Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego"

Transkrypt

1 Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2 Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Partnerstwo transgraniczne oraz międzyregionalne stanowi istotne narzędzie propagujące współpracę i działa stymulująco na rozwój słabiej rozwiniętych regionów. Nawiązanie kontaktów ponadkrajowych, umożliwiających przepływ i wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy przyczynia się jednocześnie do zwiększenia spójności społecznogospodarczej we wszystkich regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poszerza zakres współpracy również o kraje Bliskiego Sąsiedztwa Unii Europejskiej na wschodzie. Centralne położenie Polski pod względem geograficznym w Europie sprawia, że kraj nasz jest naturalnym rzecznikiem i promotorem wschodnich sąsiadów na arenie krajów EOG/EFTA. Aktywizacja społeczności lokalnych na poziomie regionalnym lub lokalnym podejmowana przez podmioty z krajów graniczących z Polską od zachodu na rzecz społeczeństw z krajów graniczących z nią od wschodu, wyrównuje szanse regionów słabszych szybciej niż jakiekolwiek działania podejmowane przez te państwa na poziomie rządowym.

3 Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Wychodząc z założenia, że polskie podmioty mogą i powinny odgrywać istotną rolę w tym procesie - jako swoisty tłumacz zjawisk społecznych między Europą wschodnią i zachodnią - Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przygotowało program grantodawczy propagujący ideę współpracy transgranicznej, współfinansowany przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Długofalowym celem Programu była poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz z państw EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), państw Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy), jak również krajów sąsiadujących od wschodu z Polską/ Unią Europejską. W latach , w ramach trzech naborów wniosków, Program dofinansował realizację 50 projektów promujących współpracę regionalną i lokalną poprzez zawiązywanie partnerstw transgranicznych (14 dwustronnych, 36 wielostronnych) na łączną kwotę euro.

4 Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Szczególnie istotne dla Programu było wsparcie projektów wielostronnych, realizowanych w partnerstwie m.in. z organizacjami z krajów Bliskiego Sąsiedztwa - z Ukrainy, Białorusi lub Obwodu Kaliningradzkiego (Federacji Rosyjskiej). Najwięcej partnerstw w Programie zawiązanych zostało między podmiotami z Polski, Niemiec oraz Ukrainy (blisko połowa projektów wielostronnych). W projektach dwustronnych polskie podmioty skorzystały z doświadczeń partnerów m.in. z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii oraz Niemiec i Litwy. W znakomitej większości bezpośrednimi beneficjentami były organizacje pozarządowe w krajach objętych Programem. W ramach dofinansowanych działań organizowano konferencje, seminaria/szkolenia/warsztaty, wizyty studyjne/staże, kampanie informacyjne, cykle edukacyjno-szkoleniowe, targi wiedzy oraz wydawano publikacje, foldery, broszury i tworzono strony internetowe, reportaże i filmy. Więcej informacji o dofinansowanych projektach można znaleźć na stronie internetowej Programu Publikacja niniejsza prezentuje dorobek Programu Partnerstwa Transgranicznego, a zwłaszcza rezultaty osiągnięte przez polskie organizacje oraz ich partnerów we współpracy międzynarodowej.

5 Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Aktywizacja lokalna str Rozwój regionalny / turystyka str Partnerstwo międzysektorowe str Współpraca międzynarodowa str Pomoc społeczna str Kultura str

6 Jak aktywizować i angażować mieszkańców w pracę na rzecz lokalnej społeczności Okres realizacji: Beneficjent: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "Opus" pl. Wolności Łódź Partnerzy: Stowarzyszenie DMEG - Dania Kwota dofinansowania: EUR 6

7 Jak aktywizować i angażować mieszkańców w pracę na rzecz lokalnej społeczności Głównym celem projektu było wdrożenie w Łodzi dobrych praktyk związanych z rozwojem lokalnych społeczności, metodą empowermentu oraz budowaniem partnerstw opartych na współpracy lokalnych instytucji i mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia stanowiła również szansę dla przedstawicieli łódzkich NGO-sów i instytucji publicznych do nawiązania kontaktów z instytucjami i organizacjami z Danii. 7

8 Jak aktywizować i angażować mieszkańców w pracę na rzecz lokalnej społeczności Zorganizowano serię warsztatów, w których uczestniczyli lokalni liderzy, przedstawiciele łódzkich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Szkolenia dotyczyły idei empowermentu i metod skutecznej komunikacji w oparciu o teorię kolorowej komunikacji G. Junga. W trakcie spotkań powstały lokalne partnerstwa instytucji i mieszkańców, które umożliwiły zwiększenie udziału społeczeństwa w planowaniu i realizowaniu lokalnych inicjatyw oraz szeroko rozumianą integrację społeczną. W ramach programu uczestnicy, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Centrum OPUS, zrealizowali projekty, takie jak: konsultacje społeczne, warsztaty, spotkania oraz debaty z mieszkańcami na temat wybranego problemu lokalnego. 8

9 Kontakt - gesty pokoleń Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy ul. Gunwaldzka Wydminy Partnerzy: Stowarzyszenie ÖkoLeA - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 9

10 Kontakt - gesty pokoleń Projekt miał na celu ułatwienie komunikacji i integracji między pokoleniami, w tym między grupami społeczności lokalnych z Polski i Niemiec. Przygotowano szereg inicjatyw, umożliwiających wzajemne zbliżenie się mieszkańców w różnym wieku. 10

11 Kontakt - gesty pokoleń Głównym przedsięwzięciem była organizacja warsztatów dla polskich i niemieckich uczestników. W Wydminach odbyły się seminaria, gry tematyczne, kursy teatralne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Na zakończenie warsztatów przeprowadzono debatę publiczną Wspólnota pokoleń z udziałem samorządowców, mediów i społeczności lokalnej, którą poprzedził pokaz uczestników kursu teatralnego Gesty pokoleń. Przebieg projektu został udokumentowany w formie reportażu na DVD. Zorganizowano również mityngi promocyjne w Wydminach i w Klosterdorf, podczas których nastąpiła prezentacja przygotowanego reportażu połączona z dyskusją na temat kontynuacji współpracy. 11

12 MGIS - Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/ Lublin Partnerzy: Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Uczniów Fortetsya - Ukraina Instytucja Publiczna w Rasienie Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej - Litwa Kwota dofinansowania: EUR 12

13 MGIS - Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych Głównym celem projektu był rozwój współpracy regionów przygranicznych państw Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej na płaszczyźnie budowania konsensusu instytucjonalnego organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Polski, Litwy i Ukrainy na rzecz rozwoju sieci młodzieżowych inicjatyw społecznych. Grupę docelową stanowiła grupa młodzieży oraz nauczycieli z Polski, Litwy i Ukrainy. W programie wzięły udział szkoły z Gminy Konopnica z Polski, Gminy rejonowej Rosienie na Litwie oraz rejonu tarnopolskiego na Ukrainie. 13

14 MGIS - Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych Głównym celem projektu był rozwój współpracy regionów przygranicznych państw Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej na płaszczyźnie budowania konsensusu instytucjonalnego organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Polski, Litwy i Ukrainy na rzecz rozwoju sieci młodzieżowych inicjatyw społecznych. Grupę docelową stanowiła grupa młodzieży oraz nauczycieli z Polski, Litwy i Ukrainy. W programie wzięły udział szkoły z Gminy Konopnica z Polski, Gminy rejonowej Rosienie na Litwie oraz rejonu tarnopolskiego na Ukrainie. 14

15 MGIS - Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych Dzięki przedsięwzięciu młodzież zapoznała się z zasadami realizacji inicjatyw społecznych na terenie szkół, współpracy z nauczycielami, a także osobami, które współtworzą i aktywnie włączają się w działania integrujące i ożywiające środowisko lokalne. Rezultatem był również wzrost świadomości i motywacji do samokształcenia związanego z rozwijaniem umiejętności przedsiębiorczego myślenia i działania. 15

16 Sieć współpracy i partnerstwa Niemcy Polska Ukraina Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ul. Mazowiecka 11 lok Warszawa Partnerzy: Paritätische Akademie Niemcy Centrum AHALAR - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 16

17 Sieć współpracy i partnerstwa Niemcy Polska Ukraina Głównym celem projektu było utworzenie platformy wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy jako narzędzia stymulującego rozwój i wyrównanie szans słabiej rozwiniętych regionów ze wschodu Europy. Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i ich partnerzy lokalni z terenu gminy Słupno, skupieni wokół wspólnych działań Centrum Aktywności Lokalnej na bazie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele NGO z obwodu czernihowskiego na Ukrainie. 17

18 Sieć współpracy i partnerstwa Niemcy Polska Ukraina W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty pn. Laboratorium współpracy i partnerstwa prowadzone przez ekspertów z Niemiec i Polski. W ich trakcie uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności dotyczące aktywizacji lokalnych społeczności i budowania partnerstw. Zorganizowana została również wizyta studyjna w Polsce, w której udział wzięli przedstawiciele z Ukrainy i ekspert z Niemiec. Dotyczyła ona prezentacji działalności polskich organizacji, w tym instytucji pracujących jako Centrum Aktywności Lokalnej, w obszarze aktywizacji i mobilizacji mieszańców na rzecz rozwoju swoich społeczności oraz pokonywaniu barier w budowaniu współpracy. Zostały również wydane zeszyty edukacyjne Dobre partnerstwa zawierające refleksje i przemyślenia nt. współpracy partnerskiej, skuteczności podejmowanych inicjatyw społecznych oraz podobieństw i różnic rozwoju społecznego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. 18

19 Sieć współpracy i partnerstwa Niemcy Polska Ukraina 19

20 Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej POL-FIN-BEL: Ekologia, Edukacja, Turystyka Okres realizacji: , Beneficjent: Fundacja OIKONOMOS ul. Św. Mikołaja Białystok Partnerzy: Akademia w Valamo - Finlandia Wydział Młodzieżowy Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR, EUR 20

21 Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej POL-FIN-BEL: Ekologia, Edukacja, Turystyka Głównym celem obydwu projektów było wniesienie pozytywnego wkładu do ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju regionu, a także rozwój współpracy między organizacjami partnerskimi. W przedsięwzięciu wzięli udział młodzi liderzy z Polski, a w drugiej edycji również z Białorusi, którzy podczas warsztatów prowadzonych przez polskich i fińskich trenerów zostali wyposażeni w kompetencje z zakresu ekoturystyki, zrównoważonego rozwoju oraz planowania i implementacji projektów. Zorganizowano również wizytę studyjną w Osadzie Poczopek oraz na Szlaku Rękodzieła Ludowego na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Zwieńczeniem wyjazdu były warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania wyrobów z gliny. 21

22 Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej POL-FIN-BEL: Ekologia, Edukacja, Turystyka Następnie młodzież zaplanowała i zrealizowała (indywidualnie bądź w parach) inicjatywy związane z różnorodnymi aspektami zrównoważonego rozwoju, takimi jak: ochrona środowiska, integracja społeczna, tolerancja, tożsamość kulturowa, rozwój osobisty. Rezultaty działań prezentowane były podczas Festiwalu Młodych Liderów w Akademii Supraskiej. Zwycięzcy konkursu na najlepsze inicjatywy odbyli staże w Akademii w Valamo. Przygotowano także reportaż filmowym i folder prezentujący powzięte działania na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności oraz wypracowany model współpracy międzynarodowej. 22

23 Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej POL-FIN-BEL: Ekologia, Edukacja, Turystyka 23

24 Międzynarodowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej jako skuteczna i efektywna metoda rozwiązywania problemów lokalnych Okres realizacji: Beneficjent: Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotokos" ul. Kopernika 63a Gliwice Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego Donbass z Doniecka - Ukraina Organizacja Innova eg z Lipska - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 24

25 Międzynarodowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej jako skuteczna i efektywna metoda rozwiązywania problemów lokalnych Głównym celem projektu było pozyskanie wiedzy i niemieckich doświadczeń dotyczących społecznej i gospodarczej rewitalizacji dzielnic oraz innych obszarów dotkniętych patologiami w oparciu o ekonomię społeczną i spółdzielczość socjalną. Uczestnikami programu byli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i prywatnego z krajów partnerskich. 25

26 Międzynarodowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej jako skuteczna i efektywna metoda rozwiązywania problemów lokalnych Zorganizowano dwie wizyty studyjne w Polsce, podczas których przeprowadzono z udziałem niemieckiego eksperta cykle szkoleń opierające się na modelu dzielnicowej spółdzielni socjalnej Sonnenberg w Chemitz. Pokazanie uczestnikom możliwości i szans, jakie dają ekonomia społeczna i spółdzielnie socjalne oraz współdziałanie w trójsektorowym partnerstwie, przyczyniło się do zmiany sytuacji w miejscach zagrożonych narastaniem negatywnych zjawisk generujących wykluczenie społeczne. Ważnym elementem programu były również wizyty w polskich organizacjach i instytucjach, które umożliwiły pozyskanie potencjalnych partnerów w realizacji inicjatyw transgranicznych. 26

27 Jak to robią Duńczycy? Budowa partnerstwa polsko -duńskiego na rzecz pobudzania inicjatyw społecznych w Sokołowsku Okres realizacji: Beneficjent: Towarzystwo Rozwoju Sokołowska Osiedle Sokołowsko Partnerzy: Organizacja Fritidsborger.dk - Dania Kwota dofinansowania: EUR 27

28 Jak to robią Duńczycy? Budowa partnerstwa polsko -duńskiego na rzecz pobudzania inicjatyw społecznych w Sokołowsku Głównym celem projektu było pobudzanie inicjatyw społecznych w Sokołowsku poprzez nawiązanie współpracy transgranicznej oraz promowanie w Polsce modelowych rozwiązań duńskich w dziedzinie aktywizacji społecznej. 28

29 Jak to robią Duńczycy? Budowa partnerstwa polsko -duńskiego na rzecz pobudzania inicjatyw społecznych w Sokołowsku Zorganizowano spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich w Polsce. W tym czasie odbył się również festyn w Sokołowsku, którego ważnym elementem była prezentacja działalności organizacji Fritidsborger.dk. Następnie Duńczycy wzięli udział w stażu w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Sokołowska, gdzie uczestniczyli w pracach stowarzyszenia udzielając zarazem cennych wskazówek odnośnie jego funkcjonowania. Kolejnym działaniem była wizyta studyjna polskich przedstawicieli w Danii. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy poznali realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w innym kraju, jak również zasady współpracy kilku instytucji przy organizacji wydarzeń kulturalnych. W trakcie pobytu uczestniczyli w dożynkach, podczas których zaprezentowali działalność stowarzyszenia. Powstała także strona internetowa projektu, która stała się platformą wymiany informacji pomiędzy organizacjami partnerskimi. 29

30 Międzynarodowe partnerstwo na rzecz "Przejrzystej Ukrainy" Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie ul. Marii Curie-Skłodowskiej Szczecin Partnerzy: Instytut Demokracji im. Pylypa Orlika - Ukraina Europejska Wymiana - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 30

31 Międzynarodowe partnerstwo na rzecz "Przejrzystej Ukrainy" Głównym celem projektu było wsparcie działań na rzecz wdrożenia programu Przejrzysta Ukraina w 25 miastach Ukrainy oraz rozszerzenie ich na miarę akcji masowej. W przedsięwzięciu uczestniczyli polscy, ukraińscy i niemieccy eksperci zajmujący się problematyką samorządową, ukraińscy działacze organizacji pozarządowych oraz pracownicy urzędów lokalnych. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została narada partnerów w Szczecinie, w której udział wzięli eksperci z Polski, Ukrainy i Niemiec. Podczas spotkania został szczegółowo przedstawiony i oceniony przebieg dotychczasowych działań programu Przejrzysta Ukraina, zaplanowane seminarium na Ukrainie oraz uzgodnione zasady współpracy on-line na stronie internetowej. 31

32 Międzynarodowe partnerstwo na rzecz "Przejrzystej Ukrainy" Rozbudowana została także strona internetowa dzięki czemu stała się obok korespondencji elektronicznej, głównym miejscem roboczego ustalania programu spotkania, dyskusji nad opracowywanymi materiałami oraz uzgadniania zasad rekrutacji uczestników. Kolejnym elementem współpracy międzynarodowej była organizacja seminarium w Czerkasach, w którym udział wzięli samorządowcy, członek zarządu ENTO ze Strasburga, dziennikarze i eksperci z Polski, Niemiec i Ukrainy. Podczas spotkania ustalone zostały zasady dalszego partnerstwa na rzecz etycznej administracji na Ukrainie. 32

33 Wzmocnienie standartów demokratycznych poprzez tworzenie transgranicznych społeczności liderów młodzieżowych Okres realizacji: Beneficjent: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda Warszawa Partnerzy: Kwota dofinansowania: Centrum Praw Człowieka Viasna Białoruś Centrum Praw Człowieka Postup Ukraina Regionalna Młodzieżowa Organizacja Pozarządowa Cunami Rosja Deutsch-Russischer Austausch e.v. - Niemcy EUR 33

34 Wzmocnienie standartów demokratycznych poprzez tworzenie transgranicznych społeczności liderów młodzieżowych Głównym celem projektu było budowanie europejskiej przestrzeni opartej na wartościach demokratycznych, prawach człowieka, ideach społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej. Program adresowany był do młodych działaczy organizacji pozarządowych z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Wśród nich byli zarówno liderzy organizacji, jak i absolwenci edukacyjnych programów organizowanych przez partnerskie organizacje, wolontariusze tych organizacji i studenci. Ponadto w zajęciach Akademii udział wzięło 4 ekspertów regionalnych z organizacji partnerskich projektu. 34

35 Wzmocnienie standartów demokratycznych poprzez tworzenie transgranicznych społeczności liderów młodzieżowych W ramach projektu zorganizowana została wspólnie z organizacjami partnerskimi Letnia Młodzieżowa Akademia Praw Człowieka i Inicjatyw Demokratycznych, której program składał się z kilku bloków tematycznych: idee inicjatyw obywatelskich, rola organizacji pozarządowych, prawa i wolności człowieka oraz rozwiązywanie konfliktów - planowanie działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych. Podczas warsztatów przeszkolona została 22-osobowa grupa młodzieży. 35

36 Wzmocnienie standartów demokratycznych poprzez tworzenie transgranicznych społeczności liderów młodzieżowych Za szczególnie ciekawe i pożyteczne uznano bloki dotyczące umiejętności prowadzenia negocjacji, planowania działań dotyczących rozwiązywania konkretnych problemów związanych z prawami człowieka oraz opracowywania zasięgu i form współpracy zarówno regionalnej jak i międzynarodowej. Projekt obejmował również aktywny udział uczestników i ekspertów regionalnych w uroczystości Dożynki 2009, realizowanej przez środowisko Gminy Wieluń oraz organizacje społeczne i władze samorządowe. Prócz nabycia wiedzy, uczestnicy mieli również okazję w praktyce zapoznać się z działalnością różnych organizacji działających na poziomie lokalnym i regionalnym. 36

37 Zielony trójkąt Okres realizacji: Beneficjent: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe ul. Limanowskiego Nowy Sącz Partnerzy: Homelskie Forum Demokratyczne - Białoruś Stowarzyszenie Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 37

38 Zielony trójkąt Głównym celem projektu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wdrożenie programu NSV (New Style Volunteers) wśród zainteresowanych wolontariuszy z Polski, Białorusi i Niemiec. Idea NSV opiera się na poszukiwaniu przez młodych obywateli możliwości rozwiązań problemów, z jakimi borykają się różne środowiska. 38

39 Zielony trójkąt Zorganizowano warsztaty w Nowym Sączu, podczas których uczestnicy uzyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat przygotowywania i realizacji własnych kampanii woluntarystycznych. W trakcie spotkania młodzież utworzyła nieformalne grupy NSV, które następnie zrealizowały zaplanowane inicjatywy społeczne. Wachlarz działań był szeroki i dotyczyły takich aspektów społeczeństwa obywatelskiego jak: integracja społeczna, ekologia, tolerancja, tożsamość kulturowa. Po zakończeniu projektów zorganizowany został Jarmark idei, czyli podróż uczestników projektu do Lipska, Homla i Krakowa w celu zapoznania się z efektami pracy wszystkich grup. W ten sposób młodzież podzieliła się swoimi doświadczeniami z kolegami z krajów partnerskich oraz zainspirowała ich i zmotywowała do dalszej pracy na rzecz innych. 39

40 Zielony trójkąt 40

41 Mentoring dla kobiet - projekt dla województwa lubuskiego Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ul. Kościuszki Słubice Partnerzy: Uniwersytet Europejski Viadrina - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 41

42 Mentoring dla kobiet - projekt dla województwa lubuskiego Głównym celem projektu było zaszczepienie idei mentoringu w Polsce poprzez stworzenie sieci współpracy i odpowiednich struktur umożliwiających dopasowanie jej do polskich warunków. Dzięki współpracy partnerów zagadnienia szeroko rozpowszechnionego w Europie Zachodniej i w Skandynawii mentoringu, będącego formą wspierania rozwoju kadr, zostały upowszechnione w województwie lubuskim. Z doświadczeniami z Brandenburgii zapoznali się przedstawiciele kręgów społecznych, politycznych, samorządowych, akademickich i biznesowych. Zorganizowano warsztaty, wyjazd studyjny do Brandenburgii, seminarium i konferencję. 42

43 Mentoring dla kobiet - projekt dla województwa lubuskiego Wymiernym rezultatem przedsięwzięcia była promocja idei w mediach oraz publikacja pokonferencyjna, zawierająca opinie grup roboczych i gotową propozycję kontynuacji działań na rzecz upowszechniania założeń mentoringu w Polsce. 43

44 Budowanie tożsamości wielokulturowego regionu oraz polityka socjalna na pograniczu Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI ul. Mokotowska 65 lok Warszawa Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI - Ukraina Instytut Historii Stosowanej - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 44

45 Budowanie tożsamości wielokulturowego regionu oraz polityka socjalna na pograniczu Głównym celem projektu było pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami z Chełma i Kowla w obszarze pracy społecznej i budowania wielokulturowej tożsamości regionów, jak również zachęcenie organizacji pozarządowych z pogranicza polsko-niemieckiego do podejmowania inicjatyw międzynarodowych w partnerstwie z Ukrainą i Polską Wschodnią. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została wizyta studyjna działaczy społecznych z pogranicza polsko-niemieckiego na teren pogranicza polsko-ukraińskiego, w trakcie której uczestnicy zapoznali się ze specyfiką regionu oraz działaniami z obszaru kultury, pomocy społecznej oraz programów młodzieżowych. 45

46 Budowanie tożsamości wielokulturowego regionu oraz polityka socjalna na pograniczu Następnym elementem współpracy były warsztaty i seminarium w Kowlu, podczas których zawiązały się trójnarodowe grupy tematyczne, zainteresowane opracowaniem programów odnoszących się do wspólnych problemów pogranicza. W kolejnej fazie zorganizowana została druga wizyta studyjna działaczy społecznych z pogranicza polsko-ukraińskiego na teren pogranicza polskoniemieckiego, podczas której uczestnicy zapoznali się z podejmowanymi działaniami społecznymi. Przygotowany został również staż dla przedstawicieli organizacji społecznych Chełma i Kowla na pograniczu polsko-niemieckim, umożliwiający zapoznanie uczestników z zakresem i metodyką pracy kilku partnerów oraz sposobami planowania i finansowania działań organizacji społecznych tego regionu. 46

47 Budowanie tożsamości wielokulturowego regionu oraz polityka socjalna na pograniczu 47

48 Budowanie tożsamości wielokulturowego regionu oraz polityka socjalna na pograniczu Zwieńczeniem realizacji przedsięwzięcia były warsztaty i konferencja w Chełmie, podczas których najbardziej zaawansowane zespoły polsko-ukraińskie zaprezentowały przygotowane inicjatywy oraz zostały wyposażone w wiedzę dotyczącą źródeł finansowania planowanych działań. Uczestnicy wzięli także udział w wykładach na temat roli samorządu i organizacji pozarządowych w rozwoju współpracy transgranicznej. Dzięki realizacji programu organizacje partnerskie umocniły relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, będącym podstawą do dalszych działań. Poznały również środowisko organizacji pozarządowych pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-niemieckiego oraz pozyskały potencjalnych partnerów zainteresowanych długofalową współpracą. 48

49 Mapy Regionu - małe jest piękne Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie REGIONET ul. Fredry Poznań Partnerzy: Białoruskie Zrzeszenie Agencji Rozwoju Regionalnego BELARDA - Białoruś Grupa Robocza Dialog Wschód-Zachód - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 49

50 Mapy Regionu - małe jest piękne Celem projektu było zapoznanie się z różnorodnymi doświadczeniami z Polski, Niemiec i Białorusi związanymi z planami inwestycyjnymi, ich konsultacjami lokalnymi i społecznymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi, sposobami zbierania materiałów i ich opracowywaniem. Działania te miały zapoczątkować tworzenie map inwestycyjnych dla każdego regionu Białorusi, poprzez opracowanie metodologii odpowiadającej specyfice państwa i przygotowanie zgodnie z nią pierwszego modelowego atlasu regionu hłybockiego. 50

51 Mapy Regionu - małe jest piękne W trakcie realizacji przedsięwzięcia skonfrontowane zostały dotychczasowe doświadczenia niemieckie, polskie i białoruskie dotyczące sporządzania planów inwestycyjnych. W efekcie umożliwiło to skorygowanie praktyk dotyczących tworzenia map, co z powodzeniem zostało wykorzystane w trakcie opracowywania Atlasu Inwestycyjnego Hłyboczczyny. Przygotowanie go było możliwe dzięki wspólnej pracy koordynatorów, ekspertów i liderów podczas spotkań, telekonferencji i ekspedycji badawczych na Białorusi. W ramach programu zorganizowane zostały także wizyty studyjne na terenie Niemiec i Polski, jak również warsztaty tworzenia atlasów inwestycyjnych. Zwieńczeniem działań była konferencja podsumowująca na Białorusi. 51

52 Mapy Regionu - małe jest piękne 52

53 Puszcza Białowieska i Pojezierze Bałtyckie - transgraniczne pomosty turystyczne Europy Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ul. Parkowa Hajnówka Partnerzy: Euroregion Ezeru zeme - Łotwa Związek Polaków na Łotwie, Oddział Strumen w Kraslawiu - Łotwa Stowarzyszenie społeczne Sportowo-turystyczny Klub Eurobike - Tour - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR 53

54 Puszcza Białowieska i Pojezierze Bałtyckie - transgraniczne pomosty turystyczne Europy Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy międzynarodowej mieszkańców, organizacji pozarządowych, władz lokalnych z Polski, Łotwy i Białorusi w zakresie turystyki transgranicznej na obszarach przygranicznych, gdzie obiekty przyrodnicze: Puszcza Białowieska i Pojezierze Bałtyckie stanowią pomosty do współdziałania. Grupą docelową byli przedstawiciele samorządów, władz regionalnych, organizacji pozarządowych oraz młodzież szkół średnich z krajów partnerskich. 54

55 Puszcza Białowieska i Pojezierze Bałtyckie - transgraniczne pomosty turystyczne Europy W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został Międzynarodowy Rajd Rowerowy Białowieskim Szlakiem Transgranicznym, w którym wzięła udział liczna grupa rowerzystów. Odbyła się również Międzynarodowa Konferencja w Białowieży, której tematem przewodnim było 600-lecie ochrony Puszczy Białowieskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z Łotwy i Białorusi. Kolejnym elementem programu był pobyt Polaków i Białorusinów na terenie Pojezierza Bałtyckiego, w Euroregionie Kraina Jezior na Łotwie. Następnie uczestnicy z Łotwy i Białorusi wzięli udział w wizycie studyjnej w regionie Puszczy Białowieskiej. Dzięki międzynarodowej współpracy został wydany folder promujący Białowieski Szlak Transgraniczny w trzech dwujęzycznych wersjach: polsko-niemieckiej, polsko - angielskiej i polsko - białoruskiej. 55

56 Puszcza Białowieska i Pojezierze Bałtyckie - transgraniczne pomosty turystyczne Europy 56

57 Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie Pl. Niepodległości Chełm Partnerzy: Niemiecko - Białoruski Dom - Niemcy Wołyńska Obwodowa Organizacja Społeczna Agencja Rozwoju Wsi Wołyńskiej - Ukraina Organizacja non-profit Interaction - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR 57

58 Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug Głównym celem projektu było stworzenie ponadnarodowej platformy współpracy na rzecz rozwoju transgranicznej turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug. Istotą przedsięwzięcia były działania umożliwiające tworzenie zintegrowanych, markowych produktów turystycznych oraz promocję ekologicznych walorów turystycznych obszaru Euroregionu Bug w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Grupę docelową stanowili mieszkańcy z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug oraz odwiedzający go turyści. 58

59 Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug Program zakładał zaktywizowanie samorządowców do podjęcia wszelkich działań na rzecz wzrostu świadomości mieszkańców, pobudzenia aktywności społecznej w kierunku rozwoju turystyki ekologicznej, poprawy standardów i wzrostu atrakcyjności turystycznej regionów. Zorganizowano konferencję inaugurującą projekt oraz wizyty studyjne w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, podczas których zaprezentowane zostały partnerom walory przyrodnicze i stan zagospodarowania turystycznego odwiedzanych miejsc. Uczestnicy zapoznali się także z sytuacją rozwoju turystyki ekologicznej na polskim i białoruskim Polesiu oraz uzyskali praktyczne wskazówki na temat obowiązujących przepisów prawnych i realiów realizacji imprez turystycznych. Działania te umożliwiły zdefiniowanie problemów oraz wypracowanie planu rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego Polesie w oparciu o obszary chronione po obu stronach rzeki Bug. W kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia odbyły się również panele eksperckie i spotkania grup roboczych, których rezultatem było opracowanie Ramowego Programu Działań na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug. 59

60 Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug 60

61 Rola turystyki ekologicznej w rozwoju gmin wiejskich w Polsce i na Ukrainie - na podstawie doświadczeń niemieckich Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej ul. Dmowskiego 2/ Wałbrzych Partnerzy: Instytut im. Michaela Tiffernusa - Niemcy Zakarpackie Stowarzyszenie Kobiet Perspektyva - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 61

62 Rola turystyki ekologicznej w rozwoju gmin wiejskich w Polsce i na Ukrainie - na podstawie doświadczeń niemieckich Głównym celem projektu było przeniesienie niemieckiej wiedzy i doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej na terenie Gór Wałbrzyskich i Zakarpacia. Grupą docelową stanowili przedstawiciele polskich i ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego, lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele podmiotów turystycznych oraz mieszkańcy gmin uczestniczących w programie. 62

63 Rola turystyki ekologicznej w rozwoju gmin wiejskich w Polsce i na Ukrainie - na podstawie doświadczeń niemieckich Zorganizowano warsztaty tematyczne prowadzone przez niemieckich trenerów w Czarnym Borze, w Polsce. Podczas nich uczestnicy zapoznali się z zasadami organizacji i funkcjonowania turystyki ekologicznej i turystyki wiejskiej w Niemczech. Prezentacja niemieckich rozwiązań organizacyjnych i finansowych okazała się zbiorem dobrych praktyk i otworzyła nową perspektywę współpracy na rzecz tworzenia lokalnych partnerstw. Kolejnym elementem programu była wizyta studyjna w regionie Schwarzwaldu, obrazująca niemieckie doświadczenia we współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego w dziedzinie turystyki ekologicznej. Zwieńczeniem działań stała się konferencja podsumowująca, zorganizowana w Użgorodzie na Ukrainie. Wydano również trójjęzyczną publikację dotyczącą realizacji projektu oraz doświadczeń partnerów w dziedzinie rozwoju turystyki ekologicznej na terenach wiejskich. 63

64 Rola turystyki ekologicznej w rozwoju gmin wiejskich w Polsce i na Ukrainie - na podstawie doświadczeń niemieckich 64

65 Jedź do sąsiada. Partnerstwo transgraniczne dla rozwoju turystyki Okres realizacji: Beneficjent: Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie ul. Grzybowa Lublin Partnerzy: Fundacja Rozwoju Turystyki Hrabstwa Tartu - Estonia Społeczno-Ekologiczna Organizacja Zelenyi krai - Białoruś Rada Miasta Łuck - Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ukraina Europejski Fundusz Wspierania Działań w zakresie Ochrony Środowiska, Rekreacji i Działań Prospołecznych FUTURUS XXI - Ukraina Łucka Miejska Społeczna Organizacja Turystyczny Klub Anamandria - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 65

66 Jedź do sąsiada. Partnerstwo transgraniczne dla rozwoju turystyki Głównym celem projektu było wypracowanie modelu współpracy polskich, ukraińskich i białoruskich organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej. Zorganizowano Giełdę turystyki transgranicznej w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie, podczas której swoją działalność zaprezentowały organizacje pozarządowe z Polski, Ukrainy, Białorusi i Estonii. Przygotowano również sesje tematyczne dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w zakresie tworzenia, promocji i marketingu innowacyjnych produktów turystycznych, a także finansowania działań z zakresu turystyki. 66

67 Jedź do sąsiada. Partnerstwo transgraniczne dla rozwoju turystyki Następnie odbyła się wizyta studyjna w Tartu, podczas której eksperci z Estonii przedstawili mechanizmy współpracy władz lokalnych z III sektorem na rzecz rozwoju turystyki oraz partycypacji społecznej w decyzjach miasta. Stworzono także platformę internetową zawierającą informacje nt. organizacji pozarządowych z terenów przygranicznych Polski, Ukrainy, Estonii i Białorusi działających w dziedzinie turystyki. Opracowano i wydano publikację elektroniczną zawierającą dane dotyczące NGOs działających na rzecz turystyki, opis dobrych praktyk współpracy, a także zagadnienia formalnoprawne dotyczące współpracy transgranicznej organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. 67

68 Jedź do sąsiada. Partnerstwo transgraniczne dla rozwoju turystyki 68

69 Wsparcie dla transgranicznej wymiany w dziedzinie odpowiedzialnej turystyki przyrodniczej między Łotwą, Polską i Białorusią Okres realizacji: Beneficjent: Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8A Lublin Partnerzy: Łotewski Fundusz dla Przyrody - Łotwa Ekologiczno-Krajoznawcze Stowarzyszenie Nerush - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR 69

70 Wsparcie dla transgranicznej wymiany w dziedzinie odpowiedzialnej turystyki przyrodniczej między Łotwą, Polską i Białorusią Celem projektu było stworzenie warunków do ożywienia współpracy zainteresowanych podmiotów z Polski, Łotwy i zachodniej Białorusi w dziedzinie turystyki przyrodniczej. Grupę docelową stanowili przedstawiciele branży turystycznej (małe firmy), a także dziennikarze branżowi. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały wizyty studyjne na Łotwie i w Polsce. Umożliwiły one animatorom turystyki przyrodniczej poznanie atrakcyjnych miejsc, warunków działalności oraz pozyskanie potencjalnych kontrahentów i współpracowników. Wizyta studyjna w Polsce zakończyła się otwartym seminarium stanowiącym swoiste forum współpracy, podczas którego uczestnicy uzyskali wiedzę na temat sposobów unikania w działalności turystycznej zachowań mogących negatywnie oddziaływać na przyrodę. 70

71 Wsparcie dla transgranicznej wymiany w dziedzinie odpowiedzialnej turystyki przyrodniczej między Łotwą, Polską i Białorusią Na Łotwie przygotowana została wielkoformatowa wystawa fotograficzna obszarów Natura 2000 na Lubelszczyźnie. Wykonana została także mniejsza rozmiarowo ekspozycja ukazująca atrakcyjne przyrodniczo miejsca krajów partnerskich, której prezentacja odbyła się na terenie wschodniej Polski. Dodatkowo w celu promocji zrównoważonej turystyki oraz przedstawienia wpływu różnych modeli wypoczynku na środowisko, wydany został specjalny numer regionalnego kwartalnika ekologicznego Oikos. Ekologia i współdziałanie. 71

72 Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo Okres realizacji: Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" Strękowa Góra Zawady Partnerzy: Centrum Współpracy Międzynarodowej Jeziora Peipsi - Estonia Międzynarodowa Organizacja Publiczna Ekoprojekt Partnierstvo - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR 72

73 Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo Głównym celem projektu była promocja współpracy transgranicznej w dziedzinie ochrony przyrody, wspierania inicjatyw dotyczących integracji społecznej i turystyki, jak również aktywizacja środowisk lokalnych poprzez włączenie ich w realizację działań dotyczących ekologii i zrównoważonego rozwoju. 73

74 Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo Zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli polskich i białoruskich organizacji w Estonii, podczas której omówiono problemy i korzyści wynikające z transgranicznego programu ochrony jeziora Peipsi. Następnie odbyła się wizyta studyjna Estończyków i Białorusinów w Polsce, w trakcie której uczestnicy zwiedzili Narwiański Park Narodowy. Wzięli także udział w sesjach naukowych, warsztatach i panelach dyskusyjnych dotyczących ochrony przyrody, rozwoju turystyki i budowania tożsamości regionalnej, prowadzonych przez ekspertów z Polski, Białorusi i Estonii. 74

75 Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo Ważnym elementem programu był Festiwal Dobrych Praktyk w Strękowej Górze, gdzie odbyły się wykłady otwarte, wystawy, pokazy, spotkania z mieszkańcami i realizatorami programów grantowych oraz potencjalnymi beneficjentami programu grantowego Lokalnej Grupy Działania Brama na Bagna. Przeprowadzone zostały również modelowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W wyniku międzynarodowej współpracy wydana została publikacja na temat działań na rzecz ochrony obszarów cennych przyrodniczo. 75

76 Naprzód PTOP! - wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w północnowschodniej Polsce Okres realizacji: Beneficjent: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Ciepła Białystok Partnerzy: Komitet Ochrony Ptaków - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 76

77 Naprzód PTOP! - wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w północnowschodniej Polsce Głównym celem projektu był rozwój działalności Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) w kierunku kompleksowego zarządzania ochroną środowiska, poprzez podniesienie umiejętności pracowników PTOP w dziedzinach związanych z ochroną środowiska, budowaniem wizerunku organizacji oraz inicjowaniem działań na rzecz ludności lokalnej. 77

78 Naprzód PTOP! - wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w północnowschodniej Polsce W ramach przedsięwzięcia do Polski przybyła grupa niemieckich ekspertów, która po zapoznaniu się z działalnością organizacji, zwróciła uwagę na jej główne potrzeby oraz charakterystyczne problemy. Podczas wizyty studyjnej partnerzy z Niemiec odwiedzili również miejsca związane z realizacją projektów PTOP w Białowieży, w dolinie rzeki Narew oraz na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej. Kolejnym elementem programu był pobyt przedstawicieli PTOP w Niemczech. Podczas spotkania polscy uczestnicy mieli szansę poznania dobrych praktyk w zarządzaniu ochroną środowiska, na przykładzie działalności Komitetu Ochrony Ptaków i jego organizacji partnerskich, oraz wymiany doświadczeń dotyczących praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w swych państwach. Odbyła się także wizyta niemieckiego konsultanta w ostoi ptaków PTOP, która zakończyła się opracowaniem raportu pn.: Przyszłość PTOP, propozycja zarządzania rezerwatami przyrody PTOP. 78

79 Naprzód PTOP! - wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w północnowschodniej Polsce Międzynarodowa współpraca zaowocowała wydaniem poradnika dobrych praktyk pt. Partnerstwo dla ochrony środowiska podsumowującego warsztaty, działania i wyjazdy. Publikacja została wydana w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. 79

80 W krainie bobra i bociana Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Warmii ul. Generalska Pieniężno Partnerzy: Lokalna Grupa Działania SUDUVA - Litwa Kwota dofinansowania: EUR 80

81 W krainie bobra i bociana Głównym celem projektu był przepływ modelowych rozwiązań ekoturystycznych z Polski na teren Kazlu Ruda na Litwie oraz przekazanie doświadczeń z Litwy na teren Północnej Warmii, jak również promocja partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. 81

82 W krainie bobra i bociana W ramach programu odbyły się wizyty studyjne w Polsce i na Litwie, podczas których uczestnicy odwiedzili obiekty ekoturystyczne. Zaprezentowane gospodarstwa stały się inspiracją do realizacji podobnych przedsięwzięć w państwach partnerskich. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie szkolenia z ekoturystyki w Polsce i na Litwie. Dzięki międzynarodowej współpracy została wydana również publikacja pt. Modelowe obiekty ekoturystyki w Polsce i na Litwie oraz folder podsumowujący. 82

83 W krainie bobra i bociana Realizacja przedsięwzięcia wzmocniła współpracę pomiędzy organizacjami, jak również spowodowała wzrost świadomości społeczności lokalnych odnośnie roli ekoturystyki i ochrony przyrody w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich. 83

84 Społeczny i kreatywny biznes Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ul. Parkowa Hajnówka Partnerzy: Stowarzyszenie Przyjaciele na rzecz Hajnówki z Hattstedt - Niemcy Euroregion Ezeru zeme - Łotwa Związek Polaków na Łotwie, Oddział Strumen - Łotwa Stowarzyszenie Społeczne - Brzeski Wojewódzki Klub Sportowo-Turystyczny Koła-BOK - Białoruś Lokalna Fundacja Ekologiczna Yevroregion Belovezhskaya pushcha - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR 84

85 Społeczny i kreatywny biznes Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności organizacji pozarządowych w dziedzinie współdziałania z biznesem na rzecz społeczności lokalnych oraz wypracowanie modelowych pomysłów na współpracę międzynarodową czterech krajów. Zorganizowano szkolenie-seminarium w Hajnówce na temat fundrisingu i biznesu społecznościowego, podczas którego zaprezentowano, jak należy nawiązywać i podtrzymywać kontakty z sektorem przedsiębiorstw. W trakcie spotkania podjęta została również próba wypracowania wspólnych modeli inicjatyw transgranicznych. Następnie odbyła się wizyta studyjna mająca na celu poznanie motywów działania regionalnych firm wspierających inicjatywy społeczne. 85

86 Społeczny i kreatywny biznes Przygotowano również wizytę studyjną w Hattstedt, podczas której uczestnikom przedstawiono działalność Stowarzyszenia Przyjaciele na rzecz Hajnówki w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć. W trakcie pobytu polscy, łotewscy i białoruscy uczestnicy zaprezentowali osiągnięcia w realizowaniu programów transgranicznych. Odbyły się również spotkania z przedsiębiorcami wspierającymi niemieckiego partnera. 86

87 Społeczny i kreatywny biznes 87

88 Społecznie odpowiedzialny biznes - transfer wiedzy w oparciu o sieć CIAM Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych ul. J. Dietla 77/ Kraków Partnerzy: Uniwersytet Stavanger - Norwegia Kwota dofinansowania: EUR 88

89 Społecznie odpowiedzialny biznes - transfer wiedzy w oparciu o sieć CIAM Głównym celem projektu było zainteresowanie przedsiębiorców zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez pokazanie im doświadczeń sieci CIAM (Center Industrial for Asset Management) w Rogaland. Zorganizowano w Krakowie warsztaty dla przedstawicieli sektora przemysłowego, na temat możliwości dostosowania strategii do standardów rynku Unii Europejskiej. Podczas pierwszej sesji uczestnicy uzyskali informacje o społecznej odpowiedzialności biznesu, poznali narzędzia i metody implementacji strategii, a także problemy pojawiające się przy jej wdrożeniu. W trakcie drugiej wspólnie z trenerem omówili przykłady wypracowanych przez siebie działań, które były wdrażane w ich firmach. 89

90 Społecznie odpowiedzialny biznes - transfer wiedzy w oparciu o sieć CIAM Po warsztatach powstał zbiór wytycznych dotyczących opracowywania koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Małopolskie firmy uzyskały również dostęp do baz danych firm z całego świata zainteresowanych współpracą w różnych branżach sektora przemysłowego, a także możliwość uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych przygotowywanych przez partnerów sieci CIAM. 90

91 Odessa Okres realizacji: Beneficjent: La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu skrytka pocztowa Warszawa 10 Partnerzy: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej - Polska Organizacja KOBRA Niemcy Misja szkoleniowo-kontrolna Unii Europejskiej na granicy Mołdawii i Ukrainy Ukraina Organizacja VESTA - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 91

92 Odessa Głównym celem projektu był upowszechnienie problematyki handlu ludźmi wśród przedstawicieli straży granicznej. Istotą programu było również wzmocnienie i usprawnienie współpracy transgranicznej pomiędzy strażą graniczną w Niemczech, Polsce i na Ukrainie oraz poprawa współdziałania między organizacjami pozarządowymi i służbami granicznymi przy identyfikacji i pomocy ofiarom handlu ludźmi. 92

93 Odessa Zorganizowano szkolenie, prowadzone przez ekspertów z Niemiec, dla przedstawicieli polskiej straży granicznej i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę na temat dobrych praktyk oraz know how dotyczący identyfikacji przypadków i ofiar handlu ludźmi w Niemczech. W kolejnym szkoleniu, prowadzonym przez partnerów z Polski i Niemiec, wzięli udział przedstawiciele straży granicznej i organizacji pozarządowych z Ukrainy, działających na szczeblu lokalnym i regionalnym w dwóch regionach zakarpackim i odeskim. Uczestnikom zostały zaprezentowane doświadczenia organów ścigania i organizacji pozarządowych dotyczące handlu ludźmi w krajach docelowych. Podjęte działania pozwoliły na zdobycie wiedzy i przekazanie niezbędnych doświadczeń, umożliwiających skuteczną współpracę międzynarodową oraz międzyinstytucjonalną. 93

94 Odessa 94

95 PozaSamoRząd Współpraca organizacji pozarządowych z miast partnerskich Białystok i Kowno Okres realizacji: , Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 26 C, lok Białystok Partnerzy: Centrum Kowno - Litwa Kwota dofinansowania: EUR, EUR 95

96 PozaSamoRząd Współpraca organizacji pozarządowych z miast partnerskich Białystok i Kowno Głównym celem projektu PozaSamoRząd była międzyregionalna wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznego i sprawnego rozwiązywania problemów istniejących na pograniczu obszarów działania samorządów i NGO-sów. Natomiast druga inicjatywa, będąca kontynuacją pierwszego przedsięwzięcia, zakładała rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy białostockimi i kowieńskimi organizacjami pozarządowymi oraz inicjowanie partnerstw transgranicznych. 96

97 PozaSamoRząd Współpraca organizacji pozarządowych z miast partnerskich Białystok i Kowno Uczestnikami byli przedstawiciele NGO-sów i jednostek samorządowych z Białegostoku i Kowna, którzy wzięli udział w spotkaniach i warsztatach zorganizowanych w trakcie dwóch wizyt studyjnych poświęconych tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i na Litwie. Podczas nich pogłębili wiedzę nt. dobrych praktyk i sposobów rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązali ścisłą współpracę. Opracowany został również model współpracy transgranicznej między podmiotami polskimi i litewskimi. W ramach kontynuacji działań zorganizowano Targi NGO w Kownie i Białymstoku, umożliwiające nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń, promocję działalności oraz zainicjowanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami. Utworzono również internetową platformę ułatwiającą wyszukiwanie potencjalnych partnerów projektowych i strategicznych. 97

98 PozaSamoRząd Współpraca organizacji pozarządowych z miast partnerskich Białystok i Kowno 98

99 Ku przyjaznemu sąsiedztwu - funkcjonowanie samorządu i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Borussia ul. Kopernika Olsztyn Partnerzy: Organizacja Urban Social Niemcy Fundacja Rozwoju Demokratycznego Regionu Gusiew - Rosja Kwota dofinansowania: EUR 99

100 Ku przyjaznemu sąsiedztwu - funkcjonowanie samorządu i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym Głównym celem projektu było przekazanie polskich i niemieckich doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania samorządu i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym oraz wymiana doświadczeń dotyczących prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa transgranicznego, a także współdziałania między organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi. Realizacja przedsięwzięcia zorientowana była również na wzrost znaczenia polskich jednostek samorządowych i NGO w realizacji polityki międzynarodowej. W programie wzięli udział przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego. 100

101 Ku przyjaznemu sąsiedztwu - funkcjonowanie samorządu i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym Przyjęte założenia zostały zrealizowane w ramach trzech etapów: szkolenia, wizyty studyjnej i indywidualnych stażów. Uczestnicy dzięki pracy w polsko-rosyjskiej grupie mieli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w dziedzinie mechanizmów współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Istotnym elementem była także prezentacja działalności organizacji i instytucji w Gusiewie. Polscy uczestnicy uznali ją za bardzo ważną ze względu na możliwość poznania warunków, w jakich działa rosyjski partner. 101

102 Ku przyjaznemu sąsiedztwu - funkcjonowanie samorządu i organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym 102

103 Najlepsze norweskie praktyki w partnerstwie publiczno - prywatnym - szansa dla Polski i Ukrainy Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Karpacka Polska ul. Franciszkańska 5/ Sanok Partnerzy: Rada Okręgu Nordland Norwegia Fundacja Karpacka - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 103

104 Najlepsze norweskie praktyki w partnerstwie publiczno - prywatnym - szansa dla Polski i Ukrainy Głównym celem projektu było zaprezentowanie polskim i ukraińskim uczestnikom rozwiązań norweskich dotyczących korzyści i wdrażania partnerstwa publicznoprywatnego, jak również zwiększenie zainteresowania w Norwegii prowadzeniem wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi wspólnych działań. Grupą docelową byli przedstawiciele polskich i ukraińskich samorządów lokalnych (pracownicy starostw powiatowych), organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz reprezentanci sektora małych i średnich przedsiębiorstw i izb gospodarczych. 104

105 Najlepsze norweskie praktyki w partnerstwie publiczno - prywatnym - szansa dla Polski i Ukrainy W ramach przedsięwzięcia odbyły się Targi wiedzy w Sanoku, podczas których eksperci z Norwegii, Polski i Ukrainy w formie wykładów i szkoleń przekazali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner norweski, jako strona reprezentująca region lepiej rozwinięty, podczas spotkania przedstawił polskim i ukraińskim uczestnikom dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie zarządzania lokalną współpracą sektora publicznego i prywatnego. Zorganizowana została także wystawa obrazująca projekty norweskie i polskie. Wydano również materiały szkoleniowe w języku polskim i ukraińskim. 105

106 Najlepsze norweskie praktyki w partnerstwie publiczno - prywatnym - szansa dla Polski i Ukrainy 106

107 Współpraca sektora turystycznego z samorządami na przykładzie doświadczeń Brandenburgi Okres realizacji: Beneficjent: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód ul. Noniewicza 10 pok Suwałki Partnerzy: Fundacja CO: BIOS Stiftungsgesellschaft mbh - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 107

108 Współpraca sektora turystycznego z samorządami na przykładzie doświadczeń Brandenburgi Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz promocja współdziałania branży turystycznej z samorządami gospodarczymi. Zorganizowano trzy konferencje tematyczne, podczas których właścicielom firm zostały przedstawione mechanizmy współpracy oraz przepisy prawne obowiązujące samorządy w Polsce. Odbyła się także wizyta studyjna w Niemczech, w trakcie której polscy uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami współpracy w Brandenburgii. Podczas pobytu mieli możliwość poznania produktów regionalnych i turystyki wodnej oraz standardów obsługi turystów w obiektach noclegowych i gastronomicznych. Pozyskana wiedza i doświadczenia z zakresu działalności firm niemieckich, za pośrednictwem strony internetowej, została przekazana właścicielom przedsiębiorstw turystycznych z Litwy i Białorusi. 108

109 Współpraca sektora turystycznego z samorządami na przykładzie doświadczeń Brandenburgi Tym samym program przyczynił się do zwiększenia spójności wschodnich regionów transgranicznych Europy z regionami zachodnimi. W efekcie podjętych działań nastąpiła integracja środowiska branży turystycznej i zapoczątkowano współpracę z lokalnymi władzami. W przyszłości pozwoli to na lepsze współdziałanie obu sektorów przy podejmowaniu decyzji, dotyczących inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu. 109

110 Forum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Tri.net Okres realizacji: , Beneficjent: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Aleje Ujazdowskie 37/ Warszawa Partnerzy: Niemiecka Młodzież w Europie - Niemcy Centrum Wolontariatu Dobra Volya - Ukraina PAUCI - Ukraina Trzeci Sektor - Białoruś Kwota dofinansowania: EUR, EUR 110

111 Forum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Tri.net Głównym celem obydwu dofinansowanych projektów było sieciowanie i wzmocnienie małych organizacji pozarządowych oraz społecznych z Niemiec, Polski, Białorusi i Ukrainy, ku ułatwieniu im rozwoju współpracy i programów międzynarodowych, przyczyniających się do podniesienia jakości działań na szczeblu lokalnym. Odbiorcami przedsięwzięci a byli reprezentanci trzeciego sektora oraz młodzi liderzy. 111

112 Forum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Tri.net Tri.net jest projektem cyklicznym, realizowanym od 2008 roku. Początkowo jego zasięg obejmował Polskę, Niemcy i Ukrainę, natomiast w 2010 roku w ramach kontynuacji inicjatywy dołączono Białoruś. Do najważniejszych działań Tri.net-u należy stała dystrybucja informacji w formie biuletynu, dotyczących współpracy obywatelskiej pomiędzy Niemcami, Polską i Ukrainą, skierowanych do organizacji pozarządowych i obywateli zaangażowanych w działalność społeczną bądź naukową. Prowadzone są również bazy danych organizacji zaangażowanych w programy wielostronne. Tworzona jest także sieć współpracowników - wolontariuszy Tri.net-u, wspomagających realizację działań (tłumaczenia, redakcja informacji). 112

113 Forum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Tri.net Organizowane są też regularne spotkania organizacji członkowskich sieci, w 2010 roku odbyły się dwa zjazdy liderów z krajów, angażujących się w działalność Tri.net-u. Najważniejszym spodziewanym rezultatem projektu jest podjęcie współpracy wielostronnej i realizacja wspólnych inicjatyw społecznych. 113

114 Rozwój partnerstwa międzynarodowego na rzecz naszego regionu Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział Słupsk ul. 3-go Maja Słupsk Partnerzy: Fundacja Terra Dei - Ukraina Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Litwa Kwota dofinansowania: EUR 114

115 Rozwój partnerstwa międzynarodowego na rzecz naszego regionu Głównym celem projektu była poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą. Grupę docelową stanowili pracownicy administracji samorządowej, sołtysi, radni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przygotowano cykl warsztatów edukacyjno-szkoleniowych w obszarze zarządzania i budowania partnerstw. W kolejnym etapie odbyły się wizyty studyjne na Ukrainie i Litwie, które umożliwiły spotkania z przedstawicielami administracji samorządowej działającej na terenie innych państw oraz poznanie ich mentalności i zasad działania. Podsumowaniem wszystkich działań była konferencja, podczas której nastąpiła również promocja kontaktów międzynarodowych na poziomie regionalnym i lokalnym. 115

116 Rozwój partnerstwa międzynarodowego na rzecz naszego regionu Dzięki realizacji programu zwiększył się udział polskich organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w realizacji polityki współpracy transgranicznej oraz w tworzeniu społecznych podstaw do wypracowania wspólnej polityki pomocowej Polski wobec wschodnich sąsiadów. 116

117 Rozwój partnerstwa międzynarodowego na rzecz naszego regionu 117

118 Forum Partnerstwa Regionalnego Polska-Białoruś- Niemcy: Wyzwania dla współpracy regionalnej Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych ul. Emilii Plater Warszawa Partnerzy: Niemiecka Rada Stosunków Zagranicznych - Niemcy Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich - Niemcy Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa w Brześciu Białoruś Podlaska Agencja Konsultingowa Rectus - Polska Fundacja im. Lwa Sapiehy - Białoruś Fundacja im. Konrada Adenauera Warszawa - Niemcy Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa Polska Kwota dofinansowania: EUR 118

119 Forum Partnerstwa Regionalnego Polska-Białoruś- Niemcy: Wyzwania dla współpracy regionalnej Głównym celem projektu była wymiana poglądów i budowa partnerstwa pomiędzy specjalistami, samorządowcami, przedstawicielami władz wojewódzkich oraz lokalnymi przedsiębiorcami z Polski, Niemiec i Białorusi. W ramach przedsięwzięcia powstało Forum Partnerstwa Regionalnego: Polska - Białoruś, które stało się uzupełnieniem działających od lat Euroregionów, a także ułatwiło nawiązywanie relacji biznesowych między przedstawicielami MSP w Polsce i na Białorusi. Zostało podpisane również porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Stosunków Międzynarodowych a Stowarzyszeniem Energia Odnawialna z Białorusi 119

120 Forum Partnerstwa Regionalnego Polska-Białoruś- Niemcy: Wyzwania dla współpracy regionalnej Zorganizowano trójstronną konferencję z udziałem Polski, Białorusi i Niemiec, podczas której skonfrontowano doświadczenia polskoniemieckie wyniesione ze współpracy transgranicznej z doświadczeniami polsko-białoruskimi. Konferencja pozwoliła na przekazywanie doświadczeń i wzajemne identyfikowanie wyzwań stojących przed rozwojem dalszych relacji na poziomie międzynarodowym. W trakcie obrad uczestnicy zobligowali Centrum Stosunków Międzynarodowych do organizacji kolejnego forum. 120

121 Od dobrosąsiedztwa lokalnego do partnerstwa międzynarodowego. Projekt realizowany w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2010 Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza ul. Warszawska Lublin Partnerzy: Miejska Organizacja Pozarządowa - Szkoła analityki politycznej Polis - Ukraina Związek Ukraińskich Studentów - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 121

122 Od dobrosąsiedztwa lokalnego do partnerstwa międzynarodowego. Projekt realizowany w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2010 Głównym celem projektu była promocja i poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej młodych naukowców, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych z Polski, Niemiec i Ukrainy. W ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, na granicy w Kryłowie zorganizowano otwartą publiczną dyskusję na temat obecnego stanu współpracy transgranicznej oraz perspektyw jej rozwoju w kontekście dążenia Ukrainy do integracji europejskiej. Wzięli w niej udział eksperci z Ukrainy, Polski a także Niemiec, którzy wypowiadali się na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej. 122

123 Od dobrosąsiedztwa lokalnego do partnerstwa międzynarodowego. Projekt realizowany w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

124 Od dobrosąsiedztwa lokalnego do partnerstwa międzynarodowego. Projekt realizowany w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2010 Kolejne spotkania realizowane były nie tylko na pograniczu polskoukraińskim, ale także w miejscowościach organizacji partnerskich (Ostróg, Lublin, Monachium). Uczestniczyli w nich specjaliści z różnych krajów, którzy omówili aktualne problemy współpracy transgranicznej oraz wielostronnych stosunków w tym perspektywy Euro

125 Podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych w zakresie strategicznego planowania współpracy rozwojowej Okres realizacji: Beneficjent: Grupa Zagranica ul. Nowy Świat 23/25 m.29a Warszawa Partnerzy: Forum Rozwoju Międzynarodowego i Planowania - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 125

126 Podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych w zakresie strategicznego planowania współpracy rozwojowej Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji polskich organizacji w obszarze skutecznej współpracy rozwojowej poprzez zwiększenie umiejętności dotyczących długofalowego, strategicznego planowania. Zorganizowano szkolenia z zakresu planowania współpracy rozwojowej dla pracowników organizacji pozarządowych, posiadających duży potencjał do dalszego przekazywania zdobytej wiedzy, i mogących stać się prekursorami zmiany w strategicznym myśleniu o współdziałaniu w swoich środowiskach. Podczas spotkań nastąpiła również wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi oraz trenerem. 126

127 Podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych w zakresie strategicznego planowania współpracy rozwojowej Podsumowaniem działań była publikacja elektroniczna oparta na informacji zwrotnej otrzymanej od uczestników, która stała się środkiem promocji strategicznego podejścia do współpracy rozwojowej, a także stanowiła ułatwienie dla zainteresowanych osób w nawiązaniu kontaktu i uzyskaniu porad ekspertów. 127

128 Krajowe organizacje parasolowe - wymiana know-how i wzmacnianie współpracy między organizacjami w Polsce i Norwegii Okres realizacji: Beneficjent: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/ Warszawa Partnerzy: Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych - Norwegia Kwota dofinansowania: EUR 128

129 Krajowe organizacje parasolowe - wymiana know-how i wzmacnianie współpracy między organizacjami w Polsce i Norwegii Celem projektu było nawiązanie trwałej, partnerskiej współpracy z organizacją z Norwegii poprzez lepsze poznanie jej działalności i zbudowanie podstaw do współdziałania z organizacjami członkowskimi należącymi do federacji. Zorganizowano wizyty studyjne w Warszawie i Oslo, dzięki którym nawiązane zostały kontakty pomiędzy organizacjami członkowskimi obu federacji oraz wypracowane stanowisko odnośnie Kodeksu dobrych praktyk partycypacji obywatelskiej (dokument referencyjny Rady Europy). Rezultatem działań było zwiększenie potencjału partnerów, jako organizacji parasolowych oraz poprawa współpracy transgranicznej na poziomie lokalnym i regionalnym. 129

130 Krajowe organizacje parasolowe - wymiana know-how i wzmacnianie współpracy między organizacjami w Polsce i Norwegii Dzięki wymianie doświadczeń został opracowany katalog dobrych praktyk, który udostępniono poprzez stronę internetową, organizacjom z innych krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. 130

131 Partnerstwo trójstronne na rzecz rozwoju Okres realizacji: Beneficjent: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pl. Solidarności 1/3/ Wrocław Partnerzy: Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny, Związek Federalny Saksonia, Biuro Regionalne Saksonia Wschodnia - Niemcy Sieć Hromads ky Initsiatyvy - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 131

132 Partnerstwo trójstronne na rzecz rozwoju Głównym celem projektu było zbudowanie trójstronnego partnerstwa organizacji pozarządowych poprzez przeniesienie wiedzy i doświadczeń z regionów zachodnich na wschód Europy i integrację środowiska NGO na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Grupą docelową projektu byli pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych działających na obszarach trzech krajów: Polski, Niemiec i Ukrainy. 132

133 Partnerstwo trójstronne na rzecz rozwoju Zorganizowano wizyty studyjne w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, będące doskonałą okazją do poznania kontekstu społecznego działań każdej z organizacji partnerskich i nawiązania bliższych relacji personalnych, które miały ogromne znaczenie w budowaniu wzajemnego zaufania. Kolejnym działaniem był staż w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego ukraiński przedstawiciel poznał zasady funkcjonowania tej organizacji, a także brał aktywny udział w bieżących działaniach federacji. 133

134 Partnerstwo trójstronne na rzecz rozwoju Utworzona została również platforma, dzięki której partnerzy mogli wymieniać się informacjami i przekazywać wiedzę wykorzystując nowoczesne technologie gwarantujące szybki i elastyczny przepływ danych. Realizacja projektu pozwoliła wypracować efektywną i nastawioną na rozwiązywanie kwestii spornych komunikację wewnątrzsektorową. 134

135 Rozwój ruchu samopomocy na Ukrainie w obszarze ochrony zdrowia, problemów socjalnych i działań społecznościowych Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS ul. Ogrodowa 50 lok Warszawa Partnerzy: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych GURT - Ukraina Stowarzyszenie Volkssolidaritaet - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 135

136 Rozwój ruchu samopomocy na Ukrainie w obszarze ochrony zdrowia, problemów socjalnych i działań społecznościowych Głównym celem projektu było wdrożenie w Łodzi dobrych praktyk związanych z rozwojem lokalnych społeczności, metodą empowermentu oraz budowaniem partnerstw opartych na współpracy lokalnych instytucji i mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia stanowiła również szansę dla przedstawicieli łódzkich NGO-sów i instytucji publicznych do nawiązania kontaktów z instytucjami i organizacjami z Danii. 136

137 Rozwój ruchu samopomocy na Ukrainie w obszarze ochrony zdrowia, problemów socjalnych i działań społecznościowych Zorganizowano serię warsztatów, w których uczestniczyli lokalni liderzy, przedstawiciele łódzkich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Szkolenia dotyczyły idei empowermentu i metod skutecznej komunikacji w oparciu o teorię kolorowej komunikacji G. Junga. W trakcie spotkań powstały lokalne partnerstwa instytucji i mieszkańców, które umożliwiły zwiększenie udziału społeczeństwa w planowaniu i realizowaniu lokalnych inicjatyw oraz szeroko rozumianą integrację społeczną. W ramach programu uczestnicy, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Centrum OPUS, zrealizowali projekty, takie jak: konsultacje społeczne, warsztaty, spotkania oraz debaty z mieszkańcami na temat wybranego problemu lokalnego. 137

138 Rozwój ruchu samopomocy na Ukrainie w obszarze ochrony zdrowia, problemów socjalnych i działań społecznościowych 138

139 Zachód-Polska-Wschód Okres realizacji: Beneficjent: Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzyż ul. Dzwonkowa Jaworze Partnerzy: Terapia i Poradnictwo Dorosłych Dzieci Alkoholików - TUBA - Dania Norweski Błękitny Krzyż - Norwegia Niemiecki Kościół Ewangelicko-Augsburski na Ukrainie - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 139

140 Zachód-Polska-Wschód Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i wiedzy na temat pomocy osobom uzależnionym oraz nawiązanie trwałej współpracy między organizacjami pozarządowymi z Danii, Norwegii, Polski i Ukrainy. Grupę docelową stanowili przedstawiciele Błękitnego Krzyża w Polsce oraz pracownicy i wolontariusze ukraińskiej organizacji partnerskiej. 140

141 Zachód-Polska-Wschód Zorganizowano wizytę studyjną i warsztaty w Danii, podczas których nastąpiła wymiana doświadczeń na temat terapii dzieci z rodzin alkoholowych. Następnie w Bielsku-Białej odbyła się wizyta studyjna i konferencja pt. Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego, w trakcie której wystąpili eksperci z Polski, Czech, Niemiec i Rumunii. Kolejnym elementem była wizyta studyjna oraz warsztaty dla specjalistów w Norwegii, podczas której zaprezentowano dobre praktyki w obszarze pracy z osobami uzależnionymi. Odbyła się także wizyta studyjna na Ukrainie połączona ze szkoleniem terapeutów ukraińskich w zakresie terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików. 141

142 Zachód-Polska-Wschód 142

143 Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Edukacja i Nauka ul. Jaworzyńska 8 lokal nr Warszawa Partnerzy: Reprezentacja interesów Dzieci z Rodzin dotkniętych uzależnieniem NACOA - Niemcy Stowarzyszenie Socjalne Projekty w Homlu - Białoruś Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień - Polska Kwota dofinansowania: EUR 143

144 Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski w dziedzinie skutecznego rozwiązywania problemów młodzieży i osób dorosłych dotkniętych konsekwencjami wychowania w rodzinach z problemem uzależnienia alkoholowego. 144

145 Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski Zorganizowano sympozjum w Warszawie, na które zaproszeni zostali specjaliści z Białorusi, Niemiec i Polski. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w pracy z osobami dotkniętymi konsekwencjami choroby alkoholowej członków rodziny. Podczas konferencji międzynarodowe grono ekspertów zaprezentowało wyniki badań naukowych, podejmowane działania profilaktyczne, możliwości leczenia syndromu DDA w państwowych placówkach terapeutycznych oraz działalność organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z problemem uzależnienia alkoholowego. Przygotowane były również zajęcia warsztatowe, podczas których ustalona została zawartość merytoryczna skryptu adresowanego do specjalistów pracujących z osobami współuzależnionymi. Uczestnicy odbyli także wizyty studyjne w placówkach terapeutycznych w Warszawie i Krakowie, gdzie zapoznali się z ich programami i warunkami pracy. 145

146 Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski W wyniku transgranicznej współpracy został wydany, w trzech wersjach językowych (polskiej, rosyjskiej i niemieckiej), poradnik dla psychologów pracujących z osobami współuzależnionymi. 146

147 Partnerstwo na rzecz rozwoju profilaktyki Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Merkury ul. Beethovena Wałbrzych Partnerzy: Winnicka Młodzieżowa Organizacja Społeczna Nashe Podillya - Ukraina Stowarzyszenie na rzecz Psychospołecznej Poradni i Przychodni dla Uzależnionych w Goerlitz - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 147

148 Partnerstwo na rzecz rozwoju profilaktyki Celem projektu było utworzenie trójstronnego partnerstwa organizacji zajmujących się pracą z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej poprzez wzmocnienie dotychczasowej współpracy oraz przeniesienie doświadczeń polskich i niemieckich organizacji działających na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na rzecz organizacji ukraińskiej Nashe Podillya. 148

149 Partnerstwo na rzecz rozwoju profilaktyki W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały wizyty studyjne w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, które miały za zadanie ukazać funkcjonowanie, jak również współdziałanie organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi. Zorientowane były również na nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami niemieckimi i ukraińskimi oraz zwiększenie zainteresowania w Niemczech prowadzeniem wspólnie z polskimi organizacjami programów skierowanych bezpośrednio do społeczeństwa z Ukrainy. Przygotowany był również staż dla przedstawicieli organizacji ukraińskiej w Fundacji Merkury, podczas którego uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i doświadczenia z zakresu pracy z klientem oraz zasad partnerstwa organizacji pozarządowej z samorządem. W trakcie realizacji programu zostały przekazane doświadczenia dotyczące pracy z osobami uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy oraz w budowaniu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w Niemczech, na Ukrainie i w Polsce. 149

150 Partnerstwo na rzecz rozwoju profilaktyki 150

151 Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - międzynarodowa współpraca profesjonalistów Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych Warszawa Partnerzy: The BUP Vasa Clinic - Szwecja Fundacja Ukraińska Blahopoluchchya ditey - Ukraina Centrum Wspierania Dzieci - Litwa Kwota dofinansowania: EUR 151

152 Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - międzynarodowa współpraca profesjonalistów Głównym celem projektu było nawiązanie transgranicznego partnerstwa między profesjonalistami z czterech państw europejskich w obszarze pomocy dzieciom, zwłaszcza wykorzystywanym seksualnie, jak również wypracowywanie pomysłów dotyczących dalszej współpracy w tym obszarze. Grupę docelową projektu stanowili psycholodzy, pedagodzy i terapeuci z państw Europy Wschodniej i Zachodniej, pracujący z rodzinami, w których występowała przemoc, w tym także seksualna. 152

153 Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - międzynarodowa współpraca profesjonalistów Zorganizowano wizyty studyjne w Sztokholmie i Warszawie oraz seminarium i warsztaty eksperckie, prowadzone przez szwedzkich i polskich pedagogów i psychoterapeutów. Działania te umożliwiły podniesienie kwalifikacji profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi, doświadczającymi przemocy seksualnej, a także aktywne współtworzenie międzynarodowych rozwiązań. Rezultatem współpracy było również przetłumaczenie i wydanie w języku polskim, szwedzkiej publikacji The Vasa Tool Box zawierającej zbiór technik i metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym. 153

154 Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - międzynarodowa współpraca profesjonalistów 154

155 Osoba niepełnosprawna intelektualnie - pełnoprawny członek społeczeństwa Okres realizacji: Beneficjent: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Morągu Plac Jana Pawła II Morąg Partnerzy: Towarzystwo Użyteczności Publicznej Parytetowej Pracy Socjalnej GPS - Niemcy Organizacja Innova eg z Lipska - Niemcy Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw i Interesów Dzieci Niepełnosprawnych Ljubow - Rosja Kwota dofinansowania: EUR 155

156 Osoba niepełnosprawna intelektualnie - pełnoprawny członek społeczeństwa Głównym celem projektu było podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego. Grupą docelową były osoby niepełnosprawne z powiatu ostródzkiego i rejonu czerniachowskiego. 156

157 Osoba niepełnosprawna intelektualnie - pełnoprawny członek społeczeństwa Zorganizowano wizytę osób niepełnosprawnych i specjalistów pracujących z nimi w siedzibie niemieckiego partnera. Podczas pobytu uczestnicy uzyskali cenne informacje na temat możliwości funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako równoprawnego członka społeczeństwa. Przetłumaczono również na język polski i rozpropagowano autorski film GPS pt. Chciałbym z Tobą porozmawiać, w którym zawarte są alternatywne metody porozumiewania się z osobami niemymi. Zorganizowana została także konferencja Osoba niepełnosprawna - pełnoprawny członek społeczeństwa. Mity i rzeczywistość. Program obejmował również przeprowadzenie kampanii promocyjnej kreującej wśród polskiego i ukraińskiego społeczeństwa pozytywny obraz osoby niepełnosprawnej intelektualnie. 157

158 Osoba niepełnosprawna intelektualnie - pełnoprawny członek społeczeństwa 158

159 Rodzice - Rodzicom Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu "ORaToR" ul. H.Kołłątaja 32/ Wrocław Partnerzy: Zachodnioukrainska Obywatelska Organizacja Osób z Wadami Słuchu i ich Rodzin Bezmezhniy Dialoh - Ukraina Centrum Implantów Ślimakowych - Niemcy Kwota dofinansowania: EUR 159

160 Rodzice - Rodzicom Głównym celem projektu było wzmocnienie partnerstwa organizacji pozarządowych, na rzecz wdrażania najlepszych rozwiązań dotyczących opieki nad rodzinami dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Istotą działań było rozpowszechnienie metody audytywnowerbalnej, jako skutecznego sposobu przeciwdziałania marginalizacji osób niesłyszących, oraz propagowanie wiedzy o zastosowaniu nowoczesnych technologii w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci głuchych i niedosłyszących w krajach partnerskich. Zorganizowano wizytę studyjną w Berlinie grupy polskich terapeutów mowy i ekspertów ds. protetyki słuchu oraz przedstawicieli strony ukraińskiej. Podczas pobytu uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat terapii dzieci głuchych, praktyki pracy z ich rodzicami oraz nauczycielami szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, zastosowania implantów ślimakowych w terapii i zasad prawidłowej opieki poimplantacyjnej. 160

161 Rodzice - Rodzicom 161

162 Rodzice - Rodzicom Kolejnym etapem programu było wdrażanie w Polsce wspólnie wypracowanych rozwiązań w dziedzinie zastosowania implantów ślimakowych. Zorganizowano także warsztaty dla terapeutów, nauczycieli i rodziców we Wrocławiu na temat praktycznego stosowania zasady partnerstwa specjalistów z rodzicami w procesie terapii i aktywizacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Następnie odbyło się spotkanie dla terapeutów, nauczycieli i rodziców we Lwowie, służące podsumowaniu testowania niemieckich rozwiązań dotyczących opieki poimplantacyjnej w Polsce i ocenie możliwości ich pełnego wdrożenia na Ukrainie. Bezpośrednią korzyścią płynąca z realizacji przedsięwzięcia było wykonanie dopasowań procesorów mowy polskich dzieci z wadą słuchu przez wysokiej klasy specjalistów niemieckich. 162

163 Rodzice - Rodzicom 163

164 Twórczość to moje życie - kształtowanie nawyków samodzielności poprzez sztukę, sport i edukację osób niepełnosprawnych intelektualnie Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja "Wschód" Antoniuk Fabryczny Białystok Partnerzy: Pensjonat dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pabrade - Litwa Związek Sióstr Miłosierdzia w Mińsku - Białoruś Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Otwierajmy serca przy DPS w Białymstoku Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku Kwota dofinansowania: EUR 164

165 Twórczość to moje życie - kształtowanie nawyków samodzielności poprzez sztukę, sport i edukację osób niepełnosprawnych intelektualnie Głównym celem projektu było zacieśnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ważnym elementem była również promocja doświadczeń oraz przekazanie najlepszych praktyk dotyczących działań prowadzących do maksymalnego usamodzielniania się osób niepełnosprawnych. Grupę docelową stanowili instruktorzy terapii zajęciowych, pedagodzy specjalni oraz ich podopieczni. 165

166 Twórczość to moje życie - kształtowanie nawyków samodzielności poprzez sztukę, sport i edukację osób niepełnosprawnych intelektualnie Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w wizytach studyjnych w pensjonacie w Pabrade na Litwie oraz w centrum terapii zajęciowej w Mińsku na Białorusi. Podczas spotkań terapeuci zapoznali się z zasadami, metodami i formami terapii praktykowanych w państwach ościennych. Zorganizowane zostały także Międzynarodowe Spotkania Twórcze Osób Niepełnosprawnych - Białystok 2010, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich instruktorzy i pedagodzy. Odbyły się również warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z trzech partnerskich placówek, szkolenie dla pracowników i woluntariuszy w dziedzinie terapii przez sport oraz zawody sportowe. Dzięki międzynarodowej współpracy został wydany także folder promujący współpracę organizacji partnerskich. 166

167 Twórczość to moje życie - kształtowanie nawyków samodzielności poprzez sztukę, sport i edukację osób niepełnosprawnych intelektualnie 167

168 Wzmocnienie udziału NGO w kształtowaniu transgranicznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego Okres realizacji: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków Traugutta 94-94a Gdańsk Partnerzy: Towarzystwo na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego - Niemcy Kaliningradzka Regionalna Młodzieżowa Organizacja Pozarządowa Grupa Tradycyjna Speaking Water - Rosja Kwota dofinansowania: EUR 168

169 Wzmocnienie udziału NGO w kształtowaniu transgranicznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego Głównym celem projektu było stworzenie z pomocą NGO z Niemiec i Obwodu Kaliningradzkiego sieci współpracy oraz strategii i narzędzi pomocy dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Przedsięwzięcie dotyczyło wdrożenia długotrwałego narzędzia promocji nowoczesnej wiedzy i rozwiązań konserwatorskich, a także wspomaganie procesu aktywizacji społeczności lokalnych przez jednostki pozarządowe. 169

170 Wzmocnienie udziału NGO w kształtowaniu transgranicznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego W ramach programu rozpoznane zostały szczególne potrzeby organizacji pozarządowych krajów partnerskich. Zorganizowana została również wizyta studyjna w Niemczech oraz forum założycielskie w Gdańsku. Wnioski opracowane podczas spotkań posłużyły do budowy portalu internetowego o nazwie ECODEK, wspierającego powstałą sieć współpracy. Dysponuje on przestrzenią umożliwiającą prezentację i promocję poszczególnych organizacji i realizowanych przez nie inicjatyw. Osiągnięte rezultaty doprowadziły do wzmocnienia pozycji NGO w kraju, polepszenia komunikacji i współpracy między nimi, a także jakości podejmowanych przez nie inicjatyw transgranicznych. 170

171 Wzmocnienie udziału NGO w kształtowaniu transgranicznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego 171

172 Trans-Missia - zarządzanie kulturą i tworzenie projektów kulturalno - społecznych Okres realizacji: Beneficjent: Fundacja Trans Kultura ul. Złota 5/ Lublin Partnerzy: Stowarzyszenie Interkunst - Niemcy Stowarzyszenie Virmenska 35 - Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 172

173 Trans-Missia - zarządzanie kulturą i tworzenie projektów kulturalno - społecznych Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób zarządzających kulturą i realizujących projekty transgraniczne oraz zwiększenie udziału NGO w procesie tworzenia międzynarodowych programów społecznych. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego i okręgu lwowskiego zainteresowani tematyką animacji i zarządzania kulturą. 173

174 Trans-Missia - zarządzanie kulturą i tworzenie projektów kulturalno - społecznych Zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli partnera niemieckiego na Ukrainie, podczas której przedstawiona została działalność i problemy organizacji kulturalnych. Druga wizyta studyjna odbyła się w Berlinie, gdzie zostały zaprezentowane inicjatywy skutecznie łączące działania z zakresu kultury z działaniami społecznymi. Przygotowany został również cykl szkoleń w Polsce z zakresu organizacji wydarzeń społecznokulturalnych oraz prowadzenia NGO w strukturach Unii Europejskiej. Tematyka dotyczyła animacji kultury, zarządzania oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną, a także tworzenia strategii rozwoju dla organizacji NGO z Polski i Ukrainy. 174

175 Trans-Missia - zarządzanie kulturą i tworzenie projektów kulturalno - społecznych 175

176 Miejsca transformacji - transformacja i społeczna rewitalizacja poprzez kulturę i sztukę Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego ul. Nowy Świat Warszawa Partnerzy: Stowarzyszenie Kolonie Wedding - Niemcy Centrum Badań Kultury Wizualnej przy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej -Ukraina Kwota dofinansowania: EUR 176

177 Miejsca transformacji - transformacja i społeczna rewitalizacja poprzez kulturę i sztukę Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy Niemcami, Polską i Ukrainą, a zwłaszcza zwiększenie zainteresowania Ukrainą ze strony Niemiec. Zamierzeniem programu była także poprawa międzynarodowej komunikacji społecznej poprzez przepływ wiedzy na temat transformacji systemowej w Europie. 177

178 Miejsca transformacji - transformacja i społeczna rewitalizacja poprzez kulturę i sztukę Zorganizowano wizyty studyjne grupy polskich, niemieckich i ukraińskich filmowców i reporterów w Berlinie, Gdańsku i Kijowie. Przedmiotem obserwacji uczestników były aktualne i potencjalne miejsca rewitalizacji społecznej poprzez kulturę i sztukę. Następnie zorganizowana została konferencja w Gdańsku, podczas której uczestnicy dyskutowali o potencjale rewitalizacyjnym tkwiącym w działalności społecznej i wymieniali się doświadczeniami. Wzięli w niej udział lokalni działacze samorządowi, zajmujący się polityką przestrzenną i społeczną w miastach, naukowcy i specjaliści urbanistyki, architektury, estetyki miasta z Niemiec, Polski i Ukrainy. Spotkanie skierowane było również do artystów tworzących w przestrzeni publicznej, zainteresowanych wpływem swych działań na poprawę stosunków społecznych w wymagających rewitalizacji dzielnicach. W trakcie obrad zostały także zaprezentowane rezultaty prac filmowców i reporterów. 178

179 Miejsca transformacji - transformacja i społeczna rewitalizacja poprzez kulturę i sztukę Efektem międzynarodowej współpracy były relacje publikowane w serwisie internetowym, kwartalniku Krytyki Politycznej, a także film, który został zaprezentowany w Gdańsku, Kijowie, Berlinie, Warszawie i klubach Krytyki Politycznej w Cieszynie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie. 179

180 Szwecja. Przewodnik nieturystyczny Okres realizacji: Beneficjent: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Nowy Świat Warszawa Partnerzy: Organizacja Arenagruppen - Szwecja Instytut Polski w Sztokholmie Kwota dofinansowania: EUR 180

181 Szwecja. Przewodnik nieturystyczny Głównym celem projektu było opracowanie zbioru podstawowych informacji na temat społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienie wiedzy dotyczącej modelu szwedzkiego w Polsce oraz zdobycie doświadczenia w obszarze działania organizacji obywatelskich. Dzięki współpracy z partnerem szwedzkim strona polska zyskała wgląd w kulisy pracy jednego z najważniejszych think-tanków społecznopolitycznych, a zarazem portali internetowych w Szwecji. 181

182 Szwecja. Przewodnik nieturystyczny W ramach przedsięwzięcia utworzony został serwis szwedzki na stronie internetowej Zorganizowany został także staż, który umożliwił polskim uczestnikom poznanie warunków działania społeczeństwa obywatelskiego oraz zdobycie szeregu informacji na temat Szwecji jej społeczeństwa, kultury i polityki. Codzienny kontakt z organizacją Arenagruppen oraz z pracownikami Instytutu Polskiego w Szwecji pozwolił lepiej zrozumieć mechanizmy działania modelu szwedzkiego, co umożliwiło przeniesienie zaobserwowanych i praktykowanych wzorców działalności pozarządowej na rodzimy grunt. Natomiast partner dzięki współpracy wypracował trwałe kontakty z pokrewnymi środowiskami w Europie Środkowej. Zwieńczeniem działań było wydanie i promocja książki pt. Szwecja. Przewodnik nieturystyczny. 182

183 Szwecja. Przewodnik nieturystyczny 183

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna PROJEKTY MODUŁOWE Projekty modułowe zakwalifikowane do II etapu konkursu Wnioski oceniane indywidualnie przez dwóch członków Grantowej oraz na plenarnym posiedzeniu (max. ilość punktów do uzyskania: 200)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2014 rok W swojej dwudziestoletniej historii Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wdrożyło szereg zamysłów i inicjatyw

Bardziej szczegółowo

białostocko-suwalskisuwalski

białostocko-suwalskisuwalski Współpraca transgraniczna realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM na podstawie raportu końcowego z realizacji Zadania A w ramach niniejszego projektu oraz rekomendacji stworzonych przez zespół ekspertów z

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ania Leśny Krąg Learning by doing International Youth Project Lokalizacja Kim jesteśmy? LGD Leśny Krąg powstała w 2006r. Obecnie liczy 104 członków Realizuje program

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010 Rok 2010 charakteryzuje duża różnorodność wydarzeń organizowanych i nadzorowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr./../14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia. lipca 2014r. Załącznik do uchwały nr./../13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.. 2013 r. Plan działania Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Efekty współpracy międzynarodowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kształceniu bezpiecznych zachowań Białystok, 6 grudnia 2011 r. Instytucje realizujące współpracę międzynarodową: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015 Załącznik do Uchwały Nr 51/686/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2013 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 18 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie nawiązaniawspółpracypartnerskiej między Gminą Skwierzyna a Zdołbunowską Radą Miejską (Ukraina)

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Młodzież jest pozbawiona stereotypów, otwarta na nowe znajomości i poznawanie i stanowi przyszłość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl,

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Warszawa, grudzień 2015 O Funduszu (1/2) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży budżet: 37 mln

Bardziej szczegółowo

Integracja. europejska. Młodzież świętuje pierwszy dzień w UE. Dolnośląskie Dni Europejskie. Euroregion bez granic

Integracja. europejska. Młodzież świętuje pierwszy dzień w UE. Dolnośląskie Dni Europejskie. Euroregion bez granic Integracja europejska Tematyka związana z Unią Europejską od lat występuje w projektach FWPN. Wstąpienie Polski 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej sprawiło, że wydarzenia o szeroko rozumianym wymiarze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2013 Projekty realizowane w 2013r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. MPiPS w ramach EFS. Lider DFOP, Partner Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

The project Building of Rural Development Resources in Balkan region - No BoRDeR is supported by: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja AKTYWNI RAZEM

The project Building of Rural Development Resources in Balkan region - No BoRDeR is supported by: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja AKTYWNI RAZEM The project Building of Rural Development Resources in Balkan region - No BoRDeR is supported by: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja AKTYWNI RAZEM DZIAŁANIE 421 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY KORZENIE -

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski P artycypacja zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski O projekcie Celem projektu Partycypacja zróbmy kolejny krok! jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleniowym: Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji.

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleniowym: Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji. Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleniowym: Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji. Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? Konsultacje społeczne,

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo