My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning"

Transkrypt

1 Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Jan Cedro Tel. Fax. Adres Daleszyce ul. Sienkiewicza 11 b Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji Bożena Kraj Zakres działania: Edukacja Wychowanie i profilaktyka Zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne) Organizacja i zarządzanie Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela Inne obszary (określić jakie) Temat działania: Historia, muzyka, plastyka, j. polski, j. angielski, informatyka Rozbudzanie u młodzieży zainteresowań historią sztuki, językiem angielskim, plastyką i informatyką; wykorzystanie czasu wolnego uczniów dla rozwijania ich zainteresowań i talentów; integracja europejska; kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; konstruktywna rywalizacja. Zajęcia pozalekcyjne Szkolne Koło Plastyczne, Europejski Klub Językowy etwinning, My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning

2 Ogólne cele działania poszerzanie wiedzy na temat sztuki i jej historii z zastosowaniem interdyscyplinarnego podejścia do tematu ( plastyka, historia, j. polski, informatyka, j. angielski); kształtowanie szacunku dla przeszłości Polski, budowanie świadomości historycznej młodzieży i promocja kraju oraz naszej Małej Ojczyzny w Europie; kształtowanie szacunku dla osiągnięć europejskiej kultury i sztuki; wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach - odkrywanie uczniowskich talentów; rozwijanie umiejętności językowych w zakresie pisania, czytania i mówienia w j. angielskim przygotowanie artykułów na stronę internetową, przygotowanie wypowiedzi ustnych do prezentacji; doskonalenie znajomości TIK w ramach współpracy na stronie internetowej międzynarodowego projektu; integracja europejska. Cele szczegółowe rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach - również obcojęzycznych; wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów); rozwijanie uczniowskich uzdolnień: plastycznych, muzycznych (własne podkłady MP3 do prezentacji) i językowych; rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej uczniów; stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia albumów, prezentacji i dekoracji; doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole; rozbudzanie aktywności uczniów - zachęcanie do konstruktywnej rywalizacji konkursowej; zdobywanie wiedzy informatycznej i rozwijanie umiejętności w zakresie technologii komputerowej obróbki zdjęć, filmu, prezentacji w programach PowerPoint i Moviemaker, zasad budowy i funkcjonowania okolicznościowej strony internetowej: ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa w sieci i poszanowania prawa autorskiego; promocja naszych działań w projekcie na platformie kuratoryjnej Efektywny Nauczyciel, na stronie internetowej gminy Daleszyce, na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnym miesięczniku Głos Daleszyc.

3 Opis działania: Październik 2010 r. Szkoły partnerskie z Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Turcji i Polski uzgodniły szczegóły projektu My country through painting ; określono cele ogólne i szczegółowe oraz plan działania. Wysłano wniosek do Biur Narodowych etwinning i uzyskano zgodę na realizację europejskiego działania. Projekt został zaakceptowany i znalazł się na platformie etwinning.net. Listopad 2010 r. Zaprojektowano układ graficzny strony internetowej projektu, umieszczonej na platformie wordpress.com. Na stronie opublikowano prezentacje szkół partnerskich. Rozpoczęto promocję projektu na terenie szkół (plakaty zachęcające uczniów do udziału w działaniach etwinning, umieszczenie linku strony na szkolnej stronie internetowej). Listopad grudzień 2010 r. Odbyły się spotkania organizacyjne z zainteresowanymi uczniami oraz warsztaty na temat projektu i metod działania prowadzone przez koordynatora projektu. Zapoznano się ze stroną internetową http: //countrythrupainting.wordpress.com/. Nastąpiła prezentacja grup projektowych (plastycznej i językowej) na forum międzynarodowym. Grudzień czerwiec 2011 r. - Odbywały się warsztaty językowe; uczniowie wraz z nauczycielem opracowali słowniczek podstawowych angielskich słów i fraz dotyczących malarstwa do zastosowania w projekcie. Praktyczne zastosowanie słowniczka miało miejsce regularnie na zajęciach w ramach Europejskiego Klubu Językowego. Grudzień 2010 r. Przygotowano dwadzieścia pięć kartek na Boże Narodzenie i wysłano do szkół partnerskich. Wykonano zdjęcia stroików świątecznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Przygotowano okolicznościową prezentację na stronę projektu. Grudzień 2010 r. - czerwiec 2011 r. - Uczniowie zbierali materiały, na podstawie których powstały artykuły w języku angielskim na temat życia i twórczości wybranych malarzy, ze szczególnym uwzględnieniem twórców związanych z Kielecczyzną. Systematycznie publikowano artykuły i zdjęcia na stronie internetowej naszego projektu. Uczniowie czytali wybrane artykuły swoich rówieśników z Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Turcji i Polski i wyrażali swoją opinię na temat sztuki. Powstały prace plastyczne repliki polskich obrazów, albumy i prezentacje multimedialne o malarzach w j. polskim i angielskim. Do 16 kwietnia 2011 r.- Uczniowie wykonali multimedialną prezentację produktów swojego działania w projekcie i przygotowali scenariusz prezentacji ustnej. Wykonano okolicznościową prezentację na Wielkanoc. 16 kwietnia 20 maja 2011 r. - Uczniowie przedstawili prezentacje językowe na temat wybranych twórców lekcja j. angielskiego. 20 maja 2011 r. Zorganizowano szkolną wystawę prac uczniów (albumy, prace plastyczne) maja 2011 r. Przeprowadzono ewaluację projektu w postaci ankiety dla uczniów i nauczycieli. 22 maja 2011 Prezentacja działań projektowych miała miejsce przed szkolną komisją, złożoną z przedstawicieli dyrekcji i grona pedagogicznego. Fragmenty tego ważnego wydarzenia nagrano na taśmie filmowej. 15 czerwca 2011 Wypełniono wniosek aplikacyjny o Krajową Odznakę Jakości. 15 października 2011 r. Projekt został pokazany na platformie etwinning.com jako dobra europejska praktyka. Otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Wrzesień- październik 2011 r. Przygotowano scenariusz lekcyjny i materiały na tablicę multimedialną o tematyce projektu My country through painting : Art in action. Uczennica klasy 3b została przygotowana do lekcji metodą LdL. Lekcję nagrano i wraz ze scenariuszem przesłano na ogólnopolski konkurs Nasze talenty prowadzę lekcję języka obcego, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Październik 2011 r. Lekcja oparta na naszym projekcie znalazła się w gronie nagrodzonych. Wyłoniono sześciu laureatów z grupy 36 szkół z całej Polski. Podczas warszawskiej konferencji Autonomiczny uczeń w autonomicznej szkole wręczono nam wyróżnienia (nauczyciel i uczeń prowadzący) i upominki ufundowane przez ORE, Instytut Goethego i Instytut Brytyjski. Listopad 2011 r. - Materiały na temat projektu i nagrody opublikowano na platformie Efektywny Nauczyciel - zakładka: Język angielski i Innowacje. Nasz film promuje metodę LdL na stronie ORE. Październik 2011 r. Koordynator projektu został zaproszony na wojewódzką konferencję LLP do prezentacji dokonań i osiągnięć w zakresie działań etwinning, między innymi, prezentując projekt Our country through painting. Grudzień 2011 r. Opublikowano artykuł na temat projektów etwinning w Głosie Daleszyc. Jego elektroniczna wersja znalazła się na stronie Urzędu Gminy Daleszyce.

4 Opis uzyskanych efektów rozwijanie przedsiębiorczości: planowanie i realizacja rocznego szkolnego projektu etwinning; wychowanie uczniów w szacunku do polskiej i europejskiej sztuki i kultury; podniesienie poziomu wiedzy historycznej o Europie; przygotowanie elektronicznego słowniczka sztuki w j. angielskim; przyswojenie przez uczniów słów i wyrażeń w języku angielskim, niezbędnych do opisu biografii malarzy i ich dzieł; podniesienie umiejętności językowych w zakresie czytania i pisania tekstów o tematyce kulturowej (j. angielski); podniesienie poziomu znajomości technologii komputerowej TIK, a szczególnie w zakresie technik i narzędzi niezbędnych do wykonywania prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Moviemaker) oraz prowadzenia prostej strony internetowej; powstanie okolicznościowej strony internetowej prezentującej projekt My country through painting artykułów w j. angielskim; prezentacja umiejętności literackich, plastycznych, muzycznych naszych uczniów i odkrywanie uczniowskich talentów; powstanie albumów o życiu i twórczości polskich malarzy, prezentacji multimedialnych i prac plastycznych do wykorzystania w pracowniach plastycznej i językowej; wymiana kart świątecznych między szkołami partnerskimi w okresie Bożego Narodzenia; powstanie okolicznościowej prezentacji życzenia dla szkół partnerskich - Wielkanoc; nagranie ustnej prezentacji polskich działań projektowych przed przedstawicielami dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego; wypełnianie wniosków o Krajową Odznakę Jakości etwinning oraz udostępnienie materiałów projektowych do oceny link na platformie: etwinning.net; uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości, Europejskiej Odznaki Jakości oraz listu gratulacyjnego z FRSE w Warszawie; przygotowanie scenariusza lekcji angielskiego w oparciu o działania projektowe (metoda LdL); przygotowanie materiałów lekcyjnych na tablicę Smartboard o malarstwie europejskim i projekcie; filmowanie i montaż lekcji angielskiego na konkurs ORE Nasze talenty promującego metodę LdL; przesłanie materiałów konkursowo-promocyjnych: nagrania lekcji i scenariusza na ogólnopolski konkurs ORE oraz na platformę kuratoryjną Efektywny Nauczyciel - zakładki: Język angielski i Innowacje ; przyjęcie zaproszenia i udział w konferencji Autonomiczny uczeń w autonomiczne w szkole ; nagranie ceremonii wręczania nagród i wyróżnień w ORE w Warszawie; zorganizowanie wystawy prac uczniów biorących udział w projekcie; promocja działań projektowych w gminie Daleszyce artykuł w Głosie Daleszyc oraz na stronie Urzędu Gminy Daleszyce; promocja działań etwinning (w tym naszego projektu) na konferencji LLP w Kielcach prezentacja multimedialna koordynatora nagrodzonych projektów etwinning: Bożeny Kraj; promocja działań na szkolnej stronie internetowej oraz na spotkaniu z rodzicami; integracja europejska.

5 Wnioski z realizacji:. Projekt etwinning My country through painting Mój kraj w malarstwie, nagrodzony Krajową i Europejską Odznaką Jakości oraz wyróżnieniem ORE i Instytutu Goethego w Warszawie w 2011 roku, można uznać za nasze szkolne osiągnięcie w pracy z uczniem zdolnym. Motto naszej szkoły brzmi Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu (A. Mickiewicz). Bardzo cieszymy się, że europejskie działania projektowe wydały wspaniałe owoce: uczniowie zdobyli szeroką wiedzę na temat sztuki europejskiej czytając, pisząc i wyrażając opinie w języku angielskim. Konieczność promocji działań projektowych na stronie internetowej sprawiła, że doskonalono techniczne i graficzne elementy prezentacji, korzystając z bogatej oferty TIK, aby czytanie materiałów wypracowanych przez uczniów było nie tylko źródłem wiedzy, ale również źródłem artystycznych doznań. Sztuka, a szczególnie ta, ukazująca historię narodu, była bardzo ważnym elementem tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron naszej Szkoły, nazywał polską pamięcią i tożsamością. Tym bardziej, główna idea tego projektu zawarła w sobie istotne cele wychowawcze: wychowanie poprzez naukę, otwarcie na się na kulturę i sztukę narodu, przyjaźń oraz dzielenie się wartościami z innymi. Co więcej, wspaniałe uczniowskie zaangażowanie mówi o tym, że historia sztuki, plastyka, j. angielski, informatyka i inne przedmioty szkolne mogą być niezwykle atrakcyjne, gdy wiedzę teoretyczną uzupełnią interesujące, działania praktyczne. Instytucje wspomagające realizację podjętych działań: etwinning oraz w Brukseli - Belgia Szkoły partnerskie: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Platforma: Efektywny Nauczyciel - Kielce

6 Uzasadnienie zgłoszenia: Praca z uczniami i szkołami partnerskim w innych krajach w ramach projektów etwinning ma ogromne walory wychowawcze i edukacyjne. Integruje uczniów i nauczycieli szkół europejskich; poszerza wiedzę o kulturze innych narodów, motywuje do nauki języka obcego, rozwija nasze umiejętności w zastosowaniu coraz bardziej wyszukanych możliwości TIK. Jest niewyczerpanym źródłem pomysłów i może być atrakcyjnym elementem zajęć obowiązkowych i pozaszkolnych. Dzięki projektowi i działaniom etwinning mamy liczne grono niezawodnych przyjaciół w Europie, z którymi pragniemy dalej efektywnie współpracować, ponieważ, jak powiedział nasz kolega Joan Molar, informatyk z Hiszpanii,: ETwinning jest wspaniałym doświadczeniem. Tego czego uczymy się z przyjemnością, nigdy nie zapominamy. A my dodamy jeszcze, za amerykańskim edukatorem H. Dykem: To działanie daje, zarówno uczniom jak i nauczycielom, sposobność do pracy i zabawy oraz ma ogromne walory wychowawcze - pozwala patrzeć ku górze na gwiazdy. Trudności w realizacji Nie odnotowano Wykaz załączników: Prezentacja o projekcie Adres strony internetowej projektu: Lekcja w LDL konkurs ORE: Prezentacje szkolne w projekcie: Prezentacje okolicznościowe: Uroczystość rozdania wyróżnienia naszej szkole: Prezentacja działań etwinning w naszej szkole: Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki. Daleszyce, Miejscowość, data Jan Cedro Podpis dyrektora szkoły/placówki UWAGI! Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres Wymagania: 1. Opracowanie proszę przygotować w formie plików tekstowych: pdf, doc lub prezentacji ppt. Można uzupełnić 6 zdjęciami do 400 kb każde (dołączone osobno). 2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb. Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrej praktyki.

7

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning @ 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Konkurs Nasz projekt etwinning IX edycja 2013 04 08 Wprowadzenie Słowo wstępne Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo