Promowanie równości płci dla kobietfachowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promowanie równości płci dla kobietfachowców"

Transkrypt

1 Promowanie równości płci dla kobietfachowców 1. WSTĘP Ludność krajów dzisiejszej Unii Europejskiej to około 241 milionów mężczyzn i 252 milionów kobiet. Na pierwszym szczycie Unii Europejskiej w XXI wieku wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do oparcia europejskiego wzrostu i rozwoju na tychże mężczyznach i kobietach - na ich umiejętnościach oraz zdolności do wprowadzania innowacji. Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, gdy kobiety i mężczyźni będą mieli równe szanse przyczynienia się do rozwoju swojego społeczeństwa i swojej gospodarki. Dlatego też różne agendy Unii Europejskiej i jej partnerzy społeczni, tacy jak EUROCADRES, starają się wdrażać te idee poprzez prawodawstwo, Porozumienia Ramowe i rozpowszechnianie najlepszych praktyk. EUROCADRES Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych skupia związkowców z całej Europy, którzy razem reprezentują ponad 5 milionów profesjonalistów. Rada ma duże doświadczenie w pracy z i na rzecz personelu specjalistów i kadr kierowniczych, także poprzez swoją sub-sieć FEMANET dla kobiet zajmujących stanowiska profesjonalne i kierownicze. FEMANET wypełniając misję EUROCADRES stara się dotrzeć i zaangażować maksymalną liczbę kobiet, zajmujących stanowiska profesjonalne i kierownicze, i na ich rzecz opracował poniższe zestawienie europejskich instytucji, prawodawstwa i porozumień. Wskazuje ono niektóre z innowacyjnych sposobów osiągnięcia prawdziwie równych szans w pracy i w domu. Jest to możliwe w każdym z krajów, warto więc przyjąć nasze cele i wesprzeć ich osiągnięcie. 2. EUROPA I TY "Europa" lub Unia Europejska stanowi skomplikowaną strukturę wzajemnie zależnych od siebie ciał. Unia Europejska nie jest ani federacją jak Stany Zjednoczone, ani też organizacją współpracy międzyrządowej jak Narody Zjednoczone (ONZ). Wszystkie 27 krajów tworzących UE pozostaje niezależnymi, suwerennymi narodami, które przekazują część swojej suwerenności, by uzyskać siłę i wpływ na skalę globalną, których żadne z nich nie mogłoby uzyskać samodzielnie. Oznacza to w praktyce, że każdy kraj członkowski deleguje część swoich uprawnień decyzyjnych do wspólnych instytucji europejskich, które zostały utworzone tak, aby decyzje dotyczące pewnych konkretnych spraw, będących w kręgu ich zainteresowania, mogły być podejmowane wspólnie i demokratycznie na poziomie europejskim. Wśród spraw, co do których państwa Unii zadecydowały, że będą one najlepiej realizowane na poziomie europejskim, jest tworzenie i wdrażanie prawa do równości i niedyskryminowania w całym obszarze spraw związanych z zatrudnieniem. Kraj Wasz ma obowiązek wdrożenia tych praw do krajowej legislacji i wprowadzenia sankcji dla wszystkich, którzy odmawiają ich wypełniania. Komisja Europejska na swojej stronie internetowej dotyczącej Równości Płci, stwierdza: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest wpisana w Traktaty Wspólnoty Europejskiej od czasu utworzenia

2 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 roku. Na przestrzeni ostatnich 30 lat była wdrażana do wielu obszarów prawodawstwa europejskiego i szeroko rozwinięta w szeregu spraw precedensowych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Komisja monitoruje stosowanie tego prawodawstwa i tam, gdzie zachodzi konieczność, proponuje nowe przepisy prawne. Bardziej szczegółową informację na temat europejskiego prawodawstwa w zakresie równości płci można znaleźć na stronie internetowej: Dyrektywy Tradycyjnym zwyczajem na przestrzeni dziesiątków lat w Europie było, że nawet jeśli kobiety pracowały w pełnym lub częściowym wymiarze czasu, gospodarstwo domowe pozostawało w dalszym ciągu całkowicie lub w dużym stopniu na jej głowie. Dla nowoczesnych społeczeństw opartych na prawach człowieka sytuacja ta stawała się coraz bardziej nie do obrony i dlatego Unia Europejska wydała w 1996 roku Dyrektywę zawierającą minimalne wymagania w zakresie urlopu rodzicielskiego i nieprzewidzianej nieobecności w pracy, jako istotnych czynników pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz promowania równych szans i traktowania dla kobiet i mężczyzn. Prawo krajowe powinno być dostosowane do tych wymagań. Dyrektywa na temat zasady równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet jest dobrym przykładem tego, jak wprowadzone przepisy prawa europejskiego (w tym przypadku dyrektywa) mogą bezpośrednio wpływać na prawa pracujących kobiet. Nad ich właściwym wdrożeniem czuwały następnie europejskie sądy. Wprowadzona ponad 30 lat temu (1975r.) Dyrektywa wyraźnie definiowała, że zasada równej płacy" nakreślona w Traktacie UE wymaga w zakresie prawa eliminacji wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, która mogłaby wpływać na jakikolwiek aspekt płacy lub warunków pracy o równorzędnej wartości. Uszczegóławiała również, co państwa członkowskie muszą zrobić, aby tą zasadę wprowadzić. Nawet teraz, po ponad 30 latach od wprowadzenia Dyrektywy na temat zasady równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, w dalszym ciągu toczą się spory prawne, ściśle co do sposobu jej wdrożenia. Na przykład, w maju 2004 roku, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w jednym z krajów członkowskich, istniejące krajowe przepisy, które nakazywały nauczycielom zatrudnionym tak w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu przepracowania takiej samej ilości nadgodzin zanim otrzymywali oni wynagrodzenie za nadgodziny, były bezprawne, gdyż można było wykazać, że obciążało to znacznie bardziej kobiety nauczycielki zatrudnione w niepełnym wymiarze. Każda decyzja i procedura UE oparta jest na Traktatach, które zostały uzgodnione przez wszystkie państwa członkowskie. Stanowią one element nadrzędny wobec różnych systemów legislacyjnych i dają oprócz innych kwestii prawo do bycia nie dyskryminowanymi z tytułu, że jest się kobietą (bez względu na wiek), matką czy też pracownikiem w niepełnym wymiarze oraz prawo do urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. Organy Kluczowymi organami odgrywającymi rolę w rozwoju, umocnieniu oraz zapewnieniu pełnego wdrożenia uzgodnionej polityki w dziedzinie równości płci, są: Parlament Europejski, składający się obecnie z 785 posłów ze wszystkich krajów członkowskich, wybranych przez obywateli Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej, która wraz z Parlamentem Europejskim jest głównym organem decyzyjnym. Reprezentuje ona wszystkie państwa członkowskie, a w jej spotkaniach bierze udział jeden minister z każdego państwa UE. Komisja Europejska, która jest niezależna od wszystkich rządów krajowych i ponosi główną odpowiedzialność za inicjowane polityki. Jest ona również właściwie faktyczną "służbą cywilną" lub "administracją" UE. Jej zadaniem jest reprezentowanie i stanie na straży interesów UE jako całości. Zarządza ona codziennym funkcjonowaniem Unii Europejskiej poprzez wdrażanie swojej polityki, realizację programów i wydatkowanie funduszy. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, składający się z 27 Sędziów i 8 Adwokatów Generalnych jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego i zgodnego z prawem wdrożenia europejskiego dorobku prawnego we wszystkich krajach członkowskich. Komitet Ekonomiczny i Społeczny jest ciałem doradczym reprezentującym szerokie spectrum grup interesu w tym związki zawodowe, które wspólnie tworzą dzisiejsze społeczeństwo obywatelskie. Komitet prezentuje ich poglądy i broni ich interesów w dyskusjach politycznych z Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim. Przed podjęciem decyzji w zakresie polityki gospodarczej oraz społecznej muszą zostać przeprowadzone konsultacje z Komitetem, w tym w zakresie wszystkich zagadnień odnoszących się do płci oraz równości na rynku pracy. UE uznaje również szereg Partnerów Społecznych, w tym EUROCADRES. Są to samodzielne niezależne organizacje reprezentujące różne grupy bezpośrednio zaangażowane w europejskie życie gospodarcze i społeczne, w tym w związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. W sprawach bezpośrednio leżących w kręgu zainteresowań tych dwóch 2

3 typów partnerów społecznych, takich jak równość płci w miejscu pracy lub w dostępie do zatrudnienia, mogą oni wynegocjować bezpośrednio pomiędzy sobą Porozumienia i Rekomendacje, bez przechodzenia przez różne instytucje europejskie opisane powyżej. Porozumienia te są następnie przenoszone do każdego kraju członkowskiego przez tamtejsze związki zawodowe i organizacje pracodawców z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Ostatnio, opinie kobiet na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, działających w sieci FEMANET i EUROCADRES pomogły w zdefiniowaniu stanowiska Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) przy negocjowaniu i uzgodnieniu Ramowego Planu Działań w zakresie Równości Płci z organizacjami pracodawców. Więcej szczegółów na temat tego Planu Ramowego znajdziesz w punkcie FEMANET I TY FEMANET jest europejską siecią kobiet menadżerów, gdzie członkostwo jest otwarte dla wszystkich kobiet będących członkami lub działaczami związków zawodowych reprezentowanych przez EUROCADRES (szczegóły na Sieć jest bardzo aktywna w promowaniu zaangażowania i roli kobiet w podejmowaniu decyzji gospodarczych, i w tym obszarze zrealizowała w okresie od 2001 roku dwa ważne projekty, finansowane przez fundusze unijne. Pierwszy koncentrował się na "Domykaniu luki pomiędzy kobietami i mężczyznami w zarządzaniu (dalsze informacje są dostępne na Najnowszy projekt FEMANET zajmuje się strategiami, które kobiety menadżerowie mogą zaadoptować indywidualnie lub zbiorowo by osiągnąć i utrwalić równy wkład w podejmowaniu decyzji ekonomicznych we wszystkich obszarach ich życia. Koncentrował się on na trzech tematach: równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym, prawodawstwo i negocjacje, kultura przedsiębiorstwa. Główne tezy i zalecenia FEMANET-u dla każdego z powyższych obszarów tematycznych brzmią następująco: Równowaga między życiem rodzinnym i zawodowym Punktem wyjścia rozważań FEMANET-u na temat równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym na każdym poziomie jest fakt, że zagadnienie to dotyczy i musi dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Społeczeństwo wolne od praktyk dyskryminacyjnych może być tylko oparte na dzieleniu się odpowiedzialnością, możliwościami i zasobami wspólnymi dla obydwu płci. Szczególnie decydenci polityczni muszą być świadomi faktu, że polityka i działania podejmowane przez nich na rzecz równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym mogą pośrednio prowadzić do dyskryminacji wobec kobiet. Jeżeli pewne działania i wybory są podejmowane (prawie) wyłącznie przez zatrudniane kobiety na przykład przyjmowanie umowy na określony czas lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu może to prowadzić do segregacji w zatrudnieniu a w efekcie do dyskryminacji tych, którzy zdecydowali się na takie kroki. Ponadto: Kształcenie ustawiczne jest ważne dla rozwoju każdego człowieka. W kontekście równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, właściwe strony muszą zająć się kwestiami dostępu, lokalizacji, urlopów, kosztów i równouprawnienia. Właściwe organizacje muszą dostarczać informacje na temat konsekwencji decyzji dotyczących równowagi między życiem zawodowym i życiem rodzinnym (np. praca w niepełnym wymiarze czasu) na rozwój kariery (np. prawa pracownicze, prawa emerytalne, ścieżki kariery itp.) Należy wywierać naciski na rządy, aby wdrożyły europejskie prawodawstwo w sposób umożliwiający rzeczywisty wybór zarówno kobietom jak i mężczyznom. Na przykład, jeżeli chodzi o urlop rodzicielski, branie urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn jest znacznie częstsze w Szwecji, gdzie w trakcie urlopu otrzymuje się 80% płacy niż w innych krajach, na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie utrata zarobku jest tak znacząca, że finansowo jest prawie niemożliwe, aby główny zarabiający w rodzinie mógł wziąć ten urlop. Należy czynić dalsze wysiłki, aby zapewnić, by równe wynagrodzenie było powszechną praktyką europejskiego życia zawodowego i wszystkie strony muszą kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań. Gdy przedmiotem negocjacji są takie rozwiązania i każde inne z zakresu równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, zainteresowane strony winny dążyć do zapewnienia rzeczywistej równowagi płci pomiędzy tymi, którzy prowadzą negocjacje po obu stronach. W miejscu pracy powinien zostać przedyskutowany problem odbywania wyłącznie w ramach regulaminowych godzin pracy wszelkich działań roboczych, łącznie ze spotkaniami na najwyższym szczeblu. Podobnie, w przypadku obowiązków rodzinnych (na przykład, gdy są małe dzieci lub osoby starsze czy chore, wymagające opieki), powinno się umożliwić zarówno mężczyznom jak i kobietom kontynuację kariery poprzez przejście horyzontalne lub pracę na stanowisku, które wymaga mniej podróży służbowych poza miejsce zamieszkania. Aby być prawdziwie reprezentatywnym dla swoich członków, europejskie związki zawodowe winny zapewnić, by ich własne działania dostarczały więcej informacji i odzwierciedlały świadomość zagadnień związanych z równowagą między życiem zawodowym a rodzinnym. 3

4 Prawodawstwo i negocjacje FEMANET przyjrzał się zagadnieniom prawodawstwa, negocjacji i porozumień w zakresie równości w miejscu pracy i zaleca co następuje: Wprowadzić wymóg prawny, aby wszyscy pracodawcy publikowali coroczne raporty na temat równości, obejmujące płeć, dane statystyczne i takie zagadnienia jak rekrutacja, rozwój kariery, płace, czas pracy i szkolenia zawodowe. Poprzez partnerów społecznych u każdego pracodawcy tworzyć plany działań oparte na tych raportach dotyczących równości, co pozwoli zapewnić stały progres w kierunku osiągnięcia pełnej równości oraz jeżeli raporty odzwierciedlałyby dokonywany progres związki zawodowe winny wspierać i pomagać pracodawcom w tych wysiłkach. Jeżeli z kolei raporty lub działania nie pojawią się, związki zawodowe winny zainicjować działania zmierzające do zastosowania sankcji prawnych. Związki zawodowe zaangażowane w negocjacje z pracodawcami winny zapewnić, aby w ich zespołach negocjacyjnych liczba kobiet stanowiła proporcjonalne odbicie udziału kobiet w całej grupie zatrudnionych oraz zapewnić także - poprzez właściwe organizowanie swoich własnych działań - aby kobiety te były w pełni zaangażowane w proces negocjacji i ogólnie w życie związkowe. Promować wprowadzenie kwestii płci do wszystkich negocjacji i zachęcać do podejmowania różnych modeli negocjacyjnych, na przykład takich, które zaszczepiają kulturę większej współpracy a mniejszej agresji wśród zatrudnionych. Zająć się luką istniejącą w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na poziomie przedsiębiorstwa, na przykład poprzez utworzenie funduszu, który wyrównywałby różnice. Kultura przedsiębiorstwa Grupa robocza utworzyła "Poradnik FEMANET dla kobiet sukcesu", który powinniście otrzymać razem z tym folderem. Gdybyście chcieli otrzymać dodatkową kopię, proszę przesłać prośbę do 4. DROGA PRZED NAMI RAMOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZEC RÓWNOŚCI Równość płci w dostępie do zatrudnienia, a potem również w samym miejscu pracy są uznane przez najważniejsze porozumienie europejskie Strategię Lizbońską oraz dorobek prawny UE jako podstawowe filary postępu dla 493 milionów obywateli UE, a w szczególności dla 252 milionów kobiet. Ponieważ zagadnienia równości płci związane z pracą są sprawami, które w ramach ustalonych europejskich i krajowych parametrów są wyłączną troską pracodawców i pracowników (potencjalnych i aktualnych), stanowią one doskonałe kandydatury do bycia przedmiotem bezpośrednich negocjacji pomiędzy Partnerami Społecznymi. W tym wypadku, partnerami są reprezentatywne organizacje prawodawców i pracowników na poziomie europejskim i właśnie one uzgodniły Ramowy Plan Działań, zaprojektowany po to, by włączyć równość płci do wszystkich polityk i decyzji zarządczych, w sposób uwzględniający potrzeby zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Potrzeby te będą się różniły w czasie, na przykład, dla pracowników w zależności od ich sytuacji ekonomicznej, osobistej lub domowej, a dla pracodawców zgodnie z dynamiką rynku pracy oraz rynku na ich produkty lub usługi. Stworzony Ramowy Plan Działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn skoncentrował się na istocie promowania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji. FEMANET wierzy, że jest to tak istotny aspekt włączenia kwestii równości płci w politykę zarządzania i podejmowania decyzji, że podajemy poniżej pełny tekst tego kluczowego obszaru z Planu Działań: "Promowanie Kobiet w procesach decyzyjnych" 1. Liczba kobiet zajmujących stanowiska związane z podejmowaniem decyzji we wszystkich sferach społeczeństwa wzrasta, szczególnie w wyniku zwiększonej partycypacji kobiet w rynku pracy oraz sukcesów w zdobywaniu wyższego wykształcenia. Jednakże, kobiety stanowią zaledwie 30% menedżerów, tylko 10% członków zarządu oraz zaledwie 3% stanowisk prezesów 4

5 zarządów lub równorzędne zajmują kobiety. Partnerzy społeczni ponoszą tu wyraźną odpowiedzialność za zagwarantowanie, by generalne środowisko pracy wspierało bardziej zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych. 2. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zachęciły kobiety do udziału w swoich gremiach kierowniczych, utrzymują, że dokonały tego jako elementu swoich wysiłków na rzecz osiągnięcia lepszych wyników firmy poprzez uwolnienie ukrytego potencjału kobiet. Promowanie kobiet na stanowiska wymagające podejmowania decyzji to inwestycja na rzecz bardziej produktywnego, innowacyjnego i stymulującego środowiska pracy oraz lepszych osiągnięć ekonomicznych. Przyczynia się to również do poprawy sytuacji kobiet w ich miejscu pracy oraz ogólnie na rynku pracy. 3. Europejscy partnerzy społeczni wierzą, że poniżej wymienione elementy są kluczowe dla zwiększenia partycypacji kobiet na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Promowanie neutralnej w odniesieniu do płci i opartej na kompetencjach polityki rekrutacji w przedsiębiorstwach. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Wprowadzenie przejrzystych i neutralnych w odniesieniu do płci kryteriów rekrutacji, selekcji i promocji. Regularne sprawdzanie czy liczba rekrutowanych kobiet jest proporcjonalna do liczby podań o zatrudnienie złożonych przez kobiety. Zatrzymywanie kobiet w przedsiębiorstwach, by uniknąć utraty kompetencji. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Wczesne dyskutowanie z pracownikami, zarówno kobietami jak i mężczyznami, ich oczekiwań w zakresie kariery oraz potrzeb zachowania równowagi miedzy życiem prywatnym a pracą oraz tego, w jaki sposób połączyć je z potrzebami przedsiębiorstwa. Prowadzanie rozmów z kobietami odchodzącymi z przedsiębiorstwa, tak aby zrozumieć powody takich decyzji, co ewentualnie może w przyszłości usprawnić politykę przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich. Regularne badanie osiąganej przez pracowników satysfakcji zawodowej. Zachęcanie zarówno kobiet jak i mężczyzn do rozwoju ich karier zawodowych. Kluczową sprawą jest tu zaangażowanie najwyższego szczebla kierowniczego na rzecz promowania kobiet na stanowiska decyzyjne. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Firmowe plany rozwijania sieci i mentoringu oraz budowania wiary w siebie dla rozwiązania problemu samowykluczenia. Ustalanie celów promocji kobiet proporcjonalnie do ilości kobiet zatrudnionych na danym poziomie zawodowym oraz regularna kontrola wyników. Identyfikowanie możliwości nieliniowych ścieżek rozwoju kariery, godzących okresy zwiększonego zaangażowania zawodowego z okresami zwiększonych obowiązków domowych, jako alternatywy dla kultury niepotrzebnie długich godzin pracy. Wsparcie mobilności geograficznej menadżerów poprzez ułatwianie ich partnerom znalezienia pracy w nowym miejscu zamieszkania. Promowanie kobiecej przedsiębiorczości jako komplementarnej metody zwiększenia udziału kobiet w procesach decyzyjnych oraz w rynku pracy. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Wdrażanie regionalnych programów dla kobiet pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą. Wspieranie projektów ułatwiających zmianę pokoleniową na rzecz kobiet w średnich i małych przedsiębiorstwach (MŚP). Ważnym jest promowanie roli kobiet w dialogu społecznym na wszystkich poziomach, zarówno po stronie pracodawców jak i związków zawodowych, szczególnie zaś w komisjach i zespołach do spraw negocjacji zbiorowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości podjęcia przez kobiety obowiązków w pracowniczych ciałach przedstawicielskich na przykład w zakresie przygotowywania harmonogramów spotkań oraz dostępności lokali. Pełen ramowy plan działań, zawierający również rozdziały dotyczące roli kobiet i mężczyzn, wspierania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym czy uporania się z problemem nierówności płac można znaleźć na: 5

6 5. CO TY MOŻESZ ZROBIĆ Jako profesjonalna menadżerka, bez względu na to, czy aktualnie teraz pracujesz zawodowo, możesz dopomóc FEMANET, EUROCADRES i każdemu zaangażowanemu w Twoim kraju i w UE, w osiągnięciu realizacji programu równości płci. Na przykład: Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego, przystąp do sieci/ organizacji dla kobiet i/lub dla specjalistów i menedżerów, a następnie przyłącz się do FEMANET. Jeżeli nie mają takich sieci, zwróć się o ich uruchomienie. Jeżeli nie jesteś członkiem związku zawodowego, zastanów się nad wstąpieniem do niego korzyści płynące z połączenia się z innymi profesjonalistkami dla uzyskania lepszych warunków pracy i lepszej płacy, z uzyskania doradztwa ze strony profesjonalistów w sprawach wpływających bezpośrednio na twoje zatrudnienie i z wielu innych rzeczy, jakie możesz uzyskać jednocześnie dając wsparcie innym kobietom takim jak ty, zawsze będą warte zapłaconych składek członkowskich. Zapytaj swój związek zawodowy o to, co robi dla wdrożenia Ramowego Planu Działań na rzecz Równości Płci. Dowiedz się, kto jest Twoim posłem do Parlamentu Europejskiego (zobacz i skontaktuj się z nim lub z nią we wszystkich sprawach z poziomu europejskiego, które budzą twoje obawy. Dowiedz się, kto jest Twoim posłem do Sejmu RP. Skontaktuj się z nim lub z nią we wszelkich problemach związanych z kwestią równości płci, zwłaszcza w tych, które są istotne w Twoim kraju. Dowiedz się, jaka jest polityka Twojego obecnego lub potencjalnego pracodawcy w zakresie zagwarantowania równych szans w miejscu pracy. Zapytaj się Twojego pracodawcy, co robi dla wdrożenia Ramowego Planu Działań na rzecz Równości Płci. Sprawdź, jakie istnieją w Twoim mieście możliwości opieki nad dzieckiem lub nad ludźmi starszymi, transportu publicznego itp. Jeżeli nie spełniają one Twoich potrzeb, powiedz o tym odpowiednim władzom i szukaj ich pomocy w zaspokojeniu Twoich oczekiwań. Jeżeli potrzebowałabyś więcej informacji w jakimkolwiek temacie poruszonym w niniejszym folderze, pomóc mogą Ci poniższe strony internetowe: Aby przystąpić do FEMANET-u lub uzyskać dalsze informacje na temat poruszonych tutaj problemów, możesz się również skontaktować z poniższym adresem: EUROCADRES, Bd du roi Albert II, 5, B-1210 Bruksela, With the support of the European Communities Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Europese Raad van Kaderleden Koning Albert II-laan, 5 B-1210 Brussel Tel Fax: Web: Niniejszy dokument został opublikowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Przedstawia on poglądy autorów i Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 6

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych Grudzień 2010 Table of content 1 1 2 2 3 7 8 9 10 13 13 14 16 17 18 20 21 Słowo wstępne Kontekst Definicja I. Dobre praktyki w kwestii procesu starzenia Dialog obywatelski obejmujący osoby starsze i ich

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. SEK(2010) 964 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych Raport przygotowany dla Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych ( EPSU ) przez Departament Badań Pracy Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Dialog społeczny Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Niniejszy dokument został opracowany w ramach Współpracy EC-ILO w obszarze Dialogu Społecznego i Stosunków Przemysłowych przy pomocy finansowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej Kwiecień 2009r. SPIS TREŚCI 1) Wstęp... 1 2) Definicja dialogu społecznego... 3 3) Dialog

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie?

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Europejska Sieć na rzecz Dochodu Minimalnego Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób starszych we Francji, Irlandii i Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7.1.9. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 22 CZERWCA 2005 r. PREZYDIUM Parlamentu Europejskiego, - uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo