PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY Rok szkolny 2013/14 1

2 Program Wychowawczy naszej szkoły opiera się na założeniach misji szkoły. W swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych kierujemy się dobrem uczniów, troską o ich wszechstronny rozwój, zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej. I. Misja szkoły 1. Podwyższenie wyników egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego. 2. Bezpieczeństwo w szkole 3. Współpraca z rodzicami 4. Promocja szkoły Na podstawie zadań priorytetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/ 2014, wniosków do pracy zespołu wychowawczego, wniosków zespołów przedmiotowych oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych, ustalono następujące główne kierunki i płaszczyzny pracy dydaktyczno- wychowawczej: Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczniów w życiu społecznym. II. Model absolwenta: - dba o rozwój intelektualno-emocjonalny, - potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, - posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy, - umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, - rozwija zainteresowania, talenty i pasje, - dostaje się na wymarzone studia, - wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie, - jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, - jest kulturalny, - docenia wagę więzi międzyludzkich, - z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób, - umie współpracować w grupie. III. Wizja szkoły Program wychowawczy realizowany jest w obszarach: dydaktyki, działania Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, psychologa, pracowników biblioteki, Samorządu Szkolnego, pracowników szkoły i uczelni, Rady Rodziców. 2

3 CELE OGÓLNE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE: I. Wdrażanie do podejmowania działalności samorządowej, nauka zasad demokracji, odpowiedzialności i przedsiębiorczości. 1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządów Klasowych- wybory Rady Klasy. 2. Zapoznanie uczniów i rodziców z podstawowymi dokumentami Szkoły oraz aktami prawa oświatowego. 3. Angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości pracy Szkoły. 4. Sprawowanie funkcji organizacyjno- technicznych w uroczystościach i imprezach Szkoły. 5. Prowadzenie, pod kierunkiem nauczyciela, strony internetowej i gazetki Szkoły. 6. Upowszechnianie prawa oświatowego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 7. Angażowanie się w pracę Samorządu Uczniowskiego. II. Doskonalenie wiedzy i rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia. 1. Rozwijanie dbałości o rzetelny poziom wiedzy i potrzeby samodzielnego poszukiwania informacji, kształtowanie krytycyzmu. 2. Roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych, uroczystościach i imprezach Szkoły i w Regionie. 3. Roztaczanie opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce poprzez dostosowanie treści programowych do możliwości ucznia, tworzenie zespołów wyrównawczych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy koleżeńskiej. 4. Organizowanie zajęć pozaszkolnych, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina i teatru, organizowanie warsztatów przedmiotowych. 5. Edukacja czytelnicza i medialna, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne zgodnie z zapotrzebowaniem. 6. Uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Szkolnej, prenumerata czasopism dla uczniów i nauczycieli. 7. Dokonywanie okresowych analiz poziomu nauczania przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Rodziców. 3

4 III. Edukacja wielokulturowa. 1. Rozbudzanie świadomości wielokulturowości miasta i regionu w przeszłości i współcześnie. (Żydzi przeszłość, Czeczeni obecnie; prawosławni od wieków) 2. Zorganizowanie spotkania z twórcami kultury oraz przedstawicielami mniejszości religijnych i etnicznych oraz subkultur młodzieżowych 3. Rozbudzanie świadomości wielokulturowości w Unii Europejskiej i współczesnym świecie. Zapoznanie z najważniejszymi tradycjami i zwyczajami krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i hiszpańskojęzycznych. 4. Propagowanie tolerancji w odniesieniu do tematyki subkultur młodzieżowych. IV. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów, wychowanie w duchu szacunku i tolerancji. 1. Rozbudzanie i wzmacnianie szacunku dla tradycji poprzez: organizowanie uroczystości szkolnych: inauguracji roku szkolnego połączonej obchodami z rocznicą wybuchu II wojny światowej, uroczystości zakończenia roku szkolnego organizowanie uroczystości związanymi z ważnymi świętami narodowymi: z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Edukacji Narodowej. udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta oraz inne instytucje miejskie gazetki ścienne, lekcje tematyczne 2. Zapoznanie z historią miasta i najbliższej okolicy poprzez m.in.: zlokalizowanie zabytków/ pomników/ tablic/ popiersia osób zasłużonych dla miasta Łomża jak i okolicy stworzenie przewodnika wielojęzykowego po Łomży, stworzenie galerii osób zasłużonych dla miasta i okolic, kojarzonych z Łomżą, wycieczki związane ze zwiedzaniem i poznaniem historii, spotkania z żywą historią. kultywowanie tradycji związanych z regionem (m.in. Nowogród, Piątnica, Drozdowo) 3. Uświadamianie i uwrażliwianie uczniów na problemy społeczności lokalnej poprzez m.in. zachęcanie do działalności na rzecz środowiska lokalnego, prowadzenie działalności charytatywnej, propagowanie idei wolontariatu. 4

5 V. Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym i kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły. 1. Popularyzacja Szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizowanie dni otwartych dla absolwentów gimnazjów, organizowanie wyjazdów do gimnazjów w celu promowania ASP, prowadzenie Klubu Informatyków dla gimnazjalistów, opiekę nad zespołem redagującym gazetkę szkolną oraz tworzenie i aktualizację strony internetowej Szkoły. 2. Dbałość o utrzymanie dobrego poziomu Szkoły pod względem merytorycznym i wychowawczym. 3. Dbałość o teren wokół szkoły, współodpowiedzialność za mienie, estetykę i wystrój Szkoły poprzez np. ogłoszenie konkursu na najładniejszą klasopracownię, przygotowywanie i aktualizację gablot, tablic przedmiotowych i tematycznych oraz gazetek klasowych. VI. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, przeciwdziałanie patologiom, promowanie Szkoły zdrowej i bezpiecznej. 1. Odczyty, pogadanki, spotkania w ramach programów profilaktyki społecznej, m.in. spotkania z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji. 2. Uświadomienie młodzieży skutków uzależnienia, prezentowanie form pomocy (dyskusje, spotkania, projekcje filmów czy przedstawień teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień) 3. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów. 4. Organizowanie pogadanek i prelekcji dla rodziców. 5. Propagowanie przepisów i zasad BHP, poprzez m.in. zapoznanie uczniów z planem ewakuacji i zorganizowanie próbnej ewakuacji. 6. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, aktywne słuchanie, poznawanie zasad skutecznej komunikacji w klasie i szkole oraz w domu rodzinnym. 7. Zwracanie uwagi na zachowania wpływające na poczucie bezpieczeństwa własnego i innych osób; 8. Edukacja seksualna- zajęcia poruszające zagadnienia antykoncepcji oraz współżycia płciowego. 9. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych- poruszanie zagadnień dotyczących zdrowego trybu życia oraz roli sportu w życia człowieka, udział młodzieży w konkursach o tematyce zdrowotnej). 5

6 VII. Kultywowanie tradycji, obyczajów szkolnych, regionalnych i narodowych. 1. Integracja uczniów klas pierwszych ze środowiskiem szkolnym: zajęcia integracyjne, uroczyste ślubowanie klas pierwszych, otrzęsiny. 2. Spotkanie wigilijne. 3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych związanych z Andrzejkami, Mikołajkami, Walentynkami, świętem wiosny. VIII. Współpraca wychowawcza z rodzicami. 1. Uczestnictwo w spotkaniach wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami w drodze spotkań roboczych (wywiadówki), okolicznościowych (zwoływane z inicjatywy nauczycieli lub rodziców), spotkań z okazji uroczystości i imprez klasowych (inicjowane i organizowane przez wychowawcę klasy przy pomocy uczniów). 2. Udział rodziców w uroczystościach i imprezach klasowych oraz szkolnych. 3. Wspólne podejmowanie działań w sytuacjach problemowych w ramach konsultacji indywidualnych, wizyt domowych, kontaktów korespondencyjnych i telefonicznych. INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE: 1. Poradnia psychologiczno- pedagogiczna 2. Powiatowa Komenda Policji 3. Lokalne instytucje i placówki kultury Opracował zespół nauczycieli w osobach: Beata Jabłonowska Martyna Bernatowicz Izabela Szumowska Anna Nawrotek Katarzyna Rogińska Agnieszka Cieślik Marek Szczeciński 6

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo