G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r."

Transkrypt

1 G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r.

2 Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Wymaganie wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Wymaganie promowane są wartości edukacji Wymaganie rodzice są partnerami szkoły Wprowadzenie: W roku szkolnym 2012/2013 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. Wyniki ewaluacji zostaną zarówno wykorzystane do ustalenia mocnych stron szkoły, jak też pozwolą na podjęcia stosownych działań niwelujących słabe strony szkoły. Wymaganie wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami? 2. Z jakimi instytucjami, organizacjami współpracuje szkoła? 3. Czy uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej? 4. Czy promowany jest pozytywny wizerunku szkoły w środowisku? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytania ankietowe, które zostały skierowane do rodziców i wywiad z nauczycielami miał wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenie, czy szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Określenie, czy w szkole podejmowane są działania na rzecz środowiska.

3 Określenie, czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się następującymi metodami: - ilościową metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla nauczycieli i rodziców - jakościową rozmowa z dyrektorem szkoły i nauczycielami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej i stron internetowych tj.: Protokoły rady pedagogicznej, Dzienniki szkolne, Kronika szkoły, Strona internetowa szkoły. Dobór próby badawczej miał charakter losowy. Prezentacja wyników ewaluacji: Ankieta dla rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców w dniu r. 1. Czy wie Pan/Pani, jakie działania podejmuje szkoła na rzecz społeczeństwa lokalnego? TAK 22 NIE 35

4 39% TAK NIE 61% 2. Jeśli podkreślił (- a) Pan/Pani w pytaniu 1 odpowiedź TAK, proszę wymienić, jakie? WOŚP, kiermasz 3. Jakie w/g Pana/Pani są oczekiwania społeczności lokalnej wobec naszej szkoły? - więcej imprez 4. Czy uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych w/g Pana/Pani służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej? a. zdecydowanie tak 21 b. raczej tak 26 c. raczej nie 9 d. zdecydowanie nie

5 Ankieta dla Nauczycieli Ankietę wypełniło 17 nauczycieli w dniu r 1. Czy, Państwa zdaniem, szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu uczniów? Tak 17 Nie 0 Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania. 2. Jaki sposób współpracy (kontaktu) z rodzicami uczniów najbardziej Państwu odpowiada? Wywiadówki 10 Indywidualne spotkania z nauczycielami 13 Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i 6 uczniami

6 Wywiadówki Indywidualne spotkania z nauczycielami Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami Wywiad przeprowadzony z nauczycielami w dniu 13 czerwca miały na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. Zestawienie wybranych ofert skierowanych do uczniów pod względem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nazwa instytucji Oferta dla uczniów. Forma współpracy. Korzyści dla szkoły (uczniów) Korzyści dla środowiska lokalnego Dom Małego wolontariat Przybliżenie Większa otwartość Dziecka problemu młodzieży na sieroctwa; chęć występujące pomocy innym. problemy innych SOKIS zajęcia plastyczne, Zagospodarowanie SOKIS ma stałych wokalne, muzyczne, czasu wolnego. odbiorców działań sportowe, nauka gry Nawiązaniu kontaktu na instrumentach pomiędzy uczniem rodzicem-szkołą a ośrodkiem kultury. Parafie Liturgiczna Służba Kształtowanie Pomoc w oprawie Ołtarza, schola postaw mszy świętej, religijnych, organizacji patriotycznych, uroczystości

7 prospołecznych przez kościelnych wolontariat Szkoła Wspólne rozgrywki Tanie posiłki, Kształtowanie Podstawowa sportowe, rajdy ustalone postaw piesze, usługi dni wolne rozpoczęte od 6 roku gastronomiczne (rekolekcje) życia jest dojazdy do szkół kontynuowane do gimnazjum Urząd Gminy Imprezy gminne, Motywowanie do Integracja programy nauki, środowiska unijne, stypendia wyrównywanie lokalnego, wymiana socjalne, szans, rozwijanie informacji podnoszenie zainteresowań kwalifikacji nauczycieli, Klub sportowy Możliwość Kształtowanie Większe Podkowa uprawiania sportu, postaw, zaangażowanie korzystanie przez uczciwości, społeczne w uczniów z pracowitości, kibicowanie, obiektów zdyscyplinowania, promocja gminy. sportowych. pracy zespołowej. PPPP Porady psychologa i Wskazówki do pracy Spotkania w ramach pedagoga, z uczniami pedagogizacji posiadającymi opinie rodziców i orzeczenia, szkolenia Rady Pedagogicznej PTSM Rajdy, marsze na Zagospodarowanie Promowanie orientacje, zloty czasu wolnego. turystyki Na podstawie zebranego materiału na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym można stwierdzić, że nauczyciele współpracują z następującymi instytucjami lub organizacjami: parafie w Janowie, Złotym Potoku, Żurawiu, ULKS

8 Run Podkowa", Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, SOKIS, Urzędem Gminy w Janowie, Światowym Związekiem Żołnierzy AK, Biblioteką Gminną, PTSM oddziałem w Częstochowie, PPPP, RODM WOM w Częstochowie, Radą Gminy Janów, Domem Małego Dziecka, Zespołem Kuratorów, Sądem Rodzinnym, Caritas, ZNP, Zespołem Szkół w Złotym Potoku i SP w Janowie, Lusławicach, Lgoczance, Nauczyciele dostrzegają korzyści dla uczniów i szkoły wynikające z tej współpracy m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, możliwość rozwoju zainteresowań, doskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, osiąganie sukcesów, wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Współpraca ze środowiskiem lokalnym ma to pozytywny wpływ na rozwój i kształtowania postaw prospołecznych uczniów. Przykłady podejmowanych przez nauczycieli działań na rzecz środowiska lokalnego: zbiórka zużytych baterii, nakrętek, międzyszkolny Dzień Dziecka, turniej piłki siatkowej dziewcząt, zbiórki zabawek i odzieży dla dzieci z Domu Małego Dziecka, aukcja gadżetów i ciast w ramach WOŚP, Kiermasz świąteczny, Góra Grosza, pedagogizacja rodziców. Aby współpraca ze środowiskiem lokalnym bardziej wychodziła naprzeciw potrzebom uczniów i środowiska lokalnego nauczyciele sugerują, by w większym wymiarze zaangażować rodziców do współpracy oraz polepszyć komunikację między instytucjami a szkołą. Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca.2013r miał na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. 1. Czy szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami? Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: SOKiS w Janowie, GOPS w Janowie, RODM WOM w Częstochowie, Rada Gminy Janów, Kościół w Janowie i Złotym Potoku, ZNP, szkoły podstawowe z terenu Gminy Janów, inne gimnazja, TGP z MMW 2. Czy Pani zdaniem uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej? Tak. Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród rodziców (57osób) i nauczycieli (17) oraz analizy dokumentacji szkolnej, jak również na podstawie obserwacji i wywiadów, można wyciągnąć interesujące wnioski, co do kontaktów szkoły z rodzicami

9 REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. Czy szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami? - TAK Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne: Ustawa o systemie oświaty z dn r.(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz z późn. zm.); Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn r. (Dz. U. 2002, Nr 11 poz. 109); Ustawa o pomocy społecznej z dn r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr. 36, poz. 155, z późn. zm.); Statut gimnazjum, program wychowawczy, program profilaktyki; Rozporządzenie MENiS z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.). Współpraca pomiędzy pozostałymi organizacjami i instytucjami oparta jest na zasadach dobrowolności. Z jakimi instytucjami, organizacjami współpracuje szkoła? Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest szeroki obejmuje instytucje o różnym charakterze. Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: UG w Janowie, GOPS w Janowie Gminna Komisja ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Szkół w Złotym Potoku, RODM WOM w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Janowie, Lusławicach, Lgoczance Parafie w Janowie, Żurawiu, Złotym Potoku ZNP Komenda Policji w Olsztynie Sąd Rodzinny

10 Rada Gminy Janów ULKS Ruch Podkowa w Janowie SOKiS Dom Małego Dziecka im. E. Bojanowskiego Caritas Częstochowa Światowy Związek Żołnierzy AK PTSM oddział Częstochowa PPPP w Koniecpolu Biblioteka Gminna Czy uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej?- TAK Szeroka współpraca szkoły z instytucjami wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i środowiska lokalnego, opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych. Atrakcyjnymi formami współpracy dla uczniów są: pomoc potrzebującym w ramach różnorodnych akcji charytatywnych, zajęcia sportowe i plastyczne, służba liturgiczna, wolontariat. Czy promowany jest pozytywny wizerunku szkoły w środowisku? Współpraca z wieloma instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto promuje pozytywny wizerunek szkoły i daje możliwość prezentowania swoich talentów. Działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie młodzieży w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne takie jak: tworzenie więzi społecznych, zdrowy styl życia, aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym, ograniczenie przemocy, większa świadomość, przestrzeganie norm społecznych,

11 otwartość, uczciwość, zdyscyplinowanie, współpraca w grupie. 2. Wnioski w postaci mocnych i słabych stron. Mocne strony: Integracja ze środowiskiem lokalnym, Zadowolenie uczniów i rodziców z imprez organizowanych przez szkołę, Umożliwienie samorealizacji oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, Pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez kontakty z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, Podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązywania problemów, Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne, Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych, Rozwijanie pasji i zainteresowań, Promowanie zdolnych uczniów, Organizowanie spotkań edukacyjno-wychowawczych dla uczniów i rodziców, Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktyki, Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę. Słabe strony: Zbyt wąski udział naszej szkoły w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Niewielkie zaangażowanie rodziców w działania szkoły. Okazjonalne uczestnictwo gości na uroczystościach szkolnych. Wnioski do dalszej pracy Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Angażować rodziców uczniów do wspólnych działań.

12 Wymaganie 3.2-wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. W jaki sposób szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów? 2. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? 3. Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje współpracę ze swoimi absolwentami? 4. Jak szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, rozmowy z nauczycielami i dyrektorem szkoły miały wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenia, czy szkoła współpracuje ze swoimi absolwentami? Określenia, czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Określenia, czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Określenia, czy szkoła przygotowuje absolwentów do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy? Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się metodą: - jakościową wywiadu z dyrektorem szkoły, rozmowy z nauczycielami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej i strony internetowej tj.: Dzienniki szkolne Listy zwrotne ze szkół ponad gimnazjalnych Kronika szkoły Strona internetowa szkoły Dobór próby badawczej miał charakter losowy.

13 Prezentacja wyników ewaluacji: Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca 2013r miał na celu zebranie informacji dotyczących wykorzystania informacji o losach absolwentów. 1. W jaki sposób szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów? Podczas rozmów z absolwentami, z rodzicami, rodzeństwem, które uczęszcza do gimnazjum. 2. Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje współpracę ze swoimi absolwentami? Spotkania z absolwentami zapraszanie na spotkania z młodzieżą. 3. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Tak 4. Jak szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia? Uczniowie mają spotkania z doradcą zawodowym z PPP-P, z doradcami z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej. Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej wskazuje na fakt, iż szkoła: organizuje dla uczniów spotkania z absolwentami zaprasza inne szkoły ponadgimnazjalne na prezentacje zapewnia uczniom doradztwo zawodowe poprzez organizowanie spotkań z doradcą zawodowym z PPP-P, z doradcami z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej; na terenie szkoły istnieje tablica, na której umieszczane są oferty szkół ponadgimnazjalnych; uczniowie klas III na lekcjach informatyki mają szeroki dostęp do stron internetowych poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych; bierze udział w projekcie "Otwarta firma" organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. W jaki sposób szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów? Szkoła zdobywa informacje o losach absolwentów z rozmów z absolwentami, rodzicami, rodzeństwem, które uczęszcza do gimnazjum. Częściowo informacje o losach

14 absolwentów szkoła uzyskuje z list zwrotnych ze szkół ponad gimnazjalnych, lecz jak wynika z analizy dokumentów są to informacje niepełne. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów kształcenia? Tak Wybierając szkoły ponadgimnazjalne uczniowie często zasięgają opinii o poziomie nauczania w danej szkole od swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy już skończyli bądź uczęszczają do tych szkół. Z analizy dokumentacji wynika, iż najczęściej uczniowie do kontynuowania nauki wybierali liceum, następnie technikum, na trzecim miejscu szkołę zawodową. Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje współpracę ze swoimi absolwentami? W roku szkolnym 2012/2013 w szkole zostało zorganizowane spotkanie z trzema absolwentami naszego gimnazjum, którzy przedstawili uczniom swoją drogę do sukcesu, Jak szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia? Szkoła w każdym roku szkolnym organizuje spotkania warsztatowe z doradcą zawodowy z PPP-P z Koniecpola jak również z doradcami z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej. Uczniowie klas III i II na zajęciach warsztatowych zapoznają się z ofertami poszukiwanych zawodów na runku pracy, aby po ukończeniu szkoły znaleźć odpowiednią prace. Uczniowie biorą udział w projekcie "Otwarta firma" organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 2. Wnioski w postaci mocnych i słabych stron. szkoła organizuje dla uczniów spotkania z absolwentami, podejmowana i utrzymywana jest współpraca z absolwentami szkoły w celu podtrzymywania więzi ze środowiskiem lokalnym, zapraszane są inne szkoły ponad gimnazjalne na prezentację, szkoła zapewnia uczniom doradztwo zawodowe poprzez organizowanie spotkań z doradcą zawodowym,

15 opracowane dane pokazują, że absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w dalszym etapie kształcenia, ponieważ duży odsetek dostaje się do wymarzonych szkół pierwszego wyboru, brak dokładniejszej analizy danych o losach absolwentach. Wnioski do dalszej pracy Pozyskać od dyrektorów szkół ponad gimnazjalnych informacje dotyczące uczęszczania do ich placówki absolwentów gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku - z obecnego rocznika i roczników wcześniejszych w celu dokładniejszej analizy danych o losach absolwentach. Zapewnić uczniom klas III gimnazjum doradztwo zawodowe w szerszym stopniu poprzez zapoznanie z ofertami poszukiwanych zawodów na runku pracy. Wymaganie 3.3- promowane są wartości edukacji Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy szkoła upowszechnia i wzbogaca ofertę edukacyjną? 2. Jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych? 3. Czy uczniowie biorą udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach z sukcesami? 4. Czy informacje o sukcesach uczniów są prezentowane i upowszechniane? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytanie ankietowe, które zostały skierowane do rodziców miały wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenie, czy szkoła prezentuje informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działania w celu jej wzbogacenia. Określenie, czy uczniowie biorąc udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach odnoszą sukcesy. Określenie, czy szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.

16 Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się następującymi metodami: - ilościową metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla rodziców - jakościową wywiad z dyrektorem szkoły i rozmowy z nauczycielami, rodzicami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej i stron internetowych tj.: Kronika szkoły Strona internetowa szkoły Protokoły rady pedagogicznej Dobór próby badawczej miał charakter losowy. Prezentacja wyników ewaluacji: Ankieta dla rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców w dniu r. 1. Co dla Pana/Pani jest źródłem informacji o działalności szkoły? strona internetowa szkoły 20 zebrania z wychowawcą 33 gazety lokalne 2 indywidualne rozmowy z nauczycielami 14 tablice informacyjne w szkole 3 inne: od dzieci 1

17 Wywiad przeprowadzony z nauczycielami w dniu 13 czerwca miały na celu zebranie informacji dotyczących promowania wartości edukacyjnych przez szkole. Zestawienie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów potrzebujących wsparcia, jak i uczniów zdolnych. Kabaret PSYCHOL, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Turystyczne, Zajęcia sportowe (Szkolne Igrzyska Sportowe, piłki ręcznej), Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, Zajęcia w bibliotece szkolnej, Zajęcia psychologiczno-edukacyjne, Zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej, Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas I Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej Zestawienia konkursów za rok szkolny 2012/2013 ze wskazanie zajętych miejsc i liczby uczniów biorących udział.

18 Konkursy Wojewódzkie Konkursy Powiatowe Konkursy międzyszkolne Zasięg konkursu Nazwa konkursu IV Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Literacki "Erudyta" Roku 2012/2013 Między gimnazjalny konkurs geograficzny "Północna Jura- mój region" Uczestnicy/Laureaci 2 3 Powiatowy konkurs "Świat oczami dziecka" Kl. I - III Konkurs historyczno-literacki- o Józefie 1 Piłsudskim Powiatowy konkurs wiedzy o Zemście 2 Powiatowy konkurs recytatorski 2 20/5 Marsz na orientacje Konkurs 3 krajoznawczo-turystyczny Szkolny etap 38/3 I Powiatowego Konkursu wiedzy o Armii Krajowej Finał I Powiatowego Konkursu wiedzy o Armii 2 Krajowej I Powiatowy Konkurs wiedzy o Jagiellonach 2 I Powiatowy Konkurs o AK 2 Konkurs przedmiotowy z chemii 2 Konkurs przedmiotowy z fizyki 1 Konkurs przedmiotowy z jęz. angielskiego 11 Konkurs przedmiotowy z historii 8 Konkurs przedmiotowy z jęz. niemieckiego 3 Konkurs przedmiotowy z matematyki 7 Konkurs przedmiotowy z geografii 3 Konkurs przedmiotowy z biologii 12/2

19 Inne Konkursy Konkursy Ogólnopolskie II Etap Konkursu przedmiotowego z jęz. 1 niemieckiego XII Konkurs Biblijny. Etap rejonowy 2 Konkurs plastyczny świat jakim go widzę'' Kl. I - III Konkurs przedmiotowy z chemii- etap III 1 Konkurs plastyczny "Architektura mojego krajobrazu" Kl. II - III 1 Konkurs przedmiotowy z biologii 2 XII Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe 10/4 Polski" (II etap) Konkurs "Pejzaż dźwiękiem malowany" Kl. I - III XII Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe" 4 Konkurs "Twoja wiedza" Kl. I - III Starostwo Powiatowe Konkurs "Geometria w szarości" Kl. I - III Konkurs "Mistrz i Uczeń- wychowanie w II RP" 2 Konkurs Fotograficzny organizowany przez Nadleśnictwo Gidle Konkurs recytatorski regiony w Częstochowie 1 3 Kartka Nadziei- hospicjum w Częstochowie Kl. I - III Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca 2013r miały na celu zebranie informacji dotyczących promowania wartości edukacji 1. Czy szkoła upowszechnia i wzbogaca ofertę edukacyjną? Tak, w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe zarówno dla uczniów potrzebujących wsparcia, jak i uczniów zdolnych. 2. Czy uczniowie biorą udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach z sukcesami? Tak 3. Czy informacje o sukcesach uczniów są prezentowane i upowszechniane? Tak, strona internetowa szkoły

20 REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. Czy szkoła upowszechnia i wzbogaca ofertę edukacyjną? Tak Uczniowie korzystają ze szkolnej oferty edukacyjnej uczestnicząc w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez gimnazjum i inne instytucje. Reprezentują szkołę w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych czy ogólnopolskich jak również czynnie biorą udział w akcjach charytatywnych ( WOŚP, Góra Grosza, wyjazdy do domu Małego Dziecka) organizowanych na terenie szkoły. Jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych? W szkole organizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne i profilaktyczne Kabaret PSYCHOL, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Turystyczne, Zajęcia sportowe (rozgrywki piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki nożnej, ręcznej dla chłopców), Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, Zajęcia w bibliotece szkolnej, Zajęcia psychologiczno-edukacyjne, Zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej, Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas I, Trzymaj Formę (Szkolne Igrzyska Sportowe Olimpionik ). Czy uczniowie biorą udział międzyszkolnych konkursach i olimpiadach z sukcesami? Tak

21 W roku szkolnym 2012/ uczniów naszej szkoły wzięło udział w 34 konkursach wiedzy i zawodach sportowych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie reprezentując nasze gimnazjum zajmowali czołowe miejsca w konkursach. Należy zwrócić uwagę, że w tym roku mieliśmy finalistów i laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z kilku przedmiotów (biologii, chemii, j. niemieckiego).na terenie szkoły organizowany jest również program profilaktyczny TRZYMAJ FORMĘ, którym w tym roku brało udział -175 uczniów. 4. Czy informacje o sukcesach uczniów są prezentowane i upowszechniane? Analizując ankietę przeprowadzona wśród rodziców można zauważyć, że najlepszym źródłem informacji o szkolnych imprezach są nauczyciele (wychowawcy).niestety najmniejszy odsetek rodziców takie informacje czerpie od uczniów i gazet lokalnych. Szkoła prezentuje osiągnięcia i sukcesy uczniów tworząc wystawy prac plastycznych, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, trofea sportowe w gablotach, szkoła podaje do powszechnej wiadomości informacje o osiągnięciach i działalności placówki na stronie internetowej i w ten sposób promuje uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i konkursach plastycznych 2. Wnioski w postaci mocnych i słabych stron. szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów tworząc wystawy prac plastycznych, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, trofea sportowe w gablotach, Informuje rodziców na stronach internetowych szkoły o sukcesach uczniów i o podejmowanych przez szkołę działaniach i ich celowości, uczniowie korzystają ze szkolnej oferty edukacyjnej uczestnicząc w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach okolicznościowych i w konkursach szkolnych i międzyszkolnych czy ogólnopolskich uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły uczniowie chętnie reprezentują szkołę w rozgrywkach sportowych zdobywając laury w szkole organizowanie są zajęcia profilaktyczne ( Trzymaj Formę) Wnioski do dalszej pracy W dalszym ciągu należy uatrakcyjniać stronę internetową szkoły, poprzez wzbogacanie jej o informacje z życia, galerię zdjęć i inne wiadomości promujące wartości edukacyjne zwiększyć dostępność imprez organizowanych przez szkołę dla rodziców podnieść atrakcyjność przygotowanych akademii

22 kontynuować tradycję organizowania Gali Najlepszych Uczniów częściej monitorować środowisko uczniowskie w celu uzyskania opinii na określony temat, aby następnie wykorzystywać ewentualne propozycje w pracy szkoły. Wymaganie rodzice są partnerami szkoły Nasz zespół w celu zdiagnozowania wymagania szukał odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu uczniów? 2. Czy działająca w szkole Rada Rodziców jest informowana o działalności szkoły, współuczestniczy w życiu szkoły, opiniuje? 3. Czy rodzice uczestniczą w wydarzeniach szkolnych, są o nich informowani? 4. Czy rodzice współdecydują o sprawach szkoły? 5. Czy rodzice mają możliwość uzyskania informacji o uczniu, w jaki sposób? 6. Czy nauczyciele przestrzegają zasad i terminów organizacji wywiadówek? 7. Jak nauczyciele oceniają współpracę z rodzicami? Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytania ankietowe, które zostały skierowane do nauczycieli, rodziców miały wyjaśnić kwestie dotyczące: Określenie, czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu uczniów. Określenie, czy w szkole działa Rada Rodziców i czy jest ona informowana o działaniach podejmowanych w szkole i czy je opiniuje. Określenie, czy rodzice uczestniczą w wydarzeniach szkolnych i czy są o nich informowani. Określenie zakresu współpracy miedzy nauczycielami a rodzicami Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się następującymi metodami: ilościową metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla nauczycieli, rodziców jakościową rozmowa z dyrektorem szkoły i nauczycielami, rodzicami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej tj.:

23 Strona internetowa szkoły Protokoły rady pedagogicznej Dzienniki szkolne (protokoły zebrań z rodzicami) Protokoły spotkań Rady Rodziców Dobór próby badawczej miał charakter losowy. Prezentacja wyników ewaluacji: Ankieta dla rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców w dniu r. 1. Czy Pana/Pani zdaniem szkoła współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci? a. zdecydowanie tak 21 b. raczej tak 31 c. raczej nie 5 d. zdecydowanie nie a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie 2. Czy uważa Pan/Pani, że Rada Rodziców współdecyduje w sprawach szkoły? TAK 53

24 NIE 4 7% TAK NIE 93% A jeśli TAK, to w jakiej formie. pozyskuje środki finansowe dla szkoły 28 wspiera dyrektora, nauczycieli w realizacji zaplanowanych działań 20 opiniuje program wychowawczy i profilaktyki 6 inne pozyskuje środki finansowe dla szkoły wspiera dyrektora, nauczycieli w realizacji zaplanowanych działań opiniuje programy nauczania,program wychowawczy i profilaktyki inne 3.Z jakich form współpracy ze szkołą Pan/Pani korzysta?

25 zebrania ogólne z wychowawcą 37 konsultacje indywidualne z nauczycielami w ustalonym dniu tygodnia 10 udział w uroczystościach i imprezach szkolnych 1 spotkania ze specjalistami ( pedagog szkolny, itp.) 5 rozmowa z dyrektorem zebrania ogólne z wychowawcą konsultacje indywidualne z nauczycielami w ustalonym dniu tygodnia udział w uroczystościach i imprezach szkolnych spotkania ze specjalistami (pedagog szkolny, itp.) rozmowa z dyrektorem 4.Jakiej formy wsparcia ze strony szkoły otrzymuje Pana/Pani dziecko? współpraca z wychowawcą 35 pomoc pedagoga szkoły 11 pomoc poradni PPPP 1 inne: dyrektor 5

26 współpraca z wychowawcą pomoc pedagoga szkoły pomoc poradni PPPP inne: dyrektor 5. Czy uczestniczy Pan/Pani w zebraniach ogólnych z wychowawcą? zawsze 49 często 8 czasami 0 nigdy 0 14% 86% zawsze często czasami nigdy

27 Ankieta dla Nauczycieli Ankietę wypełniło 17 nauczycieli w dniu r 1. Czy w szkole działają organy przedstawicielskie rodziców? Tak 17 Nie 0 Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania. 2. Czy według Państwa, liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest odpowiednia? Jest ich tyle, ile trzeba. 14 Jest ich zbyt dużo. 2 Jest ich zbyt mało. 1 Nie mam zdania. 0

28 Jest ich tyle, ile trzeba. Jest ich zbyt dużo. Jest ich zbyt mało. Nie mam zdania. 3. Jak często rodzice kontaktują się z Państwem z własnej inicjatywy? Często 2 Czasami 14 Nie kontaktują się Często Czasami Nie kontaktują się 4. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z rodzicami? Tak 10 Nie 3 Nie mam zdania 4

29 Tak Nie Nie mam zdania 5. O czym, Państwa zdaniem, rodzice powinni współdecydować: budżecie i głównych wydatkach szkoły 6 rodzajach zajęć pozalekcyjnych 10 programie i metodach wychowawczych szkoły systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej wycieczkach i uroczystościach szkolnych

30 Wywiad przeprowadzony z dyrektorem szkoły w dniu 17 czerwca 2013r miał na celu zebranie informacji dotyczących współpracy rodziców ze szkołą. 1. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu uczniów? Tak, rodzice mają możliwość spotkań z pedagogiem, psychologiem, z wychowawcą oraz dyrektorem. Podczas zebrań prowadzona jest pedagogizacja rodziców. 2. Czy rodzice uczestniczą w wydarzeniach szkolnych, są o nich informowani? Tak, są informowani poprzez zaproszenia i stronę internetową szkoły. 3. Czy nauczyciele przestrzegają zasad i terminów organizacji wywiadówek? Tak terminy spotkań z rodzicami są podane we wrześniu na cały rok szkolny i odbywają się zgodnie z planem. 4. Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami? Tak, rodzice zawsze chętnie współpracują, pomagają w organizacji uroczystości, oferują swoją pomoc w drobnych pracach na terenie szkoły. Analiza dokumentacji (zestawienie obecności rodziców z poszczególnych klas na zebraniach z wychowawcą w roku szkolnym 2012/13)

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie W LATACH 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 1 W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie wybrano do badania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w Goworowie

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w Goworowie Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w Goworowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIE: 3.2

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ ANKIETA DLA RODZICÓW Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Nie; 4% Nie wiem;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 28.06.2012r. Zgodnie z Planem nadzoru Pedagogicznego dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Czerwiec 2012 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Podnoszenie przeprowadzanie i analizowanie testów na Zespoły wyników kształcenia i jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 OBSZARY WYZNACZONE DO BADAŃ 1. Rodzice są partnerami szkoły. 2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ badanie ankietowe marzec 216 ZAŁOŻENIA ANKIETY Celem badania było poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, by lepiej pracować w przyszłości Badaniami objęto

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Badanie losów absolwentów SP3 z perspektywy trzech lat od jej ukończenia. Głównym celem badania było pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Cel: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W PRZEWORSKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W PRZEWORSKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W PRZEWORSKU Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie LP ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI -1- -2- -3-1. Zadania ogólnowychowawcze Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole, Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego, szczególna kontrola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i organizacja

Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2014/2015

Zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2014/2015 Zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2014/2015 Uwzględniając wnioski z poczynionych obserwacji w roku szkolnym 2013/2014, analizując dzienniki szkolne i dodatkową dokumentację a oraz sugerując

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie

Program współpracy z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie Program współpracy z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie 1. Cele współpracy: 1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. J. Śniadeckiego w PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II SEMESTR

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. J. Śniadeckiego w PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II SEMESTR RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. J. Śniadeckiego w PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II SEMESTR I. Opis ewaluowanego obszaru: A/ termin: II- VI 2014 r. B/ nazwa obszaru:

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015 Program Profilaktyki Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na lata szkolne 2012/2015 1. Podstawa prawna konstruowania programu 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( zapis postulujący

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Rodzice: Prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów,

Rodzice: Prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr2 Szkoła Podstawowa nr10 im. św. Stanisława Kostki 1. TYTUŁ: Kim jestem dzisiaj kim zostanę w przyszłości Podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo