BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2

3

4

5

6 Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 1-69 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 1 Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 A Załącznik nr 12 - Dochody według źródeł powstawania - Dochody w układzie działów i rozdziałów - Wydatki według działów - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Rezerwy w budżecie województwa na 28 rok - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 28 roku - Plan nakładów i wydatków na inwestycje w 28 roku - Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne - Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 28 roku na realizację bieżących zadań własnych - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 27 roku, Nr FN.I-31-17/S/28 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami - Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 - Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Załącznik nr 15 - Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi Załącznik nr 16 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego Załącznik nr 17 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik nr 18 - Prognoza spłaty zobowiązań województwa łódzkiego w roku 28 i latach następnych

7 Załącznik nr 19 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 - Relacje długu Samorządu Województwa Łódzkiego w latach Wydatki strukturalne planowane do poniesienia przez jednostki sektora finansów publicznych w 28 roku - Zestawienie wydatków strukturalnych planowanych do poniesienia realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 8 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 9 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w Departamentach w roku 28 wg działów klasyfikacji budżetowej CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA Dochody wg źródeł powstawania 7 81 Dochody własne Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Organizacyjny Regionalne Centrum Polityki Społecznej Departament Geodezji i Kartografii Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 9-91 Departament Finansów... 9

8 CZĘŚĆ III WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament ds.. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Kultury i Edukacji Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Zdrowotnej Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kancelaria Marszałka Kancelaria Sejmiku Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Regionalne Centrum Polityki Społecznej Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego CZĘŚĆ IV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament ds.. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Kultury i Edukacji Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Zdrowotnej Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej

9 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ V WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów Departament Geodezji i Kartografii Departament Gospodarki 172 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ VI WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej 179 CZĘŚĆ VII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ VIII GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Dochody własne Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

10 CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

11 1 Budżet województwa łódzkiego na 28 rok. Dochody wg źródeł powstawania Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] w zł % [4:3] A DOCHODY BIEŻĄCE I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 2. 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 3. 14,% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Wpływy z usług. - wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników. - wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich. 2. Wpływy z opłat - opłaty za udostępnianie danych. - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe. - wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich. - wpływy z opłat 3. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego. 4. Inne wpływy. - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych. - odsetki od środków na rachunkach bankowych. - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON. - różne wpływy - inne odsetki - koszty upomnień FOGR 5. Zwroty środków z lat ubiegłych. - wpływy z różnych dochodów IV. SUBWENCJA OGÓLNA 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw. 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw. 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,9 133,4 16,7, 98, 97,9 98,5 138,9 98,7 144,4 82,8 15,9, 1,5 24, 3, 1, 1, 141,, 125,9 131,6 27,6 14,2 14,8 15,9 82,7 13,8 126,2 16,7, 91,7 91,6 98,5 6, 98,7 144,4 82,8 111,9, 14,2 24, 3, 64,2, 53,5 29,, 75,5 131,6 18,7,,,, 13, 13,2 15,9 82,7, Załączniki

12 2 Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] % [4:3] V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI. VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA. VII. POZOSTAŁE DOCHODY. - Dochody z tyułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR - I Łódzkie Spotkania Baletowe - realizacja spektaklu baletowego pt. "Kopciuszek" - Zwrot kosztów postępowania procesowego - Środki z tytułu pomocy finansowej - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR - Wpływy ze zwrotu części refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.1 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.5 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.3 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.4 ZPORR - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR. - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24-26" - Zwroty środków dotyczące projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR - Środki z wydatków niewygasających 26 - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działnia 2.5 ZPORR - Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu. - Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO RZL - Dochody z tytułu zwrotów dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.2 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.6 ZPORR - Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa - Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzialonych z budżetu województwa - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna ZPORR VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. - Wzbogacenie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu w książki o tematyce ekologicznej - "Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska" - "Popularyzacja edukacji ekologicznej poprzez wydawanie "Szkolnych Wieści"" - "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserrwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych (zbiorniki, budowle piętrzące, wały, rzeki) dla woj. łódzkiego w 27 r. - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserrwacji urządzeń nie będących urządzeniami melioracjyjnymi (budowle, rzeki) dla woj. łódzkiego w 27 r. - "Wydanie pisma samorządowego "Ziemia Łódzka" w 26 roku - 11 numerów" - Edukacja ekologiczna realizowana na terenach prawnie chronionych i zagrożonych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych i prezentacyjnych, organizowana dla uczestników z różnych poziomów kształcenia ,5 2, 25,7 13,6 92,7 1,,,,,,,,,,,,,,, ,7,,,, 25,7,,,,,,,,,,,,,,, ,,, Załączniki

13 3 Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] % [4:3] "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserrwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. łódzkiego w 27 r." - Program ekologiczny EKOBIB III - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzk im. T. Kotarbińskiego w Łodzi I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Typ I - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Typ II - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. - Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR-Działanie 4.1 ZPORR - Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych. - Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - Regulacje stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących poprawie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. - Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza. - Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. - Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich. - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie powiatów: łowickiego, rawskiego oraz skierniewickiego. - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zapezpieczenia społecznego. - Środki na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego - Środki na współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego - Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania do realizacji od r.) - Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek - Środki na realizację projektu w ramach Priorytetu III-Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pn. "Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,3 17,1 13, 12,4, 82,1 13,2 1,, 192,2 8,6 125,,,,,,,,,,,,,,, 171,5 17,1 42,7 12,4 82,1 76,9 1,, 127,1,, 13,1 1,3 92,5 Załączniki

14 4 Treść Budżet uchwalony na 27 r. Budżet po zmianach na 27 r. do Budżet uchwalony na 28 r. % [4:2] % [4:3] II. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - Realizacja spotkań promocyjno-szkoleniowych oraz badań w ramach porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej B DOCHODY MAJĄTKOWE I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 1. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości III. POZOSTAŁE DOCHODY. - Środki z tytułu pomocy finansowej IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. - "Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzędsiębiorstwa - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 26 - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 27 VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Zadania wodno - melioracyjne. - Środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego. - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zapezpieczenia społecznego. - Środki na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24-26" I. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - Środki na realizację zadania LOD/11, w związku z porozumieniem o Finansowaniu LOD/26 z 27 kwietnia 26 r. pomiędzy Ministerstwem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu ,1 43,2 42,2,,,, 1,4 83,3 83,3,,,,,,,,,,, 7,8 16,5,,,, Ogółem dochody ,5 91,8 Załączniki

15 Budżet uchwalony województwa łódzkiego na 28 rok Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. 5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. (w złotych) Dz. Rozdz. 1 2 Treść 3 Budżet z tego: uchwalony na 28 r. bieżące majątkowe I. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 1 Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Gospodarstwa pomocnicze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE II. DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 1 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalność Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Działalność usługowa Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 35 35

16 Dz. Rozdz. 1 2 Treść 3 6 Budżet z tego: uchwalony na 28 r. bieżące majątkowe Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne Ochrona zdrowia Staże i specjalizacje medyczne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy RAZEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: Ogółem Dochody:

17 Budżet uchwalony województwa łódzkiego na 28 rok Wydatki w układzie działów - zadania ogółem. 7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. (w złotych) Dz. 1 Treść 2 Budżet uchwalony na 28 r. 3 z tego: bieżące majątkowe 4 5 I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 1 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI:

18 Dz. 1 Treść 2 8 Budżet uchwalony na 28 r. 3 z tego: bieżące majątkowe 4 5 III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 75 Administracja publiczna RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Ogółem Wydatki:

19 Budżet uchwalony województwa łódzkiego na 28 rok Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. 9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/457/7 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 27 r. (w złotych) Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony na 28 r I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 8 Pozostałe wydatki Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 2 Pozostałe wydatki 2 18 Melioracje wodne 5 Pozostałe wydatki 5 19 Spółki wodne 2 Dotacje Pozostała działalność Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe 43 6 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 35 Dotacje Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 1 5 Dotacje Drogi publiczne wojewódzkie Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Urząd Regulacji Telekomunikacji 275 Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Turystyka Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne 5 Pozostałe wydatki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe

20 Budżet Dz. Rozdz. Treść uchwalony na 28 r Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego 3 2 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostała działalność Dotacje Wydatki majątkowe Informatyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe Nauka Działalność wspomagająca badania Dotacje Administracja publiczna Samorządowe sejmiki województw Pozostałe wydatki Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Pozostała działalność Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 197 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9 Obsługa długu 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 3 1 Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe

21 Budżet Dz. Rozdz. Treść uchwalony na 28 r Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Kolegia pracowników służb społecznych Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Zakłady kształcenia nauczycieli Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Biblioteki pedagogiczne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Stołówki szkolne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje Wydatki majątkowe Lecznictwo psychiatryczne 2 7 Wydatki majątkowe Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majątkowe Medycyna pracy 5 55 Dotacje Pozostałe wydatki Programy polityki zdrowotnej 6 Pozostałe wydatki Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Zwalczanie narkomanii 4 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Pozostała działalność 15 Pozostałe wydatki 15

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo