Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji Miasta Pruszkowa"

Transkrypt

1 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013

2 Spis treści Wprowadzenie Synteza diagnozy wizerunku Miasta Pruszkowa Założenia Strategii Promocji Pruszkowa Pruszków aż miło popatrzeć! Pruszków tu żyję PruszKooperacja Porusz Pruszków! Kolej na PR-uszków! 71 Aneksy 2

3 Wprowadzenie W dzisiejszych czasach coraz częściej miasta i regiony decydują się na świadome prowadzenie działań z zakresu marketingu terytorialnego, którego celem jest kreowanie wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania danym obszarem i w konsekwencji przyspiesza jego rozwój społecznogospodarczy. Można tu odnaleźć pewną analogię do działań świata biznesu, które skupiają się, z jednej strony, na konieczności utrzymania klienta już pozyskanego, a z drugiej strony, na konieczności ciągłego podejmowania prób odbierania klientów konkurencji. Dlatego też, sukces zależy od umiejętności utrzymania obecnego, pozyskanego już udziału w rynku, jak również, od możliwości przejęcia kolejnych części rynku od konkurencji. Regiony i miasta należą, niewątpliwie, do specyficznych uczestników środowiska biznesowego i ze względu na odmienne uwarunkowania wynikające z ich struktury i oferty, podejście do marketingu terytorialnego w pewnym stopniu różni się od typowego podejścia do marketingu typowych towarów i usług. Elementem wspólnym są, niewątpliwie, założenia odnośnie konieczności prowadzenia działań marketingowych coraz więcej miast i regionów zdaje sobie sprawę z konieczności utrzymania obecnych "klientów", którymi są mieszkańcy, przedsiębiorcy inwestorzy oraz, jednocześnie, pozyskania nowych. Zarządzanie marką terytorialną stanowi złożony proces uwzględniający konieczność określenia aktualnej i przyszłej tożsamości danego miejsca oraz zrozumienia, w jaki sposób ta tożsamość, jej różne powiązania i funkcje, mogą pomóc danemu miejscu w budowaniu kapitału. Proces ten musi zakładać rozwój atrybutów, które już istnieją na danym terytorium i wzmacniania ich. Podstawą efektywnie realizowanego procesu zarządzania marką terytorialną jest przeprowadzenie rzetelnej i kompleksowej analizy sytuacji wyjściowej (zastanej). Analiza taka pozwala określić jakie są opinie ludzi o danym miejscu; jakie są skojarzenia, które wzbudza dane miejsce; jakie informacje posiadają ludzie o danym miejscu, i czy są one oparte na faktach. W dalszej kolejności, dzięki wnioskom z analiz, można określić najważniejsze mocne przewagi, potencjały) oraz słabe (deficyty i problemy) strony wizerunku danego terytorium oraz nakreślić perspektywy przezwyciężenia tych ostatnich i korzystnej zmiany wizerunkowej. Miasto Pruszków od wielu lat prowadzi działania promujące i podnoszące konkurencyjność miasta. Od 2007 roku miasto wykorzystuje w materiałach promocyjnych oficjalne logo oraz hasło promocyjne Kolej na Pruszków. Wśród ostatnich dokonań miasta należy wymienić przygotowanie filmu promującego "Kolej na Pruszków" oraz promocję miasta na targach mieszkaniowych, a także promocję oferty kulturalnej miasta, w ramach której wyróżnikiem miasta są koncerty muzyki klasycznej. 3

4 Wychodząc naprzeciw wyzwaniom marketingu terytorialnego, Miasto Pruszków podjęło decyzję o opracowaniu dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki realizacji działań promocyjnych do roku Proces tworzenia Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata rozpoczęto od etapu diagnostycznego, na który złożyły się szeroko zakrojone badania społeczne wśród potencjalnych grup docelowych, jak również szczegółowa diagnoza zasobów miasta. Proces badawczy przebiegał w oparciu o następujący scenariusz: 1. Badania desk research dotyczące Pruszkowa i jego pozycjonowania konkurencyjnego; 2. Badania ilościowe wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców aglomeracji warszawskiej; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 3. Badania ilościowe wśród mieszkańców Pruszkowa (badanie techniką CATI na próbie N=300 mieszkańców Pruszkowa; okres realizacji badania: marzec/kwiecień 2013); 4. Analiza ilościowo jakościowa informacji o Pruszkowie zamieszczanych w ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych mediach (okres objęty analizą: ); 5. Badania jakościowe wśród osób potencjalnie zainteresowanych kupnem mieszkania (badanie techniką IDI wśród 10 osób podejmujących decyzje mieszkaniowe, rozważających lokalizacje w okolicach lub na obrzeżach Warszawy); 6. Badania jakościowe wśród lokalnych ekspertów (badanie techniką IDI wśród 10 ekspertów lokalnych przedstawicieli instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, gospodarczych, edukacyjnych, a także osób zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w promocję Miasta). Rezultatem prac przeprowadzonych w ramach etapu diagnostycznego jest raport pn. Diagnoza wizerunku Miasta Pruszków, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu strategicznego. Zestawienie najważniejszych wniosków dotyczących wizerunku Pruszkowa stanowi treść pierwszego rozdziału w dokumencie Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata W rozdziale tym, wskazano podstawowe elementy kojarzone z miastem oraz dokonano oceny pozycji konkurencyjnej miasta. Przeprowadzona diagnoza stanowiła punkt wyjścia do opracowania dokumentu strategicznego, który rozpoczyna rozdział prezentujący założenia Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata , obejmujące takie elementy jak: cel nadrzędny strategii, idea przewodnia promocji oraz grupy docelowe promocji. W dalszej części rozdziału przedstawiono strukturę Strategii wraz z celami strategicznymi przypisanymi do Programów oraz Projektami do realizacji w ramach poszczególnych Programów. 4

5 W dalszych częściach dokumentu zawarto szczegółowy plan promocyjny Miasta Pruszkowa, zaprezentowany w następującym układzie: Programy 5 programów wraz z odpowiadającymi im celami strategicznymi, projektami oraz wskaźnikami efektywności; Projekty do realizacji w ramach poszczególnych Programów ze wskazaniem działań do realizacji projektu; Działania do realizacji w ramach poszczególnych Projektów ze wskazaniem: okresu realizacji działania, planowanego budżetu, grupy docelowej działania oraz wskaźników realizacji działania. Ryc. 1. Schemat Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata Programy cele strategiczne, Projekty, wskaźniki efektywności Projekty Działania Działania opis, narzędzia promocji, grupa docelowa, okres realizacji, budżet, jednostka koordynująca, wskaźniki realizacji Źródło: Opracowanie własne. W ramach prac nad strategią dokonano analizy zgodności zapisów Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata z zapisami obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa 2020 oraz innych dokumentów strategicznych miasta. Informacja o powiązaniu szczegółowych zapisów niniejszej Strategii z innymi obowiązującymi dokumentami strategicznymi Pruszkowa, jest zawarta w końcowych fragmentach (osobny, wydzielony podpunkt) opisu każdego z działań. 5

6 Synteza diagnozy wizerunku Miasta Pruszkowa Podstawą dla tworzenia założeń i szczegółowych zapisów Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata były badania społeczno-marketingowe, które pozwoliły na dokonanie kompleksowej diagnozy wizerunku Pruszkowa. Zgodnie z diagnozą najważniejsze kwestie związane z istniejącym wizerunkiem miasta, to: dominacja wizerunku neutralnego - brak wyraźnego wyróżnika miasta silnie zakorzenione skojarzenie z mafią mające jednak charakter potocznego związku słownego bez silnego efektu wizerukowotwórczego Ryc. 2. Z czym kojarzy się Panu/Pani Pruszków? - mieszkańcy Pruszkowa Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI, mieszkańcy Pruszkowa, N=300 wysoka popularność skojarzeń pozycjonujących Pruszków jako miasto funkcjonalne triada: SKM, WKD, A2 mieszkańcy oraz grupy zewnętrzne traktują i postrzegają Pruszków jako sypialnię Warszawy rozmywanie się wizerunku - Pruszków bywa traktowany jako dzielnica Warszawy Naszym celem było rozruszanie mieszkańców Pruszkowa. Gdyż Pruszków jest postrzegany i dalej jest sypialnią Warszawy i ludzie postrzegają Pruszków jako miejsce tylko do nocowania. Jeżdżą do Warszawy do pracy i na noc tutaj wracają. I nawet się nie zastanawiają że w Pruszkowie może się coś zadziać. [IDI_EKS_2] 6

7 Na całościowy wizerunek Pruszkowa składa się lista następujących skojarzeń 1 : bliski dobrze skomunikowany bogaty nowoczesny drogi dobry do życia otwarty przyjazny czysty typowy nieatrakcyjny turystycznie senny spokojny rozwinięty interesujący Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI, mieszkańcy Pruszkowa, N=300 Jako końcowy efekt prac nad diagnozą określono listę problemów i deficytów w zakresie promocji i oferty miasta. Zdefiniowane problemy wyznaczyły perspektywę kreacji głównych założeń, a następnie szczegółowych zapisów Strategii Promocji Miasta Pruszkowa: WNIOSEK Z DIAGNOZY luka wizerunkowa brak wyrazistych pozytywnych wyróżników wizerunkowych miasta powodujący podtrzymywanie się wizerunku miasta mafijnego, który jednak nie przekłada się w istotny sposób na postrzeganie realnego stopnia bezpieczeństwa w mieście bliskość Warszawy powodująca drenaż popytu na ofertę kulturalno-sportową oraz handlowo-usługową w Pruszkowie oraz kształtująca nawykową bierną postawę mieszkańców, którzy z założenia przyjmują, iż Pruszków nie ma za wiele do ZAŁOŻENIA W STRATEGII rezygnacja z prowadzenia działań na rzecz walki z tym skojarzeniem i ograniczenie się do działań reaktywnych na przejawy powielania wizerunku mafijnego w mediach; dążenie do przełamania wizerunku mafijnego poprzez wypełnienie luki wizerunkowej wyróżnikami pozytywnymi konieczność rozwijania działań promocyjnych i informacyjnych w oparciu o zasadę aktywnego poszukiwania odbiorców, sondowania i diagnozowania potrzeb i preferencji użytkowników miejskiej oferty oraz komunikacji dwustronnej między 1 Na schemacie przedstawiono skojarzenia, o dominującej liczbie wskazań respondentów w parach takich, jak np.: Jaki jest Pruszków - bliski czy daleki? / dobrze skomunikowany czy źle skomunikowany?, / bogaty czy biedny? ( ). 7

8 zaoferowania i nie poszukują informacji o możliwościach spędzania czasu w mieście postrzeganie Pruszkowa głównie w kategoriach miasta funkcjonalnego (dobra lokalizacja, transport, komunikacja publiczna, tańsze mieszkania) niski poziom marketingu internetowego Pruszkowa przestarzała witryna miejska, nieobecność miasta w mediach społecznościowych, brak platformy internetowej integrującej mieszkańców rozproszenie informacji i promocji oferty kulturalno-sportowej (brak platformy całościowo przestawiającej życie kulturalne w mieście) oraz brak koordynacji działań organizatorów kultury i promocji w mieście zaniedbana estetyka miejskiej przestrzeni publicznej w Pruszkowie (chaos reklamowy, brak mebli miejskich i małej architektury, zaniedbane przystanki, trudność orientacji w mieście, brak miejskiego centrum) istotnie pogarszająca wizerunek miasta przy bezpośrednim kontakcie pruszkowskie parki i zieleń miejska stanowią znaczący pozytywny kapitał miasta nierównomierny poziom rozwoju dzielnic miasta oraz zagospodarowania i aktywności społeczno-kulturalnej koncentracja różnego rodzaju deficytów w północnych rejonach miasta (Żbików) władzami miejskimi a klientami miasta jest to na tyle silna i ugruntowana część wizerunku Pruszkowa, że nie należy czynić wysiłków zmierzających do jej wzmocnienia lecz należy ją uzupełniać o działania pokazujące inne korzyści i związane z zamieszkaniem lub spędzaniem czasu w mieście wysoki priorytet dla działań pozwalających na wprowadzenia obecności Pruszkowa na nowy poziom zgodny z obowiązującymi trendami sieci 2.0, zaktualizowany pod względem technologicznym, funkcjonalnym i graficznym nadanie prymatu rozwiązaniom inicjującym, rozwijającym i ugruntowującym kooperację i koordynację prac pomiędzy miejskimi, publicznymi, społecznymi i prywatnymi partnerami w Pruszkowie, zarówno na poziomie działań organizacyjnych (back office) jak i w zakresie wypracowanego, kompleksowego, zintegrowanego i jednorodnego efektu finalnego dla użytkownika (front end) podkreślanie wagi integracji działań koncepcyjnych, projektowych, infrastrukturalnych, proceduralnych, organizacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych przez różne jednostki Urzędu Miejskiego w celu systematycznej estetyzacji przestrzeni publicznej w Pruszkowie oraz przywracania funkcji społecznych i rozwoju życia miejskiego w centrum miasta oraz innych jego obszarach nacisk na wykorzystywanie i rozwijanie walorów Pruszkowa jako zielonego miasta poprzez poszerzanie wachlarza sposobów wykorzystywania przestrzeni zielonych przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych wskazanie na potrzebę realizacji kompleksowych działań rewitalizacyjnych, zarówno w wymiarze społecznym jak i infrastrukturalnym 8

9 Założenia Strategii Promocji Pruszkowa Zadaniem Strategia Promocji Miasta Pruszkowa na lata jest wskazanie długookresowych działań, które pozwolą osiągnąć nadrzędny cel, zdefiniowany jako: kreowanie wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku Idea przewodnia promocji Przeprowadzona diagnoza obecnego wizerunku Pruszkowa oraz zasobów miasta dała podstawę do sformułowania idei przewodniej promocji, którą można określić hasłem: Pruszków 2.0 Co oznacza Pruszków 2.0? wersja 2.0 poprawa funkcjonalności miasta Miasto sprawnie działające, poprawiające swoje oblicze w celu zapewnienia mieszkańcom dobrych warunków do życia, zarówno w wymiarze stricte funkcjonalnym (miasto sprawnie działające, użyteczne, zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców), jak i kulturalnowypoczynkowym (miasto z klimatem, o bogatej ofercie kulturalnej oraz sportoworekreacyjnej, miasto zaspokajające potrzeby wyższego rzędu). web lepsze wykorzystanie zasobów miasta poprzez interakcję i integrację z mieszkańcami Miasto Pruszków zachęca mieszkańców do angażowania się w sprawy miasta, chce, by obraz miasta tworzyli jego użytkownicy-mieszkańcy. 2 Web 2.0 potoczne określenie serwisów internetowych, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu (http://networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web-2-0- definicja-social-media/, dostęp ) 9

10 Jak wykorzystywać ideę przewodnią w promocji? Idea przewodnia stanowi podstawę dla wszelkich działań związanych ze wdrażaniem Strategii. Nie jest jednak hasłem promocyjnym. Jest koncepcją dla ogółu działań służących kształtowaniu wizerunku miasta zgodnie z przyjętymi założeniami. Komunikat zawarty w idei przewodniej powinien być czytelny dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w promocję miasta. Hasło promocyjne Dotychczasowe działania promocyjne Miasta Pruszkowa wykorzystywały hasło promocyjne: Kolej na Pruszków! Rekomendujemy wykorzystywanie tego hasła w dalszych działaniach promocyjnych miasta, bowiem dobrze wpisuje się w zaproponowaną ideę przewodnią promocji oraz stwarza wiele możliwości na poziomie realizacji działań promocyjnych. Grupy docelowe strategii Strategia Promocji Miasta Pruszkowa na lata zakłada realizację działań skierowanych do następujących grup docelowych: Ryc. 3. Grupy docelowe Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata Mieszkańcy obecni Partnerzy Pruszków 2.0 Goście Mieszkańcy potencjalni Źródło: Opracowanie własne. 10

11 Do kogo kierujemy działania promocyjne? Mieszkańcy obecni 59 tys. obecnych mieszkańców Pruszkowa, Mieszkańcy potencjalni osoby zainteresowane zamieszkaniem w Pruszkowie, Goście - turyści, przyjezdni, osoby odwiedzający rodzinę i znajomych w Pruszkowie, Partnerzy wydziały i biura Urzędu Miasta; Instytucje kultury; formalne (NGO) i nieformalne grupy mieszkańców; przedsiębiorcy lokalni; Media lokalne; jednostki organizacyjne Urzędu Miasta: szkoły, przedszkola, gimnazja, Miejski Zarząd Obiektów Sportowych, Basen Kapry, Miejski Ośrodek Kultury, MOPS, ZTL Pruszkowiacy, Biblioteka, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego; władze powiatu pruszkowskiego. Programy Strategii Osiągnięcie celu nadrzędnego Strategii będzie możliwe dzięki realizacji Projektów przewidzianych w ramach 5 Programów, którym odpowiadają następujące cele strategiczne: 1. Program: Pruszków aż miło popatrzeć! Cel strategiczny: Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni Pruszkowa 2. Program: Pruszków tu żyję! Cel strategiczny: Wzrost identyfikacji terytorialnej mieszkańców Pruszkowa 3. Program: PruszKooperacja Cel strategiczny: Wzmocnienie kapitału współpracy w Pruszkowie 4. Program: Porusz Pruszków! Cel strategiczny: Wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych Pruszkowa 5. Program: Kolej na PR-uszków! Cel strategiczny: Budowa pozytywnego wizerunku Pruszkowa 11

12 Pruszków- aż miło popatrzeć! Cel strategiczny: Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni Pruszkowa Projekty A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa 12

13 Projekt A1. Estetyzacja przestrzeni Publicznej Pruszkowa A1.1. A1.2. A1.3. A1.4. A1.5. Opracowanie i wdrożenie Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej Opracowanie i dystrybucja ogólnodostępnej Mapy Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) Poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników Uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej Budowa sieci przystanków miejskiej komunikacji publicznej Projekt A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. Organizacja debaty o strategii rewitalizacji Organizacja konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń prywatną w Pruszkowie Rewitalizacja dworca PKP wraz z terenami otaczającymi Opracowanie strategii rewitalizacji wybranych obszarów miasta 13

14 Pruszków aż miło popatrzeć! A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa Działania Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa A1.1. Opracowanie i wdrożenie Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej Celem działania jest opracowanie systemu informacji przestrzennej, mającego za zadanie: ułatwienie mieszkańcom oraz gościom poruszania się po Pruszkowie, umożliwienie szerszego i wygodniejszego dostępu do informacji o mieście, w tym o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, umożliwienie mieszkańcom publicznego dzielenia się informacją o oddolnych inicjatywach społecznych w Pruszkowie. Na realizację działania z zakresu opracowania Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej składają się: tablice z nazwami ulic, tablice z numerami budynków, tablice kierunkowskazy wskazujące drogę do obiektów użyteczności publicznych i innych ważnych obiektów i miejsc, tablice pamiątkowe z informacjami o wybranych obiektach i wydarzeniach historycznych, ogólnodostępne słupy informacyjne z informacjami o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (możliwość umieszczenia plakatu promocyjnego za pozwoleniem Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa), tablice zbiorcze z planem miasta oraz informacjami o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, mapy komunikacji publicznej w mieście - na przystankach. Pruszkowski System Informacji Przestrzennej jest zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Pruszkowa (patrz działanie E1.1.) I 2014 IV mln zł Mieszkańcy obecni Goście Partnerzy Strategii opracowanie Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej, procent realizacji opracowanego Pruszkowskiego Systemu Informacji Przestrzennej 25%/rok. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta 14

15 Pruszków aż miło popatrzeć! A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa A1.2. Opracowanie i dystrybucja ogólnodostępnej Mapy Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) Jednym z problemów dotykających Pruszków jest wielość zarządców przestrzeni granicach publicznej w granicach miasta: urząd gminy, starostwo powiatowe, właściciele prywatni. Sytuacja ta rodzi problemy związane z ze sprawnością bieżącego administrowania i zarządzania oraz strategicznego przeobrażania przestrzeni miejskiej. Celem klarownego podziału kompetencji dotyczących przestrzeni Pruszkowa opracowana zostanie Mapa Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) zawierająca informacje dotyczące podziału przestrzeni Pruszkowa pomiędzy jej bezpośrednich zarządców. Realizacja powyższego działania pozwoli na ułatwienie procesu inwestycyjnego oraz zwiększy świadomość mieszkańców o odpowiedzialności za zagospodarowanie przestrzeni Pruszkowa Na realizację działania z zakresu opracowania i dystrybucji Mapy Odpowiedzialności Przestrzennej (MOP) składają się: opracowanie MOP, dystrybucja MOP w formie elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej UM Pruszków (patrz działanie E2.1.), produkcja i dystrybucja MOP w formie papierowej wśród zainteresowanych, coroczna aktualizacja MOP. MOP powinna być zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Pruszkowa (patrz działanie E1.1.) IV 2013 IV tys. zł Mieszkańcy obecni Partnerzy Strategii opracowanie MOP, liczba aktualizacji MOP 1/rok, umieszczenie MOP na oficjalnej stronie internetowej UM Pruszków (wraz z coroczną aktualizacją), liczba wyprodukowanych egz. MOP w formie papierowej 200 szt. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta Działania skorelowane A1.3. Poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników Działanie polega na prowadzeniu systematycznych i kompleksowych działań naprawczych, modernizacyjnych i budowlanych dróg i ciągów pieszych w Pruszkowie. Podmiot realizujący Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Wpływ na działania BPKM 15

16 Pruszków aż miło popatrzeć! A1. Estetyzacja przestrzeni publicznej Pruszkowa Realizacja działania spowoduje wzrost jakości życia z perspektywy mieszkańców i gości, co będzie mogło stać się treścią działań marketingowych. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta A1.4. Uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej Realizacja działania polega na zamieszczaniu w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zapisów ograniczających możliwość umieszczania wielkoformatowej reklamy na fasadach budynków. Wprowadzenie przejrzystych i jasnych zasad i procedur umieszczania nośników reklamowych w przestrzeni miasta. Kompleksowe badanie legalności nośników już istniejących i realizacja działań, zarówno formalnych jak i nieformalnych, (negocjacje z właścicielami) na rzecz likwidacji nośników o charakterze szpecącym lub ich modyfikacji zwiększającej poziom estetyczny. Podmiot realizujący Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Wpływ na działania BPKM Realizacja działania spowoduje wzrost jakości życia z perspektywy mieszkańców i gości, co będzie mogło stać się treścią działań marketingowych. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta A1.5. Budowa sieci przystanków miejskiej komunikacji publicznej Realizacja działania polega na budowie sieci nowych wiat przystankowych o ujednoliconym wyglądzie zawierających funkcjonalności nośnika informacyjnego, promocyjnego i reklamowego. Zalecane nawiązanie współpracy z agencjami reklamowymi. Podmiot realizujący Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Wpływ na działania BPKM Realizacja działania spowoduje wzrost jakości życia z perspektywy mieszkańców i gości, co będzie mogło stać się treścią działań marketingowych. Uwzględnienie funkcjonalności nośników promocyjnych i informacyjnych będzie stanowić nowy kanał promocji i komunikacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie i jednostek podległych z mieszkańcami i gośćmi. Cel I.2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej miasta 16

17 Pruszków aż miło popatrzeć! Pruszków 2.0 A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa Działania Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa A2.1. Organizacja debaty o strategii rewitalizacji Problemem Pruszkowa jest nierównomierny rozwój miasta skutkujący zróżnicowaniem poziomu zagospodarowania poszczególnych osiedli. Kwestia ta przejawia się zarówno w zagospodarowaniu infrastrukturalnym jak i w dostępności usług publicznych, dostępie do oferty kulturalnej oraz w zakresie aktywności społecznej. Obszarami, które wykazują zauważalny poziom rozwojowych deficytów, są dzielnice miasta położone na północ od linii kolejowej PKP (Żbików, Gąsin, Bąki). Równocześnie, obszary centralne miasta, charakteryzujące się wyższym poziomem rozwoju infrastrukturalnego, nie realizują w pełni zakładanych funkcji społecznych - przykładem może być niewykorzystany potencjał ul. Kraszewskiego mogącej z racji położenia pełnić funkcję deptaka Pruszkowa. W obliczu powyższych problemów koniecznym jest rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji społecznej dotyczącej wypracowania strategii rewitalizacji Pruszkowa. Zgodnie z definicją, rewitalizacja nie powinna dotyczyć jedynie kwestii związanej z estetyzacją i remontem infrastruktury materialnej. Rewitalizacja przestrzeni musi być realizowana również w aspekcie społecznym poprzez nadanie jej nowych funkcji bądź ożywienie funkcji zastanych. Cel ten może zostać wypracowany jedynie wskutek wysokiego poziomu uspołecznienia procesu projektowego. Na realizację powyższego działania składają się: diagnoza obszarów problemowych w wybranych obszarach miasta na podstawie badań społecznych (ilościowe i jakościowe), diagnoza potencjału centrów i subcentrów wybranych obszarów miasta na podstawie badań społecznych (ilościowe i jakościowe), organizacja w wybranych obszarach miasta debat z mieszkańcami celem weryfikacji wniosków z diagnozy oraz uspołecznienia procesu wypracowywania rekomendacji, przygotowanie założeń do strategii rewitalizacji, opartych na podstawie opracowanych rekomendacji. II-III tys. zł Mieszkańcy obecni Partnerzy Strategii przeprowadzenie badań społecznych, liczba zorganizowanych debat z mieszkańcami 3, opracowanie rekomendacji do strategii rewitalizacji. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta 17

18 Pruszków aż miło popatrzeć! A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2.2. Organizacja konkursów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń prywatną w Pruszkowie Celem zmotywowania mieszkańców Pruszkowa do zwiększonej dbałości o przestrzeń Pruszkowa pozostającą w ich własności, organizowane będą coroczne konkursy na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń prywatną w Pruszkowie. Na realizację powyższego działania składają się: sformułowanie regulaminu konkursu, ogłoszenie i promocja konkursu celem osiągnięcia maksymalnego zasięgu, promocja odbywać się będzie w ramach oficjalnej strony i fanpage u UM Pruszków oraz w ramach lokalnej prasy, wybór kandydatów zgłoszenia wraz ze zdjęciami wysyłane będą drogą mailową do Biura Promocji i Kultury miasta Pruszkowa, realizacja konkursu konkurs realizowany będzie w formie głosowania mieszkańców w ankiecie zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej UM Pruszków (patrz działanie E2.1.), rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród forma nagrody pozostaje do ustalenia; przykładową formą gratyfikacji może być wycieczka dla dwóch osób do Imprunety, miasta partnerskiego Pruszkowa w Toskanii. II tys. zł (7 tys. zł/rok) Mieszkańcy obecni liczba otrzymanych zgłoszeń do konkursu 100/rok, liczba zrealizowanych konkursów - 1 konkurs/rok. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta Działania skorelowane A2.3. Rewitalizacja dworca PKP wraz z terenami otaczającymi Realizacja działania polega na kontynuacji starań dotyczących wykupu przez UM Pruszków budynku dworca PKP wraz z gruntami go otaczającymi celem przeprowadzania prac rewitalizacyjnych przywracających jego dawną świetność. W celu wykorzystania potencjału zrewitalizowanego budynku należy ulokować w nim funkcje użyteczności publicznej. Podmiot realizujący Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Wpływ na działania A2.1. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta 18

19 Pruszków aż miło popatrzeć! A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa A2.4. Opracowanie strategii rewitalizacji wybranych obszarów miasta Realizacja działania polega na opracowaniu strategii rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Celem działania jest nadanie rewitalizowanym obszarom nowych funkcji lub ożywienie funkcji zastanych. Zaleca się, aby rewitalizowaniu obiektów zabytkowych towarzyszyły starania dążące do umieszczania w nich ogólnodostępnych funkcji użyteczności publicznej. Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy a więc łączyć działania budowlane oraz społeczne. Podmiot realizujący Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Wpływ na działania BPKM A2.1. Cel III.6. Poprawa estetyki architektonicznej miasta 19

20 Pruszków tu żyję! Pruszków 2.0 A2. Estetyzacja tkanki budowlanej Pruszkowa Cel strategiczny: Wzrost identyfikacji terytorialnej mieszkańców Pruszkowa Projekty B1. Wzrost świadomości podatkowej mieszkańców Pruszkowa B2. Utworzenie systemu korzyści dla mieszkańców płacących podatki w Pruszkowie B3. Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Pruszkowa B4. Usprawnienie systemu obsługi mieszkańca 20

21 Projekt B1. Wzrost świadomości podatkowej mieszkańców Pruszkowa B1.1. Opracowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pt.,,twój podatek do Ciebie wraca. Zobacz jak! B1.2. Opracowanie i dystrybucja programu do rozliczania podatku PIT Projekt B2. Utworzenie systemu korzyści dla mieszkańców płacących podatki w Pruszkowie B2.1. B2.2. Opracowanie i wprowadzenie Karty Mieszkańca Pruszkowa Wprowadzenie szeregu udogodnień i korzyści dla posiadaczy Karty Mieszkańca Projekt B3. Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Pruszkowa B3.1. B3.2. B3.3. B3.4. B3.5. B3.6. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych Opracowanie koncepcji koncepcji polityki lokalowej na rzecz kultury i życia społecznego Pruszkowa Organizacja konkursów na najlepszą zrealizowaną oddolną inicjatywę społeczną Pruszkowa Opracowanie koncepcji budżetu partycypacyjnego Pruszkowa Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego Pruszkowa Wprowadzenie polityki lokalowej na rzecz kultury i życia społecznego Pruszkowa Projekt B4. Usprawnienie systemu obsługi mieszkańca B4.1. B4.2. Budowa interaktywnego systemu reagowania na problemy mieszkańców Rozbudowa systemu e-administracji 21

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2953 UCHWAŁA NR V/9/4/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych

Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Gdańsk, 05 marca 2014r. Droga do ZPRN Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice z 2005r. zakładał w obszarze

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4. Metropolitalny system promocji gospodarczej 4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4.2 Smart Metropolis. Promocja inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Karta Dużej Rodziny Gmina Legionowo. ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo mazowieckie. www.legionowo.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Karta Dużej Rodziny Gmina Legionowo. ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo mazowieckie. www.legionowo.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo Karta Dużej Rodziny Gmina Legionowo ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 WSTĘP 1. CEL PROGRAMU: Godne starzenie się poprzez aktywność społeczną i poprawę jakości życia. 2. REALIZATORZY PROGRAMU 3. ZASADY FINANSOWANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA Ewa Stokłuska Kraków, 12.05.2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo