OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ adstone Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Paczkowska 26a Poznań NIP , KRS Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 1 Wstęp. 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług ( Warunki ) określają zasady na jakich AdStone sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( AdStone ) świadczył będzie na rzecz podmiotów nie będących konsumentami, w tym w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów ( Zleceniodawcy ) rozmaitych usług w zakresie nowoczesnych form marketingowych, których celem jest promocja przedsiębiorstwa i produktów Zleceniodawcy ( Usługi ). Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie także do wszelkich innych usług znajdujących się w ofercie AdStone, chyba że dla danej usługi przewidziane są warunki szczególne, które nie zawierają odesłań do niniejszych Warunków. 2. Następujące sformułowania użyte w Warunkach mają następujące znaczenie: a) Wyszukiwarka internetowa - program lub strona internetowa, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie użytkownikom znalezienia poszukiwanej informacji w sieci Internet. b) Domena internetowa - unikalny adres internetowy, pod którym znajduje się strona internetowa Zleceniodawcy. c) Frazy wybrane przez Zleceniodawcę słowo, zestawienie dwóch lub więcej słów lub też ciąg znaków alfanumerycznych, istotnych dla Zleceniodawcy ze względu na cel promocyjny jego działalności. d) Pozycjonowanie zespół działań, mających na celu wypromowanie Strony internetowej Zleceniodawcy w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki internetowej na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Do wyników wyszukiwania nie liczą się wyniki z Google Maps. e) Strona internetowa Zleceniodawcy treść, składająca się ze strony głównej i jej podstron, umieszczona pod domeną internetową Zleceniodawcy, wskazaną w Umowie/Zleceniu. f) Okres rozliczeniowy okres, za który rozliczana jest usługa, wskazana w Umowie. g) Start umowy wymieniona w Umowie data początku obowiązywania Umowy h) Wartość maksymalna SEO wartość za dany okres rozliczeniowy, rozumiana jako najwyższa wartość opłacana przez Zleceniodawcę za usługi SEO, czyli gwarantująca, że ewentualne uzyskanie wyników przekraczających wskazaną kwotę w załączniku do Umowy, nie spowoduje konieczności zapłaty wyższej, niż wskazana jako Wartość maksymalna. i) Umowa umowa o świadczenie Usług, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawarta pomiędzy AdStone a Zleceniodawcą, niezależnie od jej nazwy; przez Umowę rozumie się również dokument nazwany przez strony jako Zlecenie, a tym samym ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o Umowie należy rozumieć przez to również Zlecenie. 3. O ile nie postanowiono inaczej w treści Umowy sformułowania wskazane w ust. 2 powyżej użyte w Umowie mają znaczenie wskazane powyżej. 4. Zawarcie Umowy między Adstone a Zleceniodawcą następuje w drodze akceptacji przez Zleceniodawcę oferty handlowej przedstawionej przez przedstawiciela Adstone, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie 1

2 podpisu na Umowie, przesłanie oświadczenia lub podpisanej umowy pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość (telefon/fax). 5. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Rozwiązanie umowy musi zostać przesłane drugiej stronie w formie pisemnej pocztą tradycyjną, listem poleconym. 2 Zobowiązania Zleceniodawcy. 1. Zleceniodawca zobowiązany jest: a) posiadać należyte prawa do posługiwania się oznaczeniami handlowymi (znakami towarowymi, domenami) i materiałami marketingowymi (kreacjami, hasłami, układami graficznymi), niezależnie od formy ich utrwalenia, które zostaną wykorzystane przez AdStone w związku ze świadczeniem Usług; b) zapewnić by prowadzona przez Zleceniodawcę działalność, jego produkty oraz ich oferowanie i promocja nie naruszały obowiązujących w trakcie świadczenia Usług przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich; 2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy przekazanych materiałów marketingowych i reklamowych, które zostaną wykorzystane przez AdStone, w związku ze świadczeniem Usług, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich w pełni zrekompensuje AdStone wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) przekazywania na żądanie AdStone materiałów (w tym znaków towarowych), koniecznych do świadczenia Usług; b) terminowego realizowania wszelkich płatności na rzecz AdStone; c) bieżącego informowania AdStone o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie Usług przez AdStone; d) aktywnego współdziałania z AdStone w realizacji Usługi. 3 Wynagrodzenie i płatności. 1. Wysokość wynagrodzenia należnego AdStone określa Umowa. 2. Jeżeli w Umowie wskazana jest wysokość zaliczki, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na konto wskazane w fakturze proforma, wystawionej przez AdStone. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym czasie, AdStone może wstrzymać prace nad projektem do czasu uregulowania zaliczki, tym samym termin wykonania projektu wydłuża się o czas, kiedy zaliczka zostanie uregulowana. 3. Wynagrodzenie będzie płatne w sposób i w terminach wskazanych w Umowie. Zleceniodawca będzie dokonywał płatności na rachunek AdStone wskazany w fakturze VAT. 4. Zleceniodawca, o ile nic innego nie wynika z Umowy, jest czynnym podatnikiem VAT i upoważnia AdStone do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 5. Zleceniodawca, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres wskazany w Umowie. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 6. AdStone wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). 7. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie Adobe Acrobat Reader", które Zleceniodawca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. 8. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy AdStone. 2

3 9. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia AdStone przysługuje uprawnienie do naliczenia odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bez konieczności dodatkowego wzywania do zapłaty. 10. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia AdStone może, niezależnie od innych uprawnień zawiesić świadczenie Usług na rzecz Zleceniodawcy lub wstrzymać aktywację Usługi bądź jej funkcjonalność. 11. Ilekroć Umowa przewiduje przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji do utworów powstałych w wyniku świadczenia Usług, na rzecz Zleceniodawcy, przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji następuje z momentem zapłaty przez Zleceniodawcę na rzecz AdStone całego należnego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. 12. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia AdStone i wystosowania wezwania do zapłaty przez AdStone Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz AdStone opłaty w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) brutto za każde wystosowane wezwanie do zapłaty. 13. AdStone zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezapłacenia przez Zleceniodawcę dwóch faktur. 4 Podstawowe zasady współpracy. 1. AdStone może powierzyć wykonanie usługi osobom trzecim. Za działania lub zaniechania osób, którym AdStone powierzył wykonanie Usług, AdStone odpowiada jak, za działania lub zaniechania własne. 2. Wszelkie ustalenia operacyjne, dotyczące zagadnień związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu Umowy, mogą być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. W każdym przypadku, gdy do realizacji Usług AdStone wymagać będzie potwierdzenia, bądź zgody ze strony Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich udzielania. 4. W przypadku, gdy zajdą jakiekolwiek okoliczności, mające wpływ na należytą realizację Usług, a w szczególności, gdy nastąpią jakiejkolwiek zmiany adresów pocztowych czy owych jednej ze Stron (wskazanych w Umowie) lub innych jej danych, druga Strona będzie powiadomiona na piśmie. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, wszelkie zmiany uznane będą za nieskuteczne a doręczenie na dotychczasowy adres będzie uznawane za prawidłowe. 5. Zleceniodawca z chwilą wydania AdStone materiałów w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności wskazanych w 2 niniejszych Warunków ( Materiały ), udziela AdStone nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie ich w celu wykonania Usługi. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony, równy okresowi realizacji Usługi. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystanie Materiałów w celu wykonania Umowy, przez użycie w materiałach reklamowych przez utrwalanie i zwielokrotnianie w rozmiarach rzeczywistych lub każdym innym rozmiarze, wyłącznie w całości w niezmienionym kształcie i porządku w połączeniu z obrazami i tekstem (a) techniką zapisu cyfrowego na płytach CD i płytach DVD, w pamięci trwałej komputera, serwera i innego rodzaju nośnikach danych, (b) techniką drukarską; b) rozpowszechnianie Materiałów w sieci INTERNET w celu wykonania Usług. 6. Zleceniodawca może w każdym czasie trwania Umowy sprzeciwić się użyciu znaku towarowego udostępnionego AdStone w celu świadczenia Usług, a AdStone zobowiązane jest niezwłocznie po otrzymaniu tego sprzeciwu, zaprzestać używania wskazanego znaku towarowego i usunąć skutki tego użycia, jeśli wystąpiło ono po momencie skutecznego otrzymania sprzeciwu. 7. AdStone nie może udzielać dalszych licencji na posługiwanie się znakiem towarowym Zleceniodawcy, do którego upoważniony jest w oparciu o postanowienia ust. 5 powyżej. 8. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz pozostałych ograniczeń wynikających z postanowień szczególnych niniejszych Warunków lub Umowy, AdStone ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu deliktu jedynie do wysokości otrzymanego od Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. Odpowiedzialność AdStone za utracone korzyści Zleceniodawcy jest wyłączona. 3

4 9. Wyłączona jest odpowiedzialność AdStone, względem Zleceniodawcy, w przypadku działania siły wyższej lub działań lub zaniechań Zleceniodawcy oraz osób trzecich, za które AdStone nie ponosi odpowiedzialności. 4

5 10. Strony, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączają uprawnienia Zleceniodawcy z tytułu rękojmi. 5 Warunki realizacji poszczególnych typów Usług. I. Usługa - linki sponsorowane (adwords) w Google a) Przedmiotem Umowy jest zaplanowanie internetowej kampanii reklamowej w Google.pl (chyba, że Umowa mówi o innych adresach regionalnych, np. google.de) oraz jej administracja przez AdStone. Celem Usługi jest zapewnienie Zleceniodawcy odwiedzin jego strony internetowej wskazanej w Umowie. b) Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami reklamy PPC w Google.pl, włącznie z zasadą ruchomej ceny (https://support.google.com/adwords/?hl=pl), ustalanej w drodze aukcji. c) Zleceniodawca oświadcza, że jest świadomy tego, że reklama nie musi się wyświetlać przy każdym wyszukiwaniu danego słowa kluczowego. Fakt ten jest spowodowany zasadami technicznymi systemu, może być spowodowany również ograniczeniami ze strony użytkownika. d) Wynagrodzenie za Usługę składa się z określonej opłaty za przewidywany pakiet kliknięć w danym okresie czasu na frazy wymienione w Umowie oraz prowizji za prowadzenie kampanii, przy czym ceny kliknięć mogą się zmieniać w czasie i w związku z tym ich ilość wskazana w załączniku do Umowy może ulec zmianie. Jeżeli zatem Umowa nie mówi inaczej, AdStone zobowiązuje się do realizacji wskazanego w Umowie budżetu w zamian za ustalona prowizję. Wynagrodzenie jest płatne z góry na podstawie wystawionej faktury Vat. e) W przypadku Umów, których celem jest zdobycie lead a (wypełnionego formularza kontaktowego), to jeśli Umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie następuje na podstawie wskazanej w umowie stawki CPC czyli za 1 kliknięcie, bez względu na rzeczywistą cenę zakupu uzyskaną w trakcie prowadzenia kampanii. W przypadku, gdy rozliczenie następuje za uzyskane wypełnienia formularzy (lead) musi być to jednoznacznie wskazane w Umowie. f) Zleceniodawca ma prawo zmieniać słowa kluczowe oraz teksty reklamowe jednak nie częściej niż 1 (jeden) raz w miesiącu. g) Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez AdStone, jednak w przypadku, gdy z tego powodu nie uda się osiągnąć AdStone celu w postaci ilości kliknięć, nie może to być podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia należnego AdStone i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek kwot. h) AdStone ma prawo zmieniać tekst reklamowy, celem zwiększenia efektywności reklamy, zgodnie z produktami i usługami Zleceniodawcy. i) Zleceniodawca może wymagać akceptacji wszystkich tekstów reklamowych, musi jednak takie żądanie zgłosić pisemnie, a w przypadku jakichkolwiek opóźnień w ich akceptacji skutkujących brakiem osiągnięcia celu miesięcznego w postaci ilości kliknięć, nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia należnego AdStone i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie ze Zleceniem, bez potrącenia jakichkolwiek środków. j) Kampania może być wstrzymana przez AdStone w przypadku wykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym. k) W przypadku niewykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od Zleceniodawcy i AdStone, niewykorzystana część budżetu przechodzi automatycznie do dodatkowego wykorzystania na kolejny okres rozliczeniowy. l) AdStone zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy, na jego żądanie, wszelkich informacji o stanie kampanii oraz o stanie wykorzystanego budżetu, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. m) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie tekstu reklamowego na przestrzeniach reklamowych, niezależne od AdStone, ani za wszelkie awarie techniczne od niego niezależne, ani za niewyświetlanie się linku na wybrane słowa kluczowe przy każdym wyszukiwaniu, bądź na każdym komputerze, czy też za pozycję linku sponsorowanego, chyba że Umowa stanowi inaczej. 5

6 n) AdStone nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwerów, w tym serwerów Zleceniodawcy czy treści, na które kierowane są linki sponsorowane. o) Zleceniodawca oświadcza, iż w okresie prowadzenia kampanii nie będzie na tej samej domenie prowadził kampanii linków sponsorowanych Google. Odpowiedzialność za tego typu działanie, które jest nieustalone pisemnie z AdStone, w całości spoczywa na Zleceniodawcy i nie zwalnia go od obowiązku zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz AdStone. p) Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje regulaminy przestrzeni reklamowych: https://adwords.google.com/support/bin/static.py?page=guidelines.cs&hl=pl II. Usługa kampania reklamowa w sieci partnerskiej Google a) Przedmiotem Umowy jest zaplanowanie internetowej kampanii reklamowej w Google.pl (chyba, że Umowa mówi o innych adresach regionalnych, np. google.de) oraz jej administracja przez AdStone. Celem Usługi jest zapewnienie Zleceniodawcy odwiedzin jego strony internetowej wskazanej w Umowie. b) Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami reklamy w Google.pl, włącznie z zasadą ruchomej ceny, ustalanej w drodze aukcji (https://support.google.com/adwords/?hl=pl). c) Zleceniodawca oświadcza, że jest świadomy tego, że reklama nie musi się wyświetlać przy każdym wyszukiwaniu danego słowa kluczowego. Fakt ten jest spowodowany zasadami technicznymi systemu, może być spowodowany również ograniczeniami ze strony użytkownika. d) Wynagrodzenie za usługę składa się z opłaty za pakiet kliknięć w danym okresie czasu lub ilość wyświetleń na frazy wymienione w Umowie oraz prowizji za prowadzenie kampanii. Zależnie od zapisów Umowy, kampania może zostać także zaprojektowana niezależnie od fraz czy kategorii proponowanych przez system Google, w miejscach ustalonych ze Zleceniodawcą i w modelu CPM (za tysiąc wyświetleń). e) W przypadku, gdy kampania będzie wymagała zastosowania kreacji graficznych (reklama graficzna w sieci partnerskiej Google), ich wykonanie przez AdStone nie jest objęte Umową. Kreacja tego typu treści powinna być realizowana na podstawie osobnej Umowy, chyba że Strony pisemnie, pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. f) W przypadku Umów, których celem jest zdobycie lead a (wypełnionego formularza kontaktowego), to jeśli Umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie następuje na podstawie wskazanej w Umowie stawki CPC czyli za 1 kliknięcie, bez względu na rzeczywistą cenę zakupu uzyskaną w trakcie prowadzenia kampanii. W przypadku, gdy rozliczenie następuje za uzyskane wypełnienia formularzy (lead), musi być to jednoznacznie wskazane w treści Umowy. g) Zleceniodawca ma prawo zmieniać słowa kluczowe oraz teksty reklamowe, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu. h) Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez AdStone, jednak w przypadku, gdy z tego powodu nie uda się osiągnąć AdStone celu w postaci ilości kliknięć lub ilości wyświetleń, odmowy zapłaty wynagrodzenia należnego AdStone i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek kwot. i) AdStone ma prawo zmieniać tekst reklamowy, celem zwiększenia efektywności reklamy, zgodnie z produktami i usługami Zleceniodawcy. j) Zleceniodawca może wymagać akceptacji wszystkich tekstów reklamowych, musi jednak takie żądanie zgłosić pisemnie a w przypadku jakichkolwiek opóźnień w ich akceptacji skutkujących brakiem osiągnięcia celu miesięcznego w postaci ilości kliknięć, nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia należnego AdStone i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek środków. k) Kampania może być wstrzymana przez AdStone w przypadku wykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym. 6

7 l) W przypadku niewykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od Zleceniodawcy i AdStone, niewykorzystana część budżetu przechodzi automatycznie do dodatkowego wykorzystania na kolejny okres rozliczeniowy. m) AdStone zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy, na jego żądanie, wszelkich informacji o stanie kampanii oraz o stanie wykorzystanego budżetu, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. n) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie tekstu reklamowego na przestrzeniach reklamowych, niezależne od AdStone, ani za wszelkie awarie techniczne od niego niezależne, ani za niewyświetlanie się linku na wybrane słowa kluczowe przy każdym wyszukiwaniu, bądź na każdym komputerze, czy też za pozycję linku sponsorowanego, chyba że Umowa stanowi inaczej. o) AdStone nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwerów, w tym serwerów Zleceniodawcy czy treści, na które kierowane jest kampania w sieci partnerskiej Google. p) Zleceniodawca oświadcza, iż w okresie prowadzenia kampanii nie będzie na tej samej domenie prowadził kampanii w sieci partnerskiej Google. Odpowiedzialność za tego typu działanie, które jest nieustalone pisemnie z AdStone w całości spoczywa na Zleceniodawcy i nie zwalnia go od obowiązku zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz adstone. q) Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje regulaminy przestrzeni reklamowych: https://adwords.google.com/support/bin/static.py?page=guidelines.cs&hl=pl III. Usługa kampania reklamowa w modelu cost per click na portalu Facebook.com. a) Przedmiotem Umowy jest zaplanowanie internetowej kampanii reklamowej na Facebook.com. b) Celem Usługi jest zapewnienie Zleceniodawcy odwiedzin jego strony internetowej wskazanej w Umowie albo ilości zdobytych w ten sposób oznaczeń like (polubień fanpage wskazanego przez Zleceniodawcę), zależnie od pozycji wskazanej w załączniku do Umowy. c) Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami reklamy w Facebook.com a także z całym regulaminem obowiązującym na tym portalu (http://www.facebook.com/policies/?ref=pf) oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. d) Zleceniodawca oświadcza, że jest świadomy tego, że reklama nie musi się wyświetlać przy każdym wyświetleniu strony portalu. Fakt ten jest spowodowany zasadami technicznymi systemu, może być spowodowany również ograniczeniami ze strony użytkownika. e) Wynagrodzenie za Usługę składa się z określonej opłaty za przewidywany pakiet kliknięć w danym okresie oraz prowizji za prowadzenie kampanii, przy czym ceny kliknięć mogą się zmieniać w czasie i w związku z tym ich ilość wskazana w załączniku do Umowy może ulec zmianie. Jeżeli zatem Umowa nie stanowi inaczej, AdStone zobowiązuje się do realizacji wskazanego w Umowie budżetu w zamian za ustalona prowizję. f) W przypadku Umów, których celem jest zdobycie lead a (wypełnionego formularza kontaktowego), to jeśli Umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie następuje na podstawie wskazanej w Umowie stawki CPC czyli za 1 kliknięcie, bez względu na rzeczywistą cenę zakupu uzyskaną w tracie prowadzenia kampanii. W przypadku, gdy rozliczenie następuje za uzyskane wypełnienia formularzy (lead) musi być to jednoznacznie wskazane w treści Umowy. g) Strony ustalają, że w przypadku, gdy okres rozpoczęcia albo zakończenia kampanii przypada w ciągu okresu rozliczeniowego, zarówno budżet jak i cel kampanii (ilość kliknięć, ilość Like ) liczone są za każdy dzień miesiąca, proporcjonalnie w stosunku miesięcznym. h) Zleceniodawca ma prawo zmieniać teksty i zdjęcie w kampanii jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu. i) Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez AdStone, jednak w przypadku, gdy z tego powodu nie uda się osiągnąć AdStone celu w postaci ilości kliknięć lub zdobytych znaczników like, nie może to być podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia należnego AdStone i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek kwot. 7

8 j) W przypadku stwierdzenia przez AdStone niezadowalającego poziomu skuteczności działań reklamowych ma on prawo zmieniać tekst i zdjęcie reklamowe, celem zwiększenia efektywności reklamy, zgodnie z produktami i usługami Zleceniodawcy. k) Zleceniodawca może wymagać akceptacji wszystkich tekstów i zdjęć reklamowych, musi jednak takie żądanie zgłosić pisemnie, a w przypadku jakichkolwiek opóźnień w ich akceptacji, skutkujących brakiem osiągnięcia celu miesięcznego, w postaci ilości kliknięć lub zdobytych znaczników like, nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia należnego AdStone i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek kwot. l) Kampania może być wstrzymana przez AdStone w przypadku wykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym. m) W przypadku niewykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym, z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od Zleceniodawcy i AdStone, niewykorzystana część budżetu przechodzi automatycznie do dodatkowego wykorzystania na kolejny okres rozliczeniowy. n) AdStone zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy, na jego żądanie, wszelkich informacji o stanie kampanii oraz o stanie wykorzystanego budżetu, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. o) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie tekstu reklamowego na przestrzeniach reklamowych, niezależne od AdStone, ani za wszelkie awarie techniczne od niego niezależne, ani za niewyświetlanie się reklamy przy każdym wyszukiwaniu, bądź na każdym komputerze, czy też za pozycję reklamy, chyba że Umowa mówi inaczej. p) W przypadku, gdy Usługa kampanii reklamowej jest targetowana, rodzaj targetowania jest zgodny z regulaminem portalu Facebook.com i AdStone nie ma na niego wpływu. IV. Usługa projekt graficzny. a) Przedmiotem Umowy jest wykonanie komputerowego projektu graficznego ( Grafika ), zgodnie z opisem, zawartym w Umowie oraz zgodnie z informacjami i przy zastosowaniu treści oraz zdjęć przekazanych AdStone przez Zleceniodawcę w celu wykonywania Usługi. b) Zleceniodawca dostarczy AdStone materiały oraz informacje niezbędne a mające być elementem zamówionej Grafiki ( Materiały Bazowe ), w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. Jeśli Materiał Bazowy na wykonanie Grafiki dostarczony przez Zleceniodawcę nie pozwala na prawidłowe jej wykonanie, AdStone niezwłocznie zawiadomi o tym Zleceniodawcę drogą ową. Zleceniodawca, po otrzymaniu zawiadomienia, prześle AdStone zmienione lub uzupełnione Materiały Bazowe w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. c) AdStone zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego wg wytycznych wstępnego projektu graficznego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. Po tym okresie Zleceniodawca w ciągu 2 dni roboczych, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, dostarczy AdStone ewentualne korekty do przesłanego projektu, dokładając wszelkiej staranności, aby były sporządzone w sposób jak najbardziej czytelny, konkretny i zrozumiały. AdStone nie ma obowiązku uwzględniania korekt przesłanych po upływie wspomnianego terminu. Po otrzymaniu korekt Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa powyżej, AdStone będzie miał 4 dni robocze, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, na naniesienie postulowanych zmian i dostarczenie finalnego projektu graficznego do Zleceniodawcy. d) W przypadku niezachowania przez AdStone, z przyczyn przez AdStone zawinionych, terminów wskazanych w pkt. c, zobowiązuje się on do wypłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy za każdy tydzień opóźnienia. e) W przypadku niezachowania przez Zleceniodawcę terminów wskazanych w pkt. b lub c, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz AdStone kary umownej w wysokości 5% brutto wynikającego z Umowy za każdy tydzień opóźnienia. 8

9 f) W przypadku zastosowania przez AdStone, jako element Grafiki, jakiegokolwiek zdjęcia lub innego materiału graficznego, który nie był dostarczony przez Zleceniodawcę, na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za jego użycie wobec strony trzeciej. g) Na Zleceniodawcy ciąży odpowiedzialność za dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania zleconej Grafiki. Zleceniodawca oświadcza, iż bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone materiały oraz treści dostarczone AdStone w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem, a także posiada do nich majątkowe prawa autorskie oraz wszelkie wymagane zgody na wykorzystanie wizerunku osób uwidocznionych na tych materiałach. h) Zleceniodawca wyraża nieodwołalnie zgodę na publikację na stronie internetowej AdStone oraz w ramach jego własnych materiałów marketingowych skończonego projektu, jako element portfolio AdStone. i) Poprzez przeznaczenie projektu na potrzeby druku rozumie się przygotowanie pliku do druku w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi (ewentualnie PDF), w palecie kolorów CMYK lub Pantone, chyba że strony pisemnie, pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. j) Poprzez przeznaczenie projektu na potrzeby internetu rozumie się przygotowanie pliku do publikacji w internecie w formacie JPG, 72 dpi, w palecie kolorów RGB, chyba że strony pisemnie, pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. k) W przypadku zamówienia druku na bazie zaprojektowanej Grafiki, skierowanie do druku nastąpi po pisemnej lub owej akceptacji ze strony Zleceniodawcy. AdStone nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania drukarni. V. Usługa hosting. a) Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług hostingowych, polegających na możliwości korzystania z serwera AdStone ( Serwer ), w szczególności w celu zapewnienia publikacji określonych treści w internecie oraz funkcjonowania poczty elektronicznej. b) Zleceniodawca zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź mogą doprowadzić do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, w związku z korzystaniem Serwera, w szczególności do: i. wysyłania masowych komunikatów o charakterze komercyjnym ("SPAM") z konta hostingowego z wykorzystaniem serwera www lub hostowanych skrzynek pocztowych, wbrew woli adresatów, ii. używania i udostępniania, bez stosownego zezwolenia, materiałów objętych ochroną prawem autorskim, używania bez stosownego zezwolenia lub oznaczenia znaków towarowych osób trzecich, używania lub dystrybuowania informacji będących tajemnicą przedsiębiorstw osób trzecich, iii. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować naruszenie chronionej prawem prywatności osób, włączając w to zbieranie i dystrybucję informacji o użytkownikach internetu bez ich zgody, z wyjątkiem zakresu dopuszczonego przez prawo, iv. transmisji treści obraźliwych, pornograficznych, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, bądź naruszających dobra osobiste osób trzecich, v. zamierzonego omijania, kasowania, doprowadzania do mylnej interpretacji informacji transmisyjnej, włączając w to nagłówki zwrotne przesyłek poczty elektronicznej i adresy pakietów protokołów internetowych, itp. vi. wykorzystywania Usługi świadczonej przez AdStone w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym celowego przeciążania sieci, celowej transmisji danych z wirusami komputerowymi, vii. przyczyniania się lub zezwalania jakiejkolwiek osobie na działania opisane powyżej. c) W przypadku stwierdzenia przez AdStone naruszenia przez Zleceniodawcę któregokolwiek z podpunktu b), usługa hosting może zostać okresowo zablokowana do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany pisemnie. W przypadku, gdy Zleceniodawca w dalszym 9

10 ciągu nie zaprzestanie działań naruszających powyższe zapisy, AdStone może nałożyć karę na Zleceniodawcę w wysokości do 5000,00 zł netto. d) Każdorazowe odblokowanie usługi wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 99,00 zł netto. e) Zleceniodawca odpowiada za działanie osób, którym przekazuje dostępy do Usługi, jak za działania własne. f) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Serwera przed zdalnym nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych oraz za jakiejkolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe). g) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zdarzeń losowych, działania osób trzecich, nieotrzymania poczty elektronicznej oraz innych wynikłych nie z winy AdStone. h) Zleceniodawca powinien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszonych na Serwerze. AdStone okresowo wykonuje kopie bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i materiały Zleceniodawcy, jak też za ich uszkodzenie lub utratę. i) Usługa wykonywana jest w sposób nieprzerwany. W przypadku przedłużającej się, a zgłoszonej pisemnie przez Zleceniodawcę, awarii serwera (ponad 48h), polegającej na braku komunikacji z Serwerem, AdStone za tego typu awarię odpowiada finansowo, na zasadach ogólnych, do wysokości maksymalnie 1/12 kwoty wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy. W takim przypadku Zleceniodawca jest zobowiązany do zgłoszenia na piśmie ( , fax, poczta) roszczenia w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty ustania awarii, pod rygorem jego utraty. j) AdStone przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w Umowie, za każdy rozpoczęty rok trwania Umowy. AdStone zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia w kolejnych latach trwania Umowy. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zgadza się na zmianę wynagrodzenia, może w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o zmianie odstąpić od Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec AdStone. k) W przypadku nieopłacenia należnego wynagrodzenia w terminie określonym w fakturze, AdStone ma prawo do zablokowania usługi hostingowej. l) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron. m) Rozwiązanie Umowy przez Zleceniodawcę w trakcie okresu rozliczeniowego, nie powoduje zwrotu uiszczonego wynagrodzenia, jak i jego części. VI. Usługa projekt strony internetowej. a) Przedmiotem Umowy jest wykonanie projektu, zgodnie z opisem, zawartym w Umowie. b) Przedmiotem Umowy nie są ewentualne tłumaczenia treści, konieczne do wykonania projektu, Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia tekstów do wszystkich zamówionych wersji językowych na własny koszt i we własnym zakresie, chyba, że w Umowa stanowi inaczej. c) Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty zaliczki na poczet realizacji Umowy w wysokości wskazanej w Umowie. Zaliczka wpłacona zostanie na podstawie faktury proforma, wystawionej w ciągu 3 dni od podpisania Umowy. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie spowoduje wstrzymanie projektu do czasu otrzymania zaliczki przez AdStone. d) Jeśli materiał na wykonanie projektu, dostarczony przez Zleceniodawcę, nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeśli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, AdStone niezwłocznie zawiadomi o tym Zleceniodawcę. Na Zleceniodawcy ciąży odpowiedzialność za terminowe dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania zleconego projektu. W przypadku braku reakcji Zleceniodawcy na ponaglenia pisemne (do 2 ponagleń) wysłane przez AdStone na adres wyznaczony przez Zleceniodawcę do komunikacji w sprawie projektu, AdStone zastrzega sobie prawo do zakończenia projektu na aktualnym etapie i wystawienia faktury zgodnie z Umową. 10

11 e) Zleceniodawca wyraża zgodę na publikację na każdej zaprojektowanej przez AdStone stronie, informacji o tym, że projekt wykonał AdStone. Informacja ta zostanie umiejscowiona w dolnej części strony wraz z linkiem do strony AdStone. AdStone zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia niezbędnej informacji. Ponadto w części META kodu strony, zostanie zawarta informacja o tym, że autorem strony jest AdStone. f) W przypadku realizacji projektu www, AdStone zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu materiałów, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, jednego statycznego projektu strony głównej ( projekt layoutu ), a jeśli nie znajdzie on akceptacji Zleceniodawcy, przedstawi w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania od Zleceniodawcy pisemnej informacji o zaistniałym fakcie oraz propozycji zmian, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, drugi, a zarazem ostatni statyczny projekt strony głównej. g) Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednokrotnego zgłoszenia, w formie pisemnej, poprawek do wybranego projektu. Poprawki muszą zostać zgłoszone w terminie 3 dni roboczych od momentu przekazania Zleceniodawcy informacji o wykonanych projektach, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. Jeśli Zleceniodawca nie dokona wyboru, albo będzie przedłużał termin zgłoszenia poprawek (propozycji zmian), AdStone zastrzega sobie prawo do zakończenia projektu na aktualnym etapie i wystawienia faktury. h) W przypadku terminowego dokonania wyboru i zgłoszenia poprawek, AdStone ma obowiązek rozbudować projekt o podstrony w terminie 10 dni roboczych, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. Po dokonaniu rozbudowy, Zleceniodawcy przysługuje kolejna możliwość zgłoszenia ostatecznych poprawek, niewykraczających jednak poza zakres wybranego projektu layoutu. Ostateczne poprawki są zgłaszane i przyjmowane na takich samych zasadach, jak w przypadku poprawek wskazanych w pkt. g powyżej. i) Zastosowanie się przez AdStone do zgłoszonych poprawek jest równoznaczne z formalnym zakończeniem projektu i wystawieniem faktury. j) W przypadku realizacji projektu z wykorzystaniem SYSTEMU CMS, Zleceniodawca wykona go na bazie oprogramowania typu Open Source, wskazanego w Umowie. W oprogramowaniu mogą zostać zastosowane przez AdStone zmiany, zgodne z licencją tego oprogramowania. k) Zleceniodawcy nie są udzielane żadne szkolenia w zakresie użytkowania systemu, chyba że strony ustalą inaczej. l) AdStone, oświadcza, że z chwilą całkowitej zapłaty wynagrodzenia za Usługę przez Zleceniodawcę, przenosi na Zleceniodawcę, bez ograniczenia w czasie wszelkie autorskie majątkowe prawa do projektu strony internetowej (z wyłączeniem elementów będących przedmiotem praw autorskich innych podmiotów lub oprogramowania open source ), na następujących polach eksploatacji: i. utrwalanie i zwielokrotnianie w rozmiarach rzeczywistych lub każdym innym rozmiarze, w całości lub w części Strony Internetowej, w dowolnym ułożeniu, kształcie i porządku w połączeniu z obrazami i tekstem (a) techniką zapisu cyfrowego na płytach CD i płytach DVD, w pamięci trwałej komputera, serwera i innego rodzaju nośnikach danych, (b); ii. rozpowszechnianie Strony Internetowej w sieci INTERNET, komunikowanie na życzenie, a także każde inne publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Strony Internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. VII. Usługa prace programistyczne. a) Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac programistycznych, zgodnie z opisem, zawartym w Umowie. 11

12 b) Przedmiotem Umowy nie są ewentualne tłumaczenia treści, konieczne do wykonania Usługi. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia tekstów do wszystkich zamówionych wersji językowych na własny koszt i we własnym zakresie. c) Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty zaliczki na poczet realizacji Umowy w wysokości wskazanej w Umowie. Zaliczka wpłacona zostanie na podstawie faktury VAT, wystawionej w ciągu 3 dni od podpisania Umowy. d) Jeśli materiał na wykonanie zlecenia dostarczony przez Zleceniodawcę nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeśli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, AdStone niezwłocznie zawiadomi o tym Zleceniodawcę. Na Zleceniodawcy ciąży odpowiedzialność za terminowe dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania zleconych Usług. W przypadku braku reakcji Zleceniodawcy na ponaglenia pisemne (do 2 ponagleń), wysłane przez adstone na adres wyznaczony przez Zleceniodawcę do komunikacji w sprawie Umowy, AdStone zastrzega sobie prawo do zakończenia projektu na aktualnym etapie i wystawienia faktury zgodnie z Umową na całość wynagrodzenia. e) AdStone zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy, w terminie wskazanym w Umowie, wersji Beta (testowej) oprogramowania. f) Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednokrotnego zgłoszenia, w formie pisemnej, poprawek do wybranej wersji Beta (testowej) oprogramowania. Poprawki muszą zostać zgłoszone w terminie 3 dni roboczych od momentu przekazania Zleceniodawcy informacji o wykonaniu wersji Beta, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. Jeśli Zleceniodawca będzie przedłużał termin zgłoszenia poprawek (propozycji zmian), mimo pisemnych ponagleń, AdStone zastrzega sobie prawo do zakończenia projektu na aktualnym etapie i wystawienia faktury zgodnie z Umową na całość wynagrodzenia. g) W przypadku terminowego dokonania wyboru i zgłoszenia poprawek, AdStone ma obowiązek nanieść je (o ile nie wykraczają poza zakres prac umownych), w terminie maksymalnym 10 dni roboczych, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. h) Zastosowanie się przez AdStone do zgłoszonych poprawek jest równoznaczne z formalnym zakończeniem projektu i stanowi podstawę do wystawienia faktury. i) W przypadku zastosowania w ramach realizacji projektu jakiegokolwiek oprogramowania typu Open Source lub bazującego na API udostępnionym przez stronę trzecią, AdStone nie bierze odpowiedzialności za zmiany w tych usługach, na które nie ma wpływu. j) Zleceniodawcy nie są udzielane żadne szkolenia w zakresie użytkowania oprogramowania, chyba że strony ustalą inaczej. k) AdStone, oświadcza, że z chwilą całkowitej zapłaty wynagrodzenia za Usługę przez Zleceniodawcę, przenosi na Zleceniodawcę, bez ograniczenia w czasie wszelkie autorskie majątkowe prawa do stworzonego oprogramowania (z wyłączeniem elementów będących przedmiotem praw autorskich innych podmiotów lub oprogramowania open source ), na następujących polach eksploatacji: i. utrwalanie i zwielokrotnianie w rozmiarach rzeczywistych lub każdym innym rozmiarze, w całości lub w części Strony Internetowej, w dowolnym ułożeniu, kształcie i porządku w połączeniu z obrazami i tekstem (a) techniką zapisu cyfrowego na płytach CD i płytach DVD, w pamięci trwałej komputera, serwera i innego rodzaju nośnikach danych, (b); ii. rozpowszechnianie w sieci INTERNET, komunikowanie na życzenie, a także każde inne publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Strony Internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. VIII. Usługa kampania reklamowa w systemie adtaily. a) Przedmiotem Umowy jest zaplanowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej, przy użyciu systemu adtaily.pl. 12

13 b) Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem obowiązującym na portalu (http://www.adtaily.pl/regulamin/) oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. c) Szczegółowy zakres kampanii określa załącznik do Umowy. d) Format nośników reklamowych, jak i typy plików określone są w regulaminie adtaily. e) AdStone każdorazowo przekazuje Zleceniodawcy projekt kampanii (projekt graficzny) do zatwierdzenia, co najmniej na 7 dni roboczych przed uruchomieniem, chyba że Umowa wskazuje inny termin. f) Zleceniodawca zobowiązuje się do akceptacji lub dostarczenia poprawek najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu propozycji. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dotrzyma tego terminu, strony uznają projekt kampanii za zaakceptowany przez Zleceniodawcę bez poprawek. g) Zleceniodawca ma prawo zmieniać teksty i zdjęcie w kampanii jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał. h) Kampania projektowana jest w wybranym trybie rozliczeń, CPM (opłata za tysiąc wyświetleń) albo CPC (opłata za kliknięcie), zależnie od zapisów w załączniku do Umowy. Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez AdStone, jednak w przypadku, gdy z tego powodu nie uda się osiągnąć AdStone celu w postaci ilości kliknięć, nie może to być podstawą do odmowy zapłaty całego należnego wynagrodzenia i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek środków. i) W przypadku stwierdzenia przez AdStone niezadowalającego poziomu skuteczności działań reklamowych, ma on prawo zmieniać nośnik reklamowy, celem zwiększenia efektywności reklamy, zgodnie z produktami i usługami Zleceniodawcy. j) Zleceniodawca może wymagać każdorazowej akceptacji nośnika reklamowego, musi jednak takie żądanie zgłosić pisemnie a w przypadku jakichkolwiek opóźnień w ich zatwierdzaniu skutkującego brakiem osiągnięcia celu miesięcznego, w postaci ilości kliknięć, nie może odmówić zapłaty całego należnego wynagrodzenia i tym samym Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącenia jakichkolwiek kwot. k) Kampania może być wstrzymana przez AdStone w przypadku wykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym. l) W przypadku niewykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym, z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od Zleceniodawcy i AdStone, niewykorzystana część budżetu przechodzi automatycznie do dodatkowego wykorzystania, na kolejny okres rozliczeniowy. m) AdStone zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy, na jego żądanie, wszelkich informacji o stanie kampanii oraz o stanie wykorzystanego budżetu, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. n) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie tekstu reklamowego na przestrzeniach reklamowych, niezależne od AdStone, ani za wszelkie awarie techniczne od niego niezależne, ani za niewyświetlanie się reklamy przy każdym wyszukiwaniu, bądź na każdym komputerze, czy też za pozycję reklamy, chyba Umowa stanowi inaczej. IX. Usługa monitoring internetu. a) Przedmiotem Umowy jest prowadzenie monitoringu serwisów internetowych na określoną w Umowie ilość fraz oraz diagnoza nacechowania wyników, pod kątem szczególnie istotnych wpisów, z punktu widzenia wizerunku Zleceniodawcy. b) Orientacyjny spis serwisów, które są przedmiotem monitoringu określa plik monitorig_lista.pdf dostępny pod adresem W związku z istotą funkcjonowania serwisów internetowych, AdStone zastrzega sobie prawo do dynamicznej zmiany pozycji w liście. c) AdStone zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych. d) AdStone, wykonując dla Zleceniodawcy Usługę, nie gwarantuje znalezienia wszystkich znajdujących się i dostępnych w internecie wystąpień monitorowanego Słowa kluczowego/frazy. 13

14 e) Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z wszelkich treści otrzymanych w ramach Umowy jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody AdStone, sporządzonej na piśmie. f) AdStone nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim, na skutek oraz w związku z wykorzystaniem przez Zleceniodawcę danych zebranych w związku ze świadczonymi Usługami. g) AdStone nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Zleceniodawcy oraz wyrządzone przez nie szkody. h) AdStone nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144) i) AdStone jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczonych przez niego Usługach z przyczyn technicznych. j) AdStone dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. k) W przypadku przerwy technicznej, trwającej ponad 24h, Zleceniodawca ma prawo do rekompensaty w opłacie miesięcznej, liczonej proporcjonalnie za czas przerwy technicznej. l) AdStone nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (np. Operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej. m) W przypadku niedopełnienia przez AdStone terminów wskazanych w ramach pakietu wykupionego przez Zleceniodawcę w ramach diagnozy, AdStone zobowiązuje się do odjęcia od kwoty abonamentu 10% wartości miesięcznego abonamentu za każdy stwierdzony przypadek nieterminowej diagnozy. n) Aktualizacja wyników następuje nie częściej niż 1 raz na godzinę. Diagnoza nacechowania i przesłanie informacji o wynikach diagnozy na adres Zleceniodawcy wskazany w Umowie następuje w 3 pakietach abonamentowych, do wyboru dla Zleceniodawcy: Pakiet Basic diagnoza następuje w ciągu 24h od momentu otrzymania wyniku monitoringu jednak wyłącznie w dni robocze, w godzinach Pakiet Midi - diagnoza następuje w ciągu 12h od momentu otrzymania wyniku monitoringu jednak wyłącznie w dni robocze, w godzinach Pakiet Premium - diagnoza następuje w terminie indywidualnie ustalonym w Umowie, licząc od momentu otrzymania wyniku monitoringu, w każdym dniu tygodnia. X. Usługa produkcja filmów do internetu. a) Przedmiotem Umowy jest wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem, zawartym w Umowie. b) Jeśli materiał na wykonanie filmu, dostarczony przez Zleceniodawcę, nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeśli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, AdStone niezwłocznie zawiadomi o tym Zleceniodawcę. Na Zleceniodawcy ciąży odpowiedzialność za terminowe dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania zleconego filmu. W przypadku braku reakcji Zleceniodawcy na ponaglenia pisemne (do 2 ponagleń), wysłane przez AdStone na adres wyznaczony przez Zleceniodawcę do komunikacji w sprawie Umowy, AdStone zastrzega sobie prawo do zakończenia Usługi na aktualnym etapie i wystawienia faktury, tytułem całego wynagrodzenia, wynikającego z Umowy. c) Zleceniodawca zobowiązuje się do należytego zapewnienia miejsc/planów zdjęciowych, koniecznych do przeprowadzenia nagrania, za wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie odpowiedzialność bierze Zleceniodawca. d) Strony ustalają, iż nagranie filmu nastąpi w czasie dni zdjęciowych, wskazanych w Umowie. e) W przypadku konieczności zwiększenia ilości dni zdjęciowych lub ilości miejsc/planów zdjęciowych, wartość dodatkowych prac będzie przedmiotem osobnej wyceny, która zostanie przedstawiona do 14

15 akceptacji Zleceniodawcy przez AdStone. W przypadku braku akceptacji osobnej wyceny przez Zleceniodawcę, AdStone przygotuje film na bazie nagranych materiałów, w ramach wskazanych w Umowie dni i miejsc/planów zdjęciowych. f) Strony w czasie realizacji bazują na ustalonym zarysie scenariuszowym, AdStone zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy, w terminie do 14 dni roboczych, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, od daty dokonania ostatniego nagrania, do przedstawienia zmontowanej produkcji filmowej, zgodnej z zarysem scenariuszowym. Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia w formie pisemnej uwag i poprawek do dostarczonej wersji w terminie do 3 dni od jej dostarczenia. AdStone zobowiązuje się do naniesienia poprawek, o ile nagrany materiał filmowy i ustalona specyfikacja techniczna na to pozwoli, w terminie 7 dni roboczych, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. g) Zastosowanie się przez AdStone do zgłoszonych poprawek jest równoznaczne z formalnym zakończeniem projektu i stanowi podstawę do wystawienia faktury. h) Po zapoznaniu się z ostateczną wersją, Zleceniodawca w terminie wskazanym w Umowie, zobowiązuje się do przekazania dostępów, koniecznych do dokonania publikacji. Brak przekazania dostępów nie ma wpływu na realizację filmu, w przypadku uchylania się przez Zleceniodawcę od ich dostarczenia, adstone zakończy realizację zlecenia, wystawi fakturę, a wykonany film prześlę na płycie DVD, na adres wskazany w Umowie. i) Poprzez publikację rozumie się umieszczenie filmu w formacie ustalonym ze Zleceniodawcą na wskazanej przez Zleceniodawcę w Umowie stronie internetowej. j) AdStone, oświadcza, że z chwilą całkowitej zapłaty wynagrodzenia za Usługę przez Zleceniodawcę, przenosi na Zleceniodawcę, bez ograniczenia w czasie, wszelkie autorskie majątkowe prawa do filmu, na następujących polach eksploatacji: i. utrwalanie i zwielokrotnianie w rozmiarach rzeczywistych lub każdym innym rozmiarze, w całości lub w części Strony Internetowej, w dowolnym ułożeniu, kształcie i porządku w połączeniu z obrazami i tekstem (a) techniką zapisu cyfrowego na płytach CD i płytach DVD, w pamięci trwałej komputera, serwera i innego rodzaju nośnikach danych, (b); ii. rozpowszechnianie filmu w sieci INTERNET, komunikowanie na życzenie, a także każde inne publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Strony Internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. XI. Usługa obsługa fanpage na portalu Facebook.com. a) Przedmiotem Umowy jest prowadzenie fanpage Zleceniodawcy funkcjonującego na portalu Facebook.com., polegające na publikacji postów i wiadomości na fanpage u, odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane na fanpage u przez osoby odwiedzające fanpage Zleceniodawcy. b) Celem Usługi jest zapewnienie Zleceniodawcy odwiedzin jego fanpage i pozyskiwanie nowych fanów, poprzez budowanie atrakcyjnego kontentu merytorycznego i graficznego, dyskusje prowadzone z internautami czy udzielanie informacji w kanale wiadomości. c) Wszelkie działania na Portalu Facebook.com są uwarunkowane od regulaminów i procedur określonych przez administratorów i moderatorów portalu Facebook.com. AdStone nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie zmian na portalu Facebook.com przez administratorów i moderatorów portalu. d) AdStone prowadzi działania na fanpage zgodnie z regulaminem portalu i z poszanowaniem praw własności intelektualnej i wolności słowa. e) Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com, a także z regulaminem obowiązującym na portalu (http://www.facebook.com/policies) oraz akceptuje jego postanowienia. 15

16 f) Obsługa fanpage Zleceniodawcy przez AdStone odbywa się wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach , z wykluczeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. g) Strategia prowadzenia fanpage uzgadniana jest między Stronami przed rozpoczęciem projektu i ostatecznie jest zatwierdzana do 10 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji projektu przez Adstone. h) Zleceniodawca może wymagać akceptacji tekstów i zdjęć reklamowych, zamieszczanych w ramach budowania kontentu fanpage, musi jednak takie żądanie zgłosić pisemnie w momencie podpisywania umowy. i) Organizacja konkursów przebiega na podstawie wcześniejszych ustaleń dotyczących ich tematyki. Każdy z konkursów planowany na minimum 4 tygodnie przed publikacją na fanpage. Na 10 dni roboczych przed startem konkursu, Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne informacje o nagrodach oraz ich wartości. Opóźnienie w dostarczeniu informacji powoduje proporcjonalne przesunięcie startu konkursu. j) AdStone przygotowuje regulamin konkursu i politykę prywatności. Zleceniodawca może wprowadzić poprawki do dokumentów, wówczas ponosi odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń uczestników konkursu. Wprowadzenie poprawek przez Zleceniodawcę następuje maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu przekazania dokumentów przez AdStone. Do czasu uzyskania finalnej akceptacji dokumentów, publikacja konkursu zostaje wstrzymana. Uznaje się, że opóźnienie nie wynika z winy AdStone. k) Zleceniodawca ma obowiązek dokonania rejestracji bazy danych osobowych w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), w przypadku działań konkursowych wymuszających zbieranie danych osobowych. Zleceniodawca pozostaje administratorem danych osobowych. l) Zleceniodawca ma 10 dni roboczych na dostarczenie materiałów do przygotowania zakładek, aplikacji, itd., przed rozpoczęciem zaplanowanych działań promocyjnych na fanpage. Dostarczenie materiałów w późniejszym terminie, będzie skutkowało przesunięciem terminu publikacji, nie wynikającym z winy AdStone. m) Zleceniodawca w ciągu 3 dni roboczych akceptuje przygotowane grafiki oraz merytorykę związane z organizowanymi konkursami, aplikacjami, zakładkami etc. Akceptacja w późniejszym terminie, będzie skutkowała przesunięciem terminów zaplanowanych działań, nie wynikającym z winy AdStone. n) W przypadku stwierdzenia przez AdStone niezadowalającej skuteczności działań reklamowych, AdStone ma prawo zmieniać charakter prowadzonych działań na fanpage u, po wcześniejszym powiadomieniu Zleceniodawcy, celem zwiększenia efektywności funkcjonowania fanpage. o) AdStone nie opowiada za problemy techniczne, występujące po stronie portalu Facebook.com, które mogą utrudnić lub uniemożliwić publikację postów oraz wiadomości bądź umieszczenie grafiki w określonym czasie. p) Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy, nie wynikające z winy AdStone, nie mają wpływu na miesięczne wynagrodzenie dla AdStone. 6 Poufność. 1. AdStone i Zleceniodawca zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy warunków Umowy, sposobu realizacji Usług oraz wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją Usług ( Informacje Poufne ). Nie stanowi naruszenia ujawnienie samego faktu złożenia lub przyjęcia zlecenia, a także ujawnienie Informacji Poufnych członkom organów nadzorczych i stanowiących stron, a także pracownikom/współpracownikom stron, którzy są bezpośrednio zaangażowani w wykonanie Usługi, jeżeli zobowiązano ich na piśmie do zachowania poufności. 2. Obowiązek poufności, określony wyżej zostaje wyłączony, jeśli: a) informacje określone w ust. 1 zostały podane do wiadomości publicznej w sposób nie naruszający postanowień ust. 1, b) mogą być ujawnione, ponieważ każda ze stron wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie, c) mają zostać ujawnione na żądanie uprawnionych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16

17 3. Każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o jakimkolwiek zaistniałym lub podejrzanym nadużyciu, bądź nieautoryzowanym ujawnieniu Informacji Poufnych, podając wszelkie posiadane informacje na temat przedmiotowego nadużycia lub ujawnienia. 4. Zleceniodawca zezwala na wykorzystanie swojego logotypu lub logotypów swoich marek, których promocja jest przedmiotem Umowy, na potrzeby marketingu własnego AdStone, ale wyłącznie jako element przedstawienia portfolio klientów AdStone, czy opisu dotychczasowych lub aktualnych jego realizacji,. 7 Postanowienia końcowe. 1. Zleceniodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody AdStone przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 2. Właściwym do rozstrzygania sporów, mogących wyniknąć w związku z Umową jest sąd powszechny właściwy z uwagi na siedzibę strony pozywającej. 3. Umowa, której integralną część stanowią Warunki, określa w sposób kompletny prawa i obowiązki stron. 4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 5. AdStone zastrzega sobie prawo zmiany Warunków w każdym czasie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Warunków, AdStone umieści ich ujednoliconą wersję na stronie internetowej AdStone. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania. 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez AdStone w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 9 września 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm). Zleceniodawca ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych w Umowie ze strony Zleceniodawcy w celu związanym z realizacją Umowy oraz przesyłania informacji handlowych i reklamowych. Zleceniodawca ma prawo wglądu do podanych danych osobowych przetwarzanych przez AdStone, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych AdStone. 7. AdStone zastrzega sobie prawo do przeniesienia, bez zgody Zleceniodawcy, w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Zleceniodawcą na rzecz osoby trzeciej. 8. Umowa zawarta między AdStone a Zleceniodawcą podlega prawu polskiemu. 9. Zleceniodawca, podpisując Umowę, akceptuje postanowienia niniejszych Warunków. 17

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na wyświetlaczu, będącym własnością D.H. Wokulski 43-300

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA Przedmiot umowy. Zamawiający zleca ESIM Sp. z o.o. lub firmie przez ESIM wyznaczonej (zwany dalej Operator"), na warunkach określonych poniżej oraz

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamy na tablicach LED firmy LucaS web studio

Regulamin świadczenia usług reklamy na tablicach LED firmy LucaS web studio Gliwice 1.04.2008 r. Regulamin świadczenia usług reklamy na tablicach LED firmy LucaS web studio 1. Określenie pojęć: 1.1. LucaS web studio Łukasz A. Grabowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy: [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną a [oznaczenie i identyfikacja strony],

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo