywania wiadomości oraz zachowanie ucznia. 1

2 9. Przewidywane poziomy wymagań: a/ wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) - najbliŝsze Ŝyciu, niezbędne, bez których człowiek nie moŝe dobrze funkcjonować po zakończeniu szkoły, b/ wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) - obejmujące wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, niezbędne w dalszej nauce, uŝyteczne w Ŝyciu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej, c/ (na ocenę dobrą) - obejmujące wiadomości i umiejętności trudniejsze do opanowania, przydatne w dalszej nauce, stanowiące pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych; d/ (na ocenę bardzo dobrą) - obejmujące wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, dalekie od bezpośredniej uŝyteczności w Ŝyciu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej; e/ (na ocenę celującą) - daleko wykraczające poza program nauczania, przewidujące wykorzystanie róŝnych źródeł wiedzy i nadarzających się moŝliwości indywidualnych ćwiczeń oraz aktywną twórczą postawę ucznia. 10. Oceny dzielą się na: a/ bieŝące (cząstkowe), b/ klasyfikacyjne śródroczne, c/ klasyfikacyjne końcoworoczne. 11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym). 12. Wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a/ uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, b/ rodzice informowani są na pierwszym zebraniu. 13. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa powyŝej, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemoŝliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŝliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje takŝe na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia moŝe nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie moŝe dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego moŝe nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki lub zajęć technicznych (klasa IV), muzyki naleŝy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 16. W uzasadnionych przypadkach uczeń moŝe być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki lub zajęć informatycznych (klasa IV). Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki lub zajęć informatycznych (klasa IV) podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych moŝliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki lub zajęć informatycznych (klasa IV) w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 17. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) z dodatkowych zajęć 2

3 edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyŝszej ( na semestr programowo wyŝszy) ani na ukończenie szkoły. Ocena końcoworoczna (semestralna) z religii brana jest pod uwagę podczas liczenia średniej ocen, nie ma jednak wpływu na promocję. 18. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów: a/ po kaŝdej pracy klasowej (j. polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zaleŝności od potrzeb zespołu klasowego, b/ uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, c/ uczeń moŝe poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, d/ uczeń moŝe poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni, e/ uczniowie mają prawo do powtórnego sprawdzianu, gdy wyniki ponad 50% uczniów w klasie były niedostateczne, f/ ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, g/ uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji. 19. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów: a/ szkoła prowadzi dla kaŝdego ucznia dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym, b/ wychowawca gromadzi w klasowym zeszycie wychowawczym informacje o zachowaniu uczniów, c/ dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków +,, d/ przy ocenianiu moŝna stosować zapis informacji typu: - nieobecność - nb - nieprzygotowanie np - ucieczka uc - niećwiczący nć e/ oceny dłuŝszych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności, wpisywane są kolorem czerwonym, f/ w arkuszu ocen wychowawca umieszcza dodatkowo informację o naganie dyrektora, promocji z wyróŝnieniem, g/ w świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne, h/ ponad trzytygodniowa zwłoka w ocenieniu sprawdzianu uniewaŝnia oceny niedostateczne z tych prac (chyba, Ŝe okres ten wydłuŝają ferie lub choroba nauczyciela), i/ sprawdziany stanowią dokumentację osiągnięć uczniów i nie są oddawane uczniom do domu. Omówienie i poprawa prac następują w klasie. Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo wglądu do sprawdzianów na terenie szkoły podczas zebrań, dni otwartych lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Klasyfikacja Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu-według skali określonej w statucie szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym oceny te są ocenami opisowymi. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali. Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Rodzice (opiekunowie prawni) pisemnie potwierdzają uzyskanie informacji od nauczycieli o ocenie niedostatecznej dziecka z danego przedmiotu. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uczniami tej klasy oraz ocenianym uczniem. Stopień końcoworoczny (semestralny) nie moŝe być średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. 3

4 Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyŝszej (na semestr programowo wyŝszy) ani na ukończenie szkoły. Czynniki wpływające na ocenę: a/ systematyczne przygotowanie do lekcji, b/ dyscyplina na lekcji (koncentracja, aktywność, współpraca w grupie), c/ postępy w nauce, d/ wkład pracy, e/ umiejętność rozwiązywania problemów. Ocena powinna być dokonywana systematycznie i w róŝnych formach (sprawdziany semestralne, klasówki, kartkówki). W danym dniu moŝe się odbyć tylko jedna praca klasowa zapowiedziana uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika. Uczeń powinien być równieŝ poinformowany o zakresie materiału, który będzie przedmiotem sprawdzianu. W jednym tygodniu mogą być przeprowadzone maksymalnie trzy prace klasowe, które powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni. Trzy razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podawania przyczyny z następujących przedmiotów: j. polskiego, matematyki, przyrody, historii, wychowania fizycznego, języków obcych. Jeden raz w semestrze moŝe zgłosić nieprzygotowanie z następujących przedmiotów: religii, plastyki, muzyki, zajęć praktyczno-technicznych, informatyki. Uczeń nie moŝe zgłosić nieprzygotowania z przedmiotu, jeśli na daną lekcję zapowiedziana została praca kontrolna. Uczeń ma obowiązek zgłaszania nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji, a nie w jej trakcie. Uczeń, który nie był obecny z przyczyn usprawiedliwionych na trzech kolejnych lekcjach z danego przedmiotu, ma prawo być nieprzygotowany, w tym przypadku nauczyciel nie odnotowuje tego faktu w dzienniku, ale podaje termin uzupełnienia zaległości przez ucznia. W klasach IV, na początku roku szkolnego, stosujemy 1-miesięczny okres ochronny (nie stawiamy ocen niedostatecznych). Kartkówka z ostatniej lekcji moŝe odbywać się bez zapowiedzi (czas trwania nie dłuŝej niŝ 15 minut). KaŜda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową z podaniem wymagań edukacyjnych. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. W przypadku braku akceptacji oceny przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) przewiduje się w wyjątkowych sytuacjach moŝliwość przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego za zgodą Rady Pedagogicznej. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie wraz z uzasadnieniem do dyrekcji szkoły w terminie nie późniejszym niŝ na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dla danej klasy. Uczeń moŝe nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŝeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. JeŜeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, Ŝe poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemoŝliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyŝszej (semestrze programowo wyŝszym), szkoła, w miarę moŝliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŝe zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŝ uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 4

5 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, jednak egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń moŝe zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena roczna zachowania jest ostateczna. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa poniŝej, ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych moŝe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŝenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, Ŝe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji, w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, wchodzą: 5

6 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wchodzą: 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, 2. wychowawca klasy, 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 4. pedagog, 5. psycholog, 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 7. przedstawiciel Rady Rodziców. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne moŝe być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: - skład komisji, - termin sprawdzianu - zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: - skład komisji, - termin posiedzenia komisji, - wynik głosowania, - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, moŝe przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie moŝe być niŝsza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która moŝe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyŝszej, jeŝeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie, w przeciwnym razie nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. Ucznia klasy I-III moŝna pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). Oceny końcoworoczne (semestralne) są zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną. Stopnie ustalone za drugi semestr są stopniami rocznymi i stanowią podstawę promocji ucznia. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu i poprawienia oceny niedostatecznej na pozytywną tylko raz. Maksymalną oceną moŝliwą do uzyskania w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena dobra. Uczeń ma obowiązek poprawić semestralną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną do dnia 15 marca. W kl. IV-VI uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŝszej, jeŝeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyŝsze od stopnia niedostatecznego, w przeciwnym razie nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 6

7 Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyŝszej z wyróŝnieniem. Począwszy od kl. IV. uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŝe zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Uczeń klasy VI, jeŝeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyŝsze od niedostatecznych i przystąpił do testu kompetencji, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń kończy szkołę z wyróŝnieniem, jeŝeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki lub zajęć informatycznych (klasa IV), techniki lub zajęć technicznych (klasa IV) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, c/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. Nauczyciel egzaminujący moŝe być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Termin do zgłoszenia zastrzeŝeń do wyników egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie moŝe przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niŝ do końca września. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr). Uwzględniając moŝliwości edukacyjne ucznia. Rada Pedagogiczna moŝe jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, Ŝe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyŝszej. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne w kl. IV-VI) ustala się w stopniach według następującej skali: - stopień celujący stopień bardzo dobry stopień dobry stopień dostateczny stopień dopuszczający stopień niedostateczny - 1. Ustala się następujące kryteria oceniania: - stopień celujący uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŝe zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 7

8 c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym lub posiada inne porównywanie osiągnięcia; - stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; - stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, b) poprawnie stosuje wiadomości rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; - stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; - stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych nieprzekreślające moŝliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; - stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemoŝliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Kryteria uzyskania stopnia celującego z przedmiotów tzw. artystycznych: - muzyka: a) czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, b) wykazuje zainteresowanie muzyką (bierze udział w koncertach, gromadzi płyty, filmy), c) podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angaŝuje się w Ŝycie artystyczne klasy i szkoły), d) reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych, przeglądach. - plastyka: a) systematycznie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, b) jest zawsze przygotowany do zajęć, c) otrzyma co najmniej 4 oceny celujące z prac wykonanych na lekcji, d) bierze udział w konkursach plastycznych, e) uczestniczy w zajęciach koła plastycznego, f) wykazuje się wiedzą o sztukach plastycznych. - technika lub zajęcia techniczne (klasa IV): a) czynnie uczestniczy w zajęciach, b) jest zawsze przygotowany do zajęć, c) wykonuje starannie wszystkie prace, d) ½ wszystkich ocen otrzymanych w semestrze stanowią oceny celujące, e) wykazuje się wiedza w zakresie omawianych tematów. Wychowawca i nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o bieŝących i okresowych wynikach w nauce. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 8

9 4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7. okazywanie szacunku innym osobom. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocenę z zachowania w klasach IV-VI ustala się według następującej skali, określonej w statucie szkoły: - wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne - nieodpowiednie - naganne W klasach I-III oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleŝy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Kryteria oceny z zachowania uczniów klas 0-III: W klasach 0-3 śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: Pozytywne systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, systematycznie odrabia lekcje, sumiennie wypełnia obowiązki dyŝurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych podjętych zadań, utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy oraz dba o przybory, ksiąŝki i szanuje je, szanuje sprzęty szkolne, a zauwaŝone usterki zgłasza nauczycielowi, systematycznie i wytrwale przezwycięŝa trudności w nauce, przynosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, chętnie, w miarę moŝliwości bierze udział w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole, godnie reprezentuje szkołę na imprezach szkolnych, przejawia inicjatywę, jest dobrym organizatorem, działa bezinteresownie, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, jest aktywny, pilny, obowiązkowy, jest staranny i systematyczny, chętnie bierze udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkolnych, podtrzymuje tradycje szkoły, szanuje symbole narodowe, chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tradycjami szkoły, przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, potrafi solidarnie współdziałać, przerwę traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych, pomaga innym w miarę swoich moŝliwości, prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, nie skarŝy z byle powodu, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dba o higienę osobistą, nie ulega złym wpływom otoczenia, nie przejawia zachowań agresywnych, pracuje nad poprawą swoich zachowań, przestrzega zasad kodeksu klasowego, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników, nie uŝywa wulgaryzmów, wzbogaca swoje słownictwo poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych, przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić, swoim postępowaniem daje przykład innym, 9

10 jest prawdomówny i szczery, nie przywłaszcza cudzej własności, szanuje rówieśników oraz pracowników szkoły, jest taktowny, stosuje zwroty grzecznościowe, wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, toleruje odmienność. Negatywne często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, często spóźnia się na zajęcia, ma powyŝej 10 spóźnień w semestrze, często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, ma 5 nie przygotowań do zajęć lekcyjnych w semestrze, zapomina przyborów szkolnych, ma powyŝej 5 nie przygotowań w semestrze, jest niestaranny, jest niesystematyczny, w czasie zajęć jest bierny, na zajęciach przeszkadza kolegom i nauczycielowi, nie reaguje na uwagi, upomnienia nauczyciela, ma powyŝej trzech wpisów do dziennika lekcyjnego z powiadomieniem rodziców. nie zawsze jest zdyscyplinowany i nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w czasie pobytu na terenie szkoły zdarzają mu się złośliwe zachowania, zaczepia kolegów, przekracza granice bezpieczeństwa, stosuje agresję słowną lub fizyczną w stosunku do rówieśników lub pracowników szkoły, nie szanuje symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej, nie uczestniczy w Ŝadnych imprezach, uroczystościach szkolnych, nie dba o dobre imię szkoły i klasy, nie kultywuje tradycji szkolnych, jest agresywny w stosunku do kolegów w czasie zajęć, przerw i poza szkołą, kłamie skarŝy bez powodu, przywłaszcza sobie cudzą własność, jest samolubny, niekoleŝeński, nie potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej, stwarza sytuacje zagraŝające bezpieczeństwu własnemu i innych w szkole i poza nią, łamanie zasady kodeksu klasowego, ma zły wpływ na rówieśników, nie stosuje form grzecznościowych, uŝywa wulgaryzmów, jest arogancki w stosunku do dorosłych i rówieśników, nie dba o higienę osobistą, nie dba o swój wygląd, niszczy prace własne i innych, nie przestrzega norm i zasad społecznych panujących w szkole i miejscach publicznych, nie przestrzega Regulaminu Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 nie dba o ład i porządek na stanowisku pracy, zachęca innych do niewłaściwych zachowań nie okazuje szacunku rówieśnikom i pracownikom szkoły, zachowuje się demonstracyjnie, lekcewaŝy polecenia nauczyciela, nie reaguje na nie, nie toleruje odmienności innych osób. Kryteria oceny z zachowania uczniów klas IV-VI Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: bez zastrzeŝeń i uchybień respektuje postanowienia Statutu Szkoły, Regulaminu i WSO jest pozytywnym wzorem do naśladowania w szkole i środowisku, wyróŝnia się wysoką kulturą osobistą, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, zachowuje kulturę słowa i dyskusji, szanuje zdanie innych, wyróŝnia się postawą patriotyczną, dba o piękno mowy ojczystej, okazuje szacunek dla symboli narodowych, wykazuje duŝą troskę o honor i tradycje szkoły, nie mówi źle o szkole, jest wraŝliwy na przejawy przemocy, agresji i wulgarność oraz stara się na nie reagować, odwołując się do pomocy osoby dorosłej, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły oraz swoim koleŝankom i kolegom, jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie ściąga, nie odrabia prac domowych na przerwach, 10

11 jest kreatywny, dąŝy do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, bierze udział w konkursach przedmiotowych, systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w ciągu tygodnia), na bieŝąco uzupełnia braki wiedzy spowodowane nieobecnością, codziennie przynosi dzienniczek ucznia, podczas zajęć i przerw przebywa w miejscach objętych opieką nauczyciela, odznacza się rzetelnością i uczciwością, mówi prawdę, potrafi przyznać się do winy, przeprosić, naprawia wyrządzone krzywdy, swoim postępowaniem stanowi przykład dla innych, wykazuje się inicjatywą, inspiruje róŝne działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska, mobilizuje innych do działań, z własnej inicjatywy pomaga kolegom w nauce i trudnych dla nich sytuacjach Ŝyciowych, docenia prawa innych, współpracuje, nie podejmuje niewłaściwej rywalizacji, wykazuje duŝą wraŝliwość w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dba o schludny wygląd i higienę osobistą, nosi strój szkolny zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Szkoły Podstawowej nr 1, zmienia obuwie szkolne, pełni wyznaczony dyŝur zgodnie z przyjętymi zasadami, na uroczystości i święta przychodzi do szkoły w galowym stroju, troszczy się o mienie szkolne i społeczne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły i Regulaminie, na tle klasy wyróŝnia się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z rówieśnikami oraz pracownikami szkoły, prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, wykazuje duŝą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, nosi stroje i obuwie zgodne z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły, posługuje się kulturalnym językiem, jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez nauczyciela, codziennie przynosi dzienniczek ucznia, na bieŝąco uzupełnia braki wiedzy spowodowane nieobecnością, podczas zajęć i przerw przebywa w miejscach objętych opieką nauczyciela, odznacza się rzetelnością i uczciwością, mówi prawdę, potrafi przyznać się do winy, przeprosić, naprawia wyrządzone krzywdy, wykazuje duŝą wraŝliwość w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dba o schludny wygląd i higienę osobistą, na uroczystości i święta przychodzi do szkoły w galowym stroju, nosi strój szkolny zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Szkoły Podstawowej nr 1, dąŝy do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, wykorzystuje moŝliwości stworzone przez szkołę, szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia, ma prawo do 5 spóźnień w semestrze, dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia. Dwukrotne powiadomienie rodziców i wpis do dokumentacji szkolnej, to znaczy dziennika lekcyjnego, zeszytu wychowawczego poszczególnych klas, dzienniczka ucznia, uniemoŝliwia otrzymanie uczniowi oceny bardzo dobrej z zachowania. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem i Regulaminem, codziennie przynosi dzienniczek ucznia, na bieŝąco uzupełnia braki wiedzy spowodowane nieobecnością, podczas zajęć i przerw przebywa w miejscach objętych opieką nauczyciela, odznacza się rzetelnością i uczciwością, mówi prawdę, potrafi przyznać się do winy, przeprosić, naprawia wyrządzone krzywdy, wykazuje duŝą wraŝliwość w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dba o schludny wygląd i higienę osobistą, nosi strój szkolny zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Szkoły Podstawowej nr 1, usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia, ma prawo do 7 spóźnień w semestrze, cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych kolegów, 11

12 jest pracowity na miarę swoich moŝliwości i warunków, szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne, przestrzega zasad higieny, zdrowia oraz estetyki osobistej i najbliŝszego otoczenia (dba o czystość, nosi stosowny strój, nie stosuje makijaŝu, nie farbuje włosów, nie nosi biŝuterii stanowiącej zagroŝenie), wykazuje chęć współpracy z wychowawcą. Trzykrotne powiadomienie rodziców i wpis do dokumentacji szkolnej, to znaczy dziennika lekcyjnego, zeszytu wychowawczego poszczególnych klas, dzienniczka ucznia, uniemoŝliwia otrzymanie uczniowi oceny dobrej z zachowania. Ocenę poprawną (punkt wyjścia oceny zachowania) otrzymuje uczeń, który: dopuszcza się uchybień w wypełnianiu obowiązków, nie łamie jednak podstawowych postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu, uzupełnia braki wiedzy spowodowane nieobecnością, ale nie zawsze na bieŝąco, nie zawsze przynosi dzienniczek, nie narusza w sposób raŝący zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, jego kontakty z kolegami, nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły są poprawne, stara się mówić prawdę, potrafi przyznać się do winy, nie prowokuje i nie uczestniczy w konfliktach, kłótniach i bójkach, nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych, szanuje pracę innych, włącza się w prace na rzecz klasy i szkoły, nosi strój szkolny zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Szkoły Podstawowej nr 1, w sytuacjach problemowych współpracuje z wychowawcą, a zastosowane środki zaradcze okazują się skuteczne, spóźnia się sporadycznie na lekcje i zdarza mu się opuszczać bez usprawiedliwienia pojedyncze godziny lekcyjne, usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia, ma prawo do 10 spóźnień w semestrze. Czterokrotne powiadomienie rodziców i wpis do dokumentacji szkolnej, to znaczy dziennika lekcyjnego, zeszytu wychowawczego poszczególnych klas, dzienniczka ucznia, uniemoŝliwia otrzymanie uczniowi oceny poprawnej z zachowania. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: powaŝnie wykracza przeciwko postanowieniom Statutu Szkoły i Regulaminu, swoim zachowaniem stwarza zagroŝenie dla otoczenia, uniemoŝliwia nauczycielom prowadzenie lekcji, arogancko i lekcewaŝąco odnosi się do rówieśników i dorosłych, opuszcza lekcje, wagaruje, sporadycznie przynosi dzienniczek, bierze udział w bójkach, kradzieŝach, znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, ulega nałogom i namawia do nich innych, dopuszcza się niszczenia mienia szkolnego i społecznego, bardzo często nie zmienia obuwia w szkole, działa w nieformalnych grupach podporządkowujących rówieśników, nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą dopuszcza się łamania prawa, nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: powaŝnie wykracza przeciwko postanowieniom Statutu Szkoły, notorycznie łamie zasady prawa szkolnego, przejawia arogancję wobec kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Za postawę arogancką rozumie się następujące zachowania: uŝywanie wulgarnego słownictwa, obraźliwe uwagi, wyzwiska, gesty powszechnie uznawane za obraźliwe, przejawia agresję, znęca się nad słabszymi, prowokuje bójki, konflikty, zastrasza, swoim zachowaniem zagraŝa bezpieczeństwu swojemu i innych osób, dewastuje mienie szkolne i społeczne dopuszcza się czynów pozostających w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym (kradzieŝe, rozboje, wyłudzenia pieniędzy, fałszowanie dokumentów itp.), ulega nałogom i namawia do nich innych, 12

13 nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i innymi pracownikami szkoły pomimo pomocy ze strony szkoły i stosowanych przez nią środków zaradczych nie wykazuje poprawy pozostaje pod nadzorem kuratora lub policyjnym. Uczeń, którego zachowanie jeden z nauczycieli uczących oceni jako niewłaściwą nie moŝe otrzymać oceny wzorowej. Wychowawca na dwa tygodnie przed końcem semestru informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej ocenie z zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie moŝe mieć wpływu na: 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 2. promocję do klasy programowo wyŝszej lub ukończenie szkoły z zastrzeŝeniem: Rada Pedagogiczna moŝe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyŝszej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŝszej, a uczeń klasy programowo najwyŝszej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Sprawdzian po kl. VI W kl. VI Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standard wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań. Informator publikuje się, co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze sprawdzianu. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla kaŝdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do 10 czerwca danego roku. 13

14 Przygotowanie zestawów zadań i pytań zestawów tematów oraz arkuszy sprawdzianu, ich przechowywanie i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się począwszy od 2002 r. Wewnątrzszkolny system oceniania dla edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacji klasy I-III 1. Podstawę dla opracowania systemu oceniania stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( wraz z późniejszymi zmianami: Rozporządzenie MENiS) z dnia 11 września 2002r., 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i sposobu oceniania) 2. Cele oceniania: Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, - motywowanie ucznia do dalszej pracy. - dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, - umoŝliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3. Funkcje oceniania: - diagnostyczno-informacyjna pozwala ocenić aktualny poziom intelektualny i emocjonalny ucznia, uwzględnia postęp jaki dokonuje się w dziecku, dostarcza informacji uczniowi, jego opiekunom i nauczycielowi o efektach działań edukacyjnych - kształtująca-uwzględnia moŝliwości dziecka, bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włoŝony w wykonanie zadania, uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku, wdraŝa do samooceny. - motywacyjna-zachęca do dalszej pracy, uświadamia, Ŝe wysiłek się opłaca, nie zniechęca, poniewaŝ nie etykietuje dzieci, nie jest ani karą, ani nagrodą, nie zawiera krytyki osoby. 4. Zasady oceniania w I etapie edukacji: - Nauczyciele na początku kaŝdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. - Wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania. - Przedmiotem oceniania jest poziom osiągnięć szkolnych dzieci. - Ocenianie dotyczy zarówno procesu wykonywania zadań przez dzieci, jak i końcowego efektu. - Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. - W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. - Uczeń pierwszego etapu edukacji otrzymuje promocję do klasy programowo wyŝszej. Uczeń klas I III moŝe pozostać na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). - Oceniając porównuje się etapy rozwoju danego ucznia, a nie uczniów między sobą. - Oceniając dopuszcza się stosowanie systemu punktów, ale takiego, który nie da się przełoŝyć na stopnie wyraŝone cyfrą w skali od 1 do 6. Od października klasy III dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych w skali od 1 do 6 zgodnie z wymaganiami określonymi na dany stopień (załącznik nr 5). Na początku roku szkolnego w klasie III stosuje się miesięczny okres ochronny nie stawia się ocen. 5. Sposób oceniania: - BieŜące ocenianie polega na zamieszczaniu pisemnej informacji o poziomie wykonania danego zadania w zeszytach, ćwiczeniach oraz pracach kontrolnych. - Swoje spostrzeŝenia o rozwoju kaŝdego dziecka nauczyciel odnotowuje w karcie obserwacyjnej, która zawiera rejestr umiejętności określonych przez obowiązujący program. - Semestralnej oceny opisowej dokonuje nauczyciel na specjalnym arkuszu ( załączniki nr 1, 2, 3 ). - Roczną ocenę osiągnięć edukacyjnych otrzymuje uczeń w formie opisowej. 14

15 6. Kryteria oceniania: Uczeń kończący początkowy etap edukacji powinien: - znać siebie i swoje ciało ( swoją wartość, moŝliwości, zainteresowania), - wiedzieć, co jest korzystne dla jego zdrowia i rozwoju, - właściwie zachować się i umieć radzić sobie w trudnych sytuacjach, - być tolerancyjny w stosunku do innych osób, - rozwiązywać konflikty bez agresji, - nawiązywać kontakty i właściwie porozumiewać się z innymi ludźmi, - być otwartym na świat i czuć więź emocjonalną z najbliŝszym otoczeniem, - być wraŝliwym na piękno przyrody, szanować ją i rozumieć potrzebę ochrony środowiska, - korzystać z róŝnych źródeł informacji i osiągnięć kultury, - poprawnie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie-uwaŝnie słuchać, poprawnie mówić i pisać, czytać ze zrozumieniem, - wyraŝać swoje przeŝycia, doświadczenia i myśli zawarte w dziele literackim za pomocą słowa, barwy, dźwięku, ruchu i gestu, - posługiwać się matematyką w szkole i w Ŝyciu: wykonywać obliczenia w zakresie czterech działań dogodnymi sposobami, rozwiązywać proste zadanie tekstowe, wykonywać proste pomiary, stosować obliczenie pienięŝne, zegarowe i kalendarzowe, - umieć pracować w grupie i podejmować próby rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Wykaz szczegółowych umiejętności ucznia kończącego pierwszy etap edukacji zawiera załącznik nr Ocena zachowania Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, - respektowanie zasad współŝycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, - w klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 8. Dokumenty oceniania W skład dokumentów oceniania wchodzą: - karta osiągnięć szkolnych ucznia, - arkusz semestralnej oceny opisowej, - opisowa ocena roczna. UWAGA: Na terenie szkoły wszystkie inne sprawy dotyczące oceniania są regulowane aktualnymi rozporządzeniami MENiS. Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III moŝe ulec modyfikacji z chwilą opublikowania nowych wytycznych do przeprowadzenia oceny uczniów. Ostatnich zmian dokonano 12 września 2012 r. 15

16 Załącznik nr 1 Osiągnięcia edukacyjne Imię i nazwisko ucznia:..... klasa: I Zachowanie zawsze często czasem Współpracuje w zespole i zgodnie bawi się w grupie; najczęściej nie Jest aktywny w czasie zajęć, umie się skoncentrować; Przestrzega ustalonych reguł i zasad; Zna i stosuje zwroty grzecznościowe; Wywiązuje się ze swoich obowiązków; Zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy; Kończy rozpoczętą pracę; Potrafi właściwie zachować się w róŝnych miejscach i sytuacjach; Pracuje samodzielnie, we właściwym tempie; Punktualnie przychodzi na zajęcia; Przychodzi przygotowany do zajęć Osiągnięcia edukacyjne Poziomy osiągnięć wysoki średni zadowalający niski Edukacja polonistyczna Wypowiada się uŝywając bogatego słownictwa; Opowiada historyjki obrazkowe; Wypowiada się pełnymi zdaniami na wskazany temat; Czyta głoskami, sylabami, wyrazami; Czyta poprawnie nowy tekst; Czyta poprawnie znany tekst; Czyta ze zrozumieniem; Prawidłowo pisze i łączy litery; Dokonuje analizy głoskowej i sylabowej wyrazów: Zna pojęcie głoski i litery; Wymienia samogłoski; Układa wyrazy z rozsypanek wyrazowych i literowych; 16

17 Pisze z pamięci; Dba o estetykę pisma; Aktywnie uczestniczy w zajęciach; Edukacja przyrodnicza Wymienianie pory roku i ich charakterystycznych cechy; Dokonuje obserwacji; Podejmuje próby wnioskowania; Edukacja matematyczna Ustala równoliczność porównywanych zbiorów; Poprawnie przelicza i dolicza; Porównuje liczby; Stosuje liczby porządkowe; Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 5 na konkretach; Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 5 w pamięci; Rozwiązuje i układa zadania tekstowe; Edukacja plastyczna Pracuje twórczo i z zaangaŝowaniem; Kończy rozpoczętą pracę; Dba o estetykę wykonywanej pracy; Zajęcia techniczne Utrzymuje ład i porządek wokół siebie; Działa zgodnie z instrukcją; Wie, jak zachować się na drodze i w środkach komunikacji Wychowanie fizyczne Aktywnie i z zaangaŝowaniem uczestniczy w zajęciach; Przestrzega ustalonych zasad; Potrafi pogodzić się z poraŝką; Poprawnie wykonuje ćwiczenia; Edukacja muzyczna Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; 17

18 Język angielski Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny Religia Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny Liczba opuszczonych godzin Liczba spóźnień Warszawa, dn... wychowawca klasy 18

19 Osiągnięcia edukacyjne Imię i nazwisko ucznia:..... Załącznik nr 2 klasa: II Zachowanie zawsze często czasem Twórczo współpracuje i zgodnie bawi się w grupie; najczęściej nie Zna i stosuje zwroty grzecznościowe; Przestrzega ustalonych reguł i zasad; Wykonuje polecenia nauczycieli; Wywiązuje się ze swoich obowiązków; NaleŜycie przygotowuje się do zajęć; Przychodzi do szkoły punktualnie Wykazuje aktywność podczas lekcji; Zna zasady bezpiecznej pracy i zabawy i ich przestrzega; Pracuje samodzielnie, we właściwym tempie; Kończy rozpoczętą pracę; Potrafi właściwie zachować się w róŝnych miejscach i sytuacjach; Osiągnięcia edukacyjne Poziomy osiągnięć wysoki średni zadowalający niski Edukacja polonistyczna Wypowiadanie się na róŝne tematy z uŝyciem bogatego słownictwa; Układanie wyrazów z sylab i zdań z wyrazów; Budowanie spójnych krótkich wypowiedzi, poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym; Czytanie płynne i poprawne krótkich tekstów bez wcześniejszego przygotowania; Czytanie poprawne, biegłe i z właściwą intonacją tekstów wcześniej przygotowanych; Czytanie ze zrozumieniem; Praca z tekstem (wyszukiwanie i odczytywanie odpowiednich fragmentów); Znajomość pojęcia głoski i litery; RóŜnicowanie pojęcia samogłosek i spółgłosek; 19

20 Prawidłowe pisanie i łączenie liter; Stosowanie wielkiej litery w pisowni: imion, nazwisk, tytułów; Znajomość kolejności liter w alfabecie, alfabetyczne porządkowanie wyrazów; Rozpoznawanie nazw czynności, rzeczy, roślin, zwierząt, osób; Wskazywanie wyrazów określających cechy; Bezbłędne przepisywanie; Zachowanie poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi; Rozwijanie zdań; Pisanie ze słuchu; Redagowanie opisu Edukacja przyrodnicza Wymienianie pór roku i ich cech charakterystycznych; Wymienianie dni tygodnia i miesięcy Znajomość elementów historii Polski stolice, legendy Posiadanie informacji o wybranych państwach Unii Europejskiej, ich stolicach, flagach i wybranych miejscach OdróŜnianie poznanych roślin i zwierząt; Rozumienie potrzeby ochrony przyrody i wskazywanie wybranych przykładów działań ekologicznych; Dokonywanie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie; Przeprowadzanie prostych doświadczeń; Edukacja matematyczna Sprawne dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20; Liczenie kolejno dziesiątkami w zakresie 100; Analizowanie, rozwiązywanie zadań tekstowych; Układanie prostych zadań tekstowych; Odczytywanie informacji zawartych w tabelach; OdróŜnianie liczb parzystych i nieparzystych; Zapisywanie liczb znakami rzymskimi od I do XII; Znajomość kolejności miesięcy i dni tygodnia; Odczytywanie i zaznaczanie pełnych godzin na zegarze; Mierzenie i odczytywanie długości; 20

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo