Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym uczestniczylo 5 czlonkow zarzqdu,.o *ob". 5 osobowego statutowego skladu zarzqdu stanowi kworum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji. Ponadto w obradach wziglaudzial Barbara Rosochacka - Horanin Sekretarz powiatu i Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu. Lista obecnosci stanowi zalqcznlk do protokolu. Starosta zaproponow al poru4dek obrad : l.przyjecie protokolu z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego Nr ll0l20l3 z dnia 05 marca 2013r. 2' Przyjgcie material6w na Sesjg Rady Powiatu Lw6weckiego na temat:,,bezrobocie- stan obecny, mo2liwosci jego zmniejszenia". 3. Przyjgcie informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lw6weckiego 20ll-2020 za okres od IYkw.2\l2r, przygotowanej na wniosek Komisji Finans6w i Budzetu, Rozwoju Gospodarc zego i Obszar6w Wiej skich. 4.zapoznanie sig z Programem dzialaniapcpr w Lw6wku Sl. na 2013 rok. S.Podjgcie uchwaly w sprawie: - powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO Z w Lw6wku Sl. - powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO Z w Gryfowie SI. - powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dvrektora Poradni Psycholo giczno-pedago gicznej w Gryfowie S l. 6'Rozpatrzenie wniosku o wyralenie zgody na zawatcie kolejnej umowy dzierzawy gruntu znajduj4cego sig na terenie bazy Sluzby Drogowej w Bystrzycy. T.Sprawy r62ne. Pan Zenon Zatchiej zglosil do porz4dku obrad jako pkt 7 sprawg podwyzki wynagrodzeri dla pracownik6w Dom6w Pomocy Spolecznej, pkt 8 dotyczylbedzie spraw roznyih. Porz4dek obrad przyjgto,jednoglosnie" (5 glosami,,zd,,). Ad.t Zaru4d,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") przyj4l protok6l z posiedzenia Zaru4du powiatu Lw6weckiego Nr z dnia 05 marca 2013r. Ad.2 Pani Dorota MaSlanka Dyrektor PUP w Lw6wku Sl. om6wila materialy na Sesjg Rady Powiatu Lw6weckiego na temat:,,bezrobocie- stan obecny, mozliwosci jego zmniejszenia';. Material zawiera informacjg m.in. o stanie bezrobocia, realizacji progiamo* na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywiza.ii,u*oaowej na terenie Powiatu Lw6weckiego w roku 2072 oraz wsp6lpracy z parrnerumi rynku pruiy i innymi instytucjami. I

2 Zarzqd,jednogloSnie"(5 glosami,,2a") przyi4l materialy pn.:,,bezrobocie - stan obecny, mo2liwosci jego zmniejszenia", kt6re beda przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu Lw6weckiego planowanej na dzieh29 marca 2013 roku. Ad.3 Zarzqd WZyjqL informacjg przedstawionq przez Dawida Kopcia Naczelnika Wydzialu Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji o rcalizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lw6weckiego na lata 20lI-2020 za IY kwartal 2012r. i styczeri 2013r. - od ostatniego sprawozdania w roku 2\I2.Informacja przygotowana zostala na wniosek Komisji Finans6w i BudZetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszar6w Wiejskich. Naczelnik Wydzialu Promocji poinformowal o pozylywnym zaopiniowaniu przez Urzqd Marszalkowski projektu,,razem po pograniczu polsko-czeskim".planowanym w bud2ecie powiatu na rok Powiatowe Centrum Zdrowia w Lw6wku Sl. zgodnie z zaloheniami konkursu Dzialanie 5.4,,ZwiEkszanie efektywnosci energetycznej" tryb systemowy Regionalny Program Operacyjny dla Wojew6dztwa DolnoSl4skiego na lata ", do dnia 20 marca br. winien zlo yt wniosek o zwrot Srodk6w finansowych na zadanie realizowane w roku 2009 dotyczqce termomodemizacji budynk6w szpitala i przychodni. Ad.4 Agnieszka G4siorek pracownik PCPR w Lw6wku Sl. w zastgpstwie Kierownika jednostki przedstawila Program dzialania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lw6wku Sl. na 2013 rok. Zarzqd przyjql w/w Program, kt6ry zostanie przekazany Komisji Spolecznej i Bezpieczeristwa Publicznego. Zdrowia, Pomocy Ad.5 Mariusz Mendocha Naczelnik Wydzialu Infrastruktury Spolecznej przedlo yl projekty uchwal w sprawie: powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO\Z w Lw6wku Sl., powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Gryfowie Sl., powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. - w zwi4zku z ogloszeniem naboru na w/w stanowiska. Starosta zawnioskowal, by do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lw6wku Sl. jako przedstawicieli Zarzqdu Powiatu Lw6weckiegoWznaczytczlonk6wzarzEdupowiatu. Zarz4d 3 glosami,,2a" (Starosta, Wicestarosta, Franciszek Bar) i 2 glosami,,ptzaliw" (Mal go rzat a S zczepahska, Z e no n Zatchiej) pr zy i El wni o s ek. Starosta zaproponowal do skladu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO\Z w Lw6wku St. Zbigniewa GrzeSk6w jako PrzewodniczEcego komisji oraz MalgorzatE Szczepariskq i Zenona Zatchiqa.

3 zarztd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj?cym sig" (Zbigniew GrzeSk6w) zaglosowal za wyborem Pana Zbigniewa GrzeSk6w na Przewodnicz1aego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora zsoiz w Lw6wku Sl. Zatzqd 4 glosami,,2a" i I glosie,,wstrzymuj4cym sig" (Malgorzata Szczepariska) zaglosowal za wyborem Pani Malgorzaty Szczepafrskiej do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora zsoizw Lw6wku Sl. Pan Zenon Zatchiej zawnioskowal do skladu Komisji Konkursowej Pana Franciszka Bara. zarzqd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj?cym sig" (Franciszek Bar) zaglosowal za wyborem Pana Franciszka Bara do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko DyrektoraZSOiZ w Lw6wku Sl. Zarz4d,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") podjel. uchwale Nr 15Il2ll20l3 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lw6wku Sl. ZarzTd postanowil dolqczyt do protokolu z dzisiejszego posiedzenia opinig prawnq dotycz1cq zmiany tresci ogloszenia konkurs6w na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lw6wk" St. i Dyrektora ZSO\Z w Gryfowie Sl. Starosta zaproponowal na przewodniczecego Komisji Konkursowej na przeprowadzenia konkursu na Dyrektora ZSO Z w Gryfowie Sl. Pana Zenona Zatchieja, ktory wyrazil zgodg na prze dlolon4 propozycj g. Zarzqd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj4cym sie" (Zenon Zatchiej) powolal PanaZenona Zatchieja na Przewodnicz4cego Komisji.Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO Z w Gryfowie Sl. Pani Malgorzata Szczepariska zaproponowala do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOIZ w Gryfowie Sl. Pana Franciszka Bara i Pana Daniela Koko. zarzqd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymujqcym sig" (Franciszek Bar) powolal pana Franciszka Bara do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOIZ w Gryfowie Sl. ZarzEd 5 glosami,,2a" powolal Pana Daniela Koko do skladu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie konkursu na Dyrektora ZSO Z w Gryfowie Sl. ZatzTd,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") podj$ uchwalg Nr 15ll22l20l3 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektoia ZSO1Z w Grvfowie Sl.

4 Nastgpnie zarz4d glosowal nad wyborem przedstawicieli Zarzydu Powiatu Lw6weckiego do skladu komisji konkursowej w sprawie powolania Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Pani Malgorzata Szczepahska zglosila kandydaturg Pana Zenona Zatchieja na PrzewodniczEcego Komisji Konkursowej oraz Pana Daniela Koko jako przedstawiciela zarz4du powiatu. Zarz4d 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj4cym sig" (Zenon Zatchiej) powolal PanaZenona Zatchieja na Przewodnicz4cego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Pan Franciszek Bar zaproponowal do skladu komisji konkursowej Pani4 Malgorzatg Szczeparisk4. Zarzqd 4 glosami,,2a" i I glosie,,wstrzymuj4cym sig" (Matgorzata Szczepahska) powolal Pani4 Malgorzatg Szczeparisk4 do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Pan Franciszek Bar zglosil r6wnie2 kandydaturg Pana Daniela Koko do skladu komisji konkursowej. Zarzqd 3 glosami,,2a" (Zenon Zatchiej, Malgorzata Szczepariska, Franciszek Bar) i 2 glosami,,wstrzymuj4cymi sig" (Starosta, Wicestarosta) powolal Pana Daniela Koko do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Zarz4d,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") podj$. uchwalg Nr w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Wicestarosta poinformowal o spotkaniach jakie odbyly sig z dyrektorami szk6l na temat kampanii reklamowej szk6l ponadgimnazjalnych. Koszt brutto og6lem tego przedsigwzigcia wynosi ok zl. Ponadto Dyrektorzy szkot zwr6cili sig dodatkowo o sfinansowanie czgsci kampanii reklamowej prowadzonej bezposrednio przez szkoly, by wyjsi z ofertq edukacyjn4 poza powiat lw6wecki. Wicestarosta wyst4pil z wnioskiem o przekazaniu po 500 zl na ten cel dla kazdej szkoly. W sumie jest to koszt ok zl. Starosta zawnioskowal o przeznaczenie kwoty zl z rezerwy budzetowej na sfinansowanie czgsci kampanii reklamowej prowadzonej przez szkoly. Zarz4d w wyniku glosowania,j ednoglosnie" (5 glosami,,za") przyj4l wniosek. Pani Malgorzata Szczepafrska nawi4zila do trudnosci elektronicznego naboru uczni6w do ZSO Z w Gryfowie Sl. i zwr6cila sig do Naczelnika Wydzialu Infrastruktury Spolecznej o pieczg nad prawidlowym przebiegiem naboru uczni6w. Ad.6 Mariusz Kowalski Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Gospodarki NieruchomoSciami om6wil wniosek Kierownika ZDP w Lw6wku S1. o wyralenie zgody na 4

5 zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierlawcq gruntu znajduj4cego sig na terenie bazy Slulbv Drogowej w Bystrzycy. Przedmiotowy grunt o powierzchni 15,4 m2 jest wydzielony z dzialki nr 165 w obrgbie Bystrzyca i jestprzeznaczony pod, garal. poprzednia umowa dziefiav,ry wygasla z dniem 27 lutego 2013 roku. ZatzTd,jednomySlnie" wyrazil zgodg na zawarcie kolejnej umowy z dzieraav,rc4 - wg stawek obowi4zuj4cych zgodnie z uchwal4 Rady Powiatu Lw6weckiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w okresie do 3 lat dotyczqcych najmu tokati oraz dzier2ary grunt6w stanowi4cych wlasnosi Powiatu Lw6weckiego. Naczelnik W.ydzialu GS odni6sl sig do kwestii zaciek6w na Scianie budynku ZSO;Z w Gryfowie Sl. przy ul. Wojska Polskiego. W nawi4zaniu do pisma wykonawcy prac termo modernizacyjnych, atak2e polecenia sluzbowego skontrolowano pomieszczenia strychowe budynku. Stwierdzono zacieki na Scianach, a takze dalo sig odczui zapach wilgoci. Nie mo2na bylo stwierdzid, czy pomieszczenia zostaly zawilgocone przez dach. Przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, kt6ry jednoznacznie stwierdzil, il dach budynku jest szczelny. Problem polega na zawilgoceniu Scian budynku przez nieprawidlowo wykonane opierzenie dachu budynku, a takhe przeciekania wody do Scian budynku z rynien spustowych, kt6re zamarzly podczas zimy. Dyrektor szkoly poinformowal, iz przyst4pi do prac remontowych z chwil4 zejscia Sniegu z dachu budynku. Starosta poinformowal, iz osobiscie bgdzie chcial zobaczy(,jak wygl4daj4 Sciany budynku i j ak przebie gaj4 prace napraw cze opierzenia. Ad.7 Pan Zenon Zatchiej nawiqzal do spotkania zarzqdu powiatu ze zwipzkami zawodowymi DpS w Mirsku oraz DPS w Nielestnie na temat podwyzki wynagrodzeri dla pracownik6w obu jednostek, i poprosil o podjgcie decyzji w tej sprawie - wnioskuj4c o prteznacrenie kwoty zlnatencel. Zaruqd postanowil, ze powr6ci do tematu na przysztym posiedzeniu, na kt6rym Sekretarz przedstawi wysokos6 wynagrodzeri pracownik6w w jednostkach organizacyjnych powiatu. Ad.8 - wicestarosta poinformowal, 2e od SpA voyage Sp. z o.o. Mojcza 25, Daleszyce wptynglo pismo o przygotowanie aneksu do umowy Nr OR z dnia 13 grudnia 2012 roku dotycz4cego wczesniejszego rozpoczgcia zadania pn.:,,wykonanie termomodemizacji budynku u ytecznofici publicznej w Lw6wku Sl. ul. Parkowa 17" od dnia 0l kwietnia 2013 roku, a nie jak pierwotnie ustalono od dnia 0l czerwca2013 roku. Zarzqd,jednomySlnie" wyrazil zgodg na podpisanie aneksu dotyczqcego zmiany terminu rozpoczgcia prac na przedmiotowym obiekcie. - Wicestarosta poinformowal o realizacji czgsciowych zadah termo modernizacyjnych na 3 obiektach uzytecznosci publicznej tj. przy ul. Parkowej 5, Parkowa 3 i Szpitalnej 4 we Lw6wku Sl. oraz o istniej4cej szansie 40%o dofinansowania z PFRON na wykonanie windy i toalet w budynku przy ul. Szpitalnej 4 we Lw6wku Sl. - Wicestarosta przedlo2yl otrzyman4 w dniu wczorajszym w L)rzgdzie Wojew6dzkim promesq z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o przyznaniu dotacji w kwocie

6 zt w ramach podzialu Srodk6w na usuwanie skutk6w klgsk Zywiolowych w roku Zarzqd v'ryrazil zgode na podpisanie Aneksu Nr I do umowy dzier?awy nieruchomosci Powiatowego Centrum Zdrowiaw Lw6wku Sl. z dnia 05 grudnia 2012 roku. Aneks dotyczy zmrany zapisu paragrafu 4 w ktorym Wydzieftawiaj4cy na pisemny, zawieraj1cy merytorycznie uzasadnienie wniosek mohe v'ryrazil zgodg na rozliczenie naklad6w poniesionych na remonty oraz inwestycje wykonywane w budynkach i budowlach bgd4cych przedmiotem dzier?awy, nie stanowi1cebie2qcych napraw i konserwacji w ramach naleznego czynsn. - Zarz4d v,ryrazil zgodg na podpisanie porozumienia z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie zwrotu przez Powiat Zgorzelecki wydatk6w poniesionychprzez Powiat Lw6wecki tytulem pokrycia koszt6w pobytu dzieci umieszczonych w plac6wce opiekufrczowychowawczej. - Starosta poinformowal o tworzeniu Aglomeracji Jeleniog6rskiej do kt6rej deklaracje o przystapieniu zlolyly juz gminypowiatu jeleniog6rskiego i lw6weckiego. Samorzqdy chcq polqczy(, sily, by wsp6lnie stara6sig m.in. o dotacje na rozw6j kolei oraz na rewitalizacjg zabytkowych obszar6w miej skich. Wobec wyczerpania porz4dku obrad Starosta Lw6wecki zakohczyl o pierwszego posiedzeniazarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 15 pigidziesi4tego Podpisy: 1. J6zef Stanislaw Mr6wka 2. Zbrgniew GrzeSk6w 3. Franciszek Bar 4. Malgor zata S zczepariska 5. ZenonZatchiej Starosta Lw6wecki Wicestarosta Lw6wecki czlonek zarzqdu czlonek zarz4du czlonek zarz}du Protokolowala: -,t-,, '-'J-11--r'n^1 --'- LJ 6

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 800 otworzyl obrady ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku Protok6l nr 109/2012 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 11 lipca 2012 roku Pan Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 7 30 otworzyl obrady Zarzqdu Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Marcin Fluder Starosta Lw6wecki o godzinie 80'l otworzyl obrady Zarz1du Powiatu Lw6weckiego. W obradach uczestniczylo

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami. Protok6l Nr XXVI/l4 z sesji Rady Powiatu Miriskiego, ktrira odbyla sig w Starostwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim w dniu 23 kwietnia2dl4 r. Lista obecnosci radnych stanowi zal. nr I do protokolu. Lista

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie.

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie. ProtokoN Nr 130/14 pos iedzen ia )Zarzqdu Powiatu M i ris kie go w dniiu 4 sierpnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiq:Zopolski Marek

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r.

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlon

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r.

Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r. Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczynski Wicestarosta - Krzysztof Michalik cztonkowie

Bardziej szczegółowo

Starosta Wicestarosta Cz-LonekZarzqdu Czlonek Zarzqdu CzlonekZauqdu

Starosta Wicestarosta Cz-LonekZarzqdu Czlonek Zarzqdu CzlonekZauqdu UCHWAI,A NR 106/20II Zarz1du Powiatu Rawskiego z dnia 6 srudnia 2011 roku w sprawie zmiany plan6w finansowych budzetu Powiatu Rawskiego na 20L1. rok. Na podstawie art. 32 ust. I i ust. 2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r.

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Ktzysztof Michalik czlonkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku w sprawie zmiany bud2etu i szczeg6lowego planu wykonywania budietu Powiatu Lw6weckiego na 2OL4 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 45/08 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 1l lutego 2008 r.

Protokól Nr 45/08 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 1l lutego 2008 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Wicestarosta - Krzyszlof Michalik Protokól Nr 45/08 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 1l lutego 2008 r. czlonkowie Zarz4du: Henryk Ksiq2opolski Miroslaw Krusiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08).

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08). Protokół nr III/19/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 maja 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Józef Śnieg Członek Zarządu 3. Maria Adamiak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Z"arzqdu J>wiatu Lwoweckiergo

Sprawozdanie z pracy Zarzqdu J>wiatu Lwoweckiergo Sprawozdanie z pracy Z"arzqdu J>wiatu Lwoweckiergo miqdzy Sesjami Racly Powiatu woweckiego I.W dniu 03 udnia 2013r. odb sto dziew ddzies zarzadu na kt6rymi iedzenie l.zarz4d wyrazil zgodg na podpisanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Zarzqdu Powiatu Lwoweckiego

Sprawozdanie z pracy Zarzqdu Powiatu Lwoweckiego Sprawozdanie z pracy Zarzqdu Powiatu Lwoweckiego miqdzy Sesjami Rady Powiatu Lwoweckiego $!'dniu k [rvmi 24 wrzeseia 2015 roku odbvlo sie czterdzieste czwarte po.sied?enie zarzadu na ljlarz4d spotkal sig

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 133 / 2005

PROTOKÓŁ NR 133 / 2005 1 PROTOKÓŁ NR 133 / 2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2005 roku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 9.00 zakończono

Bardziej szczegółowo

BEZPTECZNIE NA WsI -

BEZPTECZNIE NA WsI - BEZPTECZNIE NA WsI - ZWIERZAKITO NIE PLUSZAKI! ZWTERZAKI TO NIE PLU5ZAKT! Jui po raz lolejny Kasa Rolniczego ljbezpieczenia Spolecznego onganizuje Og6lnopolski Konkurs Plastyczny dla uczni6w szkril podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r.

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje. w 2015 r. zadan publicznych w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Kwota dotacji w 2O15 r. na jednego ucznia szkony niepublicznej o uprawnieniach szkoly

1. Kwota dotacji w 2O15 r. na jednego ucznia szkony niepublicznej o uprawnieniach szkoly Uchwala Nr 44 l28l 2015 Zarz4du Powiatu KoScierskiego z dnia 12 mala 2O15 r. w sprawie wysoko6ci dotacji przypadai4cej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szk6l i plac6wek niepublicznych dzialaiqcych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 36/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 09.09.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 36/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 09.09.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Jan Orkisz Wicestarosta 2. Ryszard Januszek Członek Zarządu 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Barbara Rzońca Członek Zarządu 5. Marcin Wójcik Sekretarz 6. Bogdan Polak

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku SesjE Rady Gminy Koriskowola rozposzet o godzinie 1500, a zakonczono o godzinie 1600. Ad. pkt. I XLIX sesjg Rady Gminy Koriskowola

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia procedury obiegu dokumentów zadań ujętych w budżecie powiatu z zakresu realizacji zapisów ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1.2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1.2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1.2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r.

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. PROTOKÓŁ NR 52/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego,

i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego, Protok6N Nr 3/14 posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi 6s liiego w dniu 22 grudnia 20'14 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Wicerstarosta - Krzyszlof Plochocki czlon kowie ZarzEdu: t-ukasz Bogucki Marek Pachnik

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz.

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. 14&

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 133/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 133/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 133/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 14 30 Zakończenie: godz. 15 25 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 12.01.2015r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 12.01.2015r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 12.01.2015r. Data utworzenia 2015-01-12 Numer aktu 8 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 15 a zakończyło o godz. 14 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 10.02.2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 10.02.2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 10.02.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek 2. Członek Zarządu Joanna Bieniek 3. Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr l6/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 28 maja 2007 r.

Protokól Nr l6/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 28 maja 2007 r. Protokól Nr l6/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego w dniu 28 maja 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyriski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlonkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

&- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r.

&- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. &- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej orazprzebudowa wodoci4gu w Orli W dniu 15 lipca 2013 r. odebrano od Wykonawcy - Przedsigbiorstwa Inzynierii

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU Komisja Budzetu i Mienia Komunalnego rozpoczela obrady o godz. 1100 w skladzie wg listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali: Protokół nr 117/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 05 marca 2014 roku o godz. 08.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 lutego 2005 r. w godzinach od 17 00 do 18 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r. Protokół Nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/117/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00.

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo