Promowanie równości płci dla kobietfachowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promowanie równości płci dla kobietfachowców"

Transkrypt

1 Promowanie równości płci dla kobietfachowców 1. WSTĘP Ludność krajów dzisiejszej Unii Europejskiej to około 241 milionów mężczyzn i 252 milionów kobiet. Na pierwszym szczycie Unii Europejskiej w XXI wieku wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do oparcia europejskiego wzrostu i rozwoju na tychże mężczyznach i kobietach - na ich umiejętnościach oraz zdolności do wprowadzania innowacji. Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, gdy kobiety i mężczyźni będą mieli równe szanse przyczynienia się do rozwoju swojego społeczeństwa i swojej gospodarki. Dlatego też różne agendy Unii Europejskiej i jej partnerzy społeczni, tacy jak EUROCADRES, starają się wdrażać te idee poprzez prawodawstwo, Porozumienia Ramowe i rozpowszechnianie najlepszych praktyk. EUROCADRES Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych skupia związkowców z całej Europy, którzy razem reprezentują ponad 5 milionów profesjonalistów. Rada ma duże doświadczenie w pracy z i na rzecz personelu specjalistów i kadr kierowniczych, także poprzez swoją sub-sieć FEMANET dla kobiet zajmujących stanowiska profesjonalne i kierownicze. FEMANET wypełniając misję EUROCADRES stara się dotrzeć i zaangażować maksymalną liczbę kobiet, zajmujących stanowiska profesjonalne i kierownicze, i na ich rzecz opracował poniższe zestawienie europejskich instytucji, prawodawstwa i porozumień. Wskazuje ono niektóre z innowacyjnych sposobów osiągnięcia prawdziwie równych szans w pracy i w domu. Jest to możliwe w każdym z krajów, warto więc przyjąć nasze cele i wesprzeć ich osiągnięcie. 2. EUROPA I TY "Europa" lub Unia Europejska stanowi skomplikowaną strukturę wzajemnie zależnych od siebie ciał. Unia Europejska nie jest ani federacją jak Stany Zjednoczone, ani też organizacją współpracy międzyrządowej jak Narody Zjednoczone (ONZ). Wszystkie 27 krajów tworzących UE pozostaje niezależnymi, suwerennymi narodami, które przekazują część swojej suwerenności, by uzyskać siłę i wpływ na skalę globalną, których żadne z nich nie mogłoby uzyskać samodzielnie. Oznacza to w praktyce, że każdy kraj członkowski deleguje część swoich uprawnień decyzyjnych do wspólnych instytucji europejskich, które zostały utworzone tak, aby decyzje dotyczące pewnych konkretnych spraw, będących w kręgu ich zainteresowania, mogły być podejmowane wspólnie i demokratycznie na poziomie europejskim. Wśród spraw, co do których państwa Unii zadecydowały, że będą one najlepiej realizowane na poziomie europejskim, jest tworzenie i wdrażanie prawa do równości i niedyskryminowania w całym obszarze spraw związanych z zatrudnieniem. Kraj Wasz ma obowiązek wdrożenia tych praw do krajowej legislacji i wprowadzenia sankcji dla wszystkich, którzy odmawiają ich wypełniania. Komisja Europejska na swojej stronie internetowej dotyczącej Równości Płci, stwierdza: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest wpisana w Traktaty Wspólnoty Europejskiej od czasu utworzenia

2 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 roku. Na przestrzeni ostatnich 30 lat była wdrażana do wielu obszarów prawodawstwa europejskiego i szeroko rozwinięta w szeregu spraw precedensowych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Komisja monitoruje stosowanie tego prawodawstwa i tam, gdzie zachodzi konieczność, proponuje nowe przepisy prawne. Bardziej szczegółową informację na temat europejskiego prawodawstwa w zakresie równości płci można znaleźć na stronie internetowej: Dyrektywy Tradycyjnym zwyczajem na przestrzeni dziesiątków lat w Europie było, że nawet jeśli kobiety pracowały w pełnym lub częściowym wymiarze czasu, gospodarstwo domowe pozostawało w dalszym ciągu całkowicie lub w dużym stopniu na jej głowie. Dla nowoczesnych społeczeństw opartych na prawach człowieka sytuacja ta stawała się coraz bardziej nie do obrony i dlatego Unia Europejska wydała w 1996 roku Dyrektywę zawierającą minimalne wymagania w zakresie urlopu rodzicielskiego i nieprzewidzianej nieobecności w pracy, jako istotnych czynników pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz promowania równych szans i traktowania dla kobiet i mężczyzn. Prawo krajowe powinno być dostosowane do tych wymagań. Dyrektywa na temat zasady równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet jest dobrym przykładem tego, jak wprowadzone przepisy prawa europejskiego (w tym przypadku dyrektywa) mogą bezpośrednio wpływać na prawa pracujących kobiet. Nad ich właściwym wdrożeniem czuwały następnie europejskie sądy. Wprowadzona ponad 30 lat temu (1975r.) Dyrektywa wyraźnie definiowała, że zasada równej płacy" nakreślona w Traktacie UE wymaga w zakresie prawa eliminacji wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, która mogłaby wpływać na jakikolwiek aspekt płacy lub warunków pracy o równorzędnej wartości. Uszczegóławiała również, co państwa członkowskie muszą zrobić, aby tą zasadę wprowadzić. Nawet teraz, po ponad 30 latach od wprowadzenia Dyrektywy na temat zasady równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, w dalszym ciągu toczą się spory prawne, ściśle co do sposobu jej wdrożenia. Na przykład, w maju 2004 roku, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w jednym z krajów członkowskich, istniejące krajowe przepisy, które nakazywały nauczycielom zatrudnionym tak w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu przepracowania takiej samej ilości nadgodzin zanim otrzymywali oni wynagrodzenie za nadgodziny, były bezprawne, gdyż można było wykazać, że obciążało to znacznie bardziej kobiety nauczycielki zatrudnione w niepełnym wymiarze. Każda decyzja i procedura UE oparta jest na Traktatach, które zostały uzgodnione przez wszystkie państwa członkowskie. Stanowią one element nadrzędny wobec różnych systemów legislacyjnych i dają oprócz innych kwestii prawo do bycia nie dyskryminowanymi z tytułu, że jest się kobietą (bez względu na wiek), matką czy też pracownikiem w niepełnym wymiarze oraz prawo do urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. Organy Kluczowymi organami odgrywającymi rolę w rozwoju, umocnieniu oraz zapewnieniu pełnego wdrożenia uzgodnionej polityki w dziedzinie równości płci, są: Parlament Europejski, składający się obecnie z 785 posłów ze wszystkich krajów członkowskich, wybranych przez obywateli Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej, która wraz z Parlamentem Europejskim jest głównym organem decyzyjnym. Reprezentuje ona wszystkie państwa członkowskie, a w jej spotkaniach bierze udział jeden minister z każdego państwa UE. Komisja Europejska, która jest niezależna od wszystkich rządów krajowych i ponosi główną odpowiedzialność za inicjowane polityki. Jest ona również właściwie faktyczną "służbą cywilną" lub "administracją" UE. Jej zadaniem jest reprezentowanie i stanie na straży interesów UE jako całości. Zarządza ona codziennym funkcjonowaniem Unii Europejskiej poprzez wdrażanie swojej polityki, realizację programów i wydatkowanie funduszy. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, składający się z 27 Sędziów i 8 Adwokatów Generalnych jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego i zgodnego z prawem wdrożenia europejskiego dorobku prawnego we wszystkich krajach członkowskich. Komitet Ekonomiczny i Społeczny jest ciałem doradczym reprezentującym szerokie spectrum grup interesu w tym związki zawodowe, które wspólnie tworzą dzisiejsze społeczeństwo obywatelskie. Komitet prezentuje ich poglądy i broni ich interesów w dyskusjach politycznych z Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim. Przed podjęciem decyzji w zakresie polityki gospodarczej oraz społecznej muszą zostać przeprowadzone konsultacje z Komitetem, w tym w zakresie wszystkich zagadnień odnoszących się do płci oraz równości na rynku pracy. UE uznaje również szereg Partnerów Społecznych, w tym EUROCADRES. Są to samodzielne niezależne organizacje reprezentujące różne grupy bezpośrednio zaangażowane w europejskie życie gospodarcze i społeczne, w tym w związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. W sprawach bezpośrednio leżących w kręgu zainteresowań tych dwóch 2

3 typów partnerów społecznych, takich jak równość płci w miejscu pracy lub w dostępie do zatrudnienia, mogą oni wynegocjować bezpośrednio pomiędzy sobą Porozumienia i Rekomendacje, bez przechodzenia przez różne instytucje europejskie opisane powyżej. Porozumienia te są następnie przenoszone do każdego kraju członkowskiego przez tamtejsze związki zawodowe i organizacje pracodawców z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Ostatnio, opinie kobiet na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, działających w sieci FEMANET i EUROCADRES pomogły w zdefiniowaniu stanowiska Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) przy negocjowaniu i uzgodnieniu Ramowego Planu Działań w zakresie Równości Płci z organizacjami pracodawców. Więcej szczegółów na temat tego Planu Ramowego znajdziesz w punkcie FEMANET I TY FEMANET jest europejską siecią kobiet menadżerów, gdzie członkostwo jest otwarte dla wszystkich kobiet będących członkami lub działaczami związków zawodowych reprezentowanych przez EUROCADRES (szczegóły na Sieć jest bardzo aktywna w promowaniu zaangażowania i roli kobiet w podejmowaniu decyzji gospodarczych, i w tym obszarze zrealizowała w okresie od 2001 roku dwa ważne projekty, finansowane przez fundusze unijne. Pierwszy koncentrował się na "Domykaniu luki pomiędzy kobietami i mężczyznami w zarządzaniu (dalsze informacje są dostępne na Najnowszy projekt FEMANET zajmuje się strategiami, które kobiety menadżerowie mogą zaadoptować indywidualnie lub zbiorowo by osiągnąć i utrwalić równy wkład w podejmowaniu decyzji ekonomicznych we wszystkich obszarach ich życia. Koncentrował się on na trzech tematach: równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym, prawodawstwo i negocjacje, kultura przedsiębiorstwa. Główne tezy i zalecenia FEMANET-u dla każdego z powyższych obszarów tematycznych brzmią następująco: Równowaga między życiem rodzinnym i zawodowym Punktem wyjścia rozważań FEMANET-u na temat równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym na każdym poziomie jest fakt, że zagadnienie to dotyczy i musi dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Społeczeństwo wolne od praktyk dyskryminacyjnych może być tylko oparte na dzieleniu się odpowiedzialnością, możliwościami i zasobami wspólnymi dla obydwu płci. Szczególnie decydenci polityczni muszą być świadomi faktu, że polityka i działania podejmowane przez nich na rzecz równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym mogą pośrednio prowadzić do dyskryminacji wobec kobiet. Jeżeli pewne działania i wybory są podejmowane (prawie) wyłącznie przez zatrudniane kobiety na przykład przyjmowanie umowy na określony czas lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu może to prowadzić do segregacji w zatrudnieniu a w efekcie do dyskryminacji tych, którzy zdecydowali się na takie kroki. Ponadto: Kształcenie ustawiczne jest ważne dla rozwoju każdego człowieka. W kontekście równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, właściwe strony muszą zająć się kwestiami dostępu, lokalizacji, urlopów, kosztów i równouprawnienia. Właściwe organizacje muszą dostarczać informacje na temat konsekwencji decyzji dotyczących równowagi między życiem zawodowym i życiem rodzinnym (np. praca w niepełnym wymiarze czasu) na rozwój kariery (np. prawa pracownicze, prawa emerytalne, ścieżki kariery itp.) Należy wywierać naciski na rządy, aby wdrożyły europejskie prawodawstwo w sposób umożliwiający rzeczywisty wybór zarówno kobietom jak i mężczyznom. Na przykład, jeżeli chodzi o urlop rodzicielski, branie urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn jest znacznie częstsze w Szwecji, gdzie w trakcie urlopu otrzymuje się 80% płacy niż w innych krajach, na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie utrata zarobku jest tak znacząca, że finansowo jest prawie niemożliwe, aby główny zarabiający w rodzinie mógł wziąć ten urlop. Należy czynić dalsze wysiłki, aby zapewnić, by równe wynagrodzenie było powszechną praktyką europejskiego życia zawodowego i wszystkie strony muszą kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań. Gdy przedmiotem negocjacji są takie rozwiązania i każde inne z zakresu równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, zainteresowane strony winny dążyć do zapewnienia rzeczywistej równowagi płci pomiędzy tymi, którzy prowadzą negocjacje po obu stronach. W miejscu pracy powinien zostać przedyskutowany problem odbywania wyłącznie w ramach regulaminowych godzin pracy wszelkich działań roboczych, łącznie ze spotkaniami na najwyższym szczeblu. Podobnie, w przypadku obowiązków rodzinnych (na przykład, gdy są małe dzieci lub osoby starsze czy chore, wymagające opieki), powinno się umożliwić zarówno mężczyznom jak i kobietom kontynuację kariery poprzez przejście horyzontalne lub pracę na stanowisku, które wymaga mniej podróży służbowych poza miejsce zamieszkania. Aby być prawdziwie reprezentatywnym dla swoich członków, europejskie związki zawodowe winny zapewnić, by ich własne działania dostarczały więcej informacji i odzwierciedlały świadomość zagadnień związanych z równowagą między życiem zawodowym a rodzinnym. 3

4 Prawodawstwo i negocjacje FEMANET przyjrzał się zagadnieniom prawodawstwa, negocjacji i porozumień w zakresie równości w miejscu pracy i zaleca co następuje: Wprowadzić wymóg prawny, aby wszyscy pracodawcy publikowali coroczne raporty na temat równości, obejmujące płeć, dane statystyczne i takie zagadnienia jak rekrutacja, rozwój kariery, płace, czas pracy i szkolenia zawodowe. Poprzez partnerów społecznych u każdego pracodawcy tworzyć plany działań oparte na tych raportach dotyczących równości, co pozwoli zapewnić stały progres w kierunku osiągnięcia pełnej równości oraz jeżeli raporty odzwierciedlałyby dokonywany progres związki zawodowe winny wspierać i pomagać pracodawcom w tych wysiłkach. Jeżeli z kolei raporty lub działania nie pojawią się, związki zawodowe winny zainicjować działania zmierzające do zastosowania sankcji prawnych. Związki zawodowe zaangażowane w negocjacje z pracodawcami winny zapewnić, aby w ich zespołach negocjacyjnych liczba kobiet stanowiła proporcjonalne odbicie udziału kobiet w całej grupie zatrudnionych oraz zapewnić także - poprzez właściwe organizowanie swoich własnych działań - aby kobiety te były w pełni zaangażowane w proces negocjacji i ogólnie w życie związkowe. Promować wprowadzenie kwestii płci do wszystkich negocjacji i zachęcać do podejmowania różnych modeli negocjacyjnych, na przykład takich, które zaszczepiają kulturę większej współpracy a mniejszej agresji wśród zatrudnionych. Zająć się luką istniejącą w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na poziomie przedsiębiorstwa, na przykład poprzez utworzenie funduszu, który wyrównywałby różnice. Kultura przedsiębiorstwa Grupa robocza utworzyła "Poradnik FEMANET dla kobiet sukcesu", który powinniście otrzymać razem z tym folderem. Gdybyście chcieli otrzymać dodatkową kopię, proszę przesłać prośbę do 4. DROGA PRZED NAMI RAMOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZEC RÓWNOŚCI Równość płci w dostępie do zatrudnienia, a potem również w samym miejscu pracy są uznane przez najważniejsze porozumienie europejskie Strategię Lizbońską oraz dorobek prawny UE jako podstawowe filary postępu dla 493 milionów obywateli UE, a w szczególności dla 252 milionów kobiet. Ponieważ zagadnienia równości płci związane z pracą są sprawami, które w ramach ustalonych europejskich i krajowych parametrów są wyłączną troską pracodawców i pracowników (potencjalnych i aktualnych), stanowią one doskonałe kandydatury do bycia przedmiotem bezpośrednich negocjacji pomiędzy Partnerami Społecznymi. W tym wypadku, partnerami są reprezentatywne organizacje prawodawców i pracowników na poziomie europejskim i właśnie one uzgodniły Ramowy Plan Działań, zaprojektowany po to, by włączyć równość płci do wszystkich polityk i decyzji zarządczych, w sposób uwzględniający potrzeby zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Potrzeby te będą się różniły w czasie, na przykład, dla pracowników w zależności od ich sytuacji ekonomicznej, osobistej lub domowej, a dla pracodawców zgodnie z dynamiką rynku pracy oraz rynku na ich produkty lub usługi. Stworzony Ramowy Plan Działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn skoncentrował się na istocie promowania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji. FEMANET wierzy, że jest to tak istotny aspekt włączenia kwestii równości płci w politykę zarządzania i podejmowania decyzji, że podajemy poniżej pełny tekst tego kluczowego obszaru z Planu Działań: "Promowanie Kobiet w procesach decyzyjnych" 1. Liczba kobiet zajmujących stanowiska związane z podejmowaniem decyzji we wszystkich sferach społeczeństwa wzrasta, szczególnie w wyniku zwiększonej partycypacji kobiet w rynku pracy oraz sukcesów w zdobywaniu wyższego wykształcenia. Jednakże, kobiety stanowią zaledwie 30% menedżerów, tylko 10% członków zarządu oraz zaledwie 3% stanowisk prezesów 4

5 zarządów lub równorzędne zajmują kobiety. Partnerzy społeczni ponoszą tu wyraźną odpowiedzialność za zagwarantowanie, by generalne środowisko pracy wspierało bardziej zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych. 2. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zachęciły kobiety do udziału w swoich gremiach kierowniczych, utrzymują, że dokonały tego jako elementu swoich wysiłków na rzecz osiągnięcia lepszych wyników firmy poprzez uwolnienie ukrytego potencjału kobiet. Promowanie kobiet na stanowiska wymagające podejmowania decyzji to inwestycja na rzecz bardziej produktywnego, innowacyjnego i stymulującego środowiska pracy oraz lepszych osiągnięć ekonomicznych. Przyczynia się to również do poprawy sytuacji kobiet w ich miejscu pracy oraz ogólnie na rynku pracy. 3. Europejscy partnerzy społeczni wierzą, że poniżej wymienione elementy są kluczowe dla zwiększenia partycypacji kobiet na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Promowanie neutralnej w odniesieniu do płci i opartej na kompetencjach polityki rekrutacji w przedsiębiorstwach. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Wprowadzenie przejrzystych i neutralnych w odniesieniu do płci kryteriów rekrutacji, selekcji i promocji. Regularne sprawdzanie czy liczba rekrutowanych kobiet jest proporcjonalna do liczby podań o zatrudnienie złożonych przez kobiety. Zatrzymywanie kobiet w przedsiębiorstwach, by uniknąć utraty kompetencji. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Wczesne dyskutowanie z pracownikami, zarówno kobietami jak i mężczyznami, ich oczekiwań w zakresie kariery oraz potrzeb zachowania równowagi miedzy życiem prywatnym a pracą oraz tego, w jaki sposób połączyć je z potrzebami przedsiębiorstwa. Prowadzanie rozmów z kobietami odchodzącymi z przedsiębiorstwa, tak aby zrozumieć powody takich decyzji, co ewentualnie może w przyszłości usprawnić politykę przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich. Regularne badanie osiąganej przez pracowników satysfakcji zawodowej. Zachęcanie zarówno kobiet jak i mężczyzn do rozwoju ich karier zawodowych. Kluczową sprawą jest tu zaangażowanie najwyższego szczebla kierowniczego na rzecz promowania kobiet na stanowiska decyzyjne. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Firmowe plany rozwijania sieci i mentoringu oraz budowania wiary w siebie dla rozwiązania problemu samowykluczenia. Ustalanie celów promocji kobiet proporcjonalnie do ilości kobiet zatrudnionych na danym poziomie zawodowym oraz regularna kontrola wyników. Identyfikowanie możliwości nieliniowych ścieżek rozwoju kariery, godzących okresy zwiększonego zaangażowania zawodowego z okresami zwiększonych obowiązków domowych, jako alternatywy dla kultury niepotrzebnie długich godzin pracy. Wsparcie mobilności geograficznej menadżerów poprzez ułatwianie ich partnerom znalezienia pracy w nowym miejscu zamieszkania. Promowanie kobiecej przedsiębiorczości jako komplementarnej metody zwiększenia udziału kobiet w procesach decyzyjnych oraz w rynku pracy. Jako przykłady praktycznych narzędzi w tym zakresie można podać: Wdrażanie regionalnych programów dla kobiet pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą. Wspieranie projektów ułatwiających zmianę pokoleniową na rzecz kobiet w średnich i małych przedsiębiorstwach (MŚP). Ważnym jest promowanie roli kobiet w dialogu społecznym na wszystkich poziomach, zarówno po stronie pracodawców jak i związków zawodowych, szczególnie zaś w komisjach i zespołach do spraw negocjacji zbiorowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości podjęcia przez kobiety obowiązków w pracowniczych ciałach przedstawicielskich na przykład w zakresie przygotowywania harmonogramów spotkań oraz dostępności lokali. Pełen ramowy plan działań, zawierający również rozdziały dotyczące roli kobiet i mężczyzn, wspierania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym czy uporania się z problemem nierówności płac można znaleźć na: 5

6 5. CO TY MOŻESZ ZROBIĆ Jako profesjonalna menadżerka, bez względu na to, czy aktualnie teraz pracujesz zawodowo, możesz dopomóc FEMANET, EUROCADRES i każdemu zaangażowanemu w Twoim kraju i w UE, w osiągnięciu realizacji programu równości płci. Na przykład: Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego, przystąp do sieci/ organizacji dla kobiet i/lub dla specjalistów i menedżerów, a następnie przyłącz się do FEMANET. Jeżeli nie mają takich sieci, zwróć się o ich uruchomienie. Jeżeli nie jesteś członkiem związku zawodowego, zastanów się nad wstąpieniem do niego korzyści płynące z połączenia się z innymi profesjonalistkami dla uzyskania lepszych warunków pracy i lepszej płacy, z uzyskania doradztwa ze strony profesjonalistów w sprawach wpływających bezpośrednio na twoje zatrudnienie i z wielu innych rzeczy, jakie możesz uzyskać jednocześnie dając wsparcie innym kobietom takim jak ty, zawsze będą warte zapłaconych składek członkowskich. Zapytaj swój związek zawodowy o to, co robi dla wdrożenia Ramowego Planu Działań na rzecz Równości Płci. Dowiedz się, kto jest Twoim posłem do Parlamentu Europejskiego (zobacz i skontaktuj się z nim lub z nią we wszystkich sprawach z poziomu europejskiego, które budzą twoje obawy. Dowiedz się, kto jest Twoim posłem do Sejmu RP. Skontaktuj się z nim lub z nią we wszelkich problemach związanych z kwestią równości płci, zwłaszcza w tych, które są istotne w Twoim kraju. Dowiedz się, jaka jest polityka Twojego obecnego lub potencjalnego pracodawcy w zakresie zagwarantowania równych szans w miejscu pracy. Zapytaj się Twojego pracodawcy, co robi dla wdrożenia Ramowego Planu Działań na rzecz Równości Płci. Sprawdź, jakie istnieją w Twoim mieście możliwości opieki nad dzieckiem lub nad ludźmi starszymi, transportu publicznego itp. Jeżeli nie spełniają one Twoich potrzeb, powiedz o tym odpowiednim władzom i szukaj ich pomocy w zaspokojeniu Twoich oczekiwań. Jeżeli potrzebowałabyś więcej informacji w jakimkolwiek temacie poruszonym w niniejszym folderze, pomóc mogą Ci poniższe strony internetowe: Aby przystąpić do FEMANET-u lub uzyskać dalsze informacje na temat poruszonych tutaj problemów, możesz się również skontaktować z poniższym adresem: EUROCADRES, Bd du roi Albert II, 5, B-1210 Bruksela, With the support of the European Communities Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Europese Raad van Kaderleden Koning Albert II-laan, 5 B-1210 Brussel Tel Fax: Web: Niniejszy dokument został opublikowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Przedstawia on poglądy autorów i Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 6

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Procedury i zasady dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Procedury i zasady dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się uznaną na świecie definicję naukowców zawartą w podręczniku Frascati

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych Obszary tematyczne polityki młodzieżowej UE 1. Kształcenie i szkolenie 2. Zatrudnienie 3. Kreatywność i przedsiębiorczość 4. Zdrowie i sport 5.

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia WERSJA TYMCZASOWA 2004/0165(COD) 28.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ : Sport. Sport

Erasmus+ : Sport. Sport Erasmus+ : Michał Rynkowski Unit DG Edukacji i Kultury Komisja Europejska W przeszłości Brak specyficznego programu Preparatory actions (2009-2011 i 2012-2013) Wydarzenia specjalne (tzw. special annual

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.. Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach

Bardziej szczegółowo

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Warszawa, 10 stycznia 2013 roku Hilde Blomme Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności Co rozumiemy przez deinstytucjonalizację Deinstytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R.

III. (Akty przygotowawcze) KOMITET REGIONÓW 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. C 175/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2010 III (Akty przygotowawcze) 83. SESJA PLENARNA, 9 10 LUTEGO 2010 R. Opinia Komitetu Regionów Europejski Rok (2011 r.) (2010/C 175/10) Przyjmuje z

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy DZIA I Rozdzia II 2. Porozumienie, o którym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań I certyfikacji Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy Kraków, Polska, 11 12 września 2008 KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET Normalizacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca, która naprawdę ma znaczenie Atrakcyjny pakiet pracowniczy Kształcenie i rozwój zawodowy Jak pracujemy Opinie pracowników Trybunału Wynagrodzenie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

RÓWNOŚĆ PŁACOWA DLA PRACODAWCÓW

RÓWNOŚĆ PŁACOWA DLA PRACODAWCÓW RÓWNOŚĆ PŁACOWA DLA PRACODAWCÓW TO SIĘ OPŁACA! KOMISJA D/S RÓWNOŚCI PŁACOWEJ Czym jest Ustawa o Równości Płacowej (Pay Equity Act)? Ustawa o Równości Płacowej (Ustawa) zobowiązuje pracodawców do identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późń. zm)

- o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późń. zm) Warszawa, dnia 10.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych Integracja osób niepełnosprawnych Europejska strategia równych szans Komisja Europejska Równe szanse dla równych praw Europejska wartość dodana Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych (ERON) w 2003 r. skłonił

Bardziej szczegółowo

DIVERSITY AWARD. Specyfikacja. Against discrimination, for diversity ***

DIVERSITY AWARD. Specyfikacja. Against discrimination, for diversity *** DIVERSITY AWARD Against discrimination, for diversity Specyfikacja Każda reprodukcja w całości lub w części, wykonana bez wyraźnej zgody jednostki Grupy AFNOR lub jej następców prawnych, jest nielegalna.

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY?

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? Najnowszy raport OECD z przeglądu polskiej współpracy rozwojowej (2017), s. 19: Wielkość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej [Polski] jako odsetek dochodu

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 2010/18/UE

DYREKTYWA RADY 2010/18/UE 18.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/13 DYREKTYWY DYREKTYWA RADY 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Grupa robocza ds. pomocy publicznej Warszawa, 8 czerwca 2010 r. 1 Artykuł 2 rozporządzenia nr 800/2008

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, I. WPROWADZENIE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, I. WPROWADZENIE C 183/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/2025(INI) 4.5.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo