PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP"

Transkrypt

1 PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP Lada Bauer Katerina Bozhinova Michał Malinowski Kristina Maunaga Natalia Walczak Toruń, lipiec 2013

2 ORGANIZER BUSINESS PARTNER SPONSOR Sendzimir Foundation PARTNER National Fund for Environmental Protection and Water Management City of Toruń Poniższy raport został przygotowany przez uczestników Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Toruń 2013, w ramach projektu Zrównoważony rozwój biznesu. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej korzyści dla MŚP Stan obecny oraz wyzwania dla MŚP Nasze propozycje Ankieta Publikacje poświęcone CSR Strona internetowa z bazą dobrych praktyk Konkursy i odznaczenia Proponowanie właścicielom MŚP podzielenia się swoim doświadczeniem Włączanie informacji dot. CSR do szkoleń i warsztatów poświęconych pokrewnej tematyc Misje gospodarcze do przedsiębiorstw aktywnych w dziedzinie CSR Oferowanie wsparcia dla firm zainteresowanych CSR Priorytety dla firm aktywnych w sferze CSR Dobre przykłady w promowaniu CSR pośród MŚP Rada ds. CSR w województwie śląskim People and Profit w Danii Ulga podatkowa dla inwestorów w Wielkiej Brytanii Kredyty eksportowe w Szwecji Centrum Wiedzy i Informacji o CSR w Holandii Podsumowanie Spis źródeł

4 1. Wstęp Poniższy raport jest efektem projektu Zrównoważony rozwój biznesu zrealizowanego podczas Akademii Letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2013, zorganizowanej przez Fundację Sendzimira. Celem raportu jest usprawnienie promocji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR ang. corporate social responsibility) wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jego adresatem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego. Międzynarodowa grupa uczestników Akademii Letniej, posiadających zróżnicowane doświadczenia, podjęła próbę analizy bieżącej sytuacji dotyczącej promocji CSR wśród MŚP w województwie kujawsko pomorskim oraz przedstawienia propozycji nowych rozwiązań w tym zakresie. Wszystkie pomysły zostały rozwinięte na podstawie informacji zdobytych podczas spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, materiałów dostępnych online oraz wewnętrznych dyskusji pomiędzy uczestnikami Akademii Letniej. Najważniejszym zidentyfikowanym przez nas problemem okazał się brak zainteresowania wdrażaniem działań CSR przez MŚP. Niektóre z nich są świadome istnienia tego pojęcia, jednakże nie są chętne, aby wprowadzić jego założenia w życie. Z drugiej strony, inne przedsiębiorstwa podejmują pewne działania, nie wiedząc, że można je zakwalifikować jako społeczną odpowiedzialność. W poniższym raporcie zawarliśmy szereg propozycji, które naszym zdaniem mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu tej kwestii. Opracowanie zawiera ponadto wyjaśnienie pojęcia CSR, listę korzyści, jakie koncepcja ta może przynieść MŚP, ocenę obecnej sytuacji oraz wyzwań, przed którymi stoi Urząd Marszałkowski w kwestii promocji społecznej odpowiedzialności. Główna część raportu jest poświęcona sugerowanym rozwiązaniom (takim jak seminaria, badania ankietowe czy wsparcie prawne) wskazującym, jak postępować z brakiem wiedzy na temat CSR oraz jak go upowszechniać. Są one zilustrowane przykładami dobrych praktyk z tego zakresu. 4

5 2. Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej korzyści dla MŚP Społeczna odpowiedzialność biznesu (określana także jako odpowiedzialny biznes, zrównoważony biznes, społeczna odpowiedzialność, odpowiedzialność korporacyjna itp.) według definicji wypracowanej przez Komisję Europejską może być rozumiana jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. 1 W innym wyjaśnieniu tej koncepcji, stworzonym przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development), podkreślono, iż CSR jest ciągłym zobowiązaniem do wnoszenia wkładu w rozwój gospodarczy, z jednoczesnym polepszaniem jakości życia pracowników i ich rodzin, jak i lokalnej społeczności i całego społeczeństwa. 2 Dlatego też przedsiębiorstwa powinny postrzegać CSR jako część wspólnej wizji, a nie jako przypadkowe działania filantropijne. Oprócz tego, należy podkreślić, że w przeciwieństwie do zwykłego przestrzegania prawa, CSR jest oparty na dobrowolnych działaniach. Wymaga to zatem od przedstawicieli biznesu włączenia zagadnień dotyczących społeczeństwa, środowiska, etyki, praw człowieka i konsumenta do swojej podstawowej działalności i strategii, w ścisłej współpracy ze swoimi interesariuszami. Oczywiście, nie wszystkie z wymienionych powyżej aspektów będą miały takie samo znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, jednakże powinny one być wzięte pod uwagę podczas oceny jego wpływu na otoczenie. Społeczna odpowiedzialność jest obecnie postrzegana jako przynależna raczej do świata dużych korporacji. To głównie one tworzą strategie CSR i raporty poświęcone swojej działalności w tym zakresie. Niemniej jednak, także małe i średnie przedsiębiorstwa mogą potraktować takie działania jako przydatne narzędzie do poprawy swojej konkurencyjności. MŚP są co do zasady od początku blisko lokalnych społeczności. To ułatwia wprowadzenie działań CSR, gdyż takie przedsiębiorstwa są świadome miejscowych problemów, co pozwala na wprowadzenie lepiej dopasowanych rozwiązań. Ich rozmiar umożliwia im także podejmowanie szybszych i bardziej elastycznych decyzji, dzięki czemu proces wprowadzania działań CSR i ich modyfikacji jest ułatwiony. Oprócz tego, prowadzenie działalności na lokalnym rynku oznacza bycie bliżej potencjalnych konsumentów. Oznacza to, że wiadomości o aktywności przedsiębiorstwa rozprzestrzeniają się pośród nich szybciej bardzo często na zasadzie z ust do ust, jednak często także jako publikacje w lokalnych mediach. Z tego też względu działania CSR są sposobem na reklamę przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej redukcji kosztów marketingowych, jak i na wyróżnienie się spośród swoich konkurentów. Kolejnym pożytkiem z prowadzenia działań CSR jest dla MŚP również poprawa reputacji pośród innych przedsiębiorców, co może prowadzić do lepszych możliwości biznesowych, dotyczących np. łańcucha dostaw. Jest to spowodowane tym, iż przedsiębiorstwa świadome społecznie mogą przyciągać uwagę innych, które podzielają ich wartości. W efekcie pozwala to na większe zaufanie 1 A renewed EU strategy for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681, 2 World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility, role/previous work/corporate social responsibility.aspx 5

6 między nimi. Ten aspekt może być szczególnie ważny dla firm chcących poszerzać swoją działalność także na polu międzynarodowym. Inną korzyścią z CSR, z której mogą skorzystać zarówno duże korporacje jak i MŚP, jest zmniejszenie kosztów działalności z uwagi na poprawę efektywności zarządzania produkcją. Może to być wynikiem takich działań jak np. ograniczenie zużycia wody, wprowadzenie energooszczędnego sprzętu czy też recykling wytwarzanych odpadów. Działania społecznie odpowiedzialne dotyczące wspierania pracowników i poprawy warunków pracy pozwalają z kolei na polepszenie ich satysfakcji, pomysłowości oraz lojalności wobec przedsiębiorstwa. Jednocześnie, jako że pracownicy MŚP są zwykle członkami lokalnej społeczności, takie dobre praktyki są zazwyczaj bardziej widoczne, co również prowadzi do poprawy reputacji firmy. Jest to z kolei ważny czynnik w budowaniu zaufania konsumentów, a w efekcie ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. Więcej informacji poświęconych zagadnieniu korzyści, jakie CSR przynosi dla MŚP, znajduje się na poniższych stronach: Portal Innowacji, Społeczna odpowiedzialność MŚP ( C9) European Commission, Tips and Tricks for Advisors, CSR for SME's ( business/files/csr sme/tips tricks csrsme advisors_en.pdf) Mandl, I., Dorr, A., CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice Consolidated European Report, Austrian Institute for SME Research, Vienna 2007 ( 6

7 3. Stan obecny oraz wyzwania dla MŚP W 2011 roku Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (PARP), rozpoczęła projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), którego celem jest podniesienie poziomu znajomości pojęcia CSR i wiedzy na jego temat pośród przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz MŚP. Jest to ogólnopolski projekt, oparty na programie współpracy polsko szwajcarskiej, składający się z trzech etapów. Pierwszy z nich składał się z działań edukacyjnych i informacyjno promocyjnych, natomiast drugim jest konkurs dla MŚP na wsparcie projektów dotyczących wdrażania działań CSR. Ostatni element, który zostanie rozpoczęty po rozdysponowaniu wszystkich środków dostępnych w etapie 2., będzie poświęcony promocji dobrych praktyk oraz wyników projektu, a także jego ocenie. 3 W celu opisania bieżącej sytuacji, zwłaszcza zainteresowania powyższym projektem oraz wdrażaniem CSR, wykorzystamy następujące wskaźniki, które są oparte na informacjach uzyskanych od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego: Liczba przedstawicieli MŚP, którzy wzięli udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych W szkoleniach przeprowadzonych w ramach pierwszego etapu projektu PARP u udział wzięło 35 przedstawicieli MŚP, co można uznać za bardzo niską liczbę w porównaniu do oczekiwań. Idealnym stanem w powyższej sytuacji byłby udział w wydarzeniu wszystkich zaproszonych osób. Obecnie wskaźnik uczestnictwa pokazuje, iż zainteresowanie tematyką CSR, a nawet świadomość jej istnienia, jest niska. Mała liczba chętnych może być także spowodowana niedostateczną promocją spotkań. Liczba złożonych wniosków w projekcie przeprowadzanym przez PARP Liczbę wniosków pochodzących z województwa Kujawsko Pomorskiego można uznać za niską do organizatorów wpłynęły trzy aplikacje (z 108 złożonych w całej Polsce) Liczba niewykorzystanych środków, które są w dalszym ciągu dostępne Całkowita kwota wsparcia w ramach wspomnianego konkursu wynosi 9,7 mln złotych dla wszystkich regionów, jednakże już na obecnym etapie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie wiadomo, że nie wszystkie fundusze zostaną rozdysponowane. Idealnym stanem będzie całkowite wykorzystanie środków, co prawdopodobnie zostanie osiągnięte dzięki planowanej dodatkowej turze przyjmowania wniosków. Przyjęte przez nas wskaźniki pokazują, iż bieżący poziom świadomości dotyczącej CSR, a także chęć włączenia tej koncepcji do własnej działalności są bardzo niskie. W przyszłości, bez wprowadzenia akcji promocyjnej, sytuacja najprawdopodobniej pozostanie na takim samym poziomie. Podczas omawianego projektu Urząd Marszałkowski współpracuje z PARP nad promocją CSR w województwie. Z uwagi na to, że Urząd wspiera lokalne przedsiębiorstwa i przyciąga inwestorów spoza regionu, odgrywa on znaczącą role w zachęcaniu MŚP do wdrożenia działań CSR. W przyszłości może on się zderzyć z licznymi wyzwaniami, z których jednymi z większych są: 3 Polish Agency for Enterprise Development, Swiss Polish Cooperation Programme, 7

8 Brak świadomości: niektóre z MŚP nie są zaznajomione z założeniami związanymi z pojęciem CSR z uwagi na brak informacji na ten temat. Niemniej jednak, niektóre z nich już teraz stosują rozwiązania, które mogą być uznane jako społecznie odpowiedzialne, jednakże nie są tego świadome. Oprócz tego, niektóre z przedsiębiorstw wykazują się pewną znajomością tematyki, lecz nie wiedzą, w jaki sposób rozpocząć jej wdrażanie. Koszty: MŚP mogą również unikać inicjatyw związanych z CSR, ponieważ uważają je za stanowiące zbyt duże wyzwanie pod względem finansowym. Niektóre przedsiębiorstwa nie wiedzą, że niektóre rezultaty są możliwe do osiągnięcia bez znaczących nakładów pieniężnych. Promocja: dużym wyzwaniem, przed którym stoi Urząd Marszałkowski, jest znalezienie sposobu na skuteczne dotarcie do MŚP i zainteresowanie ich tematem CSR. Działania promocyjne są obecne na poziomie krajowym, jednak liczba MŚP wdrażających strategie CSR jest ciągle niska, dlatego też grupą docelową działań są właśnie te przedsiębiorstwa, które nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat CSR. Ważnym aspektem jest uświadomienie MŚP, iż nie tylko duże korporacje mogą odnosić korzyści z działań CSR. 8

9 4. Nasze propozycje Proponujemy zestaw działań, które mogą pomóc zarówno w zwiększeniu świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i usprawnieniu promocji tego zagadnienia Ankieta Brak zainteresowania przedsiębiorstw tematyką CSR został przez nas zidentyfikowany jako główny problem w rozpowszechnianiu działań CSR w regionie. Głównym zadaniem Urzędu jest zatem dowiedzenie się, w jaki sposób zmienić to nastawienie oraz zachęcić do prowadzenia aktywności w tym zakresie. Pierwszym krokiem byłoby wyjaśnienie, dlaczego firmy nie są zainteresowane odpowiedzialnością społeczną. Należałoby wyodrębnić wśród nich te, które w ogóle nie znają tego pojęcia, oraz takie, które co prawda mają na jego temat wiedzę, ale nie chcą prowadzić działań z nim związanych. Sposobem na zebranie powyższych danych jest przeprowadzenie ankiety, w których mogłyby zostać zamieszczone następujące pytania: Czy Państwa firma: Wprowadza jakiekolwiek inwestycje proekologiczne? Pomaga lokalnej społeczności? Bierze udział w akcjach charytatywnych? Czy znają Państwo pojęcie i koncepcję CSR? Czy wiedzą Państwo o możliwościach dofinansowania działalności CSR? Czy wprowadzili Państwo w swojej firmie usystematyzowaną politykę CSR? Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi nie, proszę wyjaśnić dlaczego? Czy Państwa partnerzy biznesowi prowadzą działalność CSR? Czy byliby Państwo zainteresowani wprowadzeniem strategii CSR w swojej firmie w przyszłości? Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi nie, proszę wyjaśnić dlaczego? Jeśli są Państwo zainteresowani poszerzaniem wiedzy w zakresie CSR, czy wiedzą Państwo, gdzie znaleźć odpowiednie informacje? Czy są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu i seminarium poświęconym CSR? Czy chcieliby Państwo otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń poświęconych CSR? Ankieta pozwoliłaby Urzędowi na zapoznanie się z sytuacją, byłaby także pomocna przy opracowywaniu strategii dla dalszych inicjatyw odnośnie promocji CSR Publikacje poświęcone CSR Stworzenie broszury lub krótkiej ulotki z podstawowymi informacjami na temat odpowiedzialnego biznesu oraz jego wprowadzania mogłoby być podstawą promocji tej tematyki. Z uwagi na brak wiedzy na temat CSR wśród MŚP, publikacja pozwoliłaby na poznanie pojęcia CSR przez 9

10 przedsiębiorców, a także na przedstawienie korzyści z wprowadzenia działań CSR. Zawierałaby ona także dobre przykłady, listę publicznych inicjatyw oraz dane kontaktowe pozwalające na uzyskanie dalszych wiadomości Strona internetowa z bazą dobrych praktyk Urząd Marszałkowski mógłby dostarczyć informacje dotyczące działań CSR przedsiębiorstw, które korzystają także z jego wsparcia w ramach innych programów. To pozwoliłoby na zwiększenie przejrzystości, a także na wprowadzenie nowej formy promocji Konkursy i odznaczenia Dobrym pomysłem jest zgromadzenie środków na konkursy z nagrodami, w których przedsiębiorstwa mogłyby współzawodniczyć w swoich inicjatywach CSR. Mogłoby to podnieść poziom świadomości o CSR, gdyż przyciągnęłoby uwagę do tej tematyki, jak i nagrodzenia firm, które już wprowadzają strategie CSR. Przykładowo, Wielkopolski Klub CSR organizuje konkurs Wielkopolskie Grand Prix CSR, który jest szansą dla przedsiębiorstw do promocji. Także Business Centre Club przeprowadza konkurs nazwany Firma Dobrze Widziana, w którym oceniane są firmy uważające się za odpowiedzialne społecznie. Jest on również połączony z kampanią promocyjną poświęconą CSR, ankietami dotyczącymi wiedzy na ten temat, a także rozpowszechnianiem formularzy pozwalających na samoocenę poziomu odpowiedzialności CSR w firmie Proponowanie właścicielom MŚP podzielenia się swoim doświadczeniem CSR często postrzegany jest jako dostępny tylko dla międzynarodowych korporacji. Byłoby zatem dobrym pomysłem, aby skontaktować się z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w proste działania CSR (także tymi, którzy nie zdają sobie sprawy, że ich aktywność można zaklasyfikować jako CSR) do podzielenia się swoim doświadczeniem np. podczas spotkań z innymi przedstawicielami MŚP. Pozwoliłoby to na wykazanie, iż proste i przydatne rozwiązania są możliwe do wprowadzenia także przez małe podmioty. Przy okazji zaangażowane przedsiębiorstwa mogłyby w ten sposób promować swoją działalność Włączanie informacji dot. CSR do szkoleń i warsztatów poświęconych pokrewnej tematyce Podczas spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego dowiedzieliśmy się, że Urząd organizuje dla przedsiębiorców cieszące się zainteresowaniem seminaria poświęcone przykładowo możliwościom eksportowym czy też przedsiębiorczości. Jednocześnie, gdy zaproponowano przedstawicielom MŚP spotkania z zakresu CSR, nie spotkano się z dużym odzewem. Jednym z rozwiązań tego problemu może być włączenie wiadomości poświęconych społecznej odpowiedzialności do tych bardziej popularnych spotkań. W ten sposób, część ich czasu mogłaby zostać poświęcona zaprezentowaniu pojęcia CSR, co pozwoliłoby na zapoznanie uczestników, niejako przy okazji, z tym zagadnieniem. 10

11 4.7. Misje gospodarcze do przedsiębiorstw aktywnych w dziedzinie CSR Udział w misji gospodarczej jest dla przedsiębiorstwa dobrą okazją do zapoznania się ze sposobem działalności zagranicznych firm, a także do nawiązania współpracy. Jednym z działań wspierających wzrost zainteresowania CSR mogłoby być zatem proponowanie wizyt w przedsiębiorstwach, które realizują działania CSR. W ten sposób firmy z regionu mogłyby także zdobyć informację co do sposobów wdrażania CSR bezpośrednio od goszczącego ich przedsiębiorstwa Oferowanie wsparcia dla firm zainteresowanych CSR Dobrym sposobem na wsparcie przedsiębiorstw byłoby stworzenie centrum działającego przy Urzędzie, które zajmowałoby się doradztwem w zakresie raportowania o działalności CSR oraz zdobywania środków na wdrażanie nowych rozwiązań przez firmy. Takie wsparcie pomogłoby przykładowo w upowszechnieniu zwyczaju raportowania o swoich działaniach przez firmy. Potrzebne na ten cel środki Urząd mógłby spróbować uzyskać przykładowo za pośrednictwem PARP Priorytety dla firm aktywnych w sferze CSR Urząd Marszałkowski mógłby wprowadzić zasadę, w ramach której firmy które wprowadzają działania CSR korzystałyby z pierwszeństwa w obsłudze. Przykładowo, jeśli zagraniczny importer byłby zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskim przedsiębiorcą, jako pierwsze byłby mu zaproponowane firmy ze strategią CSR. W ten sposób MŚP byłby zmotywowane do jej wprowadzania, gdyż pozwoliłoby im to na szybszą ekspansję. Oprócz tego, mogłoby to prowadzić do nawiązywania kontaktów z partnerami którzy także są już aktywni w sferze odpowiedzialnego biznesu, co w efekcie dałoby możliwość pozytywnej wymiany doświadczeń. Tego typu działania są już stosowane w Chicago pod nazwą Green Permit Program. W jego ramach projekty, które spełniają określone specyfikacje dotyczące wpływu na środowisko, otrzymują pozwolenia budowlane w ciągu 30 dni (lub nawet 15 dni) zamiast standardowego okresu dni. 11

12 5. Dobre przykłady w promowaniu CSR pośród MŚP 5.1. Rada ds. CSR w województwie śląskim4 Rada ds. CSR została utworzona z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego w 2011 roku. Służy jako ciało doradcze Zarządu Województwa. Lista jej członków zawiera przedstawicieli instytucji publicznych, związków zawodowych, związków pracodawców, świata akademickiego oraz sektora prywatnego. Jej głównym zadaniem jest upowszechnianie pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inicjowanie działań w tym zakresie na poziomie lokalnym. Rada jest podzielona na cztery grupy robocze: ds. edukacji, promocji, zrównoważonego biznesu oraz MŚP. Ich działania dotyczą różnych aspektów CSR. Przykładowo, działania edukacyjne polegają m.in. na upowszechnianiu pojęcia pośród nauczycieli i doradców zawodowych, a także na edukacji konsumentów. Grupa ds. MŚP jest z kolei zaangażowana w dopasowanie rozwiązań stosowanych w sferze CSR przez duże przedsiębiorstwa do możliwości MŚP. Rada pracuje razem z innymi podmiotami nad wdrażaniem różnych projektów. Przykładowo, we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., realizuje ona współfinansowany przez UE międzynarodowy projekt Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej. Rada regularnie organizuje lub współorganizuje wydarzenia takie jak konferencje i seminaria poświęcone CSR. Udziela również patronatów innym działaniom związanym z tą tematyką. Kolejnym, wartym wspomnienia działaniem jest uruchomienie strony internetowej, która zawiera informacje poświęcone CSR, a także przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie. Znajduje się na niej także lista bieżących wydarzeń, projektów oraz konkursów dostępnych zarówno dla przedsiębiorstw, jak i indywidualnych osób, np. studentów People and Profit w Danii5 Program People & Profit (P&P) został zainicjowany przez Duńską Agencję Handlu i Przedsiębiorców (DAHP) w 2005 roku i zakończył się w 2007 roku. DAHP jest częścią Ministerstwa Gospodarki, przed którym odpowiada za swoje działania. Grupą docelową P&P były MŚP, a celem dopasowanie działań CSR do skali działania MŚP i wykorzystanie ich na rzecz poprawy konkurencyjności MŚP. Głównym aspektem projektu było poprawienie świadomości co do sposobu wykorzystania działań CSR jako wskaźnika konkurencyjności. Podczas realizacji programu MŚP zapewniono szkolenia oraz inne narzędzia służące do całościowego włączenia CSR w ich działalność. Projekt obejmował: Badania analizę zależności pomiędzy CSR a bieżącą działalnością MŚP, z rezultatem w postaci różnych wydawnictw, raportów oraz kwestionariuszem. Szkolenia wyniki badań posłużyły jako podstawa do zorganizowania szkoleń oraz programów edukacyjnych dla managerów oraz pracowników duńskich MŚP. Ich celem było 4 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Województwie Śląskim (CSR), 5 People and Profit a practical guide to corporate socialy responsibility, Steurer, R., Berger G., Konrad A., Martinuzzi A., CSR Awareness Raising Summary of the case studies and conclusions, Vienna University of Economics and Business Administration, Research Institute for Managing Sustainability, %20conclusions_summary.pdf 12

13 zgromadzenie wiedzy dotyczącej wykorzystania CSR w normalnej działalności, a także wpływu takich działań do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rozpowszechnienie świadomości różni interesariusze oraz opinia publiczna zostali poinformowani o wynikach projektu, także w celu dalszej promocji CSR. Całkowity budżet projektu wyniósł 2,5 mln euro i został zrealizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz narodowych władz ds. rynku pracy. Duńska Agencja Handlu i Przedsiębiorców wraz z firmą konsultingową Rambøll Management i innymi partnerami w czasie trwania projektu zaoferowały kurs CSR dla managerów i pracowników duńskich MŚP Ulga podatkowa dla inwestorów w Wielkiej Brytanii6 Ulga podatkowa od inwestycji w społeczność lokalną (Community Investment Tax Relief CITR) ma za zadanie wspomagać biznes w zaniedbanych społecznościach poprzez zachęcanie do inwestowania w akredytowane Instytucje Finansowe Rozwoju Społeczności (Community Development Finance Institutions CDFIs). Została ona wprowadzona na poziomie krajowym przez brytyjski rząd. Ulga podatkowa jest dostępna dla jednostek oraz firm i wynosi do 25% wartości inwestycji w CDFI. Ulga jest rozłożona na okres 5 lat, zaczynając od roku w którym inwestycja jest ulokowana. Aby zostać ją objętą, inwestycja musi wystąpić jako: Zapis na udziały lub papiery wartościowe CDFI Pożyczka z CDFI Depozyt dla CDFI działającej jako bank Dla każdej poczynionej inwestycji w ramach programu odpowiednia Instytucja Finansowa wystawi certyfikat, który pozwala, po spełnieniu wymienionych wyżej warunków, na zastosowanie ulgi w wysokości do 5% wartości inwestycji za każdy rok, rozpoczynając od roku jej dokonania. Według nas, Urząd Marszałkowski powinien rozważyć możliwość lobbowania wprowadzenia podobnego rozwiązania w polskim systemie podatkowym Kredyty eksportowe w Szwecji7 W celu zapewnienia bardziej odpowiedzialnych relacji gospodarczych, Szwecja wprowadziła mechanizm antykorupcyjny, który pozwala na większą przejrzystość operacji handlowych. Jest on oparty na bodźcach finansowych. 6 Strona brytyjskiego ministerstwa finansów: 7 Business Anti Corruption Portal, Swedish Export Credit Corporation (SEK), anticorruption.com/resources/anti corruption initiatives/partner initiatives/sweden/; Steurer, R., The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Characterising Public Policies on CSR in Europe, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Department of Economic and Social Sciences, Vienna, November 2010, cial_responsibility_characterising_public_policies_on_csr_in Europe.pdf 13

14 Szwedzkie władze, aby podnieść poziom wiedzy na temat CSR, połączyły dofinansowanie do eksportu z obowiązkiem wywiązywania się z działań CSR. Kontrolę nad Szwedzką Korporacją Kredytów Eksportowych ( SKKE), która udziela opisywanych dofinansowań, sprawuje szwedzki rząd. Aby otrzymać środki z SKKE, każdy wnioskodawca musi podpisać antykorupcyjną umowę, na podstawie której zobowiązuje się, że dofinansowanie nie będzie przeznaczone na żadne działania korupcyjne. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania prowadzi do wypowiedzenia umowy przez SKKE, zwrotu otrzymanych środków oraz odszkodowania dla SKKE z tytułu poniesionych kosztów. Opisana praktyka pozwala zatem połączyć działania mające na celu finansowe wsparcie przedsiębiorców z podnoszeniem ich świadomości w zakresie CSR Centrum Wiedzy i Informacji o CSR w Holandii8 W 2001 roku holenderski rząd powołał do życia centrum promocji wiedzy o CSR, jednak jego aktywna działalność rozpoczęła się w roku Centrum jest zarządzane przez organizację MVO Nederland. Głównym powodem jego stworzenia było zapewnienie niezależności zarówno od rządu, jak i grup interesariuszy. MVO Nederland ma skład pracowników w wielkości 12 pełnych etatów. W okresie całkowity budżet Centrum wyniósł 4,9 mln euro, suma ta została przydzielona przez Ministerstwo Gospodarki. Centrum wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu CSR do ich działalności poprzez dostarczanie informacji na swojej stronie internetowej, przeprowadzanie warsztatów i wykładów oraz organizowanie innych wydarzeń, a także tworzenie innych narzędzi możliwych do zastosowania w działaniach CSR. Działalność Centrum można podzielić na cztery aspekty: Współpraca z organizacjami handlowymi w celu lepszego dostępu do świata biznesu i poznania jego potrzeb. Promocja CSR na poziomie międzynarodowym, głównie poprzez poprawę relacji międzynarodowych oraz zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw. Dystrybucja wiadomości dotyczących ważnych kwestii z zakresu CSR, przykładowo przejrzystości, relacji między CSR a marketingiem, zarządzania personelem. Współpraca z regionalnymi organizacjami przedsiębiorców, przykładowo izbami handlowymi, w celu włączenia CSR do ich działań oraz materiałów informacyjnych. Centrum dostarcza przedsiębiorcom praktycznych wskazówek, wskazuje dobre przykłady oraz odwołuje się do przydatnych kontaktów. Do tej pory zdołało dotrzeć do ponad przedsiębiorców. Oprócz promocji CSR, centrum realizuje duże międzynarodowe projekty, przykładowo poświęcone dostarczaniu wiedzy z dziedziny CSR dotyczącej importowania, eksportowania oraz inwestowania zagranicą, jak i wspieraniu podmiotów z branży rolniczej w ich działaniach CSR. Fundusze na powyższe projekty pochodzą głównie ze środków ministerialnych. 8 Strona Centrum: 14

15 6. Podsumowanie Znajomość dobrych praktyk dotyczących CSR utrzymuje się pośród polskich MŚP na stosunkowo niskim poziomie. Powodem takiego stanu jest prawdopodobnie brak akcji promocyjnych skierowanych do tej grupy, związany m.in. z faktem, że CSR postrzegany jest jako działalność odpowiednia głównie dla dużych firm. Jednakże jak pokazuje niniejszy raport, włączenie społecznej odpowiedzialności do aktywności MŚP jest zarówno możliwe, jak i korzystne. Niezbędne jest zatem dostosowanie działań promujących CSR do rzeczywistości MŚP. W naszej opinii, zaprezentowane powyżej rozwiązania powinny stać się częścią spójnej strategii mającej na celu promowanie systematycznego podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. MŚP mają przewagę nad dużymi międzynarodowymi korporacjami w postaci działania w bliskości społeczności, dla których produkują czy też świadczą usługi. Wprowadzenie działań CSR do ich aktywności pozwoliłoby na zwiększenie tej konkurencyjności także poprzez poprawę efektywności w ich funkcjonowaniu oraz polepszenie odporności na zmieniające się warunki rynkowe. 15

16 Spis źródeł 1. Mandl, I., Dorr, A., CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice Consolidated European Report, Austrian Institute for SME Research, Vienna 2007, 2. Steurer, R., Berger G., Konrad A., Martinuzzi A., CSR Awareness Raising Summary of the case studies and conclusions, Vienna University of Economics and Business Administration, Research Institute for Managing Sustainability, %20conclusions_summary.pdf 3. Steurer, R., The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Characterising Public Policies on CSR in Europe, Univesity of Natural Resources and Applied Life Sciences, Department of Economic and Social Sciences, Vienna, November 2010, Governments_in_Coporate_Social_Responsibility_Characterising_Public_Policies_on_CSR_in Europe.pdf 4. A renewed EU strategy for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681, lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2011:0681:fin:en:pdf 5. Business Anti Corruption Portal, Swedish Export Credit Corporation (SEK) anti corruption.com/resources/anti corruption initiatives/partnerinitiatives/sweden/ 6. European Commission, Tips and Tricks for Advisors, CSR for SME's business/files/csr sme/tips tricks csrsme advisors_en.pdf 7. HM Revenue & Customs, 8. MVO (CSR) Nederland 9. People and Profit a practical guide to corporate socialy responsibility, Polish Agency for Enterprise Development, Swiss Polish Cooperation Programme, Portal Innowacji, Społeczna odpowiedzialność MŚP, C9 12. Rydon Group, CSR Circle Diagram, circle 13. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Województwie Śląskim (CSR), World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility, program/business role/previous work/corporate socialresponsibility.aspx 16

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Dr Ewa Stawicka Mgr Marcin Ratajczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Cel

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility,

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska LIFE/3xŚrodowisko/PL na Konferencji "Rynek poligraficzny i opakowań

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP 2012 Michał Polański Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP Warszawa, 19 marca 2012 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo