Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Znaczenie kodeksu etycznego dla przedsiębiorstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kultura w relacjach służbowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kształtowanie wyglądu zewnętrznego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rola promocji w marketingu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Skuteczność reklamy, marketing bezpośredni, tworzenie public relations Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 54 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik, będzie Ci umożliwi ukształtowanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem zasad postępowania etycznego w stosunkach zawodowych oraz dostosowaniu swojego wyglądu zewnętrznego do okoliczności związanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Poza tym pomoże Ci w zrozumieniu roli reklamy w dziale marketingu. Dzięki niemu możesz nauczyć się zasad współpracy z agencją reklamową. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 4. Pytania sprawdzające. 5. Ćwiczenia. 6. Sprawdzian postępów. Sprawdzian osiągnięć. Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z modułem Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[03].Z5 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego powinieneś umieć: czytać ze zrozumieniem, stosować zachowanie asertywne, korzystać z urządzeń wspomagających prezentację, stosować zasady prezentacji, korzystać z różnych źródeł informacji. określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w przedsiębiorstwie, wskazać elementy składające się na mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego, sformułować misję rynkową przedsiębiorstwa, zidentyfikować podstawowe metody analizy strategicznej, wskazać mierniki umożliwiające ustalenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, określić zalety i wady różnych strategii marketingowych, zaprojektować strategię marketingową dla małego przedsiębiorstwa handlowego, scharakteryzować strategie konkurowania na rynku globalnym, skonstruować uproszczony plan marketingowy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: rozróżniać zachowania etyczne i nieetyczne w stosunkach handlowych, sformułować etyczne zasady postępowania wobec klientów, uzasadnić znaczenie przestrzegania zasad kultury w relacjach służbowych, dostosować swój wygląd zewnętrzny do okoliczności związanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi, uzasadniać rolę informowania, przypominania i perswazji w działalności promocyjnej, uzasadniać rolę reklamy kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa handlowego, zaprojektować kampanię reklamową pomocną w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa handlowego przedsiębiorstwa handlowego, podjąć współpracę z agencją reklamową, wskazać rolę public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa handlowego. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Znaczenie kodeksu etycznego dla przedsiębiorstwa Materiał nauczania Etyka to nauka, której celem jest dochodzenie źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie, których dałoby by się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i zbiory nakazów moralnych. Etyczne postępowanie składa się z: uczciwości, prostolinijności, poszanowania człowieka, a także własności należącej do innych. O etyce pisał już Jan Kochanowski: O nieszczęsne królestwo i zginienia bliskie, Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość Ma miejsce, ale wszystko złotem kupić trzeba. J. Kochanowski Moralność zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co złe, którymi zgodnie z danym światopoglądem religijnym bądź filozoficznym powinni kierować się ludzie. 1 Moralność zawodowa wywodzi swój początek już ze starożytnych kodeksów i zaleceń przekazywanych ustnie jako reguły i zasady moralne związane z wykonywaniem danego zawodu. Do dziś normy moralne przypisane danej profesji przybierają postać regulaminów i kodeksów. Zachowania nieetyczne przedsiębiorstw Adresaci Przykłady zachowań nieetycznych zachowań nieetycznych struktury oszustwa podatkowe, niepłacenie składek ZUS, podatków i innych administracyjne opłat, zatajenie prawdziwych dochodów, państwa zachowania korupcyjne prezenty, łapówki, ukryte finansowanie polityków i ugrupowań politycznych, wykorzystywanie kontaktów z politykami do pozyskiwania poufnych informacji, uzyskiwanie pomocy publicznej do promocji własnej firmy, nieuczciwy udział w przetargach publicznych, społeczność lokalna 1 działalność w szarej strefie. wprowadzanie w błąd społeczności lokalnej, działanie na jej niekorzyść, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, nieuzasadniona uciążliwość dla środowiska, wchodzenie w konflikty ze społecznością lokalną, stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi, dewastacja infrastruktury lokalnej, 7

9 Adresaci zachowań nieetycznych pracownicy klienci konkurencja udziałowcy i akcjonariusze Przykłady zachowań nieetycznych wykorzystywanie pracowników i wydłużanie czasu pracy, obniżanie wynagrodzenia, łamanie przepisów prawa pracy, zmuszanie pracownika do przyjęcia niekorzystnych warunków pracy, zmuszanie pracownika do przyjęcia niekorzystnych warunków umowy o pracę, niedotrzymywanie warunków pracy i płacy, nieprzestrzeganie warunków bhp, dyskryminacja pracowników ze względu na wiek, płeć, sytuację rodzinną czy inne kryteria, nadużywanie pozycji przełożonego w stosunku do pracownika, nieodpowiednie traktowanie, (uwypuklanie błędów, nieszanowanie jego godności, brak obiektywnej oceny pracownika itd.), obarczanie pracownika ilością pracy przekraczającą jego możliwości, niejasne określenie obowiązków pracownika, wydawanie mu sprzecznych poleceń, uprzywilejowanie wybranych pracowników, wymuszanie niekorzystnych umów, w tym zmuszanie do transakcji wiązanych, niejasne, niejednoznaczne formułowanie umów, uprzywilejowanie wybranych klientów, przekazywanie (sprzedaż) poufnych informacji o kliencie, wprowadzanie klientów w błąd, ukrywanie prawdziwych informacji o produktach, sprzedaż produktów wadliwych, np. przeterminowanych, nieuczciwa reklama, nieuznawanie słusznych reklamacji, podważanie reputacji konkurencji, dyskredytowanie jej, nieuczciwe pozyskiwanie informacji o konkurencji, np. szpiegostwo gospodarcze, pokupowanie pracowników konkurencji. działania na niekorzyść spółki, uczestniczenie w pracach firmy konkurencyjnej, dyskryminowanie drobnych lub wybranych udziałowców, działanie na ich niekorzyść, nieuzasadnione blokowanie decyzji innych udziałowców, podnoszenie wartości kapitału spółki w celu nieadekwatnej zmiany proporcji udziałowych, przekazywanie poufnych informacji osobom nieupoważnionym, zatajanie i ukrywanie lub podawanie nieprawdziwych informacji o kondycji i działalności spółki. Kodeks etyczny jest zbiorem norm postępowania i odnosi się do działalności gospodarczej. Głównym celem kodeksu jest pomoc pracownikom w etycznym postępowaniu i wskazaniu, za co firma odpowiada moralnie i jakie są standardy dobrego postępowania członków załogi. Dlatego też kodeksy zawierają wskazówki z moralnymi zasadami spójnymi z procesami, jakimi zajmuje się dana firma. Kodeksy mogą zawierać następujące elementy: 8

10 1. Preambułę, która jest często przedstawiona, jako filozofia firmy, za pomocą: wizji, misji i celów organizacji. 2. Część wstępną przedstawione są w niej podstawowe zasady, którymi powinni kierować się odbiorcy w swoim postępowaniu. 3. Adres podpisany przez np. prezesa organizacji. 4. Treść główną, która może składać się z: wskazówek dotyczących tego, co stanowi akceptowalną praktykę w organizacji, zasad sprawiedliwości i postępowania fair, Kodeksy można podzielić na: 1. Ogólne adresatami są wszystkie albo duża część podmiotów gospodarczych. Stanowią one zbiór reguł zasad, którymi powinni kierować się wg autorów adresaci kodeksu etycznego. Kodeks etyczny w Polsce ogólny, jest to Kodeks etyki w działalności gospodarczej opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w roku Jest on adresowany do członków organizacji Krajowa Izba Gospodarcza wymaga od swoich członków przestrzegania przepisów zawartych w kodeksie. Apeluje także o rozpowszechnianie i wdrażanie przepisów przez inne podmioty gospodarcze. 2. Szczegółowe, które w zależności od stopnia szczegółowości normują działalność: jednej firmy, jednego stowarzyszenia zawodowego, grupy organizacji gospodarczych, związku organizacji gospodarczych. Gdyby przygotować kodeks etyczny szczegółowy handlowca, to zawierałby m.in. zbiór norm obowiązujących handlowca, które określałyby co wolno, a czego nie wolno uczynić ze względu na dobro instytucji lub klienta i całej grupy handlowców. Kodeks etyczny posiada często Przykład części wstępnej do kodeksu postępowanie GE Money Bank SA 1. Przestrzegaj odpowiednich przepisów prawa regulujących naszą działalność biznesową na całym świecie. 2. We wszystkich działaniach i kontaktach związanych z GE bądź uczciwy, sprawiedliwy i godny zaufania. 3. Unikaj jakichkolwiek konfliktów interesów między pracą a sprawami osobistymi. 4. Buduj atmosferę, w której równe szanse zatrudnienia obejmują każdego członka zróżnicowanej społeczności GE. 5. Staraj się tworzyć bezpieczne miejsce pracy i chronić środowisko. 6. Poprzez przywództwo na wszystkich poziomach podtrzymuj kulturę, w której postępowanie etyczne jest uznawane, docenianie i wykazywane przez wszystkich pracowników. Najczęściej spotykane elementy kodeksów firm (alfabetycznie) 1. Bezpieczeństwo wyrobów i usług. 2. Bezpieczeństwo w miejscu pracy. 3. Informowanie o nieprzestrzeganiu norm. 4. Inwestycje negatywne i międzynarodowy bojkot. 5. Jakość. 6. Konflikt interesów. 7. Likwidacja działalności i redukcje. 8. Molestowanie seksualne. 9. Nagradzanie i karanie. 9

11 10. Normy prawne jakich należy przestrzegać. 11. Ochrona środowiska. 12. Poufność. 13. Praca a rodzina. 14. Przechowywanie dokumentów finansowych. 15. Przechowywanie i udostępnianie informacji. 16. Prywatność w miejscu pracy i poza nim. 17. Różnorodność i tolerancja. 18. Stosunki ze światem polityki. 19. Świadczenia na rzecz społeczności lokalnych. 20. Upominki, zaproszenia, rewanże. 21. Zdrowie pracowników badania okresowe. Kodeksy mogą różnić się od siebie między innymi strukturą. Dlatego też można wyróżnić następujące rodzaje kodeksów: 1. Kodeks o strukturze uporządkowanej wg zagadnień (przykład firma : Hutmen S. A): etyka i jej przestrzeganie, praktyki monopolistyczne konkurencja, zatrudnianie dzieci, konflikt interesów, dyskryminacja i molestowanie, stanowisko pracy wolne od narkotyków, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, eksport: kontrola, prawo, praca przymusowa, upominki i prezenty, realizacja zamówień rządowych, import: kontrola i prawo, ujawnianie dokumentacji, bojkot międzynarodowy wewnętrznych tajemnic, prowadzenie, niestosownie odwetu, łamanie polityki firmy, bezpieczeństwo wyrobów i usług, ochrona danych, odpowiedzi na zapytania prasy i innych, bezpieczeństwo aktywów, sprzedawcy, konsultanci i inne usługi, ochrona oprogramowania, prawda w ogłoszeniach. 2. Kodeks o strukturze uporządkowanej wg rodzajów interesariuszy firmy: wartości firmy, odpowiedzialność kierownictwa, odpowiedzialność pracowników, właściwe procedury marketingowe i handlowe, właściwe metody gospodarki surowcowej, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej i magazynowej, dostarczanie produktów i usług o odpowiedniej jakości, właściwe wykorzystanie majątku i technologii, 10

12 środowisko stanowiska pracy, ochrona naszego środowiska naturalnego, właściwe emitowanie i przechowywanie akt i dokumentów, dopuszczalne formy współpracy. Intereseriusze zewnętrzni Klienci, Kooperanci Społeczność lokalna Dostawcy Banki Akcjonariusze Firma Wspólnicy, Pracownicy Partnerzy Stow. zawodowe Środowisko naturalne Rys. 1. Interesariusze firmy opracowanie [własne] Interesariusze Interesariusze to osoby, grupy osób oraz instytucje, a także środowisko naturalne, na które wpływa działalność organizacji (firmy, spółki, przedsiębiorstwa itp.). Każdy z interesariuszy związany jest z organizacją pewną stawką, wskazującą rodzaj i stopień jego oczekiwań oraz ryzyka. Interesariusze dzielą się na wewnętrznych i zewnętrznych. Interesariuszami wewnętrznymi organizacji są: właściciele, inwestorzy (akcjonariusze), menedżerowie, pracownicy, związki zawodowe. Interesariuszami zewnętrznymi są: klienci, dostawcy, konkurenci, wierzyciele, władze lokalne i państwowe, społeczność lokalna, środowisko naturalne (rzecznicy), uczelnie, itd. 3. Kodeks wg struktury mieszanej (przykład firma : United Biscuits): personel, 11

13 klienci, dostawcy, konkurenci, poufność, konflikt interesów, społeczeństwo, PepsiCola, stosunki globalne, szacunek dla pracowników, klienci, dostawcy i konkurenci, upominki i wynagrodzenia, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, udział w działalności publicznej, konflikt interesów, ujawnianie informacji wewnętrznych, prowadzenie ksiąg i dokumentacji, informowanie o nieprawidłowościach, O skuteczności kodeksu decyduje akceptacja grup, które muszą się do nich stosować. Normy etyki zawodowej mają na celu wytworzenie wzorców postępowania i pomagają podjąć trudne decyzje, ale nie zastępują norm moralności powszechnej. Wpływ kodeksu etycznego na kształtowanie wizerunku firmy. Pracownicy firm, w których obowiązuje kodeks etyczny są zobowiązani do szanowania kolegów oraz zachowania zasad wzajemnego zaufania i współpracy, a także powinni być świadomi, że reprezentują firmę. Etyka, jedna z ważniejszych wartości w firmie, stanowi podstawę tworzenia środowiska opartego na szacunku, zaufaniu i wiarygodności, w którym funkcjonują pracownicy, zarząd i kierownictwo, a także klienci, dostawcy i akcjonariusze. Wszyscy pracownicy pracują w oparciu o wysokie standardy norm etycznych. Działania, które są lub mogą wydawać się nieetyczne, są niedopuszczalne, nawet jeśli inni uznają je za powszechnie przyjęte. Pracownicy są zobowiązani do efektywnego, uczciwego i uprzejmego wykonywania swoich obowiązków, a także przestrzegania prawa i przepisów obowiązujących w miejscu wykonywania działalności. Wypełniając obowiązki, przestrzegają wysokich standardów etyki osobistej i biznesowej, a jednocześnie działają na rzecz celów i interesów firmy. Naruszenie zasad Kodeksu może powodować konsekwencje dyscyplinarne, w tym rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym. Niektóre z opisanych zasad odnoszą się do obowiązujących przepisów prawa, ich naruszenie może być więc podstawą do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko sprawcy. Relacje z dostawcami, klientami i konkurencją powinny przebiegać zgodnie z podanymi poniżej podstawowymi zasadami: zarówno obecni, jak i potencjalni dostawcy oraz klienci muszą być traktowani uczciwie i szczerze, a wszelkie transakcje muszą być przeprowadzane na podstawie obiektywnych przesłanek; decyzje o sprzedaży i zakupach dokonywanych przez firmę muszą być oparte na cenach, jakości produktu i usług, z uwzględnieniem spójności oraz solidności relacji z klientem i dostawcą; pracownicy, kierownicy i członkowie zarządu firmy, jak również członkowie ich rodzin nie mogą przyjmować od żadnego klienta, dostawcy ani konkurenta pieniędzy 12

14 lub prezentów oraz nie mogą wręczać pieniędzy ani prezentów, jeśli mogłoby to zostać odebrane jako próba wpłynięcia na zachowanie odbiorcy; żaden pracownik, członek zarządu ani dyrektor firmy nie mogą przekazywać innym klientom lub dostawcom fałszywych, mylących lub nieuczciwych stwierdzeń lub szkodliwych uwag na temat dostawców, klientów lub konkurencji; żaden pracownik, członek zarządu ani dyrektor firmy, który uzyskał dostęp do poufnych informacji dotyczących firmy bądź któregokolwiek obecnego lub potencjalnego dostawcy albo klienta, nie może ujawniać tych informacji nikomu, chyba że jest to niezbędne do prowadzenia normalnej działalności firmy. Firma przestrzega zasad równych możliwości zatrudnienia dla wszystkich wykwalifikowanych osób, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia, wieku, płci czy orientacji seksualnej. Żadne z powyższych cech osobistych nie mogą mieć wpływu na jakiekolwiek decyzje dotyczące zatrudnienia, łącznie z rekrutacją, awansem, przeniesieniem, wysokością wynagrodzenia, szkoleniami czy też zwolnieniem z pracy. Obowiązkiem każdego pracownika, członka zarządu i dyrektora firmy jest stosowanie się do podanych zasad. Kodeksy firm przyczyniają się do zachowań etycznych, a firma cieszy się większym szacunkiem i jest bardziej wiarygodna dla otoczenia Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czym zajmuje się etyka? 2. Jakie są różnice między etyką a moralnością? 3. Jakie są cechy etycznego postępowania? 4. Czym jest kodeks etyczny? 5. Jakie najważniejsze elementy posiada Kodeks Etyczny? 6. Po co wprowadza się programy etyczne w firmach? 7. Kto jest interesariuszem firmy? 8. Od czego zależą standardy etyczne i zawodowe? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj minikodeks etyczny dla sklepu osiedlowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami tworzenia kodeksu etycznego w Materiale nauczania; 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastanowić się nad najważniejszymi zasadami etycznymi i normami moralnymi, które obowiązują handlowca; 4) zapisać punkty minikodeksu, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności. 13

15 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z pakietem Microsoft Office i dostępem do Internetu, drukarka, literatura z rozdziału. Ćwiczenie 2 Przedstaw graficznie zbiór interesariuszy składający się z podzbiorów interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych sklepu obuwniczego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z wyjaśnieniem terminu interesariuszy patrz Materiał nauczania ) zastanowić się nad tym, kto stanowi podzbiór interesariuszy wewnętrznych sklepu obuwniczego, 4) zapisać grupy zawodowe i pozostałych ludzi wchodzących w skład interesariuszy zewnętrznych sklepu obuwniczego, 5) podzielić na dwie grupy, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z pakietem Microsoft Office i dostępem do Internetu, drukarka, literatura z rozdziału. Ćwiczenie 3 Hurtownia posiada bazę danych klientów. Odchodzący do pracy, do konkurencyjnej hurtowni pracownik skopiował dane klientów i przekazał nowemu pracodawcy. Odpowiedz, jak powinien zachować się nowy pracodawca? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z tabelą Przykłady zachowań nieetycznych przedsiębiorstw w Materiale nauczania, 3) przygotować odpowiednią odpowiedź, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z pakietem Microsoft Office i dostępem do Internetu, drukarka, literatura z rozdziału. 14

16 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wykazać różnice między etyką a moralnością? 2) określić cel kodeksu etycznego? 3) określić cechy kodeksu etycznego szczegółowego? 4) określić cechy kodeksu etycznego ogólnego? 5) określić zachowania nieetyczne przedsiębiorców? 6) przygotować prosty kodeks etyczny dla handlowca? 7) sformułować etyczne zasady postępowania wobec klientów? 8) wymienić zachowania nieetyczne w relacjach: przedsiębiorca pracownicy? 9) wymienić zachowania nieetyczne w relacjach przedsiębiorca klienci? 15

17 4.2. Kultura w relacjach służbowych Materiał nauczania Asertywność to w psychologii termin oznaczający bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. Asertywność to: 1) umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, 2) umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, 3) umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, 4) autentyczność, 5) elastyczność zachowania, 6) świadomość siebie (wad, zalet, opinii), 7) wrażliwość na innych ludzi, 8) stanowczość. Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje, nie poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. Asertywność nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi, lecz raczej zdolność do realizacji założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Asertywność to, obok empatii, podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Diagnozy zachowań nieasertywnych dokonuje się na podstawie zablokowanych w autoprezentacji sfer komunikacji blokady mówienia nie, wyrażania i przyjmowania opinii i krytyki, kontaktu z autorytetem i tłumem (trema), radzenia sobie z poczuciem winy. W relacjach służbowych zachowania nieasertywne, to np. zachowania agresywne albo uległe, które doprowadzają do złej atmosfery w pracy. Często też są powodem utraty klientów, obrażony klient przez agresywnego pracownika nie wróci do takiej firmy. Kultura w relacjach służbowych Kultura organizacyjna Nie zrozumiemy zachowania pracownika w organizacji, jeśli nie uwzględnimy jeszcze jednego ważnego czynnika, który ostatnio częściej niż kiedyś jest poddawany badaniom. Tym czynnikiem jest kultura organizacji. Wywiera ona silny wpływ na zachowania pracowników. Pomaga min. w podejmowaniu działań innowacyjnych i ryzyka. Ze względu na coraz większe kontakty, wymianę i współpracę międzynarodową. zadaniem kierownictwa organizacji jest zachęcania ludzi do tolerowania i akceptowania różnic kulturowych z jednoczesnym podtrzymywaniem i kultywowaniem dominujących wartości organizacji przez pracowników. Kultura organizacyjna odnosi się do pracy w grupie, ponieważ wywiera silny wpływ na zachowania pracowników, kształtuje takie ich właściwości, jak np. innowacyjność i podejmowanie ryzyka, nastawienie na ludzi i zespoły czy też nastawienie na zadania i wyniki. Obserwujemy jednocześnie proces globalizacji, który wystawia kultury organizacji na próbę, gdyż jak, pisze Stephen Robbins (1998) zadaniem kierownictwa organizacji jest obecnie pogodzenie dwóch sprzecznych tendencji: do podtrzymywania i kultywowania dominujących wartości organizacji przez pracowników, a jednocześnie do zachęcania ludzi do tolerowania i akceptowania różnic kulturowych ze względu na coraz większe kontakty, wymianę i współpracę międzynarodową. 16

18 Pojęcie kultury organizacyjnej wprowadził do literatury naukowej A.M. Pettigrew (1979), natomiast wcześniej Robert Blake i Jane Mouton (1964) do opisania podobnych zjawisk używali pojęcia klimat organizacyjny. Próbując wyjaśnić określone zjawiska związane z pracą grupową w organizacji, odwoływano się do kultury, przyjmując, że organizacja tworzy swoją specyficzną kulturę, której elementami wyróżniającymi ją spośród innych kultur są symbole, mity, rytuały, wartości i normy. Elementy te wytwarzają specyficzną atmosferę, kształtującą stosunki między pracownikami a klientami, uczą reagowania na zachodzące zmiany, jak również pozwalają odróżnić członków jednych grup od drugich. Symbole są to słowa, gesty, obrazy i przedmioty o szczególnym znaczeniu. Są one rozpoznawane i jednakowo odbierane przez tych, którzy należą do danego typu organizacji (np.: żargon używany w organizacji, sposób ubierania się, uczesania, znak firmowy). Mity to cechy szczególnie cenione w środowisku, bezpośrednio związane z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości i utrwaliły się w pamięci członków danej organizacji. Ubarwiają one lub upraszczają fakty, nadają postaciom związanym z organizacją różne przymioty, aby ułatwić rozumienie rzeczywistości organizacyjnej. Grają też rolę wychowawczą. Rytuały to czynności podejmowane przez członków danej organizacji, stanowiące zewnętrzną formę pewnych aktów społecznych. Przejawiają się one w zachowaniach ludzi (sposoby witania się, ceremonie, spotkania, sposoby prowadzenia negocjacji). Wartości są to różnego rodzaju przekonania, które określają sposób zachowania się członków organizacji jak najbardziej ceniony, Normy są praktyczną realizacją przyjętych wartości. Przez zachowania ludzi w organizacji uzewnętrzniają się postawy i wartości preferowane w danej zbiorowości. Użyteczność pojęcia kultury organizacyjnej pojawiła się w wyniku zaostrzenia się konkurencji w wielu branżach i związanej z nią eskalacji wymagań klientów, a także tempa reagowania na zmiany w otoczeniu. Kultura organizacyjna to inaczej mówiąc przestrzeń, w której działające jednostki dzięki przyjętym regułom komunikują się ze sobą i realizują zadania na tyle sensowne, że daje to tym jednostkom poczucie tożsamości. Zwrócenie uwagi na kulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji i ich wpływ na zachowania ludzi będących jej członkami nastąpiło w wyniku: tak wyraźnego uwarunkowania społecznego rozwiązań i zachowań organizacyjnych, że do wyjaśnienia istoty zmian zachodzących w organizacji nie wystarczają techniki organizatorskie i metody zarządzania, sukcesów krajów o odmiennej kulturze (np. tygrysów azjatyckich, w których organizacjach podstawową rolę odgrywają systemy wartości i normy społeczne), międzynarodowego charakteru współczesnego kapitału, co powoduje konieczność rozpoznawania i niwelowania różnic kulturowych w obrębie koncernu zlokalizowanego w różnych krajach. Savoir-vivre w biznesie Bazą kultury organizacyjnej są zachowania wywodzące się z zasad savoir-vivre`u. Brak pewności co do odpowiedniego zachowania się w pracy, budzi niepewność co do tego, jak należy postępować, taka sytuacja wywołuje stres. Kiedy jesteśmy zestresowani, trudno nam jasno myśleć, a to z kolei może wręcz uniemożliwić udane relacje z partnerami służbowymi. Przyjąć interesantów, jak pozyskać dobrych klientów 1? By zyskać takich klientów trzeba stworzyć między nimi a firmą partnerską więź, sprawić by poczuli przywiązanie do firmy i byli jej wiernymi. Wprowadzając produkt na rynek zastanawiamy się najpierw nad jego odbiorcami, nad jego zbytem 17

19 Czasami trzeba nagiąć swoje zasady do potrzeb klientów. Elastyczność jest bardzo ważnym elementem działania każdej firmy a zwłaszcza małej, gdzie poziom obsługi klienta decyduje o sukcesie. Jeśli jednak dojdzie do utraty klientów z nieznanych dla siebie przyczyn, należy doprowadzić do konfrontacji z takimi nabywcami i rozmowy z nimi, dlaczego odchodzą. Analizując swoje niepowodzenia uczymy się znacznie więcej niż ciesząc się z sukcesów. W większych firmach coraz częściej powstaje dział obsługi klienta. Osoby pracujące tam robią wszystko, aby rozwiązywać problemy swoich nabywców. Jeśli posiadasz małą firmę wiedz, że obsługiwanie klienta to część towaru, który mu sprzedajesz. Gdy potencjalny nabywca przychodzi do firmy poziom jego obsługi ma istotny wpływ na to, czy w ogóle dojdzie do transakcji. Traktujemy klienta tak jak partnera i dowiadujemy się, co sądzi o usługach. Kolejnymi kluczowymi aspektami wpływającymi na powodzenie działalności firmy są między innymi strategie marketingowe, finanse i pracownicy. Klientom swoim warto dziękować przy każdej okazji, bez względu na to czy coś u Ciebie kupią lub zamówią 1. Szanuj swojego klienta - bo bardzo łatwo możesz go stracić. 2. Zawsze, kiedy klient korzysta z Twoich usług zachowuj się etycznie. 3. Kiedy tylko zamieni z Tobą kilka słów. Podziękuj i życz mu miłego dnia! 4. Przy okazji świąt nie zapomnij o życzeniach, kartce lub małym upominku. To niewiele kosztuje, a może odnieść pożądany skutek. Na przykład: pewien człowiek prowadził punkt sprzedaży artykułów tytoniowych. Od przedstawicieli koncernów tytoniowych dostawał reklamówki. Zbierał je i przy okazji świąt obdarowywał nimi swoich klientów. 5. Kiedy klient zwróci Ci uwagę nie obrażaj się, zapewnij go, że skorzystasz z przekazanej uwagi. 6. Kiedy klient nic nie kupi, niczego nie zamówi. Nie okazuj niezadowolenia i zniecierpliwienia, podziękuj za wizytę, i za to, że mogłeś zamienić z nim kilka zdań. Takie zachowanie przynosi określone profity w przyszłości. Obsługa trudnego klienta Pierwsza zasada reagowania na zastrzeżenie nie odpowiadaj natychmiast - zamilknij i doprowadź do ciszy. Ludzie nie lubią ciszy i dlatego na ogół ją wypełniają. W przypadku zastrzeżenia jest to moment, w którym klient mówi, czy też krzyczy i niech to robi. Im dłużej mówi, tym bardziej uchodzą" z niego emocje. Nie należy mu przerywać, ale aby relatywnie skracać czas trwania wybuchu" klienta należy zastosować drugą zasadę reagowania, która brzmi: Zastosuj empatię - pokaż, że rozumiesz emocje klienta i się temu nie dziwisz. Najlepiej wręcz przyznać w tym miejscu rację klientowi, nawet jeżeli zastrzeżenie jest nieuzasadnione lub nieprawdziwe. Wszystko po to, aby się uspokoił, bowiem słowa, że ma rację wygaszają" emocje w wyrażanych pretensjach podświadomie klient osiągnął to czego chciał jest na prawie". Jeżeli trzeba, to należy powtarzać przyznanie racji klientowi kilkakrotnie, bowiem celem tego zachowania jest opanowanie emocji klienta, a nie rozpoczynanie merytorycznej argumentacji. Dopiero po wyciszeniu klienta można mu powiedzieć, że ta racja dotyczy tylko jego punktu widzenia, bo z naszej perspektywy wygląda to inaczej. Teraz możemy to zrobić, bo jest szansa, że klient słucha i zaczyna bardziej rzeczywiście i racjonalnie widzieć sytuację. Trzecia zasada związana bezpośrednio z dwiema poprzednimi brzmi: Nie zostawiaj żadnych niedopowiedzeń, co oznacza, że jeżeli nie masz pewności co do tego czy klient wszystko powiedział - to go o to zapytaj, aby odpowiedzieć na wszystkie i aby nie odszedł choćby z minimalną pretensją. Skutki takiego rozwiązania w przyszłości mogą okazać się niekorzystne, np.: większe zastrzeżenia lub utrata ewentualnych zamówień od danego klienta i potencjalnych klientów, którym nie zostaniemy poleceni. 18

20 Czwarta zasada: Nie obiecuj niczego, czego nie będziesz mógł zrealizować, jest tą o której najłatwiej" zapomnieć w nieopanowanej panice. Często też zmusza nas do zrealizowania rekompensaty, w przypadku prawdziwego zastrzeżenia, która pod znakiem zapytania stawia sens współpracy z tym klientem. Aby nie łamać tej zasady wystarczy opanować siebie i mieć świadomość czarnego" scenariusza na ogół nie jest on taki czarny jak w swojej nazwie. Istotą piątej zasady jest kontrola całej sytuacji, a zwłaszcza sprawdzenie punktu widzenia klienta w stosunku do proponowanych rozwiązań: Zawsze należy sprawdzić zadowolenie klienta z zaproponowanego rozwiązania. Zasada ta ma wpływ na jakość wrażeń wyniesionych przez klienta z zaistniałej sytuacji. Zachowanie tej zasady ma jeszcze taką korzyść, że istnieje szansa na dalszą współpracę. Ostatnia zasada - szósta - związana jest bardziej z socjotechnicznym zapewnieniem sobie spokoju na przyszłość: Dlatego przy skomplikowanych zastrzeżeniach, robimy pisemny protokół rozbieżności i zaakceptowanych rekompensat. Skuteczność tej zasady polega na tym, że jeżeli ktoś się pod czymś podpisze, to rzadko kiedy się z tego wycofuje. Działa tu, pochodząca ze sztuki wywierania wpływu, tzw. reguła konsekwencji w zachowaniu ludzi. Stosowanie powyższych zasad pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Reasumując: przyjmując interesantów należy przestrzegać zasad savoir-vivre, wykazać zrozumienie, elastyczność i cierpliwość. Zasady zachowania się w pracy, teatrze, hotelu... Zasada pierwszeństwa 1. Uniwersalna reguła daje zawsze pierwszeństwo osobie starszej, ale nie można sugerować, że ustępujemy komuś właśnie z powodu jego wieku, można czasem trafić na osobę przewrażliwioną na punkcie wieku. 2. W relacji kobieta - mężczyzna - obyczaj wywodzący się z kodeksu rycerskiego, daje zawsze pierwszeństwo kobiecie w Europie, natomiast w USA kryterium płci nie jest stosowane. Jeśli jest jednak duża różnica wieku, to należy się pierwszeństwo osobie starszej. 3. Relacja gospodarz - gość honorujemy gościa. Wyjątek stanowi sytuacja - jeśli gospodarz zaprasza gości do restauracji wchodzi pierwszy i wskazuje miejsce. W domu wskazane jest, aby pierwszy wyciągnął rękę przy przywitaniu. 4. Gość z zagranicy ma pierwszeństwo przed gościem z Polski. 5. Hierarchia państwowa, obowiązuje kolejność: Prezydent państwa. Marszałek Sejmu. Marszałek Senatu. Posłowie. Senatorowie. Wojewodowie. Prezydenci miast. Honorowe miejsca: prawa strona zawsze jest miejscem honorowym ważny gość po prawej stronie gospodarza; w sali konferencyjnej - naprzeciwko głównych drzwi, jeżeli drzwi znajdują się z boku, to honorowe miejsce jest naprzeciwko okien; w salonie - jeśli wokół stolika stoi kanapa i fotele, to honorowym miejscem jest kanapa, gość honorowy po prawej stronie gospodarza; w restauracji, kawiarni - miejsca honorowe są pod ścianami, przodem do sali; w wagonie kolejowym - przy oknie, przodem do kierunku jazdy. 19

KONTRAKT GRUPOWY USTALMY ZASADY WSPÓŁPRACY, KTÓRE BĘDĄ DOTYCZYŁY NAS WSZYSTKICH PODCZAS DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ

KONTRAKT GRUPOWY USTALMY ZASADY WSPÓŁPRACY, KTÓRE BĘDĄ DOTYCZYŁY NAS WSZYSTKICH PODCZAS DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ Agenda 10:00 10:10 wprowadzenie do zajęć tematycznych (kontraktowanie grupy) 10:10 11:00 budowanie relacji w grupie w oparciu o warsztaty i cykl Kolba 11:00 11:15 przerwa 11:15 12:40 charakter jednostki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: II/III Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. PRZEDMIOT: kultura zawodu KLASA: pierwsza technikum ekonomicznego. I. PROGRAM: Pracownik a przedsiębiorstwo LICZBA GODZIN: 18

PLAN WYNIKOWY. PRZEDMIOT: kultura zawodu KLASA: pierwsza technikum ekonomicznego. I. PROGRAM: Pracownik a przedsiębiorstwo LICZBA GODZIN: 18 PRZEDMIOT: kultura zawodu KLASA: pierwsza technikum ekonomicznego I. PROGRAM: Pracownik a przedsiębiorstwo LICZBA GODZIN: 18 PLAN WYNIKOWY WSTĘPNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA POZIOM A - nazywa normy społeczne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Konferencyjne Krzyżowa, dn. 28-30.09.2009 r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa Preambuła Mając na celu dobro mieszkańców, pracując na rzecz wspólnoty samorządowej, podwyższając standardy zachowania względem siebie i świadczonych usług,

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Etykieta w biznesie savoir-vivre i dress code

Etykieta w biznesie savoir-vivre i dress code Etykieta w biznesie savoir-vivre i dress code Terminy szkolenia 26-27 listopad 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 25-26 luty 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojciech Gasparski Centrum Etyki Biznesu WSPiZ im. im. L Koźmińskiego & IFiS IFiS PAN PAN SWOBODA GOSPODARCZA W ETYCZNYCH RAMACH W ustawie

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA Kodeks Etyczny Pracowników Domu Pomocy Społecznej Ostoja zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA załącznik nr 10/2014 do Statutu Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA Być człowiekiem, to znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik Marzena Targońska, Agnieszka Banasik SZUKASZ PRACY I CHCESZ DOBRZE WYPAŚĆ PRZED PRACODAWCĄ? Nie wiesz, jak zaprezentować swoje zalety i pokazać się z jak najlepszej strony? Przeczytaj nasz poradnik! 2

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

DOBRE MANIERY. DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania.

DOBRE MANIERY. DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania. DOBRE MANIERY DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania. GRZECZNOŚĆ: dobre maniery i taktowne zachowanie. Dobre maniery świadczą o szacunku

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

KODEKS ETYCZNY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY KODEKS ETYCZNY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WPROWADZENIE Ogólne normy postępowania, których nie wolno przekraczać i które należy przestrzegać w codziennym życiu, choć obowiązują również w zawodzie instruktora

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

Kodeks. Postawa nauczyciela wobec uczniów

Kodeks. Postawa nauczyciela wobec uczniów Kodeks Etyczny Nauczyciela obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich Kodeks Etyczny Nauczyciela jest zbiorem zasad służącym nauczycielowi pomocą w rozstrzyganiu problemów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W KONTAKTACH POLSKO-NIEMIECKICH

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W KONTAKTACH POLSKO-NIEMIECKICH Razem dla pogranicza Dolny Śląsk-Saksonia PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W KONTAKTACH POLSKO-NIEMIECKICH CZĘŚĆ 2 24.06.2013 Razem dla pogranicza Dolny Śląsk-Saksonia Program szkolenia: 24.06.2013 (poniedziałek),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Przedszkola nr 3 w Szamotułach

Program wychowawczy Przedszkola nr 3 w Szamotułach Program wychowawczy Przedszkola nr 3 w Szamotułach Szamotuły 2014 Zaktualizowany Program Wychowawczy Przedszkola Nr 3 w Szamotułach został uchwalony przez Radę Rodziców uchwałą nr 1 w dniu 21.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Psychologiczne typy zachowań klienta Istotne różnice między markami Niewielkie różnice między markami Silne zaangażowanie Kompleksowe Zmniejszające dysonans Słabe

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 I MODUŁ 23-24 MARCA 2013R. II MODUŁ 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci dr Julia Kaleńska-Rodzaj Katedra Psychologii UP Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów KODA kalenska@up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo