Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji Miasta Pruszkowa"

Transkrypt

1 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013

2 Spis treści Wprowadzenie Synteza diagnozy wizerunku Miasta Pruszkowa Założenia Strategii Promocji Pruszkowa Pruszków aż miło popatrzeć! Pruszków tu żyję PruszKooperacja Porusz Pruszków! Kolej na PR-uszków! 71 Aneksy 2

3 Wprowadzenie W dzisiejszych czasach coraz częściej miasta i regiony decydują się na świadome prowadzenie działań z zakresu marketingu terytorialnego, którego celem jest kreowanie wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania danym obszarem i w konsekwencji przyspiesza jego rozwój społecznogospodarczy. Można tu odnaleźć pewną analogię do działań świata biznesu, które skupiają się, z jednej strony, na konieczności utrzymania klienta już pozyskanego, a z drugiej strony, na konieczności ciągłego podejmowania prób odbierania klientów konkurencji. Dlatego też, sukces zależy od umiejętności utrzymania obecnego, pozyskanego już udziału w rynku, jak również, od możliwości przejęcia kolejnych części rynku od konkurencji. Regiony i miasta należą, niewątpliwie, do specyficznych uczestników środowiska biznesowego i ze względu na odmienne uwarunkowania wynikające z ich struktury i oferty, podejście do marketingu terytorialnego w pewnym stopniu różni się od typowego podejścia do marketingu typowych towarów i usług. Elementem wspólnym są, niewątpliwie, założenia odnośnie konieczności prowadzenia działań marketingowych coraz więcej miast i regionów zdaje sobie sprawę z konieczności utrzymania obecnych "klientów", którymi są mieszkańcy, przedsiębiorcy inwestorzy oraz, jednocześnie, pozyskania nowych. Zarządzanie marką terytorialną stanowi złożony proces uwzględniający konieczność określenia aktualnej i przyszłej tożsamości danego miejsca oraz zrozumienia, w jaki sposób ta tożsamość, jej różne powiązania i funkcje, mogą pomóc danemu miejscu w budowaniu kapitału. Proces ten musi zakładać rozwój atrybutów, które już istnieją na danym terytorium i wzmacniania ich. Podstawą efektywnie realizowanego procesu zarządzania marką terytorialną jest przeprowadzenie rzetelnej i kompleksowej analizy sytuacji wyjściowej (zastanej). Analiza taka pozwala określić jakie są opinie ludzi o danym miejscu; jakie są skojarzenia, które wzbudza dane miejsce; jakie informacje posiadają ludzie o danym miejscu, i czy są one oparte na faktach. W dalszej kolejności, dzięki wnioskom z analiz, można określić najważniejsze mocne przewagi, potencjały) oraz słabe (deficyty i problemy) strony wizerunku danego terytorium oraz nakreślić perspektywy przezwyciężenia tych ostatnich i korzystnej zmiany wizerunkowej. Miasto Pruszków od wielu lat prowadzi działania promujące i podnoszące konkurencyjność miasta. Od 2007 roku miasto wykorzystuje w materiałach promocyjnych oficjalne logo oraz hasło promocyjne Kolej na Pruszków. Wśród ostatnich dokonań miasta należy wymienić przygotowanie filmu promującego "Kolej na Pruszków" oraz promocję miasta na targach mieszkaniowych, a także promocję oferty kulturalnej miasta, w ramach której wyróżnikiem miasta są koncerty muzyki klasycznej. 3

4 Wychodząc naprzeciw wyzwaniom marketingu terytorialnego, Miasto Pruszków podjęło decyzję o opracowaniu dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki realizacji działań promocyjnych do roku Proces tworzenia Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata rozpoczęto od etapu diagnostycznego, na który złożyły się szeroko zakrojone badania społeczne wśród potencjalnych grup docelowych, jak również szczegółowa diagnoza zasobów miasta. Proces badawczy przebiegał w oparciu o następujący scenariusz: 1. Badania desk research dotyczące Pruszkowa i jego pozycjonowania konkurencyjnego; 2. Badania ilościowe wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców aglomeracji warszawskiej; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 3. Badania ilościowe wśród mieszkańców Pruszkowa (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców Pruszkowa; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 4. Analiza ilościowo jakościowa informacji o Pruszkowie zamieszczanych w ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych mediach (okres objęty analizą: ); 5. Badania jakościowe wśród osób potencjalnie zainteresowanych kupnem mieszkania (badanie techniką IDI wśród 10 osób podejmujących decyzje mieszkaniowe, rozważających lokalizacje w okolicach lub na obrzeżach Warszawy); 6. Badania jakościowe wśród lokalnych ekspertów (badanie techniką IDI wśród 10 ekspertów lokalnych przedstawicieli instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, gospodarczych, edukacyjnych, a także osób zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w promocję Miasta). Rezultatem prac przeprowadzonych w ramach etapu diagnostycznego jest raport pn. Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu strategicznego. Zestawienie najważniejszych wniosków dotyczących wizerunku Pruszkowa stanowi treść pierwszego rozdziału w dokumencie Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata W rozdziale tym, wskazano podstawowe elementy kojarzone z miastem oraz dokonano oceny pozycji konkurencyjnej miasta. Przeprowadzona diagnoza stanowiła punkt wyjścia do opracowania dokumentu strategicznego, który rozpoczyna rozdział prezentujący założenia Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata , obejmujące takie elementy jak: cel nadrzędny strategii, idea przewodnia promocji oraz grupy docelowe promocji. W dalszej części rozdziału przedstawiono strukturę Strategii wraz z celami strategicznymi przypisanymi do Programów oraz Projektami do realizacji w ramach poszczególnych Programów. 4

5 W dalszych częściach dokumentu zawarto szczegółowy plan promocyjny Miasta Pruszkowa, zaprezentowany w następującym układzie: Programy 5 programów wraz z odpowiadającymi im celami strategicznymi, projektami oraz wskaźnikami efektywności; Projekty do realizacji w ramach poszczególnych Programów ze wskazaniem działań do realizacji projektu; Działania do realizacji w ramach poszczególnych Projektów ze wskazaniem: okresu realizacji działania, planowanego budżetu, grupy docelowej działania oraz wskaźników realizacji działania. Ryc. 1. Schemat Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata Programy cele strategiczne, Projekty, wskaźniki efektywności Projekty Działania Działania opis, narzędzia promocji, grupa docelowa, okres realizacji, budżet, jednostka koordynująca, wskaźniki realizacji Źródło: Opracowanie własne. W ramach prac nad strategią dokonano analizy zgodności zapisów Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata z zapisami obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa 2020 oraz innych dokumentów strategicznych miasta. Informacja o powiązaniu szczegółowych zapisów niniejszej Strategii z innymi obowiązującymi dokumentami strategicznymi Pruszkowa, jest zawarta w końcowych fragmentach (osobny, wydzielony podpunkt) opisu każdego z działań. 5

6 Synteza diagnozy wizerunku Miasta Pruszkowa Podstawą dla tworzenia założeń i szczegółowych zapisów Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata były badania społeczno-marketingowe, które pozwoliły na dokonanie kompleksowej diagnozy wizerunku Pruszkowa. Zgodnie z diagnozą najważniejsze kwestie związane z istniejącym wizerunkiem miasta, to: dominacja wizerunku neutralnego - brak wyraźnego wyróżnika miasta silnie zakorzenione skojarzenie z mafią mające jednak charakter potocznego związku słownego bez silnego efektu wizerukowotwórczego Ryc. 2. Z czym kojarzy się Panu/Pani Pruszków? - mieszkańcy Pruszkowa Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI, mieszkańcy Pruszkowa, N=300 wysoka popularność skojarzeń pozycjonujących Pruszków jako miasto funkcjonalne triada: SKM, WKD, A2 mieszkańcy oraz grupy zewnętrzne traktują i postrzegają Pruszków jako sypialnię Warszawy rozmywanie się wizerunku - Pruszków bywa traktowany jako dzielnica Warszawy Naszym celem było rozruszanie mieszkańców Pruszkowa. Gdyż Pruszków jest postrzegany i dalej jest sypialnią Warszawy i ludzie postrzegają Pruszków jako miejsce tylko do nocowania. Jeżdżą do Warszawy do pracy i na noc tutaj wracają. I nawet się nie zastanawiają że w Pruszkowie może się coś zadziać. [IDI_EKS_2] 6

7 Na całościowy wizerunek Pruszkowa składa się lista następujących skojarzeń 1 : bliski dobrze skomunikowany bogaty nowoczesny drogi dobry do życia otwarty przyjazny czysty typowy nieatrakcyjny turystycznie senny spokojny rozwinięty interesujący Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI, mieszkańcy Pruszkowa, N=300 Jako końcowy efekt prac nad diagnozą określono listę problemów i deficytów w zakresie promocji i oferty miasta. Zdefiniowane problemy wyznaczyły perspektywę kreacji głównych założeń, a następnie szczegółowych zapisów Strategii Promocji Miasta Pruszkowa: WNIOSEK Z DIAGNOZY luka wizerunkowa brak wyrazistych pozytywnych wyróżników wizerunkowych miasta powodujący podtrzymywanie się wizerunku miasta mafijnego, który jednak nie przekłada się w istotny sposób na postrzeganie realnego stopnia bezpieczeństwa w mieście bliskość Warszawy powodująca drenaż popytu na ofertę kulturalno-sportową oraz handlowo-usługową w Pruszkowie oraz kształtująca nawykową bierną postawę mieszkańców, którzy z założenia przyjmują, iż Pruszków nie ma za wiele do ZAŁOŻENIA W STRATEGII rezygnacja z prowadzenia działań na rzecz walki z tym skojarzeniem i ograniczenie się do działań reaktywnych na przejawy powielania wizerunku mafijnego w mediach; dążenie do przełamania wizerunku mafijnego poprzez wypełnienie luki wizerunkowej wyróżnikami pozytywnymi konieczność rozwijania działań promocyjnych i informacyjnych w oparciu o zasadę aktywnego poszukiwania odbiorców, sondowania i diagnozowania potrzeb i preferencji użytkowników miejskiej oferty oraz komunikacji dwustronnej między 1 Na schemacie przedstawiono skojarzenia, o dominującej liczbie wskazań respondentów w parach takich, jak np.: Jaki jest Pruszków - bliski czy daleki? / dobrze skomunikowany czy źle skomunikowany?, / bogaty czy biedny? ( ). 7

8 zaoferowania i nie poszukują informacji o możliwościach spędzania czasu w mieście postrzeganie Pruszkowa głównie w kategoriach miasta funkcjonalnego (dobra lokalizacja, transport, komunikacja publiczna, tańsze mieszkania) niski poziom marketingu internetowego Pruszkowa przestarzała witryna miejska, nieobecność miasta w mediach społecznościowych, brak platformy internetowej integrującej mieszkańców rozproszenie informacji i promocji oferty kulturalno-sportowej (brak platformy całościowo przestawiającej życie kulturalne w mieście) oraz brak koordynacji działań organizatorów kultury i promocji w mieście zaniedbana estetyka miejskiej przestrzeni publicznej w Pruszkowie (chaos reklamowy, brak mebli miejskich i małej architektury, zaniedbane przystanki, trudność orientacji w mieście, brak miejskiego centrum) istotnie pogarszająca wizerunek miasta przy bezpośrednim kontakcie pruszkowskie parki i zieleń miejska stanowią znaczący pozytywny kapitał miasta nierównomierny poziom rozwoju dzielnic miasta oraz zagospodarowania i aktywności społeczno-kulturalnej koncentracja różnego rodzaju deficytów w północnych rejonach miasta (Żbików) władzami miejskimi a klientami miasta jest to na tyle silna i ugruntowana część wizerunku Pruszkowa, że nie należy czynić wysiłków zmierzających do jej wzmocnienia lecz należy ją uzupełniać o działania pokazujące inne korzyści i związane z zamieszkaniem lub spędzaniem czasu w mieście wysoki priorytet dla działań pozwalających na wprowadzenia obecności Pruszkowa na nowy poziom zgodny z obowiązującymi trendami sieci 2.0, zaktualizowany pod względem technologicznym, funkcjonalnym i graficznym nadanie prymatu rozwiązaniom inicjującym, rozwijającym i ugruntowującym kooperację i koordynację prac pomiędzy miejskimi, publicznymi, społecznymi i prywatnymi partnerami w Pruszkowie, zarówno na poziomie działań organizacyjnych (back office) jak i w zakresie wypracowanego, kompleksowego, zintegrowanego i jednorodnego efektu finalnego dla użytkownika (front end) podkreślanie wagi integracji działań koncepcyjnych, projektowych, infrastrukturalnych, proceduralnych, organizacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych przez różne jednostki Urzędu Miejskiego w celu systematycznej estetyzacji przestrzeni publicznej w Pruszkowie oraz przywracania funkcji społecznych i rozwoju życia miejskiego w centrum miasta oraz innych jego obszarach nacisk na wykorzystywanie i rozwijanie walorów Pruszkowa jako zielonego miasta poprzez poszerzanie wachlarza sposobów wykorzystywania przestrzeni zielonych przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych wskazanie na potrzebę realizacji kompleksowych działań rewitalizacyjnych, zarówno w wymiarze społecznym jak i infrastrukturalnym 8

9 Założenia Strategii Promocji Pruszkowa Zadaniem Strategia Promocji Miasta Pruszkowa na lata jest wskazanie długookresowych działań, które pozwolą osiągnąć nadrzędny cel, zdefiniowany jako: kreowanie wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku Idea przewodnia promocji Przeprowadzona diagnoza obecnego wizerunku Pruszkowa oraz zasobów miasta dała podstawę do sformułowania idei przewodniej promocji, którą można określić hasłem: Pruszków 2.0 Co oznacza Pruszków 2.0? wersja 2.0 poprawa funkcjonalności miasta Miasto sprawnie działające, poprawiające swoje oblicze w celu zapewnienia mieszkańcom dobrych warunków do życia, zarówno w wymiarze stricte funkcjonalnym (miasto sprawnie działające, użyteczne, zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców), jak i kulturalnowypoczynkowym (miasto z klimatem, o bogatej ofercie kulturalnej oraz sportoworekreacyjnej, miasto zaspokajające potrzeby wyższego rzędu). web lepsze wykorzystanie zasobów miasta poprzez interakcję i integrację z mieszkańcami Miasto Pruszków zachęca mieszkańców do angażowania się w sprawy miasta, chce, by obraz miasta tworzyli jego użytkownicy-mieszkańcy. 2 Web 2.0 potoczne określenie serwisów internetowych, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu (http://networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web-2-0- definicja-social-media/, dostęp ) 9

10 Jak wykorzystywać ideę przewodnią w promocji? Idea przewodnia stanowi podstawę dla wszelkich działań związanych ze wdrażaniem Strategii. Nie jest jednak hasłem promocyjnym. Jest koncepcją dla ogółu działań służących kształtowaniu wizerunku miasta zgodnie z przyjętymi założeniami. Komunikat zawarty w idei przewodniej powinien być czytelny dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w promocję miasta. Hasło promocyjne Dotychczasowe działania promocyjne Miasta Pruszkowa wykorzystywały hasło promocyjne: Kolej na Pruszków! Rekomendujemy wykorzystywanie tego hasła w dalszych działaniach promocyjnych miasta, bowiem dobrze wpisuje się w zaproponowaną ideę przewodnią promocji oraz stwarza wiele możliwości na poziomie realizacji działań promocyjnych. Grupy docelowe strategii Strategia Promocji Miasta Pruszkowa na lata zakłada realizację działań skierowanych do następujących grup docelowych: Ryc. 3. Grupy docelowe Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata Mieszkańcy obecni Partnerzy Pruszków 2.0 Goście Mieszkańcy potencjalni Źródło: Opracowanie własne. 10

11 Do kogo kierujemy działania promocyjne? Mieszkańcy obecni 59 tys. obecnych mieszkańców Pruszkowa, Mieszkańcy potencjalni osoby zainteresowane zamieszkaniem w Pruszkowie, Goście - turyści, przyjezdni, osoby odwiedzający rodzinę i znajomych w Pruszkowie, Partnerzy wydziały i biura Urzędu Miasta; Instytucje kultury; formalne (NGO) i nieformalne grupy mieszkańców; przedsiębiorcy lokalni; Media lokalne; jednostki organizacyjne Urzędu Miasta: szkoły, przedszkola, gimnazja, Miejski Zarząd Obiektów Sportowych, Basen Kapry, Miejski Ośrodek Kultury, MOPS, ZTL Pruszkowiacy, Biblioteka, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego; władze powiatu pruszkowskiego. Programy Strategii Osiągnięcie celu nadrzędnego Strategii będzie możliwe dzięki realizacji Projektów przewidzianych w ramach 5 Programów, którym odpowiadają następujące cele strategiczne: 1. Program: Pruszków aż miło popatrzeć! Cel strategiczny: Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni Pruszkowa 2. Program: Pruszków tu żyję! Cel strategiczny: Wzrost identyfikacji terytorialnej mieszkańców Pruszkowa 3. Program: PruszKooperacja Cel strategiczny: Wzmocnienie kapitału współpracy w Pruszkowie 4. Program: Porusz Pruszków! Cel strategiczny: Wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych Pruszkowa 5. Program: Kolej na PR-uszków! Cel strategiczny: Budowa pozytywnego wizerunku Pruszkowa 11

12 Pruszków- aż miło popatrzeć! Cel strategiczny: Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni Pruszkowa Projekty A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa 12

13 Projekt A1. Estetyzacja przestrzeni Publicznej Pruszkowa A1.1. A1.2. A1.3. A1.4. A1.5. Opracowanie i wdrożenie Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej Opracowanie i dystrybucja ogólnodostępnej Mapy Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) Poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników Uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej Budowa sieci przystanków miejskiej komunikacji publicznej Projekt A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. Organizacja debaty o strategii rewitalizacji Organizacja konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń prywatną w Pruszkowie Rewitalizacja dworca PKP wraz z terenami otaczającymi Opracowanie strategii rewitalizacji wybranych obszarów miasta 13

14 Pruszków aż miło popatrzeć! A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa Działania Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa A1.1. Opracowanie i wdrożenie Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej Celem działania jest opracowanie systemu informacji przestrzennej, mającego za zadanie: ułatwienie mieszkańcom oraz gościom poruszania się po Pruszkowie, umożliwienie szerszego i wygodniejszego dostępu do informacji o mieście, w tym o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, umożliwienie mieszkańcom publicznego dzielenia się informacją o oddolnych inicjatywach społecznych w Pruszkowie. Na realizację działania z zakresu opracowania Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej składają się: tablice z nazwami ulic, tablice z numerami budynków, tablice kierunkowskazy wskazujące drogę do obiektów użyteczności publicznych i innych ważnych obiektów i miejsc, tablice pamiątkowe z informacjami o wybranych obiektach i wydarzeniach historycznych, ogólnodostępne słupy informacyjne z informacjami o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (możliwość umieszczenia plakatu promocyjnego za pozwoleniem Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa), tablice zbiorcze z planem miasta oraz informacjami o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, mapy komunikacji publicznej w mieście - na przystankach. Pruszkowski System Informacji Przestrzennej jest zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Pruszkowa (patrz działanie E1.1.) I 2014 IV mln zł Mieszkańcy obecni Goście Partnerzy Strategii opracowanie Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej, procent realizacji opracowanego Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej 25%/rok. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta 14

15 Pruszków aż miło popatrzeć! A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa A1.2. Opracowanie i dystrybucja ogólnodostępnej Mapy Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) Jednym z problemów dotykających Pruszków jest wielość zarządców przestrzeni granicach publicznej w granicach miasta: urząd gminy, starostwo powiatowe, właściciele prywatni. Sytuacja ta rodzi problemy związane z ze sprawnością bieżącego administrowania i zarządzania oraz strategicznego przeobrażania przestrzeni miejskiej. Celem klarownego podziału kompetencji dotyczących przestrzeni Pruszkowa opracowana zostanie Mapa Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) zawierająca informacje dotyczące podziału przestrzeni Pruszkowa pomiędzy jej bezpośrednich zarządców. Realizacja powyższego działania pozwoli na ułatwienie procesu inwestycyjnego oraz zwiększy świadomość mieszkańców o odpowiedzialności za zagospodarowanie przestrzeni Pruszkowa Na realizację działania z zakresu opracowania i dystrybucji Mapy Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) składają się: opracowanie MOP, dystrybucja MOP w formie elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej UM Pruszków (patrz działanie E2.1.), produkcja i dystrybucja MOP w formie papierowej wśród zainteresowanych, coroczna aktualizacja MOP. MOP powinna być zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Pruszkowa (patrz działanie E1.1.) IV 2013 IV tys. zł Mieszkańcy obecni Partnerzy Strategii opracowanie MOP, liczba aktualizacji MOP 1/rok, umieszczenie MOP na oficjalnej stronie internetowej UM Pruszków (wraz z coroczną aktualizacją), liczba wyprodukowanych egz. MOP w formie papierowej 200 szt. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta Działania skorelowane A1.3. Poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników Działanie polega na prowadzeniu systematycznych i kompleksowych działań naprawczych, modernizacyjnych i budowlanych dróg i ciągów pieszych w Pruszkowie. Podmiot realizujący Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Wpływ na działania BPKM 15

16 Pruszków aż miło popatrzeć! A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa Realizacja działania spowoduje wzrost jakości życia z perspektywy mieszkańców i gości, co będzie mogło stać się treścią działań marketingowych. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta A1.4. Uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej Realizacja działania polega na zamieszczaniu w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zapisów ograniczających możliwość umieszczania wielkoformatowej reklamy na fasadach budynków. Wprowadzenie przejrzystych i jasnych zasad i procedur umieszczania nośników reklamowych w przestrzeni miasta. Kompleksowe badanie legalności nośników już istniejących i realizacja działań, zarówno formalnych jak i nieformalnych, (negocjacje z właścicielami) na rzecz likwidacji nośników o charakterze szpecącym lub ich modyfikacji zwiększającej poziom estetyczny. Podmiot realizujący Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Wpływ na działania BPKM Realizacja działania spowoduje wzrost jakości życia z perspektywy mieszkańców i gości, co będzie mogło stać się treścią działań marketingowych. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta A1.5. Budowa sieci przystanków miejskiej komunikacji publicznej Realizacja działania polega na budowie sieci nowych wiat przystankowych o ujednoliconym wyglądzie zawierających funkcjonalności nośnika informacyjnego, promocyjnego i reklamowego. Zalecane nawiązanie współpracy z agencjami reklamowymi. Podmiot realizujący Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Wpływ na działania BPKM Realizacja działania spowoduje wzrost jakości życia z perspektywy mieszkańców i gości, co będzie mogło stać się treścią działań marketingowych. Uwzględnienie funkcjonalności nośników promocyjnych i informacyjnych będzie stanowić nowy kanał promocji i komunikacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie i jednostek podległych z mieszkańcami i gośćmi. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta 16

17 Pruszków aż miło popatrzeć! Pruszków 2.0 A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa Działania Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa A2.1. Organizacja debaty o strategii rewitalizacji Problemem Pruszkowa jest nierównomierny rozwój miasta skutkujący zróżnicowaniem poziomu zagospodarowania poszczególnych osiedli. Kwestia ta przejawia się zarówno w zagospodarowaniu infrastrukturalnym jak i w dostępności usług publicznych, dostępie do oferty kulturalnej oraz w zakresie aktywności społecznej. Obszarami, które wykazują zauważalny poziom rozwojowych deficytów, są dzielnice miasta położone na północ od linii kolejowej PKP (Żbików, Gąsin, Bąki). Równocześnie, obszary centralne miasta, charakteryzujące się wyższym poziomem rozwoju infrastrukturalnego, nie realizują w pełni zakładanych funkcji społecznych - przykładem może być niewykorzystany potencjał ul. Kraszewskiego mogącej z racji położenia pełnić funkcję deptaka Pruszkowa. W obliczu powyższych problemów koniecznym jest rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji społecznej dotyczącej wypracowania strategii rewitalizacji Pruszkowa. Zgodnie z definicją, rewitalizacja nie powinna dotyczyć jedynie kwestii związanej z estetyzacją i remontem infrastruktury materialnej. Rewitalizacja przestrzeni musi być realizowana również w aspekcie społecznym poprzez nadanie jej nowych funkcji bądź ożywienie funkcji zastanych. Cel ten może zostać wypracowany jedynie wskutek wysokiego poziomu uspołecznienia procesu projektowego. Na realizację powyższego działania składają się: diagnoza obszarów problemowych w wybranych obszarach miasta na podstawie badań społecznych (ilościowe i jakościowe), diagnoza potencjału centrów i subcentrów wybranych obszarów miasta na podstawie badań społecznych (ilościowe i jakościowe), organizacja w wybranych obszarach miasta debat z mieszkańcami celem weryfikacji wniosków z diagnozy oraz uspołecznienia procesu wypracowywania rekomendacji, przygotowanie założeń do strategii rewitalizacji, opartych na podstawie opracowanych rekomendacji. II-III tys. zł Mieszkańcy obecni Partnerzy Strategii przeprowadzenie badań społecznych, liczba zorganizowanych debat z mieszkańcami 3, opracowanie rekomendacji do strategii rewitalizacji. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta 17

18 Pruszków aż miło popatrzeć! A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2.2. Organizacja konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń prywatną w Pruszkowie Celem zmotywowania mieszkańców Pruszkowa do zwiększonej dbałości o przestrzeń Pruszkowa pozostającą w ich własności, organizowane będą coroczne konkursy na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń prywatną w Pruszkowie. Na realizację powyższego działania składają się: sformułowanie regulaminu konkursu, ogłoszenie i promocja konkursu celem osiągnięcia maksymalnego zasięgu, promocja odbywać się będzie w ramach oficjalnej strony i fanpage u UM Pruszków oraz w ramach lokalnej prasy, wybór kandydatów zgłoszenia wraz ze zdjęciami wysyłane będą drogą mailową do Biura Promocji i Kultury miasta Pruszkowa, realizacja konkursu konkurs realizowany będzie w formie głosowania mieszkańców w ankiecie zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej UM Pruszków (patrz działanie E2.1.), rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród forma nagrody pozostaje do ustalenia; przykładową formą gratyfikacji może być wycieczka dla dwóch osób do Imprunety, miasta partnerskiego Pruszkowa w Toskanii. II tys. zł (7 tys. zł/rok) Mieszkańcy obecni liczba otrzymanych zgłoszeń do konkursu 100/rok, liczba zrealizowanych konkursów - 1 konkurs/rok. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta Działania skorelowane A2.3. Rewitalizacja dworca PKP wraz z terenami otaczającymi Realizacja działania polega na kontynuacji starań dotyczących wykupu przez UM Pruszków budynku dworca PKP wraz z gruntami go otaczającymi celem przeprowadzania prac rewitalizacyjnych przywracających jego dawną świetność. W celu wykorzystania potencjału zrewitalizowanego budynku należy ulokować w nim funkcje użyteczności publicznej. Podmiot realizujący Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Wpływ na działania A2.1. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta 18

19 Pruszków aż miło popatrzeć! A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2.4. Opracowanie strategii rewitalizacji wybranych obszarów miasta Realizacja działania polega na opracowaniu strategii rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Celem działania jest nadanie rewitalizowanym obszarom nowych funkcji lub ożywienie funkcji zastanych. Zaleca się, aby rewitalizowaniu obiektów zabytkowych towarzyszyły starania dążące do umieszczania w nich ogólnodostępnych funkcji użyteczności publicznej. Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy a więc łączyć działania budowlane oraz społeczne. Podmiot realizujący Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Wpływ na działania BPKM A2.1. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta 19

20 Pruszków tu żyję! Pruszków 2.0 A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa Cel strategiczny: Wzrost identyfikacji terytorialnej mieszkańców Pruszkowa Projekty B1. Wzrost świadomości podatkowej mieszkańców Pruszkowa B2. Utworzenie systemu korzyści dla mieszkańców płacących podatki w Pruszkowie B3. Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Pruszkowa B4. Usprawnienie systemu obsługi mieszkańca 20

21 Projekt B1. Wzrost świadomości podatkowej mieszkańców Pruszkowa B1.1. Opracowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pt.,,twój podatek do Ciebie wraca. Zobacz jak! B1.2. Opracowanie i dystrybucja programu do rozliczania podatku PIT Projekt B2. Utworzenie systemu korzyści dla mieszkańców płacących podatki w Pruszkowie B2.1. B2.2. Opracowanie i wprowadzenie Karty Mieszkańca Pruszkowa Wprowadzenie szeregu udogodnień i korzyści dla posiadaczy Karty Mieszkańca Projekt B3. Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Pruszkowa B3.1. B3.2. B3.3. B3.4. B3.5. B3.6. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych Opracowanie koncepcji koncepcji polityki lokalowej na rzecz kultury i życia społecznego Pruszkowa Organizacja konkursów na najlepszą zrealizowaną oddolną inicjatywę społeczną Pruszkowa Opracowanie koncepcji budżetu partycypacyjnego Pruszkowa Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego Pruszkowa Wprowadzenie polityki lokalowej na rzecz kultury i życia społecznego Pruszkowa Projekt B4. Usprawnienie systemu obsługi mieszkańca B4.1. B4.2. Budowa interaktywnego systemu reagowania na problemy mieszkańców Rozbudowa systemu e-administracji 21

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo