G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r."

Transkrypt

1 G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r.

2 Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Wymaganie wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Wymaganie promowane są wartości edukacji Wymaganie rodzice są partnerami szkoły Wprowadzenie: W roku szkolnym 2012/2013 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. Wyniki ewaluacji zostaną zarówno wykorzystane do ustalenia mocnych stron szkoły, jak też pozwolą na podjęcia stosownych działań niwelujących słabe strony szkoły. Wymaganie wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami? 2. Z jakimi instytucjami, organizacjami współpracuje szkoła? 3. Czy uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej? 4. Czy promowany jest pozytywny wizerunku szkoły w środowisku? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytania ankietowe, które zostały skierowane do rodziców i wywiad z nauczycielami miał wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenie, czy szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Określenie, czy w szkole podejmowane są działania na rzecz środowiska.

3 Określenie, czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się następującymi metodami: - ilościową metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla nauczycieli i rodziców - jakościową rozmowa z dyrektorem szkoły i nauczycielami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej i stron internetowych tj.: Protokoły rady pedagogicznej, Dzienniki szkolne, Kronika szkoły, Strona internetowa szkoły. Dobór próby badawczej miał charakter losowy. Prezentacja wyników ewaluacji: Ankieta dla rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców w dniu r. 1. Czy wie Pan/Pani, jakie działania podejmuje szkoła na rzecz społeczeństwa lokalnego? TAK 22 NIE 35

4 39% TAK NIE 61% 2. Jeśli podkreślił (- a) Pan/Pani w pytaniu 1 odpowiedź TAK, proszę wymienić, jakie? WOŚP, kiermasz 3. Jakie w/g Pana/Pani są oczekiwania społeczności lokalnej wobec naszej szkoły? - więcej imprez 4. Czy uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych w/g Pana/Pani służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej? a. zdecydowanie tak 21 b. raczej tak 26 c. raczej nie 9 d. zdecydowanie nie

5 Ankieta dla Nauczycieli Ankietę wypełniło 17 nauczycieli w dniu r 1. Czy, Państwa zdaniem, szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu uczniów? Tak 17 Nie 0 Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania. 2. Jaki sposób współpracy (kontaktu) z rodzicami uczniów najbardziej Państwu odpowiada? Wywiadówki 10 Indywidualne spotkania z nauczycielami 13 Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i 6 uczniami

6 Wywiadówki Indywidualne spotkania z nauczycielami Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami Wywiad przeprowadzony z nauczycielami w dniu 13 czerwca miały na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. Zestawienie wybranych ofert skierowanych do uczniów pod względem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nazwa instytucji Oferta dla uczniów. Forma współpracy. Korzyści dla szkoły (uczniów) Korzyści dla środowiska lokalnego Dom Małego wolontariat Przybliżenie Większa otwartość Dziecka problemu młodzieży na sieroctwa; chęć występujące pomocy innym. problemy innych SOKIS zajęcia plastyczne, Zagospodarowanie SOKIS ma stałych wokalne, muzyczne, czasu wolnego. odbiorców działań sportowe, nauka gry Nawiązaniu kontaktu na instrumentach pomiędzy uczniem rodzicem-szkołą a ośrodkiem kultury. Parafie Liturgiczna Służba Kształtowanie Pomoc w oprawie Ołtarza, schola postaw mszy świętej, religijnych, organizacji patriotycznych, uroczystości

7 prospołecznych przez kościelnych wolontariat Szkoła Wspólne rozgrywki Tanie posiłki, Kształtowanie Podstawowa sportowe, rajdy ustalone postaw piesze, usługi dni wolne rozpoczęte od 6 roku gastronomiczne (rekolekcje) życia jest dojazdy do szkół kontynuowane do gimnazjum Urząd Gminy Imprezy gminne, Motywowanie do Integracja programy nauki, środowiska unijne, stypendia wyrównywanie lokalnego, wymiana socjalne, szans, rozwijanie informacji podnoszenie zainteresowań kwalifikacji nauczycieli, Klub sportowy Możliwość Kształtowanie Większe Podkowa uprawiania sportu, postaw, zaangażowanie korzystanie przez uczciwości, społeczne w uczniów z pracowitości, kibicowanie, obiektów zdyscyplinowania, promocja gminy. sportowych. pracy zespołowej. PPPP Porady psychologa i Wskazówki do pracy Spotkania w ramach pedagoga, z uczniami pedagogizacji posiadającymi opinie rodziców i orzeczenia, szkolenia Rady Pedagogicznej PTSM Rajdy, marsze na Zagospodarowanie Promowanie orientacje, zloty czasu wolnego. turystyki Na podstawie zebranego materiału na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym można stwierdzić, że nauczyciele współpracują z następującymi instytucjami lub organizacjami: parafie w Janowie, Złotym Potoku, Żurawiu, ULKS

8 Run Podkowa", Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, SOKIS, Urzędem Gminy w Janowie, Światowym Związekiem Żołnierzy AK, Biblioteką Gminną, PTSM oddziałem w Częstochowie, PPPP, RODM WOM w Częstochowie, Radą Gminy Janów, Domem Małego Dziecka, Zespołem Kuratorów, Sądem Rodzinnym, Caritas, ZNP, Zespołem Szkół w Złotym Potoku i SP w Janowie, Lusławicach, Lgoczance, Nauczyciele dostrzegają korzyści dla uczniów i szkoły wynikające z tej współpracy m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, możliwość rozwoju zainteresowań, doskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, osiąganie sukcesów, wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Współpraca ze środowiskiem lokalnym ma to pozytywny wpływ na rozwój i kształtowania postaw prospołecznych uczniów. Przykłady podejmowanych przez nauczycieli działań na rzecz środowiska lokalnego: zbiórka zużytych baterii, nakrętek, międzyszkolny Dzień Dziecka, turniej piłki siatkowej dziewcząt, zbiórki zabawek i odzieży dla dzieci z Domu Małego Dziecka, aukcja gadżetów i ciast w ramach WOŚP, Kiermasz świąteczny, Góra Grosza, pedagogizacja rodziców. Aby współpraca ze środowiskiem lokalnym bardziej wychodziła naprzeciw potrzebom uczniów i środowiska lokalnego nauczyciele sugerują, by w większym wymiarze zaangażować rodziców do współpracy oraz polepszyć komunikację między instytucjami a szkołą. Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca.2013r miał na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. 1. Czy szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami? Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: SOKiS w Janowie, GOPS w Janowie, RODM WOM w Częstochowie, Rada Gminy Janów, Kościół w Janowie i Złotym Potoku, ZNP, szkoły podstawowe z terenu Gminy Janów, inne gimnazja, TGP z MMW 2. Czy Pani zdaniem uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej? Tak. Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród rodziców (57osób) i nauczycieli (17) oraz analizy dokumentacji szkolnej, jak również na podstawie obserwacji i wywiadów, można wyciągnąć interesujące wnioski, co do kontaktów szkoły z rodzicami

9 REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. Czy szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami? - TAK Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne: Ustawa o systemie oświaty z dn r.(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz z późn. zm.); Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn r. (Dz. U. 2002, Nr 11 poz. 109); Ustawa o pomocy społecznej z dn r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr. 36, poz. 155, z późn. zm.); Statut gimnazjum, program wychowawczy, program profilaktyki; Rozporządzenie MENiS z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.). Współpraca pomiędzy pozostałymi organizacjami i instytucjami oparta jest na zasadach dobrowolności. Z jakimi instytucjami, organizacjami współpracuje szkoła? Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest szeroki obejmuje instytucje o różnym charakterze. Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: UG w Janowie, GOPS w Janowie Gminna Komisja ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Szkół w Złotym Potoku, RODM WOM w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Janowie, Lusławicach, Lgoczance Parafie w Janowie, Żurawiu, Złotym Potoku ZNP Komenda Policji w Olsztynie Sąd Rodzinny

10 Rada Gminy Janów ULKS Ruch Podkowa w Janowie SOKiS Dom Małego Dziecka im. E. Bojanowskiego Caritas Częstochowa Światowy Związek Żołnierzy AK PTSM oddział Częstochowa PPPP w Koniecpolu Biblioteka Gminna Czy uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej?- TAK Szeroka współpraca szkoły z instytucjami wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i środowiska lokalnego, opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych. Atrakcyjnymi formami współpracy dla uczniów są: pomoc potrzebującym w ramach różnorodnych akcji charytatywnych, zajęcia sportowe i plastyczne, służba liturgiczna, wolontariat. Czy promowany jest pozytywny wizerunku szkoły w środowisku? Współpraca z wieloma instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto promuje pozytywny wizerunek szkoły i daje możliwość prezentowania swoich talentów. Działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie młodzieży w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne takie jak: tworzenie więzi społecznych, zdrowy styl życia, aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym, ograniczenie przemocy, większa świadomość, przestrzeganie norm społecznych,

11 otwartość, uczciwość, zdyscyplinowanie, współpraca w grupie. 2. Wnioski w postaci mocnych i słabych stron. Mocne strony: Integracja ze środowiskiem lokalnym, Zadowolenie uczniów i rodziców z imprez organizowanych przez szkołę, Umożliwienie samorealizacji oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, Pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez kontakty z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, Podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązywania problemów, Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne, Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych, Rozwijanie pasji i zainteresowań, Promowanie zdolnych uczniów, Organizowanie spotkań edukacyjno-wychowawczych dla uczniów i rodziców, Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktyki, Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę. Słabe strony: Zbyt wąski udział naszej szkoły w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Niewielkie zaangażowanie rodziców w działania szkoły. Okazjonalne uczestnictwo gości na uroczystościach szkolnych. Wnioski do dalszej pracy Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Angażować rodziców uczniów do wspólnych działań.

12 Wymaganie 3.2-wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. W jaki sposób szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów? 2. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? 3. Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje współpracę ze swoimi absolwentami? 4. Jak szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, rozmowy z nauczycielami i dyrektorem szkoły miały wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenia, czy szkoła współpracuje ze swoimi absolwentami? Określenia, czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Określenia, czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Określenia, czy szkoła przygotowuje absolwentów do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy? Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się metodą: - jakościową wywiadu z dyrektorem szkoły, rozmowy z nauczycielami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej i strony internetowej tj.: Dzienniki szkolne Listy zwrotne ze szkół ponad gimnazjalnych Kronika szkoły Strona internetowa szkoły Dobór próby badawczej miał charakter losowy.

13 Prezentacja wyników ewaluacji: Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca 2013r miał na celu zebranie informacji dotyczących wykorzystania informacji o losach absolwentów. 1. W jaki sposób szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów? Podczas rozmów z absolwentami, z rodzicami, rodzeństwem, które uczęszcza do gimnazjum. 2. Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje współpracę ze swoimi absolwentami? Spotkania z absolwentami zapraszanie na spotkania z młodzieżą. 3. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Tak 4. Jak szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia? Uczniowie mają spotkania z doradcą zawodowym z PPP-P, z doradcami z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej. Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej wskazuje na fakt, iż szkoła: organizuje dla uczniów spotkania z absolwentami zaprasza inne szkoły ponadgimnazjalne na prezentacje zapewnia uczniom doradztwo zawodowe poprzez organizowanie spotkań z doradcą zawodowym z PPP-P, z doradcami z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej; na terenie szkoły istnieje tablica, na której umieszczane są oferty szkół ponadgimnazjalnych; uczniowie klas III na lekcjach informatyki mają szeroki dostęp do stron internetowych poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych; bierze udział w projekcie "Otwarta firma" organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. W jaki sposób szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów? Szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów z rozmów z absolwentami, rodzicami, rodzeństwem, które uczęszcza do gimnazjum. Częściowo informacje o losach

14 absolwentów szkoła uzyskuje z list zwrotnych ze szkół ponad gimnazjalnych, lecz jak wynika z analizy dokumentów są to informacje niepełne. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Tak Wybierając szkoły ponadgimnazjalne uczniowie często zasięgają opinii o poziomie nauczania w danej szkole od swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy już skończyli bądź uczęszczają do tych szkół. Z analizy dokumentacji wynika, iż najczęściej uczniowie do kontynuowania nauki wybierali liceum, następnie technikum, na trzecim miejscu szkołę zawodową. Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje współpracę ze swoimi absolwentami? W roku szkolnym 2012/2013 w szkole zostało zorganizowane spotkanie z trzema absolwentami naszego gimnazjum, którzy przedstawili uczniom swoją drogę do sukcesu, Jak szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia? Szkoła w każdym roku szkolnym organizuje spotkania warsztatowe z doradcą zawodowy z PPP-P z Koniecpola jak również z doradcami z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej. Uczniowie klas III i II na zajęciach warsztatowych zapoznają się z ofertami poszukiwanych zawodów na runku pracy, aby po ukończeniu szkoły znaleźć odpowiednią prace. Uczniowie biorą udział w projekcie "Otwarta firma" organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 2. Wnioski w postaci mocnych i słabych stron. szkoła organizuje dla uczniów spotkania z absolwentami, podejmowana i utrzymywana jest współpraca z absolwentami szkoły w celu podtrzymywania więzi ze środowiskiem lokalnym, zapraszane są inne szkoły ponad gimnazjalne na prezentację, szkoła zapewnia uczniom doradztwo zawodowe poprzez organizowanie spotkań z doradcą zawodowym,

15 opracowane dane pokazują, że absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w dalszym etapie kształcenia, ponieważ duży odsetek dostaje się do wymarzonych szkół pierwszego wyboru, brak dokładniejszej analizy danych o losach absolwentach. Wnioski do dalszej pracy Pozyskać od dyrektorów szkół ponad gimnazjalnych informacje dotyczące uczęszczania do ich placówki absolwentów gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku - z obecnego rocznika i roczników wcześniejszych w celu dokładniejszej analizy danych o losach absolwentach. Zapewnić uczniom klas III gimnazjum doradztwo zawodowe w szerszym stopniu poprzez zapoznanie z ofertami poszukiwanych zawodów na runku pracy. Wymaganie 3.3- promowane są wartości edukacji Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy szkoła upowszechnia i wzbogaca ofertę edukacyjną? 2. Jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych? 3. Czy uczniowie biorą udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach z sukcesami? 4. Czy informacje o sukcesach uczniów są prezentowane i upowszechniane? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytanie ankietowe, które zostały skierowane do rodziców miały wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenie, czy szkoła prezentuje informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działania w celu jej wzbogacenia. Określenie, czy uczniowie biorąc udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach odnoszą sukcesy. Określenie, czy szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.

16 Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się następującymi metodami: - ilościową metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla rodziców - jakościową wywiad z dyrektorem szkoły i rozmowy z nauczycielami, rodzicami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej i stron internetowych tj.: Kronika szkoły Strona internetowa szkoły Protokoły rady pedagogicznej Dobór próby badawczej miał charakter losowy. Prezentacja wyników ewaluacji: Ankieta dla rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców w dniu r. 1. Co dla Pana/Pani jest źródłem informacji o działalności szkoły? strona internetowa szkoły 20 zebrania z wychowawcą 33 gazety lokalne 2 indywidualne rozmowy z nauczycielami 14 tablice informacyjne w szkole 3 inne: od dzieci 1

17 Wywiad przeprowadzony z nauczycielami w dniu 13 czerwca miały na celu zebranie informacji dotyczących promowania wartości edukacyjnych przez szkole. Zestawienie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów potrzebujących wsparcia, jak i uczniów zdolnych. Kabaret PSYCHOL, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Turystyczne, Zajęcia sportowe (Szkolne Igrzyska Sportowe, piłki ręcznej), Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, Zajęcia w bibliotece szkolnej, Zajęcia psychologiczno-edukacyjne, Zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej, Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas I Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej Zestawienia konkursów za rok szkolny 2012/2013 ze wskazanie zajętych miejsc i liczby uczniów biorących udział.

18 Konkursy Wojewódzkie Konkursy Powiatowe Konkursy międzyszkolne Zasięg konkursu Nazwa konkursu IV Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Literacki "Erudyta" Roku 2012/2013 Między gimnazjalny konkurs geograficzny "Północna Jura- mój region" Uczestnicy/Laureaci 2 3 Powiatowy konkurs "Świat oczami dziecka" Kl. I - III Konkurs historyczno-literacki- o Józefie 1 Piłsudskim Powiatowy konkurs wiedzy o Zemście 2 Powiatowy konkurs recytatorski 2 20/5 Marsz na orientacje Konkurs 3 krajoznawczo-turystyczny Szkolny etap 38/3 I Powiatowego Konkursu wiedzy o Armii Krajowej Finał I Powiatowego Konkursu wiedzy o Armii 2 Krajowej I Powiatowy Konkurs wiedzy o Jagiellonach 2 I Powiatowy Konkurs o AK 2 Konkurs przedmiotowy z chemii 2 Konkurs przedmiotowy z fizyki 1 Konkurs przedmiotowy z jęz. angielskiego 11 Konkurs przedmiotowy z historii 8 Konkurs przedmiotowy z jęz. niemieckiego 3 Konkurs przedmiotowy z matematyki 7 Konkurs przedmiotowy z geografii 3 Konkurs przedmiotowy z biologii 12/2

19 Inne Konkursy Konkursy Ogólnopolskie II Etap Konkursu przedmiotowego z jęz. 1 niemieckiego XII Konkurs Biblijny. Etap rejonowy 2 Konkurs plastyczny świat jakim go widzę'' Kl. I - III Konkurs przedmiotowy z chemii- etap III 1 Konkurs plastyczny "Architektura mojego krajobrazu" Kl. II - III 1 Konkurs przedmiotowy z biologii 2 XII Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe 10/4 Polski" (II etap) Konkurs "Pejzaż dźwiękiem malowany" Kl. I - III XII Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe" 4 Konkurs "Twoja wiedza" Kl. I - III Starostwo Powiatowe Konkurs "Geometria w szarości" Kl. I - III Konkurs "Mistrz i Uczeń- wychowanie w II RP" 2 Konkurs Fotograficzny organizowany przez Nadleśnictwo Gidle Konkurs recytatorski regiony w Częstochowie 1 3 Kartka Nadziei- hospicjum w Częstochowie Kl. I - III Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca 2013r miały na celu zebranie informacji dotyczących promowania wartości edukacji 1. Czy szkoła upowszechnia i wzbogaca ofertę edukacyjną? Tak, w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe zarówno dla uczniów potrzebujących wsparcia, jak i uczniów zdolnych. 2. Czy uczniowie biorą udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach z sukcesami? Tak 3. Czy informacje o sukcesach uczniów są prezentowane i upowszechniane? Tak, strona internetowa szkoły

20 REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. Czy szkoła upowszechnia i wzbogaca ofertę edukacyjną? Tak Uczniowie korzystają ze szkolnej oferty edukacyjnej uczestnicząc w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez gimnazjum i inne instytucje. Reprezentują szkołę w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych czy ogólnopolskich jak również czynnie biorą udział w akcjach charytatywnych ( WOŚP, Góra Grosza, wyjazdy do domu Małego Dziecka) organizowanych na terenie szkoły. Jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych? W szkole organizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne i profilaktyczne Kabaret PSYCHOL, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Turystyczne, Zajęcia sportowe (rozgrywki piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki nożnej, ręcznej dla chłopców), Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, Zajęcia w bibliotece szkolnej, Zajęcia psychologiczno-edukacyjne, Zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej, Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas I, Trzymaj Formę (Szkolne Igrzyska Sportowe Olimpionik ). Czy uczniowie biorą udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach z sukcesami? Tak

21 W roku szkolnym 2012/ uczniów naszej szkoły wzięło udział w 34 konkursach wiedzy i zawodach sportowych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie reprezentując nasze gimnazjum zajmowali czołowe miejsca w konkursach. Należy zwrócić uwagę, że w tym roku mieliśmy finalistów i laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z kilku przedmiotów (biologii, chemii, j. niemieckiego).na terenie szkoły organizowany jest również program profilaktyczny TRZYMAJ FORMĘ, którym w tym roku brało udział -175 uczniów. 4. Czy informacje o sukcesach uczniów są prezentowane i upowszechniane? Analizując ankietę przeprowadzona wśród rodziców można zauważyć, że najlepszym źródłem informacji o szkolnych imprezach są nauczyciele (wychowawcy).niestety najmniejszy odsetek rodziców takie informacje czerpie od uczniów i gazet lokalnych. Szkoła prezentuje osiągnięcia i sukcesy uczniów tworząc wystawy prac plastycznych, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, trofea sportowe w gablotach, szkoła podaje do powszechnej wiadomości informacje o osiągnięciach i działalności placówki na stronie internetowej i w ten sposób promuje uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i konkursach plastycznych 2. Wnioski w postaci mocnych i słabych stron. szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów tworząc wystawy prac plastycznych, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, trofea sportowe w gablotach, Informuje rodziców na stronach internetowych szkoły o sukcesach uczniów i o podejmowanych przez szkołę działaniach i ich celowości, uczniowie korzystają ze szkolnej oferty edukacyjnej uczestnicząc w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach okolicznościowych i w konkursach szkolnych i międzyszkolnych czy ogólnopolskich uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły uczniowie chętnie reprezentują szkołę w rozgrywkach sportowych zdobywając laury w szkole organizowanie są zajęcia profilaktyczne ( Trzymaj Formę) Wnioski do dalszej pracy W dalszym ciągu należy uatrakcyjniać stronę internetową szkoły, poprzez wzbogacanie jej o informacje z życia, galerię zdjęć i inne wiadomości promujące wartości edukacyjne zwiększyć dostępność imprez organizowanych przez szkołę dla rodziców podnieść atrakcyjność przygotowanych akademii

22 kontynuować tradycję organizowania Gali Najlepszych Uczniów częściej monitorować środowisko uczniowskie w celu uzyskania opinii na określony temat, aby następnie wykorzystywać ewentualne propozycje w pracy szkoły. Wymaganie rodzice są partnerami szkoły Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu uczniów? 2. Czy działająca w szkole Rada Rodziców jest informowana o działalności szkoły, współuczestniczy w życiu szkoły, opiniuje? 3. Czy rodzice uczestniczą w wydarzeniach szkolnych, są o nich informowani? 4. Czy rodzice współdecydują o sprawach szkoły? 5. Czy rodzice mają możliwość uzyskania informacji o uczniu, w jaki sposób? 6. Czy nauczyciele przestrzegają zasad i terminów organizacji wywiadówek? 7. Jak nauczyciele oceniają współpracę z rodzicami? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytania ankietowe, które zostały skierowane do nauczycieli, rodziców miały wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenie, czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu uczniów. Określenie, czy w szkole działa Rada Rodziców i czy jest ona informowana o działaniach podejmowanych w szkole i czy je opiniuje. Określenie, czy rodzice uczestniczą w wydarzeniach szkolnych i czy są o nich informowani. Określenie zakresu współpracy miedzy nauczycielami a rodzicami Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się następującymi metodami: ilościową metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla nauczycieli, rodziców jakościową rozmowa z dyrektorem szkoły i nauczycielami, rodzicami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej tj.:

23 Strona internetowa szkoły Protokoły rady pedagogicznej Dzienniki szkolne (protokoły zebrań z rodzicami) Protokoły spotkań Rady Rodziców Dobór próby badawczej miał charakter losowy. Prezentacja wyników ewaluacji: Ankieta dla rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców w dniu r. 1. Czy Pana/Pani zdaniem szkoła współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci? a. zdecydowanie tak 21 b. raczej tak 31 c. raczej nie 5 d. zdecydowanie nie a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie 2. Czy uważa Pan/Pani, że Rada Rodziców współdecyduje w sprawach szkoły? TAK 53

24 NIE 4 7% TAK NIE 93% A jeśli TAK, to w jakiej formie. pozyskuje środki finansowe dla szkoły 28 wspiera dyrektora, nauczycieli w realizacji zaplanowanych działań 20 opiniuje program wychowawczy i profilaktyki 6 inne pozyskuje środki finansowe dla szkoły wspiera dyrektora, nauczycieli w realizacji zaplanowanych działań opiniuje programy nauczania,program wychowawczy i profilaktyki inne 3.Z jakich form współpracy ze szkołą Pan/Pani korzysta?

25 zebrania ogólne z wychowawcą 37 konsultacje indywidualne z nauczycielami w ustalonym dniu tygodnia 10 udział w uroczystościach i imprezach szkolnych 1 spotkania ze specjalistami ( pedagog szkolny, itp.) 5 rozmowa z dyrektorem zebrania ogólne z wychowawcą konsultacje indywidualne z nauczycielami w ustalonym dniu tygodnia udział w uroczystościach i imprezach szkolnych spotkania ze specjalistami (pedagog szkolny, itp.) rozmowa z dyrektorem 4.Jakiej formy wsparcia ze strony szkoły otrzymuje Pana/Pani dziecko? współpraca z wychowawcą 35 pomoc pedagoga szkoły 11 pomoc poradni PPPP 1 inne: dyrektor 5

26 współpraca z wychowawcą pomoc pedagoga szkoły pomoc poradni PPPP inne: dyrektor 5. Czy uczestniczy Pan/Pani w zebraniach ogólnych z wychowawcą? zawsze 49 często 8 czasami 0 nigdy 0 14% 86% zawsze często czasami nigdy

27 Ankieta dla Nauczycieli Ankietę wypełniło 17 nauczycieli w dniu r 1. Czy w szkole działają organy przedstawicielskie rodziców? Tak 17 Nie 0 Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania. 2. Czy według Państwa, liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest odpowiednia? Jest ich tyle, ile trzeba. 14 Jest ich zbyt dużo. 2 Jest ich zbyt mało. 1 Nie mam zdania. 0

28 Jest ich tyle, ile trzeba. Jest ich zbyt dużo. Jest ich zbyt mało. Nie mam zdania. 3. Jak często rodzice kontaktują się z Państwem z własnej inicjatywy? Często 2 Czasami 14 Nie kontaktują się Często Czasami Nie kontaktują się 4. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z rodzicami? Tak 10 Nie 3 Nie mam zdania 4

29 Tak Nie Nie mam zdania 5. O czym, Państwa zdaniem, rodzice powinni współdecydować: budżecie i głównych wydatkach szkoły 6 rodzajach zajęć pozalekcyjnych 10 programie i metodach wychowawczych szkoły systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej wycieczkach i uroczystościach szkolnych

30 Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca 2013r miał na celu zebranie informacji dotyczących współpracy rodziców ze szkołą. 1. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu uczniów? Tak, rodzice mają możliwość spotkań z pedagogiem, psychologiem, z wychowawcą oraz dyrektorem. Podczas zebrań prowadzona jest pedagogizacja rodziców. 2. Czy rodzice uczestniczą w wydarzeniach szkolnych, są o nich informowani? Tak, są informowani poprzez zaproszenia i stronę internetową szkoły. 3. Czy nauczyciele przestrzegają zasad i terminów organizacji wywiadówek? Tak terminy spotkań z rodzicami są podane we wrześniu na cały rok szkolny i odbywają się zgodnie z planem. 4. Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami? Tak, rodzice zawsze chętnie współpracują, pomagają w organizacji uroczystości, oferują swoją pomoc w drobnych pracach na terenie szkoły. Analiza dokumentacji (zestawienie obecności rodziców z poszczególnych klas na zebraniach z wychowawcą w roku szkolnym 2012/13)

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012 przez zespół zadaniowy w składzie: Przedmiot ewaluacji: Obszar: Procesy zachodzące

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo