KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA LATA 2014 2016"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA LATA Data aktualizacji czerwiec 2014r. Czas realizacji - lata Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami. Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.. Przedszkole podejmuje działania, które mają na celu: 1. Zapewnienie wychowankom higienicznych i bezpiecznych warunków w czasie 2. pobytu w przedszkolu. 3. Umożliwienie osiągnięcia wysokiego poziomu przygotowania do podjęcia nauki w szkole. 4. Tworzenie higienicznych i bezpiecznych warunków dla rozwoju różnorodnej aktywności dziecka oraz indywidualnego rozwoju każdego z nich. 5. Wspieranie uzdolnień dziecka 6 Kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru i tworzenia sztuki: rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć, rozwój umiejętności oraz kompetencji. 7 Promowanie zdrowego stylu życia 8 Kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego 9 Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku. 10 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 11.Tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów 12. Wspierania działań wychowawczych rodzin Tworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką. 13. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań przedszkola.

2 1. KIEROWANIE PRZEBIEGIEM PROCESU KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka oraz wyrównywanie szans rozwojowych Wprowadzanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi indywidualna praca z dziećmi mającymi deficyty i trudności Tworzenie programów autorskich i pomocy dydaktycznych do pracy wyrównawczej (zajęcia logopedyczne, korekcyjne itp.) Realizacja utworzonego programu własnego Dzieckoa w krainie liter i znaków Wyłanianie dzieci szczególnie uzdolnionych i umożliwianie im rozwoju organizowanie zajęć tanecznych, rytmicznych, teatralnych, zajęć z języków obcych, utworzenie chórku w przedszkolu Dostarczanie dzieciom bodźców do rozwoju poprzez udział w koncertach muzyki poważnej, zajęciach w Sosnowieckim Centrum Kultury, lekcje teatralne w Teatrze Zagłębia, Teatr Lalek w Katowicach, czy Bibliotece Włączenie rodziców do pomocy i współdecydowania w organizacji różnych przedsięwzięć grupowych Rozbudzanie w dzieciach poczucia własnej tożsamości narodowej Tworzenie w salach kącików patriotycznych z elementami tożsamości narodowej (flaga, godło, mapa Polski itp) Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Miejską przy ul. Zegadłowicza udział dzieci w cyklicznych zajęciach poznawczych Wzbogacanie księgozbiorów przedszkolnych i grupowych legendy i podania związane z miastami polskimi. Nauka Hymnu Narodowego Kontynuowanie współpracy z Sosnowieckim Centrum Kultury Zamek Sielecki udział dzieci w koncertach polskiej muzyki, warsztatach plastycznych i kulturowych Stwarzanie okazji do poznawania polskich tańców narodowych (polonez) i ludowych (krakowiak, mazurek, oberek itp.) zajęcia rytmiczne, taneczne, udział w przeglądach tanecznych Przedstawienie elementów historii Polski - 11 listopada w małych formach teatralnych

3 Promowanie w społeczności przedszkolnej zdrowego stylu życia Udział w kolejnej edycji programu ogólnopolskiego : Czyste powietrze wokół nas Akademia aquafresh program edukacji zdrowotnej Akademia zdrowego przedszkolaka Piramida zdrowia- zdobycie kolejnych certyfikatów Mamo, Tato wolę wodę i innych podnoszących jakość przedszkola Dalsza ścisła współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno Edukacyjnym Metis w Katowicach. Kontynuacja stażu kandydackiego w celu pozyskania krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Kontynuacja współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia i wspólne działanie na rzecz zdrowia dzieci (gabinety lekarskie, przychodnie, szpital, apteka) Kontynuowanie dziecięcego turnieju wiedzy i umiejętności o tematyce zdrowotnej na szczeblu dzielnicy Kontynuowanie konkursu ogólnopolskiego Zdrowie w poezji Organizacja sosnowieckiego przeglądu twórczości dziecięcej Ze sztuką o zdrowiu Tworzenie dla społeczności przedszkolnej możliwości pogłębiania wiedzy jak dbać o zdrowie organizując spotkania z: Dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem, stomatologiem, laryngologiem, pielęgniarką, Szkolenia BHP i ppoż Jestem bezpieczny spotkania w przedszkolu z policjantami, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, zwiedzanie Straży Pożarnej Przy współpracy z rodzicami nauczycielami AWF zawodów sportowych dla dzieci i ich rodzin Na stronie internetowej przedszkola uruchomienie linku dla rodziców z poradami i wskazówkami oraz wykazu tematycznego lektur Zdobywanie wiedzy o samym sobie i otaczającym świecie oraz rzeczywistości społeczno kulturowej Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań przestrzegających praw dziecka, pomocy rodzinie Rozpoczęcie współpracy z Komitetem Praw Dziecka Wzbogacanie księgozbioru biblioteki przedszkolnej oraz poznanie literatury obcych autorów Dni twórczości europejskiej dla dzieci Organizowanie w salach kącików różnych krajów europejskich. Organizowanie dni poszczególnych- wybranych krajów Unii Europejskiej

4 Organizowanie obchodów : - Światowy Dzień Praw Człowieka - Dzień Polski - Dzień Europy Kształtowanie w dzieciach postaw proekologicznych Realizacja zatwierdzonego do realizacji programu innowacji pedagogicznej od września bieżącego roku pt. Poznajemy zwierzęta świata opracowanie programu innowacji pedagogicznej o treściach przyrodniczo ekologicznych Mały przyrodnik poznaje świat Udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego w zakresie przyrody i ekologii Kubusiowi przyjaciele natury pozyskanie czwartego certyfikatu Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska naturalnego Dalszy udział w akcji Sprzątanie Świata oraz obchodach Dnia Ziemi, Dnia Ekologa, Listy do ziemi oraz proponowanych na bieżąco Na terenie ogrodu przedszkolnego sadzenie drzewek pozyskanych od Ligii Ochrony Przyrody za przekazane elektro-śmieci. Założenie ogródka kwiatowego, opieka nad rabatami Segregowanie śmieci w grupach: makulatura, inne odpady. Współpraca z firmą recyklingową. Włączenie całej społeczności przedszkolnej do zbierania surowców wtórnych makulatura, aluminium itp. Zbiórka zużytych baterii Wkręć się w pomaganie zbiórka nakrętek plastikowych Zakupienie wyposażenia do kącików przyrody lupy, mikroskopy, preparaty Współpraca z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Siewierz spotkania w lesie z leśniczym, dokarmianie mieszkańców lasu, zwiedzanie ścieżek przyrodniczych Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych Udział w akcji Ratujemy sosnowieckie kasztanowce 2. PROMOCJA PRZEDSZKOLA systematyczna aktualizacja strony internetowej placówki zorganizowanie jubileuszu 35 -lecia istnienia przedszkola promowanie się w imprezach, festynach i konkursach dzielnicowych, miejskich, regionalnych, ogólnopolskich współpraca z BIP Sosnowca, lokalną prasą Echo miasta, Wiadomości Zagłębia, Metro kontynuowanie współpracy z czasopismem branżowym Bliżej przedszkola oraz Przedszkolowo

5 3. ROZWÓJ KADRY ZAWODOWEJ Pozyskanie przez nauczycieli kwalifikacji do prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( terapia pedagogiczna, logopedia ) opracowanie planu wprowadzania do zawodu nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie w dalszym ciągu organizowanie wspólnych z innymi przedszkolami form szkoleń minimalizujących znaczne środki finansowe przeznaczone na ten cel przygotowanie kadry do wdrażania programu edukacyjnego Mały przyrodnik poznaje świat dokonanie zmian w doskonaleniu kadry pedagogicznej z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać zdolności wychowanków motywowanie nauczycieli do podnoszenia statusu zawodowego poprzez rozpoczęcie i kontynuowanie procedury awansu zawodowego na różne jego stopnie. JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM, KTÓRE: MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA Zapewnia bezpieczny i wszechstronny rozwój każdego wychowanka. Każde dziecko traktuje podmiotowo. Promuje zdrowie poprzez zdrowy styl życia w każdej grupie wiekowej. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń. Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. Wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Stwarza atmosferę wzajemnego zaufania. Oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, otwartą na nowości oraz potrzeby rodziców. Kształtuje i rozwija postawy twórcze u swoich wychowanków stosując metody aktywne. Uczy poprawnej wymowy, mowy komunikatywnej. Przygotowuje dzieci do sukcesu i do odbierania porażek Dba o uczucia dzieci, sprawia, że czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. Dba o sprawne funkcjonowanie organów przedszkola. Zarządzanie placówką opiera na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji.

6 WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną jest miejscem dobrej zabawy, szczęściem i radością. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Przedszkole jest powiązane licznymi więzami współpracy z licznymi przedszkolami, szkołami i instytucjami lokalnego środowiska, korzysta z ich pomocy. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania, promująca zdrowie i zdrowy styl życia w każdej grupie, pragnąca w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Przedszkole kształtuje postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE Legionowo, maj 2013 r. Wstęp Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Misja przedszkola W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo