BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2

3

4

5

6 Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 1-69 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 1 Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 A Załącznik nr 12 - Dochody według źródeł powstawania - Dochody w układzie działów i rozdziałów - Wydatki według działów - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Rezerwy w budżecie województwa na 28 rok - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 28 roku - Plan nakładów i wydatków na inwestycje w 28 roku - Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne - Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 28 roku na realizację bieżących zadań własnych - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 27 roku, Nr FN.I-31-17/S/28 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami - Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 - Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Załącznik nr 15 - Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi Załącznik nr 16 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego Załącznik nr 17 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik nr 18 - Prognoza spłaty zobowiązań województwa łódzkiego w roku 28 i latach następnych

7 Załącznik nr 19 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 - Relacje długu Samorządu Województwa Łódzkiego w latach Wydatki strukturalne planowane do poniesienia przez jednostki sektora finansów publicznych w 28 roku - Zestawienie wydatków strukturalnych planowanych do poniesienia realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 8 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 9 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA Dochody wg źródeł powstawania 7 81 Dochody własne Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Organizacyjny Regionalne Centrum Polityki Społecznej Departament Geodezji i Kartografii Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 9-91 Departament Finansów... 9

8 CZĘŚĆ III WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament ds.. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Kultury i Edukacji Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Zdrowotnej Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kancelaria Marszałka Kancelaria Sejmiku Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Regionalne Centrum Polityki Społecznej Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego CZĘŚĆ IV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament ds.. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Kultury i Edukacji Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Zdrowotnej Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej

9 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ V WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów Departament Geodezji i Kartografii Departament Gospodarki 172 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ VI WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej 179 CZĘŚĆ VII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ VIII GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Dochody własne Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

10 CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

11 1 Budżet województwa łódzkiego na 28 rok. Dochody wg źródeł powstawania Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] w zł % [4:3] A DOCHODY BIEŻĄCE I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 2. 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 3. 14,% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Wpływy z usług. - wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników. - wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich. 2. Wpływy z opłat - opłaty za udostępnianie danych. - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe. - wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich. - wpływy z opłat 3. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego. 4. Inne wpływy. - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych. - odsetki od środków na rachunkach bankowych. - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON. - różne wpływy - inne odsetki - koszty upomnień FOGR 5. Zwroty środków z lat ubiegłych. - wpływy z różnych dochodów IV. SUBWENCJA OGÓLNA 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw. 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw. 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,9 133,4 16,7, 98, 97,9 98,5 138,9 98,7 144,4 82,8 15,9, 1,5 24, 3, 1, 1, 141,, 125,9 131,6 27,6 14,2 14,8 15,9 82,7 13,8 126,2 16,7, 91,7 91,6 98,5 6, 98,7 144,4 82,8 111,9, 14,2 24, 3, 64,2, 53,5 29,, 75,5 131,6 18,7,,,, 13, 13,2 15,9 82,7, Załączniki

12 2 Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] % [4:3] V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI. VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA. VII. POZOSTAŁE DOCHODY. - Dochody z tyułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR - I Łódzkie Spotkania Baletowe - realizacja spektaklu baletowego pt. "Kopciuszek" - Zwrot kosztów postępowania procesowego - Środki z tytułu pomocy finansowej - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR - Wpływy ze zwrotu części refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.1 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.5 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.3 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.4 ZPORR - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR. - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24-26" - Zwroty środków dotyczące projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR - Środki z wydatków niewygasających 26 - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działnia 2.5 ZPORR - Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu. - Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO RZL - Dochody z tytułu zwrotów dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.2 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.6 ZPORR - Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa - Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzialonych z budżetu województwa - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna ZPORR VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. - Wzbogacenie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu w książki o tematyce ekologicznej - "Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska" - "Popularyzacja edukacji ekologicznej poprzez wydawanie "Szkolnych Wieści"" - "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserrwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (zbiorniki, budowle piętrzące, wały, rzeki) dla woj. łódzkiego w 27 r. - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserrwacji urządzeń nie będących urządzeniami melioracjyjnymi (budowle, rzeki) dla woj. łódzkiego w 27 r. - "Wydanie pisma samorządowego "Ziemia Łódzka" w 26 roku - 11 numerów" - Edukacja ekologiczna realizowana na terenach prawnie chronionych i zagrożonych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych i prezentacyjnych, organizowana dla uczestników z różnych poziomów kształcenia ,5 2, 25,7 13,6 92,7 1,,,,,,,,,,,,,,, ,7,,,, 25,7,,,,,,,,,,,,,,, ,,, Załączniki

13 3 Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] % [4:3] "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserrwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. łódzkiego w 27 r." - Program ekologiczny EKOBIB III - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzk im. T. Kotarbińskiego w Łodzi I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Typ I - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Typ II - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. - Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR-Działanie 4.1 ZPORR - Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych. - Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - Regulacje stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących poprawie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. - Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza. - Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. - Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich. - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie powiatów: łowickiego, rawskiego oraz skierniewickiego. - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zapezpieczenia społecznego. - Środki na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego - Środki na współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego - Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania do realizacji od r.) - Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek - Środki na realizację projektu w ramach Priorytetu III-Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pn. "Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,3 17,1 13, 12,4, 82,1 13,2 1,, 192,2 8,6 125,,,,,,,,,,,,,,, 171,5 17,1 42,7 12,4 82,1 76,9 1,, 127,1,, 13,1 1,3 92,5 Załączniki

14 4 Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] % [4:3] II. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - Realizacja spotkań promocyjno-szkoleniowych oraz badań w ramach porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej B DOCHODY MAJĄTKOWE I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 1. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości III. POZOSTAŁE DOCHODY. - Środki z tytułu pomocy finansowej IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. - "Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzędsiębiorstwa - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 26 - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 27 VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Zadania wodno - melioracyjne. - Środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego. - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zapezpieczenia społecznego. - Środki na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24-26" I. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - Środki na realizację zadania LOD/11, w związku z porozumieniem o Finansowaniu LOD/26 z 27 kwietnia 26 r. pomiędzy Ministerstwem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu ,1 43,2 42,2,,,, 1,4 83,3 83,3,,,,,,,,,,, 7,8 16,5,,,, Ogółem dochody ,5 91,8 Załączniki

15 Budżet uchwalony województwa łódzkiego na 28 rok Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. 5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. (w złotych) Dz. Rozdz. 1 2 Treść 3 Budżet z tego: uchwalony na 28 r. bieżące majątkowe I. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 1 Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Gospodarstwa pomocnicze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE II. DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 1 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalność Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Działalność usługowa Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 35 35

16 Dz. Rozdz. 1 2 Treść 3 6 Budżet z tego: uchwalony na 28 r. bieżące majątkowe Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne Ochrona zdrowia Staże i specjalizacje medyczne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy RAZEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: Ogółem Dochody:

17 Budżet uchwalony województwa łódzkiego na 28 rok Wydatki w układzie działów - zadania ogółem. 7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. (w złotych) Dz. 1 Treść 2 Budżet uchwalony na 28 r. 3 z tego: bieżące majątkowe 4 5 I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 1 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI:

18 Dz. 1 Treść 2 8 Budżet uchwalony na 28 r. 3 z tego: bieżące majątkowe 4 5 III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 75 Administracja publiczna RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Ogółem Wydatki:

19 Budżet uchwalony województwa łódzkiego na 28 rok Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. 9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. (w złotych) Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony na 28 r I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 8 Pozostałe wydatki Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 2 Pozostałe wydatki 2 18 Melioracje wodne 5 Pozostałe wydatki 5 19 Spółki wodne 2 Dotacje Pozostała działalność Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe 43 6 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 35 Dotacje Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 1 5 Dotacje Drogi publiczne wojewódzkie Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Urząd Regulacji Telekomunikacji 275 Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Turystyka Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne 5 Pozostałe wydatki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe

20 Budżet Dz. Rozdz. Treść uchwalony na 28 r Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego 3 2 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostała działalność Dotacje Wydatki majątkowe Informatyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe Nauka Działalność wspomagająca badania Dotacje Administracja publiczna Samorządowe sejmiki województw Pozostałe wydatki Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Pozostała działalność Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 197 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9 Obsługa długu 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 3 1 Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe

21 Budżet Dz. Rozdz. Treść uchwalony na 28 r Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Kolegia pracowników służb społecznych Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Zakłady kształcenia nauczycieli Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Biblioteki pedagogiczne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Stołówki szkolne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje Wydatki majątkowe Lecznictwo psychiatryczne 2 7 Wydatki majątkowe Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majątkowe Medycyna pracy 5 55 Dotacje Pozostałe wydatki Programy polityki zdrowotnej 6 Pozostałe wydatki Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Zwalczanie narkomanii 4 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Pozostała działalność 15 Pozostałe wydatki 15

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Urzą d Marszał kowski w Ł odzi SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Łódź, dnia 20 marca 2006 roku. 1 Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Dochody ogółem według źródeł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 28 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art. 4 ust. 1 pkt 7,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 27 Łódź, dnia 28 grudnia 26 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi UCHWAŁA NR III/56/6 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, dn. 11 stycznia 2011 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2012

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2012 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2012 Łódź, dnia 24 stycznia 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Toruń, 28 grudnia 2007 roku

Toruń, 28 grudnia 2007 roku BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2008 Toruń, 28 grudnia 2007 roku Lp SPIS TREŚCI Treść Strona I Uchwała Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 z dnia 28 grudnia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo