Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością?"

Transkrypt

1 C t jest Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią? Najważniejsze infrmacje Eurpejskim Dniu Walki z Otyłścią Inicjatywa Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią (ang. Eurpean Obesity Day) t niezależna platfrma skupiająca pacjentów raz spłecznści farmaceutyczne, medyczne i plityczne prwadzące kampanię na rzecz rzwiązywania prblemów nadwagi i tyłści. Jej celem jest ustanwienie w dniu 22 maja crczneg Eurpejskieg Dnia Walki z Otyłścią p t by pdnieść świadmść ptrzeby działania w tej dziedzinie jak też zagwarantwać twarcie na ptrzeby pacjentów cierpiących na nadwagę lub tyłść. Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią pwłał d życia, w kwietniu 2009 rku, Nardwe Frum Otyłści (NOF), we współpracy z Belgijskim Stwarzyszeniem Pacjentów Otyłych (BOLD). Załżeniem inicjatywy był zjednczenie spłecznści lekarzy, aptekarzy, farmaceutów, pacjentów i plityków w celu udzielenia wsparcia bywatelm Eurpy cierpiącym na tyłść lub nadwagę, w pdejmwaniu wysiłków na rzecz zmiany stylu życia, pprawienia stanu zdrwia i pdniesienia jakści swjeg życia. Inicjatywa nabiera rzmachu dzięki strnie internetwej, ankiecie n-line, instrumentm z dziedziny serwisów spłecznściwych jak też zaangażwaniu pdmitów ppierających kampanię, na które składają się becnie 24 rganizacje i 19 psłów Parlamentu Eurpejskieg. Lista pdmitów ppierających inicjatywę znajduje się pd adresem: BOLD i NOF wraz z siecią pdmitów je wspierających, pragną sknslidwać t c kampanii udał się już siągnąć w Brukseli, pprzez zainicjwanie działań skierwanych na budwanie świadmści spłecznej w krajach człnkwskich UE, w tym działań bezpśredni przed, w trakcie i p 22 maja 2010 rku. Dtychczaswe działania platfrmy Eurpejskieg Dnia Walki z Otyłścią Kluczwe działania: Uruchmin strnę internetwą pświęcną Eurpejskiemu Dniu Walki z Otyłścią (www.besityday.eu). Udstępnin kwestinariusze internetwe, które d tej pry wypełnił 300 pdmitów. Celem platfrmy jest 2000 wypełninych kwestinariuszy. Na internetwej kampanii mżna zbaczyć listę rganizacji zrzeszających pacjentów raz przedstawicieli śrdwiska farmaceutyczneg, medyczneg i plityczneg, którzy wspierają inicjatywę pwłania Eurpejskieg Dnia Walki z Otyłścią. Kt sti za platfrmą Eurpejskieg Dnia Walki z Otyłścią? Inicjatywa Eurpejskieg Dnia Walki z Otyłścią zstała zapczątkwana i jest kierwana przez następujące sby: Jean-Paul Allnsius: Prezes Belgijskieg Stwarzyszenia Pacjentów z Otyłścią (Belgian Assciatin f Obese Patients) Dr David Haslam: Przewdniczący i Dyrektr Kliniczneg Brytyjskieg Nardweg Frum ds. Otyłści (Natinal Obesity Frum)

2 Prf. Ernst Edzard: Kierwnik Katedry Medycyny Kmplementarnej w Peninsula Medical Schl Magr Imre Csibi: były rumuński pseł d Parlamentu Eurpejskieg należący d ALDE (Przymierze Liberałów i Demkratów na rzecz Eurpy) Platfrma Eurpejskieg Dnia Walki z Otyłścią jest ppierana przez znanych psłów d Parlamentu Eurpejskieg (becnie 19) raz rganizacje wspierające (becnie 24) wymienine na strnie internetwej.

3 Organizacje wspierające inicjatywę. Pharmaceutical Grup f the Eurpean Unin (PGEU) (Grupa Farmaceutyczna Unii Eurpejskiej) Pharmaceutical Grup f the Eurpean Unin (PGEU) t eurpejskie stwarzyszenie reprezentujące spłecznść farmaceutów. Człnkami PGEU są stwarzyszenia nardwe raz rganizacje zawdwe skupiające farmaceutów z 30 krajów eurpejskich, w tym krajów człnkwskich Unii Eurpejskiej, krajów kandydujących raz człnków Eurpejskieg Stwarzyszenia Wlneg Handlu (EFTA). Pprzez swich człnków PGEU reprezentuje kł farmaceutów dbających zdrwie pnad 500 milinów sób w całej Eurpie. Belgian Assciatin f Obese Patients (Belgijskie Stwarzyszenie Pacjentów z Otyłścią, BOLD) BOLD (Belgijskie Stwarzyszenie Osób Otyłych) zstał załżne w czerwcu 2005 r. przez swjeg becneg prezesa Jeana-Paula Allnsiusa. BOLD walczy następujące cele: Uznanie tyłści za chrbę. Zapewnienie większeg wsparcia pacjentm cierpiącym na tyłść. Ustanwienie surwszych przepisów prawnych w dniesieniu d prduktów dchudzających, których skutecznść nie zstała ptwierdzna. Walka z piętnem spłecznym, jakieg dświadczają sby tyłe. BOLD wspiera też wszelkie inicjatywy i działania, które mają na celu: Lepsze infrmwanie lekarzy pierwszeg kntaktu na temat spsbów leczenia tej chrby, jak również dstswanie w tym zakresie uniwersyteckich prgramów nauczania na kierunkach medycznych i prmwanie traktwania dietetyki jak sbneg przedmitu. Udzielanie pmcy prywatnym firmm w walce z tyłścią u pracwników. Pdniesienie statusu dietetyków, dzięki czemu płatnści za ich usługi pdlegałyby refundacji. Natinal Obesity Frum (Nardwe Frum ds. Otyłści, NOF)

4 Nardwe Frum ds. Otyłści zstał załżne przez lekarzy w maju 2000 r., a jeg celem jest pdnszenie świadmści w zakresie rsnąceg wpływu nadwagi i tyłści na zdrwie pacjentów raz związanych z tym bciążeń dla państwwej służby zdrwia. Rsnąca liczba przypadków tyłści raz związanych nią chrób i prblemów zdrwtnych, zwłaszcza zachrwań na cukrzycę typu II, chrób serca i przedwczesnych zgnów, wymaga d specjalistów chrny zdrwia pilnej zmiany prirytetów w zakresie spsbów walki z nadwagą. NOF zwraca szczególną uwagę na brak dstatecznej prfilaktyki raz zrganizwanej walki z nadwagą i tyłścią u pacjentów pdstawwej pieki zdrwtnej raz na efekt dmina, jaki t pwduje. Otyłść jak chrba i jak prblem spłeczn-eknmiczny ma daleksiężne skutki nie tylk dla służby zdrwia, ale także dla gspdarki, edukacji i rządu. Assciaçã de Dentes Obess e Ex-bess de Prtugal (Adex) Organizacja Adex (Assciaçã de Dentes Obess e Ex-bess de Prtugal) pwstała w 2002 r., stając się pierwszą na terenie Unii Eurpejskiej rganizacją pacjentów skupiającą się na prblemach sób z nadwagą i tyłścią. Działania Adex bejmują m.in.: Pcząwszy d 2004 r., pmc w rganizwaniu bchdów Nardweg Dnia Walki z Otyłścią w Prtugali we współpracy ze wszystkimi prtugalskimi rganizacjami działającymi na rzecz sób cierpiących na nadwagę i tyłść, w tym z prtugalskim Ministerstwem Zdrwia, rganizacjami pacjentów, firmami farmaceutycznymi, branżą rlniczą, śrdkami badawczymi raz stwarzyszeniami zawdwymi i uczelniami wyższymi. Zachęcanie rządu prtugalskieg d wprwadzenia pracwaneg we współpracy z prtugalskim Ministerstwem Zdrwia nardweg prgramu walki z nadwagą i tyłścią bejmująceg zarówn prfilaktykę, jak i leczenie. Udzielanie pmcy w zakładaniu śrdków leczenia sób z nadwagą i tyłścią. Adex bierze także aktywny udział w przygtwywaniu kampanii infrmacyjnych skupiających się na prfilaktyce, dcierając d uczniów i studentów i uświadamiając im zagrżenia wynikające z knsumwania zbyt dużych ilści prduktów typu fast fd raz wyjaśniając krzyści płynące ze zdrwej i zrównważnej diety. Aby uwiarygdnić kampanie infrmacyjne, Adex przeprwadziła kilka badań dtyczących pwiązania niezdrwych nawyków żywieniwych z nadwagą i tyłścią. Internatinal Diabetes Federatin (IDF) Eurpe (Międzynardwa Federacja Diabetlgiczna Eurpa) Internatinal Assciatin fr the Study f Obesity (IASO) (Międzynardwe Stwarzyszenie na rzecz Badań nad Otyłścią) Internatinal Assciatin fr the Study f Obesity (IASO) t załżna w 1986 r. rganizacja typu nn-prfit. Reprezentujemy 56 krajów i łączymy pnad 50 reginalnych i nardwych stwarzyszeń zajmujących się prblematyką tyłści, d których należy pnad specjalistów zaangażwanych w działalnść naukwą, medyczną i badawczą. Naszym celem jest pprawa zdrwia ppulacji pprzez zwiększenie na pdstawie badań i rzmów wiedzy na temat tyłści i chrób z nią związanych raz prmwanie skutecznych strategii prfilaktyki tych zaburzeń i walki z nimi. Działamy jak glbalny śrdek grmadzenia danych dtyczących tyłści raz główne źródł infrmacji dstępnych dla specjalistów

5 zajmujących się prblematyką tyłści, sób przygtwujących międzynardwe strategie, rządów, pracwników naukwych raz mediów. Nasze działania stanwią pdstawę wielu inicjatyw rządwych i wywierają znaczący wpływ na pstawy spłeczeństw raz rządów wbec prblemu tyłści. Eurpean Assciatin fr the Study f Obesity (EASO) (Eurpejskie Stwarzyszenie na rzecz Badań nad Otyłścią) Celem załżnej w 1986 r. rganizacji EASO jest prmwanie badań nad tyłścią, ułatwianie kntaktu między pjedynczymi pacjentami a rganizacjami raz pdejmwanie działań przyczyniających się d zwalczania epidemii tyłści. Federatin f Eurpean Nurses in Diabetes (FEND) (Federacja Eurpejskich Pielęgniarek Diabetlgicznych) Organizacja FEND pwstała w 1995 r. i stała się głsem pielęgniarek pracujących w pradniach diabetlgicznych raz w śrdkach badań nad cukrzycą i edukacji diabetlgicznej. Pzytywny wpływ jej działań jest dceniany przez takie rganizacje, jak Światwa Organizacja Zdrwia w Eurpie (WHO Eurpe), IDF Eurpe, SVD, EASD, DESG raz nardwe rganizacje pielęgniarek diabetlgicznych. La Ligue Cardilgique Belge/De Belgische Cardilgische Liga (Belgijska Liga Kardilgiczna) La Ligue Cardilgique Belge dgrywa w Belgii główną rlę w prfilaktyce chrób naczyń sercwych i mózgwych. Organizuje kampanie infrmacyjne raz edukacyjne w tym zakresie. Eurpean Federatin f the Assciatins f Dietitians (EFAD) (Eurpejska Federacja Stwarzyszeń Dietetyków)

6 Eurpean Federatin f the Assciatins f Dietitians reprezentuje pnad dietetyków z 23 krajów eurpejskich. Celem rganizacji są: prmwanie rzwju zawdu dietetyka; rzwój dietetyki na pzimie naukwym i zawdwym we wspólnym interesie stwarzyszeń człnkwskich; ułatwianie kmunikacji między nardwymi stwarzyszeniami dietetyków a innymi rganizacjami zawdwymi, edukacyjnymi raz rządwymi; zachęcanie d pprawy spsbu dżywiania się ppulacji krajów człnkwskich Rady Eurpy. Człnkwie EFAD statni ustalili, że dietetycy z całej Eurpy pwinni aktywnie zaangażwać się w twrzenie strategii zapbiegania i leczenia tyłści. Sciedad Españla para el Estudi de la Obesidad (SEEDO) (Hiszpańskie Twarzystw Badań nad Otyłścią) Pdbnie jak inne eurpejskie stwarzyszenia zajmujące się badaniami nad tyłścią, SEEDO chce stanwić platfrmę dyskusyjną umżliwiającą dialg pmiędzy różneg typu specjalistami zajmującymi się tyłścią, m.in. klinicystami i lekarzami gólnymi. l'assciatin Belge du Diabète (Belgijskie Stwarzyszenie Diabetlgiczne) Celem stwarzyszenia jest walka prawa spłeczne i mralne kbiet i mężczyzn dtkniętych cukrzycą, niezależnie d jej przyczyny. Asciación Españla de Enfermería en Cardilgía (Hiszpańskie Stwarzyszenie Opiekunów Osób z Chrbami Kardilgicznymi) AEEC t rganizacja nn-prfit załżna w 1977 r. przez pielęgniarki i pielęgniarzy kardilgicznych.

7 Asciación Glbal de Obess (Glbalne Hiszpańskie Stwarzyszenie ds. Otyłści) AGO t hiszpańska rganizacja nn-prfit walcząca gdne życie sób tyłych. Chć AGO skupia się bardziej na pszczególnych pacjentach niż na technlgiach, t stale mnitruje rynek pd kątem ceny nwych metd leczenia tyłści. Ta utwrzna siem lat temu rganizacja jest wspierana przez wiele rganizacji naukwych raz specjalistów chrny zdrwia. Diabetes Federatin f Ireland (Irlandzka Federacja Diabetlgiczna) Diabetes Federatin f Ireland d 1967 r. pmaga sbm cierpiącym na cukrzycę współpracwać z innymi w celu zapbiegania i leczenia cukrzycy. Dzięki sieci funkcjnujących w całym kraju filii stwarzyszenia sby interesujące się cukrzycą mgą uzyskiwać i dzielić się infrmacjami na temat cukrzycy i zagadnień z nią związanych. Cmbating Obesity Ltd. (Organizacja na rzecz Zwalczania Otyłści) Celem Cmbating Obesity Ltd (Wielka Brytania) jest współpraca z innymi rganizacjami i agencjami na rzecz zachęcania sób tyłych d przejęcia pełnej dpwiedzialnści za walkę ze swją nadwagą raz na rzecz pszerzania ich mżliwści w tym zakresie. La Fndatin cntre le Cancer (Fundacja na rzecz Walki z Rakiem Belgia) Belgijska Fundacja na rzecz Walki z Rakiem ma tylk jedną ambicję: przyczynić się w jak największym stpniu d pstępów w zakresie walki z nwtwrami. Aby zrealizwać tę misję, fundacja wyznaczyła sbie trzy cele: Wparcie finanswe dla belgijskich badań nad nwtwrami. Udzielanie pmcy spłecznej raz infrmacji pacjentm i ich bliskim. Pmc w zapbieganiu i wykrywaniu nwtwrów, przez m.in. przekazywanie spłeczeństwu infrmacji mających pdstawy naukwe raz prmwanie zdrweg stylu życia.

8 Canadian Obesity Netwrk (Kanadyjska Sieć Walki z Otyłścią) Załżna w 2006 r. rganizacja Canadian Obesity Netwrk (Réseau canadien en l'bésité, CON-RCO) krdynuje współpracę spłecznści zajmujących się badaniami i pracwywaniem i wprwadzaniem w życie plityk w celu stwrzenia nardwej strategii walki z tyłścią. Obecnie sieć ta zrzesza pnad 4000 człnków raz setki partnerskich krpracji i instytucji. Główne strategie CON-RCO są związane ze zwalczaniem piętna spłeczneg, jakie twarzyszy tej chrbie, zmianą pdejścia specjalistów chrny zdrwia d tyłści raz ułatwieniem dstępu d prfilaktyki i leczenia i zapewnienie sbm, których dtyczy prblem tyłści, wiarygdnych infrmacji. The Obesity Sciety (Twarzystw na rzecz Walki z Otyłścią) The Obesity Sciety z siedzibą w Stanach Zjedncznych jest widącą rganizacją naukwą zajmującą się badaniami nad tyłścią. Celem teg stwarzyszenia jest zachęcanie d prwadzenia badań nad przyczynami tyłści i metdami jej leczenia raz infrmwanie specjalistów chrny zdrwia i spłeczeństwa nwych siągnięciach w tym zakresie. Misją rganizacji jest zyskanie pzycji lidera w zakresie wiedzy dtyczącej pwstawania, zapbiegania i leczenia tyłści raz w zakresie pdnszenia jakści życia sób cierpiących na tę chrbę. D stwarzyszenia należy pnad 2000 specjalistów bgatym drbku publikatrskim zajmujących się badaniami gólnymi i klinicznymi raz specjalistów piekujących się pacjentami z tyłścią i zajmujących się zapbieganiem tyłści. Fundación Españla del Crazón (Hiszpańskie Twarzystw Kardilgiczne/Hiszpańska Fundacja Kardilgiczna) Organizacja ta, pwstała najpierw w 1967 r. jak Hiszpańska Fundacja Kardilgiczna, zaś swją becną nazwę przyjęła w 1995 r. pdczas prezesury Jej Królewskiej Wyskści Małgrzaty, Infantki hiszpańskiej. Hiszpańska Fundacja Kardilgiczna jest prywatną rganizacją nn-prfit spnsrwaną przez Hiszpańskie Twarzystw Kardilgiczne pd auspicjami hiszpańskieg Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej cele t: zakresu kardilgii gólnej i klinicznej. Zapbieganie chrbm układu krążenia dzięki gólnej edukacji zdrwtnej. Wspieranie hiszpańskich badań nad chrbami układu krążenia przez przyznawanie grantów na prjekty badawcze z D rganizacji należy pnad 5000 człnków, w tym kardildzy z Hiszpańskieg Twarzystwa Kardilgiczneg, pielęgniarki/pielęgniarze kardilgiczni, pacjenci zrzeszeni w stwarzyszeniach, prywatne rganizacje raz człnkwie indywidualni.

9 le Cllectif Natinal des Assciatins d Obèses (CNAO) (Nardwa Grupa Stwarzyszeń na rzecz Osób Otyłych) Pwstała w 2003 r. grupa CNAO zrzesza dziesiątki francuskich stwarzyszeń, których człnkami są wyłącznie pacjenci. Organizacja chce być aktywnym partnerem rganów nadzrczych i wszystkich innych instytucji wspierających. Jak dradca niezależnej rganizacji Haute Autrité de Santé, CNAO zapewnia pinie i zalecenia ekspertów dnszące się d tyłści dziecięcej, tyłści kresu drastania raz tyłści u drsłych, jak również rekmendacje w zakresie chirurgii tyłści. CNAO współpracuje z francuskim Ministerstwem Zdrwia, francuskim Ministerstwem Edukacji, Zgrmadzeniem Nardwym raz twarzystwami naukwymi i zajmującymi się prblematyką dietetyki w celu pracwania plityki zdrwtnej, w ramach której tyłść zstanie uznana za jeden z głównych prblemów zdrwtny we Francji. CNAO współpracuje z firmami farmaceutycznymi raz nardwym systemem zdrwtnym w zakresie wspierania badań i przyczyniania się d pwstawania nwych metd leczenia. Pza tym CNAO inicjuje współpracę z firmami prdukującymi żywnść w celu prmwania zdrwszych prduktów, które nie będą dbierały przyjemnści płynącej z jedzenia. Vlaamse Diabetes Vereniging (Flamandzkie Stwarzyszenie Diabetlgiczne Belgia) Vlaamse Diabetes Vereniging t dynamiczna, prężnie działająca rganizacja, która skupia się na wielu różnych aspektach życia sób chrych na cukrzycę. Człnkwie naszej rganizacji i zarządu t nie tylk sby cierpiące na cukrzycę, ale także fachwcy specjalizujący się w leczeniu tej chrby. Witamy z twartymi raminami wszystkich, którzy z jakichś względów interesują się prblematyką diabetlgiczną. Strategies t Overcme and Prevent (STOP) Obesity Alliance (Sjusz na rzecz Strategii Leczenia i Prfilaktyki Otyłści) Sjusz skupia rganizacje knsumenckie, usługwe, rządwe, pracwnicze, bizneswe i działające na rzecz jakści pieki medycznej raz ubezpieczycieli zdrwtnych. Jeg celem jest pracwanie nwatrskich i praktycznych strategii walki z tyłścią. Organizacja STOP Obesity Alliance ma siedzibę w Stanach Zjedncznych i jest kierwana przez prfesr Christine C. Fergusn byłą kmisarz ds. plityki zdrwtnej w stanie Massachusetts, becnie prwadzącą badania na Wydziale Plityki Zdrwtnej Uniwersytetu Gerge'a Washingtna. Dktr medycyny Richard H. Carmna, magister nauk zdrwiu publicznym,człnek Amerykańskieg Klegium Chirurgów, 17. dyrektr amerykańskiej służby zdrwia raz prezes rganizacji nn-prfit Canyn Ranch Institute, pełni w stwarzyszeniu funkcję przewdnicząceg ds. zdrwia i kndycji. Belgische Vereniging Vr Cardilgie/Sciété Belge de Cardilgie (Belgijskie Twarzystw Kardilgiczne) Belgian Sciety f Cardilgy (BSC) t twarzystw naukwe skupiające belgijskich kardilgów. Jeg główną rlą jest prmwanie badań i edukacji kardilgicznej. Twarzystw c rku, na przełmie stycznia i luteg rganizuje knferencję naukwą. BSC krdynuje także działalnść kilku grup rbczych. Każda z grup przez cały rk rganizuje kngresy i kursy.

10 Przedstawiciele rganizacji zaintereswanych wsparciem inicjatywy Eurpejskieg Dnia Otyłści prszeni są kntakt z sekretariatem inicjatywy EOD spd adresem Uwaga: d prawidłweg kntaktu knieczne jest włączenie bsługi języka JavaScript! Infrmacja Kntakt

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Prognoza dotycząca cyberzagrożeń na 2012 rok

Prognoza dotycząca cyberzagrożeń na 2012 rok Prgnza dtycząca cyberzagrżeń na 2012 rk Autr: Aleksander Gstiew, ekspert z Kaspersky Lab Cyberwjny Rk 2011 zapisał się jak ten, w którym praktycznie wszyscy glbalni gracze zasygnalizwali gtwść d rzwju

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo