Acta Innovations, ISSN , nr 7, 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 7, 2013"

Transkrypt

1 Iwona Adamkiewicz Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, ul. Piotrkowska 238, Łódź Marcin Dudojć Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, ul. Piotrkowska 238, Łódź REKOMENDACJE DLA REGIONU ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA INFORMACJI W SIECIACH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O PARADYGMAT OTWARTYCH INNOWACJI Abstrakt Szeroko pojmowana współpraca nauki i gospodarki stanowi priorytet współczesnej rzeczywistości. Pomimo tego, świadomość podmiotów gospodarczych oraz jednostek naukowych na temat możliwości stosowania modelu Open Innovation jest marginalna. Zaleca się wprawdzie promowanie idei OI, zgodnie z trendami światowej gospodarki, w której na znaczeniu przybierają firmy, zajmujące się opracowywaniem zaawansowanych technologii, w praktyce jednak niskie zainteresowanie OI lub innowacyjnością, jako taką stanowić może zagrożenie dla rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. W artykule skupiono się zatem na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu InfoPro, wśród członków Klastra Bioenergia dla Regionu, w celu ukazania dobrych praktyk i zaleceń, do wykorzystania przez zainteresowanych oraz uczestniczących w procesie transferu wiedzy i innowacji. Sformułowano jednocześnie postulaty, które powinny odegrać kluczową rolę w strategii rozwoju województwa łódzkiego, w kontekście promowania i uwzględniania innowacyjności, jako napędu gospodarczego. Słowa- klucze bioenergia, współpraca międzysektorowa, polityka regionalna, innowacja, wymiana kapitałowa, promocja, instrumenty rozwoju usług proinnowacyjnych, transfer technologii, OI, klaster, Open Innovation, współpraca nauki i gospodarki Wstęp We współczesnej rzeczywistości jednym z priorytetów jest szeroko pojmowana współpraca nauki i gospodarki. Reprezentantem dobrze rozwiniętej współpracy nauki i gospodarki w regionie łódzkim jest Klaster Bioenergia dla Regionu. Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie rekomendacji z wykorzystaniem schematu analizy SWOT, które zostały sformułowane na podstawie badania przeprowadzonego w ramach projektu InfoPro, wśród członków Klastra Bioenergia dla Regionu. Jednocześnie, wyniki badania i sformułowane na ich podstawie zalecenia, mogą być wykorzystane przez wszystkich zainteresowanych, uczestniczących w procesie transferu wiedzy i innowacji. 27

2 Rozwijanie mocnych stron Ograniczenie słabości Wykorzystanie szans Przezwyciężenie zagrożeń Schemat 1. Rekomendacje z wykorzystaniem schematu analizy SWOT. Źródło: opracowanie sformułowane na podstawie badania przeprowadzonego ramach projektu InfoPro wśród członków Klastra Bioenergia dla Regionu. Rozwijanie mocnych stron Zwiększenie zainteresowania wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań przez członków sieci, wymaga aktywnego i ukierunkowanego informowania o nowych rozwiązaniach, opracowanych w ramach sieci i poza nią. Dodatkowym istotnym czynnikiem jest opracowanie jasnej i przejrzystej formy przekazu informacji, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców. Klaster Bioenergia dla Regionu, ze względu na swój charakter, jest niezależną jednostką badawczo- rozwojową, w ramach, której prowadzone są badania społeczne i naukowe. Tworzy to doskonałą bazę wiedzy, z której mogą korzystać i czerpać inspiracje członkowie Klastra. Dodatkowym atutem jest współpraca jaką podejmuje Klaster Bioenergia dla Regionu z innymi jednostkami naukowo- badawczymi z województwa łódzkiego. Publikacje naukowe powstające w ramach Klastra posiadają charakter opracowań aplikacyjnych, dzięki czemu obok wartości naukowych, posiadają aspekty wdrożeniowe, istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie została opracowana forma publikacji będąca przyjazną dla właścicieli firm, sprzyjająca pełnemu wykorzystaniu prezentowanej wiedzy. Jednym z kluczowych czynników stymulujących wymianę informacji między członkami sieci jest platforma internetowa. 48 Właściwie zaprojektowane funkcjonalności oraz grafika sprzyjają częstości odwiedzin i przekazywaniu feedbacku. Stronę utworzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Zadbano również o jej dobre pozycjonowanie w najbardziej popularnych wyszukiwarkach. W perspektywie, w celu poprawy jakości działania, można wzbogacić ją o dodatkowe narzędzia internetowe, zwiększające poziom komunikatywności. Ponadto, w celu sprostania nowoczesnym wyzwaniom z zakresu przetwarzania informacji, można rozważyć możliwość tworzenia baz danych i katalogów, ułatwiających poszukiwanie konkretnych zawartości. Kolejnym wyzwaniem było opracowanie odpowiedniego wyglądu strony internetowej, zachęcającego użytkowników do korzystania z niej. Wygląd strony dostosowano do prezentowanych treści i zadbano jednocześnie, by przykuwał uwagę użytkowników. Największym wyzwaniem w tworzeniu nowej strony internetowej jest regularne dodawanie nowych treści. Dlatego też opracowano plan, który w jasny sposób 48 Analiza klastrów energetycznych i innych w środowisku polskim, niemieckim i francuskim raport z badania Desk Research, klastrow_www- tryb- zgodnosci.pdf; Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP "STIM", 28

3 określał rodzaj promowanych na stronie treści i formułę ich dotarcia do odbiorców. Pomocnym okazało się przygotowanie wirtualnego przewodnika, który pomagał i pomaga nowym użytkownikom w zapoznaniu się z mapą strony. Istotnym elementem platformy internetowej jest bezpieczeństwo danych, zarówno publikowanych przez administratora jak i danych osobowych poszczególnych użytkowników. Istotnym elementem rozwijania idei Open Innovation w sieci jest zbudowanie zaufania pomiędzy koordynatorem Klastra a jego członkami. Podtrzymywanie ciągłości komunikacji wymagało doboru właściwych narzędzi i proporcji między działaniami pośrednimi i bezpośrednimi. Spotkania, zarówno w mniejszych grupach jak i wszystkich członków, okazały się najskuteczniejszym sposobem budowania wzajemnego zaufania, przyczyniając się do zachowania ciągłej i płynnej komunikacji pomiędzy członkami Klastra oraz w relacjach: członkowie Klastra- koordynator. Ponadto, koordynator w trakcie interakcji, inspirował uczestników dialogu do dalszego rozwoju. Pojawia się tu refleksja, iż w perspektywie, na dalszych etapach rozwoju sieci Bioenergia dla Regionu, niezbędne będzie otwarcie i udostępnienie nowych kanałów komunikacyjnych, które w sprawny sposób pozwalałyby na nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych. Kolejnym spostrzeżeniem jest, wypracowanie w perspektywie właściwej równowagi pomiędzy usługami nieodpłatnymi i odpłatnymi dla członków Klastra. Finansowanie działalności klastrowej nakłada na koordynatora konieczność poszukiwania środków zewnętrznych, co wymaga stworzenia pakietu stałych odpłatnych usług, będących z jednej strony wartością dla członków, z drugiej zaś stałym źródłem finansowania podstawowych kosztów związanych z koordynacją Klastra. Ograniczanie słabości Wśród przedstawicieli Klastra Bioenergia dla Regionu zidentyfikowano 2 bardzo istotne problemy: większość nie dostrzega realnej potrzeby, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej strukturze organizacyjnej; jedynie 13% współpracuje z innymi podmiotami nad wdrożeniem innowacji. Budzi to niepokój, bowiem prezentowanie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania innowacji oraz współpracy międzysektorowej, jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi motywujących członków Klastra. 49 Większość podmiotów uczestniczących w Klastrze stanowiły firmy handlowe, których poziom świadomości w zakresie możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, w porównaniu z firmami produkcyjnymi, jest oceniany niżej. 50 W związku z tym, w celu zainspirowania do zaprezentowania innowacji organizacyjnych i zmotywowania podmiotów do ich wdrażania, wykorzystano technikę show how. Podstawą niskiego poziomu zainteresowania ideą Open Innovation okazał się również brak wiedzy w tym zakresie, wynikający m.in., z faktu, używania w dostępnych opracowaniach zazwyczaj określenia innowacje jako pojęcia ogólnego, bez konkretnego jego zdywersyfikowania, na Open Innovation. 51 Jak zauważono, częstotliwość oczekiwanej komunikacji z brokerami wiedzy (koordynatorem Klastra) okazała się niewystarczająca. Dlatego też podjęto działania, mające na celu zwiększenie oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Klastrem i jego członkami. W celu utrzymania pozytywnych relacji i przepływu informacji w ramach sieci, przeprowadzono dodatkowe działania prowadzące do przepływu i rozpowszechniania informacji. Wychodząc z założenia, że Klaster powinien koncentrować się na jakości, rodzaju, treści i formie informacji preferowanych przez użytkowników sieci, zachęcano do publikowania własnych informacji na stronie internetowej Klastra. W rezultacie, przyczyniło się do zwiększenia przepływu informacji i upowszechniania idei OI. Ponadto, w celu zapewnienia członkom Klastra pełnego dostępu do informacji, podjęto próbę skonsolidowania istniejącej bazy wiedzy z zasobami zewnętrznymi, m.in. uniwersyteckimi. Wykorzystanie szans Założenia strategii Europa 2020 oraz związany z nią budżet na lata , stanowią sprzyjające uwarunkowania dla rozwijania i wdrażania idei OI w sieciach. Dokumenty krajowe oraz regionalne w naturalny sposób wspierają tworzącą się szansę. Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego wskazuje 49 Regionalne systemy innowacji w Polsce doświadczenia i perspektywy, PARP, Warszawa A.Wziątek- Kubiak, E. Balcerowicz, Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa E- biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, M. Olszański, K. Piech (red.), PARP, Warszawa

4 na potrzebę zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. 52 Określono w nich główne obszary gospodarcze, na które zostanie położony nacisk, nie wskazując jednak szczegółowych działań, sprzyjających rozwojowi OI. Jednym z takich rozwiązań, mogłoby być utworzenie specjalnego funduszu, stanowiącego źródło finansowania: przedsięwzięć związanych z OI, wkładu własnego niezbędnego w projektach międzynarodowych. Klaster Bioenergia dla Regionu aktualnie zrzesza ok.: 40 przedsiębiorstw, 7 instytutów naukowych oraz 6 jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzenie liczebności członków Klastra, wymaga jednak podjęcia działań, sprowadzających się do rozwijania przepływu i dostępu do informacji. Tworzenie i rozwijanie innowacji zgodnie z ideą Open Innovation często ma charakter przypadkowy w trudnych do jednoznacznego sprecyzowania sytuacjach, dochodzi do spotkania dwóch podmiotów, które mogą z obopólną korzyścią wymienić się wiedzą. Dlatego ważne jest zwiększanie liczby członków Klastra, stanowiących potencjalne źródło nowych rozwiązań. Istotnym jest także, zachęcanie do przystąpienia podmiotów, mogących wnieść nowy ładunek intelektualny, a nie ograniczanie się tylko do przedsiębiorstw, czy instytucji naukowych o jednym profilu. Przezwyciężenie zagrożeń Świadomość podmiotów gospodarczych oraz jednostek naukowych na temat możliwości stosowania modelu Open Innovation jest marginalna. Dlatego zaleca się promowanie idei OI zarówno w środowisku MŚP oraz akademickim. Niskie zainteresowanie OI lub innowacyjnością, jako taką stanowi zagrożenie dla rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. Obecnie w światowej gospodarce przybierają na znaczeniu firmy, które zajmują się opracowywaniem zaawansowanych technologii. 53 Dlatego kluczową rolę odgrywać powinno promowanie i uwzględnienie innowacyjności, jako napędu gospodarczego w nowej strategii rozwoju dla województwa łódzkiego. Ponadto należy promować działania networkingowe i współpracę międzysektorową. Zwiększenie i zintensyfikowanie współpracy, może powstać zaś w wyniku aktywnej i długoterminowej polityki regionalnej w zakresie innowacji, w dziedzinie tworzenia kapitału społecznego oraz promowania instrumentów rozwoju (jak np. wymiany kapitałowe zarówno intelektualne jak i finansowe). Na terenie Polski oraz województwa łódzkiego nie istnieją profesjonalne firmy, które zajmowałyby się świadczeniem usług proinnowacyjnych. Dlatego też w perspektywie należałoby rozważyć możliwość utworzenia takiej jednostki. Brak doświadczonych dostawców usług, wspierających przetwarzanie informacji, wymusza potrzebę horyzontalnego wsparcia dla budowania potencjału tego typu instytucji. W prawdzie, na terenie Polski i województwa łódzkiego działają tzw. biura transferu technologii (w ramach uczelni i parków technologicznych), jednak działalność jest ograniczona, z uwagi na niski poziom wiedzy o wspieraniu idee OI. Podsumowanie Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym artykule, sformułować można następujące wnioski, spostrzeżenia i postulaty: zwiększenie zainteresowania wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań przez członków Klastra, wymaga aktywnego i ukierunkowanego informowania o nowych rozwiązaniach (w ramach sieci i poza nią); forma przekazu informacji powinna być jasna, przejrzysta i odpowiadać potrzebom przedsiębiorców; klaster Bioenergia dla Regionu, jako niezależna jednostka badawczo- rozwojowa, prowadzi badania społeczne i naukowe oraz współpracuje z jednostkami naukowo- badawczymi z województwa łódzkiego, tworząc doskonałą bazę wiedzy; publikacje naukowe powstające w ramach Klastra posiadają charakter opracowań aplikacyjnych, dzięki czemu obok wartości naukowych, posiadają aspekty wdrożeniowe, istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw; wymiana informacji między członkami sieci następuje m.in. dzięki platformie internetowej (właściwie zaprojektowane funkcjonalności, odpowiednia grafika, polska i angielska wersja językowa i in.); Negocjacje w transferze technologii, BPIiT, Warszawa

5 nowe treści są dodawane regularnie, według opracowanego planu, określającego m.in. rodzaj promowanych treści i ich formułę; istotnym elementem rozwijania idei Open Innovation w sieci jest zbudowanie zaufania pomiędzy koordynatorem Klastra i jego członkami, co wymaga doboru właściwych narzędzi komunikacji i proporcji między działaniami pośrednimi i bezpośrednimi; najskuteczniejszym sposobem budowania wzajemnego zaufania są spotkania, zarówno w mniejszych grupach jak i wszystkich członków; pozytywne rezultaty przynosi inspirowanie przez koordynatora uczestników Klastra do dialogu i dalszego rozwoju; kolejne etapy rozwoju Klastra wymagać będą nawiązywania kontaktów międzyregionalnych; większość członków Klastra nie dostrzega realnej potrzeby, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej strukturze organizacyjnej, a tylko 1/10 współpracuje z innymi podmiotami nad wdrożeniem innowacji; wykorzystanie techniki show how sprzyja inspirowaniu do zaprezentowania innowacji organizacyjnych i zmotywowania podmiotów do ich wdrażania; publikowanie własnych informacji przez członków Klastra na stronie internetowej, sprzyja zwiększeniu oraz zacieśnieniu współpracy, utrzymaniu pozytywnych relacji, przepływowi informacji; do zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw mogłoby przyczynić się utworzenie funduszu, stanowiącego źródło finansowania przedsięwzięć związanych z OI oraz wkładu własnego niezbędnego w projektach międzynarodowych; rozwijanie przepływu i dostępu do informacji, przyczynić się może do rozszerzenia liczebności członków Klastra, poprzez np. włączenie podmiotów, mogących wnieść nowy ładunek intelektualny (o innym profilu); niskie zainteresowanie OI lub innowacyjnością może stanowić zagrożenie dla rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego; kluczową rolę w strategii rozwoju województwa łódzkiego powinno odgrywać promowanie i uwzględnienie innowacyjności, jako napędu gospodarczego oraz współpraca międzysektorowa. Literatura: 1. E- biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, M. Olszański, K. Piech (red.), PARP, Warszawa Negocjacje w transferze technologii, BPIiT, Warszawa Regionalne systemy innowacji w Polsce doświadczenia i perspektywy, PARP, Warszawa Wziątek- Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa Strony internetowe: klastrow_www- tryb- zgodnosci.pdf 31

6 RECOMMENDATIONS FOR LODZ REGION IN THE PROCESSING OF INFORMATION WITHIN NETWORKS BASED ON OPEN INNOVATION Abstract Cooperation between science and industry is a priority of contemporary economic reality. Despite this, the awareness of businesses and scientific institutions on how to use Open Innovation model is marginal. This paper therefore focuses on research carried out under the project InfoPro among Bioenergy for the Region cluster members, in order to demonstrate best practices and recommendations for the use of knowledge transfer and innovation by interested parties. Key words open innovation, science and industry cooperation, regional policy, technology transfer, clusters, Open Innovation, cooperation between science and economy 32

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY?

KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY? Karolina Rybicka Piotr Rybicki Politechnika Częstochowska KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY? Wprowadzenie Celem artykułu jest ukazanie rozbieżności polityki państw UE z ideą zacieśniania współpracy, rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 2012 IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker i inni IMP3rove: Europejski projekt o trwałym

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3)

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) Maj 2012 r. Regional Policy Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) Europe Direct odpowiada na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Bezpłatna infolinia (*):

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo