Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Znaczenie kodeksu etycznego dla przedsiębiorstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kultura w relacjach służbowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kształtowanie wyglądu zewnętrznego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rola promocji w marketingu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Skuteczność reklamy, marketing bezpośredni, tworzenie public relations Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 54 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik, będzie Ci umożliwi ukształtowanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem zasad postępowania etycznego w stosunkach zawodowych oraz dostosowaniu swojego wyglądu zewnętrznego do okoliczności związanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Poza tym pomoże Ci w zrozumieniu roli reklamy w dziale marketingu. Dzięki niemu możesz nauczyć się zasad współpracy z agencją reklamową. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 4. Pytania sprawdzające. 5. Ćwiczenia. 6. Sprawdzian postępów. Sprawdzian osiągnięć. Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z modułem Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[03].Z5 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego powinieneś umieć: czytać ze zrozumieniem, stosować zachowanie asertywne, korzystać z urządzeń wspomagających prezentację, stosować zasady prezentacji, korzystać z różnych źródeł informacji. określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w przedsiębiorstwie, wskazać elementy składające się na mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego, sformułować misję rynkową przedsiębiorstwa, zidentyfikować podstawowe metody analizy strategicznej, wskazać mierniki umożliwiające ustalenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, określić zalety i wady różnych strategii marketingowych, zaprojektować strategię marketingową dla małego przedsiębiorstwa handlowego, scharakteryzować strategie konkurowania na rynku globalnym, skonstruować uproszczony plan marketingowy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: rozróżniać zachowania etyczne i nieetyczne w stosunkach handlowych, sformułować etyczne zasady postępowania wobec klientów, uzasadnić znaczenie przestrzegania zasad kultury w relacjach służbowych, dostosować swój wygląd zewnętrzny do okoliczności związanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi, uzasadniać rolę informowania, przypominania i perswazji w działalności promocyjnej, uzasadniać rolę reklamy kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa handlowego, zaprojektować kampanię reklamową pomocną w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa handlowego przedsiębiorstwa handlowego, podjąć współpracę z agencją reklamową, wskazać rolę public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa handlowego. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Znaczenie kodeksu etycznego dla przedsiębiorstwa Materiał nauczania Etyka to nauka, której celem jest dochodzenie źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie, których dałoby by się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i zbiory nakazów moralnych. Etyczne postępowanie składa się z: uczciwości, prostolinijności, poszanowania człowieka, a także własności należącej do innych. O etyce pisał już Jan Kochanowski: O nieszczęsne królestwo i zginienia bliskie, Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość Ma miejsce, ale wszystko złotem kupić trzeba. J. Kochanowski Moralność zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co złe, którymi zgodnie z danym światopoglądem religijnym bądź filozoficznym powinni kierować się ludzie. 1 Moralność zawodowa wywodzi swój początek już ze starożytnych kodeksów i zaleceń przekazywanych ustnie jako reguły i zasady moralne związane z wykonywaniem danego zawodu. Do dziś normy moralne przypisane danej profesji przybierają postać regulaminów i kodeksów. Zachowania nieetyczne przedsiębiorstw Adresaci Przykłady zachowań nieetycznych zachowań nieetycznych struktury oszustwa podatkowe, niepłacenie składek ZUS, podatków i innych administracyjne opłat, zatajenie prawdziwych dochodów, państwa zachowania korupcyjne prezenty, łapówki, ukryte finansowanie polityków i ugrupowań politycznych, wykorzystywanie kontaktów z politykami do pozyskiwania poufnych informacji, uzyskiwanie pomocy publicznej do promocji własnej firmy, nieuczciwy udział w przetargach publicznych, społeczność lokalna 1 działalność w szarej strefie. wprowadzanie w błąd społeczności lokalnej, działanie na jej niekorzyść, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, nieuzasadniona uciążliwość dla środowiska, wchodzenie w konflikty ze społecznością lokalną, stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi, dewastacja infrastruktury lokalnej, 7

9 Adresaci zachowań nieetycznych pracownicy klienci konkurencja udziałowcy i akcjonariusze Przykłady zachowań nieetycznych wykorzystywanie pracowników i wydłużanie czasu pracy, obniżanie wynagrodzenia, łamanie przepisów prawa pracy, zmuszanie pracownika do przyjęcia niekorzystnych warunków pracy, zmuszanie pracownika do przyjęcia niekorzystnych warunków umowy o pracę, niedotrzymywanie warunków pracy i płacy, nieprzestrzeganie warunków bhp, dyskryminacja pracowników ze względu na wiek, płeć, sytuację rodzinną czy inne kryteria, nadużywanie pozycji przełożonego w stosunku do pracownika, nieodpowiednie traktowanie, (uwypuklanie błędów, nieszanowanie jego godności, brak obiektywnej oceny pracownika itd.), obarczanie pracownika ilością pracy przekraczającą jego możliwości, niejasne określenie obowiązków pracownika, wydawanie mu sprzecznych poleceń, uprzywilejowanie wybranych pracowników, wymuszanie niekorzystnych umów, w tym zmuszanie do transakcji wiązanych, niejasne, niejednoznaczne formułowanie umów, uprzywilejowanie wybranych klientów, przekazywanie (sprzedaż) poufnych informacji o kliencie, wprowadzanie klientów w błąd, ukrywanie prawdziwych informacji o produktach, sprzedaż produktów wadliwych, np. przeterminowanych, nieuczciwa reklama, nieuznawanie słusznych reklamacji, podważanie reputacji konkurencji, dyskredytowanie jej, nieuczciwe pozyskiwanie informacji o konkurencji, np. szpiegostwo gospodarcze, pokupowanie pracowników konkurencji. działania na niekorzyść spółki, uczestniczenie w pracach firmy konkurencyjnej, dyskryminowanie drobnych lub wybranych udziałowców, działanie na ich niekorzyść, nieuzasadnione blokowanie decyzji innych udziałowców, podnoszenie wartości kapitału spółki w celu nieadekwatnej zmiany proporcji udziałowych, przekazywanie poufnych informacji osobom nieupoważnionym, zatajanie i ukrywanie lub podawanie nieprawdziwych informacji o kondycji i działalności spółki. Kodeks etyczny jest zbiorem norm postępowania i odnosi się do działalności gospodarczej. Głównym celem kodeksu jest pomoc pracownikom w etycznym postępowaniu i wskazaniu, za co firma odpowiada moralnie i jakie są standardy dobrego postępowania członków załogi. Dlatego też kodeksy zawierają wskazówki z moralnymi zasadami spójnymi z procesami, jakimi zajmuje się dana firma. Kodeksy mogą zawierać następujące elementy: 8

10 1. Preambułę, która jest często przedstawiona, jako filozofia firmy, za pomocą: wizji, misji i celów organizacji. 2. Część wstępną przedstawione są w niej podstawowe zasady, którymi powinni kierować się odbiorcy w swoim postępowaniu. 3. Adres podpisany przez np. prezesa organizacji. 4. Treść główną, która może składać się z: wskazówek dotyczących tego, co stanowi akceptowalną praktykę w organizacji, zasad sprawiedliwości i postępowania fair, Kodeksy można podzielić na: 1. Ogólne adresatami są wszystkie albo duża część podmiotów gospodarczych. Stanowią one zbiór reguł zasad, którymi powinni kierować się wg autorów adresaci kodeksu etycznego. Kodeks etyczny w Polsce ogólny, jest to Kodeks etyki w działalności gospodarczej opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w roku Jest on adresowany do członków organizacji Krajowa Izba Gospodarcza wymaga od swoich członków przestrzegania przepisów zawartych w kodeksie. Apeluje także o rozpowszechnianie i wdrażanie przepisów przez inne podmioty gospodarcze. 2. Szczegółowe, które w zależności od stopnia szczegółowości normują działalność: jednej firmy, jednego stowarzyszenia zawodowego, grupy organizacji gospodarczych, związku organizacji gospodarczych. Gdyby przygotować kodeks etyczny szczegółowy handlowca, to zawierałby m.in. zbiór norm obowiązujących handlowca, które określałyby co wolno, a czego nie wolno uczynić ze względu na dobro instytucji lub klienta i całej grupy handlowców. Kodeks etyczny posiada często Przykład części wstępnej do kodeksu postępowanie GE Money Bank SA 1. Przestrzegaj odpowiednich przepisów prawa regulujących naszą działalność biznesową na całym świecie. 2. We wszystkich działaniach i kontaktach związanych z GE bądź uczciwy, sprawiedliwy i godny zaufania. 3. Unikaj jakichkolwiek konfliktów interesów między pracą a sprawami osobistymi. 4. Buduj atmosferę, w której równe szanse zatrudnienia obejmują każdego członka zróżnicowanej społeczności GE. 5. Staraj się tworzyć bezpieczne miejsce pracy i chronić środowisko. 6. Poprzez przywództwo na wszystkich poziomach podtrzymuj kulturę, w której postępowanie etyczne jest uznawane, docenianie i wykazywane przez wszystkich pracowników. Najczęściej spotykane elementy kodeksów firm (alfabetycznie) 1. Bezpieczeństwo wyrobów i usług. 2. Bezpieczeństwo w miejscu pracy. 3. Informowanie o nieprzestrzeganiu norm. 4. Inwestycje negatywne i międzynarodowy bojkot. 5. Jakość. 6. Konflikt interesów. 7. Likwidacja działalności i redukcje. 8. Molestowanie seksualne. 9. Nagradzanie i karanie. 9

11 10. Normy prawne jakich należy przestrzegać. 11. Ochrona środowiska. 12. Poufność. 13. Praca a rodzina. 14. Przechowywanie dokumentów finansowych. 15. Przechowywanie i udostępnianie informacji. 16. Prywatność w miejscu pracy i poza nim. 17. Różnorodność i tolerancja. 18. Stosunki ze światem polityki. 19. Świadczenia na rzecz społeczności lokalnych. 20. Upominki, zaproszenia, rewanże. 21. Zdrowie pracowników badania okresowe. Kodeksy mogą różnić się od siebie między innymi strukturą. Dlatego też można wyróżnić następujące rodzaje kodeksów: 1. Kodeks o strukturze uporządkowanej wg zagadnień (przykład firma : Hutmen S. A): etyka i jej przestrzeganie, praktyki monopolistyczne konkurencja, zatrudnianie dzieci, konflikt interesów, dyskryminacja i molestowanie, stanowisko pracy wolne od narkotyków, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, eksport: kontrola, prawo, praca przymusowa, upominki i prezenty, realizacja zamówień rządowych, import: kontrola i prawo, ujawnianie dokumentacji, bojkot międzynarodowy wewnętrznych tajemnic, prowadzenie, niestosownie odwetu, łamanie polityki firmy, bezpieczeństwo wyrobów i usług, ochrona danych, odpowiedzi na zapytania prasy i innych, bezpieczeństwo aktywów, sprzedawcy, konsultanci i inne usługi, ochrona oprogramowania, prawda w ogłoszeniach. 2. Kodeks o strukturze uporządkowanej wg rodzajów interesariuszy firmy: wartości firmy, odpowiedzialność kierownictwa, odpowiedzialność pracowników, właściwe procedury marketingowe i handlowe, właściwe metody gospodarki surowcowej, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej i magazynowej, dostarczanie produktów i usług o odpowiedniej jakości, właściwe wykorzystanie majątku i technologii, 10

12 środowisko stanowiska pracy, ochrona naszego środowiska naturalnego, właściwe emitowanie i przechowywanie akt i dokumentów, dopuszczalne formy współpracy. Intereseriusze zewnętrzni Klienci, Kooperanci Społeczność lokalna Dostawcy Banki Akcjonariusze Firma Wspólnicy, Pracownicy Partnerzy Stow. zawodowe Środowisko naturalne Rys. 1. Interesariusze firmy opracowanie [własne] Interesariusze Interesariusze to osoby, grupy osób oraz instytucje, a także środowisko naturalne, na które wpływa działalność organizacji (firmy, spółki, przedsiębiorstwa itp.). Każdy z interesariuszy związany jest z organizacją pewną stawką, wskazującą rodzaj i stopień jego oczekiwań oraz ryzyka. Interesariusze dzielą się na wewnętrznych i zewnętrznych. Interesariuszami wewnętrznymi organizacji są: właściciele, inwestorzy (akcjonariusze), menedżerowie, pracownicy, związki zawodowe. Interesariuszami zewnętrznymi są: klienci, dostawcy, konkurenci, wierzyciele, władze lokalne i państwowe, społeczność lokalna, środowisko naturalne (rzecznicy), uczelnie, itd. 3. Kodeks wg struktury mieszanej (przykład firma : United Biscuits): personel, 11

13 klienci, dostawcy, konkurenci, poufność, konflikt interesów, społeczeństwo, PepsiCola, stosunki globalne, szacunek dla pracowników, klienci, dostawcy i konkurenci, upominki i wynagrodzenia, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, udział w działalności publicznej, konflikt interesów, ujawnianie informacji wewnętrznych, prowadzenie ksiąg i dokumentacji, informowanie o nieprawidłowościach, O skuteczności kodeksu decyduje akceptacja grup, które muszą się do nich stosować. Normy etyki zawodowej mają na celu wytworzenie wzorców postępowania i pomagają podjąć trudne decyzje, ale nie zastępują norm moralności powszechnej. Wpływ kodeksu etycznego na kształtowanie wizerunku firmy. Pracownicy firm, w których obowiązuje kodeks etyczny są zobowiązani do szanowania kolegów oraz zachowania zasad wzajemnego zaufania i współpracy, a także powinni być świadomi, że reprezentują firmę. Etyka, jedna z ważniejszych wartości w firmie, stanowi podstawę tworzenia środowiska opartego na szacunku, zaufaniu i wiarygodności, w którym funkcjonują pracownicy, zarząd i kierownictwo, a także klienci, dostawcy i akcjonariusze. Wszyscy pracownicy pracują w oparciu o wysokie standardy norm etycznych. Działania, które są lub mogą wydawać się nieetyczne, są niedopuszczalne, nawet jeśli inni uznają je za powszechnie przyjęte. Pracownicy są zobowiązani do efektywnego, uczciwego i uprzejmego wykonywania swoich obowiązków, a także przestrzegania prawa i przepisów obowiązujących w miejscu wykonywania działalności. Wypełniając obowiązki, przestrzegają wysokich standardów etyki osobistej i biznesowej, a jednocześnie działają na rzecz celów i interesów firmy. Naruszenie zasad Kodeksu może powodować konsekwencje dyscyplinarne, w tym rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym. Niektóre z opisanych zasad odnoszą się do obowiązujących przepisów prawa, ich naruszenie może być więc podstawą do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko sprawcy. Relacje z dostawcami, klientami i konkurencją powinny przebiegać zgodnie z podanymi poniżej podstawowymi zasadami: zarówno obecni, jak i potencjalni dostawcy oraz klienci muszą być traktowani uczciwie i szczerze, a wszelkie transakcje muszą być przeprowadzane na podstawie obiektywnych przesłanek; decyzje o sprzedaży i zakupach dokonywanych przez firmę muszą być oparte na cenach, jakości produktu i usług, z uwzględnieniem spójności oraz solidności relacji z klientem i dostawcą; pracownicy, kierownicy i członkowie zarządu firmy, jak również członkowie ich rodzin nie mogą przyjmować od żadnego klienta, dostawcy ani konkurenta pieniędzy 12

14 lub prezentów oraz nie mogą wręczać pieniędzy ani prezentów, jeśli mogłoby to zostać odebrane jako próba wpłynięcia na zachowanie odbiorcy; żaden pracownik, członek zarządu ani dyrektor firmy nie mogą przekazywać innym klientom lub dostawcom fałszywych, mylących lub nieuczciwych stwierdzeń lub szkodliwych uwag na temat dostawców, klientów lub konkurencji; żaden pracownik, członek zarządu ani dyrektor firmy, który uzyskał dostęp do poufnych informacji dotyczących firmy bądź któregokolwiek obecnego lub potencjalnego dostawcy albo klienta, nie może ujawniać tych informacji nikomu, chyba że jest to niezbędne do prowadzenia normalnej działalności firmy. Firma przestrzega zasad równych możliwości zatrudnienia dla wszystkich wykwalifikowanych osób, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia, wieku, płci czy orientacji seksualnej. Żadne z powyższych cech osobistych nie mogą mieć wpływu na jakiekolwiek decyzje dotyczące zatrudnienia, łącznie z rekrutacją, awansem, przeniesieniem, wysokością wynagrodzenia, szkoleniami czy też zwolnieniem z pracy. Obowiązkiem każdego pracownika, członka zarządu i dyrektora firmy jest stosowanie się do podanych zasad. Kodeksy firm przyczyniają się do zachowań etycznych, a firma cieszy się większym szacunkiem i jest bardziej wiarygodna dla otoczenia Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czym zajmuje się etyka? 2. Jakie są różnice między etyką a moralnością? 3. Jakie są cechy etycznego postępowania? 4. Czym jest kodeks etyczny? 5. Jakie najważniejsze elementy posiada Kodeks Etyczny? 6. Po co wprowadza się programy etyczne w firmach? 7. Kto jest interesariuszem firmy? 8. Od czego zależą standardy etyczne i zawodowe? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj minikodeks etyczny dla sklepu osiedlowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami tworzenia kodeksu etycznego w Materiale nauczania; 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastanowić się nad najważniejszymi zasadami etycznymi i normami moralnymi, które obowiązują handlowca; 4) zapisać punkty minikodeksu, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności. 13

15 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z pakietem Microsoft Office i dostępem do Internetu, drukarka, literatura z rozdziału. Ćwiczenie 2 Przedstaw graficznie zbiór interesariuszy składający się z podzbiorów interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych sklepu obuwniczego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z wyjaśnieniem terminu interesariuszy patrz Materiał nauczania ) zastanowić się nad tym, kto stanowi podzbiór interesariuszy wewnętrznych sklepu obuwniczego, 4) zapisać grupy zawodowe i pozostałych ludzi wchodzących w skład interesariuszy zewnętrznych sklepu obuwniczego, 5) podzielić na dwie grupy, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z pakietem Microsoft Office i dostępem do Internetu, drukarka, literatura z rozdziału. Ćwiczenie 3 Hurtownia posiada bazę danych klientów. Odchodzący do pracy, do konkurencyjnej hurtowni pracownik skopiował dane klientów i przekazał nowemu pracodawcy. Odpowiedz, jak powinien zachować się nowy pracodawca? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z tabelą Przykłady zachowań nieetycznych przedsiębiorstw w Materiale nauczania, 3) przygotować odpowiednią odpowiedź, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z pakietem Microsoft Office i dostępem do Internetu, drukarka, literatura z rozdziału. 14

16 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wykazać różnice między etyką a moralnością? 2) określić cel kodeksu etycznego? 3) określić cechy kodeksu etycznego szczegółowego? 4) określić cechy kodeksu etycznego ogólnego? 5) określić zachowania nieetyczne przedsiębiorców? 6) przygotować prosty kodeks etyczny dla handlowca? 7) sformułować etyczne zasady postępowania wobec klientów? 8) wymienić zachowania nieetyczne w relacjach: przedsiębiorca pracownicy? 9) wymienić zachowania nieetyczne w relacjach przedsiębiorca klienci? 15

17 4.2. Kultura w relacjach służbowych Materiał nauczania Asertywność to w psychologii termin oznaczający bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. Asertywność to: 1) umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, 2) umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, 3) umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, 4) autentyczność, 5) elastyczność zachowania, 6) świadomość siebie (wad, zalet, opinii), 7) wrażliwość na innych ludzi, 8) stanowczość. Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje, nie poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. Asertywność nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi, lecz raczej zdolność do realizacji założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Asertywność to, obok empatii, podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Diagnozy zachowań nieasertywnych dokonuje się na podstawie zablokowanych w autoprezentacji sfer komunikacji blokady mówienia nie, wyrażania i przyjmowania opinii i krytyki, kontaktu z autorytetem i tłumem (trema), radzenia sobie z poczuciem winy. W relacjach służbowych zachowania nieasertywne, to np. zachowania agresywne albo uległe, które doprowadzają do złej atmosfery w pracy. Często też są powodem utraty klientów, obrażony klient przez agresywnego pracownika nie wróci do takiej firmy. Kultura w relacjach służbowych Kultura organizacyjna Nie zrozumiemy zachowania pracownika w organizacji, jeśli nie uwzględnimy jeszcze jednego ważnego czynnika, który ostatnio częściej niż kiedyś jest poddawany badaniom. Tym czynnikiem jest kultura organizacji. Wywiera ona silny wpływ na zachowania pracowników. Pomaga min. w podejmowaniu działań innowacyjnych i ryzyka. Ze względu na coraz większe kontakty, wymianę i współpracę międzynarodową. zadaniem kierownictwa organizacji jest zachęcania ludzi do tolerowania i akceptowania różnic kulturowych z jednoczesnym podtrzymywaniem i kultywowaniem dominujących wartości organizacji przez pracowników. Kultura organizacyjna odnosi się do pracy w grupie, ponieważ wywiera silny wpływ na zachowania pracowników, kształtuje takie ich właściwości, jak np. innowacyjność i podejmowanie ryzyka, nastawienie na ludzi i zespoły czy też nastawienie na zadania i wyniki. Obserwujemy jednocześnie proces globalizacji, który wystawia kultury organizacji na próbę, gdyż jak, pisze Stephen Robbins (1998) zadaniem kierownictwa organizacji jest obecnie pogodzenie dwóch sprzecznych tendencji: do podtrzymywania i kultywowania dominujących wartości organizacji przez pracowników, a jednocześnie do zachęcania ludzi do tolerowania i akceptowania różnic kulturowych ze względu na coraz większe kontakty, wymianę i współpracę międzynarodową. 16

18 Pojęcie kultury organizacyjnej wprowadził do literatury naukowej A.M. Pettigrew (1979), natomiast wcześniej Robert Blake i Jane Mouton (1964) do opisania podobnych zjawisk używali pojęcia klimat organizacyjny. Próbując wyjaśnić określone zjawiska związane z pracą grupową w organizacji, odwoływano się do kultury, przyjmując, że organizacja tworzy swoją specyficzną kulturę, której elementami wyróżniającymi ją spośród innych kultur są symbole, mity, rytuały, wartości i normy. Elementy te wytwarzają specyficzną atmosferę, kształtującą stosunki między pracownikami a klientami, uczą reagowania na zachodzące zmiany, jak również pozwalają odróżnić członków jednych grup od drugich. Symbole są to słowa, gesty, obrazy i przedmioty o szczególnym znaczeniu. Są one rozpoznawane i jednakowo odbierane przez tych, którzy należą do danego typu organizacji (np.: żargon używany w organizacji, sposób ubierania się, uczesania, znak firmowy). Mity to cechy szczególnie cenione w środowisku, bezpośrednio związane z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości i utrwaliły się w pamięci członków danej organizacji. Ubarwiają one lub upraszczają fakty, nadają postaciom związanym z organizacją różne przymioty, aby ułatwić rozumienie rzeczywistości organizacyjnej. Grają też rolę wychowawczą. Rytuały to czynności podejmowane przez członków danej organizacji, stanowiące zewnętrzną formę pewnych aktów społecznych. Przejawiają się one w zachowaniach ludzi (sposoby witania się, ceremonie, spotkania, sposoby prowadzenia negocjacji). Wartości są to różnego rodzaju przekonania, które określają sposób zachowania się członków organizacji jak najbardziej ceniony, Normy są praktyczną realizacją przyjętych wartości. Przez zachowania ludzi w organizacji uzewnętrzniają się postawy i wartości preferowane w danej zbiorowości. Użyteczność pojęcia kultury organizacyjnej pojawiła się w wyniku zaostrzenia się konkurencji w wielu branżach i związanej z nią eskalacji wymagań klientów, a także tempa reagowania na zmiany w otoczeniu. Kultura organizacyjna to inaczej mówiąc przestrzeń, w której działające jednostki dzięki przyjętym regułom komunikują się ze sobą i realizują zadania na tyle sensowne, że daje to tym jednostkom poczucie tożsamości. Zwrócenie uwagi na kulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji i ich wpływ na zachowania ludzi będących jej członkami nastąpiło w wyniku: tak wyraźnego uwarunkowania społecznego rozwiązań i zachowań organizacyjnych, że do wyjaśnienia istoty zmian zachodzących w organizacji nie wystarczają techniki organizatorskie i metody zarządzania, sukcesów krajów o odmiennej kulturze (np. tygrysów azjatyckich, w których organizacjach podstawową rolę odgrywają systemy wartości i normy społeczne), międzynarodowego charakteru współczesnego kapitału, co powoduje konieczność rozpoznawania i niwelowania różnic kulturowych w obrębie koncernu zlokalizowanego w różnych krajach. Savoir-vivre w biznesie Bazą kultury organizacyjnej są zachowania wywodzące się z zasad savoir-vivre`u. Brak pewności co do odpowiedniego zachowania się w pracy, budzi niepewność co do tego, jak należy postępować, taka sytuacja wywołuje stres. Kiedy jesteśmy zestresowani, trudno nam jasno myśleć, a to z kolei może wręcz uniemożliwić udane relacje z partnerami służbowymi. Przyjąć interesantów, jak pozyskać dobrych klientów 1? By zyskać takich klientów trzeba stworzyć między nimi a firmą partnerską więź, sprawić by poczuli przywiązanie do firmy i byli jej wiernymi. Wprowadzając produkt na rynek zastanawiamy się najpierw nad jego odbiorcami, nad jego zbytem 17

19 Czasami trzeba nagiąć swoje zasady do potrzeb klientów. Elastyczność jest bardzo ważnym elementem działania każdej firmy a zwłaszcza małej, gdzie poziom obsługi klienta decyduje o sukcesie. Jeśli jednak dojdzie do utraty klientów z nieznanych dla siebie przyczyn, należy doprowadzić do konfrontacji z takimi nabywcami i rozmowy z nimi, dlaczego odchodzą. Analizując swoje niepowodzenia uczymy się znacznie więcej niż ciesząc się z sukcesów. W większych firmach coraz częściej powstaje dział obsługi klienta. Osoby pracujące tam robią wszystko, aby rozwiązywać problemy swoich nabywców. Jeśli posiadasz małą firmę wiedz, że obsługiwanie klienta to część towaru, który mu sprzedajesz. Gdy potencjalny nabywca przychodzi do firmy poziom jego obsługi ma istotny wpływ na to, czy w ogóle dojdzie do transakcji. Traktujemy klienta tak jak partnera i dowiadujemy się, co sądzi o usługach. Kolejnymi kluczowymi aspektami wpływającymi na powodzenie działalności firmy są między innymi strategie marketingowe, finanse i pracownicy. Klientom swoim warto dziękować przy każdej okazji, bez względu na to czy coś u Ciebie kupią lub zamówią 1. Szanuj swojego klienta - bo bardzo łatwo możesz go stracić. 2. Zawsze, kiedy klient korzysta z Twoich usług zachowuj się etycznie. 3. Kiedy tylko zamieni z Tobą kilka słów. Podziękuj i życz mu miłego dnia! 4. Przy okazji świąt nie zapomnij o życzeniach, kartce lub małym upominku. To niewiele kosztuje, a może odnieść pożądany skutek. Na przykład: pewien człowiek prowadził punkt sprzedaży artykułów tytoniowych. Od przedstawicieli koncernów tytoniowych dostawał reklamówki. Zbierał je i przy okazji świąt obdarowywał nimi swoich klientów. 5. Kiedy klient zwróci Ci uwagę nie obrażaj się, zapewnij go, że skorzystasz z przekazanej uwagi. 6. Kiedy klient nic nie kupi, niczego nie zamówi. Nie okazuj niezadowolenia i zniecierpliwienia, podziękuj za wizytę, i za to, że mogłeś zamienić z nim kilka zdań. Takie zachowanie przynosi określone profity w przyszłości. Obsługa trudnego klienta Pierwsza zasada reagowania na zastrzeżenie nie odpowiadaj natychmiast - zamilknij i doprowadź do ciszy. Ludzie nie lubią ciszy i dlatego na ogół ją wypełniają. W przypadku zastrzeżenia jest to moment, w którym klient mówi, czy też krzyczy i niech to robi. Im dłużej mówi, tym bardziej uchodzą" z niego emocje. Nie należy mu przerywać, ale aby relatywnie skracać czas trwania wybuchu" klienta należy zastosować drugą zasadę reagowania, która brzmi: Zastosuj empatię - pokaż, że rozumiesz emocje klienta i się temu nie dziwisz. Najlepiej wręcz przyznać w tym miejscu rację klientowi, nawet jeżeli zastrzeżenie jest nieuzasadnione lub nieprawdziwe. Wszystko po to, aby się uspokoił, bowiem słowa, że ma rację wygaszają" emocje w wyrażanych pretensjach podświadomie klient osiągnął to czego chciał jest na prawie". Jeżeli trzeba, to należy powtarzać przyznanie racji klientowi kilkakrotnie, bowiem celem tego zachowania jest opanowanie emocji klienta, a nie rozpoczynanie merytorycznej argumentacji. Dopiero po wyciszeniu klienta można mu powiedzieć, że ta racja dotyczy tylko jego punktu widzenia, bo z naszej perspektywy wygląda to inaczej. Teraz możemy to zrobić, bo jest szansa, że klient słucha i zaczyna bardziej rzeczywiście i racjonalnie widzieć sytuację. Trzecia zasada związana bezpośrednio z dwiema poprzednimi brzmi: Nie zostawiaj żadnych niedopowiedzeń, co oznacza, że jeżeli nie masz pewności co do tego czy klient wszystko powiedział - to go o to zapytaj, aby odpowiedzieć na wszystkie i aby nie odszedł choćby z minimalną pretensją. Skutki takiego rozwiązania w przyszłości mogą okazać się niekorzystne, np.: większe zastrzeżenia lub utrata ewentualnych zamówień od danego klienta i potencjalnych klientów, którym nie zostaniemy poleceni. 18

20 Czwarta zasada: Nie obiecuj niczego, czego nie będziesz mógł zrealizować, jest tą o której najłatwiej" zapomnieć w nieopanowanej panice. Często też zmusza nas do zrealizowania rekompensaty, w przypadku prawdziwego zastrzeżenia, która pod znakiem zapytania stawia sens współpracy z tym klientem. Aby nie łamać tej zasady wystarczy opanować siebie i mieć świadomość czarnego" scenariusza na ogół nie jest on taki czarny jak w swojej nazwie. Istotą piątej zasady jest kontrola całej sytuacji, a zwłaszcza sprawdzenie punktu widzenia klienta w stosunku do proponowanych rozwiązań: Zawsze należy sprawdzić zadowolenie klienta z zaproponowanego rozwiązania. Zasada ta ma wpływ na jakość wrażeń wyniesionych przez klienta z zaistniałej sytuacji. Zachowanie tej zasady ma jeszcze taką korzyść, że istnieje szansa na dalszą współpracę. Ostatnia zasada - szósta - związana jest bardziej z socjotechnicznym zapewnieniem sobie spokoju na przyszłość: Dlatego przy skomplikowanych zastrzeżeniach, robimy pisemny protokół rozbieżności i zaakceptowanych rekompensat. Skuteczność tej zasady polega na tym, że jeżeli ktoś się pod czymś podpisze, to rzadko kiedy się z tego wycofuje. Działa tu, pochodząca ze sztuki wywierania wpływu, tzw. reguła konsekwencji w zachowaniu ludzi. Stosowanie powyższych zasad pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Reasumując: przyjmując interesantów należy przestrzegać zasad savoir-vivre, wykazać zrozumienie, elastyczność i cierpliwość. Zasady zachowania się w pracy, teatrze, hotelu... Zasada pierwszeństwa 1. Uniwersalna reguła daje zawsze pierwszeństwo osobie starszej, ale nie można sugerować, że ustępujemy komuś właśnie z powodu jego wieku, można czasem trafić na osobę przewrażliwioną na punkcie wieku. 2. W relacji kobieta - mężczyzna - obyczaj wywodzący się z kodeksu rycerskiego, daje zawsze pierwszeństwo kobiecie w Europie, natomiast w USA kryterium płci nie jest stosowane. Jeśli jest jednak duża różnica wieku, to należy się pierwszeństwo osobie starszej. 3. Relacja gospodarz - gość honorujemy gościa. Wyjątek stanowi sytuacja - jeśli gospodarz zaprasza gości do restauracji wchodzi pierwszy i wskazuje miejsce. W domu wskazane jest, aby pierwszy wyciągnął rękę przy przywitaniu. 4. Gość z zagranicy ma pierwszeństwo przed gościem z Polski. 5. Hierarchia państwowa, obowiązuje kolejność: Prezydent państwa. Marszałek Sejmu. Marszałek Senatu. Posłowie. Senatorowie. Wojewodowie. Prezydenci miast. Honorowe miejsca: prawa strona zawsze jest miejscem honorowym ważny gość po prawej stronie gospodarza; w sali konferencyjnej - naprzeciwko głównych drzwi, jeżeli drzwi znajdują się z boku, to honorowe miejsce jest naprzeciwko okien; w salonie - jeśli wokół stolika stoi kanapa i fotele, to honorowym miejscem jest kanapa, gość honorowy po prawej stronie gospodarza; w restauracji, kawiarni - miejsca honorowe są pod ścianami, przodem do sali; w wagonie kolejowym - przy oknie, przodem do kierunku jazdy. 19

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ekonomia w praktyce

Spis treści. Ekonomia w praktyce ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ekonomia w praktyce. Uwaga: Treści rozszerzone zostały oznaczone przez: * Wstęp 1. Masz pomysł masz działalność. 2.

Spis treści. Ekonomia w praktyce. Uwaga: Treści rozszerzone zostały oznaczone przez: * Wstęp 1. Masz pomysł masz działalność. 2. Spis treści Uwaga: Treści rozszerzone zostały oznaczone przez: * Ekonomia w praktyce Wstęp 1. Masz pomysł masz działalność 1.1. Pomysł na działalność 1.. Osoba przedsiębiorcza, czyli moje miejsce w biznesie

Bardziej szczegółowo