WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW"

Transkrypt

1 Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument opracowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Ostatnia zmiana r. 1

2 Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem ogólnoszkolnym, regulującym zasady oceniania uczniów w sposób ogólny, dotyczący wszystkich przedmiotów nauczania. Zawiera on w szczególności strategie pedagogiczne, a rozwiązania szczegółowe, tylko takie, które są wspólne dla wszystkich przedmiotów. Opisuje on również zasady oceniania zachowania, czyli całościowo reguluje kształtowanie postaw uczniów. Przedmiotowy system oceniania jest rozwinięciem wewnątrzszkolnego systemu oceniania, uwzględniającym specyfikę danego przedmiotu tak z uwagi na metody sprawdzania wiedzy, umiejętności jak i metody nauczania. Nauczycielski plan wynikowy zawiera opis planowanych osiągnięć ucznia z podziałem na te osiągnięcia, które powinni uzyskać wszyscy uczniowie i te, które są pożądane, ale niekoniecznie dla wszystkich. Plan wynikowy zawiera dokładną wizję efektów pracy nauczyciela z uwzględnieniem materiału nauczania metod kryteriów oceniania i wymagań stawianym uczniom. Stanowi on rozwinięcie przedmiotowego i wewnątrzszkolnego systemu oceniania z uwzględnieniem uwarunkowań programowych, nauczycielskich i uczniowskich Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 2

3 2. CELE OCENIANIA Zakres działań Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. Motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej Sposób realizacji wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów sposoby sprawdzania wiadomości: testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki, odpowiedzi ustne, cena prac domowych, praca na lekcji. tworzenie kół zainteresowań zajęcia wyrównawcze wskazywanie źródeł informacji (zbiory biblioteczne, Internet, wizyty w kinie, teatrze) indywidualne konsultacje indywidualizacja pracy na lekcji nagrody książkowe, inne pochwały na apelu szkoły informacja na tablicy ogłoszeń prezentowanie osiągnięć uczniów na zebraniach z rodzicami organizowanie zebrań ogólnych, klasowych wpisy ocen do kart informacyjnych kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami listy informujące o ocenach orzeczenia, zaświadczenia z poradni psycholog pedagog karty rozwoju ucznia badające osiągnięcia. przedmiotowy system oceniania. 3

4 2 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1). Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2). Ustalenie kryteriów ocen zachowania. 3). Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i form przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych. 4). Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 5). Ustalenie ocen klasyfikacyjnych rocznych i warunki ich poprawiania. 6). Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 7). Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Cele ogólne oceniania aktywnego. 1). Włączenie uczniów w proces oceniania ich osiągnięć w szkole. 2). Zapewnienie szerokiej oceny kształcenia tzn. nie tylko oceniania w zakresie nauczania przedmiotów. 3). Zapewnienie podstawy do niezbędnej informacji między uczniem, a nauczycielem i pomiędzy domem, a szkołą. 2. Cele szczegółowe oceniania aktywnego 1). Przedstawienie uczniom wymagań programowych. 2). Poznanie przez nauczyciela obiektywnych osiągnięć uczniów. 3). Sterowanie procesem nauczania i uczenia się. 4). Rozwijanie pozytywnych motywacji dotyczących aktywnego udziału w zajęciach. 5). Umożliwienie uczniom poznania własnych osiągnięć, rozwijanie samodzielności i umiejętności samooceny. 6). Zapobieganie niepowodzeniom w nauce, wspieranie kariery ucznia. 4

5 4 3. Zakresy oceniania 1). Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: - pisemne prace klasowe, - pisemne kartkówki, - odpowiedzi ustne, - prace domowe, - zeszyt przedmiotowy, - aktywność na lekcji, - praca w grupie, - zachowanie - zeszyt ćwiczeń 2). Szczegółowe zasady wyżej wymienionych form aktywności ucznia zawierają przedmiotowe systemy oceniania stanowiące załącznik niniejszego dokumentu. 3). Szczegółowy opis wymagań na poszczególne oceny zachowania ucznia zawarte są w 16 niniejszego dokumentu OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW 1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych. 2). Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu. Wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych. 3). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: - najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, - łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, - o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, - często powtarzające się w programie nauczania, - określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, - dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności w najmniejszym zakresie wiadomości. 5

6 4). Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: - istotne w strukturze przedmiotu, - bardziej złożone, mniej przystępne ani jeżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych, - o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej - użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, - wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika. 5). Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: - złożone, trudne, ważne do opanowania, - wymagające korzystania z różnych źródeł, - umożliwiające rozwiązywanie problemów, - pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, - gwarantujące pełne opanowanie programu. 6). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające: - znacznie wykraczające poza program nauczania, - stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, - wynikające z indywidualnych zainteresowań, - zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych, - wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych, - zostaje finalistą lub laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów. 6 1). Nauczyciele na początku go roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Termin realizacji najpóźniej do 20. X. danego roku szkolnego. 2). Wychowawca klasy na początku go roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie 6

7 oraz kryteriach oceniania zachowania warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 3). Wychowawca klasy na pierwszym przeprowadzonym w danym roku szkolnym zebraniu zapoznaje rodziców (opiekunów) z Regulaminem oceniania promowania i klasyfikowania uczniów Publicznego Gimnazjum w Popielawach. 4). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 5). Wszystkie oceny na bieżąco nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego. 6). Na prośbę ucznia oceny winny być wpisane do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego. 7). Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 8). Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom. 9). Rodzice są informowani o ocenie uczniów cztery razy w ciągu roku w terminach ustalonych każdorazowo na początku nowego roku szkolnego. 10). Spotkania z rodzicami poprzedza: a) posiedzenie Rady Pedagogicznej b) rozmowa wychowawcy z uczniem na temat jego postępów 11). Uczeń otrzymuje do domu pisemne zaproszenie dla rodziców na spotkanie z wychowawcą i konsultacje z innymi nauczycielami. 12). Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów za pośrednictwem uczniów przekazują rodzicom pisemną informację o proponowanych ocenach śródrocznych lub rocznych. Odbiór informacji uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem. 7

8 1. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów. 7 1). Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac. Jeżeli jego nieobecność przedłuża się, wówczas termin poprawy ustala nauczyciel danego przedmiotu. 2). Uczestnictwo uczniów w zajęciach wyrównawczych organizowanych przez szkołę. 3). Spotkania z przedstawicielami poradni opiekuńczo wychowawczych. 4). Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami danego ucznia. 1. Analiza wyników oceniania. 8 1). Dokonywana jest bieżąca analiza oceniania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 2). Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego. 3). Wyniki oceniania analizowane są wraz z uczniami cztery razy w roku szkolnym. Wychowawcy mogą dokonywać bieżących analiz w zależności od potrzeb. 2. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania. 1). Sporządza się raport roczny opisujący działanie systemu w całej szkole. 2). Sporządza się raport trzyletni na koniec etapów edukacyjnych opisujących efektywność systemu w stosunku do wybranej grupy, która przeszła cały cykl kształcenia i zakończyła go egzaminem zewnętrznym. 1. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 9 1). Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 8

9 w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 2). Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel jest zobowiązany brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 3). W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. 4). Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 5). W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony zamiast oceny klasyfikacyjnej, jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 6). Dopuszcza się stosowanie znaku ( ) oznaczającego nieprzygotowanie ucznia do lekcji. Natomiast znak (+) jako aktywny udział w lekcji. Zakres użycia (+) i ( )określają PSO. 7). Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, afazją, autyzmem, z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 8). W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 9). W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: zwolniony lub zwolniona TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN 1). Wymagania na oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów ustalają wyłącznie nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 9

10 2). Ocenianie wiedzy i umiejętności winno być dokonywane systematycznie, w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 3). Stosuje się następującą skalę ocen oraz ich skrótowe oznaczenia: - stopień celujący (cel.) 6 - stopień bardzo dobry (bdb) 5 - stopień dobry (db) 4 - stopień dostateczny(dst) 3 - stopień dopuszczający (dp) 2 - stopień niedostateczny (ndst) 1 4). Powyższe skrótowe oznaczenia ocen mogą być zastosowane w trakcie bieżącego oceniania uczniów. Natomiast oceny śródroczne i roczne zapisuje się w pełnym brzmieniu. 5). W ocenianiu dopuszcza się używanie znaków (+)oznaczającego aktywny udział w lekcji i ( ) oznaczającego nieprzygotowanie ucznia do lekcji. Zakres użycia(+) i ( )określają PSO. 6). Dla prac klasowych, testów, sprawdzianów ustala się następujące progi procentowe: celujący 100% bardzo dobry 99% 96% bardzo dobry minus 95% 90% dobry plus 89% 85% dobry 84% 80% dobry minus 79% 75% dostateczny plus 74% 70% dostateczny 69% 60% dostateczny minus 59% 55% dopuszczający plus 54% 50% dopuszczający 49% 40% dopuszczający minus 39% 30% niedostateczny plus 29% 25% niedostateczny poniżej 24% 7). Kartkówki i sprawdziany pisemne trwające min. mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia uczniów. Obejmują nie więcej niż 3 ostatnie tematy lekcji. 8). W ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia. 10

11 9). O terminach prac klasowych i zakresie obowiązującego do nich materiału uczniowie są informowani na 7 dni przed planowanym terminem pracy. 10). Nauczyciel odnotowuje zaplanowaną pracę klasową w dzienniku lekcyjnym danej klasy. 11). Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności w szkole trwającej krócej niż 3 dni, ma obowiązek na wniosek nauczyciela napisać tę pracę niezwłocznie po przybyciu do szkoły. 12). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu nie później niż 14 dni w przypadku sprawdzianu bieżącego i 14 dni po napisaniu pracy klasowej. 13). Kolejny sprawdzian należy przeprowadzić po poprawie i ocenie poprzedniego. 14). Po zapoznaniu się rodziców z oceną prace wracają do nauczyciela danego przedmiotu. 15). Jeżeli uczeń nie odda sprawdzonej pracy, następne prace będą do wglądu przez rodziców danego ucznia wyłącznie u nauczyciela danego przedmiotu. 16). Wszystkie oceny cząstkowe uczeń może poprawić na zasadach określonych przez nauczycieli danych przedmiotów. Kartkówki: sprawdziany trwające min (bez uprzedniego zapowiadania) nie podlegają poprawie przez uczniów. Uczniowie mogą poprawić oceny z prac klasowych (sprawdzianów) zapowiadanych tylko jeden raz w ciągu 3 tyg. w terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawy sprawdzianów, prac klasowych mogą być tylko pisemne i muszą być przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 17). Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali : - wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne - nieodpowiednie - naganne 11

12 18). Szczegółowe kryteria stosowane przy ustalaniu ocen zachowania stanowią załącznik niniejszego regulaminu. 19). Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 20). Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: - oceny z zajęć edukacyjnych - promocję do klasy programowo wyższej - ukończenie szkoły 20a). Wyjątkiem jest naganna ocena zachowania, która brana jest pod uwagę przy promowaniu lub ukończeniu szkoły. 21). Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 22). Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenie lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchylenia na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 23). Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej dbałość o honor i tradycje szkoły dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią okazywanie szacunku innym osobom KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 1) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. 12

13 2) Roczna ocena z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 4) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 5) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 6) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 6a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego na formę zadań praktycznych. 7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w następującym trybie i terminach: egzamin pisemny egzamin ustny Termin egzaminów uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 7a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych (31.VIII.) 7b) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 7c) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 7d) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 13

14 7e) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 7f) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 7h) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 7i) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14). 7j) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 14). 7k) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14). 8). Nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest na trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej, klasyfikacyjnej poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach. 9). Wychowawca swojej klasy zobowiązany jest na trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 10). Wychowawca zobowiązany jest do odnotowania w dzienniku lekcyjnym indywidualnych konsultacji z rodzicami. 11). Oceny śródroczne i roczne nauczyciele danego przedmiotu zobowiązani są wystawić w ostatnim tygodniu przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wystawiana jest ocena śródroczna z sześciu ocen cząstkowych (przy nauczaniu 2 godz. w tyg.), czterech ocen cząstkowych (przy nauczaniu 1 godz. tyg.) 12). Ocenę zachowania wychowawca klasy wystawia uczniowi po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Sposoby 14

15 zasięgania opinii: od nauczycieli poprzez wpisy uwag i pochwał do dziennika lekcyjnego; od uczniów poprzez pisemne tajne ocenianie swych kolegów i siebie na godz. wychowawczych. 13). Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 14). Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 15). W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która: a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. c) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w 11 poz ). W skład komisji wchodzą : a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji wychowawca klasy wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog 15

16 przedstawiciel samorządu uczniowskiego przedstawiciel rady rodziców 17). Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 18). Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 19). Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu zadania (pytania)sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; b). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 20). Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 21). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 22). Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 22a). Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć 16

17 edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 1. PROMOWAWNIE 12 1). Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 2). Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 3). Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 4). Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 5). Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki i informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 6). Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 7). Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 17

18 a). dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji b). nauczyciel prowadzący dany przedmiot jako egzaminujący c). nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji 8). Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego taki same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 9). Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10). Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie. 11). Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 12). Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 13). Za całoroczną pracę uczeń otrzymuje nagrodę w postaci świadectwa z wyróżnieniem oraz książki. 14). Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej wlicza się też roczne oceny uzyskane przez ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki. 15). Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który uzyska średnią powyżej 5,0 wzorowe zachowanie i posiada maksymalnie jedną ocenę dobrą. 16). O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 18

19 najwyższej rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 17). Uczeń kończy gimnazjum: a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, b) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej, c) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym kończy szkołę w wyniku postanowienia rady pedagogicznej podjętego w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz przy uwzględnieniu specyfiki kształcenia tego ucznia na zakończenie klasy programowo najwyższej. 18). Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 19). Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 20). Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 21). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 22). W przypadkach, o których mowa w pkt. 21) na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 1). Uczeń może przystąpić do egzaminu weryfikującego ocenę z zajęć edukacyjnych z pozytywnej na pozytywną po spełnieniu wszystkich 19

20 wymagań edukacyjnych określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i przedmiotowym systemie oceniania. 2). Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić każdą ustaloną ocenę. 3). Tryby i terminy postępowania: po otrzymaniu wykazu ocen proponowanych, uczniowie lub ich rodzice wnoszą podanie do dyrektora szkoły, w terminie do dwóch dni od wystawienia oceny przez nauczyciela przedmiotu; Dyrektor, po rozpatrzeniu podania informuje rodzica pisemnie o podjętej decyzji, w terminie 7 dni powołuje komisję w składzie: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli uczących w danej szkole tego samego przedmiotu lub innych nauczycieli danej szkoły. 4). Zasady organizowania egzaminu weryfikującego Egzamin weryfikujący uczeń zdaje tylko w formie pisemnej, poprawie podlega materiał z całego roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi programem nauczania; Egzamin weryfikujący z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; Termin egzaminu weryfikującego musi nastąpić przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; Z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego sporządza się protokół; Uzyskana w wyniku egzaminu weryfikującego ocena jest ostateczna i nie może być niższa od oceny weryfikowanej. 5). Powyższa procedura obowiązuje również w sytuacji, gdy nauczyciel nie dopełni obowiązku poinformowania ucznia i jego rodzica o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania: 1). Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest niezgodna z ich oczekiwaniami. 2). Tryb i terminy postępowania: po otrzymaniu oceny proponowanej zachowania rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą podanie, z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły, po uprzedniej konsultacji z wychowawcą klasy, w terminie dwóch dni; 20

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 8 opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy system ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania Gimnazjum opracowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU (załącznik nr 1 do Statutu ZSAKiH-U w Gdańsku) PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku Tekst ujednolicony Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 1. 1. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; b) zachowanie ucznia. 2. Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy.

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewna trzszkolny System Oceniania

Wewna trzszkolny System Oceniania Załącznik do Statutu Wewna trzszkolny System Oceniania 1. Podstawy prawne 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, został opracowany na podstawie: 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM W HALINOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM W HALINOWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM W HALINOWIE 0 Podstawą prawną opracowanych zasad oceniania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej Nr 76

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej Nr 76 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej Nr 76 Ustalono w oparciu o: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Nauczyciel wchodząc do zespołu klasowego musi sam, od początku rozpocząć proces poznawania i oceniania ucznia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBICACH

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBICACH ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBICACH Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z:

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 98

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 98 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 98 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania Gimnazjum opracowane przez Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

i Promowania Uczniów

i Promowania Uczniów Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo