Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim"

Transkrypt

1 Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Rok szkolny 2013/2014 Oferta ORE: Szkoła promuje wartość edukacji Opracował zespół : Stella Obara Teresa Szczur Aneta Tomczyk Nowa Dęba, r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str Zakres działań str Cele str Wskaźniki str Harmonogram działań str Przebieg ewaluacji str. 6 8.Analiza ilościowa i jakościowa wyników ankiet dla rodziców str Analiza ilościowa i jakościowa wyników ankiet dla nauczycieli str Analiza dokumentów str Wnioski str Rekomendacje str Formy upowszechnienia raportu str Załączniki str. 16 2

3 WSTĘP Projekt Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim realizowany jest w Przedszkolu od r. do r. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim, poprzez stworzenie do 2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Za organizację zadań w naszej placówce odpowiedzialny jest SORE ( Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ), pani psycholog Renata Ordon. Zadania realizowane były w 4 etapach: I ETAP to: diagnoza potrzeb naszej placówki poprzez wywiad z dyrektorem, spotkania z Radą Pedagogiczną oraz warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. Na ich podstawie nauczyciele i Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji wypracowali Roczny Plan Wspomagania, który zawierał szczegółowy harmonogram realizacji zadań oraz dobór form doskonalenia dostosowanych do potrzeb naszej placówki. II ETAP to organizacja szkoleń w formie: warsztatów, wykładów i konsultacji dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie. Taka forma wsparcia pozwoliła na nabycie wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. Warsztaty zaplanowane w liczbie 15 godzin oraz wykłady i konsultacje zaplanowane w liczbie 12 godzin prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. III ETAP to wspieranie nauczycieli przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji przy wdrażaniu do praktyki przedszkolnej nabytych umiejętności. Odbywało się to poprzez cykliczne konsultacje indywidualne lub grupowe na terenie placówki. IV ETAP to podsumowanie realizacji zadania i przygotowanie przez zespół d/s. ewaluacji raportu końcowego z realizacji Rocznego Planu Wspomagania oraz rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. W ramach projektu powstały także 2 sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsza sieć ukierunkowana jest na wsparcie pracy dyrektorów i jej tematyka dotyczy: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. Druga sieć służy wsparciu nauczycieli przedszkoli 3

4 i szkół podstawowych a jej tematyka to: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów. W ramach współpracy w sieci zaangażowana była pani dyrektor Jolanta Styga oraz nauczycielki: Teresa Szczur i Brygida Zięba. ZAKRES DZIAŁAŃ Dyrektor w wyniku przeprowadzonego nadzoru stwierdza potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w obszarze promowania placówki w środowisku. W trakcie dyskusji na spotkaniu z Radą Pedagogiczną nauczyciele spośród wielu tematów zaproponowali realizację zadania priorytetowego w tym momencie dla przedszkola, tj., sposobów promowania wartości edukacji. W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostyczno-rozwojowego stwierdzono, że nauczyciele dostrzegają potrzebę nabycia nowych praktycznych umiejętności niezbędnych do popularyzowania pracy przedszkola w środowisku. Zespół zadaniowy w składzie: Alina Baracz, Teresa Łapa, Ala Tarnawska i Brygida Zięba we współpracy z SORE panią psycholog Renatą Ordon podczas warsztatu diagnostyczno rozwojowego opracował Roczny Plan Wspomagania Przedszkola w obszarze: Szkoła promuje wartość edukacji ( Załącznik nr 1 ). W planie zawarte zostały : cele, wskaźniki i harmonogram realizacji RPW. CEL OGÓLNY Przedszkole efektywnie promuje swoją działalność wychowawczo dydaktyczną w środowisku. CELE SZCZEGÓŁOWE 80% nauczycieli pozna/nabędzie podstawowych umiejętności konstruowania, posługiwania się i doboru narzędzi promocji do 28 lutego 2014r. Minimum 70% nauczycieli stworzy zespół zadaniowy, który opracuje 4 rodzaje materiałów promocyjnych: gazetka, folder, broszurka, strona www do końca maja 2014r. Opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami. 50% rodziców wyrazi pozytywną opinię na temat promocji wartości edukacji i działalności przedszkola do 15 czerwca 2014r. 4

5 WSKAŹNIKI 1. Do końca lutego 2014r. 7 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach: Obsługa programu biurowego Microsoft Office Word w zakresie redagowania folderów, ulotek, gazetek, dyplomów ( 6 godzin ). Praca w programie Microsoft Office Publisher ( 6 godzin ). Obróbka zdjęć na potrzeby strony internetowej w programie Microsoft Office Picture Manager ( 3 godziny ). Narzędzia reklamy i kształtowanie dobrego wizerunku placówki Public Relations ( 3 godziny ). Sztuka autoprezentacji, prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych ( 3 godziny ). Sposoby radzenia sobie z napięciem, stresem i tremą ( 3 godziny ). Komunikacja interpersonalna: nauczyciel- rodzic ( 3 godziny ). 2. Powstaną 4 rodzaje materiałów promujących działalność przedszkola: gazetka, folder, broszurka, strona www przedszkola 3. Zostanie opracowany plan promowania wartości edukacji w roku % rodziców wyraża pozytywną opinię o działalności przedszkola. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W harmonogramie realizacji RPW zaplanowane zostały zadania w następujących terminach: 1. Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju z dyrektorem przedszkola ( 2 godziny ) r. 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną i utworzenie zespołów zadaniowych ( 2 godziny ) r. 3. Warsztat diagnostyczno rozwojowy z udziałem SORE i zespołu zadaniowego. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania (4godziny) r. 4. Szkolenia/wykłady na temat promowania wartości edukacji, kształtowania dobrego wizerunku placówki, sztuki autoprezentacji, prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem ( 4 x 3 godziny) r., r., r., r. 5. Warsztaty na temat promowania w środowisku potrzeby uczenia się, sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku z zastosowaniem środków masowego przekazu / radio, prasa, telewizja/ oraz technologii informatycznych ( 5x 3 godziny ) r., r., r., r., r. 5

6 6. Przekazanie rodzicom zaproszenia do współpracy w promocję przedszkola / pomoc w organizacji spotkań, konkursów itp./ Do 8 marca 2014r. 7. Opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami. Do końca maja 2014r. 8. Wytworzenie co najmniej 4 produktów promujących działalność przedszkola. Do końca maja 2014r. 9. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE. Marzec- kwiecień 2014r. ( 2x w miesiącu po 2 godziny ). Maj czerwiec ( 1x w miesiącu po 2 godziny ). 10. Ewaluacja działań. Opracowanie ankiet dla nauczycieli i rodziców. Opracowanie raportu. Czerwiec 2014r. 11. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi przedszkola sprawozdania z realizacji RPW. Lipiec 2014r. 12. Rada Pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja, wnioski i rekomendacje. PRZEBIEG EWALUACJI Zespół zadaniowy w składzie: Stella Obara, Teresa Szczur i Aneta Tomczyk przeprowadził ewaluację według ustalonego planu i harmonogramu działań z zastosowaniem odpowiednio dobranych metod badawczych i narzędzi. Do zebrania danych wykorzystano: METODY Opinia eksperta- dyrektora przedszkola; Ankietowanie; Analiza dokumentów; NARZĘDZIA Rozmowa; Arkusz ankiety skierowanej do rodziców ( opracowany przez zespół zadaniowy ); Arkusz ankiety skierowanej do nauczycieli ( opracowany przez zespół zadaniowy ); Dokumenty ( Plan promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami, gazetka przedszkolna, folder informacyjny o przedszkolu, broszurka, kronika przedszkola, informacje na stronie www przedszkola, tablice informacyjne dla rodziców, artykuły na stronie www miasta, zaproszenia na uroczystości, podziękowania, dyplomy itp.) 6

7 ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW ( Załącznik nr 2 ) W celu poznania opinii rodziców na temat prowadzonych w przedszkolu działań promocyjnych przeprowadzono badania ankietowe. Zadaniem rodziców było udzielenie odpowiedzi na 6 pytań : 1.Jakie są skuteczne formy promocji stosowane w przedszkolu.? Z przeprowadzonej analizy wyników ankiet wynika, że 44 rodziców z 53 ( co stanowi 83% ) uznało stronę www przedszkola za najskuteczniejszą formę promocji, mającą wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku. Na kolejnych miejscach stawia się: prowadzenie uroczystości przedszkolnych, pikników, zajęć otwartych 41 rodziców ( 77,3% ), tablice informacyjne dla rodziców 34 odpowiedzi ( 64,4% ), udział w imprezach środowiskowych 27 głosów ( 50, 9% ) i informacje na stronie www miasta 16 rodziców ( 30,2% ). Ankietowani za nieco mniej skuteczne uważają: organizowanie konkursów- 10 ( 18,9 %), gazetkę przedszkolną 8 ( 15,1% ), informacje w gazecie lokalnej 7 (13,2% ), gadżety z logo przedszkola 6 ( 11,3 ), folder promocyjny 4 ( 7,5 ) i broszurkę promocyjną 2 ( 3,8 % ). Szczegółowe zestawienie wyników przedstawia wykres 1. 7

8 2. Jakie formy promocji są preferowane przez rodziców? Wyniki badań pokazują, że spośród 11 proponowanych form promocji rodzice najbardziej preferują stronę www przedszkola 35 odpowiedzi ( co stanowi 66 % ). Nieco mniej wskazań przypadło na tablicę informacyjną - 24 ( 45,3 % ) i zajęcia otwarte 22 odpowiedzi ( 41, 5 % ). Szczegółowe zestawienie wyników przedstawia wykres Sposoby przekazywania informacji o działaniach promocyjnych placówki. O działaniach promocyjnych prowadzonych przez przedszkole rodzice najczęściej dowiadują się ze strony internetowej przedszkola. Tak uważa 35 rodziców ( 66 % ). Najwięcej informacji czerpią również z tablicy informacyjnej 27 odpowiedzi ( 50,9 % ) oraz bezpośrednio od nauczyciela. Według opinii rodziców informacje docierają do nich również: podczas zebrań grupowych, w trakcie imprez z udziałem wychowanków, w bezpośredniej rozmowie z dzieckiem, w rozmowie z innymi rodzicami czy w rozmowie telefonicznej. Szczegółowe dane przedstawia wykres 3. 8

9 4. Jaki jest wpływ działań promocyjnych na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.? Z analizy danych wynika, że prawie 100% rodziców uważa konieczność prowadzenia działań promocyjnych, ponieważ mają one duży wpływ na pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku. Tylko 2 osoby nie widzą potrzeby prowadzenia działań promocyjnych. Szczegółowe zestawienie wyników przedstawia wykres Jakie działania promocyjne powinno prowadzić przedszkole? Zdaniem rodziców, aby uatrakcyjnić ofertę promocyjną przedszkola należy: aktualizować i uatrakcyjniać stronę www przedszkola 12 odpowiedzi ( 22,6 % ), organizować i brać udział w imprezach środowiskowych 11 ( 20,7 % ) oraz prowadzić Dni otwarte w przedszkolu 6 ( 11,3 % ). Pojawiały się również pojedyncze odpowiedzi takie jak: założenie bloku reklamowego w telewizji lokalnej, organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań z animatorami kultury czy rozdawanie ulotek reklamowych podczas uroczystości przedszkolnych i imprez środowiskowych. Szczegółowe zestawienie danych przedstawia wykres 5. 9

10 6. Aktywne włączenie się rodziców w proponowane przez placówkę i rodziców formy promocji. Zdecydowana większość rodziców wyraziło chęć aktywnego włączenia się do działań promocyjnych na rzecz przedszkola 48 odpowiedzi ( 90,6 % ). Jedynie 5 osób nie odczuwa takiej potrzeby. Szczegółowe zestawienie danych przedstawia wykres 6. ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI ( Załącznik nr 3 ) Ankieta została również skierowana do 8 nauczycieli pracujących w przedszkolu w celu poznania opinii na temat prowadzonych w przedszkolu działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu Na czasie 1. W jaki sposób nauczyciele wykorzystali wiedzę zdobytą podczas szkoleń? Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w szkoleniach w zakresie promocji. Zdobyte wiadomości i umiejętności skutecznie stosowali w swojej pracy. Potwierdzają to wyniki ankiet, z których wynika, że swoją wiedzę wykorzystali do : redagowania zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, narzędzi badawczych, pomocy dydaktycznych, kart pracy. Ponadto systematycznie uzupełniali stronę www przedszkola. Nauczyciele opracowali również materiały informacyjne na temat działalności przedszkola w formie gazetki przedszkolnej Nowinki Misia Uszatka, folderu informacyjnego i broszurki Kodeks małego ekologa. 2. Ocena umiejętności zdobytych podczas szkoleń. Zdaniem 7 nauczycieli co stanowi 87,5% badanych najwyżej oceniło ( w skali od 1 do 5 ) zajęcia komputerowe Szkoła promuje wartość edukacji. Najmniej przydatne w pracy uważa się wiadomości zdobyte na szkoleniu Sposoby radzenia sobie ze stresem. 10

11 Szczegółowe dane przedstawiają wykresy: Wykres 7. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Komunikacja interpersonalna. Relacje: nauczyciel rodzic Wykres 8. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Sposoby radzenia sobie ze stresem 11

12 Wykres 9. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Szkoła promuje wartość edukacji ( zajęcia komputerowe ) Wykres 10. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Sztuka autoprezentacji 3.W jakim stopniu nauczyciele wykorzystali wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń do wypracowania produktów promocyjnych? Z analizy danych wynika że wszystkie nauczycielki w równym stopniu zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystały do wykonania folderu promującego przedszkole, gazetki przedszkolnej Nowinki Misia Uszatka broszurki promocyjnej Kodeks małego ekologa czy do uzupełniania strony www przedszkola. Stworzyły zespoły dwuosobowe i były odpowiedzialne za wykonanie jednego z wyżej wymienionych produktów. 12

13 4. Jakie są skuteczne formy promocji stosowane w przedszkolu? Nauczyciele za najskuteczniejsze w kolejności uważają: stronę internetową przedszkola, informacje w lokalnej gazecie, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, organizowanie i udział w imprezach środowiskowych, udział w konkursach, artykuły na stronie www miasta, udział w projektach unijnych, tablice informacyjne dla rodziców i rozmowy indywidualne. 5.Jakie działania promocyjne powinno prowadzić przedszkole, aby zdobyć pozytywny wizerunek w środowisku? Nauczyciele proponują prowadzenie takich działań jak: współpraca z rodzicami i różnymi instytucjami, udział w imprezach przedszkolnych i środowiskowych, organizowanie konkursów, Dni otwartych, współpraca z gazetą lokalną, informowanie o działalności przedszkola na stronie www przedszkola i miasta oraz w formie gazetki przedszkolnej, folderu, broszurki, udział w projektach unijnych, fora dyskusyjne na portalach internetowych, własny przykład. 6. Jaki jest wkład nauczycieli w promocję placówki? Jak wynika z danych nauczyciele inicjują różne formy promocji. Dokładają wszelkich starań aby, je uatrakcyjniać i upowszechniać poprzez: wykonywanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony internetowej przedszkola, współpracę z rodzicami i różnymi instytucjami, współpracę z gazetą lokalną. Organizują i uczestniczą z dziećmi w różnych konkursach i przeglądach. Prezentują swoje osiągnięcia na forach internetowych, na stronie www miasta i podczas szkoleń. Ponadto angażują się w realizację projektów unijnych. ANALIZA DOKUMENTÓW Jak wynika z analizy dokumentów oraz rozmowy z dyrektorem przedszkole prowadzi różnorodne działania promocyjne zgodnie z założeniami Rocznego Planu Wspomagania, Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami ( Załącznik nr 4 ). Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego oraz skutecznie promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez: Organizowanie uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, pikników i warsztatów dla rodziców; Uczestniczenie w imprezach środowiskowych; Organizowanie i udział dzieci i rodziców w konkursach wewnątrzprzedszkolnych, międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich; Udział w akcjach ekologicznych Święto drzewa, Dzień ziemi, Bal ekologiczny, Sprzątanie świata ; Piknik rodzinny Eko rodzinka to my ; Wdrażanie programów wychowawczych, ekologicznych i profilaktycznych: 13

14 Dziecko w świecie wartości Chcę być taki jak Miś Uszatek, Klimatolubne przedszkolaki, Zdrowy przedszkolak to szczęśliwy przedszkolak, Czyste powietrze wokół nas ; Uczestniczenie w projektach unijnych: Edukacja fundamentalna w przedszkolu, Szkoła współpracy, Na czasie ; International Kindergarten ; Współpracę z rodzicami; Współpracę z różnymi instytucjami: Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, ZOZ, Dom Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Kultury, Biblioteka dziecięca, Urząd Miasta i Gminy, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; Współpracę z przedszkolami i szkołami; Współpracę z Fundacją im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego Serce bez granic Przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności przedszkola w postaci gazetki przedszkolnej, folderu, broszurki, ulotki; Administrowanie strony Zamieszczanie informacji o działalności przedszkola na stronie www miasta oraz w gazecie lokalnej; Prezentowanie materiałów o działalności przedszkola na zebraniach z rodzicami, forach internetowych, na konferencjach i szkoleniach dla dyrektorów; Udział w różnych akcjach charytatywnych np.: Czysty aniołek, zbieranie nakrętek dla chorego dziecka; Prowadzenie kroniki przedszkolnej; Organizowanie wystaw i galerii prac dziecięcych; Występy teatralne dla społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego; Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi np. lekarz, leśnik, ratownik wodny, architekt zieleni miejskiej, policjant, strażak, płetwonurek, uczestnicy wyprawy do Zambii, bibliotekarz, listonosz, pielęgniarka; Prowadzenie praktyk studenckich; Wykorzystywanie gadżetów z logo przedszkola ( koszulki, znaczki, magnesy ) do działań promocyjnych. 14

15 WNIOSKI: Przedszkole inicjuje wiele działań promocyjnych oraz prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach w środowisku. Najskuteczniejszą formą upowszechniania informacji w opinii zarówno rodziców jak i nauczycieli jest własna strona internetową oraz prowadzenie uroczystości przedszkolnych, pikników i zajęć otwartych. Rodzice i nauczyciele w celu wzbogacenia oferty promocyjnej proponują zwiększenie udziału dzieci w imprezach środowiskowych, organizowanie Dni otwartych przedszkola i uatrakcyjnienie strony www przedszkola. Prowadzone przez przedszkole działania promocyjne mają, zdaniem rodziców ( 100 % ) i nauczycieli, duży wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki. Rodzice odczuwają potrzebę aktywnego włączenia się w promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. Powyższe wnioski wskazują, że przedszkole efektywnie promuje działalność wychowawczo- dydaktyczną w środowisku, co było głównym celem projektu Na czasie. Również cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane w stopniu wyższym niż pierwotnie zakładano. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, zdobywając nowe wiadomości i praktyczne umiejętności niezbędne do popularyzowania pracy przedszkola w środowisku. Podczas zajęć komputerowych Szkoła promuje wartość edukacji nabyli najwięcej umiejętności, które wykorzystali do wypracowania produktów promocyjnych. W zespołach dwuosobowych powstały: - gazetka przedszkolna Nowinki Misia Uszatka ( Załącznik 5 ) - folder informacyjny przedszkola ( Załącznik 6 ) - broszurka Kodeks małego ekologa ( Załącznik 7 ) - strona ( wzbogacanie ) Załącznik 8 W trakcie realizacji projektu opracowany został i wdrożony Plan promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami. Zgodnie z jego założeniami zrealizowanych zostało większość zaplanowanych działań przy wykorzystaniu technologii komputerowej i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas realizacji projektu. W efekcie powstało wiele materiałów, dokumentów promocyjnych ( Załącznik 9 ) i zgromadzono efekty działań promocyjnych w postaci dyplomów, zdjęć, artykułów w mediach itp. ( Załącznik 10 ). Wszystkie materiały oznaczone jako załączniki znajdują się do wglądu u dyrektora przedszkola 15

16 REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANOWANIU DZIAŁAŃ ORAZ DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU PRZEDSZKOLA. 1. Kontynuowanie strategii promocji przedszkola z uwzględnieniem propozycji rodziców i nauczycieli. Zastosowanie form promocji dotychczas nie stosowanych lub rzadko stosowanych np. Dni otwarte przedszkola, organizowanie i udział w imprezach środowiskowych. 2. Rozpowszechnienie wśród rodziców gazetki przedszkolnej Nowinki Misia Uszatka, folderu promocyjnego przedszkola oraz broszurki Kodeks małego ekologa. 3. Aktualizowanie i uatrakcyjnianie strony internetowej przedszkola. 4. Włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działania promocyjne proponowane przez przedszkole i rodziców. 5. Zakupić gadżety z logo przedszkola np. kubki, czapki, smycze, koszulki dla dorosłych, torebki papierowe, papier firmowy ( z uwzględnieniem możliwości finansowych przedszkola). FORMY UPOWSZECHNIANIA RAPORTU: Dyrektorom: przedstawienie raportu na szkoleniu Doskonalenie w sieci 14 lipca 2014r. Nauczycielom: przedstawienie raportu na zebraniu Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2014r.; Rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami; Ponadto umieszczenie raportu na stronie internetowej przedszkola ZAŁĄCZNIKI 1. Roczny Plan wspomagania Przedszkola 2. Ankieta dla rodziców 3. Ankieta dla nauczycieli 4. Plan promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi władzami 5. Gazetka przedszkolna 6.Folder promocyjny 7. Broszurka 8. Strona internetowa przedszkola 16

17 9. Dokumenty wypracowane w ramach realizacji projektu 10 Dokumenty z działalności promocyjnej przedszkola 17

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCICZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCICZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+ Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną Kaszczuk dotyczyła potrzeby

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola- wariant 3 Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Budowa koncepcji pracy szkoły Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z Dyrektorem Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy SORE Przemysław Żarnecki Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Pożądanym obszarem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA Małgorzata Percińska BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PLACÓWKI OŚWIATOWE W SIEDLCACH PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1.Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego:

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy wychowawczo dydaktycznej

Plan Pracy wychowawczo dydaktycznej Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil Janusz Korczak Plan

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Jarosław Kordziński TEMATY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. wrzesień 2013r. sierpień 2014r.

1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. wrzesień 2013r. sierpień 2014r. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH W OBSZARZE : PROCESY OFERTA: Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA DLA POWIATU OŁAWSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA DLA POWIATU OŁAWSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA DLA POWIATU OŁAWSKIEGO ROK SZKOLNY 201/2014 W OKRESIE OD 1.10.201 r. DO 1.0.2014 R. PRZYGOTOWAŁA: MARIA SZYMKÓW 1 1. WSTĘP Powiat Oławski

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU Na okres: IX 2014- VI 2016 Motto: Przedszkole drugim domem SKŁAD ZESPOŁU PRZYGOTOWUJĄCEGO PROGRAM: Grono

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.5 Oprac. Monika Kurowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ rok szkolny 2014 / 2015 1 Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo