PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. b. Przyjęcie porządku posiedzenia. c. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2012 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji. d. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady. e. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. f. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski omówienie działalności za 2012 rok. g. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. h. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski. 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Ad. 2 a. Przewodniczący Komisji Józef Gryt otworzył 30 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych pracowników Starostwa: Panią Danutę Bywalec Skarbnika Powiatu, Panią Krystynę Banach Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Pana Wiesława Kawalę Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem, Panią Alicję Lisiecką Kierownika Biura Spraw Społecznych. Stwierdził, że jest quorum i obrady są prawomocne 8 osób obecnych. b. Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. Zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić temat wykonania budżetu za rok 2012, a następnie pozostałe punkty porządku posiedzenia. Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. W związku z brakiem innych uwag do porządku 1

2 Przewodniczący poprosił członków Komisji o głosowanie w sprawie jego przyjęcia wraz z zaproponowanymi zmianami. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 8 głosów za. Jedna osoba spóźniła się na posiedzenie Komisji. c. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Skarbnik Danucie Bywalec celem omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2012 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji. Pani Skarbnik w pierwszej kolejności przekazała ogólne informacje dotyczące budżetu. Poinformowała, iż dochody Powiatu zostały wykonane w wysokości zł, co według planu stanowi prawie 96,17 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie zł, tj. 94,32% planu. Plan zakładał deficyt w kwocie zł, jednak budżet zamknął się deficytem mniejszym, tj. w kwocie zł. Następnie Pani Skarbnik przekazała, dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków w działach merytorycznie związanych z działalnością Komisji: dział 600 Transport i łączność: dochody zł (106,07% planu), wydatki zł (99,97 % planu), dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: dochody zł (99,82 % planu), wydatki zł (99,14 % planu). Dodała, że te dwa działy stanowią łącznie prawie 16% ogółu wydatków i zajmują trzecią pozycję w wydatkach budżetowych. Dochody i wydatki zakwalifikowane do rozdziałów w ramach działów 600 oraz 754 przedstawiają się następująco: - Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie, wydatkowano w 100% dotację z Województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie zł; - Rozdz Drogi publiczne powiatowe, dochód zł pochodzący z dotacji z gmin na wydatki bieżące i inwestycyjne dróg, wydatki zł; - Rozdz Pozostała działalność Powiatowego Zarządu Dróg, dochody w kwocie ponad 10 tys. zł stanowiące zwrot wydatków z roku ubiegłego oraz odsetki bankowe, wydatki na funkcjonowanie PZD zł; - Rozdz Komendy wojewódzkie policji wydatki zł na fundusz wsparcia Policji, sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie powiatu, zakup komputera, nagrody z okazji święta Policji; - Rozdz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł, w tym 2

3 zł na wydatki bieżące oraz zł na wydatki inwestycyjne- rozbudowę siedziby Straży Pożarnej. Większość z tych środków pochodzi z dotacji Wojewody, Powiat z własnych środków przeznaczył kwotę zł na rozbudowę siedziby oraz zł na zakup paliwa; - Rozdz Obrona cywilna środki z dotacji Wojewody w kwocie zł przeznaczono w całości na wydatki związane z obroną cywilną w Powiecie; - Rozdz Zarządzanie kryzysowe - wydatki: zł przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, kwotę zł uzyskano na ten cel z dotacji z Gmin, pozostałą część Powiat sfinansował z własnych środków; - Rozdz usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymano dotację od Wojewody w kwocie zł, na usuwanie przez Straż Pożarną skutków nawałnicy; - Rozdz Pozostała działalność, wydatki w kwocie zł, środki w dyspozycji Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Wydziału Komunikacji, przeznaczone na: funkcjonowanie systemu Elektroniczny Strażnik ( zł na ten cel uzyskano z dotacji z dwóch gmin), pokrycie kosztów związanych ze złomowaniem pojazdów (z tego tytułu otrzymano dotację NFOŚiGW w kwocie zł), pokrycie kosztów z tytułu opłat za parkowanie i holowanie pojazdów zł (tyle samo dochodów z tego tytułu). Pani Skarbnik dodała, że poza dwoma podstawowymi działami, środki związane z działalnością Komisji znajdują się także w rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym rozdziale Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem wydatkował kwotę zł na zakup paszy dla zwierząt, Powiatowy Zarząd Dróg wydatkował 570 tys. zł na utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni, a Powiatowa Straż Pożarna otrzymała zł na zakup materiałów do utylizacji niebezpiecznych substancji rozlanych podczas wypadków. Łącznie ponad 57% ogólnej kwoty dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przeznaczonych na wydatki w tym rozdziale związane z działalności Komisji. W dalszej kolejności Pani Skarbnik omówiła wydatki inwestycyjne związane z działalności Komisji zawarte w wykazie zadań inwestycyjnych: 1. Budowa sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych wraz z modernizacją cząstkową ul. Zwycięstwa w Ornontowicach (rozdz ), wydatkowano kwotę zł, środki w całości pochodziły z dotacji z Gminy Ornontowice 2. Modernizacja ulicy Orzeskiej w Ornontowicach (rozdz ) wydatkowano kwotę 3

4 zł przekazaną w postaci dotacji przez Gminę Ornontowice 3. Wykonanie projektu budowlanego sygnalizacji świetlnej drogowej na skrzyżowaniu ulic: Pstrowskiego, Wyrskiej, Sikorskiego i Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych (rozdz ) wydatkowano kwotę zł całości pochodziły z dotacji z Gminy Łaziska Górne. 4. Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z jednostką ratowniczą (rozdział 75411), wydatkowano kwotę zł, w tym ok. 120 tys. zł ze środków własnych Powiatu, reszta z dotacji Wojewody. 5. Wykonanie zasilania awaryjnego z zabudową układu samoczynnego załączania rezerwy (rozdz ), w części C budynku Starostwa, wydatkowano kwotę zł 6. Wykonanie i montaż detektora komórek burzowych (rozdział 75495) wydatkowano kwotę zł. Następnie Pani Danuta Bywalec przedstawiła informacje o wykorzystaniu środków z rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. Przekazała, iż rezerwa ta zgodnie z przyjętym planem została ustalona na poziomie zł. Rezerwa kryzysowa została wykorzystana w kwocie zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - zakup worków na piasek jako uzupełnienie zapasów magazynów przeciwpowodziowych zł, - opłacenie wynagrodzenia dla interwenta kryzysowego (psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mikołowie) 500 zł, - zabezpieczenie budynku I liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przed zalaniem zł, - zakup i instalacja detektora komórek burzowych zł. Następnie Pani Skarbnik poinformowała, iż Państwo Radni otrzymali oraz znajdują się do wglądu w biurze rady szczegółowo opisane przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przewodniczący Komisji Józef Gryt zapytał o szczegóły dotyczące detektora komórek burzowych. Pan Wiesław Kawala Naczelnik Wydziału Zarządzana Bezpieczeństwem odpowiedział, iż detektor zbiera informacje i przekazuje je do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Detektor odbiera sygnał w postaci impulsów 4

5 elektromagnetycznych, które są nanoszone na mapę. Na tej podstawie można przewidzieć czas wystąpienia, kierunek przemieszczania się burzy. W związku z brakiem innych pytań i uwag Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie w sprawie zaopiniowania omówionego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2012 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 9 osób, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie w sprawie zaopiniowania przedsięwzięć wymienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 9 osób, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. d. Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu Pani Skarbnik Danucie Bywalec celem omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu w części dotyczącej działalności Komisji. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Pani Bywalec poinformowała, iż projekt uchwały zawiera istotną zmianę w planie inwestycyjnym dróg powiatowych. W dziale 600 transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę zł, która miała być przeznaczona na Remont wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego nr S 5302 w Łaziskach Górnych z NPPDL i gminy Łaziska Górne. Powiat wycofuje się z realizacji tego zadania, gdyż nie otrzymał dotacji z NPPDL. Z tego powodu ulegają także zmniejszeniu wydatki budżetu o kwotę zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę zł w rozdz drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych. Pozostała kwota własnych środków w wysokości zł, które nie zostały wykorzystane z tytułu wycofania się z inwestycji, zostaje przeznaczona sfinansowanie nowych nawierzchni wybranych odcinków dróg. Pani Skarbnik przekazała, że część z tej kwoty przeznaczona zostanie na budowę chodnika przy ul. Nowy Świat. 5

6 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Pana Starosty z prośbą, aby na sesji Rady Powiatu obecny był Dyrektor Przybysz i przybliżył na jakie drogi zostanie ta kwota przeznaczona. Radna Elżbieta Piecha zwróciła się z prośbą o przekazanie do Komisji pisemnej informacji na ten temat. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Komisji o głosowanie w sprawie zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały w części dotyczącej Komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie 9 głosami za zaopiniowała projekt przedstawionej części projektu uchwały. e. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Alicji Lisieckiej Kierownikowi Biura Spraw Społecznych celem przedstawienia sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Pani Alicja Lisiecka Kierownik Biura Spraw Społecznych poinformowała, iż sprawozdanie stanowi zbiór działań jakie zostały podjęte w 2012 roku w ramach prowadzonej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powstało na podstawie informacji zebranych z poszczególnych wydziałów Starostwa: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz jednostek podległych tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy. Współpraca z organizacjami odbywała się zarówno na płaszczyźnie finansowej jak i pozafinansowej. Dotyczyła zadań z zakresu pomocy społecznej, sportu i kultury, szkoleń, kierowania na staże itp. Łącznie na szeroko pojętą współpracę z organizacjami pozarządowymi przekazana została kwota ok. 7 mln zł, przy czym w większości są to dotacje, które przez powiat jedynie przepływają jak np.: dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej, dotacja na prowadzenie ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dotacje na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie itp. Zorganizowano także imprezy sportowe i kulturalne oraz program zdrowotny HCV cicha epidemia. Wszystkie działania wraz z kwotami zostały szczegółowo opisane w załączonym sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Radna Joanna Ziobroń poruszyła temat braku skrótowych ogólnodostępnych informacji na temat organizacji działających na terenie Powiatu Mikołowskiego, na rzecz których można wpłacić pieniądze z 1 % podatku. 6

7 Wicestarosta Henryk Zawiszowski przekazał, iż sprawa ta była poruszana na wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia. Radna Elżbieta Piecha przekazała, iż na stronie internetowej Powiatu mogłaby funkcjonować zakładka z takimi informacjami. Radny Tadeusz Kopiec poinformował, iż po wczorajszej Komisji Zdrowia zainteresował się tematem środków pozyskiwanych z 1%. Przytoczył dane statystyczne ogólnopolskiej fundacji z Warszawy dotyczące kosztów telewizyjnej kampanii reklamowej, średniego wynagrodzenia pracowników i członków zarządu oraz kwot pozyskiwanych z 1%. Są to bardzo duże kwoty, które fundacja ta pozyskuje z terenu całego kraju. Trzeba podjąć działania, aby część tych środków pozostała w naszym powiecie, a nie wpływała np. do Warszawy. Wywiązała się dalsza dyskusja członków Komisji na temat pozyskiwania środków z odpisów 1% podatku. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie w sprawie zaopiniowania przedstawionego Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania jednomyślnie glosowało 9 osób. f. Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Wicestaroście Henrykowi Zawiszowskiemu celem przedstawienia informacji o działalności Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski w roku Pan Wicestarosta Henryk Zawiszowki, który jest zarazem prezesem Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowskim poinformował, iż Stowarzyszenie ukierunkowuje swoje działania na szeroko pojętą poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego. Do najważniejszych przedsięwzięć podjętych w 2012 roku można zaliczyć: IV edycję programu profilaktycznego Potrafię kibicować Euro 2012, Spartakiadę Przedszkolaków z Hektorem, program profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych pn. Bezpieczny Świat Dziecka, program profilaktyczny dla uczniów klas I-III Bezpieczny Świat Ucznia, program Społeczny Detektywi realizowany przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Informacja o działalności Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski za rok 2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 7

8 Radny Tadeusz Kopiec zapytał, czy Zarząd Stowarzyszenia ma zamiar podjąć działania w kierunku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Wicestarosta odpowiedział, że w latach wcześniejszych zarząd czynił takie starania jednak statusu nie uzyskał. Dodał, że od kilku lat ma podpisaną umowę z Fundacją PRO-EKO posiadającą status, za pośrednictwem której można przekazywać 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski. W ubiegłym roku z tego tytułu pozyskano kwotę ok. 350 zł. Przewodniczący Komisji podziękował Panu Wicestaroście za omówienie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, następnie poprosił członków Komisji o głosowanie w spawie jego zaopiniowania. Za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania jednomyślnie glosowało 9 osób g. Pan Przewodniczący przystąpił do punktu: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poinformował, iż protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz przesłany na adres . W związku z niezgłoszeniem uwag do protokołu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu- protokół został przyjęty jednokośnie. g. W punkcie Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski w pierwszej kolejności głos zabrała Radna Elżbieta Piecha przekazała, iż na początku kwietnia miały miejsce bardzo duże opady śniegu, które utrudniły lub wręcz uniemożliwiły poruszanie się samochodami po ulicach Łaziska Górnych. W Łaziskach Dolnych na tzw. górce, miała miejsce sytuacja, gdzie wcześnie rano cztery autobusy komunikacji miejskiej całkowicie zablokowały jedną z głównych ulic. Po interwencji okazało się, że drogi nie zostały odśnieżone, gdyż z końcem marca przestała obowiązywać umowa na te usługi zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg, a wykonawcą. Dodała, że wszyscy radni w miesiącu lutym poparli propozycję Dyrektora PZD dotyczącą przesunięcia środków z akcji zima na inne cele drogowe. Zaapelowała o ostrożność przy planowaniu środków na akcję zima w przyszłym roku, aby nie dopuścić do tego typu sytuacji. Zaproponowała, aby umowę zawierać na dłuższy okres lub w przypadku anomalii pogodowych uruchamiać środki z rezerwy kryzysowej. Radny Adam Myszor przekazał, iż sprawa była już także omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia, dodał, że nie chodzi nawet o zawarcie umów na dłuższy okres, 8

9 ale o uruchomienie pewnych natychmiastowych działań w przypadku jakiejś nagłej sytuacji. Przypomniał, iż w poprzednią zimę wystąpił także chwilowy problem z brakiem soli. Zaproponował, aby nie odkładać tematu na późniejszy okres i na następne posiedzenie zaprosić Dyrektora Przybysza i omówić między innymi ten temat. Radna Joanna Ziobroń przekazała, iż trzebaby wskazać podmiot np. Centrum Zarządzania Kryzysowego, który w razie nagłej sytuacji podejmie właściwe działania i będzie dysponował środkami na takie cele. Wicestarosta przekazał, iż odnotował wszystkie poruszone sprawy i zwróci się z tymi tematami do Dyrektora Przybysza, dodał że będzie on również obecny na najbliższej sesji Rady i będzie mógł odpowiedzieć na pytania radnych. Wywiązała się dalsza dyskusja na poruszony temat. Radny Adam Myszor zaproponował, aby przyjąć wniosek w sprawie zaproszenia na następne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 16 maja br. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Edwarda Przybysza. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Dyrektor PZD zostanie zaproszony na Komisję w miesiącu czerwcu poświęcona wizji lokalnej dróg powiatowych, wówczas będzie również możliwość omówienia poruszonych tematów. W dalszej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zaproponowany przez Radnego Myszora. Za przyjęciem wniosku głosowały 4 osoby, 5 osób głosowało przeciw. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów w związku z czym nie został przyjęty. Radna Elżbieta Piecha przekazała, iż mieszkańcy Łazisk zwrócili się ze sprawą niekorzystnego usytuowania przejścia dla pieszych przy Szpitalu Chorób płuc w Orzeszu. Przejście dla pieszych z parkingu położonego po przeciwnej stronie Szpitala jest zlokalizowane zbyt daleko, stanowi to uciążliwość dla pacjentów. Radna Piecha zaproponowała przyjęcie wniosku w tej sprawie. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującej treści wniosek: Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przeanalizowanie sprawy przesunięcia lub utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. Obecnie przejście usytuowane jest daleko od w/w Szpitala. Powyższy wniosek Komisja przyjęła jednogłośnie, 9 głosami za. Na zakończenie tego punktu posiedzenia Przewodniczący Komisji poinformował, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 16 maja br. o godz i poświęcone 9

10 będzie działalności Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie oraz wizji lokalnej inwestycji rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ad. 3. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu następnie zamknął 30 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu Mikołowskiego IV kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Anna Rocznik Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Józef Gryt 1 0

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo