WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW"

Transkrypt

1 Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument opracowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Ostatnia zmiana r. 1

2 Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem ogólnoszkolnym, regulującym zasady oceniania uczniów w sposób ogólny, dotyczący wszystkich przedmiotów nauczania. Zawiera on w szczególności strategie pedagogiczne, a rozwiązania szczegółowe, tylko takie, które są wspólne dla wszystkich przedmiotów. Opisuje on również zasady oceniania zachowania, czyli całościowo reguluje kształtowanie postaw uczniów. Przedmiotowy system oceniania jest rozwinięciem wewnątrzszkolnego systemu oceniania, uwzględniającym specyfikę danego przedmiotu tak z uwagi na metody sprawdzania wiedzy, umiejętności jak i metody nauczania. Nauczycielski plan wynikowy zawiera opis planowanych osiągnięć ucznia z podziałem na te osiągnięcia, które powinni uzyskać wszyscy uczniowie i te, które są pożądane, ale niekoniecznie dla wszystkich. Plan wynikowy zawiera dokładną wizję efektów pracy nauczyciela z uwzględnieniem materiału nauczania metod kryteriów oceniania i wymagań stawianym uczniom. Stanowi on rozwinięcie przedmiotowego i wewnątrzszkolnego systemu oceniania z uwzględnieniem uwarunkowań programowych, nauczycielskich i uczniowskich Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 2

3 2. CELE OCENIANIA Zakres działań Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. Motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej Sposób realizacji wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów sposoby sprawdzania wiadomości: testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki, odpowiedzi ustne, cena prac domowych, praca na lekcji. tworzenie kół zainteresowań zajęcia wyrównawcze wskazywanie źródeł informacji (zbiory biblioteczne, Internet, wizyty w kinie, teatrze) indywidualne konsultacje indywidualizacja pracy na lekcji nagrody książkowe, inne pochwały na apelu szkoły informacja na tablicy ogłoszeń prezentowanie osiągnięć uczniów na zebraniach z rodzicami organizowanie zebrań ogólnych, klasowych wpisy ocen do kart informacyjnych kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami listy informujące o ocenach orzeczenia, zaświadczenia z poradni psycholog pedagog karty rozwoju ucznia badające osiągnięcia. przedmiotowy system oceniania. 3

4 2 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1). Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2). Ustalenie kryteriów ocen zachowania. 3). Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i form przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych. 4). Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 5). Ustalenie ocen klasyfikacyjnych rocznych i warunki ich poprawiania. 6). Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 7). Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Cele ogólne oceniania aktywnego. 1). Włączenie uczniów w proces oceniania ich osiągnięć w szkole. 2). Zapewnienie szerokiej oceny kształcenia tzn. nie tylko oceniania w zakresie nauczania przedmiotów. 3). Zapewnienie podstawy do niezbędnej informacji między uczniem, a nauczycielem i pomiędzy domem, a szkołą. 2. Cele szczegółowe oceniania aktywnego 1). Przedstawienie uczniom wymagań programowych. 2). Poznanie przez nauczyciela obiektywnych osiągnięć uczniów. 3). Sterowanie procesem nauczania i uczenia się. 4). Rozwijanie pozytywnych motywacji dotyczących aktywnego udziału w zajęciach. 5). Umożliwienie uczniom poznania własnych osiągnięć, rozwijanie samodzielności i umiejętności samooceny. 6). Zapobieganie niepowodzeniom w nauce, wspieranie kariery ucznia. 4

5 4 3. Zakresy oceniania 1). Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: - pisemne prace klasowe, - pisemne kartkówki, - odpowiedzi ustne, - prace domowe, - zeszyt przedmiotowy, - aktywność na lekcji, - praca w grupie, - zachowanie - zeszyt ćwiczeń 2). Szczegółowe zasady wyżej wymienionych form aktywności ucznia zawierają przedmiotowe systemy oceniania stanowiące załącznik niniejszego dokumentu. 3). Szczegółowy opis wymagań na poszczególne oceny zachowania ucznia zawarte są w 16 niniejszego dokumentu OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW 1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych. 2). Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu. Wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych. 3). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: - najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, - łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, - o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, - często powtarzające się w programie nauczania, - określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, - dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności w najmniejszym zakresie wiadomości. 5

6 4). Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: - istotne w strukturze przedmiotu, - bardziej złożone, mniej przystępne ani jeżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych, - o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej - użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, - wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika. 5). Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: - złożone, trudne, ważne do opanowania, - wymagające korzystania z różnych źródeł, - umożliwiające rozwiązywanie problemów, - pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, - gwarantujące pełne opanowanie programu. 6). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające: - znacznie wykraczające poza program nauczania, - stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, - wynikające z indywidualnych zainteresowań, - zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych, - wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych, - zostaje finalistą lub laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów. 6 1). Nauczyciele na początku go roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Termin realizacji najpóźniej do 20. X. danego roku szkolnego. 2). Wychowawca klasy na początku go roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie 6

7 oraz kryteriach oceniania zachowania warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 3). Wychowawca klasy na pierwszym przeprowadzonym w danym roku szkolnym zebraniu zapoznaje rodziców (opiekunów) z Regulaminem oceniania promowania i klasyfikowania uczniów Publicznego Gimnazjum w Popielawach. 4). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 5). Wszystkie oceny na bieżąco nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego. 6). Na prośbę ucznia oceny winny być wpisane do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego. 7). Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 8). Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom. 9). Rodzice są informowani o ocenie uczniów cztery razy w ciągu roku w terminach ustalonych każdorazowo na początku nowego roku szkolnego. 10). Spotkania z rodzicami poprzedza: a) posiedzenie Rady Pedagogicznej b) rozmowa wychowawcy z uczniem na temat jego postępów 11). Uczeń otrzymuje do domu pisemne zaproszenie dla rodziców na spotkanie z wychowawcą i konsultacje z innymi nauczycielami. 12). Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów za pośrednictwem uczniów przekazują rodzicom pisemną informację o proponowanych ocenach śródrocznych lub rocznych. Odbiór informacji uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem. 7

8 1. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów. 7 1). Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac. Jeżeli jego nieobecność przedłuża się, wówczas termin poprawy ustala nauczyciel danego przedmiotu. 2). Uczestnictwo uczniów w zajęciach wyrównawczych organizowanych przez szkołę. 3). Spotkania z przedstawicielami poradni opiekuńczo wychowawczych. 4). Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami danego ucznia. 1. Analiza wyników oceniania. 8 1). Dokonywana jest bieżąca analiza oceniania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 2). Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego. 3). Wyniki oceniania analizowane są wraz z uczniami cztery razy w roku szkolnym. Wychowawcy mogą dokonywać bieżących analiz w zależności od potrzeb. 2. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania. 1). Sporządza się raport roczny opisujący działanie systemu w całej szkole. 2). Sporządza się raport trzyletni na koniec etapów edukacyjnych opisujących efektywność systemu w stosunku do wybranej grupy, która przeszła cały cykl kształcenia i zakończyła go egzaminem zewnętrznym. 1. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 9 1). Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 8

9 w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 2). Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel jest zobowiązany brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 3). W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. 4). Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 5). W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony zamiast oceny klasyfikacyjnej, jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 6). Dopuszcza się stosowanie znaku ( ) oznaczającego nieprzygotowanie ucznia do lekcji. Natomiast znak (+) jako aktywny udział w lekcji. Zakres użycia (+) i ( )określają PSO. 7). Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, afazją, autyzmem, z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 8). W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 9). W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: zwolniony lub zwolniona TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN 1). Wymagania na oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów ustalają wyłącznie nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 9

10 2). Ocenianie wiedzy i umiejętności winno być dokonywane systematycznie, w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 3). Stosuje się następującą skalę ocen oraz ich skrótowe oznaczenia: - stopień celujący (cel.) 6 - stopień bardzo dobry (bdb) 5 - stopień dobry (db) 4 - stopień dostateczny(dst) 3 - stopień dopuszczający (dp) 2 - stopień niedostateczny (ndst) 1 4). Powyższe skrótowe oznaczenia ocen mogą być zastosowane w trakcie bieżącego oceniania uczniów. Natomiast oceny śródroczne i roczne zapisuje się w pełnym brzmieniu. 5). W ocenianiu dopuszcza się używanie znaków (+)oznaczającego aktywny udział w lekcji i ( ) oznaczającego nieprzygotowanie ucznia do lekcji. Zakres użycia(+) i ( )określają PSO. 6). Dla prac klasowych, testów, sprawdzianów ustala się następujące progi procentowe: celujący 100% bardzo dobry 99% 96% bardzo dobry minus 95% 90% dobry plus 89% 85% dobry 84% 80% dobry minus 79% 75% dostateczny plus 74% 70% dostateczny 69% 60% dostateczny minus 59% 55% dopuszczający plus 54% 50% dopuszczający 49% 40% dopuszczający minus 39% 30% niedostateczny plus 29% 25% niedostateczny poniżej 24% 7). Kartkówki i sprawdziany pisemne trwające min. mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia uczniów. Obejmują nie więcej niż 3 ostatnie tematy lekcji. 8). W ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia. 10

11 9). O terminach prac klasowych i zakresie obowiązującego do nich materiału uczniowie są informowani na 7 dni przed planowanym terminem pracy. 10). Nauczyciel odnotowuje zaplanowaną pracę klasową w dzienniku lekcyjnym danej klasy. 11). Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności w szkole trwającej krócej niż 3 dni, ma obowiązek na wniosek nauczyciela napisać tę pracę niezwłocznie po przybyciu do szkoły. 12). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu nie później niż 14 dni w przypadku sprawdzianu bieżącego i 14 dni po napisaniu pracy klasowej. 13). Kolejny sprawdzian należy przeprowadzić po poprawie i ocenie poprzedniego. 14). Po zapoznaniu się rodziców z oceną prace wracają do nauczyciela danego przedmiotu. 15). Jeżeli uczeń nie odda sprawdzonej pracy, następne prace będą do wglądu przez rodziców danego ucznia wyłącznie u nauczyciela danego przedmiotu. 16). Wszystkie oceny cząstkowe uczeń może poprawić na zasadach określonych przez nauczycieli danych przedmiotów. Kartkówki: sprawdziany trwające min (bez uprzedniego zapowiadania) nie podlegają poprawie przez uczniów. Uczniowie mogą poprawić oceny z prac klasowych (sprawdzianów) zapowiadanych tylko jeden raz w ciągu 3 tyg. w terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawy sprawdzianów, prac klasowych mogą być tylko pisemne i muszą być przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 17). Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali : - wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne - nieodpowiednie - naganne 11

12 18). Szczegółowe kryteria stosowane przy ustalaniu ocen zachowania stanowią załącznik niniejszego regulaminu. 19). Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 20). Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: - oceny z zajęć edukacyjnych - promocję do klasy programowo wyższej - ukończenie szkoły 20a). Wyjątkiem jest naganna ocena zachowania, która brana jest pod uwagę przy promowaniu lub ukończeniu szkoły. 21). Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 22). Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenie lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchylenia na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 23). Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej dbałość o honor i tradycje szkoły dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią okazywanie szacunku innym osobom KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 1) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. 12

13 2) Roczna ocena z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 4) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 5) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 6) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 6a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego na formę zadań praktycznych. 7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w następującym trybie i terminach: egzamin pisemny egzamin ustny Termin egzaminów uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 7a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych (31.VIII.) 7b) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 7c) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 7d) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 13

14 7e) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 7f) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 7h) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 7i) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14). 7j) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 14). 7k) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14). 8). Nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest na trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej, klasyfikacyjnej poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach. 9). Wychowawca swojej klasy zobowiązany jest na trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 10). Wychowawca zobowiązany jest do odnotowania w dzienniku lekcyjnym indywidualnych konsultacji z rodzicami. 11). Oceny śródroczne i roczne nauczyciele danego przedmiotu zobowiązani są wystawić w ostatnim tygodniu przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wystawiana jest ocena śródroczna z sześciu ocen cząstkowych (przy nauczaniu 2 godz. w tyg.), czterech ocen cząstkowych (przy nauczaniu 1 godz. tyg.) 12). Ocenę zachowania wychowawca klasy wystawia uczniowi po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Sposoby 14

15 zasięgania opinii: od nauczycieli poprzez wpisy uwag i pochwał do dziennika lekcyjnego; od uczniów poprzez pisemne tajne ocenianie swych kolegów i siebie na godz. wychowawczych. 13). Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 14). Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 15). W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która: a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. c) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w 11 poz ). W skład komisji wchodzą : a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji wychowawca klasy wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog 15

16 przedstawiciel samorządu uczniowskiego przedstawiciel rady rodziców 17). Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 18). Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 19). Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu zadania (pytania)sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; b). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 20). Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 21). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 22). Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 22a). Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć 16

17 edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 1. PROMOWAWNIE 12 1). Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 2). Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 3). Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 4). Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 5). Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki i informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 6). Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 7). Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 17

18 a). dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji b). nauczyciel prowadzący dany przedmiot jako egzaminujący c). nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji 8). Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego taki same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 9). Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10). Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie. 11). Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 12). Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 13). Za całoroczną pracę uczeń otrzymuje nagrodę w postaci świadectwa z wyróżnieniem oraz książki. 14). Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej wlicza się też roczne oceny uzyskane przez ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki. 15). Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który uzyska średnią powyżej 5,0 wzorowe zachowanie i posiada maksymalnie jedną ocenę dobrą. 16). O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 18

19 najwyższej rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 17). Uczeń kończy gimnazjum: a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, b) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej, c) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym kończy szkołę w wyniku postanowienia rady pedagogicznej podjętego w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz przy uwzględnieniu specyfiki kształcenia tego ucznia na zakończenie klasy programowo najwyższej. 18). Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 19). Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 20). Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 21). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 22). W przypadkach, o których mowa w pkt. 21) na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 1). Uczeń może przystąpić do egzaminu weryfikującego ocenę z zajęć edukacyjnych z pozytywnej na pozytywną po spełnieniu wszystkich 19

20 wymagań edukacyjnych określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i przedmiotowym systemie oceniania. 2). Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić każdą ustaloną ocenę. 3). Tryby i terminy postępowania: po otrzymaniu wykazu ocen proponowanych, uczniowie lub ich rodzice wnoszą podanie do dyrektora szkoły, w terminie do dwóch dni od wystawienia oceny przez nauczyciela przedmiotu; Dyrektor, po rozpatrzeniu podania informuje rodzica pisemnie o podjętej decyzji, w terminie 7 dni powołuje komisję w składzie: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli uczących w danej szkole tego samego przedmiotu lub innych nauczycieli danej szkoły. 4). Zasady organizowania egzaminu weryfikującego Egzamin weryfikujący uczeń zdaje tylko w formie pisemnej, poprawie podlega materiał z całego roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi programem nauczania; Egzamin weryfikujący z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; Termin egzaminu weryfikującego musi nastąpić przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; Z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego sporządza się protokół; Uzyskana w wyniku egzaminu weryfikującego ocena jest ostateczna i nie może być niższa od oceny weryfikowanej. 5). Powyższa procedura obowiązuje również w sytuacji, gdy nauczyciel nie dopełni obowiązku poinformowania ucznia i jego rodzica o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania: 1). Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest niezgodna z ich oczekiwaniami. 2). Tryb i terminy postępowania: po otrzymaniu oceny proponowanej zachowania rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą podanie, z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły, po uprzedniej konsultacji z wychowawcą klasy, w terminie dwóch dni; 20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo