Przedszkole postrzegane jako instytucja godna zaufania i wychodząca naprzeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole postrzegane jako instytucja godna zaufania i wychodząca naprzeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci."

Transkrypt

1

2 WSTĘP Otaczający nas świat to rzeczywistość, która stawia przed nami coraz więcej wymagań i oczekiwań. Coraz częściej ludzie poszukują usług oraz towarów najwyższej jakości, które poddają ocenie. Przedszkole jest elementem systemu oświaty, ale także elementem środowiska społecznego. Jest instytucją polecającą usługi edukacyjne, których najważniejszymi odbiorcami są dzieci i ich rodzice. Chcąc zaistnieć na rynku edukacyjnym, musimy tworzyć wizerunek aktywnej placówki, która poprzez prezentacje efektów pracy z wychowankami przedszkola oraz współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym wnosi swój wkład w życie społeczne, promuje placówkę, a zarazem stara się pozyskać korzyści dla siebie. W dobrze przygotowanej promocji tkwią ogromne szanse dla placówki. Jest to okazja do uatrakcyjnienia edukacji, a także zaangażowania całej społeczności przedszkolnej do działań na rzecz rozwoju placówki.

3 PRIORYTET: Przedszkole postrzegane jako instytucja godna zaufania i wychodząca naprzeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci. CELE STRATEGICZNE: promocja przedszkola i osiągnięć dzieci w społeczności lokalnej, współpraca ze środowiskiem, kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, pozyskiwanie sponsorów. CELE TAKTYCZNE: organizowanie imprez kulturalno-oświatowych na terenie przedszkola oraz w szerszym środowisku (przedszkole jako placówka kulturalnooświatowa otwarta dla wszystkich), współdziałanie z instytucjami typu: przedszkola, szkoły podstawowe, Zespół Szkół nr 5, Państwowa Szkoła Muzyczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Kino Teatr Syrena, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Biblioteka Powiatowa, Biblioteka Pedagogiczna, Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, PCK, Urząd Pocztowy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Policji tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi zainteresowań wychowanków, współpraca z rodzicami tworzenie miłej i życzliwej atmosfery wokół przedszkola, wspomaganie dzieci ze środowisk zagrożonych, organizowanie imprez środowiskowych, promowanie przedszkola i pozyskiwanie sponsorów.

4 K O R Z Y Ś C I DZIECKO RODZICE PRZEDSZKOLE NAUCZYCIEL wspomaganie prawidłowego integracja z najbliższym centrum kulturalne dla dzieci poznanie środowiska rozwoju osobowości dziecka środowiskiem z najbliższego środowiska rodzinnego wychowanków rozwijanie zainteresowań i dokładna znajomość pozyskiwanie większej promowanie własnych uzdolnień dziecka placówki liczebności dzieci umiejętności i zdolności rozwój sfery intelektualnej dziecka rozpoznanie talentów dziecka pozyskiwanie sponsorów nawiązanie kontaktów z partnerami przedszkola uczestnictwo w życiu zaangażowanie w działania promowanie placówki w rozwój osobisty kulturalnym środowiska na korzyść dziecka i środowisku lokalnego placówki pomoc specjalistyczna dla wsparcie ze strony przyjaciel rodzin umiejętne dziecka specjalistów w prawidłowych wykorzystywanie pomocy oddziaływaniach oferowanej ze strony wychowawczych rodziców

5 PRZEDSZKOLE PLACÓWKĄ KULTURALNO-OŚWIATOWĄ OTWARTĄ DLA WSZYSTKICH Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Ewaluacja Przedszkole jest otwarte dla wszystkich wystawy, Dyplomy i prezentuje dorobek artystyczny dzieci konkursy, Fotoreportaż dni promocji Przedszkole umożliwia poznanie wyjścia do teatru, kina, galerii, muzeum i przeżywanie doświadczeń z otaczającego świata Przedszkole stanowi ośrodek rozwoju myśli prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola Artykuły pedagogicznej w środowisku w mediach i czasopismach w czasopismach profesjonalnym

6 PRZEDSZKOLE PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZĄ WSPOMAGANIE DZIECI I RODZICÓW ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby Ewaluacja odpowiedzialne Przedszkole pomaga rodzinie w rozwiązywaniu problemów Kontakty ze specjalistami: psycholog, Diagnozowanie logopeda, Specjaliści z Poradni pedagog P. Ped. Przedszkole wypracowuje system pomocy wobec dzieci z rodzin potrzebujących wywiady, akcje charytatywne, praca indywidualna z dziećmi o zwiększonych Podziękowania potrzebach edukacyjnych Przedszkole współdziała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami wywiad, opinie pisemne Przedszkole prowadzi działania kierowanie do specjalistów, terapeutyczne i kompensacyjne w zakresie wzmacniania sfery uczuciowej dzieci zajęcia logorytmiczne w przedszkolu, praca nauczyciela z dzieckiem, spotkania z rodzicami na terenie przedszkola

7 PRZEDSZKOLE WSPÓŁDZIAŁA Z SAMORZĄDEM LOKALNYM Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Ewaluacja Przedszkole wzbudza zainteresowanie kreatywne rozmowy na spotkaniach z Ocena działań problemami placówki samorząd lokalny Przedszkole zaprasza samorząd lokalny do spotkania, udziału w różnych formach działalności imprezy, przedszkola (wspólne rady pedagogiczne, uroczystości, zajęcia z dziećmi, wycieczki, uroczystości konkursy, wewnętrzne i na zewnątrz placówki) festyny Przedszkole współdziała w realizacji spotkania, Prasa lokalna programów w zakresie bezpieczeństwa organizowanie pomocy Z-ca społeczny wychowanków Przedszkole otrzymuje pomoc od samorządu przeglądy, w pracach remontowych placówki pomoc finansowa Przedszkole uzyskuje opinię samorządu pisemne opinie na temat zaplanowanych działań

8 PRZEDSZKOLE WSPOŁPRACUJE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, POZYSKUJE SPONSORÓW, PROMUJE SWOJE OSIĄGNIECIA Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Ewaluacja Przedszkole współpracuje z placówkami konkursy, Dyplomy przedszkolnymi turnieje, Fotoreportaż imprezy międzyprzedszolne, wspólne rady pedagogiczne, wspólne szkolenia, grupy wsparcia dyrektorów Przedszkole współpracuje ze szkołami spotkania, wspólne rady pedagogiczne, podstawowymi wycieczki przedszkolaków do szkoły, udział uczniów z klas pierwszych w uroczystościach przedszkolnych Przedszkole współpracuje z Zespołem Szkół udział uczniów w imprezach i uroczystościach nr 5 w Wieluniu przedszkolnych połączony z zabawami integracyjnymi, uczestnictwo dzieci przedszkolnych w uroczystościach przygotowanych przez uczniów

9 Przedszkole współpracuje z Państwową koncerty muzyczne, Szkołą Muzyczną wspólne uroczystości Międzyprzedszkolne Pokazy Taneczne Przedszkole współpracuje z Poradnią badania przesiewowe (mowa, słuch, wzrok), Psychologiczno-Pedagogiczną warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne, zajęcia logorytmiczne w przedszkolu Przedszkole współpracuje z Kinem Syrena, współpraca w zakresie organizowania imprez Młodzieżowym Domem Kultury i uroczystości Przedszkole współpracuje z instytucjami: realizacja programów: Edukacja Zdrowotna, Rozmowy Państwową Komendą Policji, Państwową Podaruj Dzieciom Słońce, Bezpieczeństwo kreatywne Strażą Pożarną, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Ruchu Drogowego, Rodzice Urzędem Pocztowym, Niepublicznym wystawy prac dzieci, Niesamodzielnym Zakładem Opieki wyjazdy, Zdrowotnej wycieczki, spotkania, warsztaty, fluoryzacja zębów

10 Przedszkole współpracuje z PCK, Fundacją udział w akcji Gorączka Złota, Dyplomy DAR SERCA pomoc finansowa dla chorych dzieci Dar Serca Rodzice Przedszkole współpracuje z mass-mediami: zapraszanie na uroczystości przedszkolne, Kasety video telewizja, prasa, radio sporządzanie artykułów, Artykuły udzielanie wywiadów, udział w różnych imprezach Przedszkole poszukuje sponsorów prezentacja w mediach, dla działań promujących przedszkole pomoc materialna, Informacja zwrotna pomoc rzeczowa Rodzice Przedszkole promuje i rozwija młode talenty uczestnictwo dzieci w konkursach, turniejach, Dyplomy spartakiadach, pokazach Statuetki międzyprzedszkolnych i innych Rodzice Puchary uroczystościach, zajęcia rytmiczne w przedszkolu Przedszkole rozwija i promuje umiejętności artykuły w prasie, czasopismach, na stronie Informacja zwrotna nauczyciela internetowej przedszkola, prowadzenie warsztatów i rad szkoleniowych

11 Przedszkole opracowuje folder, plakat folder, Folder przedszkola reklamujący placówkę plakat Plakat przedszkola Przedszkole opracowuje stronę internetową opracowanie i ciągła aktualizacja informacji Strona internetowa promującą placówkę w środowisku na stronie internetowej przedszkola Przedszkole pozyskuje nowych organizacja Dni Promocji Przedszkola, Kwiecień Rozmowy wychowanków do przedszkola organizacja Dni otwartych dla nowych dzieci Czerwiec kreatywne i rodziców

12 PRZEDSZKOLE WSPÓLPRACUJE Z RODZICAMI Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Ewaluacja Przedszkole zapoznaje rodziców zebrania z rodzicami, Wrzesień Protokóły zebrań z zasadami funkcjonowania przedszkola informacje dla rodziców (każdego Kącik dla rodziców i organizacja pracy roku) Przedszkole poznaje wychowanków i ich wywiady, Nauczycielki Raporty środowisko rodzinne ankiety, Arkusze obserwacji prowadzenie obserwacji dzieci Przedszkole zapoznaje rodziców spotkania i wspólne rozmowy podczas dyżuru Protokoły z zebrań z wynikami wstępnej obserwacji nauczycielek, Nauczycielki z rodzicami kontakty indywidualne, Zeszyt spotkań zebrania z rodzicami Przedszkole wspomaga rodziców kontakty indywidualne, Protokoły w rozwiązywaniu aktualnych problemów zebrania grupowe, Nauczycielki Arkusze samooceny wychowawczych i dydaktycznych realizacja programu wychowawczego, spotkania z pedagogiem, psychologiem

13 Przedszkole pozyskuje rodziców współorganizowanie wycieczek, uroczystości, Protokoły do współdziałania festynów, bali charytatywnych i innych Nauczycielki imprez Przedszkole współdziała systematyczne spotkania z radą rodziców Protokoły z zebrań z przedstawicielami rady rodziców Przedszkole przedstawia rodzicom wyniki zapoznawanie z wynikami ze sprawowania Raport/sprawozdanie ze sprawowania nadzoru nadzoru ze sprawowania (raz w ze sprawowania roku) nadzoru

14 Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne PRZEDSZKOLE: Ewaluacja

15 PARTNERZY PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna profilaktyka Kuratorium Oświaty współpraca pedagogiczna Samorząd Lokalny finansowanie organizacja imprez Muzeum Ziemi Wieluńskiej zwiedzanie wystaw, rozmowy z autorami Komenda Policji wycieczki, realizacja programu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Przedszkola wymiana doświadczeń, organizacja imprez Młodzieżowy Dom Kultury współpraca w organizowaniu imprez Urząd Pocztowy wycieczki, wystawy prac dzieci Państwowa Straż Pożarna wycieczki, realizacja progr. Podaruj dzieciom słońce Szkoły Podstawowe przygotowanie dzieci do szkoły Niepubl. Samodz. Zakład Opieki Zdrowotnej fluoryzacja zębów, Zespół Szkół nr 5 wspólne uroczystości, zabawy integracyjne Rodzice aktywna współpraca Kino Teatr Syrena współpraca w organizowaniu imprez PCK udział w akcji Gorączka Złota Szkoła Muzyczna koncerty muzyczne, wspólne uroczystości Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wycieczki, konkursy, wystawy Lokalne mass-media promowanie działalności placówki Fundacja Dar Serca pomoc finansowa dla chorych dzieci

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo