Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim"

Transkrypt

1 Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Rok szkolny 2013/2014 Oferta ORE: Szkoła promuje wartość edukacji Opracował zespół : Stella Obara Teresa Szczur Aneta Tomczyk Nowa Dęba, r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str Zakres działań str Cele str Wskaźniki str Harmonogram działań str Przebieg ewaluacji str. 6 8.Analiza ilościowa i jakościowa wyników ankiet dla rodziców str Analiza ilościowa i jakościowa wyników ankiet dla nauczycieli str Analiza dokumentów str Wnioski str Rekomendacje str Formy upowszechnienia raportu str Załączniki str. 16 2

3 WSTĘP Projekt Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim realizowany jest w Przedszkolu od r. do r. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim, poprzez stworzenie do 2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Za organizację zadań w naszej placówce odpowiedzialny jest SORE ( Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ), pani psycholog Renata Ordon. Zadania realizowane były w 4 etapach: I ETAP to: diagnoza potrzeb naszej placówki poprzez wywiad z dyrektorem, spotkania z Radą Pedagogiczną oraz warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. Na ich podstawie nauczyciele i Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji wypracowali Roczny Plan Wspomagania, który zawierał szczegółowy harmonogram realizacji zadań oraz dobór form doskonalenia dostosowanych do potrzeb naszej placówki. II ETAP to organizacja szkoleń w formie: warsztatów, wykładów i konsultacji dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie. Taka forma wsparcia pozwoliła na nabycie wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. Warsztaty zaplanowane w liczbie 15 godzin oraz wykłady i konsultacje zaplanowane w liczbie 12 godzin prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. III ETAP to wspieranie nauczycieli przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji przy wdrażaniu do praktyki przedszkolnej nabytych umiejętności. Odbywało się to poprzez cykliczne konsultacje indywidualne lub grupowe na terenie placówki. IV ETAP to podsumowanie realizacji zadania i przygotowanie przez zespół d/s. ewaluacji raportu końcowego z realizacji Rocznego Planu Wspomagania oraz rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. W ramach projektu powstały także 2 sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsza sieć ukierunkowana jest na wsparcie pracy dyrektorów i jej tematyka dotyczy: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. Druga sieć służy wsparciu nauczycieli przedszkoli 3

4 i szkół podstawowych a jej tematyka to: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów. W ramach współpracy w sieci zaangażowana była pani dyrektor Jolanta Styga oraz nauczycielki: Teresa Szczur i Brygida Zięba. ZAKRES DZIAŁAŃ Dyrektor w wyniku przeprowadzonego nadzoru stwierdza potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w obszarze promowania placówki w środowisku. W trakcie dyskusji na spotkaniu z Radą Pedagogiczną nauczyciele spośród wielu tematów zaproponowali realizację zadania priorytetowego w tym momencie dla przedszkola, tj., sposobów promowania wartości edukacji. W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostyczno-rozwojowego stwierdzono, że nauczyciele dostrzegają potrzebę nabycia nowych praktycznych umiejętności niezbędnych do popularyzowania pracy przedszkola w środowisku. Zespół zadaniowy w składzie: Alina Baracz, Teresa Łapa, Ala Tarnawska i Brygida Zięba we współpracy z SORE panią psycholog Renatą Ordon podczas warsztatu diagnostyczno rozwojowego opracował Roczny Plan Wspomagania Przedszkola w obszarze: Szkoła promuje wartość edukacji ( Załącznik nr 1 ). W planie zawarte zostały : cele, wskaźniki i harmonogram realizacji RPW. CEL OGÓLNY Przedszkole efektywnie promuje swoją działalność wychowawczo dydaktyczną w środowisku. CELE SZCZEGÓŁOWE 80% nauczycieli pozna/nabędzie podstawowych umiejętności konstruowania, posługiwania się i doboru narzędzi promocji do 28 lutego 2014r. Minimum 70% nauczycieli stworzy zespół zadaniowy, który opracuje 4 rodzaje materiałów promocyjnych: gazetka, folder, broszurka, strona www do końca maja 2014r. Opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami. 50% rodziców wyrazi pozytywną opinię na temat promocji wartości edukacji i działalności przedszkola do 15 czerwca 2014r. 4

5 WSKAŹNIKI 1. Do końca lutego 2014r. 7 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach: Obsługa programu biurowego Microsoft Office Word w zakresie redagowania folderów, ulotek, gazetek, dyplomów ( 6 godzin ). Praca w programie Microsoft Office Publisher ( 6 godzin ). Obróbka zdjęć na potrzeby strony internetowej w programie Microsoft Office Picture Manager ( 3 godziny ). Narzędzia reklamy i kształtowanie dobrego wizerunku placówki Public Relations ( 3 godziny ). Sztuka autoprezentacji, prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych ( 3 godziny ). Sposoby radzenia sobie z napięciem, stresem i tremą ( 3 godziny ). Komunikacja interpersonalna: nauczyciel- rodzic ( 3 godziny ). 2. Powstaną 4 rodzaje materiałów promujących działalność przedszkola: gazetka, folder, broszurka, strona www przedszkola 3. Zostanie opracowany plan promowania wartości edukacji w roku % rodziców wyraża pozytywną opinię o działalności przedszkola. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W harmonogramie realizacji RPW zaplanowane zostały zadania w następujących terminach: 1. Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju z dyrektorem przedszkola ( 2 godziny ) r. 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną i utworzenie zespołów zadaniowych ( 2 godziny ) r. 3. Warsztat diagnostyczno rozwojowy z udziałem SORE i zespołu zadaniowego. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania (4godziny) r. 4. Szkolenia/wykłady na temat promowania wartości edukacji, kształtowania dobrego wizerunku placówki, sztuki autoprezentacji, prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem ( 4 x 3 godziny) r., r., r., r. 5. Warsztaty na temat promowania w środowisku potrzeby uczenia się, sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku z zastosowaniem środków masowego przekazu / radio, prasa, telewizja/ oraz technologii informatycznych ( 5x 3 godziny ) r., r., r., r., r. 5

6 6. Przekazanie rodzicom zaproszenia do współpracy w promocję przedszkola / pomoc w organizacji spotkań, konkursów itp./ Do 8 marca 2014r. 7. Opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami. Do końca maja 2014r. 8. Wytworzenie co najmniej 4 produktów promujących działalność przedszkola. Do końca maja 2014r. 9. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE. Marzec- kwiecień 2014r. ( 2x w miesiącu po 2 godziny ). Maj czerwiec ( 1x w miesiącu po 2 godziny ). 10. Ewaluacja działań. Opracowanie ankiet dla nauczycieli i rodziców. Opracowanie raportu. Czerwiec 2014r. 11. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi przedszkola sprawozdania z realizacji RPW. Lipiec 2014r. 12. Rada Pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja, wnioski i rekomendacje. PRZEBIEG EWALUACJI Zespół zadaniowy w składzie: Stella Obara, Teresa Szczur i Aneta Tomczyk przeprowadził ewaluację według ustalonego planu i harmonogramu działań z zastosowaniem odpowiednio dobranych metod badawczych i narzędzi. Do zebrania danych wykorzystano: METODY Opinia eksperta- dyrektora przedszkola; Ankietowanie; Analiza dokumentów; NARZĘDZIA Rozmowa; Arkusz ankiety skierowanej do rodziców ( opracowany przez zespół zadaniowy ); Arkusz ankiety skierowanej do nauczycieli ( opracowany przez zespół zadaniowy ); Dokumenty ( Plan promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami, gazetka przedszkolna, folder informacyjny o przedszkolu, broszurka, kronika przedszkola, informacje na stronie www przedszkola, tablice informacyjne dla rodziców, artykuły na stronie www miasta, zaproszenia na uroczystości, podziękowania, dyplomy itp.) 6

7 ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW ( Załącznik nr 2 ) W celu poznania opinii rodziców na temat prowadzonych w przedszkolu działań promocyjnych przeprowadzono badania ankietowe. Zadaniem rodziców było udzielenie odpowiedzi na 6 pytań : 1.Jakie są skuteczne formy promocji stosowane w przedszkolu.? Z przeprowadzonej analizy wyników ankiet wynika, że 44 rodziców z 53 ( co stanowi 83% ) uznało stronę www przedszkola za najskuteczniejszą formę promocji, mającą wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku. Na kolejnych miejscach stawia się: prowadzenie uroczystości przedszkolnych, pikników, zajęć otwartych 41 rodziców ( 77,3% ), tablice informacyjne dla rodziców 34 odpowiedzi ( 64,4% ), udział w imprezach środowiskowych 27 głosów ( 50, 9% ) i informacje na stronie www miasta 16 rodziców ( 30,2% ). Ankietowani za nieco mniej skuteczne uważają: organizowanie konkursów- 10 ( 18,9 %), gazetkę przedszkolną 8 ( 15,1% ), informacje w gazecie lokalnej 7 (13,2% ), gadżety z logo przedszkola 6 ( 11,3 ), folder promocyjny 4 ( 7,5 ) i broszurkę promocyjną 2 ( 3,8 % ). Szczegółowe zestawienie wyników przedstawia wykres 1. 7

8 2. Jakie formy promocji są preferowane przez rodziców? Wyniki badań pokazują, że spośród 11 proponowanych form promocji rodzice najbardziej preferują stronę www przedszkola 35 odpowiedzi ( co stanowi 66 % ). Nieco mniej wskazań przypadło na tablicę informacyjną - 24 ( 45,3 % ) i zajęcia otwarte 22 odpowiedzi ( 41, 5 % ). Szczegółowe zestawienie wyników przedstawia wykres Sposoby przekazywania informacji o działaniach promocyjnych placówki. O działaniach promocyjnych prowadzonych przez przedszkole rodzice najczęściej dowiadują się ze strony internetowej przedszkola. Tak uważa 35 rodziców ( 66 % ). Najwięcej informacji czerpią również z tablicy informacyjnej 27 odpowiedzi ( 50,9 % ) oraz bezpośrednio od nauczyciela. Według opinii rodziców informacje docierają do nich również: podczas zebrań grupowych, w trakcie imprez z udziałem wychowanków, w bezpośredniej rozmowie z dzieckiem, w rozmowie z innymi rodzicami czy w rozmowie telefonicznej. Szczegółowe dane przedstawia wykres 3. 8

9 4. Jaki jest wpływ działań promocyjnych na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.? Z analizy danych wynika, że prawie 100% rodziców uważa konieczność prowadzenia działań promocyjnych, ponieważ mają one duży wpływ na pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku. Tylko 2 osoby nie widzą potrzeby prowadzenia działań promocyjnych. Szczegółowe zestawienie wyników przedstawia wykres Jakie działania promocyjne powinno prowadzić przedszkole? Zdaniem rodziców, aby uatrakcyjnić ofertę promocyjną przedszkola należy: aktualizować i uatrakcyjniać stronę www przedszkola 12 odpowiedzi ( 22,6 % ), organizować i brać udział w imprezach środowiskowych 11 ( 20,7 % ) oraz prowadzić Dni otwarte w przedszkolu 6 ( 11,3 % ). Pojawiały się również pojedyncze odpowiedzi takie jak: założenie bloku reklamowego w telewizji lokalnej, organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań z animatorami kultury czy rozdawanie ulotek reklamowych podczas uroczystości przedszkolnych i imprez środowiskowych. Szczegółowe zestawienie danych przedstawia wykres 5. 9

10 6. Aktywne włączenie się rodziców w proponowane przez placówkę i rodziców formy promocji. Zdecydowana większość rodziców wyraziło chęć aktywnego włączenia się do działań promocyjnych na rzecz przedszkola 48 odpowiedzi ( 90,6 % ). Jedynie 5 osób nie odczuwa takiej potrzeby. Szczegółowe zestawienie danych przedstawia wykres 6. ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI ( Załącznik nr 3 ) Ankieta została również skierowana do 8 nauczycieli pracujących w przedszkolu w celu poznania opinii na temat prowadzonych w przedszkolu działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu Na czasie 1. W jaki sposób nauczyciele wykorzystali wiedzę zdobytą podczas szkoleń? Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w szkoleniach w zakresie promocji. Zdobyte wiadomości i umiejętności skutecznie stosowali w swojej pracy. Potwierdzają to wyniki ankiet, z których wynika, że swoją wiedzę wykorzystali do : redagowania zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, narzędzi badawczych, pomocy dydaktycznych, kart pracy. Ponadto systematycznie uzupełniali stronę www przedszkola. Nauczyciele opracowali również materiały informacyjne na temat działalności przedszkola w formie gazetki przedszkolnej Nowinki Misia Uszatka, folderu informacyjnego i broszurki Kodeks małego ekologa. 2. Ocena umiejętności zdobytych podczas szkoleń. Zdaniem 7 nauczycieli co stanowi 87,5% badanych najwyżej oceniło ( w skali od 1 do 5 ) zajęcia komputerowe Szkoła promuje wartość edukacji. Najmniej przydatne w pracy uważa się wiadomości zdobyte na szkoleniu Sposoby radzenia sobie ze stresem. 10

11 Szczegółowe dane przedstawiają wykresy: Wykres 7. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Komunikacja interpersonalna. Relacje: nauczyciel rodzic Wykres 8. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Sposoby radzenia sobie ze stresem 11

12 Wykres 9. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Szkoła promuje wartość edukacji ( zajęcia komputerowe ) Wykres 10. Ocena zdobytych wiadomości podczas szkolenia Sztuka autoprezentacji 3.W jakim stopniu nauczyciele wykorzystali wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń do wypracowania produktów promocyjnych? Z analizy danych wynika że wszystkie nauczycielki w równym stopniu zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystały do wykonania folderu promującego przedszkole, gazetki przedszkolnej Nowinki Misia Uszatka broszurki promocyjnej Kodeks małego ekologa czy do uzupełniania strony www przedszkola. Stworzyły zespoły dwuosobowe i były odpowiedzialne za wykonanie jednego z wyżej wymienionych produktów. 12

13 4. Jakie są skuteczne formy promocji stosowane w przedszkolu? Nauczyciele za najskuteczniejsze w kolejności uważają: stronę internetową przedszkola, informacje w lokalnej gazecie, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, organizowanie i udział w imprezach środowiskowych, udział w konkursach, artykuły na stronie www miasta, udział w projektach unijnych, tablice informacyjne dla rodziców i rozmowy indywidualne. 5.Jakie działania promocyjne powinno prowadzić przedszkole, aby zdobyć pozytywny wizerunek w środowisku? Nauczyciele proponują prowadzenie takich działań jak: współpraca z rodzicami i różnymi instytucjami, udział w imprezach przedszkolnych i środowiskowych, organizowanie konkursów, Dni otwartych, współpraca z gazetą lokalną, informowanie o działalności przedszkola na stronie www przedszkola i miasta oraz w formie gazetki przedszkolnej, folderu, broszurki, udział w projektach unijnych, fora dyskusyjne na portalach internetowych, własny przykład. 6. Jaki jest wkład nauczycieli w promocję placówki? Jak wynika z danych nauczyciele inicjują różne formy promocji. Dokładają wszelkich starań aby, je uatrakcyjniać i upowszechniać poprzez: wykonywanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony internetowej przedszkola, współpracę z rodzicami i różnymi instytucjami, współpracę z gazetą lokalną. Organizują i uczestniczą z dziećmi w różnych konkursach i przeglądach. Prezentują swoje osiągnięcia na forach internetowych, na stronie www miasta i podczas szkoleń. Ponadto angażują się w realizację projektów unijnych. ANALIZA DOKUMENTÓW Jak wynika z analizy dokumentów oraz rozmowy z dyrektorem przedszkole prowadzi różnorodne działania promocyjne zgodnie z założeniami Rocznego Planu Wspomagania, Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami ( Załącznik nr 4 ). Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego oraz skutecznie promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez: Organizowanie uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, pikników i warsztatów dla rodziców; Uczestniczenie w imprezach środowiskowych; Organizowanie i udział dzieci i rodziców w konkursach wewnątrzprzedszkolnych, międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich; Udział w akcjach ekologicznych Święto drzewa, Dzień ziemi, Bal ekologiczny, Sprzątanie świata ; Piknik rodzinny Eko rodzinka to my ; Wdrażanie programów wychowawczych, ekologicznych i profilaktycznych: 13

14 Dziecko w świecie wartości Chcę być taki jak Miś Uszatek, Klimatolubne przedszkolaki, Zdrowy przedszkolak to szczęśliwy przedszkolak, Czyste powietrze wokół nas ; Uczestniczenie w projektach unijnych: Edukacja fundamentalna w przedszkolu, Szkoła współpracy, Na czasie ; International Kindergarten ; Współpracę z rodzicami; Współpracę z różnymi instytucjami: Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, ZOZ, Dom Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Kultury, Biblioteka dziecięca, Urząd Miasta i Gminy, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; Współpracę z przedszkolami i szkołami; Współpracę z Fundacją im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego Serce bez granic Przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności przedszkola w postaci gazetki przedszkolnej, folderu, broszurki, ulotki; Administrowanie strony Zamieszczanie informacji o działalności przedszkola na stronie www miasta oraz w gazecie lokalnej; Prezentowanie materiałów o działalności przedszkola na zebraniach z rodzicami, forach internetowych, na konferencjach i szkoleniach dla dyrektorów; Udział w różnych akcjach charytatywnych np.: Czysty aniołek, zbieranie nakrętek dla chorego dziecka; Prowadzenie kroniki przedszkolnej; Organizowanie wystaw i galerii prac dziecięcych; Występy teatralne dla społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego; Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi np. lekarz, leśnik, ratownik wodny, architekt zieleni miejskiej, policjant, strażak, płetwonurek, uczestnicy wyprawy do Zambii, bibliotekarz, listonosz, pielęgniarka; Prowadzenie praktyk studenckich; Wykorzystywanie gadżetów z logo przedszkola ( koszulki, znaczki, magnesy ) do działań promocyjnych. 14

15 WNIOSKI: Przedszkole inicjuje wiele działań promocyjnych oraz prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach w środowisku. Najskuteczniejszą formą upowszechniania informacji w opinii zarówno rodziców jak i nauczycieli jest własna strona internetową oraz prowadzenie uroczystości przedszkolnych, pikników i zajęć otwartych. Rodzice i nauczyciele w celu wzbogacenia oferty promocyjnej proponują zwiększenie udziału dzieci w imprezach środowiskowych, organizowanie Dni otwartych przedszkola i uatrakcyjnienie strony www przedszkola. Prowadzone przez przedszkole działania promocyjne mają, zdaniem rodziców ( 100 % ) i nauczycieli, duży wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki. Rodzice odczuwają potrzebę aktywnego włączenia się w promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. Powyższe wnioski wskazują, że przedszkole efektywnie promuje działalność wychowawczo- dydaktyczną w środowisku, co było głównym celem projektu Na czasie. Również cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane w stopniu wyższym niż pierwotnie zakładano. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, zdobywając nowe wiadomości i praktyczne umiejętności niezbędne do popularyzowania pracy przedszkola w środowisku. Podczas zajęć komputerowych Szkoła promuje wartość edukacji nabyli najwięcej umiejętności, które wykorzystali do wypracowania produktów promocyjnych. W zespołach dwuosobowych powstały: - gazetka przedszkolna Nowinki Misia Uszatka ( Załącznik 5 ) - folder informacyjny przedszkola ( Załącznik 6 ) - broszurka Kodeks małego ekologa ( Załącznik 7 ) - strona ( wzbogacanie ) Załącznik 8 W trakcie realizacji projektu opracowany został i wdrożony Plan promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami. Zgodnie z jego założeniami zrealizowanych zostało większość zaplanowanych działań przy wykorzystaniu technologii komputerowej i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas realizacji projektu. W efekcie powstało wiele materiałów, dokumentów promocyjnych ( Załącznik 9 ) i zgromadzono efekty działań promocyjnych w postaci dyplomów, zdjęć, artykułów w mediach itp. ( Załącznik 10 ). Wszystkie materiały oznaczone jako załączniki znajdują się do wglądu u dyrektora przedszkola 15

16 REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANOWANIU DZIAŁAŃ ORAZ DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU PRZEDSZKOLA. 1. Kontynuowanie strategii promocji przedszkola z uwzględnieniem propozycji rodziców i nauczycieli. Zastosowanie form promocji dotychczas nie stosowanych lub rzadko stosowanych np. Dni otwarte przedszkola, organizowanie i udział w imprezach środowiskowych. 2. Rozpowszechnienie wśród rodziców gazetki przedszkolnej Nowinki Misia Uszatka, folderu promocyjnego przedszkola oraz broszurki Kodeks małego ekologa. 3. Aktualizowanie i uatrakcyjnianie strony internetowej przedszkola. 4. Włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działania promocyjne proponowane przez przedszkole i rodziców. 5. Zakupić gadżety z logo przedszkola np. kubki, czapki, smycze, koszulki dla dorosłych, torebki papierowe, papier firmowy ( z uwzględnieniem możliwości finansowych przedszkola). FORMY UPOWSZECHNIANIA RAPORTU: Dyrektorom: przedstawienie raportu na szkoleniu Doskonalenie w sieci 14 lipca 2014r. Nauczycielom: przedstawienie raportu na zebraniu Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2014r.; Rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami; Ponadto umieszczenie raportu na stronie internetowej przedszkola ZAŁĄCZNIKI 1. Roczny Plan wspomagania Przedszkola 2. Ankieta dla rodziców 3. Ankieta dla nauczycieli 4. Plan promowania edukacji we współpracy z rodzicami i lokalnymi władzami 5. Gazetka przedszkolna 6.Folder promocyjny 7. Broszurka 8. Strona internetowa przedszkola 16

17 9. Dokumenty wypracowane w ramach realizacji projektu 10 Dokumenty z działalności promocyjnej przedszkola 17

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo