METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY"

Transkrypt

1 METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA ZSG nr 1 w Krakowie r. Opracowanie Zofia Smoleń-Jajeśnica

2 Błogosławiąc potrzeby, błogosławimy nienasycenie. Potrzeby są niewyczerpanym źródłem twórczości, a nienasycenie jest potrzebąświadomości. ( Jerzy Kuncewicz )

3 PLAN PREZENTACJI PODSTAWY MARKETINGU MARKETING PLACÓWKI OŚWIATOWEJO PROMOCJA SZKOŁY KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁPRACA PRACA Z RODZICAMI WSPÓŁPRACA PRACA Z MEDIAMI STRONA INTERNETOWA SZKOŁY WIZERUNEK SZKOŁY

4 Marketing Marketing: pochodzenie od (ang.) pochodzenie od (ang.) market rynek klasyczna definicja wg Philipa Kotlera proces zarządzania polegający na identyfikacji, antycypacji i zaspokajaniu potrzeb klienta w efektywny i zyskowny sposób. Marketing jest postrzegany jako: pewna filozofia współczesnego przedsiębiorstwa, którego działalno alność musi być zorientowana na zaspokajanie potrzeb nabywcy, zbiór r metod i technik działania, ania, które umożliwiaj liwiają zbadanie potrzeb i popytu konsumenta oraz jego szczegółowych preferencji, wykształcenia potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skuteczne zachęcanie canie do zakupów w określonych dóbr d i usług ug oraz ich sprzedaż we właściwym w miejscu i czasie ku zadowoleniu kupującego. Marketing służy: s zaspokajaniu potrzeb klientów, maksymalizacji dochodów w przedsiębiorcy,

5 Podstawy marketingu Istota marketingu: Rozpoznać potrzeby odbiorców Przygotować odpowiednią ofertę Skoordynować działania ania Dostarczyć satysfakcji odbiorcom Osiągn gnąć cel

6 Marketing oświatowyo O orientacji marketingowej instytucji oświatowej możemy mówim wić,, gdy spełnia następuj pujące wymogi: prowadzi systematyczne badania marketingowe, które stanowią podstawę decyzji bieżą żących i długofalowych, d na podstawie wyników w badań wyznacza segment rynku, do którego ma zamiar adresować swoje działania, ania, stale komunikuje się z otoczeniem, uznaje i realizuje standardy obowiązuj zujące w danej dziedzinie, stosuje się do zasad etyki, bierze pod uwagę aspekty społeczne i ekonomiczne.

7 Istota usług ug edukacyjnych DEFINICJA MARKETINGU dla potrzeb edukacji Marketing to o proces społeczn eczny i zarządcz dczy,, w wyniku, którego podmioty otrzymują produkty (usługi) ugi) spełniaj niające ich oczekiwania poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę innych posiadających wartość produktów w (usług). ug). Usługa - w tym równier wnież edukacyjna - ( )) jest dowolnym działaniem, aniem, jakie jedna strona może e zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własnow asności Philip Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie anie i kontrola. Warszawa 1999

8 Marketing mix dla usług ug edukacyjnych 4P Elementy kompozycji marketingowej 4P : [1] tzw. 4P produkt (product), cena (price), dystrybucja (place), promocja (promotion). wg Jerome McCarthy ego [1] K.P. Mazur: Marketing usług ug edukacyjnych.. Warszawa 2001, s. 20

9 Marketing mix dla usług ug edukacyjnych 9P Produkt (product) Cena (price) Dystrybucja (place) Promocja (promotion) Personel (people) Polityka (politics) Opinia publiczna (public opinion) Świadectwo materialne (physical evidence) Proces (process) zakres świadczonych usług, ug, pakiet usług, ug, jakość ść,, marka metoda ustalania cen, różnicowanie r cen kanały y marketingowe, lokalizacja placówek edukacyjnych, ilość placówek edukacyjnych reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations pracownicy placówek edukacyjnych, obsługa klienta otoczenie prawne usługi ugi edukacyjnej dziennikarze, liderzy opinii miejsce świadczenia usługi, ugi, materialne elementy usługi ugi proces świadczenia usługi, ugi, organizacja pracy

10 Czym różni r się usługa uga (edukacyjna) od produktu? CECHY USŁUGI: UGI: Niematerialność - ukazać otoczenie klienta w czasie realizacji studiów, szkoły, kursu, - pokazać perspektywy kariery zawodowej po ukończeniu nauki, - wskazać na wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenie kadry, stanowiące gwarancje skutecznego, na imponującym poziomie kształcenia. Niespójno jność (różnorodno norodność) ) usług ug - odbiorcy i ich potrzeby sąs zróżnicowane Nietrwałość odnosi się do braku możliwo liwości magazynowania usług ug - nie można nauczyć się czegoś raz na zawsze lub na zapas Nierozdzielność - nadawca usługi ugi jest nierozerwalny z przekazem usługi ugi

11 Poziomy usług ug edukacyjnych Usług uga podstawowa - są to działania ania mające na celu zaspokojenie określonych potrzeb nabywców w w wersji podstawowej Usług uga oczekiwana (rzeczywista) - usługa uga podstawowa uzupełniona pewnym minimum oczekiwań konsumenta Usług uga ulepszona (poszerzona) - składa się z dodatkowych elementów w wyróżniaj niających jąj od oferty konkurencji. Poszerzenie usługi ugi stwarza możliwo liwości różnicowania r i ulepszania oferty rynkowej Usług uga potencjalna - są to wszelkie przekształcenia i ulepszenia, jakim może e podlegać usługa uga w przyszłości

12 Pięć determinant jakości usługi ugi niezawodność - zdolność do niezawodnej i dokładnej realizacji obiecanej usługi, ugi, szybkość realizacji - chęć pomocy klientom i zapewnienie efektywnej usługi, ugi, pewność - fachowość i uprzejmość pracowników w i ich zdolność do wzbudzania zaufania klienta, empatia - indywidualne podejście do każdego klienta, namacalność - zapewnienie cech realności w postaci sprzętu, personelu i materialnych środków w komunikacji.

13 Czym jest i czemu służy s promocja? Istotą promocji jest proces komunikacji,, polegający na przekazaniu informacji na temat oferty firmy edukacyjnej potencjalnym odbiorcom. Promocja to ogół działań skierowanych na odbiorcę przekazu marketingowego, podejmowanych z umyślnym zamiarem wpłyni ynięcia na jego opinię o szkole lub/i podjęci przez niego korzystnej dla szkoły y decyzji.

14 Promocja szkoły powinna być: planowana, musi mieć jasno określony cel, zdefiniowanego odbiorcę, odpowiednio dobrane metody i formy.

15 Cele promocji szkoły kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie odrębno bności szkoły y (misja, wizja, itp.), ukazywanie osiągni gnięć i potencjału u społeczno eczności ci szkolnej, kształtowanie towanie więzi emocjonalnych ze szkołą łą, zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności ci środowiska, pozyskiwanie funduszy, nawiązywanie współpracy, pracy, rekrutacja uczniów.

16 Składowe promocji szkoły Wizerunek zewnętrzny szkoły Prezentacja oferty szkoły Reklama w mediach Wygląd d pism w korespondencji Public relations szkoły Wizerunek dydaktyczno wychowawczy

17 Szkoła podmiot promocji Przeprowadzenie diagnozy w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: Jacy jesteśmy? i Jacy chcemy być? Kim jesteśmy, jakie sąs nasze mocne i słabe s strony? Jaka jest nasza oferta, jej mocne i słabe s strony? Jaka jest nasza pozycja na rynku w stosunku do konkurencji? Jakie działania ania dotychczas prowadziliśmy?, Jakie sąs nasze relacje z lokalną społeczno ecznością?, Jakie sąs nasze relacje wewnętrzne? Możemy w tym celu wykorzystać analizę SWOT służąs żącą do oceny sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły.

18 Etapy planowania promocji szkoły - 1 Identyfikacja odbiorców (na rynku dóbr d i usług ug edukacyjnych wybór r odpowiedniej grupy odgrywa zasadniczą rolę,, gdyż placówki edukacyjne silnie segmentują rynek, aby dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców) rynek uczniów, rodziców, absolwentów, w, nauczycieli, wpływowych instytucji i sponsorów.

19 Etapy planowania promocji szkoły - 2 Określenie celu promocji: bieżą żące informowanie o nowościach, przekonywanie do dokonania zakupu, przypominanie potencjalnemu klientowi o ofercie usług ug edukacyjnych, podtrzymywanie kontaktu. Efektywności promocji zapewni połą łączenie jej z celami strategicznymi szkoły. Cele strategiczne: Wzmocnienie pozycji i wizerunku szkoły y wśród w d potencjalnych odbiorców, a także poprawę społecznego odbioru szkoły, Budzenie potrzeby poznania nowych ofert szkoły y oraz informowania o produkcie i jego atrybutach, Utrzymanie popytu na dotychczas oferowane usługi, ugi, Zachęcanie canie klientów w do zakupu określonej usługi, ugi, Systematyczne przypominanie klientowi o oferowanych usługach. ugach.

20 Cele kampanii promocyjnej w szkole Przykładowe propozycje: cele doraźne (na najbliższy rok): - zaistnieć w mediach, - ukształtowa tować system identyfikacji ze szkołą, - wypromować wśród d młodziem odzieży y i nauczycieli znaki promocyjne, - rozpowszechnić "gadżety" szkolne. cele perspektywiczne: - rozwinąć promocję zewnętrzn trzną szkoły, - utrwalić pozytywny obraz szkoły y w mediach, - kierunkować promocję na pozyskanie większ kszej ilości kandydatów.

21 Etapy planowania promocji szkoły - 3 Przygotowanie przekazu (formułowanie owanie informacji) Informacja: powinna wywołać reakcję klienta (zwrócenie uwagi, zainteresowanie, pragnienie - podjęcie decyzji o zakupie, działanie anie zakup), siła a reakcji zależy y od popularności szkoły y i jakości świadczonych usług. ug. Przy formułowaniu owaniu informacji ważne jest: ustalenie treści informacji, jej logiczny układ, sposób b prezentacji przyciągaj gający uwagę klienta, ustalenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie jej treści.

22 Etapy planowania promocji szkoły - 4 Wybór r kanału u dystrybucji promocji: Media transmisyjne: - telewizja - radio Media drukowane: - gazety - magazyny (tygodniki, miesięczniki) Media bezpośrednie rednie: - poczta bezpośrednia - roznosiciele - media elektroniczne (telemarketing, strona internetowa, telewizja kablowa) Reklama zewnętrzna (billboardy): - nieruchoma - ruchoma

23 Etapy planowania promocji szkoły - 4 Wybór r metod promocji szkoły: POŚREDNIE np.: reklama w mediach lokalnych gazeta osiedlowa, reklama w internecie. BEZPOŚREDNIE np.: wystąpienia publiczne - spotkania z rodzicami, spotkania z interesującymi osobami absolwenci szkoły, komunikacja osobista dyrekcji, nauczycieli z rodzicami, specjalne imprezy Święto Szkoły, Festiwal Kultury Szkolnej, akcje charytatywne, ekologiczne, sportowe, organizacja imprez dla rodziców wycieczki, bale, targi edukacyjne - prezentacja oferty szkoły y i osiągni gnięć uczniów, wystawy domy kultury, centra handlowe, dni otwarte, reklama pocztowa imienne listy do rodziców w z propozycją odwiedzenia szkoły.

24 Etapy planowania promocji szkoły - 5 Dobór r elementów w form promocji: reklama każda płatna p forma prezentacji nieosobistej, promocja sprzedaży promocja uzupełniaj niająca w formie spotkań,, konkursów, kuponów w promocyjnych, public relations bezpłatna forma komunikacji z podmiotami (pracownicy, otoczenie) z którymi firma pragnie utrzymać pozytywne kontakty, sprzedaż osobista często najskuteczniejsza forma reklamy, polegająca na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z nabywcą, sponsoring polega na finansowaniu organizacji, instytucji, idei w celu zwrócenia uwagi na firmę (sponsora), targi to imprezy na których firma prezentuje swoje osiągni gnięcia i umożliwia zakup produktu (usługi), ugi), wystawy formy prezentacji produktu i dorobku firmy bez możliwo liwości ich zakupu, merchandising polega na odpowiednim wyeksponowaniu produktu w miejscu jego sprzedaży.

25 Etapy planowania promocji szkoły - 6 Określenie budżetu etu: jakie środki musimy zgromadzić, na co będąb przeznaczone.

26 Etapy planowania promocji szkoły - 7 Pomiar wyników (weryfikacja skuteczno promocyjnych) (weryfikacja skuteczności ci działań zdefiniowanie wskaźnik ników w efektywności promocji, wykorzystane różnych r metod i technik badań. Etapy ewaluacji: Stawianie pytań, Zbieranie informacji, Formułowanie owanie wniosków, w, Formułowanie owanie zaleceń.

27 Harmonogram działań promocyjnych Określi lić ramy czasowe promocji i jej etapy: należy y sprawdzić,, czy zaplanowane przez nas działania ania nie pokrywają się z ważnymi wydarzeniami lokalnymi, wykorzystać ważne momenty w życiu szkoły y itp., zapewnić powtarzalność oddziaływa ywań promocyjnych, stworzyć procedury weryfikacji skuteczności ci i modyfikacji form działania, ania, dążyć do oryginalności i nie bać się śmiałych pomysłów, możliwie dużo o informować media (zwłaszcza lokalne) o imprezach promocyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, kreować wizerunek szkoły y poprzez wizerunek ludzi, którzy odnoszą sukcesy.

28 Plan promocji - przykład zwróci cić się z prośbą do nauczycieli na Radzie Pedagogicznej o włąw łączenie się do zespołu u prowadzącego promocję, powołać zespół ds. promocji, którym powinien kierować dyrektor, skład zespołu: informatyk, opiekun samorządu, plastyk, 2 wychowawców, w, ogłosi osić wśród d uczniów w konkurs na nazwę własną szkoły, logo i barwy z zapewnieniem nagród, włączyć młodzież do akcji promocyjnej, przedstawić projekt na forum Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego w celu zaopiniowania go i uzyskania akceptacji, sprawdzić i dopracować projekt, wybrać osoby odpowiedzialne za wdrażanie anie promocji, przeprowadzić ewaluację promocji za pomocą ankiet w środowisku szkolnym i porównanie wniosków w zespołu u z opinią społeczno eczności, ci, opracować plan promocji na następny rok.

29 Komunikacja marketingowa Jest podstawą nowoczesnego marketingu to systematyczne komunikowanie się instytucji oświatowej z otoczeniem Nowoczesna szkoła a nie stoi dzisiaj przed wyborem, czy komunikować się ze swoimi klientami, czy nie, tylko szuka najbardziej skutecznych sposobów w komunikacji.

30 Narzędzia komunikacji marketingowej Graficzna szata logo Nazwa instytucji oświatowejo Nazwy produktów Opakowania Papeteria Wizytówki Plakaty Reklamówki Broszury Grafika na stronie internetowej Grafika na papierze firmowym

31 Komunikacja marketingowa 1. Otoczenie wewnętrzne 2. Otoczenie zewnętrzne 3. Otoczenie opiniotwórcze Otoczenie stanowi publiczność - grupa,, która aktualnie lub potencjalnie ma wpływ na to, czy instytucja oświatowa o jest w stanie osiągn gnąć wyznaczone cele.

32 Komunikacja marketingowa 1. Otoczenie wewnętrzne: kierownictwo, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy (administracyjni, fizyczni), Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd d Uczniowski.

33 Komunikacja marketingowa 2. Otoczenie zewnętrzne: klienci (uczniowie, rodzice), społeczno eczność lokalna, dostawcy, instytucje prowadzące i nadzorujące, instytucje współpracuj pracujące, ce, dziennikarze.

34 Komunikacja marketingowa 3. Otoczenie opiniotwórcze: Publiczność zewnętrzna nie utrzymująca kontaktów operacyjnych z instytucją,, ale przyczyniająca ca się w istotny sposób b do tworzenia opinii o niej. społeczno eczność lokalna, absolwenci, sponsorzy, instytucje wspierające i wspomagające kształcenie oraz pracę placówek oświatowych, o przypadkowi goście i interesanci, instytucje współpracuj pracujące, ce, dziennikarze.

35 Bariery komunikacji FIZYCZNE: nadmiar informacji, zła a organizacja przestrzeni, nieczytelny przekaz, zbyt duża a liczba osób, hałas, as, duża a odległość ść. PSYCHOLOGICZNE: negatywne nastawienie, brak zaufania, zbyt duży y dystans, skomplikowany język, j agresja, monotonia, opór r wobec zmian, brak motywacji.

36 Współpraca praca z rodzicami Współprac pracę z rodzicami prowadzi się na trzech płaszczyznach: p czynny udział rodziców w w życiu klasy - współuczestnictwo w imprezach, pracach podejmowanych przez klasę,, sprawowanie opieki na wycieczkach, udział w naradach klasowych, udział rodziców w w realizacji zadań wychowawczych, różnorodne formy kontaktów w indywidualnych z wychowawcą - tzw. wywiadówki. wki.

37 Współpraca praca z rodzicami Przykładowe formy współpracy pracy z rodzicami: przy tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły - oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli (ustalenie wspólnych celów w i frontu działań), kilka razy w roku organizowanie zebrań dla rodziców, na których prezentuje się ważne problemy, sprawozdania, informacje, zamierzenia itp., współpraca praca z Radą Rodziców w (zebrania z dyrektorem 1 raz w miesiącu) zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami RR opiniuje wybrane dokumenty i prace nauczycieli, skrzynka owa do kontaktu ze szkołą łą, zwracanie się z apelami o konkretną pomoc - na zebraniach ogólnych (dyrektor) i w klasach (wychowawcy) bieżą żący przepływ informacji nauczyciel - rodzic (dyżury dla rodziców każdy nauczyciel ma w wybranym dniu tygodnia dyżur w wyznaczonych godzinach), ustalanie zasad pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach (pisemne kontrakty zawierające zasady, konsekwencje, wskazówki wki itp.), odpowiadanie na apele rodziców w i dostrzeżone one przez nich potrzeby, organizowanie porad dla rodziców, prowadzenie pedagogizacji rodziców w (indywidualne rozmowy, udział w życiu szkoły).

38 Współpraca praca z mediami Wykorzystanie mediów w polega na: promowaniu osiągni gnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli (tworzenie wizerunku placówki), wyjaśnianiu nieporozumień czy kontrowersji związanych zanych z jakimś zdarzeniem w szkole, prezentacji własnej w osoby i osobistych osiągni gnięć, co może e umocnić pozycję dyrektora - menadżera era w środowisku.

39 Współpraca praca z mediami Publikacje w prasie lokalnej dotyczące: ce: otwarcie nowego roku szkolnego (informacje o liczbie uczniów w i oddziałów, kierunkach kształcenia itd.), zakończenie roku szkolnego (dane o liczbie promowanych, sukcesach szkoły y itd.), matury (wyniki, wybór r przedmiotów w egzaminacyjnych itp.), dane o uczniach, którzy zostali przyjęci do szkoły, uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru, otwarcie nowych pracowni, remonty w szkole, udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych - sprzątanie świata, Dzień Sportu, Dzień Patrona, organizacje różnych r imprez pokazy dla społeczno eczności ci lokalnej, konkursy z różnych r dziedzin.

40 Strona internetowa szkoły Co powinna zawierać: informacje o nas, odpowiednią grafikę z symbolami szkoły, aktualności, ofertę edukacyjną, organizację pracy szkoły, zasady rekrutacji, uczenie się on-line line, kącik ucznia, samorządu szkolnego, kącik rodzica, kącik nauczyciela, informacje o środowisku lokalnym (instytucjach, osobliwościach), kontakt, mapę serwisu.

41 Wizerunek szkoły Na wizerunek składa się: wygląd d + to co mówimy m + to co robimy wizerunek to wyobrażenie jakie mamy o sobie, instytucji, wizerunek to własny w subiektywny obraz rzeczy, wizerunek nie jest stabilny w czasie, wizerunek nie jest dobry albo zły, z wizerunek jest właściwy w (odpowiedni) lub niewłaściwy (nieodpowiedni).

42 Kreatorzy i odbiorcy wizerunku szkoły organy wewnętrzn trzne szkoły y (dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, pracownicy administracji i obsługi szkoły), organ sprawujący nadzór r pedagogiczny nad szkołą (kurator oświaty), o samorząd d lokalny, szkoły y konkurencyjne, szkoły y gimnazjalne, ponadgimnazjalne (przyszli, potencjalni kandydaci - uczniowie), rodzice uczniów w danej szkoły y oraz rodzice przyszłych, ych, potencjalnych uczniów danej szkoły, osoby mające kontakt z absolwentami danej szkoły y (pracodawcy, wykładowcy szkół wyższych, rówier wieśnicy, młodsi m koledzy i koleżanki), poradnie psychologiczno-pedagogiczne pedagogiczne z którymi współpracuje pracuje szkoła, instytucje współpracuj pracujące ce ze szkołą (banki, instytucje finansowe, fundacje naukowe, społeczne, fundusze rozwoju), humanitarne organizacje i instytucje, goście odwiedzający organizację naukowcy, inni nauczyciele, lokalne media.

43 Kreowanie wizerunku szkoły kreowanie wizerunku to proces nieustannie trwający, kreowany wizerunek powinien być prawdziwy, kreowanie wizerunku rozpoczynamy od budowy dobrych relacji międzyludzkich, wizerunek tworzy cała a społeczno eczność szkoły y! kadra kierownicza, kadra nauczycielska, pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

44 Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej. Twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór - - tworzyć czy tylko pracować. ( Bolesław Piasecki ) Dziękuj kuję za uwagę

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami Zbiór r zadań związanych zanych z pracownikami w przedsiębiorstwie, zmierzających do osiągni gnięcia strategii przedsiębiorstwa i zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest marketing?

Czym jest marketing? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym biznesie Czym jest marketing? Agata Kilon 19 kwietnia 2012 Czym jest marketing? 1 Marketing to: sprzedaż; promocja (min reklama) komunikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MARKETINGU

KONCEPCJA MARKETINGU KONCEPCJA MARKETINGU Marketing to: Uświadamianie klientom, że potrzebują pewnych rzeczy Zyskowne zaspokajanie potrzeb Sprzedawanie rzeczy niepotrzebnych Uświadamianie potencjalnym klientom sensu podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 Podstawa prawna Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Elementy wizerunku szkoły oraz wybrane narzędzia promocyjne pomagające w jego budowaniu. Aneta Bogacka Gawrysiak Instytut Marketingu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WSPÓŁPRACY U C Z N I O W I E I R O D Z I C E

SZKOŁA WSPÓŁPRACY U C Z N I O W I E I R O D Z I C E SZKOŁA WSPÓŁPRACY U C Z N I O W I E I R O D Z I C E K A P I T A Ł E M S P O Ł E C Z N Y M N O W O C Z E S N E J S Z K O Ł Y S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 3 I M. A L F R E D A F R E Y E R A W T A

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli jak zbudować partnerskie relacje?

Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli jak zbudować partnerskie relacje? Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli jak zbudować partnerskie relacje? Krótki przewodnik dla zainteresowanych opracowany przez: Elżbietę Piotrowską-Gromniak, Dorotę Wróblewską oraz Bożenę Jaszczuk.

Bardziej szczegółowo

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Reklama Rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości i możliwościach nabycia, chwalenie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. tel./fax. 22 663 55 69; e -mail: sp209@edu.um.warszawa.pl WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem ewaluacji są działania szkoły w obszarze RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY WYMAGANIE 9: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta lnokształcącegocego Wojciech Zagórny VII Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce w Krakowie ORGANIZACJA to grupa ludzi skupiona

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa! MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI miejsce i przedmiot badań Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU W OPINII POLSKICH WYSTAWCÓW Użyteczność targów i wystaw dla osiągnięcia celów sprzedaży Targi w Polsce, PENTOR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

Rodzice i szkoła RADA RODZICÓW

Rodzice i szkoła RADA RODZICÓW Rodzice i szkoła RADA RODZICÓW Obowiązki nauczycieli wobec rodziców prawo oświatowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy

Marketing internetowy VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE IOPAN w publikatorach i Internecie Jan Marcin Węsławski W Marcin Wichorowski 30 stycznia 2009 r. CISCO: Marketing Internetowy Marketing

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) 2. Elementy pomiaru dydaktycznego 3. Zadania testowe, konstruowanie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo