Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym uczestniczylo 5 czlonkow zarzqdu,.o *ob". 5 osobowego statutowego skladu zarzqdu stanowi kworum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji. Ponadto w obradach wziglaudzial Barbara Rosochacka - Horanin Sekretarz powiatu i Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu. Lista obecnosci stanowi zalqcznlk do protokolu. Starosta zaproponow al poru4dek obrad : l.przyjecie protokolu z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego Nr ll0l20l3 z dnia 05 marca 2013r. 2' Przyjgcie material6w na Sesjg Rady Powiatu Lw6weckiego na temat:,,bezrobocie- stan obecny, mo2liwosci jego zmniejszenia". 3. Przyjgcie informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lw6weckiego 20ll-2020 za okres od IYkw.2\l2r, przygotowanej na wniosek Komisji Finans6w i Budzetu, Rozwoju Gospodarc zego i Obszar6w Wiej skich. 4.zapoznanie sig z Programem dzialaniapcpr w Lw6wku Sl. na 2013 rok. S.Podjgcie uchwaly w sprawie: - powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO Z w Lw6wku Sl. - powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO Z w Gryfowie SI. - powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dvrektora Poradni Psycholo giczno-pedago gicznej w Gryfowie S l. 6'Rozpatrzenie wniosku o wyralenie zgody na zawatcie kolejnej umowy dzierzawy gruntu znajduj4cego sig na terenie bazy Sluzby Drogowej w Bystrzycy. T.Sprawy r62ne. Pan Zenon Zatchiej zglosil do porz4dku obrad jako pkt 7 sprawg podwyzki wynagrodzeri dla pracownik6w Dom6w Pomocy Spolecznej, pkt 8 dotyczylbedzie spraw roznyih. Porz4dek obrad przyjgto,jednoglosnie" (5 glosami,,zd,,). Ad.t Zaru4d,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") przyj4l protok6l z posiedzenia Zaru4du powiatu Lw6weckiego Nr z dnia 05 marca 2013r. Ad.2 Pani Dorota MaSlanka Dyrektor PUP w Lw6wku Sl. om6wila materialy na Sesjg Rady Powiatu Lw6weckiego na temat:,,bezrobocie- stan obecny, mozliwosci jego zmniejszenia';. Material zawiera informacjg m.in. o stanie bezrobocia, realizacji progiamo* na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywiza.ii,u*oaowej na terenie Powiatu Lw6weckiego w roku 2072 oraz wsp6lpracy z parrnerumi rynku pruiy i innymi instytucjami. I

2 Zarzqd,jednogloSnie"(5 glosami,,2a") przyi4l materialy pn.:,,bezrobocie - stan obecny, mo2liwosci jego zmniejszenia", kt6re beda przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu Lw6weckiego planowanej na dzieh29 marca 2013 roku. Ad.3 Zarzqd WZyjqL informacjg przedstawionq przez Dawida Kopcia Naczelnika Wydzialu Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji o rcalizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lw6weckiego na lata 20lI-2020 za IY kwartal 2012r. i styczeri 2013r. - od ostatniego sprawozdania w roku 2\I2.Informacja przygotowana zostala na wniosek Komisji Finans6w i BudZetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszar6w Wiejskich. Naczelnik Wydzialu Promocji poinformowal o pozylywnym zaopiniowaniu przez Urzqd Marszalkowski projektu,,razem po pograniczu polsko-czeskim".planowanym w bud2ecie powiatu na rok Powiatowe Centrum Zdrowia w Lw6wku Sl. zgodnie z zaloheniami konkursu Dzialanie 5.4,,ZwiEkszanie efektywnosci energetycznej" tryb systemowy Regionalny Program Operacyjny dla Wojew6dztwa DolnoSl4skiego na lata ", do dnia 20 marca br. winien zlo yt wniosek o zwrot Srodk6w finansowych na zadanie realizowane w roku 2009 dotyczqce termomodemizacji budynk6w szpitala i przychodni. Ad.4 Agnieszka G4siorek pracownik PCPR w Lw6wku Sl. w zastgpstwie Kierownika jednostki przedstawila Program dzialania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lw6wku Sl. na 2013 rok. Zarzqd przyjql w/w Program, kt6ry zostanie przekazany Komisji Spolecznej i Bezpieczeristwa Publicznego. Zdrowia, Pomocy Ad.5 Mariusz Mendocha Naczelnik Wydzialu Infrastruktury Spolecznej przedlo yl projekty uchwal w sprawie: powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO\Z w Lw6wku Sl., powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Gryfowie Sl., powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. - w zwi4zku z ogloszeniem naboru na w/w stanowiska. Starosta zawnioskowal, by do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lw6wku Sl. jako przedstawicieli Zarzqdu Powiatu Lw6weckiegoWznaczytczlonk6wzarzEdupowiatu. Zarz4d 3 glosami,,2a" (Starosta, Wicestarosta, Franciszek Bar) i 2 glosami,,ptzaliw" (Mal go rzat a S zczepahska, Z e no n Zatchiej) pr zy i El wni o s ek. Starosta zaproponowal do skladu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO\Z w Lw6wku St. Zbigniewa GrzeSk6w jako PrzewodniczEcego komisji oraz MalgorzatE Szczepariskq i Zenona Zatchiqa.

3 zarztd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj?cym sig" (Zbigniew GrzeSk6w) zaglosowal za wyborem Pana Zbigniewa GrzeSk6w na Przewodnicz1aego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora zsoiz w Lw6wku Sl. Zatzqd 4 glosami,,2a" i I glosie,,wstrzymuj4cym sig" (Malgorzata Szczepariska) zaglosowal za wyborem Pani Malgorzaty Szczepafrskiej do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora zsoizw Lw6wku Sl. Pan Zenon Zatchiej zawnioskowal do skladu Komisji Konkursowej Pana Franciszka Bara. zarzqd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj?cym sig" (Franciszek Bar) zaglosowal za wyborem Pana Franciszka Bara do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko DyrektoraZSOiZ w Lw6wku Sl. Zarz4d,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") podjel. uchwale Nr 15Il2ll20l3 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lw6wku Sl. ZarzTd postanowil dolqczyt do protokolu z dzisiejszego posiedzenia opinig prawnq dotycz1cq zmiany tresci ogloszenia konkurs6w na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lw6wk" St. i Dyrektora ZSO\Z w Gryfowie Sl. Starosta zaproponowal na przewodniczecego Komisji Konkursowej na przeprowadzenia konkursu na Dyrektora ZSO Z w Gryfowie Sl. Pana Zenona Zatchieja, ktory wyrazil zgodg na prze dlolon4 propozycj g. Zarzqd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj4cym sie" (Zenon Zatchiej) powolal PanaZenona Zatchieja na Przewodnicz4cego Komisji.Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSO Z w Gryfowie Sl. Pani Malgorzata Szczepariska zaproponowala do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOIZ w Gryfowie Sl. Pana Franciszka Bara i Pana Daniela Koko. zarzqd 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymujqcym sig" (Franciszek Bar) powolal pana Franciszka Bara do skladu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSOIZ w Gryfowie Sl. ZarzEd 5 glosami,,2a" powolal Pana Daniela Koko do skladu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie konkursu na Dyrektora ZSO Z w Gryfowie Sl. ZatzTd,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") podj$ uchwalg Nr 15ll22l20l3 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektoia ZSO1Z w Grvfowie Sl.

4 Nastgpnie zarz4d glosowal nad wyborem przedstawicieli Zarzydu Powiatu Lw6weckiego do skladu komisji konkursowej w sprawie powolania Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Pani Malgorzata Szczepahska zglosila kandydaturg Pana Zenona Zatchieja na PrzewodniczEcego Komisji Konkursowej oraz Pana Daniela Koko jako przedstawiciela zarz4du powiatu. Zarz4d 4 glosami,,2a" i 1 glosie,,wstrzymuj4cym sig" (Zenon Zatchiej) powolal PanaZenona Zatchieja na Przewodnicz4cego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Pan Franciszek Bar zaproponowal do skladu komisji konkursowej Pani4 Malgorzatg Szczeparisk4. Zarzqd 4 glosami,,2a" i I glosie,,wstrzymuj4cym sig" (Matgorzata Szczepahska) powolal Pani4 Malgorzatg Szczeparisk4 do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Pan Franciszek Bar zglosil r6wnie2 kandydaturg Pana Daniela Koko do skladu komisji konkursowej. Zarzqd 3 glosami,,2a" (Zenon Zatchiej, Malgorzata Szczepariska, Franciszek Bar) i 2 glosami,,wstrzymuj4cymi sig" (Starosta, Wicestarosta) powolal Pana Daniela Koko do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Zarz4d,jednogloSnie" (5 glosami,,2a") podj$. uchwalg Nr w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Sl. Wicestarosta poinformowal o spotkaniach jakie odbyly sig z dyrektorami szk6l na temat kampanii reklamowej szk6l ponadgimnazjalnych. Koszt brutto og6lem tego przedsigwzigcia wynosi ok zl. Ponadto Dyrektorzy szkot zwr6cili sig dodatkowo o sfinansowanie czgsci kampanii reklamowej prowadzonej bezposrednio przez szkoly, by wyjsi z ofertq edukacyjn4 poza powiat lw6wecki. Wicestarosta wyst4pil z wnioskiem o przekazaniu po 500 zl na ten cel dla kazdej szkoly. W sumie jest to koszt ok zl. Starosta zawnioskowal o przeznaczenie kwoty zl z rezerwy budzetowej na sfinansowanie czgsci kampanii reklamowej prowadzonej przez szkoly. Zarz4d w wyniku glosowania,j ednoglosnie" (5 glosami,,za") przyj4l wniosek. Pani Malgorzata Szczepafrska nawi4zila do trudnosci elektronicznego naboru uczni6w do ZSO Z w Gryfowie Sl. i zwr6cila sig do Naczelnika Wydzialu Infrastruktury Spolecznej o pieczg nad prawidlowym przebiegiem naboru uczni6w. Ad.6 Mariusz Kowalski Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Gospodarki NieruchomoSciami om6wil wniosek Kierownika ZDP w Lw6wku S1. o wyralenie zgody na 4

5 zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierlawcq gruntu znajduj4cego sig na terenie bazy Slulbv Drogowej w Bystrzycy. Przedmiotowy grunt o powierzchni 15,4 m2 jest wydzielony z dzialki nr 165 w obrgbie Bystrzyca i jestprzeznaczony pod, garal. poprzednia umowa dziefiav,ry wygasla z dniem 27 lutego 2013 roku. ZatzTd,jednomySlnie" wyrazil zgodg na zawarcie kolejnej umowy z dzieraav,rc4 - wg stawek obowi4zuj4cych zgodnie z uchwal4 Rady Powiatu Lw6weckiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w okresie do 3 lat dotyczqcych najmu tokati oraz dzier2ary grunt6w stanowi4cych wlasnosi Powiatu Lw6weckiego. Naczelnik W.ydzialu GS odni6sl sig do kwestii zaciek6w na Scianie budynku ZSO;Z w Gryfowie Sl. przy ul. Wojska Polskiego. W nawi4zaniu do pisma wykonawcy prac termo modernizacyjnych, atak2e polecenia sluzbowego skontrolowano pomieszczenia strychowe budynku. Stwierdzono zacieki na Scianach, a takze dalo sig odczui zapach wilgoci. Nie mo2na bylo stwierdzid, czy pomieszczenia zostaly zawilgocone przez dach. Przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, kt6ry jednoznacznie stwierdzil, il dach budynku jest szczelny. Problem polega na zawilgoceniu Scian budynku przez nieprawidlowo wykonane opierzenie dachu budynku, a takhe przeciekania wody do Scian budynku z rynien spustowych, kt6re zamarzly podczas zimy. Dyrektor szkoly poinformowal, iz przyst4pi do prac remontowych z chwil4 zejscia Sniegu z dachu budynku. Starosta poinformowal, iz osobiscie bgdzie chcial zobaczy(,jak wygl4daj4 Sciany budynku i j ak przebie gaj4 prace napraw cze opierzenia. Ad.7 Pan Zenon Zatchiej nawiqzal do spotkania zarzqdu powiatu ze zwipzkami zawodowymi DpS w Mirsku oraz DPS w Nielestnie na temat podwyzki wynagrodzeri dla pracownik6w obu jednostek, i poprosil o podjgcie decyzji w tej sprawie - wnioskuj4c o prteznacrenie kwoty zlnatencel. Zaruqd postanowil, ze powr6ci do tematu na przysztym posiedzeniu, na kt6rym Sekretarz przedstawi wysokos6 wynagrodzeri pracownik6w w jednostkach organizacyjnych powiatu. Ad.8 - wicestarosta poinformowal, 2e od SpA voyage Sp. z o.o. Mojcza 25, Daleszyce wptynglo pismo o przygotowanie aneksu do umowy Nr OR z dnia 13 grudnia 2012 roku dotycz4cego wczesniejszego rozpoczgcia zadania pn.:,,wykonanie termomodemizacji budynku u ytecznofici publicznej w Lw6wku Sl. ul. Parkowa 17" od dnia 0l kwietnia 2013 roku, a nie jak pierwotnie ustalono od dnia 0l czerwca2013 roku. Zarzqd,jednomySlnie" wyrazil zgodg na podpisanie aneksu dotyczqcego zmiany terminu rozpoczgcia prac na przedmiotowym obiekcie. - Wicestarosta poinformowal o realizacji czgsciowych zadah termo modernizacyjnych na 3 obiektach uzytecznosci publicznej tj. przy ul. Parkowej 5, Parkowa 3 i Szpitalnej 4 we Lw6wku Sl. oraz o istniej4cej szansie 40%o dofinansowania z PFRON na wykonanie windy i toalet w budynku przy ul. Szpitalnej 4 we Lw6wku Sl. - Wicestarosta przedlo2yl otrzyman4 w dniu wczorajszym w L)rzgdzie Wojew6dzkim promesq z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o przyznaniu dotacji w kwocie

6 zt w ramach podzialu Srodk6w na usuwanie skutk6w klgsk Zywiolowych w roku Zarzqd v'ryrazil zgode na podpisanie Aneksu Nr I do umowy dzier?awy nieruchomosci Powiatowego Centrum Zdrowiaw Lw6wku Sl. z dnia 05 grudnia 2012 roku. Aneks dotyczy zmrany zapisu paragrafu 4 w ktorym Wydzieftawiaj4cy na pisemny, zawieraj1cy merytorycznie uzasadnienie wniosek mohe v'ryrazil zgodg na rozliczenie naklad6w poniesionych na remonty oraz inwestycje wykonywane w budynkach i budowlach bgd4cych przedmiotem dzier?awy, nie stanowi1cebie2qcych napraw i konserwacji w ramach naleznego czynsn. - Zarz4d v,ryrazil zgodg na podpisanie porozumienia z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie zwrotu przez Powiat Zgorzelecki wydatk6w poniesionychprzez Powiat Lw6wecki tytulem pokrycia koszt6w pobytu dzieci umieszczonych w plac6wce opiekufrczowychowawczej. - Starosta poinformowal o tworzeniu Aglomeracji Jeleniog6rskiej do kt6rej deklaracje o przystapieniu zlolyly juz gminypowiatu jeleniog6rskiego i lw6weckiego. Samorzqdy chcq polqczy(, sily, by wsp6lnie stara6sig m.in. o dotacje na rozw6j kolei oraz na rewitalizacjg zabytkowych obszar6w miej skich. Wobec wyczerpania porz4dku obrad Starosta Lw6wecki zakohczyl o pierwszego posiedzeniazarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 15 pigidziesi4tego Podpisy: 1. J6zef Stanislaw Mr6wka 2. Zbrgniew GrzeSk6w 3. Franciszek Bar 4. Malgor zata S zczepariska 5. ZenonZatchiej Starosta Lw6wecki Wicestarosta Lw6wecki czlonek zarzqdu czlonek zarz4du czlonek zarz}du Protokolowala: -,t-,, '-'J-11--r'n^1 --'- LJ 6

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku

Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.20.2014.TO Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo