REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Leszno, dnia r. ROZDZIAŁ I 1

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - ORGANIZATORA KONKURSU Organizator Konkursu ( zwanym dalej Organizatorem lub Zamawiającym) jest: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 21 a Leszno; woj. wielkopolskie tel. kom ; tel: ; faks NIP Organizatorem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu jest Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. Niezbędne dokumenty należy składać w siedzibie Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. podanej w pkt Czynności Kierownika Zamawiającego, zastrzeżone dla Organizatora Konkursu wykonuje Prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. Alicja Szczepińska Siedzibą Organizatora konkursu jest: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o.; Al. Jana Pawła II 21 a; Leszno 1.4. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora: - Dagmara Tkacz, tel: Alicja Szczepińska, tel: Konkurs jest realizowany w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Klasyfikacja wg CPV Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (usługi reklamowe) (usługi prowadzenia kampanii reklamowych) (doradcze usługi reklamowe) (usługi marketingowe) (usługi w zakresie promocji) (usługi public relations) II. FORMA KONKURSU Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Adresowany jest do uczestników, których przedmiot działania obejmuje łącznie opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej, prowadzenie/realizację kampanii promocyjnych oraz projektowanie graficzne Regulamin konkursu powstał na podstawie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Językiem konkursu jest język polski. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. 2

3 2.4. Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizację. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce, dalej zwanym Projektem. Jest to Projekt realizowany przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. w Lesznie współfinansowany przez Unię Europejską z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Koncepcja ma się charakteryzować skutecznymi sposobami i formami promocji dostosowanym do grup docelowych Projektu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie wyłoniony autor wybranej pracy konkursowej - koncepcji kampanii promocyjnej, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie negocjacji zostanie uszczegółowione opracowanie koncepcji promocyjnej oraz warunki jej realizacji. Wybranemu autorowi po uzgodnieniu warunków umowy, w oparciu o wybraną koncepcję, zostanie zlecona realizacja kampanii. II.CEL KONKURSU Celem konkursu jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, której przedmiotem będzie opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki oraz jej realizację. Koncepcja kampanii promocyjnej klastra musi odzwierciedlać idee upowszechniane przez projekt oraz wpisywać się w cele strategii marki i strategii promocji klastra (stanowiących odpowiednio załączniki nr 12 i 13). Koncepcja powinna również uwzględniać harmonogram rzeczowo-finansowym Projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce załącznik nr 11) W strategii promocji przyjęto następujące cele dla działań promocyjnych: Cele biznesowe: 1. Zwiększenie sprzedaży produktów sieci 2. Zwiększenie liczby podmiotów oraz produktów/usług objętych wspólną marką Cele komunikacyjne: 3

4 1. Poinformowanie konsumentów oraz interesariuszy o nowej inicjatywie 2. Zwiększenie znajomości lokalnych produktów w regionie oraz szerzej w całym województwie i kraju 3. Stworzenie wizerunku sieci kojarzonej z wysoką jakością produktów, wyjątkowym smakiem oraz zaangażowaniem i odpowiedzialnością za rozwój regionu (lokalny patriotyzm) III. GRUPY DOCELOWE PROMOCJI Kampania promocyjna sieci Leszczyńskie smaki będąca przedmiotem konkursu kierowana jest do następujących grup docelowych: a) potencjalnych konsumentów (osoby kupujące produkty oraz korzystające z produktów), b) interesariuszy (podmioty z otoczenia marki z którymi ma ona relacje (np. dostawcy, partnerzy biznesowi, samorząd, itp.). Działania promocyjne powinny być dopasowane swoim charakterem do opisanych powyżej grup docelowych. IV.ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ. W poniższej tabeli przedstawiono zakres rzeczowy koncepcji i zakres realizacji kampanii promocyjnej. Praca konkursowa powinna zawierać zakres koncepcji oraz uwzględniać w kosztorysie i harmonogramie zakres realizacji kampanii promocyjnej. Zakres koncepcji Zakres realizacji kampanii promocyjnej 1.Projekt logo (logotypu) klastra korespondującego z logo Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. (przygotowanie wizualizacji 3 alternatywnych projektów do oceny) 2. Opracowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej marki dla 3 alternatywnych projektów logo, obejmującego w szczególności elementy: Logo (logotyp): o kolorystyka logo (logotypu) (wariant: kolorowy, monochromatyczny, w odcieniach szarości) oraz warianty na różnych tłach o typografia (podstawowa czcionka marki) o wersja pozioma i pionowa o reguły występowania (pola ochronne, wielkość minimalna, układy kompozycyjne itp.) Przygotowanie koncepcji nośników identyfikacji, w której należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: o wizytówka imienna (z logo LCB Sp. z o. o. ) i firmowa o szablon prezentacji PowerPoint (strona 1a. Dopracowanie wybranego projektu (przekazanie na nośnikach elektronicznych) 2a. Dopracowanie i realizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej klastra dla projektu wybranego przez Zamawiającego: logo (logotyp) - dopracowanie poniższych elementów wybranego przez Zamawiającego logo (logotypu): o kolorystyka logo (logotypu) (wariant: kolorowy, monochromatyczny, w odcieniach szarości) oraz warianty na różnych tłach o typografia (podstawowa czcionka marki) o wersja pozioma i pionowa o reguły występowania (pola ochronne, wielkość minimalna itp.) o nieprawidłowe użycie określenie wytycznych do stosowania nazwy i logo (logotypu) klastra (na wszelkich nośnikach) wraz z przykładami niewłaściwego wykorzystania poszcz. elementów CI przygotowanie podstawowych nośników identyfikacji wykorzystujących wybrane przez 4

5 o startowa, strona tekstowa, strona ze zdjęciem) teczka A4 Powyższe koncepcje muszą uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępne na stronie Zamawiającego logo (logotyp), nazwę, key visual: o papier firmowy o stopka mailowa o pierwsza strona w materiałach drukowanych o płyta CD o druk zaproszenia o wizytówka imienna koordynatora sieci ( z logo LCB Sp. z o. o. ) oraz firmowa o teczka A4 o torby papierowe o szablon prezentacji Power Point strona otwierająca, strona z rozmieszczeniem wykresu, strona tekstowa, strona z użyciem zdjęcia, strona zamykająca o identyfikator nośniki identyfikacji wizualnej (materiały promocyjne i informacyjne) o roll-up o plakat o nośniki outdoorowe o ścianka o tablice informacyjne o billboard o reklama, ogłoszenie prasowe o ulotka o namiot (propozycja wymiarów) przygotowanie aranżacji stoiska o broszura informacyjna o materiały POS (stand, plakat, wobbler, cenówka, itp.) o naklejka (odporna na warunki zewnętrzne) o reklama I ogłoszenie prasowe o spot radiowy o nośniki online o szablon newslettera o inne nośniki zaproponowane przez Uczestnika konkursu, zaakceptowane przez Zamawiającego projekt koncepcji oznakowania opakowań produktów sieci (propozycja z późniejszą realizacją zaproponowanych koncepcji) Materiały merchandisingowe 5

6 o o o o o o o o czapka z daszkiem długopisy koszulki parasol kalendarze smycze pendrive inne nośniki zaproponowane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez Zamawiającego standaryzacja wykorzystanych narzędzi. 3.Przygotowanie trzech alternatywnych propozycji koncepcji kreatywnych kampanii w postaci: głównego motywu kreatywnego (3 alternatywne warianty) prezentującego hasło, key visual przykładów wykorzystania głównego motywu na wybranych nośnikach (np. plakat, reklama prasowa, ulotka) 4. Opracowanie szczegółowego media planu w formie opisowej i graficznej na podstawie założeń strategii promocji oraz zakresu czasowego i budżetu. Szczegółowe przedstawienie i rozpisanie kampanii promocyjnej pod kątem: a. Rzeczowym (jakie instrumenty i działania proponuje Uczestnik konkursu) b. Jakościowym (jakość i technika wykonania, określenie m.in. następujących parametrów: objętość/ilość stron, wymiary/format, rodzaj papieru i druku, materiał, wykończenie, kształt itp.) c. Ilościowym (ilość w sztukach - proponowanych instrumentów/materiałów reklamowych i informacyjnych) d. Czasowym (harmonogram produkcji i emisji w formie graficznej) e. Wartościowym (koszty poszczególnych działań) 3a. Dopracowanie wybranej przez Zamawiającego koncepcji kreatywnej i jej realizacja (hasło, key visual) 4a. Doprecyzowanie i realizacja media planu oraz planu budżetu ( w tym zakup mediów). Produkcja elementów zaproponowanych w media planie, zaakceptowanych przez Zamawiającego (nośniki identyfikacji, merchandisingowe, promocyjne i informacyjne). Media plan musi obejmować co najmniej 6

7 następujące elementy: Nośniki identyfikacji wizualnej: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych stopka mailowa wizytówka (imienna i firmowa) szablon prezentacji PowerPoint (strona otwierająca, strona z rozmieszczeniem wykresu, strona tekstowa, strona z użyciem zdjęcia, strona zamykająca) teczka A4 zaproszenia do druku identyfikator naklejka Materiały reklamowe i informacyjne: Broszura (broszura będzie zawierała informacje nt.: klastra, idei, celów jego powstania oraz profilu członków klastra) Ulotka Płyta CD (zawierająca gotowe informacje o klastrze, z możliwością nagrywania dodatkowych informacji ) Plakat Tablice informacyjne Reklama i ogłoszenie prasowe Nośniki outdoorowe Nośniki online (baner internetowy) Spot radiowy Roll-up Ścianka prezentacyjna itp. Oznakowanie opakowań produktów sieci Materiały POS (np. stand, plakat, wobbler, cenówka, koszulka, itp.) Materiały merchandisingowe np.: czapka z daszkiem długopisy koszulki parasol 7

8 itp. kalendarze smycze pendrive Media plan (rzeczowo-wartościowy ) musi uwzględniać również działania ujęte w punktach 7-11 niniejszego zakresu pracy konkursowej oraz uwzględniać akcje promocyjne przed konferencjami tematycznymi klastra organizowanymi 2 razy w roku (marzec i wrzesień) reklama w radio i prasie lokalnej. Należy przedstawić także szczegółowy plan budżetowy dla poszczególnych instrumentów/działań oraz sumę tych wydatków. 5. Przedstawienie próbek/przykładów, które oddają technikę i jakość wykonania, prezentują parametry (format/wymiar, rodzaj papieru i druku, minimalny nakład) następujących nośników ujętych w systemie identyfikacji wizualnej: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych wizytówka (imienna i firmowa) teczka A4 zaproszenia do druku identyfikator 6.Na podstawie SIW oraz trzech koncepcji kreatywnych przygotowanie wstępnych projektów materiałów reklamowych i informacyjnych uwzgledniających co najmniej poniższe elementy: 1) broszura informacyjna (broszura będzie zawierała informacje nt. klastra, idei, celów jego powstania, profilu członków klastra ) w zakres pracy wchodzi zaprezentowanie co najmniej 3 stron do oceny pierwsza oraz dwie środkowe, w tym jedna prezentująca profil członka klastra) 5a. Przygotowanie projektów, realizacja (produkcja) zaproponowanych nośników identyfikacji wykorzystujących wybrane przez Zamawiającego logo (logotyp), koncepcję kreatywną wykorzystujących wybrane przez Zamawiającego logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną ujętych w zaakceptowanym media planie (4) 6a. Dopracowanie projektów i realizacja (produkcja) materiałów reklamowych, informacyjnych i gadżetów wykorzystujących wybrane przez Zamawiającego logo (logotyp), nazwę, koncepcję kreatywną ujętych w zaakceptowanym media planie (4) 2)wstępny projekt oznakowania opakowań produktów sieci w dwóch wariantach: - Dołożenie oznakowania do dotychczasowych opakowań producentów sieci - Oznakowanie jako element dodatkowy np. banderola, naklejka, itp. 8

9 lub propozycja uniwersalnego rozwiązania. Przygotowanie wstępnego projektu z uwzględnieniem specyfiki i charakteru produktów i opakowań producentów należących do sieci. Lista oraz fotografie produktów dostępne są na stronie Projekt musi zawierać 4 wizualizacje różnorodnych opakowań z uwzględnieniem m.in. następujących parametrów: format, rodzaj papieru i druku, minimalny nakład itp. 3)materiały POS (np. stand, plakat, wobbler, cenówka, koszulka, itp.) - wstępne projekty z określeniem m.in. następujących parametrów: format, rodzaj papieru i druku, minimalny nakład itp. 4)przedstawienie wizualizacji gadżetów reklamowych (długopis, pendrive i inne zaproponowane przez Uczestnika Konkursu). Zarówno w przypadku materiałów reklamowych i informacyjnych, jak i gadżetów reklamowych należy przedstawić przykłady/próbki, które oddają technikę i jakość wykonania, materiał, wielkość itp. 7.Przygotowanie projektu funkcjonalnego i graficznego serwisu internetowego marki Leszczyńskie smaki (serwis brandingowy), W koncepcji należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: layout strony internetowej zgodnej z proponowanym SIW (strona główna + 1 podstrona) propozycja zawartości uwzględniającej wytyczne zawarte w załączniku nr 10 do regulaminu Przedstawienie trzech alternatywnych propozycji 7a. Dopracowanie grafiki i funkcjonalności dla strony wdrożenie serwisu internetowego Po uruchomieniu strony możliwość moderowania i aktualizacji przez koordynatora sieci. Uwzględnienie następujących elementów: - wykup usługi hostingu, oraz domeny na rzecz Zamawiającego - opcja szukaj /słowa kluczowe, nazwa firmy/ -część tylko dla zalogowanych (członków sieci) -przygotowanie treści (zdjęcia, teksty, itp.) - newsletter (rozsyłany do zdefiniowanej grupy odbiorców (przygotowanie szablonu newslettera)) -pozycjonowanie strony i linkowanie ze stronami uczestników klastra 9

10 do oceny wykorzystujących wybrane przez Uczestnika Konkursu logo (logotyp) i koncepcji kreatywnej. Informacje o projekcie i oferta klastra dostępne są na stronie - zintegrowane strony z mediami społecznościowymi - strony na urządzeniach typu tablet, smartfon - strona w języku polskim, wersja skrócona w języku angielskim (zawierająca najważniejsze informacje, uzgodnione z Zamawiającym po dopracowaniu przyjętej koncepcji strony www ) opracowanie językowe po stronie Wykonawcy) 8. Koncepcja opracowania profilu klastra w stosownych mediach społecznościowych, wybór mediów W koncepcji należy uwzględnić poniższe elementy: layout strony na portalu Facebook zgodny z proponowanym SIW 8a. Dopracowanie koncepcji i realizacja profili w mediach społecznościowych, wdrożenie Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia profili przez przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora klastra) 9.Przygotowanie koncepcji działań ambientowych (niestandardowych) gotowych do wdrożenia propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz harmonogramem; 10.Przygotowanie koncepcji działań CSR gotowych do wdrożenia propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz harmonogramem; - w tym impreza/festyn uwzględniający zaangażowanie pracowników Partnerów sieci 11.Przygotowanie koncepcji działań PR (konferencja prasowa, informacja prasowa, działania z zakresu media relations, wysyłka press releases) z uwzględnieniem niekonwencjonalnych sposobów realizacji ww. działań. w tym przygotowanie Partnerów sieci do reprezentacji sieci w mediach oraz kontaktów z interesariuszami sieci (propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz harmonogramem); 12. Przedstawienie opisu sposobu monitorowania i raportowania przez cały okres trwania kampanii 9a. Dopracowanie koncepcji przez agencję reklamową i jej realizacja 10a. Dopracowanie koncepcji przez agencję reklamową i jej realizacja 11a. Realizacja działań z zakresu PR przez okres 2-3 miesięcy od rozpoczęcia kampanii. Przygotowanie przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora klastra) i jego wsparcie w trakcie realizacji działań z zakresu PR do końca trwania kampanii 12a. Bieżąca koordynacja akcji, monitorowanie przebiegu, raportowanie przez cały okres trwania kampanii promocyjnej. promocyjnej Wszelkie formy promocji muszą zawierać odwołanie do strony www klastra o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępne na stronie: symbolicznie 10

11 W ramach realizacji kampanii promocyjnej do obowiązków wybranego autora będzie należało w szczególności zawarcie i wyegzekwowanie wszystkich umów z wykonawcami usług, których realizacja jest niezbędna dla przeprowadzenia kampanii na podstawie koncepcji i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strategia wskazuje jedynie kierunki działań, natomiast nie ogranicza możliwości zaproponowania przez Uczestnika konkursu innych rozwiązań w zakresie metod i narzędzi promocyjnych niż zapisane w strategii. VI. BUDŻET Koszt realizacji kampanii reklamowej w ramach wybranej koncepcji nie może przekroczyć kwoty ,00 złotych netto + VAT. ROZDZIAŁ III WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU I.POSTANOWIENIA OGÓLNE a) Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. UWAGA: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. b) Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu. c) Jeżeli Uczestnik konkursu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. d) Jeżeli Uczestnik konkursu, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt Regulaminu konkursu, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Uczestnika konkursu przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Regulaminu konkursu Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: a) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu 11

12 b) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu. c) pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika konkursu/uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. Warunki udziału w konkursie W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej ustawą PZP), którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP spełniają warunki, dotyczące: A) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; B) Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 zamówienie, dotyczące realizacji lub uczestniczenia w realizacji (przynajmniej jako nominalny współorganizator) minimum 1 kompleksowej kampanii promocyjnej o wartości co najmniej ,00 zł netto + VAT, Za kompleksową kampanię promocyjną uważa się taką, w której wykorzystano przynajmniej następujące elementy: 1. Tworzenie logo (logotypu) oraz opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej marki 2. Opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii 3.Produkcja podstawowych nośników identyfikacji (papier firmowy, wizytówki, zaproszenia, identyfikatory, teczki, płyty CD itp.) oraz koncepcji i produkcja narzędzi promocyjnych (foldery, ulotki, plakaty, banery, rollup y), 4. Opracowanie koncepcji i realizacja reklam: prasowych, radiowych, zewnętrznych (billboardy), 5. Projekt funkcjonalny i graficzny oraz wdrożenie serwisów internetowych oraz profilów w mediach społecznościowych, 6. Realizacja działań z zakresu PR (konferencje prasowe, media relations itp.), CSR i ambientowych. C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazując, że Uczestnik konkursu dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W skład zespołu osób powinny wejść co najmniej: - kierownik zespołu, posiadający minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi oraz, który kierował co najmniej 1 projektem dotyczącym realizacji kompleksowej kampanii promocyjnej o łącznym budżecie co najmniej 393,000,00 zł +VAT, zawierającej co najmniej elementy przedstawione w punkcie 2.1.B - 3 dodatkowe osoby, z których każda posiada doświadczenie z zakresu obsługi organizacyjno-kreacyjnej przynajmniej 1 kampanii promocyjnej, zawierającej co najmniej elementy przedstawione w punkcie 2.1.B) o łącznym budżecie co najmniej ,00 zł +VAT. D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymienione wyżej warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli uczestnik Konkursu złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, wskazane w Regulaminie Konkursu oraz w wypełnionych i przedłożonych oświadczeniach i dokumentach składających się na wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wykaże, że spełnił wszystkie wymagane warunki. 12

13 2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane we wnioskach o dopuszczenie, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE: Złożenie przez uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie będzie stanowiło podstawę do oceny przez Sąd Konkursowy, spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi składać się z: W przypadku Uczestników konkursu krajowych - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP: A. wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu B. pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do regulaminu (Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo) C. oświadczenia uczestnika konkursu o zapoznaniu się z regulaminem konkursu wg załącznika nr 3 do regulaminu (Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu) D. kartę identyfikacyjną wg załącznika nr 4 do regulaminu (Karta identyfikacyjna) E. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 5 do regulaminu F. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z konkursu oraz z postępowania o udzielenie zamówienia dla osób fizycznych wg załącznika nr 6 do regulaminu G. wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 7 do regulaminu Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających jednocześnie spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt. 2.1.C regulaminu konkursu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. H. wykazu wykonanych usług wg załącznika nr 8 do regulaminu, wraz z kopiami posiadanych listów referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kampanii promocyjnych (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie). I. oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora własności prac konkursowych oraz autorskich praw majątkowych i praw zależnych do prac konkursowych - wg załącznika nr 9 do regulaminu J. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 13

14 K. aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie L. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP: a) dokumentów wymienionych w punkcie w podpunktach od A do I, stanowiących odpowiednio załączniki od 1 do 9 niniejszego regulaminu b) dokumentu lub dokumentów (odpowiadających dokumentom z punktu J-L), wystawionych w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego/ych odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie B.1. Dokumenty, o których mowa w pkt B a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt B b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. B.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. B.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Uczestnika konkursu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie a) Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie, a oryginał pełnomocnictwa według wzoru załącznika 2 załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 14

15 b) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji uczestnika konkursu a także przez Pełnomocnika. c) Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, w tym również dokumenty, które wymagane warunkami regulaminu konkursu zostaną wystawione na poszczególnych uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przedkłada wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie ustanowiony Pełnomocnik. d) W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt F-G, powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Uczestników Konkursu, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie. e) Uczestnicy Konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt Regulaminu konkursu, spełniają łącznie wszyscy Uczestnicy Konkursu. f) Zamawiający wymaga, aby Uczestnicy Konkursu wspólnie występujący w konkursie, których praca konkursowa zostanie wybrana przez Sąd Konkursowy zawarli, najpóźniej w dacie przystąpienia do negocjacji, umowę regulującą współpracę tych Uczestników konkursu i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, po. 1817) Organizator wzywa Uczestnika Konkursu do uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń w trybie natychmiastowym umożliwiającym podjęcie decyzji o dopuszczeniu do udziału w konkursie (Uczestnik Konkursu musi uzupełnić brakujące dokumenty i oświadczenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania). Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w regulaminie zostaną wykluczeni. Do w/w dokumentów należy załączyć wzór pokwitowania złożenia wniosku. III. WYMOGI FORMALNE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 3.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt.1.2. Regulaminu konkursu (Rozdział III) 3.3. Pełnomocnictwo o treści ustalonej w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt.1.2. Regulaminu konkursu Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt.1.2. Regulaminu konkursu (Rozdział III) W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 15

16 NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.jedn. Dz. U. z 2003r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zostanie pokwitowany przez Organizatora konkursu (pokwitowanie odbioru wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowi załącznik nr 1a) 3.8. Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników. IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 4.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 21 a Leszno woj. wielkopolskie tel. kom ; tel: ; faks: Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu oraz z opracowaniem i składaniem prac konkursowych pod warunkiem, że otrzyma je w terminach określonych w pkt Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie/mailowo lub za pomocą faksu. Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali regulamin konkursu, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator zamieści pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie na swojej stronie internetowej: Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. V. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 5.1. Ogłoszenie konkursu 28 listopada 2011r Dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt 2 należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, włożyć do koperty oznaczonej hasłem: "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizację i złożyć w siedzibie Organizatora konkursu, wskazanej w pkt 5.3. w terminie do dnia 8 grudnia 2011 r. do godz Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 21 a; Leszno Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu składać można na adres Organizatora do dnia 2 grudnia 2011 r. do godz Po tym terminie Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników konkursu. 16

17 5.5.Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie pisemnej w miejscu wskazanym w pkt i w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt VI. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 6.1. Sąd konkursowy dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 6.2. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach oceny i kwalifikacji Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 17

18 ROZDZIAŁ IV PRACE KONKURSOWE - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA I. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomika przyjętych rozwiązań oraz wartości komunikacyjne, promocyjne i użytkowe. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów. II. SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z regulaminem konkursu, jego uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej. Koperta musi zawierać: a) kartę identyfikacyjną wypełnioną wg załącznika nr 4 do regulaminu konkursu (podana nazwa Uczestnika konkursu oraz skład zespołu autorskiego). b) płytę(y) CD zawierającą całość pracy konkursowej (rysunki oraz tekst) w wersji elektronicznej na płytach CD, w formatach: dla rysunków (*.dxf lub *.dwg) oraz ( *.jpg ), (*.pdf) lub ( *.tif ) w rozdzielczości 300 dpi. dla tekstu ( *.doc ) dla Windows lub (*.txt) albo (*rtf). c) całość pracy konkursowej w wersji papierowej w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, o dowolnej objętości d) próbki i przykłady wszelkich materiałów wymaganych przez Zamawiającego w Zakresie koncepcji (poniżej) potwierdzające jakość wykonania proponowanych przez Uczestnika konkursu materiałów. III. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ 1.Projekt logo (logotypu) klastra korespondującego z logo Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. (przygotowanie wizualizacji 3 alternatywnych projektów do oceny) 2. Opracowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej marki dla 3 alternatywnych projektów logo, obejmującego w szczególności elementy: Logo (logotyp): o kolorystyka logo (logotypu) (wariant: kolorowy, monochromatyczny, w odcieniach szarości) oraz warianty na różnych tłach o typografia (podstawowa czcionka marki) o wersja pozioma i pionowa o reguły występowania (pola ochronne, wielkość minimalna, układy kompozycyjne itp.) Przygotowanie koncepcji nośników identyfikacji, w której należy uwzględnić co najmniej poniższe elementy: 18

19 o o o wizytówka imienna (z logo LCB Sp. z o. o. ) i firmowa szablon prezentacji PowerPoint (strona startowa, strona tekstowa, strona ze zdjęciem) teczka A4 Powyższe koncepcje muszą uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępne na stronie 3.Przygotowanie trzech alternatywnych propozycji koncepcji kreatywnych kampanii w postaci: głównego motywu kreatywnego (3 alternatywne warianty) prezentującego hasło, key visual przykładów wykorzystania głównego motywu na wybranych nośnikach (np. plakat, reklama prasowa, ulotka) 4. Opracowanie szczegółowego media planu w formie opisowej i graficznej na podstawie założeń strategii promocji oraz zakresu czasowego i budżetu. Szczegółowe przedstawienie i rozpisanie kampanii promocyjnej pod kątem: a. Rzeczowym (jakie instrumenty i działania proponuje Uczestnik konkursu) b. Jakościowym (jakość i technika wykonania, określenie m.in. następujących parametrów: objętość/ilość stron, wymiary/format, rodzaj papieru i druku, materiał, wykończenie, kształt itp.) c. Ilościowym (ilość w sztukach - proponowanych instrumentów/materiałów reklamowych i informacyjnych) d. Czasowym (harmonogram produkcji i emisji w formie graficznej) e. Wartościowym (koszty poszczególnych działań) Media plan musi obejmować co najmniej następujące elementy: Nośniki identyfikacji wizualnej: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych stopka mailowa wizytówka (imienna i firmowa) szablon prezentacji PowerPoint (strona otwierająca, strona z rozmieszczeniem wykresu, strona tekstowa, strona z użyciem zdjęcia, strona zamykająca) teczka A4 zaproszenia do druku identyfikator naklejka Materiały reklamowe i informacyjne: Broszura (broszura będzie zawierała informacje nt.: klastra, idei, celów jego powstania oraz profilu członków klastra) Ulotka Płyta CD (zawierająca gotowe informacje o klastrze, z możliwością nagrywania dodatkowych informacji ) 19

20 Plakat Tablice informacyjne Reklama i ogłoszenie prasowe Nośniki outdoorowe Nośniki online (baner internetowy) Spot radiowy Roll-up Ścianka prezentacyjna itp. Oznakowanie opakowań produktów sieci Materiały POS (np. stand, plakat, wobbler, cenówka, koszulka, itp.) Materiały merchandisingowe np.: czapka z daszkiem długopisy koszulki parasol kalendarze smycze pendrive itp. Media plan (rzeczowo-wartościowy ) musi uwzględniać również działania ujęte w punktach 7-11 niniejszego zakresu pracy konkursowej oraz uwzględniać akcje promocyjne przed konferencjami tematycznymi klastra organizowanymi 2 razy w roku (marzec i wrzesień) reklama w radio i prasie lokalnej. Należy przedstawić także szczegółowy plan budżetowy dla poszczególnych instrumentów/działań oraz sumę tych wydatków. 5. Przedstawienie próbek/przykładów, które oddają technikę i jakość wykonania, prezentują parametry (format/wymiar, rodzaj papieru i druku, minimalny nakład) następujących nośników ujętych w systemie identyfikacji wizualnej: papier firmowy pierwsza strona w materiałach drukowanych wizytówka (imienna i firmowa) teczka A4 zaproszenia do druku identyfikator 6.Na podstawie SIW oraz trzech koncepcji kreatywnych przygotowanie wstępnych projektów materiałów reklamowych i informacyjnych uwzgledniających co najmniej poniższe elementy: 1) broszura informacyjna (broszura będzie zawierała informacje nt. klastra, idei, celów jego powstania, profilu członków klastra ) w zakres pracy wchodzi zaprezentowanie co najmniej 3 stron do oceny pierwsza oraz dwie środkowe, w tym jedna prezentująca profil członka klastra) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo