Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych. 2.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia I.Przedmiot zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia, w formie wykładów i warsztatów, w zakresie planowania, wdrażania oraz promowania zasad uspokajania ruchu na drogach publicznych za pomocą fizycznych środków technicznych, dla specjalistów ruchu drogowego, kadr instytucji zarządzającej drogami i ruchem na drogach powiatowych ewentualnie wojewódzkich lub gminnych, w miastach na prawach powiatu z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do osób wykonujących nadzór nad zarządzaniem ruchem. II. Założenia 1. Celem szkolenia jest edukacja w zakresie planowania, wdrażania oraz promowania zasad uspokajania ruchu na drogach publicznych za pomocą fizycznych środków technicznych. Szkolenie powinno skutecznie podnieść świadomość oraz pogłębić wiedzę na temat zasad i form uspokajania ruchu. 2. W latach Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej d. Ministerstwo Infrastruktury

2 - Sekretariat KRBRD realizował z powodzeniem Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych, korzystając ze środków finansowych z pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach tego programu zrealizowano m.in. projekt DUTCH TOWN Miasteczko Holenderskie w Puławach pilotażowy projekt modelowej przebudowy układu komunikacyjnego z zastosowaniem środków uspokojenia ruchu, celem stworzenia rozwiązania referencyjnego dla reszty kraju. Realizacja tego projektu pokazała ogromną potrzebę popularyzacji, m.in. poprzez szkolenia, idei uspokajania ruchu na drogach publicznych za pomocą fizycznych środków technicznych. 3. Czas na przeprowadzenie szkolenia - 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 4. Szkolenie powinno obejmować następujących przedstawicieli instytucji z całej Polski: 1) zarządcy dróg samorządowych, 2) organów zarządzających ruchem na powiatowych (ewentualnie wojewódzkich lub gminnych), 3) organów zarządzających ruchem na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu. 5. Szkolenia będą odbywać się: 1) w cyklach dwudniowych, 2) w godzinach z przerwami co minut, 3) w dniach roboczych, 4) w częściach teoretycznej i praktycznej, 5) przy czym część praktyczna odbywać się będzie w Puławach, na terenie objętym projektem uspokojenia ruchu DUTCH TOWN - Miasteczko Holenderskie (odcinek drogi wojewódzkiej nr 824 i przyległy teren osiedla Włostowice), zwanym terenem szkoleniowym. 6. Liczba uczestników szkolenia - maksymalnie 150 osób. Szkolenie będzie realizowane w grupach, przy czym liczebność jednej grupy nie może przekroczyć 30 osób (+ - 5 osób). 7. Wykonawca na podstawie otrzymanych od Zamawiającego danych dotyczących wypadkowości na drogach powiatowych wytypuje po cztery powiaty o najsłabszym stanie bezpieczeństwa z każdego z 16 województw, tj. w sumie 64 powiaty. Z każdego wytypowanego powiatu Wykonawca wskaże dwóch uczestników szkolenia będących przedstawicielami wskazanymi w punkcie Wykonawca przygotuje listę instytucji samorządowych wraz z imienną listą uczestników szkoleń tak, aby w miarę możliwości osoby pracujące na terenie tego samego powiatu były zarejestrowane na to samo szkolenie. 9. Wykonawca zapewni uczestnikom rezerwację noclegów z możliwością wyboru pokoju 1 lub 2 osobowego. Koszty noclegów uczestników pokryje Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia. Dojazd do od miejsca szkolenia uczestnicy zapewnią sobie we własnym zakresie, wraz z pokryciem kosztów przejazdu. 10.Transport uczestników pomiędzy ośrodkiem a terenem szkoleniowym podczas trwania szkolenia zapewnia Wykonawca. 11.Pozostałe koszty związane z należytym przygotowaniem i organizacją szkolenia pokrywa Wykonawca. 12.W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zaświadczenie, że Wykonawca realizuje szkolenia na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca będzie się kontaktował z uczestnikami szkoleń i ich pracodawcami w imieniu Zamawiającego. III.Program szkolenia 1.Program szkolenia zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie: 1)materiału pn. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, zawierającego opis idei uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych, przekazanego przez Zamawiającego, 2)planu terenu szkoleniowego w Puławach, o którym mowa w punkcie II.2, objętego także szkoleniem praktycznym, przekazanego przez Zamawiającego, 3) innych materiałów, do których Wykonawca ma prawa autorskie, a które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. 2.Program szkoleń będzie obejmował co najmniej następujące zagadnienia: 1) zasady kształtowania bezpiecznej, hierarchicznej sieci drogowej; 2) wpływ prędkości jazdy na bezpieczeństwo ruchu; 3) cele, charakterystyka i ogólne założenia uspokojenia ruchu; 4) podstawowe zasady uspokajania ruchu : funkcjonalna hierarchizacja sieci drogowej, zarządzanie dostępnością, strefowanie prędkości, wprowadzanie środków uspokajania ruchu; 5) różne metody uspokajania ruchu; 6) klasyfikacja i skuteczność środków uspokojenia ruchu; 7) cykl wdrażania projektu uspokojenia ruchu; 8) zagadnienia techniczne: odwodnienie, rozwiązania projektowe, projekt organizacji ruchu, rozwiązania konstrukcyjne, zimowe utrzymanie terenu ruchu

3 uspokojonego; 9) środowiskowe uwarunkowania projektu uspokojenia ruchu: przebudowa i budowa fragmentu sieci dróg; 10) współpraca zamawiającego z firmami projektowymi i wykonawczymi: uzgodnienia, zmiany w projekcie oraz nadzór nad inwestycją; 11) zaangażowanie społeczności lokalnej, komunikacja i zarządzanie konfliktem; 12) promowanie uspokojenia ruchu pośród decydentów, mieszkańców oraz podmiotów mających duży wpływ lokalny; 13) sposoby badania skuteczności i akceptacji projektu uspokojenia ruchu; 14) dobre praktyki, polskie i zagraniczne, w zakresie uspokajania ruchu; 15) prawne aspekty zarządzania ruchem i uspokojenia ruchu; 16) przykładowe rozwiązania techniczne, wraz z ich zwymiarowaniem i technologią wykonania. 3. Nie wszystkie ww. zagadnienia będą miały jednakową rangę w programie szkoleń, jednak Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w programie. Kolejność zagadnień nie musi być zachowana. 4. Tam, gdzie będzie to możliwe (głównie w zakresie planowania i funkcjonowania obszaru ruchu uspokojonego i poszczególnych środków uspokojenia ruchu), powyższe zagadnienia będą poparte przykładami z projektu Miasteczko Holenderskie w Puławach i zilustrowane za pomocą odpowiednich elementów terenu szkoleniowego. 5. Szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany przez Wykonawcę i będzie podlegał ocenie w ramach kryterium oceny ofert pn. proponowany program. IV. Materiały szkoleniowe 1. Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego programu szkoleń Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników szkolenia. 2. Materiały szkoleniowe będą składać się z modułów; każdy punkt programu szkoleń będzie stanowił oddzielny moduł. Do każdego modułu Wykonawca opracuje prezentację w formacie.ppt oraz może zapewnić we własnym zakresie inne pomoce, w szczególności materiały zdjęciowe i filmowe, pod warunkiem, że posiada prawa do ich wykorzystywania. 3. W skład materiałów szkoleniowych będą miedzy innymi wchodziły: 1) wydruki wszystkich prezentacji z miejscem na notatki, 2) materiał pn. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, zawierającego opis idei uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych, 3) plan terenu szkoleniowego w Puławach, 4) materiały do ćwiczeń. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia konspekt materiałów szkoleniowych. W przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca naniesie stosowane zmiany. V. Realizacja szkolenia 1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia w ramach każdej grupy szkoleniowej. 2. Wykonawca zapewni każdego dnia szkolenia co najmniej dwie przerwy kawowe oraz jedną przerwę obiadową trwającą min. 40 minut oraz wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia obejmujące dwudaniowy obiad wraz z napojem i deserem oraz serwis kawowy w czasie przerw w zajęciach (złożony co najmniej z ciastek, kawy, herbaty oraz wody i soków). 3. Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szklenia oraz dla Zamawiającego. Na materiałach szkoleniowych znajdzie się informacja, że organizatorem szkoleń jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 4. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed szkoleniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób zarejestrowanych na szkolenie. Przekazane do Zamawiającego listy osób zarejestrowanych na szkolenia będą stanowić potwierdzenia liczby osób w ramach zakładanej przez Zamawiającego ogólnej liczby uczestników szkoleń. 5. Pierwszego oraz ostatniego dnia szkolenia wykonawca sporządzi listę uczestników obecnych na szkoleniu oraz zaznaczy, które osoby nie stawiły się na szkoleniu. 6. Pierwszego dnia szkolenia Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi komplet materiałów szkoleniowych, opisanych w punkcie IV niniejszego Załącznika. 7. Po szkoleniu każdy uczestnik szkolenia wypełni anonimowy test sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie szkolenia. 8. Każdy uczestnik szkolenia wypełni anonimową ankietę oceny szkolenia. Ankiety po wypełnieniu przez uczestników zostaną zebrane przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu. 9. Każdy uczestnik, który odbędzie szkolenie, otrzyma zaświadczenie

4 ukończenia szkolenia. 10. W terminie do 5 dni od zakończenia każdego szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) listę obecności na szkoleniu, 2) wyniki testów sprawdzających nabytą wiedzę, 3) podsumowanie ankiet oceny szkolenia. 11. Po ostatnim szkoleniu Wykonawca opracuje dla Zamawiającego podsumowanie ankiet i dołączy do niego ankiety w formie załączników oraz sporządzi raport końcowy, podsumowujący przebieg cyklu szkoleń. VI. Sposób ustalania wynagrodzenia należnego Wykonawcy 1. Za przeprowadzenie szkoleń Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn stawki za przeszkolenie 1 osoby oraz liczby faktycznie przeszkolonych osób, z zastrzeżeniem, że łączna liczba osób przewidzianych do przeszkolenia w ramach poszczególnych szkoleń mieści się w zakresach wskazanych w punkcie II Przez faktycznie przeszkolonego uczestnika należy rozumieć osobę, która była obecna na danym szkoleniu, co potwierdziła wpisem na liście obecności uczestników szkolenia. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również informowanie Zamawiającego w przypadku braku stawiennictwa na szkoleniu którejkolwiek z osób zgłoszonych do przeszkolenia w danym terminie. 3. Płatności następować będą po zakończeniu szkolenia w ustalonym umową terminie. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, będzie każdorazowo, podpisany przez obie strony umowy, protokół odbioru wykonania szkolenia w danym terminie. VII. Ewaluacja 1. Na podstawie konspektu materiałów szkoleniowych, zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca opracuje: 1) anonimowy test sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie szkolenia, 2) anonimową ankietę oceny szkolenia, 3) zaświadczenie ukończenia szkolenia. 2. Wykonawca dokona oceny anonimowych testów sprawdzających wiedzę nabytą w trakcie szkolenia, na zasadzie statystycznego podsumowania wyników, a następnie o wynikach tych poinformuje uczestników i Zamawiającego na ostatnim spotkaniu w ramach szkolenia. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia proponowany test sprawdzający, ankietę oceny szkolenia oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. VIII. Raportowanie 1. Wykonawca przygotuje raporty obejmujące wykonanie wszystkich składowych szkolenia, określonych w punkcie II niniejszego Załącznika. 2. Poniżej przedstawiono minimalną zawartość każdego raportu: 1) Raport Wstępny. Wykonawca dostarczy raport do 10 dni roboczych po zawarciu Umowy. Raport ten będzie zawierał między innymi: a. Harmonogram przygotowania szkolenia, b. Harmonogram realizacji szkolenia zawierający również terminy dostarczenia Zamawiającemu informacji na temat przeprowadzanych szkoleń i raportu końcowego, c. Opis sposobu całościowego nadzoru nad realizacją szkoleń, prowadzonego przez Wykonawcę, d. Opis sposobu prowadzenia przez Wykonawcę pełnej obsługi Zamawiającego w sprawach związanych ze szkoleniem. Raport zostanie przygotowany w języku polskim, w wersji elektronicznej (CD-ROM) oraz w wersji papierowej: w 2 egzemplarzach. 2) Raport Końcowy. Wykonawca dostarczy raport do 10 dni roboczych po zakończeniu realizacji wszystkich szkoleń. Raport ten zawierał będzie między innymi: a. Opis przeprowadzonych szkoleń, b. Analizę wyników anonimowych testów sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie szkolenia, c. Analizę wyników anonimowych ankiet oceny szkolenia, d. Podsumowanie realizacji szkoleń, w tym zawierające informacje o ilości przeprowadzonych szkoleń oraz liczbę przeszkolonych osób. Raport zostanie przygotowany w języku polskim, w wersji elektronicznej (CD-ROM) oraz w wersji papierowej: w 2 egzemplarzach. IX. Pozostałe obowiązki Wykonawcy Poza wyżej wymienionymi kwestiami, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do: 1. zapewnienia w ramach każdego szkolenia co najmniej jednego koordynatora, który powinien dysponować telefonem komórkowym z dostępnym numerem dla Zamawiającego i uczestników szkolenia, 2. koordynator odpowiedzialny będzie za następujące czynności: 1) dokonanie rejestracji uczestników (zebranie podpisów na liście obecności), 2) rozdanie materiałów szkoleniowych, 3) rozdanie oraz zebranie wypełnionych ankiet..

5 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, usługi polegające na: (a) organizacji co najmniej czterech szkoleń (szkoleń zamkniętych lub szkoleń otwartych) i lub konferencji skierowanych do administracji drogowej obejmujących: wykłady z prezentacjami, warsztaty praktyczne (w przypadku szkoleń) oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych lub konferencyjnych; (b) wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i lub uspokojenia ruchu dla obszaru zabudowanego na terenie Polski o łącznej długości sieci dróg min. 5 km; (c) wykonaniu co najmniej trzech zamówień polegających na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego obejmującego w swym zakresie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i lub uspokojenie ruchu na terenie Polski, o łącznej długości sieci dróg min. 10 km, w tym co najmniej jednego projektu opracowanego dla obszaru zabudowanego; (d) wykonaniu co

6 najmniej trzech opracowań z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięć budowy lub przebudowy dróg realizowanych w obszarze zabudowanym na terenie Polski, z których każde obejmowało ocenę fizycznych środków uspokojenia ruchu. III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, zostaną uznani Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą co najmniej: (a) Kierownik projektu posiadający wyższe wykształcenie, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w kształceniu dorosłych, który przeprowadził co najmniej trzy szkolenia seminaria warsztaty dla dorosłych; (b) Instruktorzy, posiadający następujące minimalne doświadczenie i kwalifikacje: Projektant branży drogowej (1 osoba) - posiadający wyższe wykształcenie w zakresie projektowania dróg oraz posiadający, od co najmniej 10 lat, uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jak również posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; - wykazujący się wykonaniem lub uczestniczeniem w wykonaniu co najmniej pięciu koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub uspokojenia ruchu na terenie Polski o łącznej długości sieci dróg min. 10 km, z których co najmniej dwie obejmowały obszar zabudowany; - wykazujący się wykonaniem lub uczestniczeniem w wykonaniu co najmniej trzech dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego obejmujących między innymi poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub uspokojenie ruchu na terenie Polski, o łącznej długości sieci dróg min. 10 km, z których co najmniej dwa obejmowały obszar zabudowany, w charakterze projektanta w rozumieniu art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz z późniejszymi zmianami); (c) Inżynier ruchu (1 osoba) - posiadający wyższe wykształcenie w zakresie projektowania dróg oraz ukończony w Polsce kurs audytu brd; - wykazujący się co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym jako inżynier ruchu; - wykazujący się wykonaniem lub uczestniczeniem w wykonaniu co najmniej pięciu koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub uspokojenia ruchu na terenie Polski, na łącznej długości sieci dróg min. 20 km, z których co najmniej dwie obejmowały obszar zabudowany - wykazujący się wykonaniem projektów organizacji ruchu na łącznej długości sieci dróg min. 10 km w ramach co najmniej trzech projektów budowlano-wykonawczych obejmujących między innymi poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub uspokojenie ruchu na terenie Polski, z których co najmniej dwa obejmowały obszar zabudowany; (d) Specjalista ds. ochrony środowiska (1 osoba) - posiadający wyższe

7 wykształcenie oraz 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu opracowań w zakresie ochrony środowiska. - wykazujący się opracowaniem lub uczestniczeniem w opracowaniu co najmniej trzech opracowań z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięć budowy lub przebudowy dróg realizowanych w obszarze zabudowanym na terenie Polski, z których każde obejmowało ocenę fizycznych środków uspokojenia ruchu; (e) Projektant branży sanitarnej (1 osoba) - posiadający wyższe wykształcenie w zakresie specjalności sanitarnej oraz uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności sanitarnej wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jak również posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. - wykazujący się wykonaniem projektów branży sanitarnej w ramach co najmniej trzech projektów budowlano-wykonawczych budowy lub przebudowy dróg o łącznej długości sieci dróg min. 10 km na terenie Polski, z których co najmniej jeden obejmował obszar zabudowany, w charakterze projektanta w rozumieniu art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz z późniejszymi zmianami); Zamawiający nie dopuszcza sprawowania więcej niż jednej spośród wyżej wymienionych funkcji przez tę samą osobę. Personel Pomocniczy, tj. osoby zaangażowane w bieżące działania operacyjne obejmujące zbieranie danych oraz wsparcie dla instruktorów oraz uczestników szkoleń (min. 2 osoby), III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, zostaną uznani Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

8 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

9 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Proponowany program - 35 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa pok 225 II p. bud A. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 908 bud. B Warszawa. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl 1 z 6 2014-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo