PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY.. w latach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY.. w latach."

Transkrypt

1 1 Załącznik 3 PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY.. w latach. INDOCTI DISCANT ET AMENT MEMINISSE PERITI Opracowanie A. Bek: Na podstawie: A. Fazlagić Marketingowe zarządzanie szkołą Założenia programu: promocja szkoły to wyszukiwanie i ocena szans związanych z zaspokojeniem potrzeb uczniów i ich rodziców oraz rekomendacja działań umożliwiających wykorzystanie tych szans. Sposób działania szkoły na rynku, który polega na identyfikowaniu (ustalaniu, określaniu) i kształtowaniu potrzeb odbiorców, określaniu, które z nich szkoła może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich usług oraz mobilizowaniu każdego pracownika, by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb ( myślenie systemowe to zasób wiedzy i narzędzi, które pozwalają wyjaśniać skomplikowane zjawiska i na nie wpływać, (wg P. Senge) tożsamość szkoły jest warunkiem koniecznym do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb uczniów oraz ich rodziców. Cele programu: tworzenie dobrego wizerunku szkoły jako organizacji uczącej się, budowanie wsparcia dla działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły przygotowującej uczniów do życia w przyszłym społeczeństwie wiedzy i informacji, Treść programu: działania promocyjne uczniów i nauczycieli konstruowane w oparciu o szkolny zestaw programów. Procedury osiągania celów: promocja pośrednia, promocja bezpośrednia Osiągnięcia programu: wzrost prestiżu szkoły, uczestnictwo uczniów jako metoda podnoszenia jakości nauczania, zaangażowanie rodziców w organizację procesu edukacyjnego, pozyskanie funduszy w celu unowocześnienia placówki. Ewaluacja programu: ewaluacja odroczona ze względu na procesowe podejście w marketingu relacyjnym. Monitorowaniu podlegać będą procesy od momentu inicjowania zadań wg podwójnej pętli uczenia się. 1

2 2 1. Misja szkoły: Plan działań promocyjnych Szkoły Badanie rynku w celu: zarządzania oczekiwaniami odbiorców procesu edukacyjnego (redukowanie poczucia niepewności u odbiorcy) i nawiązywania z nimi współpracy, Jaki jest wizerunek szkoły w otoczeniu? Przeprowadzenie badań ankietowych i rozmów z rodzicami na temat satysfakcji rodziców i uczniów (wiedza nauczycieli, przekazywane wartości, pozytywny wpływu na kształtowanie charakteru dzieci, bezpieczeństwa, tworzenie poczucia więzi ze szkołą, propozycji zmian w organizacji szkoły). Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców. Szukamy odpowiedzi na podstawowe pytania: 1. Jaki jest cel uczenia się i jaki jest jego związek z kompetencjami uczniów, nauczycieli, rodziców? 2. Jakie umiejętności, wiedza i postawa uczestników procesu edukacyjnego są potrzebne w szkole? 3. Komu są one (umiejętności, wiedza i postawa) potrzebne (osoby, klasy, grupy)? 4. Jaki jest punkt wyjścia (zakres i poziom istniejących kompetencji)? 3. Identyfikacja grupy docelowej, beneficjentów szkoły: Jacy uczniowie wybiorą szkołę? Jakie są oczekiwania uczniów i rodziców? Jacy uczniowie i rodzice mogliby zainteresować się ofertą szkoły? Jakich zmian należy dokonać w celu dostosowania oferty edukacyjnej do wyzwań współczesności? 4. Analiza SWOT 5. Strategia marketingowa: Burza mózgów w celu poszukiwania hasła promującego szkołę oraz sposobów usprawnienia zarządzania szkołą Cele marketingowe: Przesłania: - służymy społeczeństwu jako Szkoła. - łączymy tradycję ze współczesnością. - wychowujemy samodzielnego człowieka przygotowanego do wyzwań współczesnego świata. Sposób komunikowania przesłania: - informujemy rzetelnie o wszystkich działaniach i osiągnięciach szkoły na stronach internetowych szkoły, w biuletynach, gazetkach, bezpośrednio w relacjach dyrekcja nauczyciele uczniowie rodzice. Planowane usprawnienia funkcjonowania szkoły: - budowa systemu informacji. Sposoby realizacji usprawnień: - stworzenie profesjonalnej komórki Public Relations - włączenie młodzieży w działania promocyjne (Szkoła w moich oczach stały dział PR) Cel : -przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji, -kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych, -kształcenie u uczniów umiejętności prezentacji własnych dokonań, -praktyczne zaznajamianie uczniów z elementami public relations, - włączenie rodziców w działania promocyjne. 2

3 3 6. Taktyka marketingowa i budżet: Wszyscy pracownicy szkoły znają strategię i identyfikują się z nią. Cel 1: Plan działania: Kto jest odpowiedzialny? Koszt/nakłady pracy; źródło finansowania: Czas przeznaczony na realizację: Jak zmierzymy postępy w realizacji? Cel 2: Plan działania: Kto jest odpowiedzialny? Koszt/nakłady pracy; źródło finansowania: Czas przeznaczony na realizację: Jak zmierzymy postępy w realizacji? Budowanie wizerunku szkoły, Nawiązywanie współpracy, Pozyskiwanie funduszy, Zarządzanie oczekiwaniami uczestników procesu edukacyjnego, Stwarzanie poczucia pewności u beneficjentów szkoły. 7. Ewaluacja strategii: Jakie cele zostały osiągnięte? Jakie działania nie przyniosły wyników? Jakie nowe cele należy wyznaczyć? 3

4 4 Silne strony ANEKS I ANALIZA SWOT Słabe strony 1 Nauczyciele znają misję, wizję, dokumenty szkoły 2 Uczniowie uczestniczą w wielu różnych konkursach 3 W szkole pracują nauczyciele z wyższym wykształceniem 5 Dobra komunikacja z uczestnikami procesu edukacyjnego 7 Organizowanie uroczystości i imprez środowiskowych 8 Organizowanie uroczystości i imprez środowiskowych Wielu nauczycieli uzupełnia etaty w paru szkołach Brak pracowni specjalistycznych Brak bazy do prowadzenia zajęć świetlicowych Niedopracowanie promocji atrybutów szkoły Niekorzystne relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły Uczniowie nie identyfikują się ze swoją szkołę Nauczyciele nie wykorzystują w swojej pracy opracowanych przez siebie dokumentów szkoły Brak poczucia bezpieczeństwa u nauczycieli Rodzice nie biorą udziału w podejmowaniu ważnych decyzji w szkole Szanse Zagrożenia 3 Możliwość konkurowania z pobliskimi szkołami 4 Program rozwoju stwarza możliwości poprawy organizacji szkoły 5 Możliwość korzystania z funduszy europejskich 6 Wszechstronność działań promocyjnych szkoły 7 Wykorzystanie Internetu w promocji szkoły 8 Prowadzenie polityki otwartych drzwi 9 Wprowadzenie niestandardowych działań edukacyjnych Bliskość wielu podobnych szkół Oddalenie od centrów edukacyjnych Bezrobocie Zagrożenie wykluczeniem społecznym spowodowanym bezrobociem 4

5 przekazywanie danych o szkole w zestawieniu z wynikami ogólnymi informowanie o osiągnięciach uczniów, ale także o niepowodzeniach szkoły (wraz z programem poprawy niedociągnięć). informacja o bezpiecznej szkole szybki przekaz aktualności coroczna prezentacja kompetencji, działań i kwalifikacji kadry prezentacja programów, innowacji szkolnych oraz ich ewaluacji włączanie mieszkańców lokalnej społeczności, rodziców, w działania decyzyjne informowanie o osiągnięciach uczniów, ale także o niepowodzeniach szkoły (wyłacznie wraz z programem poprawy niedociągnięć) "Moja szkoła" wystąpienia publiczne (nie tylko w klasach) dyrektora, nauczycieli, uczniów teatr dla rodziców, teatr rodziców imprezy dla całej rodziny galerie zdjęć "Życie codzienne szkoły" dni otwarte wraz z lekcjami dla rodziców rodzice w roli ekspertów i uczniów (tylko w przypadku, gdy uczniami stają się też nauczyciele (nieopresyjna organizacja przestrzeni klasowej), kontakty poprzez Internet w e-klasie. tradycyjne imprezy szkolne Zarządzanie oczekiwaniami uczestników procesu edukacyjnego Tworzenie poczucia pewności u beneficjentów szkoły Promocja Szkoły tworzona zgodnie z filozofią budowania tożsamości - łączenia lokalnej tradycji ze współczesnością społeczeństwa informacyjnego Budowanie wizerunku szkoły Nawiązywanie współpracy zewnętrznego wewnętrznego Pozyskiwanie funduszy inne szkoły lokalne muzea instytucje edukacyjne podtrzymywnie briefing stałego zainteresowania zaproszenia mediów wzbogacenie stałych form projekty środowiskowe współpracy ze środowiskiem włączanie szkoły w akcje ogólnopolskie i międzynarodowe na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły szkolne gadgety prezentacje bezpośrednie z użyciem multimediów podtrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły opracowanie mapy ogólnopolskich akcji (uzupełnianie jej) dla klienta wewnętrznego gazetki media w szkole związki i organizacje pozarządowe poradnia psychologiczno - pedagogiczna ośrodki metodyczne uczelnie wyższe osoby o uznanym autorytecie związane ze szkołą lub miejscowością (klub przyjaciół szkoły) fundusze krajowe, unijne fundusze lokalnych konkursów cegiełki festyny radio nagrania filmowe fansiny 1 1 Mapy zostały wykonane w programie MindMapper 4.0 5

6 6

7 7

8 8

9 Promocja Szkoły tworzona zgodnie z filozofią budowania tożsamości - łączenia lokalnej tradycji ze współczesnością społeczeństwa informacyjnego 1. Budowanie wizerunku szkoły (Zarządzanie oczekiwaniami uczestników procesu edukacyjnego) 1 zewnętrznego podtrzymywnie stałego zainteresowania mediów briefing zaproszenia wzbogacenie stałych form współpracy ze środowiskiem projekty środowiskowe włączanie szkoły w akcje ogólnopolskie i międzynarodowe na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły szkolne gadgety prezentacje bezpośrednie z użyciem multimediów podtrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły 1 wewnętrznego opracowanie mapy ogólnopolskich akcji (uzupełnianie jej) dla klienta wewnętrznego media w szkole (zewnętrznego) gazetki radio nagrania filmowe fansiny 2. Nawiązywanie współpracy 1 inne szkoły 1 lokalne muzea 1 instytucje edukacyjne 1 związki i organizacje pozarządowe 1 poradnia psychologiczno - pedagogiczna 9

10 1 ośrodki metodyczne 1 uczelnie wyższe 1 osoby o uznanym autorytecie związane ze szkołą lub miejscowością (klub przyjaciół szkoły) 3. Pozyskiwanie funduszy (Tworzenie poczucia pewności u beneficjentów szkoły) 1 fundusze krajowe, unijne 1 fundusze lokalnych konkursów 1 cegiełki 1 festyny 4. Zarządzanie oczekiwaniami uczestników procesu edukacyjnego (Tworzenie poczucia pewności u beneficjentów szkoły) 1 przekazywanie danych o szkole w zestawieniu z wynikami ogólnymi 1 informowanie o osiągnięciach uczniów, ale także o niepowodzeniach szkoły (wraz z programem poprawy niedociągnięć). 1 informacja o bezpiecznej szkole 1 szybki przekaz aktualności 1 coroczna prezentacja kompetencji, działań i kwalifikacji kadry 1 prezentacja programów, innowacji szkolnych oraz ich ewaluacji 5. Tworzenie poczucia pewności u beneficjentów szkoły 1 włączanie mieszkańców lokalnej społeczności, decyzyjne rodziców, w działania 1 informowanie o osiągnięciach uczniów, ale także o niepowodzeniach szkoły (wyłącznie wraz z programem poprawy niedociągnięć) 1 "Moja szkoła" wystąpienia publiczne (nie tylko w klasach) dyrektora, nauczycieli, uczniów 1 teatr dla rodziców, teatr rodziców 1 imprezy dla całej rodziny 1 galerie zdjęć "Życie codzienne szkoły" 1 dni otwarte wraz z lekcjami dla rodziców 1 rodzice w roli ekspertów i uczniów (tylko w przypadku, gdy uczniami stają się też nauczyciele (nieopresyjna organizacja przestrzeni klasowej), kontakty poprzez Internet w e-klasie. 1 tradycyjne imprezy szkolne 10

11 Nieodłącznym składnikiem promocji szkoły powinien być program współpracy z rodzicami: PROGRAM Szkoła to także dom uczestnictwo rodziców w życiu szkoły Opracowanie : Aleksandra Bek N. Założenia programu: Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze hasła, przepływać powinno przez nią wszystko, co daje życie - ona najgłośniej wołać powinna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co w nim zabagnione. A czynić to może tylko szkoła nie reperowana, sztukowana i odświeżana, a szkoła z gruntu inna. Janusz Korczak 11

12 Główny cel programu: Budowania partnerstwa dla harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży w ich najbliższym otoczeniu poprzez współdziałanie domu, szkoły i społeczności lokalnej. Cele szczegółowe programu: Legitymizacja uczestnictwa rodziców w edukacji dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wspólnotowych więzi pomiędzy rodziną, szkołą i społecznością lokalną. Stworzenie warunków do pełnej realizacji praw dziecka oraz praw rodziców w szkole. Zwiększenie uczestnictwa rodziców w edukacji własnej dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie ich w życie szkoły. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez włączanie rodziców w proces szkolnej edukacji dzieci i młodzieży. Treści programu: - odpowiednie zapisy w Ustawie o systemie oświaty i w Ramowym statucie szkół publicznych, - Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka, - Statut Szkoły., - publikacje - rodzice w szkole: Prawa rodziców w szkole, praca zbiorowa, STO, Warszawa 2003, Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców książka + dyskietka, Irena Dzierzgowska, CODN, Warszawa 2000 Nauczyciel rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Cindy J. Christopher, GWP, Gdańsk 12

13 Treść dokumentu z roku 1992 ogłoszonego przez środowiska rodzicielskie Europy zwanego "Kartą praw i obowiązków rodziców", który może się stać elementem inspirującym rozwój działań na rzecz współpracy szkoły, rodziny i środowiska lokalnego: 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały świat. 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. 4. Rodzice maja prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, dotyczących możliwości osiągania wspólnych dla domu i szkoły celów edukacyjnych. 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać. 6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice mają obowiązek wychować swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań. 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej. 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy. 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania. 10. Rodzice maja prawo żądać od odpowiednich władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontaktach: szkoła - dom. 13

14 Procedury osiągania celów: Stworzenie zespołu (z udziałem rodziców) koordynującego działania usprawniające włączanie rodziców w prace szkoły. Przeprowadzenie ankiety Opinia rodziców o szkole ich dziecka. Stworzenie zaplecza informacyjnego warunkującego realizację praw rodziców poprzez stały dział: Szkoła to nasz drugi dom na stronie internetowej Szkoły oraz w formie papierowej: - zaangażowanie rodziców do współtworzenia strony. Otwarcie klubu dyskusyjnego dla rodziców. Udział rodziców: - w rozwiązywaniu konfliktów, - w podejmowaniu decyzji, - w projektach szkolnych, klasowych, - poprzez uczestnictwo w organizacji imprez szkolnych, świąt, spotkań, wyjazdów imprezy rodzinne, - w zajęciach lekcyjnych: * w Tygodniu Edukacyjnym w połączeniu ze zwiedzaniem Szkoły, * w Dniach Otwartych Drzwi, * jako zaproszeni goście eksperci, - w przygotowaniu Interaktywnych Zadań Domowych. Wgląd w dokumentację dotyczącą ucznia (dokumentacja elektroniczna). Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców: - Dzień Otwarty: Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w oparciu o pracę PPP Dzień Otwarty Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, - Dzieci Rodzicom razem przy komputerze, - Rodzice razem z dziećmi w e-klasie. Ewaluacja programu: Monitoring zadań pod kątem udziału w nich rodziców. 14

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O.

RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU SPIS TREŚCI 1. KIM JESTEŚMY?... 3 1.1. Główne obszary działalności firmy... 3 1.2. O raporcie... 5 1.3. Strategia Firmy...

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo