KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/ /16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/ /16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17), Statut Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach, Program Wychowawczy Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach, Program Profilaktyczny, Analizę i ewaluację poprzedniej koncepcji pracy szkoły, obowiązującej w latach Koncepcja będzie modyfikowana w trakcie realizacji i przystosowywana do bieżących potrzeb. Corocznie w pracy uwzględniane będą priorytety MEN, oraz KO Katowice. Po zakończeniu jej realizacji nastąpi ewaluacja. Koncepcja pracy szkoły została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 04 lutego 2014 r. uchwałą nr 8/2013/2014 r. Rada Rodziców brała udział w opracowaniu koncepcji pracy Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach, a następnie zatwierdziła ją uchwałą w dniu 16 stycznia 2014 r. Założenia koncepcji przedstawiono Samorządowi Uczniowskiemu. Przedstawiciele Samorządu włączyli się w opracowanie koncepcji pracy szkoły.

2 Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć (Kartezjusz) WIZJA GIMNAZJUM NR 6 Tworząc realną wizję chcemy, aby nasza szkoła: była estetyczna, funkcjonalna, otoczona pięknymi terenami zielonymi i sportowo-rekreacyjnymi, wyposażona w salę gimnastyczną i szatnię, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ekologiczna przyjazna dla środowiska, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, bezpieczna i przyjazna, rozwijała zdolności i zainteresowania uczniów przez szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, organizowała atrakcyjne wycieczki, rozrywki i zabawy, zapewniała dobre opanowanie języka obcego poprzez realizację poszerzonego programu języka angielskiego, realizacje programów międzynarodowych, kształtowała nawyki demokratycznego, samorządnego zachowania, organizowała pomoc uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej, otaczała uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną, wspierała talenty uczniowskie i promowała ich sukcesy, przygotowywała uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

3 MISJA GIMNAZJUM NR 6 JESTEŚMY PO TO, ABY: każdemu uczniowi pomóc w poszukiwaniu i rozwoju tego, co w nim najlepsze, kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, własnym przykładem zachęcać do działań twórczych, we współpracy z rodzicami pomagać w budowaniu systemu wartości, stwarzać poczucie bezpieczeństwa i klimat wzajemnego zaufania, sprostać wysokim wymaganiom uczniów i rodziców i wymagać od nich zaangażowania w życie szkoły CHCEMY: aby uczniowie chodzili do naszej szkoły z przyjemnością, a absolwenci dobrze radzili sobie w szkołach średnich, zindywidualizować podejście do uczniów w nauce i wychowaniu, promować uczniów zdolnych i wspomagać słabszych, działać na rzecz innych, pamiętać o naszych regionalnych, narodowych tradycjach, kształtując postawę szacunku i tolerancji dla innych kultur, doskonalić warsztat pracy i aktualizować wiedzę, pomagać wychowankom w osiąganiu sukcesów oraz czerpaniu radości z życia, chcemy, aby nasza szkoła była kuźnią młodych talentów, ludzi wrażliwych, odpowiedzialnych twórczych ludzi żyjących mądrze. Główne cele naszej szkoły to: 1. Dbałość o najwyższą jakość kształcenia. 2. Przygotowanie ucznia do odnoszenia życiowych sukcesów. 3. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 4. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły. 5. Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym. 6. Poprawa bazy lokalowo-dydaktycznej szkoły.

4 MODEL ABSOLWENTA Absolwent Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach: jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach kształcenia, potrafi dokonywać właściwych wyborów, posiada umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych, umie dokonać rzetelnej samooceny, potrafi kontrolować i modyfikować swoje zachowania, potrafi planować swoją przyszłość, cechuje go ciekawość poznawcza i kreatywność, podejmuje inicjatywy i jest twórczy, umie współpracować w zespole, nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, umie okazać szacunek wobec innych osób oraz wszystkich żywych istot, potrafi funkcjonować w demokratycznym społeczeństwie, ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych pojawiających we współczesnym świecie, potrafi się przed nimi bronić, cechuje go uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości.

5 Mocne strony Placówka jest szkołą bezpieczną, ulokowaną w spokojnej dzielnicy miasta Mysłowice, w pobliżu kompleksu leśnego, uczniowie nie są bezpośrednio narażeni na zagrożenia komunikacyjne Uczeń nie jest anonimowy w środowisku lokalnym, Gimnazjum proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych Szkoła współpracuje z różnorodnymi instytucjami Szkoła dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swoje osiągnięcia Szkoła organizuje i uczestniczy w dużej liczbie imprez integracyjnych, kulturalnych i charytatywnych o charakterze szkolnym i środowiskowym Wyniki egzaminów zewnętrznych plasują szkołę na dobrym poziomie Wysoki procent uczniów którzy dostają się do najlepszych szkół średnich Znaczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych Samorządność uczniowska przejawia się w aktywnej i efektywnej działalności Szkoła posiada kadrę wykwalifikowaną i mocno zaangażowaną w pracę dydaktyczno-wychowawczą Szkoła promuje naukę języków obcych poprzez udział w wielu projektach międzynarodowych oraz przez organizację dla naszego miasta festiwalu piosenki angielskiej Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze i stosownie do nich udziela odpowiedniej pomocy i wsparcia. Mała wypadkowość uczniów. Słabe strony (obszary wymagające doskonalenia lub poprawy) Ogólne wyposażenie szkoły ze względu na brak środków finansowych jest niewystarczające Szkole brakuje pomieszczeń do prowadzenia niektórych zajęć oraz pomieszczeń rekreacyjnych dla uczniów Zaplecze sportowe szkoły jest niewystarczające Infrastruktura budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych Brak opieki zdrowotnej w szkole Niewystarczającą jakość przepływu informacji wśród pracowników szkoły Wąskie grono rodziców angażuje się w realizację zadań szkoły

6 ZADANIA I CELE SZCZEGÓŁOWE : I. Dydaktyka 1. Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez różnorodną i atrakcyjną dla uczniów tematykę projektów edukacyjnych. 2. Tworzenie programów autorskich. 3. Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego i wdrażanie wniosków do pracy Przeprowadzanie próbnego egzaminu w kl. III i II. 4. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, olimpiad, konkursów artystycznych i sportowych. 5. Promowanie uczniów osiągających różnorodne sukcesy (promowanie edukacji jako wartości). 6. Wykorzystywanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. 7. Doskonalenie umiejętności uczniów dotyczących praktycznego stosowania wiedzy i rozumowania poprzez pracę na lekcjach w wykorzystaniem metod aktywizujących. 8. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 9. Różnicowanie form pracy z uczniem w celu uwzględnienia jego indywidualnych predyspozycji. 10. Podnoszenie poziomu nauki języków obcych poprzez udział w międzynarodowych projektach, cykliczne organizowanie festiwalu piosenki angielskiej. 11. Dokonywanie analizy przyczyn trudności w nauce i podjęcie działań zaradczych przy współpracy z pedagogiem szkolnym i PPP. 12. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej preorientacja zawodowa. II. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 1. Analizowanie sytuacji wychowawczej uczniów przez wychowawców i pedagoga szkolnego, pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (udział uczniów w programach profilaktycznych). 2. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, opracowywanie szczegółowych rocznych planów pracy. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 4. Eliminowanie przejawów agresji, przemocy, demoralizacji. 5. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego. 6. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla klas I. 7. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach społecznych szkoła organizuje i uczestniczy w dużej liczbie imprez charytatywnych, kulturalnych i integracyjnych o charakterze szkolnym i środowiskowym. 8. Promowanie zdrowego, aktywnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego. 9. Wzmacnianie pożarnych zachowań uczniów poprzez funkcjonujący system nagród (m. in. wycieczka dla wyróżniających się uczniów) indywidualne pochwały na forum

7 klasy, szkoły; listy gratulacyjne dla rodziców; zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. III. Organizacja pracy szkoły 1. Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (wymaganie 7) 2. Zarządzanie szkołą służące jej rozwojowi (wymaganie 12) 3. Stwarzanie warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli. 4. Zakup pomocy dydaktycznych. 5. Pozyskiwanie sponsorów. 6. Wzbogacanie bazy szkoły; opracowanie planu poprawy warunków lokalowych, planowanie remontów i inwestycji. 7. Współpraca z Radą Rodziców i Radą Osiedla. 8. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. 9. Poszerzanie, aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. IV. Wizerunek szkoły w środowisku 1. Wykorzystywanie zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - zachęcanie rodziców do włączania się w różnorodne aspekty życia szkoły. 2. Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły, promowanie osiągnięć szkoły, ważnych wydarzeń. 3. Prowadzenie kroniki szkolnej. 4. Współpraca z lokalną prasą, wysyłanie informacji o ważnych wydarzeniach z życia placówki. 5. Eksponowanie osiągnięć uczniów poprzez prezentację prac w świetlicy, nagradzanie za osiągnięcia w nauce, sporcie i innych dziedzinach na apelach i uroczystościach szkolnych; umieszczanie na stronie internetowej pochwał i gratulacji dla uczniów. 6. Coroczna organizacja wieczornicy dla rodziców i społeczności lokalnej szkoła jest animatorem życia kulturalnego w dzielnicy. 7. Cykliczne organizowanie imprezy integracyjnej dla przyszłych pierwszoklasistów. 8. Opracowywanie ulotek informacyjnych dla rodziców dotyczących bieżących wydarzeń w życiu szkoły, porządku roku szkolnego, pojawiających się problemów.

8 OCZEKIWANE EFEKTY: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. (wymaganie 3) 2. W zajęciach dodatkowych uczestniczy istotna część uczniów. dydaktyka 3. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (wymaganie 2). Stosowane metody kształcenia gwarantują efektywność nauczania. 4. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy egz. gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych) (wymaganie 11) 5. Analiza testów, sprawdzianów wykazuje przyrost wiedzy i umiejętności 6. Promowana jest wartość edukacji (wymaganie 8) 7. Proces oceniania motywuje uczniów. 8. Realizowane projekty edukacyjne są wartościowe, rozwijają umiejętność pracy zespołowej 9. Decyzje uczniów dotyczące dalszego kształcenia są przemyślane i świadome. 1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację (wymaganie 6). Każdy uczeń w razie potrzeby otrzymuje wsparcie i efektywną pomoc. działalność opiekuńczo wychowawcza 2. Uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce. 3. Uczniowie są aktywni, (wymaganie 4), chętnie angażują się w różnorodne przedsięwzięcia szkoły, potrafią atrakcyjnie, bezpiecznie planować swój czas wolny 4. Samorząd Uczniowski ma wpływ na życie szkoły, promuje akcje charytatywne, wolontariat. 5. Uczniowie respektują normy społeczne i przepisy prawne ( wymaganie 5) 6. Dobro ucznia i jego szeroko rozumiany rozwój są wspólną troską nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

9 1. Realizowana jest koncepcja pracy szkoły ukierunkowana na rozwój uczniów ( wymaganie 1) organizacja pracy szkoły 2. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. (wymaganie 7) 3. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi (wymaganie 12) 4. Funkcjonuje sprawny przepływ informacji w szkole. 5. Rodzice są partnerami szkoły (wymaganie 9 ) Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną Propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań placówki. 6. Przeprowadzone remonty i inwestycje wpływają na poprawę warunków lokalowych. wizerunek szkoły w środowisku 1. Zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju (wymaganie 10).Udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, konkursach, uroczystościach, projektach itd. jest zauważony i doceniany na terenie miasta. 2. Przedstawiciele środowiska lokalnego są sponsorami corocznej nagrody dla ucznia, osiągającego wybitne sukcesy w naukach ścisłych. 3. Organizacje i lokalne instytucje są partnerami szkoły. 4. Poprzez podejmowane działania placówka kształtuje i ugruntowuje pozytywny wizerunek w środowisku. Działania szkoły są prezentowane na szkolnej stronie internetowej, na łamach prasy lokalnej.

10 EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów ujętych w/w koncepcji będzie monitorowana przede wszystkim poprzez: prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej. obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli. kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela. sprawdzanie na bieżąco realizacji podstawy programowej. analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole. Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA NOWEJ KONCEPCJI Koncepcja pracy szkoły za lata 2010/ /13 została poddana analizie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013 r. Do opracowania koncepcji na kolejne lata powołano zespół w składzie: Henryka Grabowska, Adrian Dera, Małgorzata Wachowiak. Główne założenia postanowiono kontynuować, uwzględniając na kolejne lata kluczowe zadania wyznaczone szkołom przez Ministerstwo Edukacji. Są to strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Ideę tworzenia koncepcji przedstawiono uczniom oraz Radzie Rodziców. Przygotowano ankiety, w których rodzice wybierali cechy, jakie powinien posiadać absolwent naszej szkoły. Zwrócono się do rodziców i uczniów z prośbą o wybór motta - hasła, wytyczającego główny kierunek pracy naszej placówki. Po przeanalizowaniu ankiet, większością głosów wybrano aforyzm Kartezjusza Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć. Motto zostanie umieszczone w miejscu widocznym dla uczniów rodziców i gości, aby przypominało naszej młodzieży, jaki jest sens i wartość edukacji i zachęcało do rozwijania własnych możliwości.

11 Opracowując koncepcje zakładamy umożliwienie uczniom zdobywanie wiedzy w przyjaznej atmosferze, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, przygotowanie naszej młodzieży do mądrego i godziwego życia we współczesnym świecie, rozwijanie samorządności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. W swoich działaniach szkołą chce uwzględniać inicjatywy, propozycje, pomysły, opinie uczniów we wszystkich sprawach. Zakładamy realizacje celów i zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego, uwzględniających program wychowawczy i profilaktyczny. Dokonując modyfikacji koncepcji pracy szkoły brano pod uwagę systematyczna diagnozę potrzeb uczniów. Dążymy do tego, aby zarówno uczniowie jak i rodzice znali i akceptowali działania szkoły. Mieli przekonanie o tym, że szkoła uczy odpowiedzialności i ma pozytywny wpływ na kształtowanie postaw społecznych młodzieży Rada Rodziców przyjęła Koncepcję Pracy Szkoły na lata 2013/ /16 i zatwierdziła Uchwałą w dniu 16 stycznia 2014 r.

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo